Microsoft Word RK

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word RK"

Väljavõte

1 Eksperthinnangu nr: 0818/0611H Käsitletav objekt: Omandivorm: Objekti aadress: Detailplaneeringuga hoonestamata kinnistu Paldiski mnt 135 Tellija: Tellija esindaja: Eksperthinnangu eesmärk: Turuväärtus: Tallinna Linnavaraamet Vabaduse väljak 10, Tallinn Natalie Neill Tel: Objekti turuväärtuse hindamine eurot ( krooni) Leitud turuväärtus ei sisalda käibemaksu Hindamine teostatud: 25. mai juuni 2011 Hindaja: Kinnitaja: /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ Raili Kangur Martin Vahter Kutseline hindaja Kutseline hindaja Elamispinna atestaat EH Üldatestaat AKH Tel Tel Mob Mob Hindamisaruandes on 14 lehekülge ja lisad Hindamisaruanne on allkirjastatud digitaalselt.

2 Sisukord 1. Hindamise alused Hindamise lähteülesanne Hindamise lähteandmed ja objekti ülevaatus Eksperthinnangu kehtivuse eeldused ja avalikustamine Omand Objekti kirjeldus Asukoht Krunt Hoonestus Ehitusõigus Hindamine Kasutatud mõisted ja meetodid Turusituatsioon Majanduskeskkond Arendusprojektide turuülevaade Turuväärtuse leidmine Objekti parim kasutus ning hindamise lähtekohad Kinnistu turuväärtus võrdlusmeetodil Hindamistulemus Vastavuskinnitus standardi nõuetele Eksperthinnangu lisad Asukoha skeem Fotod Maa-ameti kitsenduste kaart Detailplaneeringu hoonestustingimuste plaan Registriosa ärakiri kinnistusraamatust Paldiski mnt 135 2

3 1. Hindamise alused Hindamise alusteks olid: - Eesti Vabariigi seadusandlus - Vara hindamise standardiseeria EVS 875. Eesti Standardikeskus, Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu (EKHÜ) Heade Tavade Koodeks 2. Hindamise lähteülesanne Objekti turuväärtuse hindamine. Vastavalt hindamise lähteülesandele on turuväärtus leitud eeldusel, et kinnistu on hoonestamata ning arvestatud on detailplaneeringujärgse ehitusõigusega. Käesoleva töö teostamisel on hindajal palutud lähtuda eeldusest, et mingit saastatust ei eksisteeri või et saastekõrvaldamistööde maksumus ei ole väärtuse jaoks oluline. Hindajat ei ole informeeritud mingitest uurimistulemustest, mis viitaksid saasteainete või ohtlike ainete olemasolule. Hindaja ei ole uurinud hindamisobjektil ja naaberobjektidel teostatud ning teostatavat tegevust eesmärgiga teha kindlaks, kas nimetatud kasutused või nende objektide maa võiks olla või on olnud hinnatava objekti suhtes saastav. Hindaja ei pea omama saasteainete avastamiseks vajalikke oskusi ja teadmisi, seega ei võta hindaja endale mingit vastutust ükskõik missuguse saasteaine olemasolu eest. Juhul, kui hindamisjärgselt ilmneb, et hindamisobjektil või naabruses eksisteerib saastaineid või allikaid või et hindamisobjekti on kasutatud viisil, mis võib kaasa tuua saastumise, võib see vähendada hindamisaruandes esitatud väärtust. 3. Hindamise lähteandmed ja objekti ülevaatus Hindamise lähteandmed - Tallinna Linnavaraameti tellimuskiri, nr / Registriosa ärakiri kinnistusraamatust, Tallinna Linnavalitsuse korraldus Tallinna Ratsaspordibaasi ja lähiala detailiplaneeringu kehtestamise kohta, nr 894-k - Tallinna Ratsaspordibaasi ja lähiala detailplaneeringu hoonestustingimuste plaan, AS Nord Projekt, töö nr 04010, Ehitisregistri elektrooniline andmebaas: - Maa-ameti geoportaal: - Tallinna planeeringute register: - Tellija esindaja Natalie Neill kirjalik informatsioon Objekti ülevaatus - Objekti ülevaatuse kuupäev on Teostatud on objekti väline ülevaatus. Piirdutud on visuaalse vaatlusega, kasutatud ei ole erivahendeid. - Ülevaatus on teostatud 1Partner Kinnisvara hindaja Raili Kangur poolt - Eksperthinnangu kinnitaja ei ole hinnatava objekti ülevaatust teostanud Hindaja ei ole teostanud ehitise uuringuid ega inspekteerinud vara neid osasid, mis on kaetud, varjatud või ligipääsmatud. Hindamise teostamisel lähtusime eeldusest, et need hoone osad on heas seisundis. Hindaja ei saa avaldada mingit arvamust hoone nende osade kohta, mida ei ole inspekteeritud ning käesolev hindamisaruanne ei kinnita hoone struktuuri ja kattematerjalide laitmatust. Paldiski mnt 135 3

4 4. Eksperthinnangu kehtivuse eeldused ja avalikustamine Hindamistulemus on kehtiv järgmistel eeldustel: - hindajale edastatud informatsioon ja dokumentatsioon on tõesed - objekti ei koorma lepingud, mis mõjutavad selle hinda - objekti võõrandamiseks puuduvad takistavad piirangud - objektil puuduvad võlgnevused kommunaalteenuste eest - hindamistulemuse leidmisel ei ole arvestatud kinnistul paikneva hoonestusega Käesolevat hindamisaruannet ega mingit selle osa, samuti mitte mingeid viiteid käesolevale hinnangule ei tohi ilma hindaja kirjaliku nõusolekuta avalikustada üheski dokumendis, kirjas ega avalduses, samuti mitte kirjastada. Juhul, kui käesolevat hindamisaruannet soovitakse avaldada, tuleb avaldamise vormis ja kontekstis hindajaga eelnevalt kirjalikult kokku leppida. Käesolev hindamisaruanne on esitatud konfidentsiaalselt tellijale ainult eelpool avaldatud ja selleks ettenähtud eesmärgil. Hindaja ei saa võtta endale mingit vastutust juhul, kui seda kasutab keegi kolmas isik, või kui seda tehakse selleks mitte ettenähtud eesmärgil. 5. Omand Omandi alusdokument registriosa ärakiri kinnistusraamatust, Omandivorm kinnistu (kinnisasi) Uus registriosa nr Objekti aadress Paldiski mnt 135 Katastritunnus 78406:602:0007 Krundi pindala m 2 Sihtotstarve ärimaa 50%, sotsiaalmaa 50% Omanik Tallinna linn Koormatised Isiklik kasutusõigus AS TALLINNA VESI (registrikood , Tallinna linn) kasuks. Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat sademevee kollektori kasutamiseks, hooldamiseks, remontimiseks ja rekonstrueerimiseks Hüpoteegid kanded puuduvad Isiklik kasutusõigus on seotud tehnosüsteemide majandamisega ja hinnatava objekti turuväärtust ei mõjuta. 6. Objekti kirjeldus 6.1 Asukoht Asukoht Paiknemine Veskimetsa asum kinnistu asetseb Tallinna Loomaaia, Paldiski mnt ja Tuuleveski tänavate vahelisel alal. Paldiski mnt on üheks peamiseks magistraaltänavaks mille kaudu toimub Mustamäe ja Haabersti linnaosade ning Tallinna kesklinna vaheline liiklus. Piirkonnas esineb kõrghaljastust. Äriliselt on piirkond vastuoluliselt hinnatud. Ühelt poolt on piirkonda rajatud mitmeid suuri kaubanduskeskusi, teiselt poolt on tegemist südalinnast suhteliselt kaugele jääva piirkonnaga, kus äripindade (va kaubandus) turg on suhteliselt väheaktiivne Paldiski mnt 135 4

5 Piirkonna hoonestus Tallinna Loomaaed, veskimetsa eramupiirkond, teiselpool Paldiski mnt-d on mitmed uued korterelamud ning Rocca al Mare kaubanduskeskus Juurdepääs asfaltkattega Paldiski mnt ja Tuuleveski tn kaudu Parkimiskohad lahendatakse krundil Ühistransport auto- ja trollibuss (peatused on vahetus naabruses Paldiski maanteel) Teenindusasutused haridus-, kaubandus- ja teenindusasutused paiknevad lähiümbruses. 6.2 Krunt Aerofoto: Krundi kuju ning paiknemine Paldiski mnt suhtes (alus: Üldandmed Kasutus ärimaa / sotsiaalmaa Pindala m 2 Hooned/rajatised garaaž-söödahoidla, kaks valvurimaja ning sporthobuste tall Haljastus kõrg- ja madalhaljastus Piirded traatvõrkaed ja metallaed Kuju ja reljeef krunt on ligikaudu kolmnurga kujuga ning valdavalt tasase reljeefiga Kitsendused vt eksperthinnangu lisa kitsenduste kaart. Antud kitsendused kinnistu turuväärtusele mõju ei avalda. Tehnovõrgud Hindajal puudub info kinnistu tehnosüsteemide kohta. Eeldatavalt on kinnistu varustatud vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustusega. 6.3 Hoonestus Kinnistul asuvad erinevad vanemad ratsaspordiga seotud hooned ja rajatised. Tulenevalt hindamise lähteülesandest hindamistulemuse leidmisel hoonestusega ei arvestata ning seetõttu on ka hoonestuse pikemast kirjeldusest siinkohal loobutud. Paldiski mnt 135 5

6 6.4 Ehitusõigus Tallinna linna üldplaneeringu kohaselt jääb vaadeldav kinnistu alale, mille juhtfunktsioon on ühiskondlike hoonete ala. Maakasutuse plaanil on ala fikseeritud kui ratsaspordibaasi maa-ala. Kinnistule on kehtestatud detailplaneering (Tallinna Linnavalitsuse korraldus nr 894-k, ). Detailplaneeringuga nähakse ette piirkonna kujundamine kaasaegseks ratsaspordikeskuseks. Tuuleveski tn ja Paldiski mnt nurka on planeeritud majutushooned. Olemasolevast maneežist läände ja piki Paldiski maanteed on planeeritud majutus-büroohooned. Detailplaneeringu põhijoonise eskiisi alusel on krundi ehitusõigus järgmine: Krundi Pos suurus, kaardil m 2 Max ehitusalune Korruselisus Maa sihtotstarve pind m Max 6 ärimaa 50%, sotsiaalmaa 50% Max suletud brutopind m 2 ärimaa sotsiaalmaa Parkimine Hindamine 7.1 Kasutatud mõisted ja meetodid Turuväärtus (market value) 1 : Turuväärtus on hinnangul põhinev summa, mille eest vara peaks väärtuse kuupäeval üle minema tehingut sooritada soovivalt müüjalt tehingut sooritada soovivale ostjale sõltumatus ja võrdsetel alustel toimuvas tehingus pärast kõigile nõuetele vastavat müügitegevust, kusjuures osapooled on tegutsenud teadlikult, kaalutletult ning ilma sunduseta. Parim kasutus (highest and best use) 2 : Parima kasutuse põhimõte on turuväärtuse hindamise lahutamatu osa. Parim kasutus on vara kõige tõenäolisem kasutus, mis on füüsiliselt võimalik, vajalikult põhjendatud, õiguslikult lubatav, finantsmajanduslikult otstarbekas ning mille tulemusena hinnatav vara omandab kõrgeima väärtuse. Oluline on seejuures, et kõik neli tingimust peavad olema üheaegselt täidetud. Võrdlusmeetod (sales comparison approach) 3 : Võrdlusmeetod ehk turupõhine käsitlus põhineb analüüsil, mille aluseks on hinnatava vara võrdlus sarnaste müüdud varadega. Võrdluse käigus selgitatakse välja erisused hinnatava vara ja sarnaste müüdud varade vahel ning selle põhjal korrigeeritakse müüdud varade hindu ja leitakse hinnatava vara väärtus. Hindamisaruande kuupäev (date of valuation report) 4 : kuupäev, millal hindamisaruanne on allkirjastatud. Väärtuse kuupäev (date of valuation) 5 : kuupäev, mille seisuga hindamisetulemus (väärtus) on esitatud. 1 Vara hindamise standardiseeria EVS 875-1:2010, lk 9 2 Vara hindamise standardiseeria EVS 875-1:2010, lk 10 3 Vara hindamise standardiseeria EVS :2009, lk 9 4 Vara hindamise standardiseeria EVS 875-1:2010, lk 9 5 Vara hindamise standardiseeria EVS 875-1:2010, lk 10 Paldiski mnt 135 6

7 Ülevaatuse kuupäev (date of inspection) 6 : kuupäev, millal teostati hinnatava vara ülevaatus. Ülevaatuse kuupäev peab alati eelnema väärtuse kuupäevale. 7.2 Turusituatsioon Majanduskeskkond Maailmamajandus taastub vähehaaval sügavaimast majanduslangusest peale II maailmasõda. Ülemaailmne majandusaktiivsus on 2010 aastal osutunud oodatust tugevamaks, kuid kriisist toibumine on endiselt ebaühtlane ja seda ümbritseb suur ebakindlus aasta Euroala keskmine majanduskasv oli positiivne ulatudes 1,7%-ni. Baltimaadest oli aasta lõikes negatiivne kasv Lätil (-0,4%), Eesti ja Leedu majandused olid aasta lõikes kasvamas (vastavalt ca 3 ja 1,3%). Allikas: Eurostat Eesti majandust tabanud sügava languse põhjuseid saab otsida üleilmse majanduskriisi tõttu langenud välisnõudlusest ning kasvuaastate käigus tekkinud majanduse tasakaalustamatusest (palkade ja tootlikkuse ebakõla ning võlataseme liigkiire kasv). Võrreldes kõrgseisuga on Eesti majanduse maht vähenenud ligikaudu viiendiku võrra aasta teise poole majanduskasv tulenes ennekõike madalast võrdlusbaasist ning tööstussektori suurenenud ekspordist aasta keskmiseks majanduskasvuks prognoosib Rahandusministeerium 3,6%. Taastumise mootoritena nähakse esmajärjekorras väliskaubandusest tulusid teenivaid sektoreid ning ka taastuvat sisenõudlust. Mitmetel hinnangutel on ülemaailmse majanduse sügavaim langusperiood läbitud. Positiivse märgina võib välja tuua Euro kasutusele võtmise 1.jaanuarist 2011 senise ametliku vahetuskursiga s.o 15,6466 krooni ühe euro vastu. 6 Vara hindamise standardiseeria EVS 875-1:2010, lk 10 Paldiski mnt 135 7

8 Allikas: Statistikaamet Tarbijahinnaindeksi (THI) kasv võrreldes varasema aastaga oli aastal keskmiselt ca 3%. Enim tõusid mootorikütuste hinnad (ca 20%) ning elektri, soojusenergia ja küttehinnad (ca 6,9%). Toidukaubad kallinesid keskmiselt 3%, kuid toiduainete hinnad muutusid väga erinevalt. Enim tõusid kohvi ja piima hinnad (ca 15%), samas osa toiduainetest odavnes. Keskmine palk ulatus 2010 aasta IV kvartalis Statistikaameti andmetel tasemele 814 eurot ( krooni) aasta IV kvartalis oli keskmine palk 783 eurot ( krooni). Reaalpalk, milles on arvestatud ka tarbijahinnaindeksi mõju, langes 2010 aasta IV kvartalis võrreldes aastataguse ajaga 1,2% aastal langes reaalpalk keskmiselt 4,5% aasta keskmiseks reaalpalga languseks kujunes ca 2%. Töötuse määr oli aasta IV kvartalis Statistikaameti andmetel 13,6%, mis tähendab, et tööta oli ca inimest. Aasta keskmiseks töötuse määraks kujunes 16,9% ning eeldatavalt jäi töötuse tipp 2010 aasta algusesse. Võrdluseks, perioodil oli tööpuuduse määr keskmiselt 9,7% (ca inimest), minimaalne oli tööpuudus aastal (4,7% ja inimest). Eesti tööjõud kokku on viimase 10 aasta jooksul kõikunud vahemikus inimest. Majandususaldusindeks, mis näitab tööstus-, ehitus- ja kaubandusettevõtete ning tarbijate kindlustunde indikaatorite keskmist saavutas viimase 17 aasta madalaima tulemuse aasta märtsis. Alates aasta teisest kvartalist on indeks tõusnud ulatudes aasta lõpuks 2007 aasta III kvartali ehk kriisieelsele tasemele. Allikas: Konjunktuuriinstituut Paldiski mnt 135 8

9 Jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük langes 2009 aastal võrreldes aastaga keskmiselt ca 15% ning aastal aastataguse ajaga võrreldes ca 3,4%. Siiski on jaekaubanduses märgata positiivseid noote, sest 2010 aasta viimases kvartalis oli jaekaubanduse kasv 3,7%. Viimati oli positiivne kasv 2008 aasta I kvartalis. 6 kuu Euribor, mis on aluseks enamusele Eestis kommertspankade poolt väljastatud kinnisvaralaenude intressidest, langes 2010 aasta suvel pidevalt alla 1% piiri. Viimastel kuudel on intress taas tõusnud olles tasemel ca 1,55%. Kinnisvaratehingute arv saavutas viimaste aastate põhja aasta I kvartalis. Keskmine tehinguhind oli madalaim aasta III kvartalis. Ennekõike on mõningast kasvu näidanud elamispindade hinnatase. Allikas: Statistikaamet Arendusprojektide turuülevaade Kinnisvara arenduseks sobivate kinnistute ostu-müügitehinguid on peale 2008 aasta teises pooles lahvatanud finantskriisi toimunud vähe ning enamus neist ei ole klassifitseeritavad turutehingutena, sest tehingud toimusid omanike või juhatuse kaudu seotud ettevõtete vahel. Tehingute vähesuse peamiseks põhjuseks võib pidada nõudluse ja sellest tulenevat korterite ja büroode hinnatasemete olulist vähenemist. Kuigi ka ehitushinnad on langenud, on müügihindade langus olnud suurem, mistõttu ei ole väljaspool kesklinna arendustegevus kasumlik. Lisaks on majanduslangusest tingitud tarbijate kindlustunde vähenemine ja pankade karmistunud laenupoliitika tehingute arvu oluliselt vähendanud. Tehinguni on võimalik jõuda vaid juhul, kui maa müügihind on kordades madalam kui turu tipus olnud hinnatase ning krundi lõpphind on piisavalt soodne, et see omavahenditega portfelli seisma osta. Müüdud arendusprojektide hinnatase on Tallinna kesklinnas ja selle lähiümbruses jäänud tasemele eur/m 2 maapealse lubatud brutopinna arvestuses. Erandiks võib siin pidada Postimaja tehingut südalinnas, mis osteti hinnatasemel 445 eur/m 2 detailplaneeringuga lubatud ehitusmahu arvestuses. Samas on selle tehingu puhul mitu nüanssi, mistõttu ei ole objekt otseselt võrreldav tühja ja arenduseks sobiva maaga (kehtivad üürilepingud võimaldavad teenida jooksvat üüritulu, olemasoleva hoone lammutusvajadus). Äärelinnas korterelamu/ärihoone püstitamiseks sobivate kinnistutega tehinguid sisuliselt toimunud ei ole. Paldiski mnt 135 9

10 Tallinna linnas aastatel kehtestatud detailplaneeringute maht ja kasutusload: Pinna tüüp Kehtestatud detailplaneeringuid m 2 Kasutusload m2 Elamispinnad (eluruumid) Äripinnad Tootmine (mitteeluhooned, Ühiskondlik kasulik pind) Muu KOKKU Allikas: Tallinna Linnavaraamet, Statistikaamet Eeltoodust nähtub, et Tallinnasse on viimase kümne aasta jooksul juba planeeritud (kehtestatud detailplaneeringud) ca 5-6 korda suurem maht elamis- ja äripindasid kui reaalselt välja ehitatud. Kuigi osaliselt on detailplaneeringud vananenud ning ei vasta enam vajadustele, on linnas piisavalt maad, et arenduse lõpp-produktide (korterid või äripinnad) hinnatõusu korral kiiresti ehitusega alustada. Seetõttu on arendajate vahel konkurents endiselt tugev. Lisaks asukoha- ja hinnakriteeriumitele on ostjate jaoks järjest tähtsam ka arendaja/ehitaja usaldusväärsus. On oluline, et arendaja oleks ka peale hoone püstitamist elujõuline ning tagatud oleks garantiitööde täitmise kohustus ja hoone jätkusuutlik haldamine kuni kõigi pindade müügini lõpptarbijatele. 7.3 Turuväärtuse leidmine Käsitletavas turusegmendis objekti turuväärtust tõstvad tegurid: - suur maa-ala - paiknemine ühe peamagistraali ääres - kõrghaljastuse olemasolu - detailplaneering on kehtestatud Käsitletavas turusegmendis objekti turuväärtust alandavad tegurid: - 50% maakasutusest on sotsiaalmaa - kehv majandusolukord, mis otseselt mõjutab potentsiaalsete ostjate otsuseid Objekti parim kasutus ning hindamise lähtekohad Tulenevalt hindamise lähteülesandest tugineme turuväärtuse leidmisel detailplaneeringujärgsele ehitusõigusele. Detailplaneeringu järgi on hinnatava kinnistu ehitusõigus ärimaa osas m 2 ning sotsiaalmaa osas samuti m 2. Arendusobjektide turuväärtus kujuneb läbi konkreetse äriplaani. Hinnatavale objektile on lisaks büroo- ja majutushoonetele planeeritud rajada ratsaspordibaas ning seda teenindavad hooned, mille äriline tasuvus ei ole teada ning pigem toetub sarnane äri erinevatele toetusmehhanismidele. Seega lähtudes hindamise hetke turusituatsioonist ja konservatiivsuse printsiibist sotsiaalmaa ehitusõiguse osas turuväärtus puudub. Kaudselt kinnitab ka seda lähtekohta asjaolu, et detailplaneering on kehtestatud juba aastal ning tänaseks ei ole kinnistul ehitustegevusega alustatud. Käesoleva eksperthinnangu koostajate hinnangul on peamiseks põhjuseks projekti äriline mittetasuvus. Täpsema hinnangu andmiseks on vajalik koostada äriplaan ning juhul kui prognoositavad kulud ületavad tulusid, võib ehitusõiguse turuväärtus olla ka negatiivne. Paldiski mnt

11 Büroo- ja majutushoonete ehitusõiguse osas leiame turuväärtuse võrdlusmeetodil. Kuna hinnatava objektiga otseselt võrreldavad hiljutised müügitehingud puuduvad, on kohandamiseks valitud hinnatava objektiga kaudselt võrreldavad näited. Käesoleva eksperthinnangu koostajate hinnangul on hinnatava objekti parim kasutus maa-ala hoonestamine korterelamutega. Kuna aga sarnane tegevus on vastuolus nii kehtiva detailplaneeringuga kui ka Tallinna linna üldplaneeringuga võib planeeritud kasutust pidada ka hinnatava objekti parimaks kasutuseks. Hinnatava objekti detailplaneeringujärgne väljaehitamine on tänases turusituatsioonis selgelt ebamõistlik. Seda kinnitab ka arendustegevuse puudumine piirkonnas või teistes sarnastes piirkondades. Olude sunnil küll lõpetatakse pooleliolevaid arendusprojekte, kuid sellisel juhul on motiiviks pigem kahjumi minimeerimine, mitte kasumi maksimeerimine. Seetõttu näeme kinnistu ostjana pigem investorit, kes soetab kinnistu spekulatiivsetel eesmärkidel nn portfelli ning hiljem, majanduskeskkonna paranemisel realiseerib kinnistu vaheltkasuga või alustab paranenud majanduskeskkonna tingimustes kasumliku äriplaaniga Kinnistu turuväärtus võrdlusmeetodil Toome välja kesklinnas ja selle lähiümbruse piirkondades toimunud müügitehingud: Asukoht Krundi pindala m 2 * Ehitusõigus m 2 Tehingusumma eur Tehingusumma ehitusõiguse Tehingu brutopinna aeg arvestuses eur/m 2 Märkused Detailplaneering kehtestatud, Pärnu mnt müüdi pankrotivarana enampakkumisel Detailplaneering kehtestatud, kinnistul Narva mnt, paikneb ärihoone, esitatud Postimaja taotlus uue detailplaneeringu kehtestamiseks Detailplaneering algatatud, Pärnu mnt kinnistul paiknesid hoone varemed pinnaga ca 292 m 2 Vabriku tn Detailplaneering kehtestatud, lubatud korterelamute ehitus Tondi tn Detailplaneering vastu võetud, korterelamud ja ärihooned Detailplaneering vastu võetud, J.Poska tn kuid kehtestamata, lubatud korterelamu ehitus Niine tn Detailplaneering kehtestatud, lubatud korterelamute ehitus Sipelga tn Detailplaneering kehtestatud, lubatud korterelamute ehitus Detailplaneering vastu võetud, Tobiase tn/ kuid kehtestamata, lubatud Vilmsi tn korterelamute ehitus Planeering puudus, kinnistul Kreutzwaldi paiknes korterelamu suletud tn/raua tn netopinnaga m 2 Detailplaneering vastu võetud, Tobiase tn kuid kehtestamata, lubatud korterelamute ehitus. Kinnistul paiknes vanem hoonestus Paldiski mnt

12 Luha tn Tartu mnt/odra tn Taevakivi tn * - tegemist on maapealse brutopinnaga Toodud müügihinnad ei sisaldanud käibemaksu. Detailplaneering kehtestatud, lubatud korterelamu ehitus Detailplaneering puudus. Kinnistul paiknes 2 kivihoonet suletud netopinnaga kokku 877 m 2 Detailplaneering kehtestatud, lubatud lao- ja tootmishoone ehitus Otseseks võrdluseks valime rõhutatud kirjas märgitud tehingud, sest need on asukohalt ja olemuselt hinnatavaga kõige paremini võrreldavad. Võrdlustehingute võrdlemiseks hinnatava objektiga korrigeerime võrdlusobjekte iseloomustavaid parameetreid. Korrigeerimise eesmärgiks on anda hinnang, kui palju muudab hinnatava objekti mingi parameetri erinevus võrdlusobjekti turuväärtust. Objekt Hinnatav kinnistu Võrdlusobjekt 1 Võrdlusobjekt 2 Võrdlusobjekt 3 Aadress Paldiski mnt 135 Tondi tn Taevakivi tn Sipelga tn Objekti tehinguhind eur Objekti Kohandame tehinguhind eur/m 2 pinnaühikuhinda Tehingu aeg juuni.10 märts.11 dets.10 Kohandus 1 0% 0% 0% Ajaldatud tehinguhind eur/m Haabersti linnaosa Kristiine linnaosa/ võrreldav Mustamäe linnaosa/ võrreldav Asukoht Lasnamäe linnaosa/ hinnatav parem Kohandus 2 0% 10% 0% Ehitusõigus m Mastaabi kohandus 3 0% -50% -25% Potentsiaalne sihtotstarve büroo- ja majutushooned äri- ja eluhooned/ hinnatav halvem äri- ja tootmishooned/ hinnatav halvem korterelamud/ hinnatav halvem Kohandus 4-10% -5% -20% Detailplaneering kehtestatud vastu võetud/ kehtestatud/ hinnatav parem võrreldav Kohandus 5 5% 0% 0% Kohandus kokku -5% -45% -45% Kohaldatud kehtestatud/ võrreldav 2 tehinguhind eur/m Absoluutkohandus 15% 65% 45% Kaalud 6 0,5 0,2 0,3 1 vaatamata arendustegevuse hoogustumisele viimastel kuudel ei ole aastaga võrreldes arendusobjektidel hinnamuutust toimunud, sest arendajatel on piisav laoseis arendusvalmis projektide näol olemas ja uute järele suurt nõudlust ei ole. 2 asukohaväärtust mõjutavad juurdepääs, piirkonna maine, liiklustihedus, müratase, jms. Lasnamäe linnaosa on mõnevõrra madalamalt hinnatud kui Kristiine, Mustamäe ja Haabersti linnaosa 3 suurema ehitusõigusega kinnistu pinnaühikumaksumus on reeglina madalam kui väiksema ehitusõigusega kinnistu vastav näitaja 4 korterid on tänases turusituatsioonis oluliselt likviidsemad kui büroopinnad, mistõttu on korterelamu projektid atraktiivsemad 5 kõrgemalt on hinnatud kinnistud, millel on kehtestatud detailplaneering 6 - kaalude jagamisel lähtume järgnevast põhimõttest, et kõrgeima kaalu anname hinnatava objektiga kõige enam sarnanevale objektile ehk objektile mille absoluutne kohandus on väikseim Paldiski mnt

13 Eeltoodud tabelis leitud kohandatud ehitusõiguse hinna kaalutud keskmine avaldub järgmiselt: 32 eur/m 2 x 0, eur/m 2 x 0, eur/m 2 x 0,3 = 38 eur/m 2 Objekti turuväärtus kujuneb seega järgmiselt: 38 eur/m 2 x m 2 = eur, s.o ümardatult ca eurot Seega, toetudes piirkonna müügitehingutele ja arvestades hinnatava objekti eripäradega ning olukorraga kinnisvaraturul, võib käsitletava kinnistu turuväärtuseks hinnata eurot, so ca 38 eur/m 2 ärimaa ehitusõiguse brutopinna arvestuses. Sarnaseid objekte hinnatakse reeglina lähtuvalt parima kasutuse analüüsist (äriplaanist). Samas on tänases majandussituatsioonis sarnaste objektide (arenduse maht ja asukoht) äriplaani kasumlik realiseerumine küsitav isegi siis kui maa oleks arendussisendina tasuta. Tulenevalt kinnisvaraturu praktikast ei tähenda see aga seda, et maa turuväärtus oleks null või isegi negatiivne või, et tehinguid üldse ei tehtaks. Vastavalt punktis kirjeldatule toimuvad sarnasel juhul tehingud peamiselt spekulatiivsetel eesmärkidel. Valitsevalt turusituatsioonis on mõistlik omanikul antud vara hoida ning alles majanduskeskkonna paranedes koos kasumliku äriplaaniga realiseerida. Seetõttu võib võrdlusmeetodil leitud turuväärtust pidada põhjendatult hinnatava objekti turuväärtuseks. Samas mõjutab see oluliselt hindamistulemuse täpsusklassi. Seetõttu on hinnangu täpsusklass tulenevalt otsese võrdlusmaterjali vähesusest ja hinnatava kinnistu eripärast keskmisest madalam. Objekti likviidsus on keskmisest madalam. Arvestades hindamiskuupäeva turusituatsiooni ei tohiks müügiperiood ületada 6-12 kuud. 8. Hindamistulemus 1Partner Kinnisvara hinnangul on käsitletava objekti (kinnistu aadressil Tallinna linn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 135) turuväärtus väärtuse kuupäeva seisuga (üks miljon kuussada seitsekümmend tuhat) eurot ( krooni), s.o ca 38 eur/m 2 ärimaa ehitusõiguse brutopinna arvestuses. Leitud turuväärtus ei sisalda käibemaksu. Väärtuse kuupäev 25. mai 2011 Hindamisaruande kuupäev 02. juuni 2011 Hindaja: Kinnitaja: /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ Raili Kangur Martin Vahter Kutseline hindaja Kutseline hindaja Elamispinna atestaat EH Üldatestaat AKH Paldiski mnt

14 9. Vastavuskinnitus standardi nõuetele - Käesoleva hindamisaruande koostanud ja kogu hindamistoimingu läbi viinud hindaja kutsealane pädevus on piisav hindamistellimuse täitmiseks; - Käesolev hindamisaruanne ja kogu hindamistoiming vastab eesti kinnisvara hindamise standardiseeria EVS 875 nõuetele, sh hindamise headele tavadele; - Mitte keegi peale hindamisaruandes nimetatud isikute ei ole hindajat hindamistoimingus abistanud; - Hindaja ei avalda hindamistoimingu käigus kogutud informatsiooni ja hindamistulemusi mitte kellelegi peale tellijaga kokkulepitud isikute, v.a juhud kui seadus seda nõuab või kui see on vajalik kindlateks hindamise kutsealaga seotud toiminguteks; - Hindaja on tegutsenud välishindajana; - Hindaja on tegutsenud erapooletult ilma mingite isiklike huvideta hindamistoimingu suhtes; - Hindaja poolt hindamistoimingu eest saadav tasu ei ole seotud hindamistulemusega; - Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud andmed on hindajale teadaolevalt tõesed ja korrektsed; - Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud analüüsid ja järeldused on kitsendatud ainult hindamisaruandes esitatud eelduste ja piiravate tingimustega. Hindaja: Kinnitaja: /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ Raili Kangur Martin Vahter Kutseline hindaja Kutseline hindaja Elamispinna atestaat EH Üldatestaat AKH Paldiski mnt

15 Eksperthinnangu lisad Asukoha skeem Paldiski mnt

16 Fotod Paldiski mnt 135 Paldiski mnt

17 Maa-ameti kitsenduste kaart Paldiski mnt

18 Detailplaneeringu hoonestustingimuste plaan Paldiski mnt

19 Registriosa ärakiri kinnistusraamatust Paldiski mnt

1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ Rävala pst TALLINN Telefon Faks Reg. nr Swedbank KMKR EE100

1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ Rävala pst TALLINN Telefon Faks Reg. nr Swedbank KMKR EE100 Rävala pst 3 10143 TALLINN Telefon +372 66 84 700 Faks +372 66 84 701 Reg. nr 11036461 Swedbank 221024924925 KMKR EE100903599 1partner@1partner.ee www.1partner.ee Eksperthinnangu nr: 0169/0214H Käsitletav

Rohkem

2784 MT Ohtu 2B Keila.

2784 MT Ohtu 2B Keila. Eksperthinnang: 2784/0915 MT Hinnatav vara: Hoonestatud kinnistu (registriosa nr 2880850) Vara tüüp: Aadress: Eksperthinnangu tellija: Kohvikuhoone Ohtu tee 2B, Keila linn, Harjumaa Keila Linnavalitsus

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Eksperthinnang:

Eksperthinnang: Eksperthinnang: 6621128KL Hinnatav objekt: Kinnistu registriosa nr 341121 Aadress: Hindamise eesmärk: Eksperthinnangu tellija: Hindamiskuupäev Kohal viibinud isikud: Väärtuse kuupäev: Turuväärtus: A.H.Tammsaare

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

1920 AH

1920 AH Eksperthinnang 1920/083 Hindamisobjekt: Hoone Tallinnas Uus tn 30 Tellija: Tallinna Elamumajandusamet Vabaduse plats 10, Tallinn Hindamine teostatud: 28.-29.08.2003 Hindaja: Uus Maa Kinnisvarakonsultantide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARD VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on standardi EVS 875-3:2005 uustöötlus; on kinnitatud Eesti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Kiisa tn 9-2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 2t

Kiisa tn 9-2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 2t EKSPERTHINNANG 2 toaline korter (korteriomand) Kiisa tn 9 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn Töö nr 330639-13 ERI Kinnisvara Tel (+372) 60 600 77 www.eri.ee Hinnangu koostaja Erkki Allekõrs, hindamisekspert,

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

IPartner K I N N I S V A R A Partner Kinnisvara Tallinn OU Ravala pst TALLINN Telefon Faks +3

IPartner K I N N I S V A R A Partner Kinnisvara Tallinn OU Ravala pst TALLINN Telefon Faks +3 IPartner --------- K I N N I S V A R A---------------------- 1 Partner Kinnisvara Tallinn OU Ravala pst 3 10143 TALLINN Telefon +372 66 84 700 Faks +372 66 84 701 Reg. nr 11036461 Swedbank 221024924925

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Eksperthinnang:

Eksperthinnang: Eksperthinnang: Hinnatav vara: Vara tüüp: 445/1217GS 2/5 mõtteline osa hoonestatud maaüksusest Ühepereelamu kõrvalehitistega kinnistamata maaüksus Asukoht: Kajaka, Keemu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Microsoft Word _Vabaduse_40,_Narva-Joesuu

Microsoft Word _Vabaduse_40,_Narva-Joesuu Eksperthinnang nr 412544 Hindamisaruande kuupäev 01.10.2015 Tellija SPB Build Invest Group OÜ (reg-nr 12626762). Hinnatav vara Kinnistu registriosa numbriga 1681008, mille koosseisu kuulub 2241 m 2 suurusel

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

Majandusindikaatorid... Büroopindade turg... Kaubanduspindade turg... Tootmis- ja laopindade turg... Kinnisvarainvesteeringud... Korteriturg... Elamum

Majandusindikaatorid... Büroopindade turg... Kaubanduspindade turg... Tootmis- ja laopindade turg... Kinnisvarainvesteeringud... Korteriturg... Elamum Majandusindikaatorid... Büroopindade turg... Kaubanduspindade turg... Tootmis- ja laopindade turg... Kinnisvarainvesteeringud... Korteriturg... Elamumaa- elamuturg... Tartu... Rakvere... Pärnu... Viljandi...

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Konjunktuur nr 1 (208) 2019 märts

Konjunktuur nr 1 (208) 2019 märts 1 (28)219 EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT ESTONIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH KONJUNKTUUR NR 1 (28) Tallinn Märts 219 EKI KONJUNKTUURIINDEKSID: MÄRTS 219 Majanduse hetkeolukord ja ootused* 1 5-5 -1 28

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc URMAS TEHVER ERKI ARAKAS RÜNNO SULG Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ Reg. nr 11550241 Post: Uus-Tatari 25/Veerenni 13 10134 Tallinn Tel. 5131 410, 522 9390 E-post: info@upc.ee www.upc.ee Tere, Seekordsetes

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem