1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ Rävala pst TALLINN Telefon Faks Reg. nr Swedbank KMKR EE100

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ Rävala pst TALLINN Telefon Faks Reg. nr Swedbank KMKR EE100"

Väljavõte

1 Rävala pst TALLINN Telefon Faks Reg. nr Swedbank KMKR EE Eksperthinnangu nr: 0169/0214H Käsitletav objekt: Omandivorm: Objekti aadress: Eramukrunt Suislepa tee 5 Tellija: Tellija esindaja: Eksperthinnangu eesmärk: Tallinna Linnavaraamet Vabaduse väljak 10, Tallinn Merle Raam Tel Objekti turuväärtuse määramine Turuväärtus: eurot Hindamine teostatud: veebruar 2014 Hindaja: Kinnitaja: /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ Ardi Johanson Martin Vahter Kutseline hindaja Kutseline hindaja Kutsetase III, HA Vara hindaja V, VH Tel Tel Mob Hindamisaruandes on 13 lehekülge ja lisad Hindamisaruanne on digitaalselt allkirjastatud.

2 Sisukord 1. Hindamise alused Hindamise lähteülesanne Hindamise lähteandmed ja objekti ülevaatus Eksperthinnangu kehtivuse eeldused ja avalikustamine Omand Üürilepingud Objekti kirjeldus Asukoht Krunt Ehitusõigus Tehnovõrgud ja tehnoseadmed Hindamine Kasutatud mõisted ja meetodid Turusituatsioon Turuväärtus Hindamistulemus Vastavuskinnitus standardi nõuetele Eksperthinnangu lisad: Asukoha skeem Fotod Registriosa ärakiri kinnistusraamatust Suislepa tee 5 2

3 1. Hindamise alused Hindamise alusteks olid: - Eesti Vabariigi seadusandlus - Vara hindamise standardiseeria EVS 875. Eesti Standardikeskus - Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu (EKHÜ) Heade Tavade Koodeks 2. Hindamise lähteülesanne Objekti turuväärtuse määramine. Käesoleva töö teostamisel on hindajal palutud lähtuda eeldusest, et mingit saastatust ei eksisteeri või et saastekõrvaldamistööde maksumus ei ole väärtuse jaoks oluline. Hindajat ei ole informeeritud mingitest uurimistulemustest, mis viitaksid saasteainete või ohtlike ainete olemasolule. Hindaja ei ole uurinud hindamisobjektil ja naaberobjektidel teostatud ning teostatavat tegevust eesmärgiga teha kindlaks, kas nimetatud kasutused või nende objektide maa võiks olla või on olnud hinnatava objekti suhtes saastav. Hindaja ei pea omama saasteainete avastamiseks vajalikke oskusi ja teadmisi, seega ei võta hindaja endale mingit vastutust ükskõik missuguse saasteaine olemasolu eest. Juhul, kui hindamisjärgselt ilmneb, et hindamisobjektil või naabruses eksisteerib saastaineid või allikaid või et hindamisobjekti on kasutatud viisil, mis võib kaasa tuua saastumise, võib see vähendada hindamisaruandes esitatud väärtust. (EVS 875-4) 3. Hindamise lähteandmed ja objekti ülevaatus Hindamise lähteandmed - Tallinna Linnavaraameti tellimuskiri nr 12.-5/ Registriosa ärakiri kinnistusraamatust, Ehitisregistri elektrooniline andmebaas: Maa-ameti geoportaal: Tallinna linna planeeringud Partner Kinnisvara tehingute andmebaas - Tellija esindaja Merle Raam suuline ja kirjalik informatsioon Objekti ülevaatus - Objekti ülevaatuse kuupäev on Teostatud on objekti väline ülevaatus. Piirdutud on visuaalse vaatlusega, teostatud ei ole ehitustehnilist ekspertiisi ja kasutatud ei ole erivahendeid - Ülevaatus on teostatud 1Partner Kinnisvara hindaja Ardi Johanson poolt - Eksperthinnangu kinnitaja ei ole teostanud hinnatava objekti ülevaatust Hindaja ei ole teostanud ehitise uuringuid ega inspekteerinud vara neid osasid, mis on kaetud, varjatud või ligipääsmatud. Hindamise teostamisel lähtusime eeldusest, et need hoone osad on heas seisundis. Hindaja ei saa avaldada mingit arvamust hoone nende osade kohta, mida ei ole inspekteeritud ning käesolev hindamisaruanne ei kinnita hoone struktuuri ja kattematerjalide laitmatust. (EVS 875-4) Suislepa tee 5 3

4 4. Eksperthinnangu kehtivuse eeldused ja avalikustamine Hindamistulemus on kehtiv järgmistel eeldustel: - hindajale edastatud informatsioon ja dokumentatsioon on tõene - objekt on omandatud vastavalt seadustele - objekti ei koorma käesolevas hinnangus käsitlemata lepingud, mis mõjutavad selle turuväärtust - objektil puuduvad kommunaalteenuste võlgnevused - objekti võõrandamiseks puuduvad takistavad piirangud Käesolevat hindamisaruannet ega mingit selle osa, samuti mitte mingeid viiteid käesolevale hinnangule ei tohi ilma hindaja kirjaliku nõusolekuta avalikustada üheski dokumendis, kirjas ega avalduses, samuti mitte kirjastada. Juhul, kui käesolevat hindamisaruannet soovitakse avaldada, tuleb avaldamise vormis ja kontekstis hindajaga eelnevalt kirjalikult kokku leppida. (EVS 875-4) Käesolev hindamisaruanne on esitatud konfidentsiaalselt tellijale ainult eelpool avaldatud ja selleks ettenähtud eesmärgil. Hindaja ei saa võtta endale mingit vastutust juhul, kui seda kasutab keegi kolmas isik, või kui seda tehakse selleks mitte ettenähtud eesmärgil. (EVS 875-4) 5. Omand Omandi alusdokument registriosa ärakiri kinnistusraamatust, Omandivorm kinnistu (kinnisasi) Uus registriosa nr Objekti aadress Suislepa tee 5 Katastritunnus 78402:203:4291 Krundi pindala 605 m 2 Sihtotstarve elamumaa 100% Omanik Tallinna linn Koormatised ja kitsendused kanded puuduvad Hüpoteegid kanded puuduvad 6. Üürilepingud Tellija esindaja kirjaliku informatsiooni kohaselt hinnatavat objekti üürilepingud ei koorma. Suislepa tee 5 4

5 7. Objekti kirjeldus 7.1 Asukoht Asukoht Objekti paiknemine Mähe asum (Mähe aedlinn) suvila paikneb Suislepa tee ääres, jäädes Randvere tee ja Kupra tee vahelisele alale. Kaugus südalinnast (Viru ring) on ca 9,5 km, Pirita keskusest ca 3,5 km ja Randvere teest ca 350 m Piirkonna arhitektuur ümbruskonna hoonestuse moodustavad erinevatel perioodidel ehitatud eramud, suvilad ja suvilatest ümber ehitatud eramud Ühistransport autobussipeatused asuvad ca 400 m kaugusel Randvere tee ääres Juurdepääs Teeninduspunktid Haridusasutused Keskkond asfaltkattega kauplused ja teenindusasutused paiknevad ca 4,0 km kaugusel Pirita linnaosa keskuses koolid ja lasteaiad paiknevad ca 2,5 km raadiuses osalise kõrghaljastusega endine suvilapiirkond. Objekt paikneb suhteliselt madala liiklusintensiivsusega tee ääres, mistõttu on saastatuse- ja müratase keskmisest madalam. Tallinna siseselt on Pirita linnaosa keskmisest kõrgemalt hinnatud. Pirita linnaosa siseselt on Mähe asum (Mähe aedlinn) keskmisest madalamalt hinnatud. Piirkonna puuduseks on tihe ja ebaühtlane hoonestus ning kaugus Tallinna südalinnast 7.2 Krunt Aerofoto: Krundi kuju ning paiknemine Suislepa tee suhtes (alus: Suislepa tee 5 5

6 Üldandmed Kasutus elamumaa Pindala 605 m 2 Hooned/rajatised amortiseerunud suvila. Hoone ei ole kantud ehitisregistrisse, kuna hoone on amortiseerunud, siis ta olulist väärtust ei oma ning seetõttu teda hindamisel pikemalt ei käsitle Haljastus krunt on heakorrastamata, osalise kõrghaljastusega Piirded osaliselt traatvõrkaed Kuju ja reljeef krunt on ristküliku kujuga ja tasase reljeefiga 7.3. Ehitusõigus Alus: Tallinna planeeringute register Detailplaneering puudub, vastavalt Pirita linnaosa üldplaneeringule (kehtestatud Tallinna Linnavolikogu otsusega nr 179, ) on Mähe aedlinn perspektiivne pereelamute alaks ümberkujundatav ajamajade piirkond. Kruntide täisehitusprotsent on maksimaalselt 30%. 7.4 Tehnovõrgud ja tehnoseadmed Alus: liitumislepingud, tellija kirjalik informatsioon ja visuaalne vaatlus. Veevarustus Kanalisatsioon Elektrivarustus Gaasivarustus tsentraalne, liitumispunkt tänaval, liitumistasu ei lisandu tsentraalne, liitumispunkt tänaval, liitumistasu ei lisandu tsentraalne, liitumispunkt tänaval, liitumistasu maksmata puudub 8. Hindamine 8.1 Kasutatud mõisted ja meetodid Turuväärtus (market value): Turuväärtus on hinnangul põhinev summa, mille eest vara peaks väärtuse kuupäeval üle minema tehingut sooritada soovivalt müüjalt tehingut sooritada soovivale ostjale sõltumatus ja võrdsetel alustel toimuvas tehingus pärast kõigile nõuetele vastavat müügitegevust, kusjuures osapooled on tegutsenud teadlikult, kaalutletult ning ilma sunduseta. (EVS 875-1) Parim kasutus (highest and best use): Parima kasutuse põhimõte on turuväärtuse hindamise lahutamatu osa. Parim kasutus on vara kõige tõenäolisem kasutus, mis on füüsiliselt võimalik, vajalikult põhjendatud, õiguslikult lubatav, finantsmajanduslikult otstarbekas ning mille tulemusena hinnatav vara omandab kõrgeima väärtuse. Oluline on seejuures, et kõik neli tingimust peavad olema üheaegselt täidetud. (EVS 875-1) Võrdlusmeetod (sales comparison approach): Võrdlusmeetod ehk turupõhine käsitlus põhineb analüüsil, mille aluseks on hinnatava vara võrdlus sarnaste müüdud varadega. Võrdluse käigus selgitatakse välja erisused hinnatava vara ja sarnaste müüdud varade vahel ning selle põhjal korrigeeritakse müüdud varade hindu ja leitakse hinnatava vara väärtus. Turuväärtuse hindamisel on meetodi aluseks asenduspõhimõte: potentsiaalne ostja ei ole valmis maksma vara eest rohkem, kui sarnaste varade eest tavaliselt turul makstakse. Suislepa tee 5 6

7 Turuväärtuseni jõutakse võrdlusmeetodi rakendamisel juhul, kui kõik hindamisel aluseks olevad võrdlustehingud on tehtud vaba turu tingimustes ja võrdluse käigus toimuv erisuste arvessevõtmine tugineb turuinformatsioonile. Piisavalt aktiivse turu olemasolul võib seda meetodit pidada turuväärtuse hindamiseks sobivaimaks ja täpsemaks. (EVS ) Hindamisaruande kuupäev (date of valuation report): kuupäev, millal hindamisaruanne on allkirjastatud. (EVS 875-1) Väärtuse kuupäev (date of valuation): kuupäev, mille seisuga hindamisetulemus (väärtus) on esitatud. (EVS 875-1) Ülevaatuse kuupäev (date of inspection): kuupäev, millal teostati hinnatava vara ülevaatus. Ülevaatuse kuupäev peab alati eelnema väärtuse kuupäevale. (EVS 875-1) 8.2 Turusituatsioon Majanduskeskkond Eesti oli üks seitsmest euroala riigist, mille majandusele ennustasid analüütikud aastaks tõusu. Statistikaameti andmetel kasvas Eesti sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP aasta III kvartalis II kvartaliga võrreldes 0,4% ning aasta III kvartaliga võrreldes 0,4%. Mõõduka kasvu põhjuseks oli eelkõige madal välisnõudlus. Majanduskasvu panustas enim kaubanduse tegevusala, samuti info ja side ning haldus- ja abitegevuse tegevusalade lisandväärtuse tõus. Kasvutempot pidurdasid enim ehituse, kinnisvara ning põllumajanduse lisandväärtused. Rahandusministeerium ja IMF prognoosisid III kvartali seisuga Eesti aasta majanduskasvuks 1,5%, Swedbank 1,6%, SEB 1,3% ja Ernst & Young 1%. Tarbijahinnaindeks (THI) tõusis aasta IV kvartalis aasta IV kvartaliga võrreldes keskmiselt 1,5%. Eelmise kvartaliga võrreldes oli muutus -0,1%. Detsembrikuist tarbijahinna-indeksit mõjutasid enim elekter, transport ning toit, kusjuures elektri- ja toiduhindade tõusu nullis transpordi odavnemine. Töötuse määr oli aasta III kvartalis Statistikaameti andmetel 8,0%, mis tähendab, et tööta oli Eesti tööealistest elanikest ca inimest. II kvartalis oli näitaja 8,1%. Töötuse tipp jäi aasta algusesse ja on sealt alates vähenenud. Keskmine brutopalk oli Statistikaameti andmetel aasta II kvartalis 976 eurot ja aasta III kvartalis 930 eurot. Võrreldes eelmise aasta samade perioodidega oli kasv vastavalt 8,5 ja 8,8%. Reaalpalga kasv oli samade kvartalite võrdluses vastavalt 4,9 ja 5,8%. Reaalpalk on praeguseks tõusnud üheksa kvartalit järjest, kuid sellele eelnes reaalpalga pidev langus 11 kvartali kestel. Allikas: Statistikaamet Suislepa tee 5 7

8 6 kuu Euribor, mis on aluseks enamusele kommertspankade poolt Eestis väljastatud kinnisvaralaenude intressidest, oli aasta detsembri alguseks langenud 0,331% juurde aastal näitas eluasemelaenude käive tõusutrendi ja pankadel on võimalik taas pakkuda soodsaid eluasemelaene. Allikas: Eesti Pank, aasta III kvartalis tõusis kinnisvaratehingute arv aasta II kvartaliga võrreldes ca 4% ning eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ca 15%. Tehingute väärtuse tõus aasta III kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga oli ca 8% ning võrreldes aasta III kvartaliga ca 17%. Järgmiseks kvartaliks võib ennustada tehinguarvu ning väärtuse jätkuvat mõõdukat tõusu. Aastate lõikes toimus aastal eelmisega võrreldes 12%-line tehingute arvu tõus ning 14%-line tehinguväärtuse tõus aastaks prognoosime ennekõike stabiilsust ning mõningast tõusu nii tehingute aktiivsuse kui ka väärtuse osas. Allikas: Statistikaamet Eramukruntide turusituatsioon aasta IV kvartalis müüdi Tallinnas 29 hoonestamata elamumaa sihtotstarbega kinnistut. Perioodi tulemus näitab, et Tallinnas on nõudlus eramukruntide järgi veidi langenud, kuna aasta II kvartalis oli tehingute arv 42 ja III kvartalis 33. Samas Harjumaal tervikuna oli aasta IV kvartalis hoonestamata elamumaa tehingute arv kõrgem kui aasta III kvartalis, tõustes 160-lt tehingult 256-ni aasta I kvartalis on oodata tehingute arvu püsimist IV kvartaliga sarnasel tasemel, kuna kinnisvaraturu sesoonsusest tulenevalt on talvine periood hoonestamata eramukruntide turul vähem aktiivne. Suislepa tee 5 8

9 Mõnevõrra on turgu toetanud elavnenud laenuturg, kuid hinnakõikumised on endiselt suured ja tehingute aktiivsus piirkondade lõikes üsna erinev. Pankade pakutavad laenud on muutunud tänu kiiresti langenud Euriborile soodsamaks, kuid buumiaegseid marginaale pangad tõenäoliselt lähiaastatel pakkuma ei hakka, mis kokkuvõttes muudab laenuvõtmise siiski küllalt kulukaks. Samas on suurenenud ilma laenuta kinnisvarasoetajate osakaal. Statistika põhjal võib järeldada, et jõutud on teatud stabiilsusperioodini ning lähiaastad toovad endaga kaasa pigem hindade ja tehinguaktiivsuse mõõduka kasvu, kui uue laenu- ja hinnaralli. Ostuotsuse tegemist kaalutakse jätkuvalt kauem kui buumieelsetel ja -aegsetel aastatel, kuna majanduskriis on mõjunud inimestele kainestavalt ja pikaajaliste kohustuste võtmist pankade ees kaalutakse põhjalikult. Üheks põhjuseks on kindlasti Euroopa võlakriisist tuleneva ebastabiilsuse pidev kajastamine massimeedias. Võrreldes aastataguse ajaga ei ole laenutingimused sisuliselt leevenenud, kuid Euriboril baseeruvad intressid on langenud ning pangad on hakanud endale aktiivsemalt laenukliente otsima. Konkurents pankade vahel on laenuturul küllaltki tihe ning kliente valitakse jätkuvalt eriti hoolikalt. Lisaks sissetulekutele ja eelnevale laenukäitumisele on varasematest aegadest olulisem ka tagatiste kohene ekspluatatsioonikõlbulikkus. Seega on endiselt keeruline seada laenutagatiseks hoonestamata krunte või kasutuskõlbmatuid hooneid Kruntide turg on viimase kahe aasta jooksul liikunud tõusutrendis, kuid ennatlik on ennustada uut kinnisvarabuumi. Pankade pakutavad laenud on muutunud soodsamaks, samas on suurenenud ka ilma laenuta kinnisvarasoetajate osakaal. Statistika põhjal võib järeldada, et jõutud on teatud stabiilsusperioodini ning toimub nii hindade kui tehinguaktiivsuse mõõdukas kasv. Eramukruntide keskmised müügihinnad Tallinna kallimates piirkondades (talv 2014): Pirita linnaosa eur/m 2 Pirita linnaosa, Mähe aedlinn eur/m 2 Nõmme linnaosa eur/m 2 Kristiine linnaosa eur/m 2 Haabersti linnaosa, Kakumäe eur/m 2 Haabersti linnaosa, Tiskre, Pikaliiva eur/m 2 Allikas: 1Partner Kinnisvara Pirita linnaosas on pakkumisel kokku ca 100 elamukrunti. Pakkumiste arv ületab nõudlust. Kruntide müügipakkumised algavad tasemelt eurot (ehitusõiguseta Neiuvaiba tee ääres paiknev krunt suurusega 499 m 2 ) ja lõppevad hinnatasemelt eurot (ehitusõigusega Andrekse tee ääres paiknev krunt suurusega m 2 ). Ca pooled pakkumised jäävad vahemikku eurot. Suur osa pakkumises olevaid objekte on müüjate poolt selgelt ülehinnatud ja tehingud toimuvad madalamatel hinnatasemetel. Selgeid müügiperioode ei ole tehingute vähesusest tulenevalt võimalik välja tuua. Kõik sõltub müügihinnast. Soodsa hinnaga müüki tulnud krundiga tehakse tehing 1-2 kuu jooksul, kuid leidub ka kinnistuid, mis on seisnud müügis juba ca 2 aastat. Maa-ameti tehingustatistikale tuginedes tehti aasta jooksul Pirita linnaosas 36 (Mähe asumis oli vastav näitaja 11) hoonestamata elamumaa müügitehingut. Keskmiseks tehinguhinnaks kujunes 81,86 eur/m 2 (Mähe asumis oli vastav näitaja 85,75 eur/m 2 ) ja mediaanhinnaks 77,53 eur/m 2 (Mähe asumis oli vastav näitaja 103,83 eur/m 2 ). Keskmiseks krundi suuruseks kujunes ca m 2 (Mähe asumis oli vastav näitaja ca m 2 ). Suislepa tee 5 9

10 8.3 Turuväärtus Käsitletavas turusegmendis objekti turuväärtust tõstvad tegurid: - paiknemine Tallinna siseselt kõrgelt hinnatud piirkonnas - piirkonnas esineb kõrghaljastust Käsitletavas turusegmendis objekti turuväärtust alandavad tegurid: - komplitseeritud ühendus Tallinna kesklinnaga tipptundidel - väike kinnistu - krunt vajab investeeringuid heakorrastamiseks ja uute piirete rajamiseks Hindamiskäik Hinnatava objekti parimaks kasutuseks peame kasutust eramukrundina. Kuna olemasolev suvila on amortiseerunud, siis selle renoveerimine ei ole otstarbekas. Hindamisel on kasutatud võrdlusmeetodit (meetodi täpsem käsitlus on toodud punktis 8.1), kuna analoogsete objektidega kaubeldakse peamiselt müügi- mitte üüriturul. Turuväärtuse hindamisel määrab hindamismeetodi eelistuse viis, kuidas varaga vabal turul kõige tõenäolisemalt kaubeldakse. Analüüsitud on 1Partner Kinnisvara andmebaasi (tugineb Maa-ameti tehinguregistril) tehingunäiteid. Kohandamiseks on valitud müügitehingud, mis olid kõige usaldusväärsemad ja hinnatava objektiga enim ad oma asukoha, suuruse ja olemuse poolest. Võrdlustehingute võrdlemiseks hinnatava objektiga korrigeerime võrdlusobjekte iseloomustavaid parameetreid. Korrigeerimise eesmärgiks on anda hinnang, kui palju muudab hinnatava objekti mingi parameetri erinevus võrdlusobjekti turuväärtust. Kohandustabelis käsitlemata näitajad ei ole hindajatele teadaolevalt oluliselt erinevad. Antud juhul oleme kohandamisel aluseks võtnud tehinguhinna, kuna ostjatel on analoogsete varade puhul määravamaks vara tervikhind. Võrdluseks on võetud analoogsed väärtust mitte omavate amortiseerunud suvilatega hoonestatud kinnistud. Objekt Hinnatav objekt Võrdlusobjekt 1 Võrdlusobjekt 2 Võrdlusobjekt 3 Aadress Suislepa tee 5 Priimula tee Kressi tee Pojengi tee Objekti Kohandame tehinguhind eur tehinguhinda Objekti pinnaühiku 63,3 68,3 68,3 hind eur/m 2 Objekti tehingu aeg nov.13 okt.13 sept.13 Kohandus 1 0% 0% 0% Ajaldatud tehinguhind eur Asukoht Mähe aedlinn Mähe aedlinn/ Mähe aedlinn/ Mähe aedlinn/ Kohandus 2 0% 0% 0% Pindala m Erinevus m Kohandus 3 0% 0% 0% Tehnovõrgud tsentraalne vesi, kanalisatsioon, elekter (elektri liitumine puudub) tsentraalne vesi, kanalisatsioon, elekter (elektri liitumine puudub)/ tsentraalne vesi, kanalisatsioon ja elekter (liitumistasud makstud)/ hinnatav halvem tsentraalne vesi, kanalisatsioon ja elekter (liitumistasud makstud)/ hinnatav halvem Kohandus 4 0% -3% -3% Kõrghaljastus osaline osaline/ osaline/ Kohandus 5 0% 0% 0% osaline/ Suislepa tee 5 10

11 Hoonestus amortiseerunud aiamaja amortiseerunud aiamaja/ amortiseerunud aiamaja/ amortiseerunud aiamaja/ Kohandus 6 0% 0% 0% Ehitusõigus detailplaneering puudub, üldplaneeringu järgi ettenähtud eramu detailplaneering puudub, üldplaneeringu järgi ettenähtud eramu/ detailplaneering puudub, üldplaneeringu järgi ettenähtud eramu/ detailplaneering puudub, üldplaneeringu järgi ettenähtud eramu/ Kohandus 7 0% 0% 0% Kohandus kokku 0% -3% -3% Kohaldatud tehinguhind eur Absoluutkohandus 0% 3% 3% Kaalud 8 0,4 0,3 0, tuginedes viimase aja müügitehingute ja müügipakkumiste analüüsile võib väita, et sarnaste objektide hinnad on stabiliseerunud ning ei ole viimaste kuude jooksul oluliselt muutunud asukohaväärtust mõjutavad korterelamu asukoht, kohalik kaupade ja teenuste pakkumine, juurdepääs, ümbruskonna hoonestus, piirkonna maine ja kõrghaljastuse olemasolu ning kaugus Tallinna südalinnast. Võrdlusobjektid asuvad as asukohas suurem krunt tingib reeglina ka suurema turuväärtuse, kuid pinnaühiku maksumus on suuremate kruntide puhul madalam kui väiksematel. Turuväärtus ei muutu proportsionaalselt krundi pindala suurenemisega tsentraalsete tehnovõrkudega varustatus on turuväärtust tõstvaks teguriks kõrghaljastuse olemasolu tõstab kinnistu turuväärtust kõrgemalt on hinnatud kinnistud, milledel on olemas hoonestus, amortiseerunud hoonete puhul on nende olemasolu hinda vähendav tegur, lisanduvad lammutuskulud kõrgemalt on hinnatud kinnistud, milledel on olemas ehitusõigus kaalude jagamisel on lähtutud põhimõttest, et suurem osakaal on antud hinnatava objektiga kõige sarnasemale ehk väikseima absoluutkohandusega võrdlusobjektile ja vastupidi Eeltoodud tabelis leitud kinnistute kohandatud tehinguhindade kaalutud keskmine avaldub järgmiselt: eur x 0, eur x 0, eur x 0,3 = eur, mis on ümardatult eurot. Seega, toetudes müügitehingutele ja arvestades hinnatava objekti eripärade ning olukorraga kinnisvaraturul, võib hinnata käsitletava objekti turuväärtuseks eurot, s.o ca 64,5 eur/m 2 krundi pinna arvestuses. Hinnatava objekti likviidsus on keskmine. Eeldatav müügiperiood toodud turuväärtusega on hindamise aja turusituatsioonis kuni 6 kuud. Suislepa tee 5 11

12 9. Hindamistulemus 1Partner Kinnisvara hinnangul on käsitletava objekti (eramukrundina käsitletav kinnistu aadressil Suislepa tee 5) turuväärtus väärtuse kuupäeval (kolmkümmend üheksa tuhat) eurot, s.o ca 64,5 eur/m 2 krundi pinna arvestuses Väärtuse kuupäev 05. veebruar 2014 Hindamisaruande kuupäev 10. veebruar 2014 Hindaja: Kinnitaja: /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ Ardi Johanson Martin Vahter Kutseline hindaja Kutseline hindaja Kutsetase III, HA Vara hindaja V, VH Suislepa tee 5 12

13 10. Vastavuskinnitus standardi nõuetele - Käesoleva hindamisaruande koostanud ja kogu hindamistoimingu läbi viinud hindaja kutsealane pädevus on piisav hindamistellimuse täitmiseks; - Käesolev hindamisaruanne ja kogu hindamistoiming vastab eesti kinnisvara hindamise standardiseeria EVS 875 nõuetele, sh hindamise headele tavadele; - Mitte keegi peale hindamisaruandes nimetatud isikute ei ole hindajat hindamistoimingus abistanud; - Hindaja ei avalda hindamistoimingu käigus kogutud informatsiooni ja hindamistulemusi mitte kellelegi peale tellijaga kokkulepitud isikute, v.a juhud kui seadus seda nõuab või kui see on vajalik kindlateks hindamise kutsealaga seotud toiminguteks; - Hindaja on tegutsenud välishindajana; - Hindaja on tegutsenud erapooletult ilma mingite isiklike huvideta hindamistoimingu suhtes; - Hindaja poolt hindamistoimingu eest saadav tasu ei ole seotud hindamistulemusega; - Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud andmed on hindajale teadaolevalt tõesed ja korrektsed; - Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud analüüsid ja järeldused on kitsendatud ainult hindamisaruandes esitatud eelduste ja piiravate tingimustega. Hindaja: Kinnitaja: /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ Ardi Johanson Martin Vahter Kutseline hindaja Kutseline hindaja Kutsetase III, HA Vara hindaja V, VH Suislepa tee 5 13

14 Eksperthinnangu lisad: Asukoha skeem Suislepa tee 5 14

15 Fotod Suislepa tee 5 linnaosa, Tallinna linn Suislepa tee 5 15

16 Registriosa ärakiri kinnistusraamatust Suislepa tee 5 16

Microsoft Word RK

Microsoft Word RK Eksperthinnangu nr: 0818/0611H Käsitletav objekt: Omandivorm: Objekti aadress: Detailplaneeringuga hoonestamata kinnistu Paldiski mnt 135 Tellija: Tellija esindaja: Eksperthinnangu eesmärk: Turuväärtus:

Rohkem

2784 MT Ohtu 2B Keila.

2784 MT Ohtu 2B Keila. Eksperthinnang: 2784/0915 MT Hinnatav vara: Hoonestatud kinnistu (registriosa nr 2880850) Vara tüüp: Aadress: Eksperthinnangu tellija: Kohvikuhoone Ohtu tee 2B, Keila linn, Harjumaa Keila Linnavalitsus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Eksperthinnang:

Eksperthinnang: Eksperthinnang: 6621128KL Hinnatav objekt: Kinnistu registriosa nr 341121 Aadress: Hindamise eesmärk: Eksperthinnangu tellija: Hindamiskuupäev Kohal viibinud isikud: Väärtuse kuupäev: Turuväärtus: A.H.Tammsaare

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARD VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on standardi EVS 875-3:2005 uustöötlus; on kinnitatud Eesti

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

1920 AH

1920 AH Eksperthinnang 1920/083 Hindamisobjekt: Hoone Tallinnas Uus tn 30 Tellija: Tallinna Elamumajandusamet Vabaduse plats 10, Tallinn Hindamine teostatud: 28.-29.08.2003 Hindaja: Uus Maa Kinnisvarakonsultantide

Rohkem

IPartner K I N N I S V A R A Partner Kinnisvara Tallinn OU Ravala pst TALLINN Telefon Faks +3

IPartner K I N N I S V A R A Partner Kinnisvara Tallinn OU Ravala pst TALLINN Telefon Faks +3 IPartner --------- K I N N I S V A R A---------------------- 1 Partner Kinnisvara Tallinn OU Ravala pst 3 10143 TALLINN Telefon +372 66 84 700 Faks +372 66 84 701 Reg. nr 11036461 Swedbank 221024924925

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

Kiisa tn 9-2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 2t

Kiisa tn 9-2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 2t EKSPERTHINNANG 2 toaline korter (korteriomand) Kiisa tn 9 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn Töö nr 330639-13 ERI Kinnisvara Tel (+372) 60 600 77 www.eri.ee Hinnangu koostaja Erkki Allekõrs, hindamisekspert,

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Eksperthinnang:

Eksperthinnang: Eksperthinnang: Hinnatav vara: Vara tüüp: 445/1217GS 2/5 mõtteline osa hoonestatud maaüksusest Ühepereelamu kõrvalehitistega kinnistamata maaüksus Asukoht: Kajaka, Keemu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond

Rohkem

Microsoft Word _Vabaduse_40,_Narva-Joesuu

Microsoft Word _Vabaduse_40,_Narva-Joesuu Eksperthinnang nr 412544 Hindamisaruande kuupäev 01.10.2015 Tellija SPB Build Invest Group OÜ (reg-nr 12626762). Hinnatav vara Kinnistu registriosa numbriga 1681008, mille koosseisu kuulub 2241 m 2 suurusel

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Majandusindikaatorid... Büroopindade turg... Kaubanduspindade turg... Tootmis- ja laopindade turg... Kinnisvarainvesteeringud... Korteriturg... Elamum

Majandusindikaatorid... Büroopindade turg... Kaubanduspindade turg... Tootmis- ja laopindade turg... Kinnisvarainvesteeringud... Korteriturg... Elamum Majandusindikaatorid... Büroopindade turg... Kaubanduspindade turg... Tootmis- ja laopindade turg... Kinnisvarainvesteeringud... Korteriturg... Elamumaa- elamuturg... Tartu... Rakvere... Pärnu... Viljandi...

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem