User reference guide

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "User reference guide"

Väljavõte

1 EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1 Eesti

2 Sisukord Sisukord 1 Üldised ettevaatusabinõud Info kasutusjuhiste kohta Hoiatuste ja sümbolite tähendus Kasutajale Info käesoleva dokumendi kohta 3 3 Info süsteemi kohta Tüüpilise süsteemi osad Ülevaade: seadme kasutamine Kasutajaliidese ülevaade Nupud Seadme olekut näitavad ikoonid Põhikasutus Kodulehtede kasutamine Menüüstruktuuri kasutamine SISSE/VÄLJA nuppude kasutamine Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine Info ruumikütte/-jahutuse reguleerimise kohta Ruumi kütterežiimi seadistamine Kasutatava temperatuuri regulaatori tuvastamine Ruumi termostaadi regulaator - teave ruumi termostaadi regulaatori kohta Ruumi termostaadi regulaator - toatemperatuuri kodulehe kasutamine Ruumi termostaadi regulaator - väljuva vee temperatuuri kodulehe kasutamine Väljuva vee temperatuuri reguleerimine - teave väljuva vee temperatuuri reguleerimise kohta Väljuva vee temperatuuri reguleerimine - väljuva vee temperatuuri graafikujärgne reguleerimine Väljuva vee temperatuuri reguleerimine - väljuva vee temperatuuri reguleerimine, mis EI ole graafikujärgne Väline ruumi termostaadi regulaator - teave välise ruumi termostaadi regulaatori kohta Väline ruumi termostaadi regulaator - välise ruumi termostaadi regulaatori kasutamine Sooja tarbevee reguleerimine Info sooja tarbevee reguleerimise kohta Vaheülekuumenduse režiim Graafikupõhine režiim Graafikupõhine + vaheülekuumenduse režiim Kuumaveepaagi temperatuuri kodulehe kasutamine Kuumaveepaagi kiirendusrežiimi kasutamine Tipptasemel kasutamine Teave kasutajatasemete muutmise kohta Vaikse režiimi kasutamine Puhkuserežiimi kasutamine Informatsiooni lugemine Kuupäeva, kellaaja, mõõtühikute, kontrasti ja taustvalgustuse konfigureerimine Kasutajaprofiili ja kodulehtede konfigureerimine Väärtuste ja graafikute eelseadistamine Eelseadistatud väärtuste kasutamine Graafikute kasutamine ja programmeerimine Graafikud: näide Eelnevalt määratud graafikud: toatemperatuur + väljuva põhivee temperatuur Eelnevalt määratud graafikud: väljuva lisavee temperatuur Eelnevalt määratud graafikud: kuumaveepaagi temperatuur Ilmast sõltuv töötamine Ilmast sõltuvate sätete määramiseks Menüüstruktuur: ülevaade kasutajasätetest Paigaldussätted: paigaldaja täidetavad tabelid Kiirviisard Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine Sooja tarbevee regulaator [A.4] Kontakt/tugitelefoninumber [6.3.2] Energiahindade seadistamine Kütusehinna seadistamine Elektrihinna seadistamine Elektrihinna seadistamine graafiku taimerile Energiahinnad energiatagastuse kwh stiimuli korral Kütusehindade seadistamine energiatagastuse kwh stiimuli korral Elektrihindade seadistamine energiatagastuse kwh stiimuli korral Näide Nõuanded energia säästmise kohta 23 7 Hooldus ja teenindus Ülevaade: hooldus ja teenindus Kontakti/tugitelefoninumbri leidmine Veatuvastus Ülevaade: veatuvastus Vea ajaloo kontrollimine Hoiatuste ajaloo kontrollimine Sümptom: elutoas on liiga külm (palav) Sümptom: kraanivesi on liiga külm Sümptom: soojuspumba rike Asukoha vahetamine Ülevaade: asukoha vahetamine Toote kasutuselt kõrvaldamine Sõnastik 25 1 Üldised ettevaatusabinõud 1.1 Info kasutusjuhiste kohta Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on tõlked. Selles juhises kirjeldatud ettevaatusabinõudes käsitletakse väga olulisi teemasid; järgige neid hoolikalt. Süsteemi paigaldamist ja kõiki tegevusi, mida on kirjeldatud paigaldusjuhendis ja paigaldaja viitejuhendis, peab tegema volitatud paigaldaja Hoiatuste ja sümbolite tähendus OHT See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või vigastusega. OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda elektrilöögiga. OHT: PÕLETUSOHT See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda äärmuslikult kõrgest või madalast temperatuurist põhjustatud põletusega. OHT: PLAHVATUSOHT Näitab olukorda, mis võib lõppeda plahvatusega. 2

3 2 Info käesoleva dokumendi kohta HOIATUS Akud on tähistatud järgmise sümboliga: See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kas surma või vigastusega. HOIATUS: KERGSÜTTIV MATERJAL ETTEVAATUST See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kerge või keskmise vigastusega. MÄRKUS See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda varustuse või vara kahjustusega. See sümbol tähistab kasulikke nõuandeid või lisainfot. Sümbol 1.2 Kasutajale Selgitus Enne paigaldamist lugege läbi paigaldus- ja kasutusjuhend ning vaadake üle elektriskeem. Enne hooldus- või teenindustööde alustamist lugege läbi hooldusjuhend. Lisateavet saate paigaldaja poolt antud juhendist ja kasutusjuhendist. Kui te ei ole kindel, kuidas seadmestikku kasutada, pidage nõu paigaldajaga. Käesolevat seadet on lubatud kasutada alates 8-aastastel lastel ja füüsiliste, kognitiivsete või vaimsete puuetega või puudulike kogemuste ja teadmistega isikutel, kui nad kasutavad seadet järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet kasutama ohutult ja kui nad on võimalikest ohtudest teadlikud. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet järelevalveta puhastada ja hooldada. HOIATUS Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks: ÄRGE loputage seadet. ÄRGE kasutage seadet märgade kätega. ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid. MÄRKUS ÄRGE asetage seadmele mingeid esemeid ega vahendeid. ÄRGE astuge, istuge ega seiske seadme peal. Seadmestiku üksused on tähistaud järgmiste sümbolitega: See tähendab, et elektri- ja elektroonikatooteid ei ole lubatud kasutuselt kõrvaldada koos muude sorteerimata majapidamisjäätmetega. ÄRGE proovige süsteemi iseseisvalt demonteerida: süsteemi on lubatud demonteerida ja jahutusainet ning õli ja muid osi vahetada ainult volitatud paigaldajal vastavalt asjakohastele seadustele. Seadmed tuleb käidelda spetsiaalsetes korduvkasutamise, ümbertöötlemise ja taastamise käitlusjaamades. Sellest tootest korrektselt vabanemine hoiab ära võimalikud negatiivsed tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldaja või kohaliku esindajaga. See tähendab, et akusid ei ole lubatud kasutuselt kõrvaldada koos muude sorteerimata majapidamisjäätmetega. Kui keemiline sümbol on trükitud sümboli alla, siis tähendab see keemiline sümbol seda, et aku sisaldab raskemetalli üle teatud kontsentratsioonimäära. Võimalikud keemilised sümbolid on: Pb: tina (>0,004%). Kasutatud akud tuleb viia spetsiaalsetesse kogumispunktidesse. Kasutatud akudest korrektne kasutuselt kõrvaldamine hoiab ära võimalikud negatiivsed tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele. 2 Info käesoleva dokumendi kohta Täname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha järgmist: lugege juhend enne kasutajaliidese kasutamist hoolikalt läbi, et tagada parim võimalik tulemus. paluge paigaldajal end teavitada sätetest, mida ta teie süsteemi konfigureerimiseks kasutas. kontrollige, kas ta täitis paigaldaja sättetabeli. Kui mitte, paluge tal seda teha. hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles. Sihtrühm Lõppkasutajad Juhendikomplekt Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb: Üldised ettevaatusabinõud. Ohutusjuhised, mida peate lugema enne süsteemi kasutamist Formaat: Paber (välisseadme karbis) Kasutusjuhend. Kiirülevaade seadme põhilistest funktsioonidest Formaat: Paber (välisseadme karbis). Detailsed juhised ja taustinfo seadme kasutamiseks algajatele ja spetsialistidele Formaat: Digifailid aadressil support-and-manuals/product-information/. Dokumentide uusimad versioonid võite leida Daikin piirkondlikult veebilehelt või saada seadme paigaldajalt. Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on tõlked. Saadaolevad kuvad Sõltuvalt süsteemist ja paigaldaja konfiguratsioonist ei pruugi käesolevas dokumendis kõik kuvad olla kättesaadavad teie kasutajaliideses. Lingiread Comfort (heating) Eco (heating) Comfort (cooling) Eco (cooling) Select Room temperature Scroll C > 18.0 C > 22.0 C > 24.0 C > Lingiread aitavad teil liikuda kasutajaliidese menüü struktuuris. Käesolevas dokumendis kasutatakse samuti neid lingiridasid. 3

4 3 Info süsteemi kohta Näide: Minge [ ]: > User settings (Kasutaja sätted) > Preset values (Eelseadistatud väärtused) > Room temperature (Toatemperatuur) > Comfort (heating) (Mugavus (küte)) 3 Info süsteemi kohta Olenevalt süsteemist võib see: Kütta ruumi Jahutada ruumi (kui paigaldatud on kütmise/jahutusega soojuspumba mudel) Toota sooja tarbevett (kui kuumaveepaak on paigaldatud) 3.1 Tüüpilise süsteemi osad a C d b c h g f e B A Osa Sooja tarbevee reguleerimine Tipptasemel kasutamine Väärtuste ja graafikute eelseadistamine Menüüstruktuur Paigaldaja sättetabel Kirjeldus Kuidas reguleerida sooja tarbevett: Vaheülekuumenduse režiim Graafikupõhine režiim Graafikupõhine + vaheülekuumenduse režiim Informatsioon: Vaikne režiim Puhkuserežiim Informatsiooni lugemine Kuupäev, kellaaeg, mõõtühikud, kontrast ja taustvalgustus Kasutajaprofiil ja kodulehed Nuppude ja funktsioonide lukustamine/ vabastamine Kuidas kasutada eelseadistaud väärtusi Kuidas valida ja programmeerida graafikuid Ülevaade eelnevalt kindlaks määratud graafikutest Menüüstruktuuri ülevaade Ülevaade paigaldaja sätetest A B C a b c d e f g h Põhitsoon. Näide: Elutuba. Lisatsoon. Näide: Magamistuba. Tehniline ruum. Näide: Garaaž. Välisseadme soojuspump Juhtplokk EKCB07CAV3 Kuumaveepaak Juhtplokiga ühendatud kasutajaliides Elutoa kasutajaliides, kasutatakse toa termostaadina Põrandaküte Soojuspumba konvektorid või ventilaatorkonvektorid Valikute plokk EK2CB07CAV3 4.2 Kasutajaliidese ülevaade Nupud 4.1 Ülevaade: seadme kasutamine Süsteemi saab kasutada kasutajaliidese abil. Selles osas on kirjeldatud, kuidas kasutada kasutajaliidest: b c Ülevaade Osa Nupud Kirjeldus a d Olekuikoonid Põhikasutus Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine Informatsioon: Kodulehed, kust võite lugeda igapäevaseks kasutuseks ette nähtud sätete kohta ja neid muuta Menüüstruktuur, kust võite lugeda sätete kohta, mis EI OLE ette nähtud igapäevaseks kasutamiseks, ja neid konfigureerida SISSE/VÄLJA nupud Kuidas reguleerida ruumikütet/-jahutust: Ruumi kütterežiimi seadistamine Temperatuuri reguleerimine f e a KODULEHED Lülitub kodulehtede vahel (kui olete kodulehel). Liigub vaikimisi seadistatud kodulehele (kui olete menüüstruktuuris). b VEAINFO Vea tekkimisel kuvatakse kodulehel. Vajutage vea kohta lisainfo nägemiseks. c SISSE/VÄLJA Ühe regulaatoritest SISSE või VÄLJA lülitamine (toatemperatuur, väljuva vee temperatuur, kuumaveepaagi temperatuur). d MENÜÜSTRUKTUUR/TAGASI Avab menüüstruktuuri (kui olete kodulehel). Läheb ühe astme võrra üles (kui navigeerite menüüstruktuuris). Läheb 1 sammu võrra tagasi (näiteks kui programmeerite menüüstruktuuris graafikut). e NAVIGEERIMINE JA SÄTETE MUUTMINE 4

5 Liigutab ekraanil kursorit. Liigub läbi menüüstruktuuri. Muudab sätteid. Valib režiimi. f OK Kinnitab valiku. Siseneb menüüstruktuuri alammenüüsse. Lülitab kodulehtedel tegelike ja soovitud väärtuste vahel või tegelike ja kõrvalekaldunud väärtuste vahel (kui see on kohaldatav). Läheb järgmise etapi juurde (kui programmeerite menüüstruktuuris graafikut). Kui vajutate sätete muutmise ajal või, siis muudatusi EI salvestata Seadme olekut näitavad ikoonid Ikoon Kirjeldus Ruumis kasutamise režiim = küte. Toakasutusrežiim = jahutus. Seade töötab. Soovitud toatemperatuur = eelseadistatud väärtus (Comfort (Mugavus); päev). Soovitud toatemperatuur = eelseadistatud väärtus (Eco (Ökonoomsus); öö). Toatemperatuur kodulehel = soovitud toatemperatuur = vastavalt valitud graafikule. Kuumaveepaagi temperatuur: kuumaveepaagi režiim = graafikupõhine režiim. Kuumaveepaagi režiim = vaheülekuumenduse režiim. Kuumaveepaagi režiim = graafikupõhine + vaheülekuumenduse režiim. Kodus kuuma vee reguleerimine. Hetketemperatuur. Soovitud temperatuur. Järgmise graafikupõhise tegevuse ajal soovitud temperatuur tõuseb. Järgmise graafikupõhise tegevuse ajal soovitud temperatuur EI muutu. Järgmise graafikupõhise tegevuse ajal soovitud temperatuur langeb. Eelseadistatud väärtus (Comfort (Mugavus) või Eco (Ökonoomsus)) või graafikupõhine väärtus on ajutiselt tühistatud. Kuumaveepaagi kiirendusrežiim on aktiivne või valmis aktiveerimiseks. Vaikne režiim on aktiivne. Puhkuserežiim on aktiivne või valmis aktiveerimiseks. Nupu ja/või funktsioonilukk on aktiivne. Väline kütteallikas on aktiivne. Näide: Gaasipõleti. Desinfitseerimisrežiim on aktiivne. Ikoon Kirjeldus Hädaabirežiim on aktiveeritud. 4.3 Põhikasutus Kodulehtede kasutamine Info kodulehtede kohta Teil on võimalik kasutada kodulehti info lugemiseks ja igapäevaseks kasutuseks ettenähtud sätete muutmiseks. Seda, mida võite kodulehtedel näha ja teha, on kirjeldatud vastavates kohtades. Sõltuvalt süsteemist on võimalik näha järgmisi kodulehti: Toatemperatuur (Room (Tuba)) Väljuva põhivee temperatuur (LWT main (Väljuva põhivee temperatuur (VVT))) Väljuva lisavee temperatuur (LWT add (Väljuva lisavee temperatuur (VVT))) Kuumaveepaagi temperatuur (Tank (Paak)) Kodulehele sisenemine 1 Vajutage. Tulemus: Kuvatakse üks kodulehtedest. 2 Vajutage uuesti, et kuvada järgmist kodulehte (kui neid on enam kui üks) Menüüstruktuuri kasutamine Info menüüstruktuuri kohta Menüüstruktuuri saate kasutada info lugemiseks ja sätete konfigureerimiseks, mis EI OLE ettenähtud päevaseks kasutamiseks. Seda, mida võite menüüstruktuurides näha ja teha, on kirjeldatud vastavates kohtades. Menüüstruktuurist ülevaate saamiseks vt "4.9 Menüüstruktuur: ülevaade kasutajasätetest" leheküljel 21. Menüüstruktuuri sisenemine 1 Kodulehel olles vajutage. Tulemus: Kuvatakse menüüstruktuur. Set time/date Holiday Quit mode Operation mode Select schedules Information Select Scroll Menüüstruktuuris liikumine Kasutage,,,, ja. 1 > > Auto > Heating > SISSE/VÄLJA nuppude kasutamine Info SISSE/VÄLJA nuppude kohta Enne kui saate reguleerida Toatemperatuur Peab olema SISSE lülitatud Toatemperatuuri regulaator (Room (Tuba)) Tekkis viga. Vajutage vea kohta lisainfo nägemiseks. Ilmastikust sõltuv režiim on aktiivne. Kasutaja õiguste tase = Installer (Paigaldaja). Sulatuse/õlitagastuse režiim on aktiivne. Kuumkäivituse režiim on aktiivne. 5

6 Enne kui saate reguleerida Väljuva põhi- ja lisaveevee temperatuuri Kuumaveepaagi temperatuur Kui on SISSE lülitatud Toatemperatuuri regulaator Väljuva põhi- ja lisaveevee temperatuuri regulaator Kui lülitate VÄLJA Toatemperatuuri regulaator Väljuva põhi- ja lisaveevee temperatuuri regulaator 6 Peab olema SISSE lülitatud Väljuva põhi- ja lisaveevee temperatuuri regulaator (LWT main (Väljuva põhivee temperatuur (VVT)) ja LWT add (Väljuva lisavee temperatuur (VVT))) Väljuva põhi- ja lisaveevee temperatuuri reguleerimine lülitatakse alati koos SISSE ja VÄLJA. Sooja tarbevee regulaator (Tank (Paak)) Siis Väljuva põhi- ja lisaveevee temperatuuri reguleerimine on automaatselt SISSE lülitatud. Toatemperatuuri reguleerimine EI OLE automaatselt SISSE lülitatud. Siis Väljuva põhi- ja lisaveevee temperatuuri reguleerimine EI OLE automaatselt VÄLJA lülitatud. Toatemperatuuri reguleerimine lülitatakse automaatselt VÄLJA. Et kontrollida, kas regulaator on SISSE või VÄLJA lülitatud, toimige järgmiselt 1 Minge regulaatori kodulehele. Room (Tuba)Toatemperatuuri koduleht (Näide: ). 2 Kontrollige, kas valgusdiood on SEES või VÄLJAS. OFF (VÄLJA)Kui nupp lülitatakse VÄLJA, kuvatakse ekraanil Märkus:. Toatemperatuuri regulaatori SISSE või VÄLJA lülitamiseks toimige järgmiselt 1 Minge toatemperatuuri kodulehele (Room (Tuba)). 2 Vajutage. Väljuva põhi- ja lisavee temperatuuri reguleerimise SISSE või VÄLJA lülitamiseks toimige järgmiselt 1 Minge ühele neist kodulehtedest: Väljuva põhivee temperatuuri koduleht (LWT main (Väljuva põhivee temperatuur (VVT))) Väljuva lisavee temperatuuri koduleht (LWT add (Väljuva lisavee temperatuur (VVT))) 2 Vajutage. Sooja tarbevee regulaatori SISSE või VÄLJA lülitamiseks toimige järgmiselt 1 Minge kuumaveepaagi temperatuuri kodulehele (Tank (Paak)). 2 Vajutage. 4.4 Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine Info ruumikütte/-jahutuse reguleerimise kohta Ruumikütte/-jahutuse reguleerimine koosneb järgmistest etappidest: 1 Ruumi kütterežiimi seadistamine 2 Temperatuuri reguleerimine Sõltuvalt süsteemist ja paigalduse konfiguratsioonidest saate kasutada erinevaid temperatuuriregulaatoreid: Ruumi termostaadi regulaator (seotud või MITTE seotud väljuva vee temperatuuriga ) Väljuva vee temperatuuri regulaator Väline ruumi termostaadi regulaator Ruumi kütterežiimi seadistamine Info ruumi kütterežiimi kohta Sõltuvalt soojuspumba mudelist võib olla vajalik sisestada süsteemile, millist ruumi töörežiimi kasutada: kütmine või jahutus. Kui paigaldatud on soojuspumba mudel... Kütmine/jahutus Ainult kütmine Siis Süsteem suudab ruumi kütta ja jahutada. Te peate sisestama süsteemile, millist ruumi töörežiimi kasutada. Süsteem saab ruumi üksnes kütta, kuid MITTE jahutada. Te EI pea sisestama süsteemile, millist ruumi töörežiimi kasutada. Süsteemile ruumi töörežiimi sisestamiseks saate teha järgmist: Võite... Kontrollige, millist ruumi töörežiimi hetkel kasutatakse. Seadistage ruumi töörežiim. Piirake, kui võimalik on automaatne ümberlülitus. Asukoht Kodulehed: Toatemperatuur Väljuva temperatuur + lisa) Menüüstruktuur vee (põhi Kuidas välja selgitada, kas paigaldatud on kütmise/jahutusega soojuspumba mudel 1 Vajutage menüüstruktuuri sisenemiseks. 2 Kontrollige, kas loendis on [4] Operation mode (Töörežiim). Kui on, siis on paigaldatud kütmise/jahutusega soojuspumba mudel. Kuidas kontrollida, millist ruumi töörežiimi hetkel kasutatakse 1 Minge ühele neist kodulehtedest: Ruumi temperatuuri koduleht (Room (Tuba)) Väljuva põhivee temperatuuri koduleht (LWT main (Väljuva põhivee temperatuur (VVT))) Väljuva lisavee temperatuuri koduleht (LWT add (Väljuva lisavee temperatuur (VVT))) 2 Kontrollige olekuikooni: Kui näete Ruumi kütterežiimi seadistamiseks Töörežiim = küte. Siis Seade EI soojenda ruumi. Samas võib sooja tarbevee paak soojeneda. Töörežiim = küte. Seade soojendab hetkel ruumi. Töörežiim = jahutus. Seade EI jahuta ruumi. Samas võib sooja tarbevee paak soojeneda. Töörežiim = jahutus. Seade jahutab hetkel ruumi. 1 Minge [4]: > Operation mode (Töörežiim).

7 2 Valige üks järgmistest suvanditest ja vajutage : Kui valite... Heating (Küte) Cooling (Jahutus) Automatic (Automaatne) On ruumi töörežiimiks... Alati kütterežiim. Alati jahutusrežiim. Muudetakse automaatselt tarkvara poolt vastavalt välistemperatuurile (ja sõltuvalt paigaldajasätetele ka vastavalt sisetemperatuurile) ja arvestades igakuiseid piiranguid. Märkus: Automaatne ümberlülitus on võimalik ainult teatud tingimustes. Automaatse ümberlülituse režiimi piiramiseks Eeldus: Te vahetasite ruumi töörežiimi automaatse režiimi vastu. 1 Minge [7.5]: > User settings (Kasutaja sätted) > Allowed operation mode (Lubatud töörežiim). 2 Valige kuu ja vajutage. 3 Valige Heating only (Ainult küte), Cooling only (Ainult jahutus) või Heating/Cooling (Küte/jahutus), ja vajutage. Tüüpilised automaatse ümberlülituse piirangud Külmal aastaajal. Kui Näide: oktoober, november, detsember, jaanuar, veebruar ja märts. Soojal aastaajal. Näide: juuni, juuli ja august. Vahepeal. Näide: aprill, mai ja september. Piirang Heating only (Ainult küte) Cooling only (Ainult jahutus) Heating/Cooling (Küte/ jahutus) Kasutatava temperatuuri regulaatori tuvastamine Et tuvastada, millist temperatuuri regulaatorit kasutate (meetod 1) Kontrollige paigaldaja täidetud paigaldussätete tabelit. Et tuvastada, millist temperatuuri regulaatorit kasutate (meetod 2) 2 kasutajaliidese kasutamisel tehke järgmine toiming põhikasutajaliideses. 1 Vajutage mitu koda, et kodulehti vahetada, ja kontrollige, kas väljuva lisavee temperatuuri koduleht (LWT add (Väljuva lisavee temperatuur (VVT))) on saadaval: Saadaval Kui EI OLE saadaval Siis teil on Põhi- ja lisatsoon Ainult põhitsoon Väljuva lisavee temperatuuri tüüpiline koduleht: Kasutajaprofiil = Basic (Põhiline) Kasutajaprofiil = Detailed (Detailne) 2 Kontrollige järgmist: Kui... Toatemperatuur on esitatud menüüs: [6.1]: > Information (Informatsioon) > Sensor information (Anduri informatsioon) Baastermostaat A on toodud menüüs: [6.5]: > Information (Informatsioon) > Actuators (Käivitajad) Muu Siis temperatuuri regulaator on Põhitsoon Ruumi termostaadi regulaator. Minge ühe sammu võrra tagasi, kui väljuva vee ja toatemperatuuri sättepunktid on ühendatud. Lisatsoon (selle olemasolu korral) Väline ruumi termostaadi regulaator. Väline ruumi termostaadi regulaator. Väljuva vee temperatuuri regulaator. 3 Ainult toa termostaadi regulaatori puhul toimige järgmiselt: minge väljuva põhivee temperatuuri kodulehele (LWT main (Väljuva põhivee temperatuur (VVT))) ja kontrollige järgmist: Kas on kuvatud sättepunkti kõrvele? Jah Ei Sel juhul on väljuva vee ja toa temperatuuri sättepunktid EI OLE ühendatud. Võite kodulehel seadistada väljuva vee sättepunkte. Ühendatud eelseadistatud väärtustega. Võite eelseadistatud väärtusi seadistada menüüstruktuuris Ruumi termostaadi regulaator - teave ruumi termostaadi regulaatori kohta Ruumi termostaadi regulaatori abil saate reguleerida järgmisi temperatuure: Põhitsooni toatemperatuur Põhitsooni väljuva vee temperatuur Põhitsooni toatemperatuur Selleks, et reguleerida põhitsooni temperatuuri, võite toimida järgmiselt: Võite... Lugeda tegelikku ja soovitud toatemperatuuri. Tühistada ajutiselt toatemperatuuri graafiku. Muuta graafikupõhise režiimi eelseadistatud väärtusteks. Niiviisi toimides peate ka määrama (menüüstruktuuris): Eelseadistatud väärtused Tühistamise kestus (Temperature lock (Temperatuurilukk)) Asukoht Toatemperatuuri koduleht Toatemperatuuri koduleht, kui kasutajaprofiil = Detailed (Detailne) 45 C Mon 15:20 LWT add 45 C Desired temperature Mon 15:20 LWT add Desired temperature Mon 17:30 7

8 Võite... Valida, millist toatemperatuuri graafikut soovite kasutada. Programmigraafikud. Määrata eelseadistatud väärtused, mida toatemperatuuri graafikus kasutatakse, ja kui muudate graafikujärgse režiimi eelseadistatud väärtusteks. Vaadake ka: Asukoht Menüüstruktuur "4.4.5 Ruumi termostaadi regulaator - toatemperatuuri kodulehe kasutamine" leheküljel 8 "Tühistamise kestuse seadistamine" leheküljel 9 "4.7 Väärtuste ja graafikute eelseadistamine" leheküljel 17 Põhitsooni väljuva vee temperatuur Põhitsooni väljuva vee temperatuuri reguleerimiseks võite toimida järgmiselt: Võite... Lugeda väljuva vee soovitud temperatuuri. Reguleerida väljuva vee temperatuuri. Tingimus: väljuva vee sättepunkt EI OLE ühendatud toatemperatuuri sättepunktiga. Muutke seda vaid juhul, kui soovitud toatemperatuuri ei õnnestu saavutada. Määrata eelseadistatud väärtused. Tingimus: väljuva vee sättepunkt on ühendatud toatemperatuuri sättepunktiga. Muutke seda vaid juhul, kui soovitud toatemperatuuri ei õnnestu saavutada. Vaadake ka: Asukoht Väljuva vee temperatuuri koduleht (põhiline) Menüüstruktuur "4.4.6 Ruumi termostaadi regulaator - väljuva vee temperatuuri kodulehe kasutamine" leheküljel 9 "4.7 Väärtuste ja graafikute eelseadistamine" leheküljel Ruumi termostaadi regulaator - toatemperatuuri kodulehe kasutamine Tüüpilised toatemperatuuri kodulehed Sõltuvalt kasutajaprofiilist, kuvab kasutajaliides kas põhilise või detailse kodulehe. Kasutajaprofiili seadistamiseks vt peatükki "4.6.6 Kasutajaprofiili ja kodulehtede konfigureerimine" leheküljel 17. Kasutajaprofiil = Basic (Põhiline) 20.0 C Actual temperature Mon 15:20 Room Kasutajaprofiil = Detailed (Detailne) 20.0 C Actual temperature Scheduled Tue 17:30 Mon 15:20 Room Tegeliku ja soovitud toatemperatuuri lugemine 1 Minge toatemperatuuri kodulehele (Room (Tuba)). Tulemus: Saate lugeda tegelikku temperatuuri C Actual temperature 2 Vajutage. Tulemus: Saate lugeda soovitud temperatuuri C Desired temperature Toatemperatuuri ajutine tühistamine 1 Minge toatemperatuuri kodulehele (Room (Tuba)). 2 Vajutage temperatuuri reguleerimiseks või. Graafikupõhise režiimi muutmine eelseadistatud väärtusteks Eeldus: Kasutajaprofiil = Detailed (Detailne). 1 Minge toatemperatuuri kodulehele (Room (Tuba)). 2 Vajutage või eelseadistatud väärtuse valimiseks ( või ). Tulemus: Režiim naaseb sättele Scheduled (Graafikupõhine) vastavalt tühistuse kestusele. Näide: graafiku ajutine tühistamine JA režiimi muutmine eelseadistatud väärtusteks Olete konfigureerinud järgmised sätted: Eelseadistatud väärtused Schedule Tühistamise kestus (Temperature lock (Temperatuuril ukk)) Sätted Comfort (heating) (Mugavus (küte)) = 20 C Eco (heating) (Ökonoomsus (küte)) = 18 C 07:00 Comfort (Mugavus) 09:00 Eco (Ökonoomsus) 17:00 Comfort (Mugavus) Kirjeldus Soovitud temperatuur, kui viibite kodus. Soovitud temperatuur: Kui olete eemal Öösel Viibite kodus. Soovitud temperatuur = eelseadistatud väärtus (Comfort (heating) (Mugavus (küte))). Viibite eemal. Soovitud temperatuur = eelseadistatud väärtus (Eco (heating) (Ökonoomsus (küte))). Viibite kodus. Soovitud temperatuur = eelseadistatud väärtus (Comfort (heating) (Mugavus (küte))). 19:00 21 C Viibite kodus ja soovite, et õhk oleks pisut soojem. 23:00 Eco (Ökonoomsus) Soovitud temperatuur = kohandatud temperatuur. Soovitud temperatuur = eelseadistatud väärtus (Eco (heating) (Ökonoomsus (küte))). 2 hours (tunnid) Kui tühistate ajutiselt graafikupõhise režiimi eelseadistaud väärusega, siis 2 tunni pärast aktiveerub graafikupõhine režiim uuesti. 8

9 Kui kasutajaprofiil = Basic (Põhiline), võite ajutiselt tühistada toatemperatuuri graafiku vajutades või. Olukord 15: C 15: C Kirjeldus 15:20 => graafikupõhine temperatuur = eelseadistatud väärtus (Eco (heating) (Ökonoomsus (küte)))= 18 C. Tühistate ajutiselt graafiku. Soovitud temperatuur = tavatemperatuur = 19 C. Kui kasutajaprofiil = Detailed (Detailne), siis võite: Järgmise graafikupõhise toimingu ajal (17:00) kasutatakse graafikut uuesti. Ajutiselt tühistada toatemperatuuri graafikut vajutades (sama, kui kasutajaprofiil = Basic (Põhiline)) Muuta režiimi graafikupõhiselt eelseadistatud väärtusteks, kui vajutate või Scheduled Mon 17:00 Olukord 18.0 C 18.0 C Scheduled Mon 17: C Scheduled Mon 17: C Scheduled Mon 17:20 15: C Scheduled Mon 17: C Scheduled Mon 17: C Scheduled Mon 17:20 Tühistamise kestuse seadistamine Kirjeldus Kasutatakse toatemperatuuri graafikut. või 15:20 => graafikupõhine temperatuur = eelseadistatud väärtus (Eco (heating) (Ökonoomsus (küte))) = 18 C. Järgmine graafikupõhine tegevus toimub kell 17:00 ja siis soovitud temperatuur tõuseb. Tühistate ajutiselt graafiku. Soovitud temperatuur = tavatemperatuur = 19 C. Järgmise graafikupõhise toimingu ajal (17:00) kasutatakse graafikut uuesti. Muudate režiimi graafikupõhisest eelseadistatud väärtusteks (Comfort (heating) (Mugavus (küte))). Soovitud temperatuur = eelseadistatud väärtus (Comfort (heating) (Mugavus (küte))) = 20 C. Pärast 2 tunni möödumist hakatakse taas graafikut kasutama (17:20 => 20 C). Enne muutsite režiimi graafikupõhisest eelseadistatud väärtusteks, nüüd aga tühistasite ajutiselt eelseadistatud väärtuse. Soovitud temperatuur = tavatemperatuur = 21 C. Pärast 2 tunni möödumist hakatakse taas graafikut kasutama (17:20 => 20 C). 1 Minge [7.2]: > User settings (Kasutaja sätted) > Temperature lock (Temperatuurilukk). 2 Valige väärtus ja vajutage : Permanent (Püsivad) hours (tunnid) (2, 4, 6, 8) Kasutusnäide: teil on pidu Kui olete järgmises olukorras: Kasutate järgmist toatemperatuuri graafikut: 17:00 eelseadistatud väärtus (Comfort (Mugavus)) = 20 C 23:00 eelseadistatud väärtus (Eco (Ökonoomsus)) = 18 C Teil on õhtul pidu ja soovite kasutada eelseadistatud väärtust (Comfort (Mugavus)) kuni 02:00. Selleks toimige järgmiselt: 1 Muutke tühistusaeg (hours (tunnid)) 6-ksTemperature lock (Temperatuurilukk). 2 Kell 20:00 minge toatemperatuuri kodulehele (Room (Tuba)). 3 Vajutage, et valida. Tulemus: Eelseadistatud väärtust (Comfort (Mugavus)) kasutatakse kuni kella 02:00. Peale seda kasutatakse taas graafikut. Kasutusnäide: lähete mõneks tunniks ära Kui olete järgmises olukorras: Kasutate järgmist toatemperatuuri graafikut: 08:00 eelseadistatud väärtus (Comfort (Mugavus)) = 20 C 23:00 eelseadistatud väärtus (Eco (Ökonoomsus)) = 18 C Kell 14:00 lahkute 3 tunniks. Selleks toimige järgmiselt: 1 Seadistage tühistuse vahemik (Temperature lock (Temperatuurilukk)) 2-ks hours (tunnid). 2 Minge toatemperatuuri kodulehele (Room (Tuba)). 3 Vajutage, et valida. Tulemus: Järgmise 2 tunni vältel tuba EI köeta graafikujärgse temperatuurini 20 C, vaid eelseadistatud väärtuseni (Eco (Ökonoomsus) = 18 C). Pärast 2 tunni möödumist köetakse tuba taas graafikujärgselt 20 C-ni. Eelised: Säästate energiat, kuna EI küta ruume asjatult ning selleks ajaks, kui jälle kodus olete, on toad taas soojad Ruumi termostaadi regulaator - väljuva vee temperatuuri kodulehe kasutamine Väljuv vesi on vesi, mis suunatakse soojuskiirguritesse. Väljuva vee soovitud temperatuuri seadistab paigaldaja vastavalt soojuskiirguri tüübist. Näide: Põrandaküte on ette nähtud madalamaks väljuva vee temperatuuriks kui radiaatorid ja soojuspumba konvektorid ja/või ventilaatorkonvektorid. Probleemide korral tuleb reguleerida ainult väljuva vee temperatuurisätteid. Väljuva vee temperatuuri tüüpilised kodulehed Põhitsoon: 9

10 Kasutajaprofiil = Basic (Põhiline) Kasutajaprofiil = Detailed (Detailne) Väljuva vee temperatuuri eelseadistatud väärtuse määramine (põhiline) 35 C Desired temperature Lisatsoon: Mon 15:20 LWT main 35 C Desired temperature Mon 17:30 Mon 15:20 LWT main Ühendatud väljuva vee temperatuuridega ruumi termostaadi regulaatori puhul ei saa väljuva vee temperatuuri (põhiline) reguleerida/tühistada. Kuid saate vajaduse korral reguleerida soovitud väljuva vee temperatuuri (põhiline), reguleerides eeseadistatud väärtusi. Kasutajaprofiil = Basic (Põhiline) 45 C Desired temperature Mon 15:20 LWT add Mon Kasutajaprofiil = Detailed (Detailne) 45 C Desired temperature 17:30 Mon 15:20 LWT add Soovitud väljuva vee temperatuuri lugemine (põhiline + lisa) Minge väljuva vee temperatuuri kodulehele (LWT main (Väljuva põhivee temperatuur (VVT)) või LWT add (Väljuva lisavee temperatuur (VVT))). väljuva vee temperatuuri reguleerimine on püsiv juhul, kui väljuva vee temperatuur ei ole graafikupõhine. Sel juhul kehtib tühistus kuni järgmise graafikupõhise tegevuseni. 1 Minge [7.4.2]: > User settings (Kasutaja sätted) > Preset values (Eelseadistatud väärtused) > LWT main (Väljuva põhivee temperatuur). 2 Määrake Preset values (Eelseadistatud väärtused) järgmise graafiku järgi. Näide: ruumi termostaadi mugav temperatuur on vastavuses väljuva vee mugava temperatuuriga. T l Väljuva vee temperatuuri reguleerimine/ tühistamine (EI OLE ühendatud ruumi temperatuuri sättepunktiga) Selleks et näha, kas väljuva vee temperatuuri sättepunkt on seotud ruumi temperatuuri sättepunktiga vaadake jaotist "4.4.3 Kasutatava temperatuuri regulaatori tuvastamine" leheküljel 7. Väljuva vee temperatuuri reguleerimine (põhiline) 1 Minge väljuva põhivee temperatuuri kodulehele (LWT main (Väljuva põhivee temperatuur)). 2 Vajutage reguleerimiseks või. Näide: 35 C 37 C Ilmast sõltuva funktsiooni korral on võimalik muuta nihkeväärtust. Väljuva vee temperatuuri reguleerimine (lisa) 1 Minge väljuva lisavee temperatuuri kodulehele (LWT add (Väljuva lisavee temperatuur (VVT))). 2 Vajutage reguleerimiseks või. Näide: 45 C 47 C Ilmast sõltuva funktsiooni korral on võimalik muuta nihkeväärtust. Väljuva vee temperatuuri reguleerimine/ tühistamine (ühendatud ruumi temperatuuri sättepunktiga) Selleks et näha, kas väljuva vee temperatuuri sättepunkt on seotud ruumi temperatuuri sättepunktiga vaadake jaotist "4.4.3 Kasutatava temperatuuri regulaatori tuvastamine" leheküljel 7. T r : ruumi temperatuur T l : väljuva vee temperatuur 3 Vajutage reguleerimiseks/tühistamiseks või. Väljuva vee temperatuuri reguleerimine (lisa) T r 1 Minge väljuva lisavee temperatuuri kodulehele (LWT add (Väljuva lisavee temperatuur (VVT))). 2 Vajutage reguleerimiseks või. Näide: 45 C 47 C Ilmast sõltuva funktsiooni korral on võimalik muuta nihkeväärtust Väljuva vee temperatuuri reguleerimine - teave väljuva vee temperatuuri reguleerimise kohta. Väljuva vee temperatuuri reguleerimine tähendab, et reguleerite vaid väljuva vee temperatuuri. Väljuva vee temperatuuri reguleerimiseks võite toimida järgmiselt: Võite... Lugeda väljuva vee soovitud temperatuur (põhiline + lisa). Reguleerida/tühistada väljuva vee temperatuuri (põhiline). Reguleerida väljuva vee temperatuuri (lisa). Asukoht Väljuva vee temperatuuri koduleht (põhiline + lisa) 10

11 Võite... Valida, millist väljuva vee temperatuuri graafikut (põhiline + lisa) soovite kasutada. Programmeerida väljuva vee temperatuuri graafikut (põhiline + lisa). Määrata eelseadistatud väärtusi, mida väljuva vee temperatuuri graafikus kasutatakse (põhiline). Asukoht Menüüstruktuur Väline ruumi termostaadi regulaator - teave välise ruumi termostaadi regulaatori kohta Välise ruumi termostaadi reguleerimine tähendab, et saate reguleerida järgmist: Toatemperatuuri välise termostaadi regulaatoris Väljuva vee temperatuur kasutajaliideses (Daikin) Vaadake ka: "4.4.6 Ruumi termostaadi regulaator - väljuva vee temperatuuri kodulehe kasutamine" leheküljel 9 "4.7 Väärtuste ja graafikute eelseadistamine" leheküljel Väljuva vee temperatuuri reguleerimine - väljuva vee temperatuuri graafikujärgne reguleerimine Väljuva vee temperatuuri eelseadistatud väärtuse määramine (põhiline) väljuva vee temperatuuri reguleerimine on püsiv juhul, kui väljuva vee temperatuur ei ole graafikupõhine. Sel juhul kehtib tühistus kuni järgmise graafikupõhise tegevuseni. 1 Minge [7.4.2]: > User settings (Kasutaja sätted) > Preset values (Eelseadistatud väärtused) > LWT main (Väljuva põhivee temperatuur). 2 Vajutage reguleerimiseks või. Näide: 35 C 37 C Väljuva vee temperatuuri reguleerimine (lisa) 1 Minge väljuva lisavee temperatuuri kodulehele (LWT add (Väljuva lisavee temperatuur (VVT))). 2 Vajutage reguleerimiseks või. Näide: 45 C 47 C Ilmast sõltuva funktsiooni korral on võimalik muuta nihkeväärtust Väljuva vee temperatuuri reguleerimine - väljuva vee temperatuuri reguleerimine, mis EI ole graafikujärgne Väljuva vee temperatuuri reguleerimine (põhiline) 1 Minge väljuva põhivee temperatuuri kodulehele (LWT main (Väljuva põhivee temperatuur)). 2 Vajutage reguleerimiseks või. Näide: 35 C 37 C Väljuva vee temperatuuri reguleerimine (lisa) 1 Minge väljuva lisavee temperatuuri kodulehele (LWT add (Väljuva lisavee temperatuur (VVT))). 2 Vajutage reguleerimiseks või. Näide: 45 C 47 C Ilmast sõltuva funktsiooni korral on võimalik muuta nihkeväärtust. Väljuva vee temperatuuri reguleerimiseks võite toimida järgmiselt: Võite... Lugeda väljuva vee soovitud temperatuuri. Reguleerida väljuva vee soovitud temperatuuri. Muutke seda vaid juhul, kui soovitud toatemperatuuri ei õnnestu saavutada. Asukoht Väljuva vee temperatuuri koduleht (põhiline + lisa) Vaadake ka: "4.4.6 Ruumi termostaadi regulaator - väljuva vee temperatuuri kodulehe kasutamine" leheküljel Väline ruumi termostaadi regulaator - välise ruumi termostaadi regulaatori kasutamine Väljuva vee temperatuuri reguleerimine (põhiline) 1 Minge väljuva põhivee temperatuuri kodulehele (LWT main (Väljuva põhivee temperatuur)). 2 Vajutage reguleerimiseks või. Näide: 35 C 37 C Väljuva vee temperatuuri reguleerimine (lisa) 1 Minge väljuva lisavee temperatuuri kodulehele (LWT add (Väljuva lisavee temperatuur (VVT))). 2 Vajutage reguleerimiseks või. Näide: 45 C 47 C Ilmast sõltuva funktsiooni korral on võimalik muuta nihkeväärtust. 4.5 Sooja tarbevee reguleerimine Info sooja tarbevee reguleerimise kohta Olenevalt kuumaveepaagi režiimist (paigaldaja sätted) kasutate sooja tarbevee reguleerimiseks erinevaid regulaatoreid: Vaheülekuumenduse režiim Graafikupõhine režiim Graafikupõhine + vaheülekuumenduse režiim ETTEVAATUST Luba kiirsoojendaja graafikupõhiseks tööks kasutatakse kiirsoojendaja nädalapõhise töö piiramiseks või lubamiseks. Nõuanne: selleks, et vältida desinfitseerimisfunktsiooni nurjumist, laske kiirsoojendajal alates graafikujärgse desinfitseerimise käivitumisest (nädalaprogrammi põhiselt) vähemalt 4 tundi töötada. Kui kiirsoojendaja tööd desinfitseerimise ajal piirata, siis see funktsioon EI ole edukas ja kuvatakse rakenduv AH hoiatus. 11

12 Veakoodi AH ja desinfitseerimisfunktsiooni katkestuse mittetoimumise korral sooja tarbevee võtmise tõttu järgige alltoodud soovitusi: Kui Domestic hot water (Soe tarbevesi) > Type (Tüüp) > Reheat (Vaheülekuumendus) või Reheat + sched. (Vaheülekuumendus + graafikupõhine) on valitud, on soovitatav programmeerida desinfitseerimisfunktsiooni käivitus vähemalt 4 tundi peale viimase eeldatava sooja tarbevee võtmist. Selle käivituse võib seadistada paigaldaja (desinfitseerimisfunktsioon). Kui Domestic hot water (Soe tarbevesi) > Type (Tüüp) > Scheduled only (Ainult graafikupõhine) on valitud, siis on soovituslik programmeerida Storage eco (Hoiustamise ökonoomsus) 3 tundi enne desinfitseerimisfunktsiooni graafikujärgset käivitust, et paaki eelnevalt kütta. Kasutuses oleva kuumaveepaagi režiimi tuvastamine (meetod 1) Kontrollige paigaldaja täidetud paigaldussätete tabelit. Kasutuses oleva kuumaveepaagi režiimi tuvastamine (meetod 2) Eeldus: Kasutajaprofiil = Detailed (Detailne). 1 Minge kuumaveepaagi temperatuuri kodulehele (Tank (Paak)). 2 Vaadake, millised ikoonid kuvatakse: Kui on kuvatud Siis kuumaveepaagi režiim = Vaheülekuumenduse režiim Graafikupõhine režiim Graafikupõhine + vaheülekuumenduse režiim Vaheülekuumenduse režiim Vaheülekuumenduse režiimis ( ) soojeneb soojaveepaak pidevalt soojaveepaagi temperatuuri kodulehel kuvatava temperatuurini (näiteks 50 C). T t 60 C 50 C 40 C Vaheülekuumenduse režiimis võite teha järgmist: Võite... Lugeda soovitud vaheülekuumenduse temperatuuri. Reguleerida vaheülekuumenduse temperatuuri. Tingimus: kuvatakse kuumaveepaagi temperatuuri kodulehele. Lülitada kuumaveepaagi kiirendusrežiimi sisse. Programmeerige kiirsoojendaja lubamise graafik, et piirata kiirsoojendaja töötamist. Näide: lubage kiirsoojendajal töötada ainult öösel. (Sekundaarseks tagasivooluks ainult välistoitega sooja tarbevee pumbale) Programmeerige sooja tarbevee pumbagraafiku SISSE ja VÄLJA lülitamise ajad. Kui see on SISSE lülitatud, siis pump töötab ja võimaldab kraanist kohe sooja vett saada. Energia säästmiseks lülitage pump SISSE vaid ajaks, kui sooja vett on vaja kohe kasutada. Vaadake ka: Asukoht Kuumaveepaag i temperatuuri koduleht Menüüstruktuur "4.5.5 Kuumaveepaagi temperatuuri kodulehe kasutamine" leheküljel 13 "4.5.6 Kuumaveepaagi kiirendusrežiimi kasutamine" leheküljel 14 "4.7 Väärtuste ja graafikute eelseadistamine" leheküljel Graafikupõhine režiim Kuumaveepaak toodab graafikupõhises režiimis ( ) olles kuuma vett vastavalt graafikule. Parim aeg lasta paagil kuuma vett toota on öö, kuna ruumikütte vajadus on väiksem. Näide: T t 60 C 50 C 40 C 15 C C 00:00 07:00 T t t Kuumaveepaagi temperatuur Aeg 14:00 21:00 Ruumi kütte (jahutuse) võimuse langus/mugavuse probleemid on märkimisväärsed (sagedase sooja tarbevee soojendamise korral esinevad pikad ruumi kütte/jahutuse katkestused), kui valida [6 0D]=0 ([A.4.1] soe tarbevesi Type (Tüüp)=Reheat only (Ainult vaheülekuumendus)), juhul kui sooja tarbevee paagil puudub sisemine kiirkütja. Kui kuumaveepaagi režiimiks on vaheülekuumendus, siis on võimsuse puudumise ja mugavuse probleemi risk märkimisväärne. Sagedase vaheülekuumenduse korral võib kütmise/jahutamise funktsioon olla regulaarselt häiritud. t 00:00 07:00 T t t Kuumaveepaagi temperatuur Aeg 14:00 21:00 Algselt on kuumaveepaagi temperatuur sama, mis paaki siseneval tarbeveel (näiteks 15 C). Kell 00:00 on kuumaveepaak programmeeritud kütma soojendama teatud eelseadistatud temperatuurini (näiteks: Storage comfort (Hoiustusmugavus) = 60 C). Hommikul saate kasutada sooja vett ja kuumaveepaagi temperatuur langeb. Kell 14:00 on kuumaveepaak programmeeritud soojendama vett teatud eelseadistatud temperatuurini (näiteks: Storage eco (Hoiustamise ökonoomsus) = 50 C). Soe vesi on jälle kättesaadav. Pärastlõunal ja õhtul saate jälle sooja vett kasutada ning kuumaveepaagi temperatuur langeb taas. Järgmisel päeval kell 00:00 tsükkel kordub taas. Graafikupõhise režiimi korral saate teha järgmist: t 12

13 Võite... Lugeda aktiivse või järgmine graafiku alusel määratud soovitud temperatuuri. Tühistada aktiivse või järgmise graafiku alusel määratud soovitud temperatuuri. Asukoht Kuumaveepaag i temperatuuri koduleht Võite... Toimige samamoodi nagu graafikujärgses režiimis. Reguleerige eelseadistatud väärtust (Reheat (Vaheülekuumendus)). Asukoht Menüüstruktuur Tingimus: kuvatakse kuumaveepaagi temperatuuri kodulehele. Lülitada kuumaveepaagi kiirendusrežiimi sisse. Valida kuumaveepaagi temperatuuri graafiku. Programmeerida soojaveepaagi temperatuuri graafiku. Määrata eelseadistaud väärtused, mida kasutatakse soojaveepaagi temperatuuri graafikus. Programmeerige kiirsoojendaja lubamise graafik, et piirata kiirsoojendaja töötamist. Näide: lubage kiirsoojendajal töötada ainult öösel. (Sekundaarseks tagasivooluks ainult välistoitega sooja tarbevee pumbale) Programmeerige sooja tarbevee pumbagraafiku SISSE ja VÄLJA lülitamise ajad. Kui see on SISSE lülitatud, siis pump töötab ja võimaldab kraanist kohe sooja vett saada. Energia säästmiseks lülitage pump SISSE vaid ajaks, kui sooja vett on vaja kohe kasutada. Vaadake ka: Menüüstruktuur "4.5.5 Kuumaveepaagi temperatuuri kodulehe kasutamine" leheküljel 13 "4.5.6 Kuumaveepaagi kiirendusrežiimi kasutamine" leheküljel 14 "4.7 Väärtuste ja graafikute eelseadistamine" leheküljel Graafikupõhine + vaheülekuumenduse režiim Graafikupõhise + vaheülekuumenduse režiimis ( ) on sooja tarbevee reguleerimine sama, mis graafikujärgses režiimis. Ent kui kuumaveepaagi temperatuur langeb alla eelseadistatud väärtuse (=vaheülekuumenduspaagi temperatuur hüstereesi väärtus; näiteks: 35 C), kuumaveepaak soojeneb, kuni jõuab vaheülekuumenemise sättepunktini (näiteks: 45 C). See tagab kuuma vee pideva kättesaadavuse. Vaadake ka: "4.5.3 Graafikupõhine režiim" leheküljel 12 "4.7 Väärtuste ja graafikute eelseadistamine" leheküljel Kuumaveepaagi temperatuuri kodulehe kasutamine Kuumaveepaagi temperatuuri tüüpilised kodulehed Sõltuvalt kasutajaprofiilist, kuvab kasutajaliides kas põhilise või detailse kodulehe. Näited allolevates illustratsioonides on kuumaveepaagi režiimis = graafikujärgne. Kasutajaprofiil = Basic (Põhiline) 60 C Storage comfort Mon 15:20 Tank Kasutajaprofiil = Detailed (Detailne) 60 C Storage comfort 00:00 Mon 15:20 Tank Soovitud vaheülekuumenduse temperatuuri lugemine ja reguleerimine (graafikupõhine ja vaheülekuumenduse režiim) 1 Minge [ ]: > User settings (Kasutaja sätted) > Preset values (Eelseadistatud väärtused) > Tank temperature (Paagitemperatuur) > Reheat (Vaheülekuumendus). Tue Tulemus: Saate lugeda soovitud vaheülekuumenduse temperatuuri. 2 Vajutage reguleerimiseks või. Aktiivse või järgmise graafikupõhise soovitud temperatuuri lugemine ja tühistamine (graafikupõhine režiim + vaheülekuumenduse režiim) T t a b 1 Minge kuumaveepaagi temperatuuri kodulehele (Tank (Paak)). Tulemus: 60 C kuvatakse. Näide: T t 60 C 50 C 45 C 35 C 15 C 00:00 07: :00 21:00 T t Kuumaveepaagi temperatuur t Aeg 60 C Storage comfort (Hoiustusmugavus) 50 C Storage eco (Hoiustamise ökonoomsus) 45 C Reheat (Vaheülekuumendus) 35 C Vaheülekuumenduspaagi temperatuur hüstereesi väärtus Graafikupõhises + vaheülekuumenduse režiimis saate teha järgmist: t A1 A2 B1 B2 A1 A1 A2 B1 B2 T t t Kuumaveepaagi temperatuur Aeg Perioodi vältel Võite lugeda Järgmise graafikupõhise toimingu (a) Aktiivne toiming (a) Järgmise graafikupõhise toimingu (b) Aktiivne toiming (b) 2 Vajutage tühistamiseks või. Märkus: Kui soovitud temperatuur sõltub ilmast, siis ei saa seda kodulehel muuta. Kasutusnäide: vajate rohkem sooja vett, kui graafikus seadistatud Kui olete järgmises olukorras: Hetkeaeg = 10:30 t 13

14 Järgmine kuumaveepaagi graafikupõhine toiming = kütmine eelseadistatud temperatuurini (Eco (Ökonoomsus); näiteks: 55 C ja piisav 2 inimesele) kell 14:00 Sel õhtul vajate sooja vett 3 inimesele Selleks toimige järgmiselt: 1 Minge kuumaveepaagi temperatuuri kodulehele (Tank (Paak)). 2 Tühistage järgmine graafikujärgne toiming, muutes väärtuse 55 C väärtusele 60 C. Eelised: Teil on piisavalt sooja vett (= mugav). Te EI pea graafikut muutma (= lihtne). Te EI pea käivitama kuumaveepaagi kiirendusrežiimi (= energiasäästlik) Kuumaveepaagi kiirendusrežiimi kasutamine Info kuumaveepaagi kiirendusrežiimi kohta Kuumaveepaagi kiirendusrežiimi kasutades on võimalik kohe alustada vee kütmist ettemääratud temperatuurini (Storage comfort (Hoiustusmugavus)). Selleks läheb aga vaja lisaenergiat. Kuumaveepaagi kiirendusrežiimi aktiveeritud oleku kontrollimine 1 Minge kuumaveepaagi temperatuuri kodulehele (Tank (Paak)). 2 Kontrollige järgmist: Kasutajaprofiilis = Basic (Põhiline): kui kuvatakse kuumaveepaagi kiirendusrežiim on aktiveeritud. Kasutajaprofiilis = Detailed (Detailne): kui valitakse kuumaveepaagi kiirendusrežiim on aktiveeritud., siis Kuumaveepaagi kiirendusrežiimi käivitamine (kasutajaprofiil = põhiline), siis 1 Minge kuumaveepaagi temperatuuri kodulehele (Tank (Paak)). 2 Hoidke all kauem kui 5 sekundit. Kuumaveepaagi kiirendusrežiimi käivitamine (kasutajaprofiil = detailne) 1 Minge kuumaveepaagi temperatuuri kodulehele (Tank (Paak)). 2 Vajutage, et valida. Kasutusnäide: teil on kohe sooja vett vaja Kui olete järgmises olukorras: Olete peaaegu kogu sooja vee ära kasutanud. Teil pole aega oodata järgmise kuumaveepaaki soojendava graafikupõhise toiminguni. Sel juhul võite käivitada kuumaveepaagi kiirendusrežiimi. Eelis: kuumaveepaak alustab kohe vee kütmist eelseadistatud temperatuurini (Storage comfort (Hoiustusmugavus)). Kui kuumaveepaagi kiirendusrežiim on aktiivne, siis on ruumi kütte/jahutuse ja võimsuse/mugavuse probleemid märkimisväärsed. Sagedase sooja tarbevee soojendamise korral esinevad sagedased ja pikad ruumi kütte/jahutuse katkestused. 4.6 Tipptasemel kasutamine Teave kasutajatasemete muutmise kohta Infohulk, mida saate menüüstruktuuris välja lugeda sõltub kasutajaõiguste tasemest: End user (Lõppkasutaja) (= vaikimisi) Adv. end user (Tipptaseme lõppkasutaja): saate lugeda rohkem infot. Kasutajaõiguste taseme Advanced end user seadistamiseks 1 Minge peamenüüsse või mõnesse selle alammenüüdest:. 2 Hoidke all kauem kui 4 sekundit. Tulemus: Kasutajaõiguste tase vahetub valikule Adv. end user (Tipptaseme lõppkasutaja). Kuvatakse lisainfo ja menüü pealkirjale lisatakse +. Kasutajaõiguste tasemeks jääb Adv. end user (Tipptaseme lõppkasutaja), kuni selle muutmiseni. Kasutajaõiguste taseme End user seadistamiseks 1 Hoidke all kauem kui 4 sekundit. Tulemus: Kasutajaõiguste tase vahetub valikule End user (Lõppkasutaja). Kasutajaliides naaseb vaikimisi avakuvale Vaikse režiimi kasutamine Teave vaikse režiimi kohta Te saate kasutada vaikset režiimi, et vähendada välisseadme helisid. Samas vähendab see ka süsteemi kütte-/jahutusvõimsust. Kasutada saab erinevaid vaikse režiimi tasemeid. Teil on võimalik: Täielikult inaktiveerida vaikne režiim Aktiveerida vaikne režiim käsitsi, kuni järgmise graafikujärgse toiminguni Kasutada ja programmeerida vaikse režiimi graafikut Võimalikud vaikse režiimi tasemed Tase Level 1 (Tase 1) Level 2 (Tase 2) Level 3 (Tase 3) Kirjeldus Kõige vähem vaikne. Külmades tingimustes, võib esineda võimsuse vähenemist. Keskmiselt vaikne. Kõikides tingimustes, võimalik on võimsuse vähenemine. Kõige vaiksem. Kõikides tingimustes, võimsus väheneb. Vaikse režiimi aktiveerituse kontrollimine 1 Vajutage, et minna ühele kodulehtedest. 2 Kui kuvatakse, on vaikne režiim aktiivne. Vaikse režiimi kasutamiseks 1 Minge [3]: > Quiet mode (Vaikne režiim). 2 Tehke ühte järgmistest: Kui soovite... Täielikult inaktiveerida vaikne režiim Siis Valige Always OFF (Alati VÄLJAS) ja vajutage. 14

15 Kui soovite... Vaikse režiimi taseme käsitsi aktiveerimine Kasutada ja programmeerida vaikse režiimi graafikut Kasutusnäide: imik magab pärastlõunal Kui olete järgmises olukorras: Olete programmeerinud vaikse režiimi graafiku: Öösel: Level 3 (Tase 3) (= kõige vaiksem). Siis Valige On (Sisse) ja vajutage. Minge [7.4.4]: > User settings (Kasutaja sätted) > Preset values (Eelseadistatud väärtused) > Quiet level (Vaikne tase). Valige tase ja vajutage. Valige Automatic (Automaatne) ja vajutage. Programmeerige graafik. Vt "4.7.2 Graafikute kasutamine ja programmeerimine" lehekülj el 17. Päeval: OFF (VÄLJA), et tagada süsteemi kütte-/ jahutusvõimsus. Samas pärastlõunal, kui laps magab, soovite, et see oleks vaikne. Selleks toimige järgmiselt: 1 Minge [3]: > Quiet mode (Vaikne režiim). 2 Valige On (Sisse) ja vajutage. 3 Minge [7.4.4]: > User settings (Kasutaja sätted) > Preset values (Eelseadistatud väärtused) > Quiet level (Vaikne tase). 4 Valige Level 3 (Tase 3) ja vajutage. Eelised: Välisseade töötab kõige vaiksemas režiimis. Olukord Viibite puhkuse ajal eemal 2 Puhkuserežiimi käivitamine. Siis Peate konfigureerima ruumikütte/- jahutuse sätteid. Ruumiküte/-jahutus töötab seejärel vastavalt nendele seadistustele. Sooja tarbevee tootmise võib lülitada SISSE või VÄLJA. Kui otsustate selle VÄLJA lülitada, jääb desinfitseerimise režiim jätkuvalt aktiivseks. Kui te seda EI käivita, siis konfigureeritud seadistusi EI kasutata. Kui käivitate: Ajavahemik Siis Enne ja pärast puhkust Kasutatakse teie tavapäraseid graafikuid. Puhkuse ajal Kasutatakse puhkuse ajaks konfigureeritud sätteid. Puhkuserežiimi aktiveeritud oleku kontrollimine 1 Vajutage, et minna ühele kodulehtedest. 2 Kontrollige järgmist: Holiday Until Actual temp. Kui on kuvatud Mon 15:20 16 Feb C Siis Üks järgmistest puhkuserežiimidest on aktiveeritud: Puhkuserežiim (Away (Eemal)) on aktiveeritud, kuid EI OLE veel käivitunud. Puhkuserežiim (Home (Kodus)) on aktiveeritud. Seda, kas puhkuserežiim on juba käivitunud, ei ole võimalik näha. Puhkuserežiim (Away (Eemal)) on aktiveeritud ja käivitunud Puhkuserežiimi kasutamine Info puhkuserežiimi kohta Puhkusel olles saate kasutada puhkuserežiimi, et kalduda kõrvale oma tavapärasest graafikust ilma seda muutmata. Saate puhkuserežiimi kasutada vaid juhul, kui temperatuuri regulaator = ruumi termostaadi regulaator. Vaadake ka "4.4.3 Kasutatava temperatuuri regulaatori tuvastamine" leheküljel 7. Puhkuserežiimi kasutamine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest: 1 Puhkuse konfigureerimine üheks järgmistest juhtudest: Olukord Viibite puhkuse ajal kodus Siis Peate valima päeva: ruumi kütmine/ jahutamine vastab valitud päeval soovitud toatemperatuurile. Puhkuserežiimi konfigureerimine (kui viibite kodus) 1 Minge [2.2]: > Holiday (Puhkus) > Holiday mode (Puhkuse režiim). 2 Valige Home (Kodus). 3 Konfigureerige puhkuserežiimi sätteid (kui viibite kodus). 4 Aktiveerige puhkuserežiim. Võimalik puhkuserežiim (kui viibite kodus) Sätted From (-) ja Until (Kuni) Use day schedule (Kasuta päevagraafikut) Kirjeldus Puhkuse esimene ja viimane päev. Puhkuse ajal kasutatakse päevaaja graafikut. Näide: Laupäev 15

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Kõik ühes mugavus elu- ja ärihoonetele Tootekataloog 2015 Küte

Kõik ühes mugavus elu- ja ärihoonetele Tootekataloog 2015 Küte Kõik ühes mugavus elu- ja ärihoonetele Tootekataloog 2015 Küte Daikin Altherma: kõikide küttelahenduste keskmes 2 Miks valida Daikini küttesüsteemid? Tänu meie teadus- ja arendustegevusele Euroopas ning

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

User reference guide

User reference guide ADEA35A2VEB ADEA50A2VEB ADEA60A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB ADEA125A2VEB Eesti Sisukord Sisukord 1 Üldised ettevaatusabinõud 2 1.1 Info kasutusjuhiste kohta... 2 1.1.1 Hoiatuste ja sümbolite tähendus...

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

DAIKINI SOOJUSPUMP KASUTUSJUHEND Eesti keel MUDELID FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKINI SOOJUSPUMP KASUTUSJUHEND Eesti keel MUDELID FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKINI SOOJUSPUMP KASUTUSJUHEND Eesti keel MUDELID FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B Tähtsamad omadused Mugavuse ja energiasäästu huvides NUTIKAS SILM NUTIKA

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopilt OÜ 02.12.2014 2 Millest räägime? Hoonetes soojusenergia

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüsteemid 3-aastane tasuvusaeg kui uuendate oma ühetorusüsteemi

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Untitled

Untitled Kasutusjuhend Maasoojuspump LEK UHB EE 1435-1 331125 Nuppude funktsioonide üksikasjalikud selgitused on toodud lk 10. de sirvimise ja erinevate seadistuste määramise kirjeldus on toodud lk 13. Peamenüü

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Operation manuals

Operation manuals FDXM5F3V1B FDXM35F3V1B FDXM50F3V1B FDXM60F3V1B FDXM5F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9 Eesti Sisukord Sisukord 1 Info käesoleva dokumendi kohta Süsteemi kirjeldus.1 Komponendid... 3 Kasutamine

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

job

job Kasutusjuhend seadme kasutajale VIESMANN Küttekatel kõrgendatud katlaveetemperatuuriga töörežiimi või ilmastikust lähtuva töörežiimi regulaatoriga VITODENS 100 W 3/2008 Hoidke juhend alles! Ohutusjuhised

Rohkem

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Kasutusjuhend SUPRAECO Maasoojuspump 6 720 617 200-09.1I STE 60-1 STE 80-1 STE 100-1 STE 130-1 STE 170-1 STM 60-1 STM 80-1 STM 100-1 6 720 807 627 (2013/03) et Sisukord Sisukord 1 Tähiste seletus ja ohutusjuhised.........................

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel /

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel / LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel. 434 1000 / 442 0222 www.cerbos.ee info@cerbos.ee NB! Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult tehniliselt kvalifitseeritud

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD9712 02 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.saeco.com/welcome 2 EESTI TÄHTSAD

Rohkem

4PET B_2016_02

4PET B_2016_02 Dikin Altherm mdltempertuurilise monoploki vlikute plokk Eesti Sisukord Sisukord Info ksutusjuhiste koht. Info käesolev dokumendi koht... Info krbi koht. Vlikute plokk..... Listrvikute eemldmiseks vlikute

Rohkem

Untitled

Untitled Kasutusjuhend Sooja tarbevee soojuspump LEK UHB EE 1535-1 M11842 Lühijuhised Navigeerimine OK-nupp (kinnita/vali) Üles/alla nupud (liiguta/suurenda/vähenda) Back-nupp (tagasi/tühista/välju) Nuppude funktsioonide

Rohkem

Microsoft Word - CobraMT975.doc

Microsoft Word - CobraMT975.doc COBRA MT975 Raadiosaatjad. KASUTAMINE: MicroTALK raadiosaatjad töötavad PMR 446 MHz lainealadel ning vastab kõikidele raadioseadmeid puudutavatele asjakohastele standarditele. Raadiosaatjaga töötamisel

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem