TEHIK IKT strateegia IT-juhtidele jagamiseks

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TEHIK IKT strateegia IT-juhtidele jagamiseks"

Väljavõte

1 IKT strateegia tutvustamine IT-juhtidele Meelis Kerbo E-teenuste juhtimise osakonna juhataja

2 Sotsiaalministeeriumi missioon Sotsiaalministeeriumi missioon on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel oleks võrdsed võimalused inimväärseks eluks Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus TEHIK on 1. jaanuaril 2017 tegevust alustanud kompetentsikeskus, kuhu on konsolideeritud Sotsiaalministeeriumi IKT osakonna ja Eesti E-tervise Sihtasutuse rollid. Sotsiaalministeeriumi RE arengukavad: HEAOLU tööturg, sotsiaalne kaitse LAPSED JA PERED perepoliitika RAHVASTIKU TERVIS tervis TEHIK missioon: Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia KOMPETENTSIKESKUS tervise-, sotsiaalkaitse- ja töövaldkonnas.

3 Sotsiaalministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkondade eesmärgid Eesti rahvas on kasvav rahvas ning laste ja perede heaolu ja elukvaliteet on tõusnud Sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdsus ning suurem sotsiaalne kaasatus Tööhõive kõrge tase ning pikk ja kvaliteetne tööelu Eesti inimeste tervena elatud eluiga on kasvanud

4 Tegevuspõhine eelarve vaade Valdkonna arengukavades seatud eesmärkide elluviimiseks on koostatud programmid, mille kaudu toimub arengukavade rakendamiseks vajalike meetmete, tegevuste ja teenuste planeerimine, eelarvestamine, elluviimine ning aruandlus. Tööturg (TT) Eesmärgi mõõdik: Tööhõive määr 75,4% Tööelu kestus 37,2 a Programmide arv: 1 Tööturg: 510 meur Tervis (TE) Eesmärgi mõõdik: Oodatav eluiga (M) 74 a ja (N) 83,2 a Tervene elatud eluiga (M) 58,6 a ja (N) 63,7 a Programmide arv: 3 keskkonnaterv: 17,7 meur (2%) terviseriskid: 30,2 meur (2%) tervishoid: meur (96%) 4,45 miljard EUR Sotsiaalne kaitse (SK) Eesmärgi mõõdik: Absoluutse vaesuse määr 3,3% Suhtelise vaesuse määr 15,9% Sooline palgalõhe 20,5% Programmide arv: 3 kindl: meur (97%) hoolek: 66 meur (3%) võrds: 0,8 meur (0,04%) adm: 9,02 meur (0,47%) Perepoliitika (PP) Eesmärgi mõõdik: Loomulik iive: positiivne Summaarne sündimuskordaja 1,65 Abs. vaesuse määr laste seas 3,8% Programmide arv: 1 lapsed: 654 meur

5 TUV > programm > meede > tegevus > teenus ja mõõdikud # Tulemusvaldkond Programmid Meetmed Tegevused Teenused KPI Asutused 1 Tööturg (TT) TT01: Tööturuprogramm Sotsiaalne kaitse (SK) 3 Perepoliitika (PP) 4 Tervis (TE) SK01: Sotsiaalkindlustuse programm SK02: Hoolekandeprogramm SK03: Soolise võrdõiguslikkuse programm PP01: Laste ja perede programm TE01: Keskkonnatervise programm TE02: Terviseriskide programm TE03: Tervishoiusüsteemi programm Sise-turvalisus (ST) ST06: Tasakaalustatud kodakondsus- ja rändepoliitika programm XY01: SoM valitsemisala tegevuste elluviimise toetamine KOKKU

6 TEHIK

7 VISIOON: TEHIK on aastaks 2020 hästi toimiv ja pühendunud töötajatega kompetentsikeskus, mis koostöös oma partneritega tagab inimestest lähtuvaid ja valdkonnaüleselt integreeritud IKT teenuseid.

8 valdkond TEHIK kliendid Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas IKT konsolideeritud IKT konsolideerimata Tervise valdkond Sotsiaalvaldkond Töö valdkond TERVISEAMET SOTSIAALKINDLUSTUSAMET TÖÖINSPEKTSIOON RAVIMIAMET TERVISE ARENGU INSTITUUT ASTANGU KUTSEREHABILITATSIOONI KESKUS SOTSIAALMINISTEERIUM

9 Koostööpartnerid Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo Haigekassa Töötukassa Teised ministeeriumid Eesti ja EL kodanikud ettevõtted Vabariigi Valitsus Tervishoiuteenuse osutajad SA Eesti Tervishoiu Pildipank...

10 TEHIKu 3 prioriteetset teemat 2018 IKT teenuste osutamine kliendivajadustest lähtuvalt ja professionaalse ning meeldiva kliendisuhtluse tagamine TEHIKu protsesside kaardistamine ja juurutamine Rolliselguse tagamine TEHIKu koostööpartnerite, osakondade ja töötajate vahel. Pikaajaliste plaanide kokkuleppimine.

11 TEHIKu eesmärgid kuni 2022 tehnoloogia Konsolideeritud infosüsteemid ja integreeritud teenuste pakkumine klientidele, sh ühtne iseteenindus Konsolideeritud hanked ja ühtneplatvorm ning protsessid kliendivajadusi toetavateks äriteenuste pakkumiseks. protsessid Inimesed Professionaalne partner klientidele. Teenuste omanike rolliselgus valitsemisalaüleselt. Nõuded osapooltele.

12 TEHIK klientide vajadused E-Tervise strateegiast tulenevad Efektiivsed & automatiseeritud teenused/äriprotsess id Andmetest info ja otsustustugede pakkumine SOM sisemised ärivajadused Inimese kaasamine äriprotsessi - "tervisekonto", tervise andmete ja teenuste juh=mine Tulemuse ja kvaliteedi mõõtmine nt ravi järjepidevus Läbipaistvad otsustusprotsessid ja tegevuskavad ja mõjud Kulude vähendamine & rahaliste vahendite efektiivne kasutamine Teenuste & süsteemide kõrge käideldavus Väliste osapoolte vajadused Andmete kaitse & riskide juhtimine Töövahendite olemasolu & toimimine Info poliitika kujundamiseks (TÖIS, SKA andmeladu) Andmevahetus väliste osapooltega Riigi ja EU IT koosvõime ja arhitektuuri toetamine Ökosüsteemi turvalisuse nõuete kehtestamine ja kontrollimine

13 TEHIK strateegia kujunemine TEHIK IT klient: - SOM (siseklient) - Väline huvitatud osapool TEHIK kliendi vajadused (tema mänguplaan) kliendi teenused TEHIK enda valikud Lähteülesanne TEHIK väärtuspakkumine & lubadus kliendile (TEHIK teenuste portfell - kellele, mida?) TEHIK enda mänguplaan (kuidas väärtuspakkumine tagada?) IKT arendusprojektid ja teenuse elutsükli tagamine klientidele arendusprojektid sisemiseks vajaduseks IKT teenuste portfell TEHIK jaoks vajalikud ressursid (töötajad, teadmus, abivahendid, finantsid,...?) TEHIK hetkeseis

14 IKT äriteenus: kellele ja mida? Klientide vajadused, mida teenus toetab mis on kliendi vajadus? SOM haldusala asutused (Astangu KRK, Ravimiamet, Terviseamet, TAI, Tööinspektsioon, SKA, Riiklik Lepitaja, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo) Töökindlad, turvalised, kasutajasõbralikud ja jätkusuutlikud teenused (sh töökohateenus) Tähtaegselt valmivad IT-lahendused, mis sisuliselt toetavad kliendi tööprotsesse Läbipaistev vaade IT-teenuste toimimisest Vastavus standarditele, õigusaktidele, arengukavadele jne Tähtaegselt korraldatud IT ja sidehanked Koolitamine, teadlikkuse tõstmine ja nõustamine TTO-d ja nende arendajad, KRA, MNT, EHK, Töötukassa, KOV, välised teenuse osutajad (nt sotsiaaltranspordi vahendaja), teadusasutused ja ettevõtjad jt Tähtaegselt valmivad IT-lahendused, mis sisuliselt toetavad kliendi tööprotsesse Toimivad andmevahetused teiste andmekogudega Töökindlad, turvalised, kasutajasõbralikud ja jätkusuutlikud teenused Tegevusraamistikud (sh lepingud, standardid, õigusaktidele, infoturbenõuded jne) Koolitamine, teadlikkuse tõstmine ja nõustamine Lõppkasutajad (elanikud) Töökindlad, turvalised, kasutajasõbralikud (nähtamatud) ja jätkusuutlikud teenused Teenuste tugi (kasutajatugi, nõustamine) Läbipaistev vaade teenuste toimimisest ja andmete töötlemisest (sh teabepäringutele vastamine) IKT äriteenused: SOM valdkondade äriteenuste pakkumiseks IKT teenused Töökohateenus Infoturbe teenus Andmekorralduse ja analüüsi teenus IKT hangete teenus

15 TEHIKu äriteenused: mida pakume? Teenused: SOM valdkondade (Tervis (27), Töö (8), Sotsiaal(11)) äriteenuste pakkumiseks IKT teenused Töökohateenus Infoturbe teenus (6) Andmekorralduse ja -analüüsi teenus (4) IKT hangete teenus Tellija vajadustest lähtuvate IKT teenuste realiseerimine Andmevahetuste loomine teenuste jaoks vajalike andmestiku tagamiseks Tellijaga kokkulepitud teenuste töökindluse tagamine Töötajate töökohtade sisustamine IKT seadmetega IKT seadmete paigaldamine ja seadistamine Tarkvara haldamine Kasutajatoe pakkumine, nõustamine Infoturbe teadlikkuse tõstmine, koolitamine Infoturbe nõuete ja meetmete haldamine. Infoturbe hindamine, auditid, turvalisuse testimine Järelevalve ja seiramine (shturvalisuse seiramine ja intsidentide tuvastamine) Infoturbejuhi teenuse pakkumine Isikuandmete turvalisuse kaitsmine Andmelao platvormi pakkumine Andmeanalüüsi platvormi pakkumine Infomaterjalide publitseerimine Nõustamine, koolitused Soetusvajaduste koondamine ja vajadustest lähtuvate IT ja sidehangete läbi viimine (kajastamine registris, aruandluse koostamine ja esitamine) Hangete teostamiseks vajaliku juriidilise kompetentsi ja nõustamise tagamine Professionaalse teenuse osutamise eelduseks on kliendi poolt kvaliteetselt koostatud soetusvajadus/ tehniline kirjeldus ja valmisolek koostööks

16 Kuidas? Ootused osapooltele

17 Tegevused IKT äriteenuste osutamiseks: kuidas? Teenused: SOM valdkondade äriteenuste pakkumiseks IKT teenused Töökohateenus Infoturbe teenus Andmekorralduse ja analüüsi teenus IKT hangete teenus Teenuse tagamiseks vajalikud võtmetegevused: Võtmetegevused (protsessid) : E-teenuste arendamine ja haldus Hangete korraldamine Kasutajatoe ja seire tagamine Andmekvaliteedi ja andmeanalüüsi tagamine Infoturbe tagamine (riskide maandamine) Infrastruktuuri ja rakenduste halduse

18 Võtmetegevused IKT äriteenuste osutamiseks: kuidas? Võtmetegevused IKT äriteenuste osutamiseks: IKT äriteenused Teenuste tagamiseks vajalikud võtmetegevused: Infrastruktuuri ja rakenduste halduse Infoturbe tagamine Andmekvaliteedi ja andmeanalüüsi tagamine Kasutajatoe ja seire tagamine Hangete korraldamine E-teenuste arendamine ja haldus Infosüsteemide/ andmekogude majutus ja haldamine Baasinfrastuktuuri haldamine ja ajakohastamine Infosüsteemidega seotud intsidentide haldamine ja lahendamine Infosüsteemide monitoorimine ja SLA aruandlus Koolitamine Nõustamine Infoturbe teadlikkuse tõstmine, koolitamine Infoturbe nõuete ja meetmete haldamine. Infoturbe hindamine, auditid, turvalisuse testimine Järelevalve ja seiramine Infoturbejuhi teenuse pakkumine Isikuandmete turvalisuse kaitsmine Andmelao platvormi pakkumine Andmeanalüüsi platvormi pakkumine Infomaterjalide publitseerimine Nõustamine, koolitused Andmevoogude loomine IKT töövahendite hankimine, haldamine Kasutajatoe pakkumine Koolitamine Nõustamine Soetusvajaduste koondamine Hangete tööplaani ja hankeplaani koostamine Hangete läbiviimine Aruandluse koostamine Nõustamine Teenuste juhtimine ja haldus Planeerimine Arhitektuur Arendus Testimine Andmeparandused

19 e-teenuste haldus: kuidas? e-teenuste halduse võtmetegevused IKT äriteenuste osutamiseks: IKT äriteenused Kvaliteedijuhtimine (sh tellimuste kvaliteedi kontroll), protsessijuhtimine, prioriseerimine Teenuste osutamiseks vajalikud tegevused üksuse siseselt: Planeerimine Analüüs Arendus Testimine Rakendamine Teenuste juhhmine Tellija vajaduste kaardistamine Arendusvajaduse vastuvõtmine (eelanalüüs) Vajadusel rahastuse hankimine Hanke ettevalmistamine Projektiplaani koostamine Tehnilise kirjelduse koostamine (kasutuslood, spetsifikatsioonid) Nõuete kirjeldamine ja valideerimine tellijaga Mahuhinnangute andmine Süsteemianalüüs Programmeerimine Arendustestimine Koodiülevaatus Testijuhtimine Testilugude ettevalmistamine Automaattestimine Integratsioonitestimi ne Regressioonitestimin e Jõudlustestimine Vastuvõtutestimine Turvatestimine Valmis tarkvara haldusesse üleandmine Dokumentatsiooni valideerimine Koolitused ja teavitustegevused Hoolduse planeerimine Lepingute haldus Teenustasemete haldus Dokumentatsiooni haldus Muudatuste juhtimine Koolitamine Eelarve planeerimine Jätkuarenduste planeerimine Arhitektuuri juhtimine ja dokumenteerimine

20 Andmekorraldus ja -analüüs: kuidas? Andmeanalüüsi osakonna võtmetegevused IKT äriteenuste osutamiseks: IKT äriteenused Kvaliteedijuhtimine (sh tellimuste kvaliteedi kontroll), protsessijuhtimine, prioriseerimine Teenuste osutamiseks vajalikud tegevused üksuse siseselt: Andmelao platvormi pakkumine Andmeanalüüsi platvormi pakkumine Infomaterjalide publitseerimine ja nõustamine Andmelao arhitektuuri loomine ja ajakohasena hoidmine Andmevoogude metoodika loomine Andmelao platvormi kirjeldamine ja vahendite valimine Andmeanalüüsi keskkonna arhitektuuri loomine ja ajakohasena hoidmine Andmeanalüüsi ja keskkonna kirjeldamine / vahendite valimine Standardite loomine ja haldamine Klassifikaatorite loomine ja haldamine Andmekvaliteedi metoodika loomine Standardimise metoodika loomine Andmelao platvormi kirjeldamine Andmeanalüüsi ja keskkonna kirjeldamine Andmevoogude metoodika loomine Analüüsi metoodika loomine

21 Infoturve: kuidas? Infoturbe võtmetegevused IKT äriteenuste osutamiseks: IKT äriteenused Kvaliteedijuhtimine (sh tellimuste kvaliteedi kontroll), protsessijuhtimine, prioriseerimine Teenuste osutamiseks vajalikud tegevused üksuse siseselt: Infoturbe teadlikkuse tõstmine, koolitamine Infoturbe nõuete ja meetmete haldamine. Infoturbe hindamine, auditid, turvalisuse testimine Järelevalve ja seiramine Infoturbejuhi teenuse pakkumine Isikuandmete turvalisuse kaitsmine Infoturbe teadlikkuse tõstmine, koolitamine Infoturbejuh:mise määrusest tulenevate tegevuste pakkumine Asutuse arendus- või IT-nõukogu töös osalemine; IKT riskide haldamine, infoturbe meetmete ja nõuete väljatöötamine ja rakendamise tagamine Infoturbejuhtimise määrusest tulenevate tegevuste pakkumine Infosüsteemide valmisoleku hädaolukorraks ning taasteplaani koostamise korraldamine; IKT riskide haldamine, infoturbe meetmete ja nõuete väljatöötamine ja rakendamise tagamine Infoturbe hindamine, auditid, turvalisuse testimine Asutuse arendus- või IT-nõukogu töös osalemine; IKT riskide haldamine, infoturbe meetmete ja nõuete väljatöötamine ja rakendamise tagamine Infoturbe hindamine, auditid, turvalisuse testimine Infoturbesündmuste seire ja teavitus (sh logihaldus) Turvaintsidentide haldamine Infoturbejuh:mise määrusest tulenevate tegevuste pakkumine Isikuandmete kaitse korraldamine Infoturbesündmuste seire ja teavitus (sh logihaldus) IKT riskide haldamine, infoturbe meetmete ja nõuete väljatöötamine ja rakendamise tagamine

22 Infosüsteemide haldus: kuidas? Infosüsteemide halduse võtmetegevused IKT äriteenuste osutamiseks: IKT äriteenused KvaliteedijuhMmine (sh tellimuste kvaliteedi kontroll), protsessijuhmmine, prioriseerimine Infosüsteemide / andmekogude majutus ja haldamine Riistvara Tehnoloogiad Ruumid Ühendused Litsentsid Varundamine Kompetents ja meeskond IKT seadmed (labori seadmed, koosolekuruum id, printerid, telefonid) Teenuste osutamiseks vajalikud tegevused üksuse siseselt: Töökohateenus Baasinfrastuktuuri haldamine ja ajakohastamine Seadmete ja tehnoloogiate teekaardi loomine, uuendamine ja järgmine Eelarve planeerimisel osalemine Baasinfra hankimine Paigaldamine Seadistamine Infosüsteemidega seotud intidentide haldamine ja lahendamine Protsesside loomine ja järgmine Intsidentide registreerimine Raporteerimine Analüüsimine ja järelduste tegemine Vastavalt analüüsile muudatuste tegemine infrastruktuuris, protsessides, meeskonnas Infosüsteemide monitoorimine ja SLA aruandlus Infosüsteemide ja sõltuvate komponentide monitoorimine Teenuste monitoorimine Monitooringu vahendite olemasolu ja korrektse seadistuse tagamine Monitooringu pidev täiendamine Raporteerimine Kasutajatoe pakkumine Kasutajate juhendamine Infopäringutele vastamine Teabepäringutel e vastamine Töökohateenuse pakkumine Õiguste haldus Koolitamine (siseklient välisklient) Arvutitöökoha ja koosolekusaalid e tehnika Infosüsteemide koolitused Tehniline ekspertiis ja nõustamine Kompetentsi tagamine ja kasvatamine Kompetentsi jagamine Kompetentsi kaasamine väljast

23 IKT hangete korraldamine (üldosakond): kuidas? Üldosakonna võtmetegevused IKT äriteenuste osutamiseks: IKT äriteenused Kvaliteedijuhtimine (sh tellimuste kvaliteedi kontroll), protsessijuhtimine, prioriseerimine Teenuste osutamiseks vajalikud tegevused üksuse siseselt: Soetusvajaduste koondamine Hangete tööplaani ja hankeplaani koostamine Hangete läbiviimine Aruandluse koostamine Nõustamine Hangete planeerimiseks klientidelt järgneva majandusaasta soetusvajaduste koondamine, vajadusel aasta kestel hangete tööplaani täiendamine lisanduvate hangete osas Koondatud soetust põhjal hangete tööplaani koostamine, läbiviimise tähtaegade ja vastutajate määramine Kliendilt sisendi, tehnilise kirjelduse, hindamis- kriteeriumite jm sisuosa kogumine Hankedokumentatsiooni, sh lepingu koostamine Hangete kajastamine registris Aruandluseks andmete kogumine, aruandluse koostamine ja esitamine riigihangete registrile Ettepanekute tegemine menetlusliigi valimiseks Ettepanekute tegemine hankelepingu tingimuste osas

24 2018 EELARVE JA RAHASTUSE TÄIENDAV VAJADUS 2018 eelarve ( eurot) Eelarve jaotus ( eurot) Muud, , 9% Lisataotlus (2017), , 22% SF, , 22% Baas, , 47% Tööjõukulud, , 28% Majandamis kulud, , 27% Investeering ud, , 45% Täiendav vajadus ( eurot) 2018 eelarve koos täiendava eelarvevajadusega ( eurot) Tööjõukulu Majandami d, skulud, 254, 12% 000, 10% Investeerin gud, , 78% Lisataotlus (2017), , 19% Muud, , 7% Täiendav vajadus, , 16% SF, , 19% Baas, , 39%

25 Aitäh!

26 Struktuur Sekretär Direktor Kvaliteedijuht E-teenuste juhtimise osakond (33) Infosüsteemide halduse osakond (33) Infoturbeosakond (4) Andmeanalüüsi osakond (8) Üldosakond (10) Sotsiaalkaitse talitus Infrastruktuuri ja rakenduste halduse talitus Tervise talitus Kasutajatoe ja seire talitus

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusministeeriumi (RM) arengukava 2018-2021 strateegiline

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Microsoft Dynamix AX juurutus Kaubamajas 11.03.2015 Heli Viirand Kaubandusdirektor Teemad Ülevaade Kaubamajast ERP süsteemi juurutamise eeldused ERP süsteemi valik Miks Microsoft Dynamics AX Ülevaade projektist

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Lisa Maksu- ja Tolliameti teenistuskohtade koosseis ja teenistuskohtade teenistusgrupid alates Teenistuskoha jaotus ametivõi töökohaks ja k

Lisa Maksu- ja Tolliameti teenistuskohtade koosseis ja teenistuskohtade teenistusgrupid alates Teenistuskoha jaotus ametivõi töökohaks ja k Lisa Maksu- ja Tolliameti teenistuskohtade koosseis ja teenistuskohtade teenistusgrupid alates 01.06.2019 Maksu- ja Tolliamet peadirektor 1 ATS 7 lg 3 p 1 Üldjuhtimine 7A Maksu- ja Tolliamet Järelevalve

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

PEADIREKTOR

PEADIREKTOR KINNITATUD august 2018 I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus Järelevalveosakond 1.2 Ametinimetus Nõunik (keskkonnatervis) 1.3 Ametipositsioon Ametnik 1.4 Vahetu juht Järelevalveosakonna juhataja 1.5

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

AMETIKIRJELDUS

AMETIKIRJELDUS KINNITATUD Sotsiaalkindlustusameti Peadirektori.04.2017 käskkirjaga nr 99-k Lisa 5 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Ametinimetus 1.2 Struktuuriüksus Klienditeeninduse peaspetsialist Klienditeeninduse osakond

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajaline programm 12. märts 2019 Türi Martin Paukson Programmi eesmärk Suurandmete programmi eesmärgiks on andmekasutuse koosvõime tõstmine

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom 24.10.2014 Jututeema Võrguregistripõhine Võrguplaneerimine VõrVõr projekti raames loodud kaardirakendus võrguplaneerija ja investeeringute

Rohkem

AMETIKIRJELDUS

AMETIKIRJELDUS KINNITATUD Kantsleri.01.2013 käskkirjaga nr 226-T Lisa 2 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus RAHVATERVISE OSAKOND 1.2 Ametinimetus PEASPETSIALIST (MITTENAKKUSLIKUD HAIGUSED) 1.3 Kellele allub tervisepoliitika

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Innar Liiv, Juhataja, Vertical ANDMELADUDE KASUTAMISEST LADUDES Innar Liiv Juhataja, Vertical

Innar Liiv, Juhataja, Vertical ANDMELADUDE KASUTAMISEST LADUDES Innar Liiv Juhataja, Vertical ANDMELADUDE KASUTAMISEST LADUDES Innar Liiv Juhataja, Vertical Ettekande sisu Mis on andmeladu ja millised on sellele püstitatud eesmärgid? Mis kasu sellest on? Paindlikum aruandlus; Automaatne kaupade

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmärgid ja fookusvaldkonnad... 3 Eesmärgid aastaks 2020...

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Tööinspektsiooni aasta tööplaan Üldised eesmärgid Oodatav tulemus Tööõnnetuste arv töötaja kohta Registreeritud tööõnnetuste osakaal, mi

Tööinspektsiooni aasta tööplaan Üldised eesmärgid Oodatav tulemus Tööõnnetuste arv töötaja kohta Registreeritud tööõnnetuste osakaal, mi Tööinspektsiooni 2012. aasta tööplaan Üldised eesmärgid Oodatav tulemus Tööõnnetuste arv 100 000 töötaja kohta Registreeritud tööõnnetuste osakaal, milledel töövõimetus on väiksem kui 30 päeva Tööõnnetuse

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Dias nummer 1

Dias nummer 1 TEHNOLOOGIATE JA TARKVARA KASUTAMINE TÄPPISVILJELUSES Kristjan Ruusamäe, Haakeseadmete tootejuht, Baltic Agro Machinery OÜ TÄPPISVILJELUS 100 AASTAT TAGASI VS. TÄNAPÄEV PÕLLUMAJANDUSE ARENGUETAPID PÕLLUMAJANDUS

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp): Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objekt Andres Kollist 05.10.2015 Tartus Eesti e-varamu ja kogude säilitamine Eesti e-varamu on u htne e-keskkond,

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve CORBA Sissejuhatus IDL CORBA struktuur Serveri ehitus Objekti adapter Lisateenused MEELIS ROOS 1 CORBA sissejuhatus CORBA Common Object Request Broker Architecture Üldine Objektipäringute Vahendaja Arhitektuur:)

Rohkem

Toetustest rahastatud projektid

Toetustest rahastatud projektid Antud lehele on koondatud kõik RIK-i projektid, mis on perioodil 2014-2020 saanud struktuuritoetuste rahastuse. Iga projekti tutvustav osa sisaldab projekti nime, lühikirjeldust, selle eesmärki ja eraldatud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem