Microsoft Word - Leemets.docx

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Leemets.docx"

Väljavõte

1 Sisekaitseakadeemia Finantskolledž Terily Leemets FÜÜSILISE ISIKU ÜÜRITULU DEKLAREERIMISKOHUSTUSE TÄITMINE EESTIS Lõputöö Juhendaja: Maret Güldenkoh, MBA Tallinn 2017

2 SISEKAITSEAKADEEMIA LÕPUTÖÖ ANNOTATSIOON Finantskolledž Juuni 2017 Töö pealkiri eesti keeles: Füüsilise isiku üüritulu deklareerimiskohustuse täitmine Eestis. Töö pealkiri võõrkeeles: The Compliance of Personal Income Renatal Declaration with the Respective Obligations in Estonia. Lõputöö on kirjutatud eesti keeles ja koosneb 38 leheküljest. Teema aktuaalsuseks on see, et tulumaksuseaduse 39 1 jõustus, mille kohaselt saab eluruumi üürilepingu alusel saadud üürist tuludeklaratsiooni üürimisega seotud kulude katteks maha arvata 20 ilma kuludokumente esitamata. Töö probleemiks on see, et kortereid ja maju antakse üürile ilma üüritulu deklareerimata. Töö eesmärgiks on selgitada välja füüsilise isiku üüritulu deklareerimiskohustuse täitmine Eestis. Selgitamaks välja omanike suhtumist kinnisvara üürimisse tegi töö koostaja suhtlusportaali facebook avaliku grupi, millega liitus 383 liiget, kellest 7-ga teostati struktureerimata küsitlus. Selgus, et kinnisvara omanikud ei soovi üüritulu deklareerida. Analüüs andis anonüümse tulemuse üüritulu deklareerimise kohta ja seepärast viis töö koostaja läbi küsitluse Rakvere linnas. Küsitluse analüüsiga selgitati välja küsitletud omanike deklareerimisvalmidus, mis oli madal. Kokku küsitleti suhtlusportaalis ja linnas 662. inimest, kellele rõhutati maksukuulekuse olulisust ning üüritulu deklareerimisega kaasnevat soodustust. Töö koostaja on veendunud, et panustas suhtlusportaalis ja Rakvere linnas osalenud omanike maksukuulekuse tõstmisesse. Lähtuvalt töö analüüsist tehakse maksuhaldurile järgmised soovitused: 1. Tõhustada füüsiliste isikute teadlikkust läbi täiendavate meediakampaaniate, tagamaks vanemaealistele inimestele informatsiooni kättesaadavus. 2. Täiendada FIDEKIS-i kinnituskirja osa järgmiselt: Kinnitan, et mina ei ole kellelegi üüritulu tasunud. Kinnitan, et olen maksnud üüri. Võtmesõnad: kinnisvara, omanik, üüritulu, deklareerimiskohustus Võõrkeelsed võtmesõnad: property, owner, rental income, obligation to declare Säilitamise koht: Sisekaitseakadeemia raamatukogu Töö autor: Terily Leemets Olen koostanud lõputöö iseseisvalt. Kõik lõputöö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, seisukohad, kirjalikest allikatest ja mujal allikates saadud info on nõuetekohaselt viidatud. Olen nõus oma lõputöö avaldamisega elektroonilises keskkonnas. Allkiri: Vastab lõputöö nõuetele Allkiri: Juhendaja: Maret Güldenkoh Kaitsmisele lubatud Allkiri: Kolledži direktor: Uno Silberg

3 SISUKORD SISSEJUHATUS FÜÜSILISE ISIKU KINNISVARA ÜÜRITURU MAKSUSTAMINE Korterite ja majade olemus Üüritulult maksukohustus FÜÜSILISE ISIKU KINNISVARA ÜÜRITULU DEKLAREERIMINE Korterite ja majade üürituru olemasolu Üüritulu deklareerimisvalmidus KOKKUVÕTE SUMMARY VIIDATUD ALLIKAD LISAD Lisa 1. Kinnisvara omanike arvamused Lisa 2. Rakvere kinnisvara omanike küsitlus

4 SISSEJUHATUS Inimene vajab elamispinda, selleks on tal võimalik osta kinnisvara või seda üürida. Nii ostmisel kui ka üürimisel on omad plussid ja miinused. Üürimine tähendab üürile võtjale rahalist väljaminekut, kuid on vähem siduv kui laen, sest vajadusel saad üüripinna kergemini soodsama vastu vahetada. Üürida tasub siis, kui ei olda kindel, kas tahetakse praeguse asupaigaga end pikemaks ajaks siduda. Teema valiku tingis see, et korterite ja majade üürihinnad on pidevas tõusujoones, Maksuja Tolliametil (edaspidi MTA) puudub terviklik ülevaade palju nendest välja üüritakse ja samuti ei ole ülevaadet üüritulu suurusest. Teema aktuaalsuseks on see, et tulumaksuseaduse 39 1 jõustus , mille kohaselt saab eluruumi üürilepingu alusel saadud üürist tuludeklaratsiooni üürimisega seotud kulude katteks maha arvata 20%. Seega, kui on isikul sõlmitud kinnisvara üürile andmiseks leping ja ta on saanud üüritulu, siis tuleb esitada vastavad andmed residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ning üürimisega seotud kulude katteks saab 20% maha arvata. Uudsuseks on see, et aastal eluruumide üürileandjad saavad üüritulust maha arvata 20% ilma kuludokumente omamata. Üürileandjate teadlikust üüritulu soodustusega deklareerimisest ei ole eelnevalt teadustöödes analüüsitud, kuna deklareerimine lõppes 31. märtsil Lisaks saab MTA ülevaatliku informatsiooni inimeste hoiakutest ja kas nad on teadlikud tulumaksuseadusega kaasnevast soodustusest. Probleemiks on see, et kortereid ja maju antakse üürile ilma üüritulu deklareerimata, samas korterite üürileandjaid on MTA teavitanud õigusaktist tulenevast maksude tasumise kohustusest nii kinnisvara portaalide kui meedia kaudu ning deklaratsiooni esitamisel kinnitusnõudega. Füüsilise isiku puhul maksustatakse maksustamisperioodil kõikidest tuluallikatelt saadud tulu, sealhulgas tulu kinnisvara või selle üürile andmiselt. Üüritulu deklareerimata jätmisel väheneb tulumaksu laekumine riigieelarvesse. Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja füüsilise isiku üüritulu deklareerimiskohustuse täitmine Eestis. 4

5 Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade korterite ja majade olemusest. 2. Anda ülevaade üüritulu maksukohustusest. 3. Selgitada välja üürituru olemasolu. 4. Analüüsida üüritulu deklareerimisvalmidust. Lõputöös kasutatakse kvantitatiivset ja kvalitatiivset uurimismeetodit. Analüüsitakse kinnisvara tehingute statistilisi andmeid ning viiakse läbi kinnisvaraportaali üüripindade analüüs. Teostatakse küsitlus facebookis ja suhtlusportaalis vastanud omanikega viiakse läbi struktureerimata küsitlus ning Rakvere linna mänguväljakutel ja Rakvere Teatripargis küsitletakse inimesi. Lõputöö koosneb kahest peatükist, mis jagunevad omakorda kaheks alapeatükiks. Esimeses peatükis antakse ülevaade füüsilise isiku kinnisvara üürituru maksustamisest. Esimeses alapeatükis antakse ülevaade korterite ja majade olemusest. Teises alapeatükis antakse ülevaade üüritulu maksukohustusest. Teises peatükis analüüsitakse füüsilise isiku üüritulu deklareerimist. Esimeses peatükis selgitatakse välja kinnisvaraturu olemasolu Eestis. Teises alapeatükis analüüsitakse üüritulu deklareerimisvalmidust. Lõputöös kasutatakse erinevaid teemakohaseid allikaid, sealhulgas nii võõrkeelseid kui ka eestikeelseid teadusallikaid ning Eesti Vabariigi õigusakte seisuga

6 1. FÜÜSILISE ISIKU KINNISVARA ÜÜRITURU MAKSUSTAMINE 1.1 Korterite ja majade olemus Kinnisvaraks selles töös on korterid ja majad, mille üüritulu saamise eelduseks on see, et on vabasid pindasid ja nende järgi on nõudlus. Eluruumi omanikul peab olema õiguslik alus eluruumi välja üürimiseks ja üüritulu saamiseks ning üüritulu pealt on tulumaksu maksmise kohustus. Teise maailmasõja tulemusena kuulus Eesti Nõukogude Liidu koosseisus. Maa natsionaliseeriti ja sellelt kadus hind. Maade ostu-müügi tehingute asemel toimusid riigi poolt maade jagamised. (Sundla, 2014, lk 18) Maad tohtisid ära võtta või anda Eesti NSV Ministrite Nõukogu, rajoonide rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee, vabariikliku alluvusega linnade rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee, rajoonilise alluvusega linnade ning alevite rahvasaadikute nõukogude täitevkomitee ning külade rahvasaadikute nõukogude täitevkomitee (Kelder, 1983, tsit Sundla, 2014 lk 18-19). Peamiselt toimus maade jagamine põllumajanduslikel eesmärkidel, et suurendada kolhoosidele ja sovhoosidele kuuluvate maade hulka. Senised põllumehed pidid oma maad loovutama kohalikele kolhoosidele ilma sellelt kasu saamata. Mittemajanduslikeks vajadusteks maa kasutamiseks andmine tähendas eeskätt, kas tööstusettevõtteid või uusi elamuid. (Sundla, 2014, lk 19-20) Maad ei müüdud ja riik sai õiguse jagada maid. Kolhooside ja sovhooside hulka anti eraomandis olevate põllumeeste maad ehk maad riigistati ndate lõpust alates lubati eesrindlikumatel töölistel omada omaks otstarbeks maad. Taasiseseisvunud Eestis oli esmaseks probleemiks maade tagastamine nende endistele omanikele. Natsionaliseeritud maa tuli tagasi anda selle õiguslikele omanikele ja seda tuli teha võimalikult kiiresti. Eraomanids olevate põllumeeste maad riigistati, eesrindlikemal töölistel lubati vähesel määral omada maad. (Sundla, 2014, lk 19-20) Elanikkonna toimetulek ilma elukohata on keeruline, sest inimesed ei ole üldjuhul võimelised talveperioodi üle elama ilma eluaset omamata. Eestis võeti korteriomandi seaduse koostamisel lähtealuseks Saksa korteriomandiseadus. Korterelamute rohkus Eestis tuleneb nõukogude aja elamuehituse prioriteetidest ja eramute 6

7 ehitamise piiratusest, kuna vajadus uue elamispinna järele oli kohalike elanike ja sisserännanud rahva hulgas. Nõukogude aja elamufondi massiline erastamine algas Eestis eelmise sajandi 90. aastate alguses. (Sepp, 1995, lk ; Pärna, 2011, lk ; Palm, 2014, lk 6) Seega uusi elamispindu oli vaja kohalike ja sisserännanud rahva jaoks ning tänu sellele hakkas elamufondi erastamine aastal võeti vastu eluruumide erastamise seadus ja tagastati õigusjärgsetele omanikele neilt Nõukogude Liidu ajal võõrandatud vara. Omandireformi üheks eesmärgiks oli anda eluruumi üürnikule enda kasutuses oleva eluruumi erastamise võimalus rahvakapitali obligatsioonide või hüvitusväärtpaberite eest. Vastasel juhul tekkis kolmandatel isikutel (sealhulgas tagastatud majades elavatel üürnikel ja juriidilistel isikutel) sama eluruumi avalikul enampakkumisel erastamise võimalus. Omandireformi teiseks eesmärgiks oli anda elamute haldamine riigilt erakätesse, ehk siis erastatud eluruumide omanikud olid kohustatud elamu haldamiseks moodustama korteriühistud. Peale ühistute moodustamist ning elamualuse maa erastamist ja jagamist said korteriomanditest kinnisasjad, mis kanti kinnistusregistrisse ning siis tekkis omanikul kinnisvara võõrandamise, vahetamise, välja üürimise või pantimise õigus. (Sepp, 1995, lk ; Pärna, 2011, lk ; Palm, 2014, lk 6-7) Omanikel kaasnevad õigused ja kohustused elamute haldamisega. Omandireformi käigus tagasi saadud vara, mis ei kahjustanud kellegi teise huve oli eelduseks turumajandusele üleminekuks. Turumajandus on arenenud riikides olev majandussüsteem, mida iseloomustab majandusvabadus, hinna kujunemine nõudmisepakkumise suhte tulemusena ja konkurents. Majandusteoreetilises käsitluses esineb kahte sorti turgu: täieliku- ja mittetäieliku konkurentsiga turg (Kerem, Randveer, 2001, lk 45). Täieliku konkurentsiga turgu iseloomustab suur hulk väikeettevõtjaid, kes pakuvad homogeenseid kaupasid. Lõpptulemusena on iga ettevõtja hinnavõtja ja pikas perspektiivis on ettevõtjate kasum ligilähedane nullile. Täieliku konkurentsiga sarnane turg on monopolistlik konkurents, kus samuti tegutseb mitmeid erinevaid ettevõtjaid, kuid monopolistlikul turul ei müüda homogeenseid kaupasid ja seega saavad tootjad mingil määral mõjutada hindasid, erinevalt täieliku konkurentsiga turust. (Dillingham, Skaggs, Carlson, 1992, pp ) Kortereid ja maju antakse üürile veebiportaalide vahendusel, kust saab endale sobiva elamu valida. Soovides elamut välja üürida tuleb omanikul mõelda, millise hinna eest kinnisvara 7

8 üürile anda. Suveperioodil tõusevad hinnad seoses uute rentnike otsimisega tavaliselt kõrgemale ning langevad alates oktoobrist madalamale. Talveperioodil on küttega seoses suuremad kulutused, mis toovad üürnikule kaasa kommunaalmaksude tõusmise. Loomulik monopol on ettevõtjal, kelle tegevus põhineb infrastruktuuri rajatisel, mille kaudu ta oma kaupa müüb või teenuseid osutab ning mida teisel ei ole võimalik majanduslikult konkureeriva võrguna välja ehitada. Loomulik monopol on vee- ja kanalisatsiooni- ning elektri- ja sideteenuseid osutavatel ettevõtetel. (Tammert, 2014) Eestis on loomulik monopol Eesti Energia käes, kes saab pakkuda elektrilepingut tavalise või Rohelise Energia vahel. Rohelise Energia puhul saavad tarbijad kasutada 100% taastuvates energiaallikatest toodetud elektrit. Teisel juhul toodetakse elektrienergiat põlevkivist, biokütusest, prügist, tuulest või veest (Eesti Energia, 2017). Eestimaa loodust hoiab taastuvate energiaallikate kasutamine. Mittetäieliku konkurentsiga turul on valdavalt ettevõtjad, kelle tootmisharus on teatav kontroll oma toodetud hinna üle, mis toob kaasa ühiskonna piiratud ressursside ebaefektiivse kasutamise. Monopol on mittetäieliku konkurentsi äärmuslik vorm. (Kerem, Randveer, 2001, lk 53). Monopol on tekkinud siis kui turul on ainult üks tootja. Monopoli turu struktuuris esinevad mitmed sisenemisbarjäärid, mis takistavad teiste firmade pääsu tootmisharusse. (Harvey, 1998, p. 163) Üheks näiteks on Riigi Kinnisvara AS, mille idee oli koondada riigi kinnisvara ja hooldus ühte, et hoida kokku kulusid ja pakkuda paremat teenust. Tänu sellele on loodud ettevõte, kuhu riik suunab oma tellimusi, mida ta eelistab ja soodustab. Igal aastal esitatakse riigiametnikele arve, mis kirjutatakse sisse riigieelarvesse, mille pealt ei ole võimalik kokku hoida ega säästa. Aktsionärid teevad plaani ja maksumaksja peab tasuma selle vastuvaidlematult. (Tuul, 2017) Nõudlus ja pakkumine moodustavad turu kaks poolt: ühel pool on ostjad (tarbijad), kes nõuavad turu kaupu ja teenuseid, et rahuldada oma vajadusi ning teisel pool müüjad (tootjad), kes kasumi saamise eesmärgil pakuvad tarbitavaid hüviseid. Et turg oleks tasakaalus, on tarvis välja selgitada need mõjutegurid, mis kujundavad nõudlust ja pakkumist. (Aasma, Timmermann, 2016) Seega on turul ostjad ja müüjad, kes kasumi saamise eesmärgil selgitavad välja nõudlust ning pakkumist mõjutavad tegurid, milleks võivad olla hind, mida tarbija on antud ajahetkel võimeline tasuma. Üürituru käivitab ostujõuline nõudlus ja piisav kinnisvara pakkumine. Nõudlus on kinnisvara kogus, mida üürnikud on nõus antud hinna ja tingimuste juures turult omandama 8

9 ja pakkumine on üürikorterite kogus, mida omanikud on nõus antud hinna juures turule tooma. Pakkumise ja nõudluse käigus omandab kinnisvara turuväärtuse ehk hinna, mille eest on üürileandja nõus üürima ja üürnik nõustub seda hinda maksma. Ebakindlus majanduses ja töökohtade koondumine suurematesse linnadesse või maakonnakeskustesse on kaasa toonud vajaduse üürikorterite järele. Eesti ühiskonnas on toimunud oluline mõttemaailma muutus, et eluaset ei pea omama koos pikaajalise pangalaenuga. Omaniku roll pole paljudele jõukohane, kinnisvara omamine pole enam prioriteetne investeering ning eluaseme üürimine ei eelda võrreldes korteri ostmisega olulist omafinantseeringut. (Kullat, 2012; Kaing, 2007) Eluaseme järgi saab hinnata, milline on kodumajapidamine ja millised on sellele tehtavad kulutused aastal on olnud hüppelised maja hinnad ja sellega paralleelselt on suurenenud kodumajapidamisele tehtavad kulutused. Eluasemelaene on võetud enamikes OECD riikides. Eluasemelaenude tõus on ajendatud majanduslikest ja demograafilistest teguritest ning riiklikust sekkumisest. Samaaegselt saab eluaseme omandamist ainult osaliselt seletada elanikkonna vananemisega ja see on võimalik tulemus sellisele poliitikale. (Andrews, Sanchez, Johansson, 2011, p. 836) Eesti on valinud liberaalse tee eluasemeturu arendamiseks. Selline poliitika on toonud kaasa soovimatuid tagajärgi. Paljudel leibkondadel eluasemeturul valikud puuduvad või on piiratud ja üldine areng on olnud ebaühtlane. (Kährik, Kõre, & Hendrikson, 2002) Seepärast on inimesed hakanud võtma eluasemelaene, aga seda saada on keeruline. Eluasemelaenu mitte saamise põhjusteks võivad olla: ebapiisav omafinantseering, varasemad maksehäired, puuduv lisatagatis või tagasihoidlik maksevõime. Kinnisvara müües on üks olulisemaid põhimõtteid tagatise asukoha, hinna ja seisukorra kõrval potentsiaalse ostja laenuvõime ja müüja oskus hinnata selle realiseerimise tõenäosust ning võimalusi. (Saksing, 2014) Kinnisvaraks on kinnisasjad (maatükk koos selle oluliste osadega) ja asjaõigused, mille esemeks on kinnisasi. Kinnisvara on ka vallasvaraobjekt, millel on seadusandlik eeldus saada kinnisvaraks. Maapinnaga piiratud osa on seal paiknevate ehitiste ning statsionaarsete seadeldiste ja haljastusega. (Ehitusala, 2008) Eesti Keele Instituudi seletava sõnaraamatu kohaselt on korter ühest või mitmest toast ja kõrvalruumidest koosnev eluruumi kogum. Samuti võib see olla ajutine elukoht, peatus-, või ööbimispaik. (Eesti keele seletav sõnaraamat, 2016) Maja on Eesti Keele Instituudi seletava sõnaraamatu järgi elu-, töö-, teenindushoone (Eesti keele seletav sõnaraamat, 2016). Kinnisvara võib olla elamiseks, tööhooneks kui ka inimeste teenindamiseks. 9

10 Korterit või maja valides on oluline üürihind, et see vastaks korteri asukohale ja seisukorrale. Üürihinnad võivad erineda ühe ja sama hoone raames- kõrgemat üüri küsitakse esimese korruse eest, kuna on inimestele nähtav ja kiirelt kättesaadav, samuti võidakse suuremat üüri küsida just kõrgemate korruste eest, pakkudes segamatut vaadet. Levinud on, et odavamat üüri küsitakse keskmiste korruste, varjatud vaatega pindade ja mitte kokku puutuvate pindade eest (näiteks kui klient üürib teise ja viienda korruse). (Brueggeman, Fisher, 2008, pp ) Välja võib tuua seitse põhjust, millest üürihind sõltub: ruumidest (asukoht, korruselisus, suurus jne); üürnikust (teatud üürnikud võivad olla mõjukamad ja usaldusväärsemad); lepingu tingimustest ja pikkusest; üldistest üürihindadest; vastutulelikkusest ja kompromissidest (näiteks ollakse nõus madalama üüriga, kui üürnik teeb enda kapitali eest pindade parendust); lepingulistest kohustustest ning viimaseks valikuvõimalustest (näiteks lepingu ülesütlemise võimalus). (Geltner, Miller, Clayton, Eichholtz, 2007, pp ) Eluruumi üürimisel arvestatakse ümbruskonna turvalisusega, kaugust kesklinnast, asustustihedust, probleeme parkimiskohtadega ning võõrkeelse rahvastiku osakaalu. Üürnik soovides õnnestunud üürisuhet peab teadma, mis toimub üüriturul, olema paindlik, kiirelt reageerima pakkumistele, teadma seadusest tulenevaid õigusi ja kohustusi ning kindlasti tuleb üüritud pind vastu võtta ja heaperemehelikult kasutada ning lahkumisel tuleb korter anda tagasi samas korras, kui saadi. Üürileandja soovides õnnestunud üürisuhet, peab oskama vara hinnata, määrata sihtrühma, keda soovib näha korteris, olla üürnikule olemas ja kindlasti paika panema kokkulepped. (Domus Kinnisvara, 2016) Üürileandja ja üürnik peavad omavahel sõlmima lepingu, mis võib olla kirjalikus või suulises vormis. Suuline leping on küll seaduslik, kuid vaidluste tekkimisel on väga keeruline selle sisu tagantjärele tõendada, seega võiks üürileping olla kirjalik. (City24, 2015) Üürilepingud peavad sisaldama lepingupoolte vahel sõlmitud kokkuleppeid, olema arusaadavad ja vastama Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Üürnik peab täitma oma peamist lepingulist kohustust, milleks on üüri maksmine. Üürileandja kohustub andma eluruumi üürnikule kasutamiseks, deklareerima üüritulu ja tasuma sellega kaasneva maksukoormuse. (Palm, 2014, lk 20) Maksukoormus jaotub alati füüsiliste isikute vahel (Worstall, 2011, p. 7 tsit Pekarev, 2012 lk 13). Seega üürileandja ja üürnik peavad sõlmima lepingu, kus on kirjas lepingupoolte kokkulepped. Üürnik maksab üüri ja omanik annab eluruumi üürile, deklareerib üüritulu ning maksukoormuse. 10

11 Lepingu sõlmimisel on oluline arvestada, et lepingupoolte õiguste, kohustuste ja vastutuse osas üürniku kahjuks seadusega sätestatust kõrvalekalduv kokkulepe on tühine. Samuti üürnikule lepingu rikkumisega kaasnev leppetrahv. Kinnisvaraspetsialistid soovitavad võimalike õigusvaidluste korral fikseerida üürilepingutes lepingupoolte ja üüritava eluruumi andmetele lisaks mõlema lepingupoole õigused ja kohustused, lepingu lõpetamise alused, korteri seisukorda tõendavad materjalid ning muud kokkulepped. (Toompark, Hindpere, 2012, lk 85) Oluline on see, et üürileping oleks detailine ja mõlema lepingupoole poolt allkirjastatud, sest nii on suurem võimalus, et lahkhelid saavad õiglaselt omavahel lahendatud. Üürnikud rühmitatakse (Toompark, Hindpere, 2012, lk 82-83): 1. Noored - kes ei soovi või kellel ei ole võimalust eluaseme soetamiseks. 2. Piirkonnas ajutiselt elavad või töötavad inimesed - näiteks õpilased ja üliõpilased, kes vajavad õppeperioodiks elamispinda. 3. Välismaalased - ajutiselt Eestis õppivad või töötavad inimesed, kes vajavad eluruumi teatud tähtajaks. 4. Üürnikud uue kodu ehitamise ajaks - inimesed, kes on uue kodu ehitamise finantseerimiseks senise eluruumi realiseerinud ning vajavad ajutist eluaset uue kodu valmimiseni. Teooriast lähtuvalt saab järeldada, et noored pered ja üliõpilased on hinnatundlikud ning eelistavad kinnisvara üürida. Kinnisvara turuväärtus tekib üürilise ja omaniku kokkuleppel. Kokkuvõtlikult järeldub, et kinnisvaraks on korterid ja majad, millelt üüritulu saamise eelduseks on vaba pind ja nõudlus selle järele. Eesti oli jagatud teise ilmasõja ajal Nõukogude Liidu koosseisu, kus maade ostu-müügi tehingute asemel toimusid riigi poolt maade jagamised. Eraomandis olevate põllumeeste maad riigistati, eesrindlikemal töölistel lubati vähesel määral omada maad. Saksa korteriomandiseadus võeti aluseks Eestis korteriomandiseaduse koostamisel, sest uusi elamispindasid oli vaja kohalikele ja sisserännanud rahvale aastal võeti vastu eluruumide erastamise seadus, eluruumi erastamise õigus ja elamute haldamine läks riigilt erakätesse. Inimene, kellel on kinnisvara välja üürimiseks saab seda teha täpselt temale sobiva hinnaga, üüritulu tuleb deklareerida residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonis. Üürituru käivitab ostujõuline nõudlus ja piisav kinnisvara pakkumine. Üürileandja peab oskama oma vara hinnata, määrama sihtrühma ja vormistama kirjalikus või suulises vormis kokkulepped. 11

12 1.2 Üüritulult maksukohustus Füüsiline isik, kes saab tulu korterit või maja välja üürides, peab üürisummalt tasuma riigile kohustusliku tulumaksu. Maksu tasumise eest ei saa maksumaksja oodata konkreetset vastuteenet, kuid kindlasti on see hilisemalt tunnetatav ümbritsevas keskkonnas. Oluline ei ole, kas üüritakse kinnisvara välja kirjaliku või suulise lepingu alusel. Maksude laekumine tuleneb iga riigi maksukultuurist. Põhjamaine kultuuriruum näeb reeglina ette, et maksumaksjad on valmis vabatahtlikult, ilma sunnita makse tasuma kuna inimesed näevad igapäevaselt, et nende poolt tasutud maksude tõttu paraneb elukvaliteet. Riikide maksukultuuri mõjutavad lisaks maksumaksjatele veel mitmed teised faktorid näiteks maksuhaldur, kehtiv maksuseadus ja poliitikud kui ka maksuspetsialistide suhtumine riiki. (Viin, 2013) Inimesed peaksid nägema enda ümber, et nende poolt riigile tasutud maksude eest valgustatakse tänavaid, kasutatakse raha koolide ülalpidamiseks ning samas tagab maksude maksmine kiirabi, politsei ja päästjate töö toimimise. Eduka maksude kogumise aluseks on maksukuulekus (Hinno, 2013). Maksukuulekus terminina kirjeldab maksumaksja valmisolekut makse maksta (Kirchler, 2007). Sisuliselt tähendab see seda, et isik deklareerib vabatahtlikult ja tasub õigeaegselt oma maksud ning seejuures on tema maksuarvestus kooskõlas maksuõiguses kehtivate normidega (OECD, 2008). Maksukuulekust on erialakirjanduses käsitletud muuhulgas ka kui individuaalset leidlikkust makse minimaalselt tasuda. Maksudest kõrvalehoidmise võimalused ei ole vaid illegaalsed (tax evasion), vaid makse on võimalik vältida ka seaduslikul viisil (tax avoidance), kasutades selleks ära maksuseadustes olevaid lünki (tax loophole) või tulusid ümber suunates. (Kirchler & Maciejovsky, 2001, pp ) Maksukuulekus on see, kui inimene deklareerib oma tulud ja tasub maksukoormuse ning ei väldi maksuseadustes olevaid lünki ega suuna tulusid ümber. Seaduslike ja ebaseaduslike maksukohustustest kõrvalehoidumise viiside eristamine on kohati tinglik, kuna maksuseadused on keerukad ning selle tõttu mitmeti tõlgendatavad (Blumental, Christian, Slemrod, 2001, p. 459). Maksukohustustest kõrvalehoidumise nii seadusliku kui ebaseadusliku tegevuse tagajärjel suureneb maksuauk ehk eeldatava ja tegelikkuses laekuva maksusumma vahe. Maksukuulekuse termini esimesena kasutusele võtnud Allingham ja Sandmo (1972, p. 324 tsit Randlane, 2011, lk ) on välja toonud, et maksumaksjal on kaks võimalust: deklareerida tulud või deklareerida tulu 12

13 tegelikkusest vähem Küsimus maksukuulekusest on laiem, kui vaid deklareerimiskohustuse täitmine. Maksumaksja on kuulekas, kui ta täidab korrektselt kõiki maksumaksja põhikohustusi, milleks on: ettevõtluse registreerimine, deklaratsiooni tähtaegne esitamine, korrektse informatsiooni esitamine ja maksude tähtaegne tasumine. (OECD, 2010) Isikuid, kes ei täida maksumaksja põhikohustust võib pidada mitte maksukuulekateks. McBarnet (2002, p. 1) jagab maksukuulekuse motivatsiooni alusel kolmeks: pühendunud maksukuulekus (committed compliance maksumaksja täidab oma kohustused vabatahtlikult, ilma vastuseisuta), alistuv maksukuulekus (capitulative compliance maksumaksja täidab kohustused sunnitult, maksuhalduri tegevuse tulemusena) ning loominguline maksukuulekus (creative compliance maksumaksja küll täidab kõik oma kohustused, kuid otsib kõikvõimalikke auke seadustes oma kohustuse vähendamiseks). Maksudeklaratsioonide tähtajaks esitamata jätmine on ebaseaduslik viis maksukohustustest kõrvalehoidumiseks ning nõuab maksuhalduri sekkumist. Maksumaksjate puhul, kes nii käituvad võib olla tegemist alistuva maksukuulekusega. (Hinno, 2013) Eelpool kirjutatusse tuleb suhtuda kriitiliselt, kuna maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise korral ei pruugi olla tegemist ainult maksumaksjate sooviga maksukoormust vähendada. Kui ühiskonnas levib sõnum, et maksudest kõrvale hoidumine on tavaline tegevus ehk pigem reegel kui erand, siis inimese individuaalne valmidus makse maksta langeb. Füüsilised isikud peavad deklareerima residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonis oma tulu ning tasuma maksud, sealhulgas üüritulu pealt. Füüsiline isik on resident tulumaksuseaduse 6 lg 1 kohaselt, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast. Samuti on resident väli teenistuses viibiv Eesti diplomaat. Residendist füüsiline isik maksab tulumaksu kõikidelt nii Eestis kui väljaspool Eestit saadud tuludelt. (Tulumaksuseadus, 2017) Üüritulu deklareerimisele ei loe see, kas omanik on sõlminud kirjaliku või suulise lepingu, kas omanik üürib ühte tuba või tervet korterit ning millise aja jooksul ta seda aastas välja üürib (näiteks kolm kuud aastast) omanik peab deklareerima saadud tulu. Alates aastast võib füüsiline isik üüritulust elamu või korteri üürimisega seotud kulude katteks 20% maha arvata. Selleks kuludokumente ta esitama ei pea. 20% maha arvamine tehakse üüritulu deklareerimisel tuludeklaratsiooni alusel. Esmakordselt tehakse 13

14 maha arvamine aasta tuludeklaratsiooni alusel, mis esitatakse (Maksuja Tolliamet, 2016) Eesti riik saab tulu füüsilise isiku üüritulu maksustamisest, seepärast on oluline Maksu- ja Tolliametil teada kui palju inimesi annab kortereid ja maju üürile elamiseks ning mis summa eest. Boonuseks on üürileandjale üüritulust elamu või korteri üürimisega seotud kulude katteks 20% maha arvamine aastas. Eluruumi üüritulu 20% maha arvamist rakendatakse üksnes elamu või korteri üürimisel eluruumi üürilepingu alusel. Tuludeklaratsioonis tuleb näidata kogu aasta üürisumma, üüritulu hulka ei loeta tasutud kommunaalmakseid. Korterit või maja leides tekib inimestel seaduslikult üürisuhe. Üürisuhetes on üldjuhul kaks osapoolt- üürnik ja üürileandja. Üürija saab olla nii eraomanik (nii füüsiline kui juriidiline isik) või kohalik omavalitsus (linn, vald). Üürisuhteid reguleerib Eestis VÕS 15. peatükk. VÕS 271 sätestab üürilepingu mõiste, mille kohaselt kohustub üks isik (üürileandja) üürilepinguga andma teisele isikule (üürnikule) kasutamiseks asja ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest tasu (üüri). Lisaks sätestatakse, et kõrvalkulud tuleb tasuda üürnikul. VÕS 292 kohaselt tuleb lisaks üüri maksmisele üürnikul kanda muid üüritud asjaga seotud kulusid (kõrvalkulud) üksnes juhul, kui selles on kokku lepitud. Kõrvalkuludeks on tasu üürileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud asja kasutamisega. Üürileandja on kohustatud üürijale võimaldama kõrvalkulusid tõendavate dokumentidega tutvumist. Seega, kui üürilepingut sõlmides ei ole üürniku ja üürileandja vahel kokkulepet, et kõrvalkulud on üürile võtja kanda, tuleb üürijal endal kõrvalkulud tasuda. Dokumenteerimata kulutuste eest ei saa üürileandja üürnikult tasu nõuda. (Võlaõigusseadus, 2016) Seaduslikult on üürnikul ja üürileandjal üürisuhe, mille sätestab üürileping. Lisaks üürile peab kõrvalkulud tasuma üürnik, kui selles on omanikuga kokku lepitud. Üürilepingu sõlmimisega kaasneb tagatisraha maksmine, mille suurus VÕS 308 lg 1 kohaselt võib ulatuda kuni kolme kuu üüri suuruse summani ning tasuda võib tagatisraha võrdsetes osades kuni kolm kuud üürilepingu sõlmimisest. Seejuures esimene osamakse tuleb tasuda kohe pärast üürilepingu sõlmimist. VÕS 294 sätestab, et kui üür on arvestatud teatud ajavahemike järgi, on üürnik kohustatud üüri ja kõrvalkulusid maksma pärast iga vastava ajavahemiku möödumist. (Võlaõigusseadus, 2016) Sellest järeldub, et üürileandja saab tulu iga teatud perioodi jooksul, mis tähendab, et see on üürileandjale 14

15 püsiv sissetulek ning tulumaksuseaduse kohaselt tuleb saadav tulu deklareerida ja üüritulult tulumaks tasuda. Tulumaksuga maksustatakse üür, rent, tasu hoonestusõiguse seadmise ning seadusest või tehingust tuleneva eseme kasutamise piirangu talumise eest saadud muu tasu. Renditulu hulka ei kuulu kõrvalkulude ja koormiste kandmine renditulu saaja eest või nende kandmise hüvitamine renditulu saajale. (Tulumaksuseadus, 2016) Sellest järeldub, et tulumaksuga maksustatakse inimese saadud tulu. Võimalik on kinnisvara korrashoiuga seotud kulud tulust maha arvata, juhul kui eraisik on registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana ning üüritulu on tema ettevõtlustuluks. Füüsiline isik peab üüritulu deklareerima kord aastas tuludeklaratsioonis. (Metsa, 2015) Eestis esitavad tulu saanud maksumaksjad igal aastal eelneva maksustamisperioodi kohta tuludeklaratsiooni. Deklaratsiooni saab esitada Maksuja Tolliametile alates Tuludeklaratsiooni on võimalik esitada läbi e-maksuameti/e-tollis, teenindusbüroos või saata postiga. Üürisumma deklareerimiseks on järgmised võimalused (Maksu- ja Tolliamet, 2016): Näide 1: Üürilepinguga kokkulepitud üüri summa on 200 eurot kalendrikuus ning lepingujärgselt tasub korteriühistu esitatud arve alusel kommunaalmaksed üürnik. Üürnik tasub üürileandjale 200 eurot ja korteriühistule arve alusel 150 eurot. Üürileandja peab deklareerima selle kalendrikuu eest üüritulu 200 eurot. Näide 2: Üürilepinguga kokkulepitud üüri summa on 200 eurot kalendrikuus ning lepingujärgselt lisandub sellele summale korteriühistu kommunaalmaksed, mida tasub üürileandja. Üürnik kannab üürileandjale 350 eurot. Üürileandja tasub korteriühistule arve alusel 150 eurot. Üürileandja peab deklareerima selle kalendrikuu eest üüritulu 200 eurot. Näide 3: Üürnik ja korteri omanik on kokku leppinud, et üürnik maksab üüri asemel korteri ostuks võetud laenu makseid. Omanik peab deklareerima tema eest tasutud laenumaksed kui üüritulu. Näite 1 ja 2 puhul toodud arve peal peab olema selgelt eristatud, mis ulatuses ja millise teenuse eest tasutakse. Seega tuleks esitada korteri üürnikule arve, kus on eristatud erinevad kuluartiklid, näiteks: korteri üür, kütte, elektrienergia jne. Näite 3 puhul tasub üürnik omaniku laenumakseid ehk seda saab võtta, kui üüritulu. Korteri omanikul ei teki lisakohustust tasuda korteri eest maksu pangale. 15

16 Üüritulu hulka ei loeta selliseid üürniku tasutud koormisi, mis on seotud kortermaja või elamu heakorraga. Näiteks on selliseks koormiseks kortermaja lumekoristuseks tehtud kulu. Kõrvalkuluks ega koormiseks ei saa lugeda üüritava eluruumi soetamiseks võetud laenumakseid või maamaksu ning juhul kui üürnik neid üürileandja eest tasub, siis loetakse need üürileandja tuluks. Juhul, kui üürnik on teinud üüritavale eluruumile parendusi, mille läbi eluruumi väärtus on tõusnud ning kui üürileandja üürilepingu lõpus seda kulu üürnikule ei hüvita, siis on üürileandja tuluks väljaüüritud eluruumi väärtuse kasv võrreldes lepingu alguses olnud eluruumi väärtusega. Kui üürnik teeb aga taastusremondi, mille läbi korteri või elamu väärtus ei ole tõusnud võrreldes lepingu alguses olnud väärtusega, siis sellest üürileandjale maksustatavat tulu ei teki. (Maksu- ja Tolliamet, 2016) Kokkuvõtlikult selgus, et korterit või maja välja üürides peab üürisummalt riigile tasuma tulumaksu. Üüritulu, mille hulka ei loeta üürniku vara heakorraga seotud koormisi, teenimise eelduseks on vaba eluruumi olemasolu ja tahe seda välja üürida. Tulu (sh üüritulu) saanud residendid esitavad igal aastal eelneva maksustamisperioodi kohta tuludeklaratsiooni, üüriperioodi pikkus ei ole oluline. Alates aastast võib füüsiline isik üüritulust elamu või korteri üürimisega seotud kulude katteks kakskümmend protsenti maha arvata kuludokumentideta. Maksude laekumine sõltub iga riigi maksukultuurist. Põhjamaise kultuuriruumi maksumaksja on valmis vabatahtlikult makse tasuma, sest inimesed näevad igapäevaselt, et nende poolt tasutud maksud parandavad elukvaliteeti. 16

17 2. FÜÜSILISE ISIKU ÜÜRITULU DEKLAREERIMINE 2.1 Korterite ja majade üürituru olemasolu Kinnisvara tühjana seistes kaasnevad igakuised kulud, omanikel tasub kaaluda, kas see müüa või anda üürile. Müües saadakse tulu korraga, kuid pikas perspektiivis võib olla kasumlikum korter või maja üürile anda. Üürimine on lahendus sel juhul, kui kinnisvara võib endal hiljem vaja minna, näiteks elatakse ajutiselt välismaal või soovitakse elamine tulevikus lastele pärandada. Kinnisvara üürile andmine tagab igakuise püsitulu, üüri näol. Sügisel tekib üüriturul olukord, kes saab endale parema asukohaga ja hea seisukorraga korteri. See juhtub sellepärast, et inimesed kolivad oma kodudest linna õppima või tööle ning nüüd tuleb endale uus elamine saada. Üüriturul saavad omanikud nii oma kinnisvara ruutmeetrihinda tõsta ja üürniku on kerge leida. Kinnisvaraks loetakse isikule kuuluvaid kinnisasju ja nendega seotud rahaliselt hinnatavad õiguseid ning kohustusi, sealhulgas hoonestusõigust ja kasutusvaldust. (Statistikaamet, 2017c) Lõputöös loetakse kinnisvaraks maju ja kortereid, mille välja üürimisel tuleb maksta riigile üürisummalt tulumaks. Kinnisvara üürides tekib turg, kus üürileandja püüab võimalikult suure hinna ja väikese ajakuluga kinnisvara välja üürida. Kinnisvaratehingute kasv on tingitud korteritehingute arvust, mis mõjutab korterite hinnatõusu. Erinevalt tõmbekeskuste elamispinnaturu positiivsetest arengutest on olukord paljudes väiksemates omavalitsustes ja kaugemates piirkondades erinev üldisest trendist. Kinnisvaraturu areng on tsükliline sarnaselt majanduse arengule: tõusud ja langused ning hinnamullide ja kriiside tekkimine on kinnisvaraturul möödapääsmatud. Nii on see igas riigis, kus on tegemist vaba turumajandusega. (Nõges, 2014) aastast on elanikkonna arv pidevalt langenud aastani on rahvaarv vähenenud 0,6% võrra ehk keskmiselt igal aastal 0,1%. (Statistikaamet, 2017e) aastal loomulik iive oli küll napilt, kuid siiski positiivne aastal alguse saanud sündide ja surmade arvu vahe suurenemine viimaste kasuks jätkus ka aastal. (Statistikaamet, 2015b) aastal oli rahvaarv ja aastal oli aastat võrreldes aastaga on rahvaarv langenud 4355 inimese võrra ehk 0,3%. (vt joonis 1) aastal oli väljaränne ligi 30% väiksem kui kolmel varasemal aastal ja meeste rändesaldo positiivne (Statistikaamet, 2015b). 17

18 Joonis 1. Rahvaarv Eestis (Statistikaamet, 2017e; autori koostatud) Elanikkond vananeb ja lapsi ei sünni, leibkondade arv jääb väiksemaks. Leibkond on ühises eluruumis elavad inimesed, kes jagavad toidu- ja raharessursse. Erinevalt perekonnast võib leibkond olla ka üksikisik. Leibkondade suurus selgitatakse välja rahvaloendusega. Eestist iseloomustab teiste Euroopa riikidega võrreldes suur koduomanike osatähtsus. 78%-l Eesti leibkondadest on vähemalt üks leibkonnaliige eluruumi omanik. (Statistikaamet, 2017a) Eesti kinnisvaraturg jätkas aastal tõusu ning tehingute arv saavutas majandussurutise järgse rekordi (vt joonis 2) Joonis 2. Kinnisvaratehingute ostu-müügilepingud (miljon eurot) (Statistikaamet, 2014d; autori koostatud) 18

19 Eesti kinnisvaraturg jätkas aastal tõusu ning tehingute arv saavutas majandussurutise järgse rekordi (vt joonis 2). Võrreldes turu kõrgajaga aastal oli tehinguaktiivsus siiski veel 30% madalam. Kinnisvara ostu-müügitehingu keskmine väärtus oli aastal eurot, mis on 2% rohkem kui aasta varem. (vt joonis 2) Kinnisvaratehingute koguarvu kasv oli peamiselt tingitud korteritehingute arvu kasvust (Statistikaamet, 2014d). Töö koostaja kogus internetileheküljelt city24.ee korterite ja majade pakkumisi ajavahemikus Kogutud andmete analüüsiga sooviti välja selgitada informatsiooni palju on üürile antavat kinnisvara. Kinnisvaraportaal City24 sai valitud, sest see oli esimene lehekülg Google Chromes, kui otsingusse sai märksõnaks pandud korteri üürimine. 11 Eesti suurimat kinnisvarabürood eemaldasid kuulutused portaalist kv.ee, kuna portaal kv.ee tõstis ootamatult hinda 400% (Pärgma, Saarmann, 2017). Sellest nähtub, et kinnisvaraportaali valik osutus õigeks. Vähe kinnisvara pakkumisi oli ja 17%, sest siis otsivad inimesed endale elamispinda, mis oleks töökohale või koolile võimalikult lähedal. 22% maju ja kortereid pakuti internetileheküljel , mis võib tuleneda sellest, et talveperioodil on kommunaal- ja majanduskulud kõrged. (vt joonis 3) Eelpool kirjeldatud andmete põhjal saab väita, et üüriturul on kortereid ja maju piisavalt pakkuda üürikorter maja Joonis 3. Analüüsiperioodil korterite ja majade üürile pakkumine Eestis (City24, 2017; autori koostatud) 19

20 Selgitamaks välja omanike suhtumist kinnisvara üürimisse tegi töö koostaja füüsilise isiku üüritulu maksustamise grupi suhtlusportaali facebook (vt lisa 1). Facebooki grupiga liitus 338 liiget, kellest oli palju isikuid, kes ei vastanud küsitlusele või antud küsimustikus vastasid ainult ühele küsimusele (vt joonis 4). Suhtlusportaalis vastanutele lubati füüsilise isiku üüritulu maksustamise grupp muuta kinniseks töö kaitsmise ajal Ei Ja Joonis 4. Vastanud omanike staatus (autori koostatud) Küsitlusele vastas 45 nendest 29% ehk 13 omas kinnisvara ja 71% ehk 32 ei omanud (vt joonis 4). Kinnisvaraks oli nii korter kui ka maja. Kinnisvara üüritulu kohta vastasid vaid omanikud (vt joonis 5) Ja Kui üüriks, siis deklareeriks Ei Joonis 5. Vastanute üüritulu deklareerimisvalmidus (autori koostatud) 20

21 Jooniselt 5 nähtub, et kolmeteistkümnest inimesest vastas üks, et deklareerib üüritulu, 31% vastas et kui, annaks üürile siis deklareeriks ja 61% ei deklareeri üüritulu. Analüüsist lähtuvalt saab prognoosida, et omanikud ei soovi kinnisvara üüritulu deklareerida. Selgitamaks välja põhjuseid, miks ei taheta üüritulu deklareerida, teostati struktureerimata küsitlus suhtlusportaalis facebook avaliku grupi seitsme kinnisvara omanikuga (vt lisa 1). Küsitluse analüüsist nähtus sarnaseid põhjuseid: 1. Niigi palju tuleb makse maksta riigile. 2. Üüritulu soovitakse investeerida oma uude elamisse. 3. Nii kaua kui keegi ei tea, võib selle jätta deklareerimata. Kokkuvõtvalt saab järeldada, et kinnisvara mitte kasutades kaasnevad siiski omanikule igakuised kommunaal- ja majanduskulud. Kinnisvara üürides tekib turg, kus üürileandja püüab võimalikult soodsalt ja vähese ajakuluga kinnisvara välja üürida aastast on elanike arv pidevalt langenud, mis tuleneb sellest, et elanikkond vananeb ja lapsi ei sünni. Eesti leibkondadest, mille moodustavad ühises eluruumis elavad inimesed jagades toiduja raharesursse, on vähemalt üks inimene eluruumi omanik. Andmete analüüsist nähtus, et kinnisvaratehingute kasv on tingitud korteritehingute arvu kasvust. Omanikud ei soovi kinnisvara üüritulu deklareerida, soovitakse investeerida uude elamisse ning tulumaks on liialt kõrge. 2.2 Üüritulu deklareerimisvalmidus Kinnisvara võetakse ja antakse üürile. Üürile võtja eeldab, et kinnisvara omanik ei varja üüritulu ja täidab kõik õigusaktides sätestatud kohustused. Füüsilised isikud, kes saavad üüritulu, kes peavad saadud summalt tulumaksu riigile tasuma ning Maksu- ja Tolliametile tuludeklaratsiooni esitama. Põhiseaduslikust õigusest lähtudes on kodanikel õigused ja kohustused võrdõiguslikust printsiibist tulenevalt. Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitavad residendist füüsilised isikud kalendriaasta tulu, sealhulgas üüritulu, kohta. Isik on resident, kui tema alaline elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Füüsilise isiku tuludeklaratsioon tuleb esitada hiljemalt 31. märtsiks (Tulumaksuseadus, 2017). 21

22 Maksu- ja Tolliamet on realiseerinud füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (edaspidi FIDEK) elektroonse esitamise lahenduse. Tegemist on populaarse teenusega, mida kasutab valdav osa tööealistest elanikest. Ligikaudu 95% deklaratsioonidest esitatakse elektroonselt. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 2014). Tulu deklareeritakse FIDEK vormi A real, aastani oli A-vormi rida 7.1 üüri- ja renditulu aastani on A- vormi rida 7.3 üüri- ja renditasu aastast hakati deklareerima A- vormil rida 7.4 eluruumi üürilepingu alusel saadud üüritulu (brutosumma, millest Maksu- ja Tolliamet arvutab üürimisega seotud kulude katteks maha 20%) deklareerima. (Maksu- ja Tolliamet, 2016) aastast alates on riigile laekuva tulu summa suurenenud aastal deklareeriti tulu eurot ja 2007 aastal deklareeriti eurot ehk 1,4 korda rohke deklareeriti 2007 aastal aastal deklareeris 2654 ja 2015 aastal deklareeris 4786 ehk 1,8 korda rohkem inimesi deklareeris 2015 aastal oma tulu (vt tabel). Tabel. Üüri- ja renditulu deklareerimine aastatel (euro) (Maksu- ja Tolliamet, 2016; autori koostatud) Aasta FIDEK Arv Tulu 2005 tbl tbl tbl tbl tbl tbl tbl tbl tbl tbl tbl Kinnisvara omanikud, kes on üürinud kortereid või maju, peavad üürisumma deklareerima ning sellelt tulumaksu tasuma. Samuti üüritulu mitte saamist tuleb deklareerides kinnitada. Üüritulu 20% mahaarvamise eesmärk on muuta eluruumide üüriturgu läbipaistvamaks, vähendada üürilepingutega seotud vaidlusi ning suurendada riigi maksutulu. (Pinn, 2016) 22

23 Kuni aastani 2015 ei rõhutatud maksukuulekust FIDEKIL. Alates aastast on kinnituses kirjas, et kinnitan, et kui renditulu ei ole tabelis 5.1, 5.4, 7.3, 7.4, 8.1 või 8.7¹ deklareeritud, ei ole ma maksustamisperioodil renditulu saanud. Kinnituskirja tekst on järgmine: Kinnitan, et minule teadaolevalt on eespool esitatud andmed õiged. Olen teadlik, et ebaõige või ebatäpse informatsiooni esitamine on maksukorralduse seaduse alusel karistatav. Selline tekst tuleb igale maksumaksjale enne tuludeklaratsiooni kinnitamist, see annab maksumaksjale teada, et ta kontrolliks, kas ikka kõik tulud on deklareeritud. Valitsus jätab üürituru korrastamiseks maksuvabaks 20 protsenti üüritulust, mida arvestataks remondi- ja korrashoiukuluna. Kinnisvara- ja maksueksperdid ei pea seda aga piisavaks ajendiks, et seni oma üüritulu deklareerimata jätnud inimesed seda edaspidi tegema hakkaksid. (Väli, 2015) Kahekümne protsendi maha arvamine ei veena ümber inimesi, kes varem üüritulu ei deklareerinud. Väli (2015) juhtis tähelepanu kinnisvarafirmade liidu juhatuse liige Tõnu Toompargi sõnadele võib-olla mõned üksikud tulevad põranda alt välja, milles ta kahtles, kas see paneb inimesi ümber mõtlema. Seda on siiski liiga vähe, et reaalset efekti tekitada. Töö koostaja poolt läbiviidud analüüs (vt alapeatükk 2.1) andis üüritulu deklareerimise kohta anonüümse tulemuse. Selgitamaks välja kinnisvara omanike huvitatust üüritulu deklareerida viiakse läbi küsitlus inimeste teadlikkuse ja üüritulu deklareerimise harjumuste kohta Rakvere linnas (vt lisa 2). Küsitluse tulemuste analüüsiga selgitatakse välja omanike deklareerimisvalmidus. Küsitluse ajaks valiti aasta kevadise koolivaheaja nädalavahetus (laupäev ja pühapäev) ja eelnev nädalavahetus (laupäev ja pühapäev), sest siis jäi ajavahemikku laste koolivaheaeg ning nädalavahetuseti on inimestel vaba aega rohkem, pered käivad koos väljas. Küsitlus toimus Rakvere mänguväljakutel (ausambamäe mänguväljak, keskraamatukogu taga olev mänguväljak, Jaama tänava naabruses olev mänguväljak, rahvaaia mänguväljak ja Lennuki tänava mänguväljakutel), kus on emad ning isad lastega, vanavanemad lastelastega ja Rakvere Teatripargis, kus liiguvad etendusi ja kino külastavad inimesed. 23

24 Kokku küsitleti 279 inimest, kellest nõustus vastama 215, nendest andsid oma kinnisvara üürile 79 (37%) ja 136 inimest (63%) ei andnud kinnisvara üürile. Vastanutest, kes andsid kinnisvara üürile oli 33% naisi ja 67% mehi (vt joonis 6) Naine Mees Joonis 6. Vastanud kinnisvara omanike sooline jaotus (autori koostatud) Küsitletud naised Rakveres omavad vähem kinnisvara (vt joonis 6), millest töö koostaja järeldab, et naisterahvad on kodusemad ja tegelevad rohkem laste kasvatamisega. Meesterahvad saavad samal ajal tööl käia ja on valmis võtma suuremaid riske. Ostetakse võimalikult halvas seisukorras korter, tehakse see korda ja peale seda antakse üürile. Noortel vanuses on kinnisvara vähe ehk neid on 11% vastanutest. See võib tulla sellest, et enamikel noortel ei ole nii suurt summat kohe võtta, et korter või maja endale soetada. Pangalt laenu saamiseks peab olema omafinantseering või tagatis. Kindlasti on oluline noortele, et laenu summat suudetakse tagasi maksta ja tagasimaksegraafik oleks sobilik. Keskeas (40-59) vastanuid oli 28%, kes omavad kinnisvara, mida välja üürivad. Inimesed on saanud käia tööl ja leidnud endale lisaraha, et korter osta ja seda hiljem välja üürida. Palju oli vastanutest pensionäre (60+) ehk 61%, kellest osad üürisid mitut korterit välja või hoopis ühte tuba enda elamises. (vt joonis 7) Inimesi küsitledes nii suhtlusportaalis kui ka mänguväljakutel, sai töö koostaja üüritulu deklareerimise kohta omanikke teavitada uuest seadusemuudatusest ja soovitada üüritulu deklareerida. 24

25 Noored (18-35) Keskealised (40-55) Pensionärid (60+) Joonis 7. Vastanud kinnisvara omanike vanuseline võrdlus (autori koostatud) Küsitletutest ei deklareeri üüritulu 77% ning 23% deklareerib (vt joonis 8) Ja Ei Joonis 8. Vastanud kinnisvara omanike üüritulu deklareerimiskohustuse täitmine (autori koostatud) Analüüsist nähtud, et üüritulu mitte deklareerimine tuleneb omanike soovist jätta üüritulu endale ning mitte riigile tulumaksu tasuda. Omanikud soovivad saadud raha kasutada, et endale lubada mugavusi, näiteks kallimad toidud, minipuhkus. 25

26 Omanikud, kes ei deklareeri üüritulu, vastasid järgmiselt: Küüsi saab taha ajada sellisele üüritulule, kui korter on üüritud kinnisvarafirma kaudu. Kui tegemist on otse omanikult üürituga, ei tule midagi välja. Üürnikuna ei ole ma näiteks huvitatud endisest rohkem maksma, et omanikuni jõuaks sama raha, mis ennegi. Seetõttu peab vastavate ametnike küsimuse peale valetama, et tegemist on kaugete sugulaste või lihtsalt sõpradega, kelle käest peale kommunaalkulude raha ei võeta. See plaan on surnult sündinud, et midagi maksustada saaks! Väikelinnades ja asulates tekib olukord, kus üüri ausalt deklareeriv inimene jääb lõppkokkuvõttes üldse ilma tuluta, sest üürisumma on juba väike, et kui selle pealt veel tulumaks tasuda, siis tihtipeale ületavad remondi ja muud üürile antud varaga seotud kulud üürisumma mitu korda. Andmeid koguti analüüsimiseks kuni Andmete kogumisel rõhutati igati maksukuulekuse olulisust ning üüritulu deklareerimisega kaasnevat soodustust. Töö koostaja on veendunud, et panustas küsitluses osalenute maksukuulekuse tõstmisele. Veendumuse kinnitamiseks koostati päring Maksu- ja Tolliametile, et teada saada aasta üüritulu deklareerinute arv ja summa. Päringule vastati e-kirjas, et üüritulu on deklareerinud 4768 inimest summas ,77 eurot aastal oli rendi ja üüritulu kokku deklareerinud 4786 omanikku (vt tabel) aastal eraldati rent ja üür, renditulu deklareeris 1690 omanikku ja üüritulu Võttes aluseks, et renditulu (ei ole üür) deklareerinute arv on muutumatu, siis saab eeldada, et aasta üüritulu (mitte renti) deklareeris vaid 3096 omanikku. Lähtudes eeltoodust on kinnisvara omanike teadlikkus tõusnud ja deklareerijate arv suurenes aastal 1672 inimese võrra ehk 54%. Töö koostaja on teostatud analüüsidest lähtuvalt arvamusel, et tulumaksuseaduse muudatus on täitnud oma eesmärgi. Analüüsist tulenevalt soovitatakse maksuhalduril: 1. Tõhustada füüsiliste isikute teadlikkust läbi täiendavate meediakampaaniate, tagamaks vanemaealistele inimestele informatsiooni kättesaadavus. 2. Täiendada FIDEKI kinnituskirja osa järgmiselt: Kinnitan, et mina ei ole kellelegi üüri maksnud või Kinnitan, et olen maksnud üüri. 26

27 Teise soovituse selgitus: elektrooniline süsteem peab olema järjepidev. Kui isik kinnitab Kinnitan, et mina ei ole kellelegi üüri maksnud, siis deklaratsiooni aken sulgub. Kui isik klikkab valikule, et Kinnitan, et mina olen üüri maksnud, siis avaneb järgnev aken, kuhu saab lisada kellele ja mis summas. Kokkuvõtvalt selgus, et Maksu- ja Tolliameti elektroone esitamise lahendus on FIDEK, kus tulu dekalareeritakse A vormi real. Kinnisvara omanikud, kes on üürinud kortereid või maju, peavad üürisumma deklareerima ning saadud summalt tulumaksu tasuma. Alates aastast 2016 deklareeritud üüritulult arvestatakse 20% maha, eesmärgiks muuta üüriturg läbipaistvamaks, vähendada üürilepingutega seotud vaidlusi ning suurendada riigi maksutulu. Alates aastast rõhutatakse FIDEKIL maksukuulekust kinnistuskirjas, samas puudub kinnitus üüritulu tasumise kohta. Mõlema kinnituse olemasolul saaks maksuhaldur kontrollida üüritulu andmete vastavust. Tulumaksuseaduse muudatus on täitnud oma eesmärgi: üüritulu deklareerijate arv ja summa on suurenenud. 27

28 KOKKUVÕTE Inimene vajab elamispinda, selleks on tal võimalik osta kinnisvara või seda üürida. Üürimine tähendab üürile võtjale rahalist väljaminekut, kuid on vähem siduv kui laen, sest vajadusel saad üüripinna kergemini soodsama vastu vahetada. Teema valiku tingis see, et Maksu- ja Tolliametil puudub terviklik ülevaade palju nendest välja üüritakse. Teema aktuaalsuseks oli see, et tulumaksuseaduse 39 1 jõustus , mille kohaselt saab eluruumi üürilepingu alusel saadud üürist tuludeklaratsiooni üürimisega seotud kulude katteks maha arvata 20%. Uudsuseks oli see, et aastal eluruumide üürileandjad saavad üüritulust maha arvata 20% ilma kuludokumente omamata. MTA sai ülevaatliku informatsiooni inimeste hoiakutest ja kas nad on teadlikud tulumaksuseadusega kaasnevast soodustusest. Probleemiks oli see, et kortereid ja maju antakse üürile ilma üüritulu deklareerimata, samas korterite üürileandjaid on MTA teavitanud õigusaktist tulenevast maksude tasumise kohustusest nii kinnisvaraportaalide kui meedia kaudu ning deklaratsiooni esitamisel kinnitusnõudega. Üüritulu deklareerimata jätmisel väheneb tulumaksu laekumine riigieelarvesse. Lõputöö eesmärgiks oli selgitada välja füüsilise isiku üüritulu deklareerimiskohustuse täitmine Eestis. Eesmärk täideti läbi uurimisülesannete. Esimeseks ülesandeks oli anda ülevaade korterite ja majade olemusest. Selgus, et inimesel peab olema vaba pind, mida ta välja üürib ja üürisummalt tuleb tasuda tulumaks. Ostujõuline nõudlus ja piisav kinnisvara pakkumine käivitab üürituru. Üürileandja peab oskama oma vara hinnata, määrama sihtrühma ja vormistama kirjalikus või suulises vormis kokkulepped. Üürileandja ja üürnik peavad omavahel sõlmima lepingu, et üüritulult saaksid riigile makstud maksud ja hiljem ei tekiks teineteisest möödarääkimisi. Teiseks ülesandeks oli anda ülevaade üüritulu maksukohustusest. Selgus, et üüritulu teenimise eelduseks on vaba eluruumi olemasolu ja tahe seda välja üürida. Eestis esitavad maksumaksjad residendist füüsilise isiku deklaratsiooni eelmise aasta tulude kohta aastast alates võib füüsiline isik üüritulust elamu või korteri üürimisega seotud kulude katteks 20% maha arvata ja selleks ta kuludokumente esitama ei pea. 28

29 Kolmandaks uurimisülesandeks oli selgitada välja üürituru olemasolu. Andmete analüüsist nähtus, et kinnisvaratehingute kasv on tingitud korteritehingute arvu kasvust. Kinnisvara üürides tekib turg, kus üürileandja püüab võimalikult soodsalt ja vähese ajakuluga kinnisvara välja üürida. Eesti leibkondadest, mille moodustavad ühises eluruumis elavad inimesed jagades toidu- ja raharesursse, on vähemalt üks inimene eluruumi omanik. Omanikud ei soovi kinnisvara üüritulu deklareerida, soovitakse investeerida uude elamisse ning tulumaks on liialt kõrge. Neljandaks uurimisülesandeks oli analüüsida üüritulu deklareerimisvalmidust. Alates aastast rõhutatakse FIDEKIL maksukuulekust kinnistuskirjas, samas puudub kinnitus üüritulu tasumise kohta. Mõlema kinnituse olemasolul saaks maksuhaldur kontrollida üüritulu andmete vastavust aastast alates deklareeritud üüritulult arvestatakse 20% maha ilma kuludokumentideta, eesmärgiks muuta üüriturg läbipaistvamaks, vähendada üürilepingutega seotud vaidlusi ning suurendada riigi maksutulu. Tulumaksuseaduse muudatus on täitnud oma eesmärgi: üüritulu deklareerijate arv ja summa on suurenenud. Edaspidi soovitatakse teostada analüüs teada saamaks palju on inimeste teadlikkus üüritulu deklareerimise kohta tõusnud. Koostades küsitlus üürnikele, kellele ja kui palju makstakse üüritulu. Kontrollida olemasolevaid andmeid 3-4 aasta pärast saamaks teada inimeste teadlikkuse ja deklareerimisvalmiduse muutusest. 29

30 SUMMARY A person needs a living space, it is able to buy a property or rent it. Rooms for rent means letting the financial issue, both employers and employees, but it is less binding than a loan, because, if necessary, you can change to a more favourable rent space more easily. The choice of the topic led to the tax and Customs Board lacks a comprehensive overview of a lot of these are rented out. The thesis entitled The Compliance of Personal Income Renatal Declaration with the Respective Obligations in Estonia is written in the Estonian language and consists of 38 pages The author uses 53 references. When renting real estate in Estonia, owners get income that must be reported and declared. According to a new amendment, one can deduct 20% of the rental income without reporting the expenses to the Tax and Customs Board. The problem was that apartments and houses are rented without declaring rental income. The thesis was intended to identify the natural person's compliance with the obligation to declare rental income in Estonia. The aim of the thesis was reached through research tasks. The first task was to give an overview of the nature of the houses and apartments. It turned out that the lessor must have free space that they rent out, and income tax must be paid on the rent paid. To robust demand and adequate supply of real estate launches the rental market. The landlord must be able to assess your property, specify the target audience and to formalize the agreements in the form of a written or oral. Lessors and tenants must sign a written agreement, so that taxes would be paid to the state and later both parties could avoid misunderstandings with each other. The second task was to give an overview of the tax liabilities on the rent money. It turned out that the prerequisite for earning rental income is the free existence of the dwelling and the will it be rented out. In Estonia, taxpayers file in an income tax return based on their income in the previous year. Since 2016, a natural person renting a residential building or apartment, can deduct 20% from the rental income to cover the related costs. They do not need to present any receipts to do so. The third research task was to identify the existence of the rental income. The analysis of the data showed that the growth of real estate transactions is due to the increase in the 30

31 number of apartment transactions. Real estate renting market occurs, where the landlord is trying to favorably as possible and with little time to real estate to rent out. Estonian households, which make up the common people living in the dwelling by sharing food and cash resources, have at least one person, the owner of the dwelling. The owners don't want to declare the rental income real estate, seeks to invest in a new home, and income taxes are too high. The fourth research task was to analyse the readiness to declare rental income. From FIDEK confirmation lettercollection of highlights from the year, while there is no confirmation of the payment of the rental income. Both the confirmation of the existence of a tax authority shall be able to verify the conformity of the data in the rental income onwards shall be declared rental income for 20% off without expenditure records, aim to change the rental market more transparent, reduce disputes relating to lettings and increase the country's tax revenues. The amendment to the income tax act, has met its goal: the number of declarant and sum of rental income. In the future, it is worth finding out how much people s awareness related to declaring their rental income has risen, so their readiness to declare and their awareness of the matter should be checked again in 3-4 years. It should be done by compiling a questionnaire for tenants that should then bring out how much is paid and to whom. 31

32 VIIDATUD ALLIKATE LOETELU Aasma, A., Timmermann, R., Majanduses kasutatavaid funktsioone. Õpik. [Võrgumaterjal] Leitav: avaid%20funktsioone.pdf [Kasutatud ]. Allingham, M, G. & Sandmo, A., 1972 Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis, 1 Journal of Public Economics, pp Andrews, D., Sanchez, C, A., Johansson, A., 2011 Housing markets and structural policies in OECD countries. Economics Department WP. Blumenthal, M., Christian, C., Slemrod, J., Taxpayer response to an increased probability of audit: evidence from a controlled experiment in Minnesota. Journal of Public Economics, 79, pp Brueggeman, B.W., Fisher, D.J., Real Estate Finance and Investments. 13th ed. New York: McGraw-Hil/Irwin. City24, Arco Vara: Kuidas anda üürile korterit või maja? [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. City24, Korterite ja majade üürimine. [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. Dillingham, A.E., Skaggs, N.T., Carlson, J.L., Econimics: Individual choice and its consequence. Allyn & Bacon. Domus Kinnisvara, Õnnestunud üürisuhte alustalad. [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. Eesti Energia, Näita poolehoidu rohelisele mõtteviisile vali Roheline Energia. [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. 32

33 Eesti keele seletav sõnaraamat, Korter. [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. Eesti keele seletav sõnaraamat, Maja. [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. Ehitusala, Kinnisvara. [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. Facebook, Füüsilise isiku üüritulu maksustamine. [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. Geltner, M.D., Miller, G.N., Clayton, J., Eichholtz, P., Commercial Real Estate Analysis and Investments, 2nd ed. Mason: Cengage Learning. Harvey, J., Modern Econimics Seventh Edition. Macmillan Press Ltd. Hinno, R Maksudeklaratsioonide tähtaegse esitamise kohustuse täitmise mõjutamine Maksu- ja Tolliameti näitel. Magistritöö, Tartu: Tartu Ülikool. Kaing, M., Kinnisvara alused. Tartu. AS Atlex. *Kelder, V., Eesti NSV maakoodeks. Tallinn: Kirjastus Eesti Raamat. Kerem, K., Randveer, M., 2001 Mikro- ja makroökonoomika põhikursus. 3., trükk. Tallinn. Kirchler, E., The Econimic Psyhology of Tax Behaviour. Cambridge University Press. Kirchler, E. & Maciejovsky, B., 2001.Tax compliance within the context of gain and loss situations, expected and current asset position and prossioon. Journal of Econimic Psyhology, 22, pp Kullat, K., Üürituru ülevaade: kui korterit osta ei jõua, lepitakse üürikorteriga. [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. Kährik, A. & Kõre, J. & Hendrikson, M., Eluasemepoliitika Euroopas ja Eestis. [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. 33

34 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, E-teenuse kirjeldus Maksu-ja Tolliamet: Puutevaba füüsilise isiku tuludeklaratsioon. [Võrgumaterjal] Leitav: tuludeklaratsiooni_esitamine.pdf [Kasutatud ]. Maksu- ja Tolliamet, Füüsilise isiku üüritulu maksustamine alates aastast. [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. McBarnet, D., When Compliance is not the Solution but the Problem: From Changes in Law to Changes in Attitude. Taxing Democracy. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd. Metsa, S., Mida teada tulumaksust korteri üürimisel? [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. Nõges, K., Teadur: buumi kordumist Eesti kinnisvaraturul lähima aasta jooksul oodata ei ole. Postimees, 29. märts. OECD, Monitoring Taxpayers` Compliance: A Practical Guide Based on Revenue Body Experience. [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. OECD, Forum on tax administration Information Note: Tax Compliance and Tax Accounting Systems. [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. Palm, V Tagatisraha rakendamine üüriturul. Lõputöö, Tallinn: Sisekaitseakadeemia. Pekarev, P., Finantstehingute maksu majanduslik intsident Balti väärtpaberituru näitel. Lõputöö, Tallinn: Sisekaitseakadeemia. Pinn, M., Seadusemuudatus tahab põrandaalused üürijad maksukuulekaks muuta. Äripäev, 16. oktoober. Pärgma, R., Saarmann, T., Suured kinnisvarafirmad lahkusid pauguga Linnamäe kuulutusteportaalist. Miks ja mis saab edasi? Ärileht. 03.aprill. 34

35 Pärna, P., Korteriomanike ühisus: piiritlemine, õigusvõime, vastutus. Juridica, 6, lk Randlane, K., Maksukuulekus ja selle tähendus sisejulgeoleku teoreetilises käsitluses. - Sisekaitseakadeemia Toimetised, 2011/10. Tallinn: Sisekaitseakadeemia, lk Saksing, I., põhjust, miks kinnisvaraostjale ei väljastata pangalaenu. Postimees, 17. august. Sepp, H., Eluruumide erastamine. Juridica, 5, lk Statistikaamet, 2017a. Eesti elanik eelistab olla eluruumi omanik. [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. Statistikaamet, 2015b. Eesti statistika aastaraamat [Võrgumaterjal] Leitav: _2015._2015.pdf [Kasutatud ]. Statistikaamet, 2017c. Kinnisvara. [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. Statistikaamet, 2014d. Kinnisvaratehingute koguarv mullu suurenes. [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. Statistikaamet, 2017e. Rahvaarv Eestis aastani. [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. Sundla, K Kinnisvara hindamise areng Eesti Vabariigis I ja II iseseisvuse ajal. Bakalaureusetöö, Tartu: Eesti Maaülikool. Tammert, P,. 2014, Liberaalne või kapitalistlik turumajandus selles on küsimus. [Võrgumaterjal] Leitav: [Kasutatud ]. Toompark, T., Hindpere, E., Korter üürile- närvesööv hobi või rikkuse allikas? Kinnisvarakool OÜ. Tulumaksuseadus (2016). Tulumaksuseadus (2017). 35

36 Tuul, H., Riiklik monopol nõuab eluõigust. Äripäev, 28. aprill. Viin, I., Eesti noorte maksumentaliteet riigi maksukultuuri osana. Magistritöö, Tartu: Tartu Ülikool. Võlaõigusseadus (2016). Väli, K., Eksperdid ei usu, et maksumuudatus paneb inimesi üüritulu deklareerima. SL Õhtuleht. 15. aprill. Worstall, T., The case against financial transaction tax. Institute of Economic Affairs. 36

37 LISAD Lisa 1. Kinnisvara omanike arvamused Töö koostaja viis läbi suhtlusportaalis facebook küsitluse. Moodustades avaliku grupi, kus inimesed said vastata küsimustele. Facebooki grupiga liitus 338 liiget, kellest oli palju isikuid, kes ei vastanud küsitlusele või antud küsimustikus vastasid ainult ühele küsimusele. Inimesi grupi kutsudes sai neile kirjutatud, miks autor seda küsimustiku teeb ja lubatud, et grupp tehakse kinniseks, kui on töö kaitsmine Küsitluse küsimused facebooki grupi liikmetele: 1. Kas Te üürite korterit/maja? 2. Kas Te annate korterit/maja üürile? 3. Kas Te deklareerite üüritulu? Struktureerimata küsitlus (7 omaniku): 1. Miks Te ei deklareeri üüritulu? 37

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - Kinnisvara. Elukoht.doc

Microsoft Word - Kinnisvara. Elukoht.doc 1 Arutle pinginaabriga järgmistel teemadel. Kirjuta naabri vastused üles. Kus sa elad? Missuguses majas sa elad? Kirjelda oma praeguse elukoha plusse ja miinuseid. Kas sa eelistaksid elada maal või linnas?

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only] 2019 jõustunud KMS muudatused ja kinnisvaratehingute maksustamine Ain Ulmre Maksude osakonna peaspetsialist Mis muutus käibemaksuseaduses 01.01.2019 Vautšeritega seotud tehingute käibemaksukäsitlus Digiteenuste

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

Microsoft Word - Bekmann.docx

Microsoft Word - Bekmann.docx Sisekaitseakadeemia Finantskolledž Pille Bekmann MAKSUDEST KÕRVALEHOIDUMISE TÕKESTAMISE VÕIMALUSED Lõputöö Juhendaja: Kerly Randlane, MPA Tallinn 2016 SISEKAITSEAKADEEMIA LÕPUTÖÖ ANNOTATSIOON Finantskolledž

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

Väljaandja: Ülemnõukogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT 1992, 17, 247 Eesti Vabariigi riiklike ja munitsipaaleluruumide era

Väljaandja: Ülemnõukogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT 1992, 17, 247 Eesti Vabariigi riiklike ja munitsipaaleluruumide era Väljaandja: Ülemnõukogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT 1992, 17, 247 Eesti Vabariigi riiklike ja munitsipaaleluruumide erastamise seadus 1. Seaduse ülesanne (õ) 31.10.2008 Käesolev

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv (EL) 2017/952, millega muudetakse direktiivi

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem