J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ"

Väljavõte

1 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn Töö nr 1591/11 Vastutav ekspert Heikki Kalle (litsents KMH0039)... Ekspert-projektijuht Jaak Järvekülg (litsents KMH0127)... Tartu 2012

2 2 Sisukord 1. Detailplaneeringuga kavandatav ja situatsiooni kirjeldus Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus Strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle strateegilise planeerimisdokumendi vastu Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle tulemuste avalikustamise ajakava Seisukohtade küsimine KSH programmi sisu osas KSH programmi avalikustamine Programmi koostanud eksperdi ja strateegilise planeerimisdokumendi koostaja andmed Lisa 1. DP ja KSH algatamisotsus ja algatamisest teavitamine Lisa 2. DP situatsiooniskeem Lisa 3. DP eskiislahenduse (Variant 1) kirjeldus Lisa 3.1 Seletuskiri Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine juurde Lisa 3.2 DP eskiisi põhijoonis Lisa 4. Variant 2 - alternatiivse DP lahenduse joonis (suuremate ehitusmahtudega) Lisa 5. Seisukohad KSH programmi sisu osas Lisa 6. Eksperdi vastavust seaduses toodud sätetele tõendavad dokumendid Lisa 7. KSH programmi avalikustamisteated Lisa 8. KSH programmi avalikustamisel saadud kiri + vastus Lisa 9. KSH programmi avaliku arutelu protokoll... 60

3 3 1. Detailplaneeringuga kavandatav ja situatsiooni kirjeldus Strateegiliseks planeerimisdokumendiks on J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu (edaspidi ka DP) koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi ka KSH) on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2011 korraldusega nr 1417-k (vt Lisa 1). Planeeritav maa-ala asub Tallinnas Mustamäe linnaosas J. Sütiste tee, Sõpruse puiestee, A. H. Tammsaare tee ja Retke tee vahelises kvartalis (vt joonis 1). Planeeritav maa-ala piirneb põhjast J. Sütiste tee 7b ja Retke tee 30b kinnistutega, idast Retke tee 32 kinnistuga, lõunast J. Sütiste tee 19 kinnistuga (Põhja-Eesti Regionaalhaigla) ning läänest J. Sütiste tee 13a kinnistu haljasalaga ja Sütiste tee 15 korterelamuga. Joonis 1. Detailplaneeringu ala asukoht

4 4 Planeeritava J. Sütiste tee 17 kinnistu suurus on 7043 m2, krundi sihtotstarve on 100% ärimaa. Krundil paikneb 2-korruseline paekivist seinakonstruktsiooniga, hiljuti ( a) rekonstrueeritud tervishoiuteenustele orienteeritud teenindus- ja ärihoone (endine laskemoonaladu). Läbi krundi kulgeb avalikult kasutatav kergliiklustee Põhja-Eesti Regionaalhaiglani. Planeeritaval alal kasvav kõrghaljastus on enamuses loodusliku tekkega. Olemasolevat olukorda illustreerivad fotod on esitatud joonistel 2-5. Joonis 2. Vaade olemasoleva ärihoone hoovi sissesõidule Joonis 3. Vaade planeeritavale alale läänest Joonis 4. Vaade planeeritavale alale idast Joonis 5. Vaade krunti läbivale jalakäijate teele Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 100% ärimaa sihtotstarbega J. Sütiste tee 17 kinnistule ehitusõiguse määramine olemasoleva ärihoone laiendamiseks ning uue kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks. Eskiislahenduse kohaselt tagatakse planeeringualal 76 parkimiskohta (36 parkimiskohta on hetkel olemas, lisandub 40 parkimiskohta). Juurdepääs krundile on kavandatud Retke teelt. Krunti läbiv jalakäijate tee on planeeringuga ette nähtud jätta avalikku kasutusse. Täpsemalt on olemasoleva olukorra kirjeldus, kontaktvööndi analüüs ja detailplaneeringu eskiislahendusega kavandatu esitatud programmi lisas 3.

5 5 2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus Tulenevalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest (KeHJS) on KSH eesmärgiks: 1. arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ning kehtestamisel; 2. tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse; 3. edendada säästvat arengut. Keskkonnamõju strateegiline hindamine hõlmab: Detailplaneeringuala kui piirkonda, kus kavandatava maakasutuse muutuse mõju otseselt avaldub. Detailplaneeringu kontaktvööndit, millele planeeringuga kavandatav tegevus mõju avaldab. Detailplaneeringuala piirkonda laiemalt, kuna ärifunktsiooniga hoonestuse laiendamine mõjutab piirkonna keskkonnatingimusi (näit. detailplaneeringu tagajärjel suurenev liikluskoormus, millega kaasneb müra- ja õhusaaste olukorra muutus). Planeeritava maa-ala kontaktvööndi joonis on lisatud programmile lisas 2. Erinevate KSH-s käsitletavate keskkonnamõjude osas on ruumiline ulatus, kus avalduv mõju võib olla oluline, erinev. Kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju ulatust täpsustatakse mõjude hindamise käigus. Riigipiiri ülest mõju detailplaneeringu elluviimine eeldatavalt kaasa ei too. Alternatiivsete arengustsenaariumitena on vaatluse all järgmised põhivariandid (kui kõige reaalsemad variandid): Variant 1 - Arendaja poolt kavandatava tegevuse (detailplaneeringu lahenduse) elluviimine. DP eskiisiga on kavandatud ehitusõiguse määramine kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega tervishoiuteenustele suunatud ärihoone ehitamiseks ja olemasoleva hoone laiendamiseks (kavandatava lahenduse kirjeldus on esitatud lisas 3). Variant 2 - Arendaja poolt DP protsessis välja pakutud tihedama struktuuriga lahendus, kus hoonestusmahud olid ette nähtud suuremad. Alternatiivlahendusega kavandatakse 8 korruselise büroohoone rajamist ning võrreldes DP eskiisiga ulatuslikumat parkimisala, mis hõlmab ka planeeringuala loodenurga (variant 2 - alternatiivlahenduse joonis on esitatud lisas 4). 0-alternatiiv ehk detailplaneeringu rakendamisest loobumine ja planeeringualal olemasoleva olukorra säilimine. Alternatiivsete arengustsenaariumite välja töötamisel on lähtutud detailplaneeringu käigus ehitusmahtude erinevusel baseeruvatest variantidest, mis on kooskõlas kehtiva Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga. Juhul, kui ilmneb, et detailplaneeringu lahendus toob kaasa olulisi negatiivseid mõjusid, analüüsitakse vajadusel ka väiksemate mahtudega lahendust.

6 6 3. Strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju Planeeringu eskiisi menetluse käigus kaalus Tallinna Keskkonnaamet KSH algatamise vajalikkust ja leidis, et kuna planeeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes, siis ei ole KSH algatamine vajalik. Ühtlasi kooskõlastas Tallinna Keskkonnaamet oma kirjaga nr /42 detailplaneeringu tollase eskiislahenduse (vastab käesolevas KSH programmis kirjeldatud Variant 2 suuremate mahtudega lahendus). Kirjas märgiti, et detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning seetõttu ei vaja antud detailplaneeringu koostamine keskkonnamõju strateegilist hindamist. Täiendavaid tingimusi detailplaneeringu koostamiseks ei esitatud. J. Sütiste tee 15 Korteriühistu Denec esitas 14. septembril 2010 Tallinna Linnaplaneerimise Ametile J. Sütiste tee 15 (66 allkirja), J. Sütiste tee 13 (35 allkirja) ja J. Sütiste tee 11 (26 allkirja) elanike pöördumise, milles paluti peatada J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneering, millega kavandati rajada 8- korruseline ärihoone ja 103-kohaline autoparkla. Pöördujad leidsid, et haigla ja eluhoonete ümbrus vajab elementaarset haljastust, sh kõrghaljastust, säilitada tuleb Mustamäele iseloomuliku maapinnaga püsivalt ühendatud haljastus, kavandatava hoone tehniline korrus võib olla müra allikaks, mis segab und, halvenevad läheduses paikneva elumaja insolatsiooniolud, liiklus eluhoonete vahetusse lähedusse kavandatavas 103-kohalises parklas on müra ja heitgaaside allikaks. Linn on pöördujate hinnangul eelkõige inimeste elupaigaks, mitte autode seisuplatsideks majade ümber. Tallinna Linnavalitsus leidis, et kuna planeeringuga on kaasnenud avalik huvi, on vajalik algatada KSH. Vastavalt KSH algatamisotsusele ( , vt Lisa 1): Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel on vajalik järgmistel põhjustel: 1. 5-korruselise ärihoone ja 40-kohalise parkla rajamisega likvideeritakse planeeringuala ulatuses osaliselt olemasolev haljasala, mistõttu ei ole tagatud mikrorajooni haljastuse ühtlane kulgemine; 2. detailplaneeringu elluviimisel suureneb piirkonnas liikluskoormus, millest võivad tuleneda kõrged müratasemed ja õhusaaste ja mis avaldab negatiivset mõju planeeringuala lähipiirkonna elanikele. Ulatusliku parkimisala rajamine toob kaasa liiklustiheduse kasvu piirkonnas ning mürataseme ja õhusaastatuse suurenemise. Samuti võib planeeritava tervishoiuteenustele suunatud ärihoone tegevusega kaasneda müra hoone tehnilistest seadmetest, mis tekitab häiringuid naabermajade elanikele.

7 7 Keskkonnamõju strateegiline hindamine peab: 1. selgitama alale hoonestamise võimaliku mahu ja keskkonnatingimusi arvestava kõige sobilikuma planeeringulahenduse ning käsitlema erinevaid planeeringulahenduse alternatiive; 2. hindama uue hoone ja parkimisala rajamise ja kasutamisega kaasnevat müra- ja õhusaaste olukorra muutumist; 3. selgitama planeeringu elluviimisel kaasnevad mõjud keskkonnale, sh lähiala kortermajade elanikele. Vastavalt KeHJS 40 lõige (4): Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne peab sisaldama: 6) hinnangut eeldatavalt olulise vahetu, kaudse, kumulatiivse, sünergilise, lühija pikaajalise, positiivse ja negatiivse mõju kohta keskkonnale, sealhulgas inimese tervisele ning sotsiaalsetele vajadustele ja varale, bioloogilisele mitmekesisusele, populatsioonidele, taimedele, loomadele, pinnasele, vee ja õhu kvaliteedile, kliimamuutustele, kultuuripärandile ja maastikele, hinnangut jäätmetekke võimaluste kohta ning mõju prognoosimise meetodite kirjeldust; Detailplaneeringuga ei kavandata maa sihtotstarbe muutmist, tegemist on olemasoleva ärifunktsiooni laiendamisega (ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ja olemasoleva hoone laiendamiseks). Käesoleval hetkel asub DP alal hiljuti rekonstrueeritud tervishoiuteenustele orienteeritud teenindus- ja ärihoone (endine laskemoonaladu). Läbi krundi kulgeb avalikult kasutatav kergliiklustee Põhja-Eesti Regionaalhaiglani. Vastavalt DP eskiislahendusele on ette nähtud säilitada planeeritava ärihoone orienteeritus tervishoiuteenustele ning kergliiklustee avalik kasutus säilib ka tulevikus. Arvestades planeeritava ala paiknemist linnaruumis sobib detailplaneeringu eskiisiga kavandatu oma hoonemahtudelt (kuni 5 korrust) ja kasutusotstarbelt (tervishoiuteenustele suunatud teenindus ja äri) ümbritseva keskkonnaga. Enne KSH programmi avalikustamist esitasid märkused ja ettepanekud KSH programmi sisu osas Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon ja Tallinna Keskkonnaamet (vt ka ptk 6). Eelnevast lähtudes on detailplaneeringu elluviimisel eeldatavalt tekkivad ja KSH-s käsitletavad mõjud/aspektid järgmised: - Mõju planeeringuala ja selle lähipiirkonna ning mikrorajooni haljastusele (taimestikule); - Mõju piirkonna linnamaastikule; - Piirkonnas liikluskoormuse suurenemisest tulenevad mõjud (sh kõrgemad müratasemed ja õhusaaste); - Planeeritava tervishoiuteenustele suunatud ärihoone tegevusega kaasnev müra hoone tehnilistest seadmetest, mis võib tekitada häiringuid naabermajade elanikele; - Mõju läheduses paikneva elumaja insolatsioonioludele; - Mõju planeeringuala lähipiirkonna elanikele (sh mõju inimese tervisele ning sotsiaalsetele vajadustele ja varale, hinnatakse, kas planeeringu lahendus võimaldab tagada lähiala kortermaja elanike normaalse elukeskkonna; ühtlasi mõju naaberkinnistule J. Sütiste tee 7b ja seal asuvale pargile);

8 8 - Mõju veekeskkonnale (sh mõju Lepasalu allikate veerežiimile, kaasa arvatud ehitusaegse põhjavee alanduse mõju; võimalused sademevee innovaatiliseks käitlemiseks planeeringualal, soovitused sobivaima sademevee käitlemise rakenduse osas; - Jäätmetekke hindamine (sh ehituse ajal tekkinud jäätmete käitlemine, ohtlike, olme- ja tavajäätmete käitlemine ehitise kasutamise ajal ning olmejäätmete kogumiskoht planeeringualal). KSH-s käsitletakse ka kavandatava tegevuse lühiajalisi (nt ehitusaegseid) mõjusid ning kumulatiivsete mõjude võimalikkust. Riigipiiri ülest mõju ning mõju Natura 2000 võrgustiku alale detailplaneeringuga kavandatav eeldatavalt kaasa ei too. Mõjude olulisuse hindamiseks on KSH programmi koostamise hetkeks juba läbi viidud järgmised eriuuringud: - Insolatsioonitingimuste uuring - Liiklusmüra modelleerimine. Täiendavalt on kavas läbi viia uuring geoloogiliste tingimuste täpsustamiseks ja põhjaveele avaldatava mõju hindamiseks. KSH käigus selgitatakse alale hoonestamise võimalik maht ja kõige sobilikum planeeringulahendus tulenevalt keskkonnakaalutlustest ning käsitletakse KSH programmi punktis 2 kirjeldatud erinevaid planeeringulahenduse alternatiive. KSH käigus võib käsitlevate mõjude nimekiri täpsustuda, samuti sõltub käsitlevate teemade ja mõjude iseloom ka planeerimisprotsessi käigust. 4. Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle strateegilise planeerimisdokumendi vastu Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle strateegilise planeerimisdokumendi vastu, on esialgsetel andmetel (KSH programmi koostamise ajal) esitatud alljärgnevas tabelis.

9 9 Isik või asutus Mõju ja/või huvi Teavitatakse kirjaga või e- kirjaga* Tallinna Kohaliku arengu edendaja ja Tulenevalt DP sisust ja senisest Linnavalitsus, sh tasakaalustatud avalike huvide protsessist teavitatakse Tallinna linnaametid kaitsja. Transpordiametit ja Tallinna Tallinna Linnavalitsus kui DP ja Linnaplaneerimise Ametit ning KSH algataja ning DP kehtestaja, Mustamäe Linnaosa Valitsust. Tallinna Linnaplaneerimise Amet kui DP koostamise korraldaja. Tallinna Keskkonnaamet kui KSH korraldaja. Keskkonnamet KSH järelevalvaja huvi ja funktsioon on tagada KSH protsessi seadusejärgsus ja üldiste keskkonna-alaste huvide tasakaalustatud arvestamine. Terviseamet Terviseameti huviks on tagada inimeste (sh käesoleva DP-ga seotud elanike) tervise kaitse. Harju Maavalitsus Avalike huvide kaitsja maakonna tasandil ja DP järelevalvaja Planeeringuala naabermaaomani kud J. Sütiste tee 15, J. Sütiste tee 13 ja J. Sütiste tee 11 elanikud On huvitatud maa väärtuslikust kasutamisest. On esitanud ( ) DP eskiisi menetlemise käigus pöördumise DP peatamiseks. Teavitatakse Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni ja küsitakse seisukohta KSH programmi sisu osas. Teavitatakse Terviseameti Põhja talitust ja küsitakse seisukohta KSH programmi sisu osas. Teavitatakse Harju Maavalitsust. Teavitatakse planeeringuala naabermaaomanikke. Kirjaga teavitatakse J. Sütiste tee 15 Korteriühistut Denec, kes pöördumise esitas. Piirkonna elanikud On huvitatud maksimaalselt Kirjaga ei teavitata (teavitatakse kõrge kvaliteediga ajalehes Eesti Päevaleht ja elukeskkonnast. Ametlikes Teadaannetes). Avalikustatakse ka veebilehel ja Valitsusvälised Keskkonnaalaste või muude Teavitatakse Eesti organisatsioonid organisatsiooni suunitlusest Keskkonnaühenduste Koda. ja kodanikeühendused tulenevate väärtuste arvestamise tagamine Laiem avalikkus Muud võimalikud mõjud ja huvid. Kirjaga ei teavitata (teavitatakse ajalehes Eesti Päevaleht ja Ametlikes Teadaannetes). Avalikustatakse ka veebilehel ja Arendaja - OÜ Huvi arendada kinnistut Kirjaga eraldi ei teavitata (kuna on Baltek Arendus vahetult kaasatud tööprotsessi ja protsessiga kursis). Detailplaneeringu koostaja EA Reng AS * Vastavalt KMHKJS 37 lg 1 Huvi koostada kõiki osapooli rahuldav detailplaneering Kirjaga eraldi ei teavitata (kuna on vahetult kaasatud tööprotsessi ja protsessiga kursis). KSH käigus asjaolude selgumisel võib mõjutatavate ja/või huvitatud isikute ja asutuste nimekiri täieneda.

10 10 5. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle tulemuste avalikustamise ajakava Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle tulemuste avalikustamise ning detailplaneeringu koostamise ajakava on esitatud alljärgnevas tabelis. Strateegilise Detailplaneeringu Aeg keskkonnamõju hindamise koostamise etapp etapp KSH algatamine DP algatamine KSH programmi eelnõu DP eskiislahendi ja koostamine lähteseisukohtade avalik väljapanek DP eskiislahendi ja lähteseisukohtade avalik arutelu Seisukohtade küsimine KSH DP planeerimisettepaneku November-detsember programmi sisu osas ning koostamine 2011 programmi täiendamine vastavalt saadud seisukohtadele KSH programmi avalik arutelu DP planeerimisettepaneku Jaanuar 2012 ja selle eelnev avalik koostamine väljapanek (vähemalt 14 päeva). KSH programmi heakskiitmine Veebruar-märts 2012 Keskkonnaameti poolt KSH aruande koostamine Veebruar-märts 2012 KSH aruande kooskõlastamine DP kooskõlastamine; DP vastuvõtmine Aprill-juuli 2012 KSH aruande avalik arutelu ja DP avalik väljapanek ning August-september 2012 sellele eelnev avalik väljapanek sellele järgnev avaliku (vähemalt 14 päeva) väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu KSH aruande heakskiitmine DP lahenduse heaks Oktoober-november 2012 Keskkonnaameti poolt kiitmine Keskkonnaameti poolt; vajadusel järelevalve Harju maavanema juures DP kehtestamine Detsember 2012 DP kehtestamisest teavitamine Tallinna Linnavalitsuse poolt vastavalt KeHJS 44 Strateegilise keskkonnamõju hindamise läbiviimine ja avalikustamine toimub vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses ja muudes avalikku menetlust puudutavates seadustes (Haldusmenetluse seadus) sätestatud nõuetele. Täpset KSH ja DP protsessi ajalist kulgemist on KSH programmi koostamise ajal raske fikseerida, seetõttu tuleb esitatud ajagraafikut lugeda tõenäoliseks soovitavaks visiooniks.

11 11 6. Seisukohtade küsimine KSH programmi sisu osas Käesoleva KSH programmi puhul küsiti seisukohti programmi sisu osas Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonilt ja Terviseameti Põhja talituselt. Saadud vastused on lisatud programmi lisas 5. Terviseamet ei esitanud kommentaare programmi sisu osas, programmi täiendati vastavalt Keskkonnaametilt saadud märkustele järgmiselt: MÄRKUS 1. Teeme ettepaneku võtta vaatluse alla alternatiivse arengustsenaariumina ka variant 3 vähendatud struktuuriga lahendus, kus hoonestusmahud oleksid kavandatavast tegevusest väiksemad. 2. müra modelleerimine tuleb teostada päevasel ja öisel ajavahemikul ning lisaks tuleb esitada müra modelleerimine liikluse tipptunnil. Samuti tuleb esitada mürakaardid ning müra fassaadidel. Lähtuda sotsiaalministri 4. märtsi a määrusest nr 42 "Müra normtasemed eluja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid". Vajadusel esitada müraleevendusmeetmed ning siinkohal tuleb lähtuda standardist EVS 842:2003 "Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest". 3. Programmi peatükis 3 (lk 7) on ühe KSH-s käsitletava mõju/aspektina välja toodud piirkonnas liikluskoormuse suurenemisest tulenevad mõjud (sh kõrgemad müratasemed ja õhusaaste). Liikluskoormuse suurenemise iseloomustamiseks palume esitada liiklusprognoos. 4. Peatükis 3 (lk 7) toodud detailplaneeringu elluviimisel eeldatavalt tekkivate ja KSH-s käsitletavate mõjude/aspektide alla tuleb lisada kavandatava tegevuse lühiajalised (nt ehitusaegsed) mõjud, kumulatiivsed mõjud ning mõjud Lepistiku pargile. TÄIENDUS / VASTUS Ettepanekut täiendavalt täpsustatud (vt Lisa 5). KSH programmi ptk 2 täiendati lausega Juhul, kui ilmneb, et detailplaneeringu lahendus toob kaasa olulisi negatiivseid mõjusid, analüüsitakse vajadusel ka väiksemate mahtudega lahendust Ettepanekut täiendavalt täpsustatud (vt Lisa 5). KSH programmi koostamise hetkeks on müra modelleerimine juba teostatud ning vastav aruanne valminud. KSH käigus võetakse arvesse müra modelleerimise tulemusi. Ei ole vaja esitada müra modelleerimist liikluse tipptunnil, kuna vastavalt sotsiaalministri määrusele kehtivad müra piirnormid päevase ja öise müra kohta (piirnormi tipptunni müra kohta pole). Samas on liiklusprognoosis arvestatud tipptunni liiklusega. Liiklusprognoosi tulemused (mis võetakse aluseks ka müra modelleerimisel) esitatakse KSH aruandes. Ettepanekut täiendavalt täpsustatud (vt Lisa 5). Peatükki 3 täiendati järgmiste teemadega: - Mõju naaberkinnistule (J. Sütiste tee 7b) ja seal asuvale pargile; - KSH-s käsitletakse ka kavandatava tegevuse lühiajalisi (nt ehitusaegseid) mõjusid ning kumulatiivsete mõjude võimalikkust.

12 12 5. Palume KSH programmis välja tuua, milliseid olemasolevaid uuringuid kasutatakse mõjude olulisuse hindamisel ning milliseid uuringuid kavatsetakse teostada (kui on tuvastatud vastav vajadus). 6. Palume esitada KSH programmis dokumendid, mis tõendavad eksperdi vastavust seaduses toodud sätetele. Täiendati ptk-i 3. KSH käigus kasutatakse vähemalt järgmiste eriuuringute tulemusi: - Insolatsioonitingimuste uuring; - Liiklusmüra modelleerimine; - Uuring geoloogiliste tingimuste täpsustamiseks ja põhjaveele avaldatava mõju hindamiseks. Eksperdi vastavust seaduses toodud sätetele tõendavad dokumendid on esitatud KSH programmi Lisas 6. Lisaks andis täiendavad kommentaarid KSH programmi sisu osas Tallinna Keskkonnaamet (kiri on lisatud Lisas 5). Vastavalt Tallinna Keskkonnaametilt saadud märkustele täiendati programmi järgmiselt: MÄRKUS / ETTEPANEK 1. Täiendada KSH programmi käsitletava mõjuga veekeskkonnale. 1.1 Hinnata planeeringuga kavandatava tegevuse mõju Lepasalu allikate veerežiimile, kaasaarvatud ehitusaegse põhjavee alanduse mõju. 1.2 KSH aruandes analüüsida võimalusi sademevee innovaatiliseks käitlemiseks planeeringualal. Aruandes kirjeldada, millised sademevee käitlemise rakendused oleksid planeeritaval alal kõige sobivamad. 2. KSH käigus käsitleda, kas olemasoleva väärtusliku kõrghaljastuse maksimaalne säilitamine ja täiendava haljastuse lisamine 40-kohalise parkla ja prügikonteinerite asukoha äärde on piisav lähiala kortermaja elanike normaalse elukeskkonna tagamiseks, kui planeeringualale ehitatakse kuni 5 maapealse ja 1 maaaluse korrusega tervishoiuteenustele suunatud ärihoone ning 76 kohaline parkla. 3. KSH käigus käsitleda jäätmetekke hindamisel ehituse ajal tekkinud jäätmete käitlemist, ohtlike, olme- ja tavajäätmete käitlemist ehitise kasutamise ajal ning olmejäätmete kogumiskohta planeeringualal. Arvestada, et Tallinna haldusterritooriumil määrab jäätmehoolduse korra kohustuslikult kõikidele juriidilistele ja füüsilistele isikutele Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 28 kehtestatud Tallinna jäätmehoolduseeskiri ja jäätmeseadus. TÄIENDUS / VASTUS Peatükki 3 täiendati teemaga Mõju veekeskkonnale (sh mõju Lepasalu allikate veerežiimile, kaasa arvatud ehitusaegse põhjavee alanduse mõju; võimalused sademevee innovaatiliseks käitlemiseks planeeringualal, soovitused sobivaima sademevee käitlemise rakenduse osas Peatükki 3 täiendati järgmise täpsustusega: hinnatakse, kas planeeringu lahendus võimaldab tagada lähiala kortermaja elanike normaalse elukeskkonna Peatükki 3 sõnastust täpsustati järgmiselt: Jäätmetekke hindamine (sh ehituse ajal tekkinud jäätmete käitlemine, ohtlike, olme- ja tavajäätmete käitlemine ehitise kasutamise ajal ning olmejäätmete kogumiskoht planeeringualal)

13 13 7. KSH programmi avalikustamine KSH programmi avalik väljapanek toimus (avalikustamise teated on lisatud lisas 7). Avaliku väljapaneku ajal saadi üks kiri Korteriühistult Denec ( ). Kiri ning sellele saadetud vastus on lisatud KSH programmi lisas 8. Vastavalt kirjas esitatud ettepanekule asendati programmi Lisas 3 DP eskiisi joonis. Programmi teksti osas kiri täiendusettepanekuid ei sisaldanud. KSH programmi avalik arutelu toimus Mustamäe Linnaosa Valitsuses. Avalikul arutelul programmi täiendamiseks ettepanekuid ei esitatud. Arutelu protokoll on lisatud programmile lisas Programmi koostanud eksperdi ja strateegilise planeerimisdokumendi koostaja andmed Strateegilise planeerimisdokumendi koostajaks on: EA Reng AS Mustamäe tee 46 Tallinn. Kontaktisik: Indrek Kõlu KSH programmi koostanud ja KSH teostavaks eksperdiks on: Hendrikson & Ko OÜ keskkonnakorralduse osakond Raekoja plats 8, Tartu Töörühm KSH vastutav ekspert - Heikki Kalle (litsents KMH0039) Ekspert, projektijuht - Jaak Järvekülg (litsents KMH0127) Keskkonnaspetsialist (müra, õhusaaste) - Veiko Kärbla Keskkonnaspetsialist (taimestik) - Ülle Jõgar KSH töörühma juht Heikki Kalle omab sellekohast õigust (vastavat Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus 34 lg 3), sest: On omandanud kõrghariduse bioloogias Tartu Ülikoolis ning läbinud diplomijärgse koolituse Oxfordi Ülikoolis Suurbritannias geograafias, keskkonnakorralduses ja ruumilises planeerimises, omab teadusmagistri kraadi taimeökoloogias. On osalenud üle 300 erineva suurusega KMH ja KSH projektis nii eksperdi kui projektijuhi funktsioonis. Haridus sisaldas strateegilise planeerimise alaseid koolituskursusi seaduses nõutud mahus. Eksamid sooritatud positiivsete tulemustega. Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri ja hindamisega seotud õigusakte. Eksperdi vastavust seaduses toodud sätetele tõendavad paberid on esitatud KSH programmi Lisas 6. Heikki Kalle, keskkonnaekspert

14 14 LISAD

15 15 Lisa 1. DP ja KSH algatamisotsus ja algatamisest teavitamine

16 16

17 17

18 18

19 19 Tallinna linna kodulehel ( Teade detailplaneeringutest Tallinnas Viimati muudetud Teade detailplaneeringutest Tallinnas: Tallinna Linnavalitsus otsustas 14. septembri 2011 istungil: 1. korraldusega nr 1417 k: algatada J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,70 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 100% ärimaa sihtotstarbega J. Sütiste tee 17 kinnistule ehitusõiguse määramine olemasoleva ärihoone laiendamiseks ning uue kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks. 1.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, Tallinn), detailplaneeringu koostaja on Aktsiaselts EA RENG (aadress Mustamäe tee 46, Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, Tallinn). 1.2 Algatada J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel on vajalik järgmistel põhjustel: korruselise ärihoone ja 40-kohalise parkla rajamisega likvideeritakse planeeringuala ulatuses osaliselt olemasolev haljasala, mistõttu ei ole tagatud mikrorajooni haljastuse ühtlane kulgemine; detailplaneeringu elluviimisel suureneb piirkonnas liikluskoormus, millest võivad tuleneda kõrged müratasemed ja õhusaaste ja mis avaldab negatiivset mõju planeeringuala lähipiirkonna elanikele. Ulatusliku parkimisala rajamine toob kaasa liiklustiheduse kasvu piirkonnas ning mürataseme ja õhusaastatuse suurenemise. Samuti võib planeeritava tervishoiuteenustele suunatud ärihoone tegevusega kaasneda müra hoone tehnilistest seadmetest, mis tekitab häiringuid naabermajade elanikele. 1.3 Keskkonnamõju strateegiline hindamine peab: selgitama alale hoonestamise võimaliku mahu ja keskkonnatingimusi arvestava kõige sobilikuma planeeringulahenduse ning käsitlema erinevaid planeeringulahenduse alternatiive; hindama uue hoone ja parkimisala rajamise ja kasutamisega kaasnevat müra- ja õhusaaste olukorra muutumist; selgitama planeeringu elluviimisel kaasnevad mõjud keskkonnale, sh lähiala kortermajade elanikele. 1.4 Mustamäe Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või teatis vastavalt planeerimisseaduse 12 lõikele 3¹. 1.5 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella kuni ja neljapäeviti kella 9.00 kuni ning Tallinna õigusaktide registris aadressil

20 20

21 21

22 22

23 23 Lisa 2. DP situatsiooniskeem

24 24 Lisa 3. DP eskiislahenduse (Variant 1) kirjeldus Lisa 3.1 Seletuskiri Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine juurde Seletuskiri Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine juurde Tallinna Linnavalitsuse korraldusega algatatakse J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,70 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 100% ärimaa sihtotstarbega J. Sütiste tee 17 kinnistule ehitusõiguse määramine olemasoleva ärihoone laiendamiseks ning uue kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks. Korraldusega algatatakse J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu haljasalale kuni 5-korruselise ärihoone ja parkla rajamine omab olulist keskkonnamõju. DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMISE PÕHJENDUSED 1. Olemasolev olukord Planeeritav maa-ala asub Tallinnas Mustamäe linnaosas J. Sütiste tee, Sõpruse puiestee, A. H. Tammsaare tee ja Retke tee vahelises kvartalis. Planeeritav maa-ala piirneb põhjast J. Sütiste tee 7b ja Retke tee 30b kinnistutega, idast Retke tee 32 kinnistuga ja lõunast J. Sütiste tee 19 kinnistuga ning läänest J. Sütiste tee 13a kinnistuga. Planeeritava J. Sütiste tee 17 kinnistu suurus on 7043 m 2, krundi sihtotstarve on 100% ärimaa ning krundi omandiõigus kuulub OSAÜHINGule BALTEK ARENDUS. Krundil paikneb 2- korruseline paekivist seinakonstruktsiooniga, hiljuti rekonstrueeritud tervishoiuteenustele orienteeritud teenindus- ja ärihoone (endine laskemoonaladu). Läbi krundi kulgeb avalikult kasutatav kergliiklustee Põhja-Eesti Regionaalhaiglani. Kergliiklustee poolitab krundi kaheks, kergliiklustee avalik kasutus säilib ka tulevikus.

25 25 Planeeritaval alal kasvav kõrghaljastus on enamuses loodusliku tekkega. Valitsevad puude liigid on harilik mänd, sookask ja värdlepp. Krundi loodepiiril asub grupp isutatud papleid ja olemasoleva hoone hoovis kasvavad mõned elupuud, mis on sinna istutatud paari aasta eest. 2. Kontaktvööndi analüüs Planeeritav ala asub Mustamäe linnaosa kagupoolses osas. Lähipiirkonnas paiknevad valdavalt aastatel tüüpprojekti järgi rajatud 5 9-korruselised paneelelamud. Hoonetevahelised alad on üldkasutatavad ja rohke kõrghaljastusega. Planeeritavast alast põhja suunda jääb Lepistiku park, mida inimesed kasutavad aktiivselt puhke- ja sportimisvõimalusteks. Lepistiku pargi alas (Sõpruse pst 195) asub kaitstav loodusobjekt Lepasalu allikad, mis on võetud Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 1992 määrusega nr 102 Geoloogiliste mälestiste kaitse alla võtmine geoloogilise mälestisena kaitse alla. Lepasalu allika kohta kehtib keskkonnaministri 2. aprilli 2003 määrusega nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri kaitsekord. Planeeringuala kontaktvööndisse jääb kaubanduskeskus Magistral. Piirkonnas on hulgaliselt sotsiaalobjekte: planeeringualast edelasse jääb Tallinna Saksa Gümnaasium ja põhja suunda jääb Tallinna Tehnikagümnaasium. Lähim lasteaed on Tallinna Allika Lasteaed (J. Sütiste tee 7), planeeringuala kontaktvööndisse jäävad ka Tallinna Lasteaed Delfiin (J. Sütiste tee 4) ja Tallinna Lasteaed Vesiroos (J. Sütiste tee 8). Kontaktvööndi ala lõunaküljele jääb kaks suurt haiglakompleksi: Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tallinna Lastehaigla. Kontaktvööndi ala idaküljele jääb osaliselt ka Kristiine linnaosa haldusterritoorium, kuhu jäävad poolmaa-aluste garaažide krundid. Kontaktvööndisse jääb linnalise tähtsusega magistraaltee Sõpruse puiestee ning mitu suhteliselt tiheda liiklusega teed: J. Sütiste tee ja Retke tee. Kõigil nimetatud teedel sõidab ka ühistransport. Ülejäänud kvartalisisesed tänavad, mida kasutavad lähiümbruse elanikud, on väikese liikluskoormusega. Retke teel ja Tervise tänaval on planeeringuala lähimad ühistranspordipeatused (lähim ühistranspordipeatus Lepistiku asub planeeringualast umbes 230 meetri kaugusel). Planeeringuala kontaktvööndis on kehtestatud ja menetluses järgmised detailplaneeringud: Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 korraldusega nr 2569-k kehtestatud J. Sütiste tee 19a kinnistu detailplaneering, eesmärgiga moodustada kolm krunti ning määrata ehitusõigus äripindadega, mitme korteriga elamu ja trafoalajaama ehitamiseks; Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2007 otsusega nr 254 kehtestatud Sõpruse pst 201/203 ja 203a ning J. Sütiste tee 1a ja 5a kinnistute detailplaneering, eesmärgiga muuhulgas kinnistute liitmiseks, kruntide moodustamiseks ja Magistrali kaubanduskeskuse laiendamiseks; Tallinna Linnavolikogu 5. veebruari 2009 otsusega nr 22 kehtestatud Tervise tn 28 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas, eesmärgiga jagada: Tervise tn 28 // Retke tee 34 kinnistu kolmeks krundiks, määrata ehitusõigus Tallinna Lastehaigla hoonekompleksi juurdeehituseks (üks kuni 4-korruseline hooneosa laste vaimse tervise keskusele ja üks kuni 5-korruseline hoonekorpus üldmeditsiinilisele hoonele), rajada kuni 5-korruselise tervise- ja perearstikeskuse hoone ning kuni 5-korruseline parkimismaja; Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 korraldusega nr 672-k kehtestatud Sõpruse pst 195 kinnistu detailplaneering, eesmärgiga jagada Sõpruse pst 195 kinnistu kaheks (100% sotsiaalmaa ja 100% ärimaa) krundiks ning moodustuvale Sõpruse pst 195a ärimaa krundile ehitusõiguse määramine 2-korruselise hooneosa olemasolevale kohvik-paviljonile juurdeehitamiseks. Tallinna Linnavalitsuse 22. detsembri 2010 korraldusega nr 1980-k J. Sütiste tee 19 ja Retke tee 32 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine on vastu võetud detailplaneering, mille eesmärk on muuta J. Sütiste tee 19 kinnistu sihtotstarve 100% sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) sihtotstarbest 95% sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) ja 5% tootmismaa

26 26 sihtotstarbeks ning määrata ehitusõigus tervishoiukompleksi laiendamiseks, s.h parkimismaja rajamiseks. Arvestades planeeritava ala paiknemist linnaruumis sobib käesoleva detailplaneeringuga kavandatu oma hoonemahtudelt (kuni 5 korrust) ja kasutusotstarbelt (tervishoiuteenustele suunatud teenindus ja äri) ümbritseva keskkonnaga. 3. Mustamäe linnaosa üldplaneering Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 on kehtestatud Mustamäe linnaosa üldplaneering, mille otsuse punkti 2 kohaselt tuleb lugeda Mustamäe linnaosa üldplaneering Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringut täpsustavaks ja osaliselt muutvaks planeeringuks Mustamäe linnaosa piirides. Mustamäe linnaosa üldplaneeringu seletuskirja neljanda osa punktis üks on selgitatud, et: Tulenevalt tõsiasjast tuleb Mustamäe linnaosa tunnistada valdavas osas ajastukohaseks väärtuslikuks terviklikuks hoonestusalaks, on üldplaneeringu ülesanne tagada nende alade säilimine põhiliselt oleval kujul suunitlusega elukeskkonna parandamisele. Mustamäe linnaosa üldplaneeringu kohaselt kuulub planeeringuala IX mikrorajooni. Üldplaneeringu maakasutuse kaardi kohaselt on selle piirkonna puhul tegemist tervisehoiuasutuste arengualaga (A-1). Mustamäe linnaosa üldplaneeringu seletuskirja punkti kohaselt võib tervishoiuasutuste arengualas olla tervishoiuasutuste hoonestus, tervishoiuasutusi teenindavad ehitised, parklad, juurdepääsuteed ja haljasalad. Ehitiste ümber tuleb tagada heakorrastatud haljasalade rajamine, üldkasutatava avaliku ruumi kvaliteet ja ala siseste juurdepääsuteede, sh kergliiklusteede olemasolu. Parkimine tuleb lahendada ala piires. Planeeringu eskiislahendus on kooskõlas Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga, sest planeeringu lahenduse kohaselt nähakse ette tervishoiuteenustele suunatud hoone rajamine. Parkimine on lahendatud planeeringuala piires. Hoone, parklad ja sissesõiduteed on kavandatud paigutada krundile nii, et olemasolev kõrghaljastus säiliks maksimaalselt. Lisaks on planeeritud kavandada kõrghaljastus ala loodeserva parkimisplatsi äärde. 4. Detailplaneeringu eskiislahendusega kavandatu Planeeringu eskiislahenduse kohaselt määratakse J. Sütiste tee 17 kinnistule ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega tervishoiuteenustele suunatud ärihoone ehitamiseks ja olemasoleva hoone laiendamiseks. Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks kohaselt tuleb krundil tagada 41 parkimiskohta. Eskiislahenduse kohaselt tagatakse planeeringualal 76 parkimiskohta. Juurdepääs krundile on kavandatud Retke teelt. Krunti läbiv jalakäijate tee on planeeringuga ette nähtud jätta avalikku kasutusse. Seoses uue hoonemahu kavandamisega on kontrollitud insolatsiooni kestust naaberkinnistul, J. Sütiste tee 15 asuva 5-korruselise korterelamu esimese korruse kõige halvemasse olukorda jäävas korteris ehk hoone nurgal paiknevas korteris. Uuringu koostas planeeringu eskiisi koostaja Aktsiaselts EA RENG. Eesti standardi EVS 894:2008 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides punkti kohaselt tuleks piisava loomuliku valgustuse saavutamiseks rakendada insolatsiooni kestuse nõudeid elamutes, koolieelsetes lasteasutustes, õppeasutustes. Planeeringute koostamisel tuleb hoonete asukoht ja orientatsioon valida selliselt, et eluruumides oleks tagatud vähemalt 3-tunnine katkematu insolatsioon päevas ajavahemikul 22. aprillist kuni 26. augustini. J. Sütiste tee 15 korterelamu esimese korruse aken on 2,5 meetri kõrgusel maapinnast. Praegune insolatsiooni kestus on 8 tundi ja 40 minutit,

27 27 kavandatava hoonestusega säilib pidev insolatsiooni kestus 8 tundi ja 40 minutit. Seega on Eesti standardi EVS 894:2008 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides nõuded täidetud. J. Sütiste tee 17 kinnistul on läbi viidud kõrghaljastuse inventariseerimine ja antud väärtushinnangud olemasoleva kõrghaljastuse kohta. Haljastuse hinnang on koostatud Dendro-Konsult OÜ dendroloog A. Aaspõllu poolt 23. veebruaril Planeeringualal ei kasva Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord kohaseid I ja II väärtusklassi puid. Detailplaneeringu eskiislahenduse kohaselt likvideeritakse alal kokku kolm III, üks IV ja üks V väärtusklassi puu, kokku seega 5 puud. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord. Detailplaneeringulahenduse koostamise ajal kehtinud korra (Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 45 kinnitatud Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord ) alusel teostatud esialgsete arvutuste kohaselt tuleb istutada likvideeritavate puude asemele 57 puud. Arvutusega saadud puude arv on esialgne ja see arv võib laheduse täpsustumisel järgnevates projekteerimisstaadiumides muutuda. Lõplik kompenseerimiseks vajalik puude arv saadakse raieloa menetlemise käigus pärast ehitusloa väljaandmist. DETAILPLANEERINGU ESKIISI MENETLUS Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 27. märtsi 2006 avaldusega OSAÜHING BALTEK ARENDUS esindaja M. Rõbtšenko Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja OSAÜHING BALTEK ARENDUS vahel on 30. novembril 2010 sõlmitud planeeringu koostamise tellimise ja koostamise õiguse üleandmise leping nr 2-5/211. J. Sütiste tee 15 Korteriühistu Denec esitas 14. septembril 2010 Tallinna Linnaplaneerimise Ametile J. Sütiste tee 15 (66 allkirja), J. Sütiste tee 13 (35 allkirja) ja J. Sütiste tee 11 (26 allkirja) elanike pöördumise, milles palutakse peatada J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneering, millega kavandati rajada 8-korruseline ärihoone ja 103-kohaline autoparkla. Pöördujad leidsid, et haigla ja eluhoonete ümbrus vajab elementaarset haljastust, sh kõrghaljastust, säilitada tuleb Mustamäele iseloomuliku maapinnaga püsivalt ühendatud haljastus, kavandatava hoone tehniline korrus võib olla müra allikaks, mis segab und, halvenevad läheduses paikneva elumaja insolatsiooniolud, liiklus eluhoonete vahetusse lähedusse kavandatavas 103-kohalises parklas on müra ja heitgaaside allikaks. Linn on pöördujate hinnangul eelkõige inimeste elupaigaks, mitte autode seisuplatsideks majade ümber. Naaberhoonete elanikud avaldasid vastumeelt planeeringu eskiislahendusele, millega kavandati 8-korruseline ärihoone ja 103-kohaline autoparkla. Pöördumises teavitati, et 15. juulil 2010 sulges Tallinna Transpordiamet J. Sütiste tee 15 elamu juures tee torupiiretega, mis on aga vajalik J. Sütiste tee 9, 11, 13 ja 15 elamuid teenindavate transpordivahendite (nt prügiveoautod), tuletõrje- ja kiirabiautode läbipääsuks. Pöördujad leidsid, et Tallinna Transpordiamet sulges tee, omamata selleks Mustamäe Linnaosa Valitsuse ning Tuletõrje ja Päästeameti kooskõlastust ning rikkudes siseministri 8. septembri 2000 määruse nr 55 Tuleohutuse üldnõuded (määrus on tunnistatud 1. septembril 2010 jõustunud päästeseaduse alusel kehtetuks) 16, mille kohaselt tuleb tee või läbisõidukoha sulgemisel remondiks või muuks otstarbeks, kui see takistab päästetehnika läbisõitu, rajada viivitamatult muu läbipääs suletavasse lõiku või seatakse üles ümbersõiduvõimalust näitav viit. Linna või muu tiheasustusega kohas tänava läbisõiduks sulgemisel rohkem kui üheks ööpäevaks informeerib tänava sulgemisloa saanud isik sellest viivitamatult häirekeskust. Linnaelanikud nõudsid

28 28 esitatud pöördumises, et J. Sütiste tee 15 elamu juures olev tee avataks viivitamatult liikluseks. Tallinna Transpordiamet vastas 22. septembril 2010, et J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu eskiis on Tallinna Transpordiameti poolt läbi vaadatud ja kooskõlastatud, kuna liikluslahendus on vastuvõetav. J. Sütiste tee 17 kinnistu liikluslahendus ei muuda J. Sütiste tee 15 elamu ees olevat liikluskorraldust. Samuti teavitas Tallinna Transpordiamet, et J. Sütiste tee 15 juures olevale teele on 7. jaanuaril 1983 paigaldatud liiklusmärk nr 435 Jalgratta- ja jalgtee, mis tähendab, et kõne all oleval teel tohib liikuda vaid jalgrattaga ja jalgsi. J. Sütiste tee 15 elamu juures olevat sõiduteed suletud pole. Planeeringust huvitatud isik OSAÜHING BALTEK ARENDUS, kes on ühtlasi ka J. Sütiste tee 17 kinnistu omanik, edastas 23. septembril 2010 Tallinna Linnaplaneerimise Ametile kirja, milles juhiti tähelepanu asjaolule, et praegusel hetkel otsustatakse detailplaneeringu koostamise algatamise küsimust, mitte vastuvõtmist ega kehtestamist ning planeeringu algatamisega alustatakse planeerimismenetlust, mille eesmärgiks ongi leida puudutatud isikute huve, vajadusi ja asjaolusid arvestav kaalutletud lahendus (planeerimisseaduse 1 lõige 2). Detailplaneeringu menetluse käigus saab arvestada kavandatavate ehitiste kõiki omandusi ja mõju, sealhulgas avaldajate poolt esiletoodud asjaolusid. Ulatuses, milles insolatsioon, haljastus, müra, heitgaasid ja parklakohtade arv on reguleeritud õigusaktidega, tuleb ilmselgelt lähtuda õigusaktides sätestatust. OSAÜHING BALTEK ARENDUS asus seisukohale, et kõik pöördujate poolt tõstatatud probleemid on lahendatavad. Lisaks märkis planeeringust huvitatud isik, et pole põhjust eeldada, et õigusaktides sätestatud nõudeid eiratakse planeeringu koostamisel. Kokkuvõtvalt märkis OSAÜHING BALTEK ARENDUS, et puudub õiguslik alus jätta planeering algatamata motiivil, et avaldajad on planeeringu algatamise vastu, planeeringu algatamata jätmisel oleks tegemist planeeringust huvitatud isiku õiguste riivega, kuna seejärel on J. Sütiste tee 17 kinnisasja kasutamine (ehitustegevus) lõplikult ja siduvalt takistatud. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti planeeringute läbivaatamise komisjoni 5. oktoobri 2010 protokollilise otsusega nr 326 leiti, et ärihoone tuleb kavandada maksimaalselt 5- korruselisena. 12. oktoobril 2010 toimus Tallinna Linnaplaneerimise Ametis nõupidamine 14. septembril 2010 Tallinna Linnaplaneerimise Ametisse laekunud pöördumistes esitatud vastuväidete teemal. Nõupidamisele olid kutsutud kõik pöördumised allkirjastanud korteriühistud, kuid kohale ilmus vaid Korteriühistu Denec esindaja A. Ivin. Samuti osalesid nõupidamisel Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindajad ning J. Sütiste tee 17 kinnistu omanik koos detailplaneeringu koostajatega. A. Ivin esitas nõupidamisel kirjalikult vastuväited planeeringu eskiislahendusele. Korteriühistu Denec leidis, et uue hoone rajamine J. Sütiste tee 17 kinnistule toob täiendavalt kaasa autosid, mistõttu suureneb liikluse intensiivsus ja liiklust saab olema liiga palju. Mustamäe linnaosa on planeeritud 40 aastat tagasi ja arhitektid, kes linnaosa kavandasid nägid J. Sütiste tee 13 ja 15 elamute ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla vahel haljasala, mis on vajalik linnaruumi normaalseks avaruseks. Korteriühistu Denec leiab, et J. Sütiste tee 17 kinnistule kavandatav uus hoone ei õigusta ennast ja hoone pressitakse olemasolevate majade vahele. Tallinna Linnavalitsuse 27. juuni 2003 korraldusega nr 1723-k J.Sütiste tee 17 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks määrati J. Sütiste tee 17 kahekorruselise ehitise teenindamiseks vajalik maa ostueesõigusega erastamiseks Osaühingule Ojaviir (krundi pindala 7043 m 2, hind kr, ehk 70 kr/m 2 ). J. Sütiste tee 17 krundi erastamisel lähtuti Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998 määruse nr 144 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra kinnitamine -st 4 (õige 1 lõige 2) ehitise teenindamiseks vajalikuks maaks määratakse ehitisealune ning ehitist ümbritsev vähim

29 29 tarvilik ja piisav kogus maad, mis tagab ehitise sihtotstarbelise kasutamise, hooldamise (remont jms), ohutu ekspluateerimise (avarii-, pääste-, tuletõrje- ja sanitaarkujad) ning füüsilise säilimise. J. Sütiste tee 17 krundi erastamisel olid varem vormistatud maakasutuse piirid praktiliselt ümber hoone, mistõttu puudus hoonet teenindav maa, samuti oli hoonel puudu vajaliku parkimise tagamiseks maa. Krundi piiride ettepanek oli kooskõlastatud tol hetkel kehtinud korra kohaselt, sisaldades linnaosa ja vastavate komisjonide kooskõlastusi. Korteriühistu rõhutas, et J. Sütiste tee 17 hoonel oli juba aastal probleeme parkimisega, mistõttu taotles Osaühing Ojaviir J. Sütiste tee 15 ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla vahele jäävat maatükki. J. Sütiste tee 17 kinnistul olemasoleva hoone teenindamiseks vajalikku parklat pole senini ehitatud, mida tuleks korteriühistu arvates teha, mitte ehitada uut maja. Tallinna Linnavalitsus vastas Korteriühistule SÜTISTE TEE 11, Korteriühistule Sütiste-13 ja Korteriühistule Denec oma 14. oktoobri 2010 kirjaga nr LV-1/5331. Tallinna Linnavalitsus selgitas, et 12. oktoobril 2010 toimunud nõupidamisel tutvustas J. Sütiste tee 17 kinnistu omaniku esindaja prokurist L. Kivistik detailplaneeringu eskiislahenduses tehtud muudatust, nimelt J. Sütiste tee 15 korterelamu poolsele küljele ei planeerita enam 10-kohalist parklat, selles osas säilib olev haljastus. Nõupidamisel ei nõustutud Korteriühistu Denec ettepanekuga J. Sütiste tee 17 kinnistule uut hoonet mitte kavandada ning tutvustati insolatsiooni analüüsi, mis tõestab, et J. Sütiste tee 15 hoone esimestest korrustest alates insolatsiooni kestuse norm 3 tundi ei muutu ja hoone vari elamuni ei ulatu ajavahemikus 22. aprillist kuni 22. augustini (alus Eesti standard EVS 894:2008 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides ). Samuti on rajatav hoone, mitte tavaline büroohoone, vaid tervishoiuteenust osutav hoone nagu see on ka kinnistul olev olemasolev hoone. A. Ivin tutvustas nõupidamisel liikluse lahendust korterelamu J. Sütiste tee 15 elamu ees, et lahendada paremini liiklemist ja parkimist ning eriotstarbeliste autode liiklemist ja manööverdamise võimalusi. Tallinna Linnavalitsus märkis oma kirjas, et liikluslahendust on vaja tutvustada ka J. Sütiste tee 11, 13 ja 15 kõigile ühistute liikmetele. Kuna liiklemise ja parkimise probleemid alal puudutavad kõiki pöördumise esitanud korteriühistuid ja kuna nad nõupidamisel osa ei võtnud, siis otsustati nõupidamisel, et liiklust ja parkimist puudutavatele küsimustele vastuse andmiseks ootab Tallinna Transpordiamet eelnimetatud korteriühistute kirjalikku seisukohta ja vastab neile peale seisukohtade saamist. Detailplaneeringu eskiislahenduse on koostanud Aktsiaselts EA RENG. Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuded on kättesaadaval Tallinna linna ametlikul veebilehel ning Tallinna Linnavalitsuse teenidussaalis. Detailplaneering algatatakse eskiisi alusel, mille on kooskõlastanud Tallinna linna ehitusmääruse 14 lõikes 10 nõutud isikud ja asutused. Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Transpordiamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, Mustamäe linnaosa halduskogu, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja planeeritava kinnistu omanik OSAÜHING BALTEK ARENDUS kooskõlastasid detailplaneeringu eskiisi märkusteta. Mustamäe Linnaosa Valitsus kooskõlastas detailplaneeringu, kuid märkis, et hoonestusmaht on antud asukohas liiga suur. Tallinna Linnaplaneerimise Amet edastas 13. septembril 2010 Mustamäe Linnaosa Valitsusele seoses J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringule antud kooskõlastuse osas järelepärimise. Kirjas viitas Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tallinna linna ehitusmääruse 14 lg 10 punktile 2 ning märkis, et Mustamäe Linnaosa Valitsuse kooskõlastuse lisaks on Mustamäe halduskogu protokoll, mitte otsus, mis tavapäraselt on linnaosa vanema kooskõlastuse lisaks. Lisatud halduskogu protokoll on kirjas nimetatud kuupäevaga

30 30 9. veebruar 2010 nr 3, kuid paberkandjal on kooskõlastuse kirja lisaks halduskogu protokoll 24. augustist 2010 nr 8. Tallinna Linnaplaneerimise Amet palus nimetatuid asjaolusid täpsustada ja selgitada kuidas on võimalik eskiislahenduse kooskõlastamine, kuna Mustamäe Linnaosa Valitsus ei nõustunud kavandatava hoone mahuga. Mustamäe Linnaosa Valitsus selgitas 24. septembri 2010 kirjas Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, et kooskõlastuses antud märkus hoone suuruse osas ei tähenda kooskõlastusest loobumist. Ainult algatatud detailplaneeringu menetlemise käigus selgub antud asukohta sobiva hoonestusmahu leidmine. Lisaks selgitati, et halduskogu tava esitada seisukohad planeeringule otsusena pole juriidiliselt korrektne. Tallinna põhimääruse 98 lõike 1 kohaselt võtab halduskogu organisatsioonilistes küsimustes otsuseid, mis ei kuulu Tallinna õigusaktide hulka. Muudes küsimustes vormistatakse otsus protokolli väljavõttena, mis on linnaosa vanemale, linnavalitsusele ja linnavolikogule soovituslik. 24. augusti 2010 Mustamäe halduskogu protokoll nr 8 on õige, 9. veebruari 2010 protokolli mainiti ametniku eksimuse tõttu. Põhja-Eesti Regionaalhaigla kooskõlastas detailplaneeringu algatamiseelse eskiisi märkusega sirgestada J. Sütiste tee 17 kinnistut läbiv jalgtee ning viia kokku kinnistute vahelist teed ühendav ülekäigurada. Tingimus on täidetud. Tallinna Linnavaraamet kooskõlastas detailplaneeringu eskiisi järgmiste märkuste ja ettepanekutega: Detailplaneeringu eskiisi põhijoonisel on J. Sütiste tee 17 kinnistul paiknevad jalakäijate teed tähistatud juurdepääsu servituudi alana. Detailplaneeringu seletuskirjas on märgitud, et krunti läbiv jalakäijate tee on planeeringuga ette nähtud jätta avalikku kasutusse. J. Sütiste tee 17 kinnistuga külgnevad kõnni- ja sõiduteel puudub Tallinna linnale kuuluv vara, nimetatud teemaa ala jääb J. Sütiste tee 19 kinnistu koosseisu. Tulenevalt sellest tegi linnavaraamet ettepaneku tähistada jalakäijate tee osa juurdepääsu servituudiga alana, juurdepääsuks J. Sütiste tee 19 kinnistule ning krunti läbiv jalakäijate tee tähistada eraldi tingmärgiga läbipääsu servituudi alana. Tallinna Linnavaraamet kooskõlastas detailplaneeringu eskiisi palvega, esitada Tallinna Linnavaraametile ning lisada detailplaneeringu materjalidele J. Sütiste tee 17 kinnistu omaniku nõusolek, läbipääsu tagamiseks läbi J. Sütiste tee 17 kinnistu, tasuta ja tähtajatu isikliku kasutuõiguse seadmiseks ning enne detailplaneeringu kehtestamist. Vastavasisuline ülesanne peab olema ette nähtud Tallinna Linnavaraametile ka detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses. Lisaks palus Tallinna Linnavaraamet kooskõlastada detailplaneering Tallinna Kommunaalametiga kui tulevase isikliku kasutusõiguse valitsejaga. Tingimused on täidetud. J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneering kooskõlastatakse Tallinna Kommunaalametiga Tallinna linna ehitusmääruse 16 lõige 1 punktis 2 ettenähtud korras. Tallinna linna ehitusmääruse 14 lõike 2 alusel algatab detailplaneeringu koostamise linnavalitsus. Tulenevalt planeerimisseaduse 12 lõikest 6 ja Tallinna linna ehitusmääruse 15 lõikest 2 1 edastab Tallinna Linnaplaneerimise Amet teate kahe nädala jooksul planeeringu algatamise korralduse tegemise päevast arvates planeeritava maa-ala naaberkinnisasjade Retke tee 30b, Retke tee 32 (Põhja-Eesti Regionaalhaigla) ja J. Sütiste tee 19 (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla), (J. Sütiste tee 13a munitsipaalmaa) kinnistute omanikele ja Korteriühistule SÜTISTE TEE 11, Korteriühistule Sütiste-13 ning Korteriühistule Denec.

31 31 KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ALGATAMINE Vastavalt planeerimisseaduse 9 lõikele 12 korraldatakse detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilist hindamist, kui see on nõutud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 33 lõike 1 punktis 3 sätestatud juhtudel. Keskkonnamõju strateegiline hindamine tuleb läbi viia detailplaneeringule, mille alusel kavandatakse 6 lõikes 1 kirjeldatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi või tuvastatakse keskkonnamõju hindamise vajalikkus sama paragrahvi lõikes 2 toodud valdkondade tegevuste kavandamisel, lähtudes lõikes 3 esitatud kriteeriumitest. Sellistel juhtudel peab detailplaneeringu koostamisel arvesse võtma keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusi. Antud juhul ei kavandata detailplaneeringuga tegevusi, mis kuuluksid keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust tuleb kaaluda ja anda eelhinnang seaduse 6 lõikes 2 nimetatud ja Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu sätestatud tegevuste puhul. Infrastruktuuri ehitamise valdkonda kuuluvate tegevustena on määruses nimetatud muuhulgas ka linna arendustöid (näiteks elamurajooni rajamine), v.a üksikute elamute rajamine. Lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 6 lõikes 3 nimetatud kriteeriumitest (sh tegevuse ala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest, maakasutusest, tegevuse iseloomust ja tegevusega kaasnevate avariiolukordade esinemise võimalikkusest, eeldatava mõju suurusest, ulatusest, kestusest, kumulatiivsusest jne), kavandatakse antud juhul detailplaneeringuga tegevusi, mille elluviimisel võib kaasneda oluline keskkonnamõju. Eelnõu punkti 5 järgi on J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu koostamisel vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 35 lõike 1 kohaselt algatab strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja keskkonnamõju strateegilise hindamise üheaegselt strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamisega. Kuna planeerimisseaduse 10 lõike 5 kohaselt detailplaneeringu koostamise algatab ja koostamist korraldab kohalik omavalitsus, Tallinna linna ehitusmääruse 4 lõike 1 punkti 1 kohaselt on detailplaneeringute algatamine linnavalitsuse pädevuses, siis tuleb ka keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või mittealgatamise otsus teha Tallinna Linnavalitsusel. Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 34 lõikest 1 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatab, selle eest vastutab ja sellega seotud kulud kannab strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju võib hinnata keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 34 lõikes 3 sätestatud nõuetele vastav ekspert. Pärast keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist koostab ekspert koostöös planeeringu koostajaga keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi, mis määrab ära hindamise ulatuse, selgitab ja nimetab planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju, sh mõju inimese tervisele, sisaldab hindamise ja selle tulemuste avalikustamise ajakava, eksperdi ja planeeringu koostaja andmeid. Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 36 lõikest 3 peab programmi koostamisel küsima seisukohta asjaomastelt asutustelt olenevalt planeeringu iseloomust.

32 32 Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 40 lõikele 1 on keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne planeeringu osa, mis peab selgitama, kirjeldama ja hindama planeeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju, võimalikke alternatiivseid lahendusi ja tegevusi, negatiivse keskkonnamõju leevendamise ja vältimise meetmeid, arvestades strateegilise planeerimisdokumendi eesmärke ja ala iseloomu. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 43 kohaselt tuleb planeeringu koostamisel arvesse võtta keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusi ja kinnitatud seiremeetmeid ning asutuste ja isikute esitatud arvamusi võimaluse piires. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusest teatatakse 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid. Endrik Mänd Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja kt linna peaarhitekt Koostajad: Kristine Kase, Mare Lõhmus, , juhtivspetsialist Tallinna Linnaplaneerimise Amet; Ülle Luiks, , juhtivspetsialist, Töö Tallinna nr 1591/11, Keskkonnaamet, aprillil 2011.

33 33 Lisa 3.2 DP eskiisi põhijoonis

34 34 Lisa 4. Variant 2 - alternatiivse DP lahenduse joonis (suuremate ehitusmahtudega)

35 35 Lisa 5. Seisukohad KSH programmi sisu osas

36 36 Keskkonnaamet Narva mnt 7a, Tallinn, registrikood Tel , faks , Hr Relo Ligi Teie nr /1499 Juhataja asetäitja Tallinna Keskkonnaamet Meie nr HJR 6-8/11/ Seisukoht J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmile Austatud härra Relo Ligi Esitasite Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile (edaspidi nimetatud Keskkonnaamet) vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi nimetatud KeHJS) 36 lõikele 3 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi nimetatud KSH) programmi elektroonilised materjalid ning küsisite meie seisukohta programmi sisu osas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 100% ärimaa sihtotstarbega J. Sütiste tee 17 kinnistule ehitusõiguse määramine olemasoleva ärihoone laiendamiseks ning uue kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks. Eskiislahenduse kohaselt tagatakse planeeringualal 76 parkimiskohta ning juurdepääs krundile on kavandatud Retke teelt. Krunti läbiv jalakäijate tee on planeeringuga ette nähtud jätta avalikku kasutusse. Keskkonnaametis tutvuti esitatud materjalidega ning alljärgnevalt toome välja märkused KSH programmi kohta: 1. Teeme ettepaneku võtta vaatluse alla alternatiivse arengustsenaariumina ka variant 3 vähendatud struktuuriga lahendus, kus hoonestusmahud oleksid kavandatavast tegevusest väiksemad. 2. Keskkonnaamet on seisukohal, et müra modelleerimine tuleb teostada päevasel ja öisel ajavahemikul ning lisaks tuleb esitada müra modelleerimine liikluse tipptunnil. Samuti tuleb esitada mürakaardid ning müra fassaadidel. Lähtuda sotsiaalministri 4. märtsi a määrusest nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid". Vajadusel esitada müraleevendusmeetmed ning siinkohal tuleb lähtuda standardist EVS 842:2003 "Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest".

37 37 3. Programmi peatükis 3 (lk 7) on ühe KSH-s käsitletava mõju/aspektina välja toodud piirkonnas liikluskoormuse suurenemisest tulenevad mõjud (sh kõrgemad müratasemed ja õhusaaste). Liikluskoormuse suurenemise iseloomustamiseks palume esitada liiklusprognoos. 4. Peatükis 3 (lk 7) toodud detailplaneeringu elluviimisel eeldatavalt tekkivate ja KSH-s käsitletavate mõjude/aspektide alla tuleb lisada kavandatava tegevuse lühiajalised (nt ehitusaegsed) mõjud, kumulatiivsed mõjud ning mõjud Lepistiku pargile. 5. Palume KSH programmis välja tuua, milliseid olemasolevaid uuringuid kasutatakse mõjude olulisuse hindamisel ning milliseid uuringuid kavatsetakse teostada (kui on tuvastatud vastav vajadus). Kui KSH hindamise käigus selgub täiendavate uuringute vajadus, siis oleme seisukohal, et vastavad uuringud tuleb ka teostada. 6. KeHJS 38 lõike 2 punkti 5 kohaselt on strateegilise KSH järelevalvaja ülesandeks eksperdi KeHJS 34 lõikes 3 nimetatud nõuetele vastavuse hindamine. Palume esitada KSH programmis dokumendid, mis tõendavad eksperdi vastavust seaduses toodud sätetele. Ekspert peab järelevalvajale tõendama oma vastavust eeltoodud tingimustele. Vastavad dokumendid võib lisada juba heakskiitmiseks esitatava KSH programmi koosseisu või saata järelevalvajale eraldi. Lisaks küsisite oma kirjas Keskkonnaameti seisukohta planeeringu ja KSH menetluse kohta üldiselt, kas KSH peab olema läbi viidud ja heaks kiidetud enne planeeringu vastuvõtmist või sobib variant, kus KSH heakskiitmisele eelneb planeeringu kooskõlastamine ja vastuvõtmine ning planeeringu ja KSH aruande avalikustamine. Keskkonnaamet on seisukohal, et tulenevalt KeHJS-e ja planeerimisseaduse eesmärgist tuleb KSH kontekstis mõista planeeringu koostamise all laiemalt kogu planeerimisprotsessi enne planeeringu kehtestamist, mistõttu ei ole kohustust KSH-d lõpetada planeeringu kooskõlastamise ja(või) vastuvõtmise ajaks. KSH protsess peab hõlmama kõiki planeeringu koostamise etappe, sh planeeringu avalikustamist. Kui KSH aruanne kiita heaks enne planeeringu kooskõlastamist ja vastuvõtmist, jäävad hindamata potentsiaalsed planeeringu avalikustamisel tehtavad muudatused planeeringulahenduses. Senine praktika on näidanud, et ei ole välistatud olukorrad, kus planeeringu avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu tulemuste järel võib planeeringu põhilahendus oluliselt muutuda. KSH eesmärk on hinnata ka põhilahendust muutvaid seisukohti, mida ei saa teha, kui KSH aruanne on juba eelnevalt heaks kiidetud. KeHJS 40 lõike 2 järgi peab KSH käigus selgitama, kirjeldama ja hindama strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades strateegilise planeerimisdokumendi eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KeHJS 2 lõike 2 punkti 1 kohaselt on KSH eesmärk arvestada keskkonnakaalutlusi nii strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel kui ka kehtestamisel. Seetõttu peab KSH aruande lõppversioon kajastama samuti planeeringu lõppversiooni elluviimisega kaasnevate mõjude hinnangut, mitte üksnes kooskõlastamiseks esitatud versiooni. Samuti viitame, et kui KSH protsess lõppeks enne planeeringu kooskõlastamist ja(või) vastuvõtmist, siis puudub ka võimalus planeeringu ja KSH aruande avalikustamise ühildamiseks.

38 38 Siinjuures märgime ka, et KeHJS 40 lõike 1 kohaselt on KSH aruanne osa strateegilisest planeerimisdokumendist (kuigi ei kuulu kehtestamisele), mistõttu planeering ja KSH aruanne moodustavad tervikdokumentatsiooni. Seetõttu palume KSH aruande esitamisel lisada aruandele planeering ja vastupidi. Eelnevast tulenevalt palume programmi peatükki 5, KSH ja selle tulemuste avalikustamise ajakava, parandada ja täiendada. Lugupidamisega /Allkirjastatud digitaalselt/ Allan Piik Juhataja Egle Alt >>> Jaak 12/21/2011 6:37 PL >>> Tere. Soovime täpsustada Keskkonnaameti poolt Sütiste tee 17 DP KSH programmi täiendamise jaoks tehtud märkusi ( kiri nr HJR 6-8/11/ ). Nagu telefonis kokku leppisime, saadan täpsustavad küsimused ja kommentaarid meiliga. 1. Teete ettepaneku võtta vaatluse alla alternatiivse arengustsenaariumina ka variant 3 vähendatud struktuuriga lahendus, kus hoonestusmahud oleksid kavandatavast tegevusest väiksemad. Märgime, et detailplaneeringu eskiislahenduse näol on juba tegemist vähendatud mahtudega lahendusega. Algselt oli kavandatud 8 korruselise büroohoone rajamine ning 5 maapealse ja 1 maaaluse korrusega hoone on juba kompromisslahendus, millega nõustusid nii Mustamäe LOV, Tallinna Linnaplaneerimiseamet kui ka Tallinna linna Keskkonnaamet, eskiisi avalikul arutelul nõustusid lahendusega ka naabermajade elanikud. Planeerija on teinud insolatsioonianalüüsi, mis näitab, et planeeritava hoone maht ei halvenda insolatsioonitingimusi naabermajade osas üldse (seda isegi 8- korruselise mahu korral). Ka mürauuring näitab, et hoone mahust põhjustatud müra on kaduvväike võrreldes piirkonnas muu liikluse (Sütiste tee, Retke tee) poolt põhjustatud müraga ning planeeritava hoone maht pigem aitab summutada planeeringuala juurdepääsuteelt tulevat müra naabermajadele. Keskkonnamõjudest tulenevalt ei näe me seega vajadust veelgi väiksemate mahtudega lahendust kaaluda. Teeme ettepaneku, et täiendame KSH programmi lausega: Juhul, kui ilmneb, et detailplaneeringu lahendus toob kaasa olulisi negatiivseid mõjusid, analüüsitakse vajadusel ka väiksemate mahtudega lahendust 2. Keskkonnaamet on seisukohal, et müra modelleerimine tuleb teostada päevasel ja öisel ajavahemikul ning lisaks tuleb esitada müra modelleerimine liikluse tipptunnil.

39 39 Palume täpsustada, mida peate silmas müra modelleerimise all liikluse tipptunnil. Märgime, et vastavalt sotsiaalministri 4. märtsi a määrusele nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid" kehtivad müra piirnormid päevase ja öise müra kohta. Tipptunni liikluse jaoks müranorme ei ole ning seega ei oma tipptunni müra modelleerimine sisulist väljundit ja mõtet. Käesolevaks hetkeks on planeeringu lahendusele juba koostatud müra modelleerimine, päevase ja öise ajavahemiku jaoks ning tulemustest on näha, et normide lähedasi müratasemeid ei teki. Lisaks võib välja tuua, et planeeringu lahendusega kaasnev täiendav liiklussagedus on kaduvväike PERHi olemasoleva mahu kui ka PERHi planeeritava (sh parkimismaja) mahu kõrval. 3. Liikluskoormuse suurenemise iseloomustamiseks palute esitada liiklus- prognoos. Palume täpsustada, kas piisab, kui liikluse prognoos esitatakse koos mõju hindamise tulemustega KSH aruandes? KSH programmis ei näe sisulist vajadust liikluse prognoosi esitada. 4. Peatükis 3 (lk 7) toodud detailplaneeringu elluviimisel eeldatavalt tekkivate ja KSH-s käsitletavate mõjude/aspektide alla tuleb lisada kavandatava tegevuse lühiajalised (nt ehitusaegsed) mõjud, kumulatiivsed mõjud ning mõjud Lepistiku pargile. Palume täpsustada, mida on mõeldud mõjudega Lepistiku pargile (kuna Lepistiku park asub planeeringu alast eemal ning nende kahe ala vahele jääb ka olemasolev hoonestus. Lugupidamisega, Jaak Järvekülg Hendrikson & Ko From: Egle Alt Sent: Thursday, January 05, :37 PM To: Jaak Järvekülg Subject: Re: Sütiste tee 17 DP KSH programm Tere, Siin on meiepoolsed vastused teie esitatud täpsustustele ja küsimustele: 1. Oleme teie toodud selgitusega ja ettepanekuga nõus. 2. Müra modelleerimist liikluse tipptunnil pidasime oluliseks seetõttu, et see iseloomustab kõige halvemat olukorda, mis võib tekkida. Samas kui teil on müra modelleerimine juba tehtud, siis las jääb nii nagu on. Seega ei ole vaja esitada müra modelleerimist liikluse tipptunnil. 3. Oleme nõus, et liiklusprognoos ja vastav analüüs esitatakse KSH aruandes. See meie mõte oligi, et prognoos esitatakse alles aruandes. Programmi eesmärk on paika panna teemad, mida hinnatakse ning seega tuleks ka programmis välja tuua, et tehakse liiklusprognoos. 4. Täpsustame, et siinkohal oleme mõelnud mõju naaberkinnistule J. Sütiste tee 7b (katastritunnus 78405:501:0186). Oluline on sealjuures silmas pidada, et planeeringualal kavandatakse maa-aluse korrusega hoonestust. Lugupidamisega, Egle Alt keskkonnakorralduse spetsialist Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon tel

40 40 TALLINNA KESKKONNAAMET Hr Jaak Järvekülg OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats nr / TARTU J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm Lugupeetud härra Järvekülg Tallinna Keskkonnaametis tutvuti J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõuga ning esitame järgnevad märkused ja ettepanekud. 1. Täiendada KSH programmi käsitletava mõjuga veekeskkonnale: o Hinnata planeeringuga kavandatava tegevuse mõju Lepasalu allikate veerežiimile, kaasaarvatud ehitusaegse põhjavee alanduse mõju; o Vett mitteläbilaskvate pindade osakaalu oluline suurenemine ja sademevee kanalisatsioonitrasside osatähtsuse tõus sademevee äravoolus on põhjustanud üleujutuste sagenemist Tallinnas. KSH aruandes analüüsida võimalusi sademevee innovaatiliseks käitlemiseks planeeringualal. Aruandes kirjeldada, millised sademevee käitlemise rakendused oleksid planeeritaval alal kõige sobivamad. 2. KSH käigus käsitleda, kas olemasoleva väärtusliku kõrghaljastuse maksimaalne säilitamine ja täiendava haljastuse lisamine 40-kohalise parkla ja prügikonteinerite asukoha äärde on piisav lähiala kortermaja elanike normaalse elukeskkonna tagamiseks, kui planeeringualale ehitatakse kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega tervishoiuteenustele suunatud ärihoone ning 76-kohaline parkla. 3. KSH käigus käsitleda jäätmetekke hindamisel ehituse ajal tekkinud jäätmete käitlemist, ohtlike, olme- ja tavajäätmete käitlemist ehitise kasutamise ajal ning olmejäätmete kogumiskohta planeeringualal. Arvestada, et Tallinna haldusterritooriumil määrab jäätmehoolduse korra kohustuslikult kõikidele juriidilistele ja füüsilistele isikutele Tallinna

41 41 Linnavolikogu määrusega nr 28 kehtestatud Tallinna jäätmehoolduseeskiri ja jäätmeseadus. Palume märkustega arvestada programmi täiendamisel. Samuti arvestada Keskkonnaameti kirjas nr HJR 6-8/11/ toodud märkustega programmile. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Relo Ligi ameti juhataja asetäitja Lisa : Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni kiri nr HJR 6-8/11/ Ülle Luiks

42 42 Lisa 6. Eksperdi vastavust seaduses toodud sätetele tõendavad dokumendid

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50 Lisa 7. KSH programmi avalikustamisteated TALLINNA KESKKONNAAMET Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon Harju Maavalitsus Terviseameti Põhja talitus nr /22 Mustamäe Linnaosa Valitsus Tallinna Linnavaraamet Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tallinna Transpordiamet Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla Eesti Keskkonnaühenduste Koda Korteriühistu Sütiste-13 Korteriühistu SÜTISTE TEE 11 Korteriühistu Denec J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm Tallinna Keskkonnaamet teatab, et on valminud J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm. KSH programmi ja detailplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda perioodil Tallinna Keskkonnaametis (Harju tn 13, tuba 302; kontaktisik Ülle Luiks, tel , e-post ning veebilehtedel ja harjumaa.html. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH programmi kohta saab esitada kirjalikult Tallinna Keskkonnaameti aadressil Harju tn 13, Tallinn või e-posti aadressil kuni KSH programmi avalik arutelu toimub kell Mustamäe Linnaosa Valitsuse saalis (Tammsaare tee 135). J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja KSH on algatatud Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr 1417-k. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 100% ärimaa sihtotstarbega J. Sütiste tee 17 kinnistule ehitusõiguse määramine olemasoleva ärihoone laiendamiseks ning uue kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega tervishoiuteenustele suunatud ärihoone rajamiseks. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, Tallinn), koostaja on AS EA RENG (aadress Mustamäe tee 46,

51 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus. KSH koostamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet ja KSH viib läbi OÜ Hendrikson & Ko. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Relo Ligi ameti juhataja asetäitja Ülle Luiks

52 52

53 53

54 54 Lisa 8. KSH programmi avalikustamisel saadud kiri + vastus

55 55 (Lisa 1)

56 56

57 57 (Lisa 2)

58 58 (Vastuskiri)

59 59

60 60 Lisa 9. KSH programmi avaliku arutelu protokoll

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - KSH_programm.doc

Microsoft Word - KSH_programm.doc Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil Programm Töö teostaja:

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc TALLINNA LINNAS PIRITA LINNAOSAS RANDVERE TEE 82A JA 88A KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANNE Töö nr. 1103 Tellija: Tallinna Keskkonnaamet Koostaja: Corson OÜ Tallinn

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc Tabivere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM (12.03.2014) Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Microsoft Word - lisa-2_programm+.doc

Microsoft Word - lisa-2_programm+.doc Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Programm Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles kirjeldatakse kavandatavat tegevust, määratakse

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll Väike-Maarja alevikus Pikk tn 12, Pikk tn 8, Pikk tn 10, Ravi tn 1, Ravi tn 1b katastriüksuste ja osaliselt 22 Rakvere Väike-Maarja Vägeva tee katastriüksuse maa-alale koostatud detailplaneeringu II avaliku

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc Eksperdi kommentaarid Tallinna rohealade teemaplaneeringu KSH aruandele laekunud märkustele ja ettepanekutele 1. Lillepi Pargi Selts MTÜ Lillepi Pargi Seltsi juhatus [---] avaldab tunnustust aruande koostajale.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek Reet Alev Pajusi Vallavalitsus info@pajusi.ee Teie 08.11.2016 nr 7-1/1032-42 Meie 28.11.2016 nr 6-3/16/12593-4 Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine PÕHIMAANTEE NR 2 (E263) TALLINN-TARTU- VÕRU-LUHAMAA KM 118,3-119,2 LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISE TEHNILINE PROJEKT: OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö nr 2469/15

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem