(Microsoft Word - seminarit\366\366_hundt.doc)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(Microsoft Word - seminarit\366\366_hundt.doc)"

Väljavõte

1 TALLINNA ÜLIKOOL Matemaatika Loodusteaduskond Informaatika osakond Investor.portoftallinn.com Seminaritöö Autor: Toomas Hundt Juhendaja: Jaagup Kippar Tallinn 2007

2 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus Nõudmised veebilehele Hea Ühingujuhtimise Tavast tulenevad nõudmised AS Tallinna Sadama nõuded veebilehele Muud nõuded ja eeldused Sisuhaldussüsteemid Kasutajaskond Administreerimisliides Kasutajatehaldus Failihaldus Sisuhaldus FCK-editor Struktuurihaldus Uue lehekülje lisamine Börsiteadetehaldus Lehestik Sisuhalduse lehestik Uudistehalduselehestik Veebilehestik Edasised arendussuunad Kokkuvõte Lühendid Kasutatud viited Lisa 1. Ekraanivaated Lisa 2. Koodinäiteid

3 Sissejuhatus AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Vaatamata asjaolule, et Tallinna Sadama kõik aktsiad kuuluvad Eesti Vabariigile, tegutseb AS Tallinna Sadam nagu iga teinegi aktsiaselts oma põhikirja, äriseadustiku ja teiste Eesti õigusaktide alusel. Tal on oma tegevusest laekuvate vahenditega kaetav eelarve, vajadusel võtab sadam investeeringute tegemiseks pangalaenu või emiteerib võlakirju. Aasta-aastalt on Tallinna Sadama juhtimist ja tegevust läbipaistvamaks muudetud. Võlakirjade emitendina on võetud endale kohustus jälgida Tallinna Börsi reeglistikku ja Hea Ühingujuhtimise Tava. Hea Ühingujuhtimise Tava järgimisega võttis Tallinna Sadam endale kohustuse avaldada kogu investoritele mõeldud informatsioon ka kergesti kättesaadavana oma kodulehel. Minule kui sadama veebimeistrile anti ülesanne koostada investorite jaoks spetsiaalne alamkodulehekülg, sealjuures oli oluline, et kogu infot oleks võimalik uuendada kergelt ka inimestel, kellel ei pruugi olla veebiprogrammeerimise alaseid teadmisi. Seminari töö praktiliseks eesmärgiks oli luua AS Tallinna Sadamale veebileht koos sisuhaldussüsteemiga ning käesoleva seminaritööga annan ülevaate, mida selline süsteem endast kujutab ja mida täpsemalt tegin. Sisuhaldussüsteemi loomise eel uurisin vabavaralisi valmissüsteeme, aga ei õnnestunud leida ühtegi, mida oleks olnud mõttekas kohandada Tallinna Sadama jaoks sobivaks. Seega sai loodud uus süsteem, mis vastab etteantud nõudmistele ja vajadustele. Järgnevates peatükkides kirjeldan veebilehele ja sisuhaldusele seatud nõudmisi, tutvustan sisuhaldus süsteeme üldiselt, selgitan kes on loodud veebilehe kasutajad, kirjeldan pikemalt administreerimisliidest ja selle omapärasid ning annan ülevaate veebilehe ja sisuhalduse lehestikust. 2

4 1. Nõudmised veebilehele 1.1. Hea Ühingujuhtimise Tavast tulenevad nõudmised Hea Ühingujuhtimise Tava kohaselt peab emitent kohtlema kõiki aktsionäre võrdselt ja teavitama kõiki aktsionäre olulistest asjaoludest võrdselt. Aktsionäride ja investorite teavitamisel kasutab emitent sobivaid infokanaleid, sealhulgas enda veebilehte. Aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõte ei võta emitendi õigust viivitada siseteabe avaldamisega ega edastada avalikustamata siseteavet selle saamiseks õigustatud isikutele. Nõuded veebilehele: 1. Emitendi veebileht on selge ülesehitusega ning avalikustatav teave lihtsalt leitav. 2. Avalikustatav teave on veebilehel kättesaadav üheaegselt nii eesti kui ka inglise keeles. 3. Emitent avalikustab aasta jooksul avalikustamisele kuuluva teabe avalikustamise kuupäevad majandusaasta alguses eraldi teates, nn finantskalendris, mis peab olema leitav ka veebilehelt Emitendi veebilehel on aktsionäridele kättesaadav: 1. aruanne Hea Ühingujuhtimise Tava kohta; 2. üldkoosoleku toimumise kuupäev, koht, päevakord ja muud üldkoosolekuga seotud andmed; 3. põhikiri; 4. nõukogu poolt kinnitatud emitendi üldised strateegiasuunad; 5. juhatuse ja nõukogu koosseis; 6. andmed audiitori kohta; 7. majandusaasta aruanne; 8. vahearuanded; 9. aktsionäridevahelised kokkulepped, mis käsitlevad aktsionäriõiguste kooskõlastatud teostamist (kui need on sõlmitud ja emitendile teada); 10. muud andmed, mis avaldatakse Hea Ühingujuhtimise Tava alusel. /3/ 3

5 1.2. AS Tallinna Sadama nõuded veebilehele AS Tallinna Sadama nõuded pandi kokku ühise arutelu käigus turundusosakonna juhataja, finantsisti, finantsosakonna juhataja ja veebimeistri poolt: 1. Veebileht peab vastama Hea Ühingujuhtimise Tavast tulenevatele nõudmistele 2. Veebilehe disain peab olema lihtne ja otseselt seostatav Tallinna Sadamaga 3. Veebilehel kuvatavad menüüd peavad omama kuni kahte taset, kusjuures esimese taseme punktid peavad olema koguaeg nähtaval ning teise taseme punktid tekivad vastava esimese taseme menüüpunkti valimisel, seejuures peavad erineva taseme punktid olema selgelt eristatavad 4. Veebilehte peab olema võimalik kasutada kõigi laialdasemalt kasutatavate veebilehitsejatega. 5. Administreerimist puudutavad nõuded: a. Veebilehe sisu ja menüüd peavad olema lihtsalt hallatavad kasutaja poolt, kes ei pea omama teadmisi veebiprogrammeerimisest. b. Veebilehe administreerimine peab olema võimalik ilma spetsiaaltarkvarata, kasutades selleks veebilehitsejaid Mozilla 1.7 või uuem, Internet Explorer 6.0 või uuem ja Modzilla Firefox kõik versioonid. c. Börsiteateid peab olema võimalik sisestada nii inglise kui ka eesti keeles. Börsiteadetest peab saama eraldi rühmitada üldkoosolekut puudutavad uudised. Teateid peab saama muuta ja kustutada. Teadetel peab saama määrata algus- ja lõpukuupäeva, st. ajavahemikku, millal on teade veebilehel nähtav. d. Dokumente peab olema võimalik laadida veebi automaatselt (kasutades kaustade sünkroniseerimist veebiserveri ja Tallinna Sadama sisevõrgu serveri vahel), kusjuures veebilehel tohib kuvada ainult pdf formaadis dokumente. e. Sisu ja menüüde administreerimisliidesel peab olema vähemalt kaks kasutajategruppi: administraatorid ja toimetajad, kellest esimestel on kõik õigused veebilehe administreerimiseks, sealjuures kasutajate administreerimiseks ja toimetajatel on õigus ainult olemasolevate 4

6 lehekülgede sisu redigeerida, kui neil on vastava lehe administreerimiseks õigused olemas. f. Lehekülgede sisu peab olema võimalik lisaks tavapärasele HTML koodi redigeerimisele hallata ka graafilises režiimis, sarnaselt populaarsete tekstitöötlusprogrammidega, ehk kasutaja ei pea omama teadmisi HTML vormingust. g. Lehekülgi peab saama muuta aktiivseks (menüüpunkt nähtav veebis) ja passiivseks (menüüpunkt peidetud). h. Lehekülje struktuur peab olema lihtsalt muudetav administraatorite poolt i. Administraatorid peavad saama lisada ja eemaldada kasutajaid 6. Veebilehe kood peab olema kirjutatud järgides üldiseid hea koodi kirjutamise tavasid ja piisavalt kommenteeritud, et oleks võimalikult lihtne teha vajadusel muudatusi ja täiendusi tulevikus Muud nõuded ja eeldused Arvestades olemasolevat riist- ja tarkvaraplatvormi ja minu teadmisi ja oskusi, seadsin veebilehe programmeerimisele järgmised nõudmised ja eeldused: 1. Serveri operatsioonisüsteem: Linux CentOS 2. Veebiserveri platvorm: Apache Serverirakenduste platvorm: PHP Andmebaasimootor: MySQL Veebileht peab olema valideeruv 6. MySql i tabelite loomiseks on kasutada phpmyadmin PHP, HTMLi, CSSi ja JavaScripti kirjutamiseks ja serverisse laadimiseks Macromedia Dreamweaver 8, graafiliste kujunduselementide loomiseks Adobe Photoshop CS3 5

7 2. Sisuhaldussüsteemid Sisuhaldussüsteem (CMS) on tarkvara sisu haldamiseks. Enam levinud on selle termini kasutamine just veebilehtede sisu muutmiseks loodud süsteemidele, aga sisuhaldustarkvara kasutatakse ka kõikvõimalike arhiividena ja muude failihaldustarkvaradena. Sisuhalduse peamine eesmärk on võimalus tekitada veebilehtedes rohkem interaktiivsust ja luua ka tavakasutajatele võimalus veebi sisu kiiresti ja kergelt muuta. Sisuhaldusega veebilehe toimetamiseks ei ole vaja olulisi teadmisi veebiprogrammeerimisest, ega ka spetsiaalprogramme oma arvutis nagu näiteks Macromedia Dreamweaver. Nii Eestis kui välismaal on loodud sadu sisuhaldussüsteeme. Paljud neist on sarnased, aga palju on ka erilahendusi vastavalt vajadustele. Sama erinevad kui on sisuhaldussüsteemide olemus on ka nende hinnad. Sisuhaldussüsteemi võib saada täiesti tasuta (erinevad vabavara projektid) või ka tasulisi alates mõnest tuhandest kroonist sadade tuhandeteni välja. Vabavaralised sisuhaldussüsteemid on näiteks: Joomla - PostNuke - Mambo - Oma tasulist sisuhaldussüsteemi pakuvad peaaegu kõik veebilahendustega tegelevad firmad, nagu näiteks: PowerCMS - MeediaCMS - BestCMS - Kuna Tallinna Sadama nõudmistele tuginedes ei olnud vajadust väga keeruka sisuhaldussüsteemi järele, siis ei osutunud selle sisseostmine majanduslikult mõttekaks. Arvestades sadama olemas-olevate süsteemide iseärasusi ei osutunud valituks ka ükski tasuta pakutav lahendus, millest enamik hiilgab oma rohkearvuliste, ent firma lehekülje loomise jaoks kasutute moodulitega. Nii saigi loodud veebileht koos administreerimisliidesega, milles puuduvad kümned või isegi sajad üleliigsed moodulid, kuid mis rahuldab kõik sadama vajadused probleemideta ja mille täiendamine ei ole 6

8 võrreldes mahukate valmisproduktidega keerukas. Tallinna Sadamale tuli sellise lehekülje loomine ka tunduvalt soodsam kui valmisprodukti tellimine mõnest veebirakendusi pakkuvast firmast, kelle süsteemi täiendamine vastavalt vajadusele võib tekitada kunagi hiljem ka lisakulutusi. 7

9 3. Kasutajaskond Veebikülastajateks on valdavalt majandusvaldkonnas tegutsevad inimesed. Esiteks investorid, kes on huvitatud AS Tallinna Sadama võlakirjade ostmisest ja soovivad saada kogu avalikku finantsalast informatsiooni. Teiseks investorid, kes juba omavad AS Tallinna Sadama võlakirju ja soovivad jälgida uusimat infot sadama tegevustulemuste kohta, et teha otsuseid kas müüa olemasolevaid võlakirju, säilitada või hoopis suurendada võlakirjade hulka. Kuna Tallinna Sadam on oluline lüli kogu Eesti majanduses, eriti just kõik mis puudutab transiiti, siis kindlasti võivad otsida sadama majandustulemuste kohta infot ka teised majandusteadlased ja ärimehed, kelle tegevus võib-olla otseselt või kaudselt mõjutatud Tallinna Sadama majanduslikust edust või ebaedust. Sisuhalduse kasutajateks saavad olema peamiselt sadama finantsdivisjoni töötajad, kellelt ei saa nõuda veebihaldamise alaseid kogemusi. Seega jäävad nad lehe lihttoimetajateks, kes saavad sisestada, muuta ja kustutada uudiseid, lisada erinevaid finantsaruandeid ja lisaks redigeerida ka olemasolevate lehekülgede sisu. Teiseks kasutajarühmaks on turundusosakonna töötajad. Kelle ülesandeks on teatud lehekülgedel oleva info uuendamine, millega otseselt finantsistid ei tegele. Sisuhalduse kolmandaks kasutaja rühmaks on administraatorid, kuhu kuulub sadama veebimeister ja tema otsene juht, kes on vastavalt ametijuhendile veebimeistri asendajaks tema ära olekul. Administraatorid saavad läbi sisuhalduse hallata kõiki veebi lehekülgi, lisada uusi, kustutada olemas olevaid ja vajadusel muuta ka kogu veebi struktuuri. Lisaks sellele saavad nad ka hallata kasutajaid - määrata kasutajatele redigeerimisõigusi, eemaldada süsteemist kasutajaid ja tekitada uusi. 8

10 4. Administreerimisliides Administreerimiseliides on jaotatud kaheks osaks: uudistehaldus ja teine osa, kus toimub kogu muu haldus. Uudistehaldusele ligipääsemiseks toimub autentimine.htaccess faili abil, see on Apache serverites tüüpiline kaustapõhiste seadete määramise fail. Nii on võimalik uudiseid lisada mistahes võrgust teades uudistehalduse asukohta ja sobivat kasutajanime ja parooli. Kogu ülejäänud haldusele ligipääs on turvalisuse huvides tunduvalt rohkem piiratud niisama lihtsalt pääseb sisu redigeerima ainult sadama sisevõrgus olevatest arvutitest, välisvõrgust pärinevad ühendused sisuhaldusesse on serveripõhiselt blokeeritud. Lisaks sellele toimub ka sinna sisenemiseks autentimine kasutajanime ja parooliga, seda küll juba mysql i andmebaasi ja php skripti abil. Kasutaja sisselogimise õigust kontrollitakse sisuhalduses igal sammul ja kui sessioon ei klapi sisselogimisel tekitatud sessiooniga siis suunatakse kasutaja uuesti sisselogimise lehele. Kogu sisuhalduse võib omakorda moodulite kaupa jagada veelgi väiksemateks suhteliselt eraldiseisvateks osadeks, mis siiski on ühte või teistpidi väga tihedalt üksteisega seotud Kasutajatehaldus Kasutajatehaldusele ligipääs on võimaldatud ainult administraatoritele. Seal on võimalik süsteemi lisada uusi kasutajaid, muuta olemasolevate kasutajate andmeid ja ka eemaldada kasutajaid süsteemist. Administraatori õigustes inimene saab eemaldada ka teisi administraatoreid. Üks administraator (veebimeister) on nii-öelda superõigustes, keda ei saa süsteemist eemaldada ja kelle andmeid saab ainult ta ise muuta. Iseenda kustutamist ei ole kellelegi võimaldatud. Kasutajatehalduse juurde käivad ka kasutajate grupid. Kuna antud veebileht on väga kitsa suunitlusega, siis sai kokku lepitud, et süsteemis on kolm statsionaarset kasutajagruppi ja läbi sisuhalduse ei ole võimalik neid eemaldada ega juurde tekitada. Iga kasutaja peab kuuluma ühte kasutajagruppi, kasutajaid on võimalik tõsta ühest grupist teise, kogu õiguste kontroll on grupi põhine ja kõikidel ühes grupis olevatel kasutajatel on ühesugused õigused, välja arvatud siis peaadministraatoril, kes on süsteemis statsionaarne. Sisulehtede redigeerimise õigused määrab administraator ja vajadusel muudab neid vastavas moodulis. 9

11 4.2. Failihaldus Failihalduses toimub kõik failidega seonduv dokumentide serverile laadimisest piltide redigeerimiseni. Failidehalduse saab jagada omakorda kaheks osaks, üks osa on veebiserveril asuv ja täielikult sisuhalduse põhine, teine on sisevõrgukettal asuv dokumentidekaust. Investori dokumentidekaust sisevõrgus on koht, kuhu pääsevad ligi ainult finantsdivisjoni töötajad ja turundusosakonna töötajad. Selleks ei pea eraldi sinna sisse logima, vaid autentimine piirdub tavapärase arvutisse sisselogimisega ja koheselt on see kaust neile ligipääsetav. Sellesse kausta pannakse üles kõik finantsaruanded ja muud finantsdokumendid, mida soovitakse veebis kuvada, need on erinevate kaustadega rühmitatud tüüpide ja keelte järgi. See kaust ja veebiserveris asuv vastav kaust on sünkroniseeritud, nii et igal öösel laetakse automaatselt kõik seal kaustas olevad failid veebiserverile ja veebiserveril olevad failid, mida sisevõrgu kaustas ei olnud kustutatakse. Veebilehele kuvatakse failid juba php skripti abil. Seega, kui ühel päeval lisatakse sisevõrgus uus aruanne sinna kausta, siis järgmise päeva hommikuks on sama dokument ka veebist juba kättesaadav. Failihalduse teine osa on sisuhalduse põhine ja sellele saavad otse ligi ainult administraatorid, tõsi, mõne lehekülje sisu redigeerides pääsevad ligi ka teised kasutajad, aga siis juba eraldi kas ainult piltide osale, meedia failide osale või muude failide osale. See failihaldussüsteem on tegelikult üks osa graafilisest teksti redaktorist, millest tuleb täpsemalt juttu järgmises teema punktis sisuhaldus Sisuhaldus Sisuhalduses toimub kõikide investori veebi lehekülgede toimetamine. Sellele osale pääsevad ligi kõik kasutajad, aga muudatusi saab igaüks teha ainult lehtedel, mille toimetamise õigused on tema kasutajategrupil. Administraatorid saavad redigeerida kõiki lehekülgi ja nende õigusi ei saa keegi piirata. Esimese asjana avaneb lehekülgede loetelu tabeli kujul struktuuri järgi, ehk nagu nad veebis menüüs paiknevad. Esimeses tabeli lahtris on valikud ikoonidena. Esimene ikoon on link vastavale leheküljele veebis, selle lingi abil leiab ja saab vaadata lehekülge isegi 10

12 siis kui vastav leht ei ole muudetud aktiivseks, see tähendab et linki sellele lehele menüüs ei kuvata. Teine ikoon näitab ära kas antud lehe link menüüs on aktiivne või ei ole. Kolmandal ikoonil klikkides pääseb konkreetse lehe sisu ja lingi nimetust menüüs redigeerima, kui selle ikooni asemel on luku märk, siis kasutajal puuduvad õigused seda lehekülge toimetada. Sama lingina toimib ka lehekülje nimetus järgnevas lahtris. Administraatoritel on lisaks selles rivis ka neljas ikoon, millele klõpsates saab lehekülje kustutada. Kogemata sellele ikoonile klõpsamist ei pea kartma, kuna enne lõpliku kustutamist küsitakse veel kinnitust ja seega on võimalik kustutamisest loobuda. Kui kustutamise ikooni asemel on lukumärk, siis seda lehte ei ole võimalik kustutada. Ainult kaks lehte on sellised, mida ei ole võimalik kustutada ja nendeks on inglise ja eesti keelne avaleht. Sellele lehele menüüst eraldi ei pääse, vaid seda näidatakse, kui kasutaja vahetab veebi kuvamise keelt. Veebilehele minnes avaneb algselt eesti keelne avaleht. Ülejäänud lehed, mida kustutada ei saa, omavad veel alamlehti. Kui alamlehed kustutada või tõsta struktuuris ümber, siis ikoon vahetub ja vastavat lehte on võimalik taas kustutada. Järgnevas lahtris on lehekülje nimi, millel klõpsates pääseb seda redigeerima. Eelviimases lahtris on kirjas täpne aeg, millal antud lehekülge on viimati muudetud ja viimases lahtris kasutajanimi, kes seda viimati muutis. Kui valiti mõne lehe redigeerimine, siis kuvatakse vorm, kus väljad on täidetud andmebaasist leitud andmetega. Esimesena saab muuta lehte aktiivseks ja mitte aktiivseks, see on hea kui tehakse suuremaid muudatusi, mis ei pruugi kujunduslikult esmapilgul kohe õnnestuda päris nii nagu soovitud, sellisel juhul saab peidetult seda lehte vaadata ja veenduda kas kõik sai ikka muudetud nii nagu sooviti ja veebi külastajad võimalikke äpardusi sellisel juhul ei näe. See järel saab muuta leheküljele viiva lingi nimetust menüüs ja peale seda järgnevas lahtris on lehekülje pealkiri, mida veebis kuvatakse lehekülje sisu osa alguses. Enamasti on need kaks sama nimetusega, aga võib tekkida olukordi kus on vaja, et lehekülje pealkiri oleks täpsem ja pikem kui menüüsse ära mahuks. Järgnevalt on graafiline redaktor sisu muutmiseks. Sisumuutmise jaoks sai mõeldud algselt ise teha sobilik redaktor, aga selle loomise jaoks foorumitest ja õpetustest infot otsides, kuidas nutikam teha oleks, leidsin hoopis valmisprodukti FCK-editori, mille võimalused ja asjalikkus üllatasid mind väga. Kui olin esimese katsetuse selle produktiga 11

13 ära teinud sai selgeks, et ei ole mõtet ise graafilist redaktorit looma hakata, kui on olemas juba selline ideaalselt kõiki vajadusi rahuldav valmis produkt, mille integreerimine oma süsteemiga osutus samuti vägagi lihtsaks FCK-editor FCK-editori otsustasin kasutusele võtta, kuna tegu on väga hea vabavaralise tootega. Eesti suurematest veebilehtedest kasutab seda osta.ee ja olen kindel, et veel üsna paljud veebilehed. Maailma tasemel on suurimaks tunnustuseks FCK projektile Adobe poolt selle integreerimine ColdFusion 8-sse. Selle HTML-redaktori headust kinnitab ka fakt, et seda on ametlikult koduleheküljelt alla laetud juba üle 2 miljoni korra. FCK-editor töötab kõigi enam levinud veebilehitsejatega, nende kodulehelt on võimalik alla laadida ka mitmeid lisasid, et teha seda võimast veebipõhist HTML-redaktorit veelgi võimekamaks ja täiuslikumaks. Kuna tegu on vabavaralise projektiga saab selle igaüks kohandada just enda vajadustega vastavaks. FCK redaktorit on võimalik integreerida väga paljude erinevate programmeerimiskeelte ja serveritega nagu näiteks ASP.Net, ColdFusion, PHP, Java, Active-FoxPro, Perl, Python. Kõik see süvendas minus veendumust, et selle kasutamine investor.portoftallinn.com sisuhaldustarkvaras on õige valik. Positiivne oli, et antud tootel on olemas ka eesti keelne pakett, mille ma kasutusele võtsingi kuna kogu ülejäänud süsteem on samuti eesti keelsena üles ehitatud. Redaktori kujunduseks valisin Office, mis teeb selle väljanägemise sarnaseks laialdaselt kasutatava MS Wordiga. Nii on kasutajatel lihtsam kohaneda redaktori kasutamisega. Redaktoril on kaks režiimi: graafiline redigeerimine ja koodi redigeerimine. Koodi režiimis on HTML tagid nähtavad, graafilises režiimis on tekst nähtav kujundatuna. Graafilises režiimis sisu kirjutamine on ülimalt sarnane mis tahes teise tekstiredaktoriga. Alguses oli kartus, et html kood mis selliselt genereeritakse on ülimalt segane ja keeruline, aga tegelikkuses olin ma väga positiivselt üllatunud, kui nägin millist kvaliteetset koodi see redaktor on võimeline tootma, lisaks toetab ta ka css i, nii et veebilehega ühildub see kood väga hästi. Positiivse asjana nimetaksin veel seda, et kui kopeerid sellesse HTML-redaktorisse teksti näiteks MS Wordist või ka mõnelt teiselt 12

14 veebilehelt, siis vastava võimalusega seadistatud redaktor on võimeline ära tundma juba kujundatud teksti ja ei pea seda eraldi enam kujundama hakkama, muidugi on võimalik kleepida kopeeritud tekst ka tavalise tekstina ilma kujundamata. FCK-editori sisse ehitatud failihaldus on juba ise väga huvitav lahendus. Selle eraldi ilma redaktorita kasutamiseks tuli lisaks olemasolevatele redaktori failidele tekitada veel üks lisa fail, aga tänu sellele võimaldasin administraatoritele lihtsama võimaluse failihalduse kasutamiseks. Avades ainult failihalduri, saab toimetada kõiki faile. Teksti redaktoris avaneb failihaldur näiteks piltide lisamisel, kui valida, et otsi pilti serverist, siis avaneb failihalduri piltide toimetamise osa, muud tüüpi failidele sealt ligi ei pääse. Küll aga saab seal laadida uusi pilte serverile, kustutada olemasolevaid, tõsta ümber neid teise kausta, luua ja kustutada kaustu ning loomulikult nimetada ümber olemasolevaid faile ja kaustu. Kõigele lisaks on võimalik ka piltide suurust otse serveril muuta ja ka pilti pöörata 90 kraadi kaupa. Mugavaks teeb piltide valimise serverilt veel asjaolu, et kui faili nimel korra peatuda siis kuvatakse väikeselt pilt, millel peatuti ja selle all faili nimi koos mõõtudega. Sarnaselt avaneb ka meedia failide haldamise osa, kui soovitakse lisada näiteks flashi elementi lehele. Kõikidele faili tüüpidele pääseb ligi, kui soovitakse lisada linki lehele, mis hakkab viitama näiteks mõnele dokumendile, siis saab serverit sirvides kõiki faile toimetada Struktuurihaldus Struktuuri haldus on moodul, millele pääsevad ligi ainult administraatorid. Seal muudetakse lehekülje struktuuri ehk linkide paiknemist menüüs. Saab määrata, kas link asub peamenüüs või kuulub mõne teise lingi alammenüüsse. Menüüdel on kaks taset, lingil mis juba on mõnes alammenüüs, enam omakorda alammenüüd olla ei saa. Teise asjana saab määrata mitmendal positsioonil link vastavas menüüs asub. Sisuliselt samas moodulis asub ka toimetamise õiguste muutmise osa. Väljastatakse nimekiri olemasolevatest lehekülgedest ja igaühe järel saab määrata, millistel kasutaja rühmadel on õigused seal sisu muuta. 13

15 4.5. Uue lehekülje lisamine Uusi lehekülgi saavad lisada ainult administraatorid. Lehe lisamine on jaotatud kolmeks osaks: 1. esiteks tuleb määrata keel, mille alla link kuuluma hakkab, kirjutada menüüs kuvatav lingi nimi, valida lingi tüüp: kas on tegemist lingiga, mis viitab mõnele teisele veebilehele või kas on tegemist tavapärase sisulingiga. Kui on tegemist viidaga lehelt ära, siis peab kirjutama ka aadressi kuhu viitama hakatakse. Viimasena tuleb esimeses osas määrata redigeerimisõigused. 2. Kui esimeses punktis valiti viida tüübiks link mõnele teisele veebile, siis jääb see punkt vahele ja jätkatakse kolmanda punktiga. Kui tegu sisulehega, siis kuvatakse samasugune vorm nagu olemasolevate lehtede redigeerimisel. Ainukeseks erinevuseks on see, et lahtrid on seekord tühjad ja menüüs oleva lingi nimetuse lahtrit ei ole, sest see juba sisestati. 3. Kui jõutakse kolmanda punktini, siis on juba uus lehekülg või link mujale andmebaasi ära salvestatud. Siin punktis kuvatakse struktuuri muutmise moodul, et asetada link menüüs tema õigele kohale. Algselt loodi link mitte aktiivsena, kui oli sisulehega tegu siis sai sisu kirjutamise juures muuta lehekülge aktiivseks, aga kuna viida lisamisel lehelt välja, jäi see punkt vahele, siis tuleb see eraldi aktiivseks muuta sisu redigeerimise lehel Börsiteadetehaldus Nagu eespool sai mainitud, siis börsiteadete haldussüsteem on muu sisuhaldusega võrreldes täiesti iseseisev. Uudiste toimetamine pidi algselt jääma avalike suhete juhi ülesandeks ja seetõttu sai see ka muust sisuhaldusest eraldatud. Reaalselt töö käigus on aga kujunenud nii, et uudiste haldusega tegeleb üks finantsistidest, kuid kuna uudiseid on vaja sisestada tunduvalt tihedamini kui lehekülgede sisus muudatusi teha, siis ei ole siiani see probleeme tekitanud, et uudiste sisestamine käib teise lahenduse abil kui sisuhaldamine. 14

16 Teadete halduse võib piltlikult jagada kaheks osaks: inglise keelsete uudiste ja eesti keelsete uudiste haldamine. Mõlemad osad on identsed ja erinevus ongi ainult selles, et millise keelega toimetatakse. Esimene valik uudistehalduses on uue uudise sisestamine. Selleks avaneb vorm, kus on kohustuslik sisestada uudisele pealkiri ja kirjutada teksti alasse uudise sisu. Lisaks saab märgistada valiku, kas on tegemist üldkoosoleku kohta käiva uudisega. Kui checkbox on märgistatud siis ilmub see uudis lisaks teadetelehele veel ka üldkoosolekut puudutaval leheküljel veebis. Automaatselt on juba täidetud teate algus kuupäeva lahter ja lõpu kuupäeva lahter. Algselt on algus kuupäevaks märgitud päev, millal uudist sisestatakse ja uudise kehtivus ajaks on määratud üks aasta ehk lõpu kuupäevaks on sama kuupäev järgneval aastal. Mõlemat lahtrid saab vajadusel muuta, kui näiteks soovitakse uudis sisestada varem, näiteks mõned päevad enne selle avalikustamist, siis saab alguskuupäeva määrata hilisemaks ja uudist kuvatakse veebis alles alates sellest kuupäevast. Lõpukuupäev näitab ära aja, millal uudist enam veebis ei kuvata. Teine valik on olemasolevate uudiste muutmine. Seal avaneb esmalt nimekiri sisestatud uudistest ja uudise sisestamise ajast. Kui valitakse uudis mida soovitakse muuta, siis avaneb samasugune vorm, nagu uue uudise sisestamisel, aga lahtrid on juba täidetud andmebaasist leitud andmetega. Kolmandaks valikuks on uudiste kustutamine andmebaasist. Nagu muutmiselgi avaneb kõigepealt nimekiri uudistest ja sealt saab valida uudise, mida soovitakse kustutada. 15

17 5. Lehestik 5.1. Sisuhalduse lehestik Administreerimisliidese lehestiku moodustavad failid peavad paiknema kõik koos ühes kataloogis. Kuna ligipääs sellesse kataloogi on piiratud, siis samas kaustas ei tohi paikneda ühtegi avalikul veebilehel kasutatavat rakendust, skripti, vms. Failideks on valdavalt PHP-skripti failid, tekstiredaktori moodustavad valdavalt HTML, XML ja JavaScripti failid. Sisuhalduse kujundamiseks kasutasin CSS-i. Põhi lehestikus on kaks kausta: Img siia on paigutatud sisuhalduses (v.a. redaktoris) kasutatavad graafilised elemendid Editor tekstiredaktori failid, mida on kokku mitukümmend, kusjuures järgi on jäetud ainult PHP jaoks vajalikud failid, liidesest on eemaldatud seal algselt olnud ja eelnevalt juba mainitud platvormidel kasutamiseks mõeldud failid. Lisaks on 7 redaktori kasutamise jaoks vajalikku faili veel sisuhalduse üldises kaustas. Põhilehestiku failid: Stiililehed o sisuhaldus.css kogu sisuhalduse ühine stiilileht o struktuur.css veebilehe struktuuri muutmise ja redigeerimisõiguste muutmise stiilileht o users.css kasutajahalduse stiilileht class.php sisuredigeerimise vormi kuvamise klass. Kasutatakse nii uute lehtede loomisel kui ka vanade muutmisel. Tekstiredaktor käivitub selle klassi siseselt. func.php kõik mis puudutab kasutajate sisuhaldusesse logimist, väljalogimist ja sisuhalduse kasutamise aegset kontrolli, et tegu ikka õige kasutajaga. functs.php sisuhalduse erinevates osades laialdasemalt kasutatavad funktsioonid index.php sisuhaldusepõhi. Siin vaadatakse, mida kasutaja soovib teha ja siis includitakse vajalikud failid. kustuta.php kustutab andmebaasist soovitud andmed lisa.php uue lehekülje loomine 16

18 modif_functs.php uue lehekülje lisamisel ja struktuurimuutmisel kasutatavad funktsioonid muuda.php veebilehe sisu muutmisel kasutatavad funktsioonid muuda_struktuur.php struktuuri muutmine pick.js redaktoriga kaasas olnud failihalduri eraldi käivitamiseks vajalik fail. Seda faili ei olnud redaktoriga kaasas, vaid on hiljem juurde tehtud. sql.php andmebaasiga suhtlemise klass users.php kasutajatehaldus 5.2. Uudistehalduselehestik Koosneb neljast failist:.htaccess serveri konfiguratsioonifail index.php vajalike funktsioonide väljakutsumine funktsioonid.php uudistehalduse funktsioonid kujundus.css uudistehalduse kujundus 5.3. Veebilehestik Veebilehestiku moodustavad viis kausta ja kuus faili. Kataloogid: 1. Sisuhalduse kataloog 2. Uudistehalduse kataloog 3. Sisuhaldusega väga tihedalt seotud kaust. Siin paiknevad sisuhalduse failihalduriga hallatavad failid: pildid, dokumendid ja muu, mida veebis kuvatakse. 4. Dokumentide kaust. Siin kaustas paiknevad kõik võimalikud aruanded ja muud dokumendid, mis laetakse veebiserverile siseveebist automaatselt. Siin paiknevaid faile loeb veebilehele automaatselt selle jaoks tehtud PHP-skript. 5. Viimases kaustas paiknevad kujunduses kasutatud graafilised elemendid 17

19 Failid: 1. index.php sisaldab peamiselt HTML sõrestikku ja teiste failide välja kutsumist 2. Funktsioonide fail kõik funktsioonid, mis panevad veebi dünaamiliselt toimima ja etteantud argumentidele tuginedes tagastavad just selle lehekülje, mida klientarvutist päriti. 3. Andmebaasiga suhtlemise fail. Klass, mis otsib andmebaasist vajaliku info ja tagastab selle funktsioonile kus seda küsiti. 4. Uudiste kuvamise fail. 5. Dokumentide kuvamise fail dokumentide kaustast otsib välja soovitud failid ja kuvab nende lingid. 6. Stiilileht 18

20 6. Edasised arendussuunad Kuna siinne veebileht on väga kitsa suunitlusega ja mõeldud väga täpselt reguleeritud info edasiandmiseks, siis on vähe tõenäoline, et lähiajal tekib vajadus suurema edasiarenduse jaoks. Kõige suurem visuaalselt tajutav edasiarendus võib tekkida tuginedes kasutajate soovidele. Kui avaldatakse soovi, et kasutajaliides võiks olla kuidagi käepärasem või muud sarnast. Töö kirjutamise hetkeks ei ole kasutajatelt veel negatiivset tagasisidet poole aasta jooksul tulnud. Positiivsena võiks mainida, et valminud veebilehega ollakse rahul. Dokumentide automaatse serverisse laadimise võimalust on eraldi mainitud ja seda olen hakanud rakendama juba ka Tallinna Sadama teistel kodulehtedel. Visuaalselt mittetajutav edasiarendus võiks olla koodi optimeerimine. Kuigi süsteemi loomisel üritasin vältida võimalikke kordusi, kasutades selleks palju oma loodud funktsioone ja ka objekt orienteeritud programmeerimise(oop) võtteid, on siiski võimalik, et mõningaid koodi osasid saaks veelgi lühemalt ja tõhusamalt tööle rakendada. Väga suuremahuline ja pikaajalisem edasiarenduseprotsess, aga võiks olla kõikide Tallinna Sadama veebikülgede haldamise kokku viimine ühtseks suureks veebihaldussüsteemiks. 19

21 Kokkuvõte AS Tallinna Sadama veebimeistrina töötades anti mulle ülesanne luua AS Tallinna Sadama finantsalast informatsiooni koondav veebileht, mille haldamiseks ei ole vajadust spetsiaaltarkvarale ja mille haldamiseks ei ole tarvis veebiprogrammeerimisalaseid teadmisi. Kuna valmisrakenduste sisseostmine ei osutunud mõttekaks, siis saigi loodud investoritele suunitletud veebileht koos administreerimisliidesega minu poolt koostöös serverite administraatorite ja finantsistidega. Tänu sisuhaldusele on finantsistidel muudatusi veebis teha sama lihtne kui oma muud igapäevast tööd ja ei ole enam vajadust mõne uue dokumendi lisamiseks või lehekülje sisus muudatuse tegemiseks pöörduda veebimeistri poole. Veebileht koos sisuhaldusega läks kasutusse märtsis Kuna senised sadama veebilehed on kõik olnud seni staatilised ja hallatavad peaasjalikult ainult veebimeistri poolt, siis järgmise etapina sadama veebinduse kaasaegsemaks muutmisel on sadama põhiveebi uuendamine. 20

22 Lühendid CMS Content Management System Sisuhaldustarkvara CSS Cascading Style Sheets Kaskaaduvad stiililehed, see on keel, milles märgitakse ülesse veebilehtede kujundust HTML Hypertext Markup Language Hüperteksti ülestähendamise keel, see on keel, milles märgendatakse veebilehti OOP Object-oriented programming Objekt-orienteeritud programmeerimine PHP Hypetext Preprocessor see on programmeerimiskeel, mida kasutatakse peamiselt serveripoolsetes lahendustes dünaamiliste veebilehtede loomisel. XML Extensible Markup Language see on üldises kasutuses olev andmete jagamise ja edastamise meetod /15/ 21

23 Kasutatud viited 1. investor.portoftallinn.com - viimati Veebipõhine tekstiredaktor viimati Hea Ühingujuhtimise Tava - Hea_&U uml;hingujuhtimise_tava.pdf viimati Sisuhaldussüsteemid viimati Joomla viimati PostNuke viimati Mambo viimati PowerCMS - viimati MeediaCMS - viimati BestCMS - viimati CentOS viimati Apache - viimati MySQL - viimati W3C Validation viimati Vikipeedia viimati

24 Lisa 1. Ekraanivaated 1. Sisuhalduses eesti keelse lehestiku nimekiri administraatori režiimis 2. Sadama organisatsiooni struktuuri sisaldava lehekülje redigeerimine redaktoriga 23

25 3. Menüü struktuuri muutmine 4. Veebi avaleht 24

26 Lisa 2. Koodinäiteid function Redaktor($sisu, $korgus) // redaktori seaded ja välja kutsumine { include("fckeditor.php"); $ofckeditor = new FCKeditor('content'); $ofckeditor->basepath = '; $ofckeditor->width = '600'; $ofckeditor->height = $korgus; $ofckeditor->value = $sisu; $ofckeditor->create(); } function Pick($swtch,$results,$negative) //switch'i imiteerimine, mida saab kasutada erinevate valikute tegemisel { global $avatar, $portoftallinn; $results = explode('/',$results); $num = count($results); for($i=0; $i<$num; $i++) { if($swtch == $results[$i]) { return $results[$i]; } } if($negative) { return $negative; } 25

27 Home(); //kui etteantud argumentidest sobivat ei leitud ja negatiivset tulemust ka ei ole ette antud, siis oli midagi valesti ja näitame avalehte } function sitemap($where,$lang,$class){//genereerime menüü punktide järgi sisukaardi $mysql = new Sql(); $mysql->open_r(); $sql = "SELECT * FROM ".TABLE_MENU." WHERE parent_id=".$where." AND lan='".$lang."'and (mode='1'or mode='2') ORDER BY pos"; $array = $mysql->run($sql); $mysql->close(); if(count($array) > 0){ foreach ($array as $key) { if($key->link) { print "<a href=\"".$key->link."\" target=\"_blank\" class=\"".$class."\">".$key->name."</a>\n"; } else { print "<a href=\"".$php_self."?".$key->lan."/". $key->content_id."\" target=\"_self\" class=\"".$class."\">".$key->name."</a>\n"; sitemap($key->id,$lang,"tree_a"); } } } } 26

magistriöö.doc

magistriöö.doc Tallinna Ülikool Matemaatika-loodusteaduskond Informaatika osakond Diana Pugatšova Koolide kodulehekülgede hindamisvõimalusi Magistritöö Juhendaja: Mart Laanpere Autor:......... 2005 Juhendaja:.........

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Veeb Jaagup Kippar

Veeb Jaagup Kippar Veeb Jaagup Kippar Tööpõhimõte Arvutid ühendatud võrguks Igal arvutil oma nimi / number Arvutite vahel suudavad liikuda tekstid/baidid Kasutaja saadab serverarvutile päringu, millist lehte soovitakse vaadata.

Rohkem

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx Õpimapi ehk e-portfoolio loomine google sites keskkonnas Õpimapi loomise protsess I. Igapäevane õppetöö, mille õppeülesannete täitmise käigus loob õppija erinevaid materjale: klassitööd, kodutööd, esseed,

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Eve Keerus-Jusupov SISUKORD Sissejuhatus Veebilehe koostamiseks vajaminevad programmid (tarkvara) Enne veebi

Eve Keerus-Jusupov SISUKORD Sissejuhatus Veebilehe koostamiseks vajaminevad programmid (tarkvara) Enne veebi SISUKORD Sissejuhatus... 4 1 Veebilehe koostamiseks vajaminevad programmid (tarkvara)... 5 1.1 Enne veebilehe loomist... 5 2 Joomla üleslaadimine... 5 3 Joomla installeerimine... 6 4 Joomla eestistamine...

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Linux süsteemi administreerimine

Linux süsteemi administreerimine Protsesside, mälu jm haldamine Linuxi ehitus (struktuur) Lihtsustatult Protsess Multitasking - palju protsesse töötab paralleelselt Tuumas asub protsesside tabel igal protsessil on identifikaator PID igal

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Ajaveeb-veebileht.pptx

Ajaveeb-veebileht.pptx Inoftehnoloogia ja koostöö Ajaveeb ehk blog Ka veebipäevik, weblog - sisaldab perioodiliselt lisatavaid postitusi, mis on pööratud kronoloogilises järjekorras Ajaveeb võib olla avalik (nähtav kõigile lugejatele)või

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: GIMP Script-Fu 1 Skriptimiskeeli: Perl v1.0 loodud Larry

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

KOVTP-2 kasutusjuhend Versioon 5.4 ( )

KOVTP-2 kasutusjuhend Versioon 5.4 ( ) KOVTP-2 kasutusjuhend Versioon 5.4 (04.12.2017) Versioon Autor Kuupäev Selgitus 0.1 Madis Tänava 05.12.2013 Kasutajate haldamise peatüki valmimine 0.2 Madis Tänava 11.12.2013 Üldine kujundus peatüki valmimine

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteeri

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteeri Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteerimisest 18. mail 2006. Käesolev aruanne kirjeldab Nordecon

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E

H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E Impressum kommenteeritud väljaanne ilmub Tallinna Börsi, Finants inspektsiooni ja Directori koostöös. Kommentaatorid: Heldur Meerits,

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - Referaat.docx

Microsoft Word - Referaat.docx Tartu Ülikool Andmeturve Referaat teemal: CVE-2016-1499 Koostaja: Sander Sats Kursus: Informaatika Tartu 2016 Sissejuhatus Käesolev referaat on kirjutatud seoses Tartu Ülikooli kursuse MTAT.03.134 Andmeturve

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Page 1 of 5 Tehniline Allikas: Pereregistri Kasutusjuhend Sisukord 1 Töö rahvastikuregistri menetlustarkvaraga 1.1 RR menetlustarkvara töökoha riistvara ning andmesideühendus 1.2 Klienditarkvara installeerimisele

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com Nendesse saab kirjutada käske,

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com (tänapäevastes OS ei kasutata)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND Arvutiteaduse instituut Infotehnoloogia eriala Taavi Pauskar Vabavaraliste sisuhaldussüsteemide kasut

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND Arvutiteaduse instituut Infotehnoloogia eriala Taavi Pauskar Vabavaraliste sisuhaldussüsteemide kasut TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND Arvutiteaduse instituut Infotehnoloogia eriala Taavi Pauskar Vabavaraliste sisuhaldussüsteemide kasutajasõbralikkus Bakalaureusetöö (6 EAP) Juhendaja: Gunnar

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 3 GROUP POLICY JA ACTIVE DIRECTORY Group Policy Group Policy - vahend Active Directory arvutite ja kasutajate tsentraalseks haldamiseks. Group Policy abil on võimalik kontrollida süsteemi registri

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesugused realisatsioonid ka Windowsile erinevad realisatsioonid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve Tulemüürid Tulemüüri mõiste Tulemüüride liigitus Paketifiltrid Võrguaadresside tõlkimine (NAT) Rakenduskihi tulemüürid Kombineeritud tulemüürid Demilitariseeritud tsoon Üksiku arvuti kaitsmine Personaalsed

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EID TARKVARA (v.1812 baasil)

EID TARKVARA (v.1812 baasil) EID tarkvara ülevaade V.18.12 baasil Dokumendi info Loomise aeg 21.01.2019 Tellija RIA Autor Urmas Vanem, OctoX Versioon 19.01 Versiooni info Kuupäev Versioon Muutused/märkused 21.01.2019 19.01/1 Avalik

Rohkem

CSS juhend

CSS juhend Lehekülg 1/5 31.12.2012 21:11 CSS (Cascading Style Sheets) CSS on keel kujunduse loomiseks veebidokumentidele. Tänases praktikumis rakendame CSS-i veebidokumendile, kasutades programmi Dreamweaver. Töö

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve CORBA Sissejuhatus IDL CORBA struktuur Serveri ehitus Objekti adapter Lisateenused MEELIS ROOS 1 CORBA sissejuhatus CORBA Common Object Request Broker Architecture Üldine Objektipäringute Vahendaja Arhitektuur:)

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem