Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3,

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3,"

Väljavõte

1 Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri a kohtuotsus Merck Sharp & Dohme Inc. (Eesti filiaali kaudu) hagis Pfizer H.C.P. Corporation (Eesti filiaali kaudu) vastu avaldatud andmete ümberlükkamise nõudes RIIGIKOHTU TSIVIILKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Tartu, 21. detsember a Kohtukoosseis Eesistuja Ants Kull, liikmed Peeter Jerofejev, Henn Jõks, Villu Kõve, Lea Laarmaa, Jaak Luik ja Tambet Tampuu Kohtuasi Merck Sharp & Dohme Inc. (Eesti filiaali kaudu) hagi Pfizer H.C.P. Corporation (Eesti filiaali kaudu) vastu avaldatud andmete ümberlükkamise nõudes Vaidlustatud kohtulahend Tallinna Ringkonnakohtu 29. märtsi a otsus asjas nr 2-2/348/05 Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Merck Sharp & Dohme Inc. (Eesti filiaal kaudu) kassatsioonkaebus Asja läbivaatamise kuupäev 28. november a Istungil osalenud isikud Hageja esindaja vandeadvokaat Anu Uritam ja kostja esindaja vandeadvokaat Kristi Reinson Resolutsioon 1.Tühistada Tallinna Ringkonnakohtu 29. märtsi a otsus ja saata asi uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule. 2.Kassatsioonkaebus rahuldada. 3.Tagastada Merck Sharp & Dohme Inc-le kassatsioonkaebuselt 28. aprillil a tasutud kautsjon 200 (kakssada) krooni. Asjaolud ja menetluse käik 1.Merck Sharp & Dohme Inc. (Eesti filiaali kaudu) (edaspidi MSD Eesti) hagiavalduse kohaselt esitas Pfizer H.C.P Corporation Eesti filiaali (edaspidi Pfizer Eesti) töötaja Reet Volkmann 16. oktoobril a Kaitsepolitseiametile avalduse, mille tervikteksti edastas ta avaldamiseks ka uudisteagentuurile Baltic News Service (edaspidi BNS). BNS-i koostatud uudistes tsiteeriti üksikasjalikult R. Volkmanni esitatud avalduse teksti. Kostja avalduses oli märgitud, et sotsiaalministri 24. septembri a määrusega nr 112 kinnitatud «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» seab ohtu patsientide elu ja tervise, kuna määruse kohaselt loetakse soodustatuks MSD Eesti ravim Fosamax, kui seda kasutatakse alla 18-aastaste laste raviks. R. Volkmanni avalduses märgiti, ja seda refereeriti ka BNS-i uudises, et ravimit Fosamaxei ole aastal soodusravimite komisjonis arutatud, et hageja ja sotsiaalminister on sõlminud avalikustamata hinnakokkuleppe ja et Ravimiametis registreeritud Fosamaxi ravimidokumendis on kirjas, et Fosamaxon lastele vastunäidustatud, mis tähendab, et see võib seada ohtu laste elu. Selline kostja avaldatud väide on ebaõige, eksitav ja hageja au teotav. Kostja oli andmete ebaõigsusest teadlik, kuna oli tegelike andmetega tutvunud. Ravim Fosamaxei ole vastunäidustatud alla 18- aastastele isikutele Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri a kohtuotsus Me... Leht 1 / 6

2 2.10. oktoobril a ajalehes Eesti Päevalehtavaldatud artikli «Ravimitootja võitleb Oviiri määruse vastu» kohaselt oli kostja esitanud avalduse Kaitsepolitseiametile, kuna samas sotsiaalministri 24. septembri a määruses olevat kohustatud arste ravima kõigepealt hageja südameravimiga Zocorning kui ravi ei ole tulemuslik, võis kasutada teisi ravimeid. Kostja väitel kohustavat sotsiaalministri määrus seega eelistama hageja ravimit kostja ravimile. Kostja töötaja R. Volkmann märkis artiklis, et määrus on ebaseaduslik. Ta ei oska öelda, kas see on korruptsioon. Kostja poolt ajalehes Eesti Päevalehtavaldamiseks esitatud informatsioon tervikuna teotab hageja au. Sotsiaalministri määruses ei ole kirjas, et enne kostja ravimi tarvitamist peaksid arstid kasutama nimelt ja ainult hageja ravimit. Kuna määrus on seaduslik, on alusetud ja au teotavad kõik viited võimalikule korruptsioonile. Hageja leidis, et kostja avaldas teadlikult eksitavaid ja hageja au teotavaid andmeid. Selle ainsaks eesmärgiks oli konkurentsieeliste saamine konkurendi halvustamise abil. Kostja tegevus kujutab endast konkurentsiseaduse (KonkS) -dest 50 ja 51 lähtuvalt kõlvatut konkurentsi. 3.Tuginedes võlaõigusseaduse (VÕS) 1046 lg-le 1, -le 1047, 1054 lg-le 1 ja KonkS 50 lg 1 p- le 1 ja lg-le 2, 51 lg-tele 1 ja 2, palus hageja: 1) tunnistada õigusvastaseks kostja poolt ajalehes Eesti Päevaleht10. oktoobril avaldatud artiklis «Ravimitootja võitleb Oviiri määruse vastu» toodud ebaõigete andmete avaldamine ning ebaõigete andmete avaldamine uudisteagentuurile BNS 16. oktoobril a edastatud avalduses; 2) kohustada kostjat oma kulul avaldatud andmed ümber lükkama ning esitama ajalehele Eesti Päevalehtja uudisteagentuurile BNS avaldused ebaõigete andmete ümberlükkamiseks. 4.Kostja hagi ei tunnistanud ja palus jätta selle rahuldamata. Hageja nõue ebaõigete andmete ümberlükkamiseks on õigusliku aluseta. Teo õigusvastasuse kindlakstegemise nõude saab tsiviilkohtumenetluses esitada iseseisvana üksnes siis, kui sellise nõude esitamise alus on seaduses sätestatud. Muudel juhtudel saab õigusvastasuse kindlakstegemine olla tsiviilkohtumenetluse objektiks ainult teise nõude rahuldamise eelduste kindlakstegemisel. Hageja nõuet ei saa rahuldada, sest õigusaktidest ei leia alust esitada iseseisvat nõuet õigusvastasuse kindlakstegemiseks. Hageja on juriidiline isik, kellel ei ole isiklikke õigusi. Isiklikud õigused on füüsilisel isikul. Juriidilisel isikul ei saa olla au VÕS 1046 lg 1 tähenduses. Kostja ei ole oma tegevusega rikkunud konkurentsiseaduse sätteid. Hageja ei ole tõendanud, et kostjal oleks tekkinud seoses väidetavalt avaldatud ebaõigete andmetega ja eksitava teabega konkurentsieelis hageja ees, ega esitanud sellest tulenevalt kahjunõuet kostja vastu. Viidatud ajaleheartiklis ja uudisteportaali artiklis ei ole esitatud ebatõeseid andmeid. Artiklist ja BNS-i uudisest nähtub üheselt, et need on suunatud mitte hageja, vaid sotsiaalministri määruse vastu. Võlaõigusseaduse 1047 lg 4 kohaselt võib kannatanu ebaõigete andmete avaldamise korral nõuda andmete ümberlükkamist andmete avaldamise eest vastutavalt isikult. Kostja ei ole isik, kes vastutab andmete avaldamise eest, sest ta ei saa kontrollida, kas andmed avaldatakse. Hagi on esitatud vale kostja vastu. 5.Tallinna Linnakohus jättis hagi rahuldamata. Kohus leidis, et kostja ei ole andmete avaldamise eest vastutav isik VÕS 1047 lg 4 tähenduses. Vastavalt VÕS 1047 lg-le 4 võib kannatanu ebaõigete andmete avaldamise korral nõuda andmete avaldamise eest vastutavalt isikult andmete ümberlükkamist või paranduse avaldamist avaldaja kulul, sõltumata sellest, kas andmete avaldamine oli ebaseaduslik. Hageja esitas nõude kostja, mitte kostja töötaja R. Volkmanni vastu põhjendusega, et VÕS 1054 kohaselt vastutab juriidiline isik selle isiku tegude eest, keda ta pidevalt oma majandustegevuses kasutab. 6.Kostja ei ole andmete avaldaja VÕS 1047 mõttes. Pole tõendatud, et kostja omas kontrolli vaidlusaluste andmete üle või see, et ta valis faktide ja arvamuste seast neid, mida edasi anda, või kontrollis teksti ja selle liikumist ideest lugejani. Seega ei otsustanud kostja, kas vaidlusaluseid andmeid avaldada või mitte. Kostja ei saa täita ka andmete ümberlükkamise nõuet. Andmeid saab ümber lükata ainult see isik, kelle kontrollile allub andmete avaldamine, s.o ajakirjandusväljaanne. Andmete avaldamise õigusvastasuse juures eristatakse VÕS 1047 kahte aspekti: 1) ebaõigete andmete avaldamise õigusvastasuse eest võib vastutada ka isik, kes esitas andmeid nende avaldajale (sellest võib teoreetiliselt tuleneda kahju hüvitamise nõue andmeid avaldamiseks esitanud isiku vastu); 2) andmete ümberlükkamise nõude saab esitada üksnes isiku vastu, kes vastutab andmete avaldamise eest. See, et isik vastutab andmete avaldamise eest, ei tähenda automaatselt, et ta vastutab nende andmete ebaõigsuse eest. 7.Andmete avaldamise eest saab vastutada isik, kes omab kontrolli nende andmete avaldamise üle, s.o isik, kes saab otsustada, kas avaldada andmed või mitte ning millisel kujul ja kui palju andmeid avaldada. Seda seisukohta kinnitavad ka asjas esitatud Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektori T. Leito ja Tartu Ülikooli teaduri T. Hennoste arvamused, samuti Eesti ajakirjanduseetika koodeks. Kostja filiaali juhataja R. Volkmann oli vaid üks allikas, mida kasutati ajalehes Eesti Päevalehtartikli ja BNS-i uudiste koostamisel. Artiklid ei sisalda ainult R. Volkmannilt saadud informatsiooni, vaid informatsiooni on saadud ka teistelt allikatelt. BNS-i koostatud uudises on kolm informatsiooniallikat: R. Volkmann, ajaleht Eesti Ekspressja sotsiaalministeerium. Ajalehe Eesti Päevalehtuudise aluseks on erinevate allikate esitatud faktiväited ja arvamused, R. Volkmanni tsitaadid ja arvamus ning ajakirjaniku referaat. Kohtus ei saa hinnata hageja ja andmete avaldaja eest vastutava isiku vahelist õigussuhet esitatud hagi alusel. 8.Hageja viited konkurentsiseaduse rikkumise kohta jättis kohus tähelepanuta, kuna kõlvatu konkurentsi või muu konkurentsiseaduse rikkumise tuvastamise nõuet hageja ei esitanud. 9.Hageja esitas linnakohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse, milles palus otsuse tühistada, kuna kohus kohaldas ebaõigesti materiaalõiguse norme ja rikkus protsessiõiguse norme, hinnates tõendeid ebaõigesti. Vaidluse lahendamisel on kohus jätnud tähelepanuta, et hageja vaidlustas ainult neid andmeid, mida avaldas kostja, Leht 2 / Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri a kohtuotsus Me...

3 mitte uudist ja artiklit tervikuna. Kui kostja pöördus ise BNS-i või ajalehe poole andmete avaldamiseks, ongi ta vastutav VÕS 1047 alusel ebaõigete andmete avaldamise eest. Ringkonnakohtu lahend ja põhjendused 10.Ringkonnakohus jättis 29. märtsi a otsusega linnakohtu otsuse muutmata. Lähtudes TsMS 330 lgst 5, ei pidanud apellatsioonikohus vajalikuks korrata esimese astme kohtu põhjendusi. 11.Ringkonnakohus märkis, et hagis ei ole näidatud konkreetselt andmeid, mille ümberlükkamist hageja taotleb, ega teksti, mille kostja peaks ebaõigete andmete ümberlükkamiseks esitama. Lähtudes hageja esitatud nõuetest, pidi linnakohus vaidluse lahendamisel eelkõige otsustama, kas kostjat saab pidada ajalehe Eesti Päevalehtartiklis ja BNS-i uudistes andmete avaldajaks, ja tulenevalt selle küsimuse lahendamisest otsustama, kas andmed olid ebaõiged ja kuidas need tuleb ümber lükata. 12.Linnakohus kohaldas VÕS 1047 õigesti. Asja materjalist nähtuvalt esitas kostja 16. oktoobril a avalduse Kaitsepolitseiametile, paludes abi sotsiaalministri 24. septembri a määruse nr 112 kehtetuks tunnistamiseks. Selline pöördumine on kooskõlas põhiseaduse -ga 46. Asjaolu, et kostja edastas selle avalduse ka meediaväljaandele, ei tähenda, et tema käitumine oleks õigusvastane ja et ta peaks hiljem ümber lükkama andmeid, mida ta Kaitsepolitseiametile saadetud kirjas teatas. See, kas ja millises ulatuses kostja saadetud kirja ajalehes ja mujal meedias kajastati, sõltus juba teistest isikutest, keda sellesse tsiviilasja ei ole kaasatud. Hagejal endal oli võimalus esitada meedias omapoolne seisukoht ja ümber lükata ajalehes Eesti Päevalehtja BNS-i uudistes toodud andmed või nõuda meediaväljaannetelt ebaõigete andmete ümberlükkamist. 13.Ajalehes Eesti Päevalehtavaldatud artikli «Ravimitootja võitleb Oviiri määruse vastu» on koostanud ajakirjanik, mitte kostja. Kostja ei ole selle artikli avaldaja. Uudisteagentuuri 16. oktoobri a BNS teate, milles räägitakse kostja esindaja poolt kaitsepolitseile avalduse esitamisest, on koostanud toimetus, aga mitte kostja. Seega ei ole kostja avaldanud artiklit ega uudist ja ei ole avaldamise eest vastav isik, keda kohustada neis avaldatud andmeid ümber lükkama. Seetõttu puudus kohtul vajadus otsuses hinnata neid tõendeid, mis võiksid omada tähtsust juhul, kui kostja oleks olnud andmete avaldamise eest vastutav isik. 14.Nii hagiavalduses kui ka kohtuvaidluses taotles hageja ajalehes Eesti Päevalehtja BNS-i uudistes andmete avaldamise õigusvastaseks tunnistamist ja kostja kohustamist ebaõigeid andmeid ümber lükkama, tuginedes VÕS 1046 lg-le 1, -le 1047 ja 1054 lg-le 1 aga ka konkurentsiseaduse, ravikindlustusseaduse ja avaliku teabe seaduse sätetele. Ühtegi otseselt konkurentsiseadusest tulenevat nõuet hageja ei esitanud. Kuna kostja ei ole meedias andmete avaldamise eest vastutav isik, ei saa tema suhtes hagi rahuldada. 15.Õige on hageja väide, et kohus peab aru saama, mida hageja taotleb, ja andma pooltevahelistele suhetele juriidilise kvalifikatsiooni. Kuid linnakohus ei saanud hageja hagiavalduses toodud nõuete rahuldamata jätmisel hakata ise määrama uut hagi eset. Asjaosaliste põhjendused 16.Hageja palub kassatsioonkaebuses tühistada ringkonnakohtu otsus ning saata asi samale ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks. 17.Kohus kohaldas ebaõigesti VÕS 1047, kui leidis, et andmete avaldamise eest saab vastutada vaid isik, kes avaldab neid avalikkusele ehk siis igal juhul ajalehe väljaandja või uudisteagentuur. Võlaõigusseaduse 1047 eesmärgiks ei ole reguleerida vaid paberkandjal ilmuvates päevalehtedes avaldatava informatsiooniga seonduvaid küsimusi. Selline VÕS 1047 tõlgendus ei ole kooskõlas seaduse mõtte, sõnastuse ega eesmärgiga. Ringkonnakohtu otsuse põhjendustest järeldub, et informatsiooniallikas ajakirjanduslikus mõttes ei ole Eestis ühelgi juhul vastutav tema poolt teatavaks tehtud andmete eest, kuna uudiseid koostavad toimetused. Võlaõigusseadus ei näe ette, et ajakirjandusväljaannetel on suurem vastutus andmete avaldamisel kui teistel isikutel. Võlaõigusseaduse 1047 mõistes avaldamisega on tegemist ka siis, kui andmed on avaldatud kas või ühele isikule. Kostja jaoks olid ajakirjandusväljaanded vaid vahendiks, mille kaudu avaldati andmeid avalikkusele. Hageja vaidlustas vaid andmeid, mida avaldas meediaväljaannetele kostja ja mis sisaldusid BNSi uudises ja ajalehes Eesti Päevalehtavaldatud artiklis. Nende andmete avaldamise üle oli kostjal täiesti selge kontroll, kuna ta ise esitas need avaldamiseks. Seega on kostja ebaõigete andmete avaldamise eest üheselt vastutav. 18.Võlaõigusseaduse 1047 lg 1 kohaselt saab isiku majandus- või kutsetegevusse sekkuda ka isiku kohta faktilist laadi andmete mittetäieliku või eksitava avaldamisega. Kostja avaldas kolmandatele isikutele (meediaväljaannetele) ebaõigeid andmeid ning on faktilisi andmeid avaldanud mittetäielikult ja eksitavalt. Sotsiaalministri 24. septembri a määrus ei ole ebaseaduslik ning selle määruse vastuvõtmisega ei ole hagejal mingeid korruptiivseid seoseid. Nimetatud määrus ei kohustanud arste kasutama esmalt ravimit Zocor. Kostja avaldatud andmetest sai teha vaid ühe järelduse: ebaseadusliku ning korruptiivsel teel kehtestatud määrusega on antud eelis hagejale kui kostja konkurendile. 16. oktoobril a avaldatud BNS-i uudis põhineb Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri a kohtuotsus Me... Leht 3 / 6

4 kostja poolt kaitsepolitseile esitatud avaldusel. Kostja on eksitavate ja mittetäielike andmete avaldamise teel loonud mulje, et Fosamaxon lastele ohtlik ravim. Ebaõiged on kostja väited, nagu oleks ravim Fosamaxkantud määrusesse seaduses sätestatud korda eirates. Kohtud jätsid tähelepanuta, et hageja vaidlustatud andmed pärinesid selgelt ja üheselt vaid kostjalt. Hageja ei ole vaidlustanud avaldatud uudiseid tervikuna. Andmete avaldamise üle oli kostjal selge kontroll, sest andmete avaldamiseks pöördus kostja ise meediaväljaannete poole. Tõendatud on, et kostja esitatud dokumente tsiteerisid meediaväljaanded korrektselt. Hagi esemeks on algusest peale olnud kostja avaldatud ebaõigete andmete avaldamise õigusvastaseks tunnistamine. 19.Kohus kohaldas ebaõigesti konkurentsiseadust. Hageja tugines konkurentsiseaduse -dele 50 ja 51. Konkurentsiseaduse 51 lg 1 sätestab, et eksitavaks teabeks loetakse ebaõigete andmete avaldamist, millega kahjustatakse või võidakse kahjustada teise ettevõtja mainet. Ringkonnakohus jättis hageja väited konkurentsiseaduse rikkumise kohta tähelepanuta, kuna hageja ei esitanud konkurentsiseadusest tulenevat nõuet. Konkurentsiseaduse 53 näeb ette, et kõlvatu konkurents või selle puudumine tuvastatakse poolte vaidluses tsiviilkohtumenetluse korras. Hageja nõue oli suunatud andemete avaldamise õigusvastaseks tunnistamisele ning selle nõude üheks õiguslikuks aluseks oli konkurentsiseadus. 20.Ringkonnakohus rikkus oluliselt protsessiõiguse norme. Ringkonnakohus on oma otsuses vastanud apellatsioonkaebuse väidetele vaid osaliselt ja on sellega rikkunud tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) 330 lg-t 6. Ebaõige on ringkonnakohtu seisukoht, et hagi ese ei ole piisavalt täpselt määratletud. Hagiavaldus ja selle ese olid kohtule mõistetavad ning kohus ei teinud hagejale kordagi ettepanekut hagiavaldust täpsustada. Asjaolu, et hageja ei loetlenud hagiavalduse lõpus uuesti neid ebaõigeid andmeid, mis olid välja toodud hagiavalduses endas, ei muuda hagiavaldust selgusetuks. Tsiviilkohtumenetluse ülesandega ei ole kooskõlas olukord, kus alles kohtuotsuses tehakse poolele teatavaks, et tema nõue jääb rahuldamata selle väidetava ebaselguse tõttu. 21.Kostja vaidleb kassatsioonkaebusele vastu. Hagi jäeti õigesti rahuldamata seetõttu, et kostja ei ole andmete avaldamise eest vastutav isik VÕS 1047 mõttes. Hageja väide, et ta ei vaidlustanud ajalehes avaldatud artiklit tervikuna, on asjassepuutumatu. See, millises ulatuses vaidlustas hageja ajalehes Eesti Päevalehtavaldatut artiklit ja BNS-i uudist, ei mõjuta järeldust selle kohta, kes oli andmete avaldamise eest vastutav isik. Ringkonnakohus kohaldas VÕS 1047 õigesti. Hageja nõudis ajalehes Eesti Päevalehtja BNS-i uudisteportaalis avaldatud andmete ümberlükkamist. Seega ei pidanud kohtud hindama seda, kas artiklite koostamisel kasutatud informatsiooni edastamine ajakirjanikele kujutas endast avaldamist VÕS 1047 mõttes. Kuna hageja ei rajanud nõuet andmete avaldamise vastuolule konkurentsiseadusega, siis ei olnud vaja hinnata nimetatud väiteid. Seetõttu ei pidanud kohus hindama seda, kas kostja tegevus võis olla mis tahes muu õigusaktiga vastuolus. 22.Kolleegiumi istungil jäi hageja esindaja kassatsioonkaebuse väidete juurde ja lisaks palus kostjalt välja mõista kassatsioonimenetluse õigusabikulu 9950 krooni. Vastustaja esindaja jäi kirjalikus vastuses esitatud väidete juurde. Tsiviilkolleegiumi seisukoht 23.Kolleegium leiab, et ringkonnakohtu otsus tuleb TsMS 363 p-de 1 ja 2 alusel tühistada materiaalõiguse normi ebaõige kohaldamise ja protsessiõiguse normi olulise rikkumise tõttu. 24.Asjas on õiguslik vaidlus selle üle, kas VÕS 1047 mõttes loetakse ebaõigete andmete avaldamiseks üksnes meediaväljaandes andmete avaldamist üldsusele või ka ebaõigete andmete avaldamist meediale. Sellest oleneb, kas avaldaja saab olla ainult meediaettevõtja või ka isik, kes avaldab andmed meediaväljaandele. Seega tuleb vastata küsimusele, kas isik, kes avaldab teise isiku kohta kolmandale isikule, sh ka meediaväljaandele ebaõigeid andmeid, samuti faktilisi andmeid mittetäielikult ja eksitavalt, saab vastutada VÕS 1047 lg 4 järgi. 25.Kolleegium leiab, et avaldamine VÕS 1047 tähenduses on andmete kolmandatele isikutele teatavaks tegemine. Avaldaja on seega isik, kes teeb kolmandatele isikutele andmed teatavaks.kolleegium nõustub hagejaga, et meedias (ajakirjanduses) andmete avaldamise korral saab avaldajaks olla ka meediaväljaandele andmeid edastanud isik. Kuigi viimane ei ole nt ajaleheartikli avaldaja, saab ta olla andmete muus vormis avaldaja. VÕS -st 1047 ei tulene, et avaldaja all mõeldakse üksnes meediaettevõtjat. Osundatud sätetest ei tulene, et isik kes avaldas ebaõigeid andmeid meediaväljaandele, ei vastuta VÕS 1047 lg 4 alusel. Seega on kohtud õigesti leidnud, et ebaõigete andmete avaldamise õigusvastasuse eest võib vastutada samuti isik, kes esitab andmed meediaväljaandele. Kolleegium märgib, et ka Riigikohtu erikogu on 5. detsembri a otsuses tsiviilasjas nr (RT III, 1997, 33, 352) asunud seisukohale, et avaldajaks on ka isik, kes andmed ajakirjandusele avaldab. 26.Võlaõigusseaduse 1047 lg-s 4 nähakse ette ebaõigete andmete ümberlükkamise kohustus, sõltumata andmete avaldamise õigusvastasusest. Ebaõigete andmete avaldamine võib osutuda VÕS 1047 lg-te 1, 2 ja 3 tingimuste esinemisel õiguspäraseks. Seega on ebaõigete andmete ümberlükkamise kohustus sätestatud seaduses objektiivse vastutusena, sõltumata andmete avaldamise õigusvastasusest ja avaldaja süüst. (Vt ka Riigikohtu otsus 13. maist a tsiviilasjas nr (RT III, 2005, 18, 189).) Leht 4 / Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri a kohtuotsus Me...

5 27.Otsides vastust küsimusele, kas hagi on esitatud õige kostja vastu, tuleb kontrollida, mida hageja nõudis. Hagiavalduses palus hageja: 1) tunnistada õigusvastaseks ajalehes Eesti Päevaleht10. oktoobril a avaldatud artiklis «Ravimitootja võitleb Oviiri määruse vastu» kostja esitatud ebaõigete andmete avaldamine ning kostja poolt ebaõigete andmete avaldamine uudisteagentuurile Baltic News Service 16. oktoobril a edastatud avalduses; 2) kohustada kostjat omal kulul avaldatud andmed ümber lükkama ning esitama ajalehele Eesti Päevalehtja uudisteagentuurile Baltic News Service avaldused ebaõigete andmete ümberlükkamiseks. 28.Kolleegium nõustub ringkonnakohtuga, et kui hageja nõudis ajalehes Eesti Päevaleht 10. oktoobril a avaldatud artiklis «Ravimitootja võitleb Oviiri määruse vastu» ebaõigete andmete avaldamise õigusvastaseks tunnistamist, siis ei ole kostja selle artikli avaldaja, sest ta ei omanud kontrolli andmete ajakirjanduses avaldamise üle. Kostja ei ole selles osas ka andmete meediaväljaandes avaldamise eest vastutav isik VÕS 1047 lg 4 mõttes ning teda ei saa kohustada oma kulul ümber lükkama andmeid, mis on avaldatud nimetatud artiklis. 29.Põhjendatud on kassatsioonkaebuse väide, et ringkonnakohus ei ole andnud hinnangut hageja apellatsioonkaebuse väitele, et hageja nõudis kostjalt meediaväljaannetele kui kolmandatele isikutele avaldatud andmete ümberlükkamist. Sellega rikkus ringkonnakohus TsMS 330 lg-t Kohtud on jätnud selgitamata, mida hageja nõudis. Hageja väitel edastas kostja kaitsepolitseile saadetud avalduse avalikustamiseks BNS-ile ja ajalehele Eesti Päevaleht. Hageja on märkinud (tlk 155) seoses VÕS 1047 kohaldamisega: «Antud juhul esitas andmed avaldamiseks kostja; ajakirjandusväljaanne oli vaid üks vahend, mille kaudu andmeid avaldati.» Ringkonnakohus on jätnud tähelepanuta, et hageja palus tunnistada õigusvastaseks kostja poolt ebaõigete andmete avaldamine BNS-ile 16. oktoobril a edastatud avalduses. Juhul kui hageja on nõudnud ka andmete ümberlükkamist, mida väidetavalt kostja on esitanud ajalehele Eesti Päevaleht, ja kui nende andmete esitamine kostja poolt BNS-ile ja ajalehele Eesti Päevalehton tõendatud, siis on hagejal õigus nõuda VÕS 1047 lg 4 alusel kostjalt ebaõigete andmete ümberlükkamist nii BNS-i ja kui ka ajalehe Eesti Päevalehtees. 31.Kolleegium märgib, et hageja tugines hagis muuhulgas sellele, et ebaõigete andmete ja faktilist laadi andmete mittetäielik või eksitav avaldamine kolmandatele isikutele on õigusvastane. Sellise tuvastusnõude rahuldamise eelduseks on isiku õigustatud huvi. Kolleegium peab vajalikuks selgitada, et kahju tekitamine isiku kohta ebaõigete andmete avaldamisega on õigusvastane eelkõige siis, kui rikuti kannatanu isiklikke õigusi (VÕS 1045 lg 1 p 4) või sekkuti isiku majandus- või kutsetegevusse (VÕS 1045 lg 1 p 6). Võlaõigusseaduse 1047 lg 1 järgi on isiklike õiguste rikkumine või isiku majandus- või kutsetegevusse sekkumine isiku või tema tegevuse kohta ebaõigete andmete avaldamise või faktilist laadi andmete mittetäieliku või eksitava avaldamisega õigusvastane, kui avaldaja ei tõenda, et ta ei teadnud avaldamisel andmete ebaõigsusest või mittetäielikkusest ega pidanudki sellest teadma. Teise isiku au teotava või teisele isikule majanduslikult kahjuliku asjaolu avaldamine loetakse VÕS 1047 lg 2 järgi õigusvastaseks, kui avaldaja ei tõenda, et avaldatud asjaolu vastab tegelikkusele. Lisaks neile sätetele tuleb isiku kohta ebaõigete andmete avaldamise õigusvastasuse üle otsustamisel lähtuda VÕS -st 1046 ja l047 lgst 3. Isiku kohta ebaõigete andmete avaldamine võib olla õigusvastane seetõttu, et rikuti seadusest tulenevat kohustust (VÕS 1045 lg 1 p 7). Näiteks on KonkS 51 lg 2 kohaselt keelatud eksitava teabe avaldamine või avaldamiseks esitamine või tellimine kas enda või kaubaturul osaleva teise ettevõtja, tema kauba või töövahendi kohta, välja arvatud teabe avaldamine, kui avaldajalt on sellise teabe avaldamine tellitud või avaldaja ei vastuta teiste poolt temale esitatud teabe õigsuse eest. Avaldaja peab tõendama, et ta ei teadnud ega pidanudki teadma andmete ebaõigsusest või mittetäielikkusest. Konkurentsiseaduse 51 lg 1 järgi on eksitav teave ebatõesed andmed, mis võivad ostja tavalise tähelepanelikkuse juures tekitada pakkumisest eksliku mulje või millega kahjustatakse või võidakse kahjustada teise ettevõtja mainet või tema majandustegevust. Asja uuel läbivaatamisel tuleb ringkonnakohtul selgitada, kas hagejal on õigustatud huvi andmete avaldamise õigusvastasuse kindlakstegemiseks. Ainuüksi ebaõigete andmete ümberlükkamise nõude lahendamiseks ei pea kohus võtma seisukohta andmete avaldamise õigusvastasuse kohta (vt otsuse p 26). 32.Kuna ringkonnakohus jättis hagi rahuldamata seetõttu, et hagi on esitatud mittekohase kostja vastu, andmata õiguslikku hinnangut hagi sisu kohta, ei pea kolleegium vajalikuks analüüsida kassatsioonkaebuse teisi põhjendusi. 33.Hageja taotlus kassatsiooniastmes kantud õigusabikulu katteks 9950 krooni väljamõistmiseks lahendatakse asja uuel läbivaatamisel sõltuvalt asja lahendamise tulemustest. Ants KULL Peeter JEROFEJEV Henn JÕKS Villu KÕVE Lea LAARMAA Jaak LUIK Tambet TAMPUU Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri a kohtuotsus Me... Leht 5 / 6

6 J. Luige eriarvamus Ma ei nõustu kolleegiumi seisukohaga, et ringkonnakohus on jätnud selgitamata, mida hageja nõudis. Samuti sellega, et VÕS 1047 mõttes võib avaldajaks olla ka meediale andmeid avaldanud kostja. 1. Esitades kohtule kaks iseseisvat hagi, on hageja minu arvates oma nõuded piisavalt selgelt väljendanud: 1) tunnistada õigusvastaseks kostja poolt ajalehes Eesti Päevaleht10. oktoobril a avaldatud artiklis «Ravimitootja võitleb Oviiri määruse vastu» toodud ebaõigete andmete avaldamine ning ebaõigete andmete avaldamine uudisteagentuurile Baltic News Service 16. oktoobril a edastatud avalduses (tuvastushagi); 2) kohustada kostjat omal kulul avaldatud andmed ümber lükkama ning esitama ajalehele Eesti Päevalehtja uudisteagentuurile Baltic News Service avaldused ebaõigete andmete ümberlükkamiseks (kohustushagi). Nende nõuete lahendamine on aga probleemne kohtule oluliste asjaolude esitamata jätmise tõttu. 2.Kohtupraktikas mõistetakse hagi alusena neid hageja osundatud asjaolusid, mille tuvastamisega hageja seob oma materiaalõiguse normile rajatud nõude. Arvestades, et õigusliku kvalifikatsiooni andmisel on kohus seotud hagi aluseks olevate asjaoludega, millele pool on viidanud, pidi hageja hagiavalduses märkima mõlema nõude aluseks oleva ühe asjaoluna, millised kostjale omistatavad hageja kohta esitatud andmed ei vasta tegelikkusele. Kuna hageja ei ole hagiavalduses märkinud, milliste kostja avaldatud andmete ümberlükkamist ta taotleb, ei ole kohtul ka asja uuel läbivaatamisel võimalik võtta seisukohta selles, kas need andmed käivad hageja kohta. Võimaliku tuvastushagi aluseks olevaks üheks asjaoluks on ka õigustatud huvi olemasolu andmete avaldamise õigusvastasuse kindlakstegemiseks. Hageja on hagiavalduses üldsõnaliselt märkinud, et BNS-is avaldatud kostja töötaja väide ravimi Fosamaxohust laste elule on ebaõige, eksitav ja hageja au teotav ning et Eesti Päevaleheskostja avaldatud informatsioon tervikuna teotab hageja au. Kuna andmetena käsitatakse üksnes faktiväited, ei saa nende hulka kuuluda väited, mis väljendavad üldist hinnangut mingile kostjaga seotud sündmusele või tema võimalikule tegevusele. Seega on ringkonnakohus otsustes õigustatult märkinud, et hagis ei ole näidatud konkreetselt andmeid, mille ümberlükkamist hageja taotleb, ega teksti, mille kostja peaks ebaõigete andmete ümberlükkamiseks esitama. Leian, et kohus peab küll TsMS 171 kohaselt tagama protsessiosalistele asjas tähtsate asjaolude väljaselgitamise võimaluse, kuid erapooletuse ja poolte võrdsuse põhimõtet järgides ei tohi kohus käsitleda hagi alusena asjaolusid, millele hageja ei ole viidanud. 3.Tuginedes asjas tuvastatud asjaoludele, ei näe ma mõistlikku õigustust pidada kostjat temalt saadud andmete avaldamise eest VÕS 1047 lg 4 mõttes vastutavaks isikuks, kellelt võib nõuda nende andmete ümberlükkamiseks avalduse esitamist meediaettevõtjatele. Tulenevalt VÕS 1047 lg-st 4 võib isik, kelle kohta on avaldatud ebaõigeid andmeid, nõuda andmete avaldamise eest vastutavalt isikult andmete ümberlükkamist või paranduse avaldamist avaldaja kulul, sõltumata sellest, kas andmete avaldamine oli õigusvastane. Nõustun sellega, et olenevalt avaldamise asjaoludest, võib meedias ebaõigete andmete avaldamise eest vastutada isik, kes sellised andmed avaldamiseks esitas. Siinjuures pean ma silmas näiteks riiklike institutsioonide informatsiooni, pressi- või börsiteadete või ka tellitud reklaami avaldamist meedias, kus edastatava informatsiooni õigsuse eest vastutuse panemine meediaettevõtjale ei oleks vastavuses vaadeldava sätte mõtte ega eesmärgiga. Sel juhul on meedia avaldajaks pelgalt formaalses mõttes, edastades informatsiooni muutmata kujul. Asjas aga ei vaielda selle üle, et käsitletava ajaleheartikli ja uudise koostasid ja avaldasid meediaettevõtjad, kasutades informatsiooni saamise ühe allikana ka kostja töötajat. Samuti on tuvastatud, et kostja ei omanud mingit kontrolli temalt saadud informatsiooni meedias avaldamise üle. Neil asjaoludel saab minu arvates hageja kohta avaldatud andmete ümberlükkamise kohustus VÕS 1047 lg 4 alusel tekkida üksnes meediaettevõtjal. Kohustades aga allikat ümber lükkama temale meedias omistatud faktiväiteid, ei ole võimalik kõrvaldada hageja õiguste rikkumist, sest avaldatuna määratlemata isikute ringile jäävad need faktiväited tõestena kehtima. 4.Riigikohtu erikogu 5. detsembri a otsuse tsiviilasjas nr (RT III, 1997, 33, 352) kohaselt võib ajakirjandusele hageja kohta ebaõigete andmete avaldaja vastutada küll hagejale õigusvastaselt tekitatud moraalse kahju eest, kuid temalt ei saa nõuda ajaleheartiklis avaldatud ebaõigete andmete ümberlükkamist: «Juhul kui kostjad ei tõenda nimetatud faktiväite vastavust tegelikkusele, paneb kohus TsÜS 23 lg 2 alusel kostjale AS Media kohustuse avaldada samas massiteabevahendis teade, et vaidlustatud lause ei vasta tegelikkusele.» Seega ei ole viidatud erikogu otsuse järgi meediale andmete avaldaja nende andmete meedias avaldamise eest vastutavaks isikuks (kostjaks) tegelikkusele mittevastavate faktiväidete ümberlükkamise nõudes. J. LUIK Leht 6 / Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri a kohtuotsus Me...

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 31.05.2007 Avaldamismärge: RT III 2007, 23, 190 3-2-1-54-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 31. mai 2007. a

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.06.2008 Avaldamismärge: RT III 2008, 29, 197 3-2-1-44-08 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni 2008.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 16.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2010, 1, 1 3-2-1-125-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16. detsembri 2009.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 02.03.2005 Avaldamismärge: RT III 2005, 9, 86 3-2-1-167-04 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2. märtsi 2005. a

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, 339 3-2-1-134-01 RAS Ookean (pankrotis) hagis Postipankki Oy (uus ärinimi Sampo Pankki Oyj),

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-2-1-71-12 Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulahend Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Tsiviilasja hind

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 RIIGIKOHTU KRIMINAALKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Tartus 31. jaanuaril

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 15.05.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 21, 191 3-3-1-32-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 15. mai 2006. a kohtumäärus

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 09.03.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 13, 98 3-3-1-94-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi 2009. a kohtuotsus

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13.03.2012.a.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus  ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

Microsoft Word - HagiTagamine.doc

Microsoft Word - HagiTagamine.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND HAGI TAGAMINE TSIVIILKOHTUMENETLUSES Kohtupraktika analüüs Margit Vutt analüütik Tartu november 2009 1. Analüüsi eesmärk...3 2. Valdkonna õiguslik reguleerimine TsMS-i muudatused

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 10.06.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 22, 213 3-3-1-38-03 Riigikohtu halduskolleegiumi 10. juuni 2003. a

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.02.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 8, 54 3-3-1-81-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 11. veebruari 2009.

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

ECHR

ECHR EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS TEINE OSAKOND KOHTUASI NIKITIN JT vs. EESTI (Kaebused nr 23226/16 ja veel 6) KOHTUOTSUS STRASBOURG 29. jaanuar 2019. a Käesolev kohtuotsus jõustub konventsiooni artikli 44 lõikes

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-72-12 Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Jüri

Rohkem

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_ Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Tallinna Ringkonnakohus Kaire Pikamäe, Monika Laatsit ja Virgo Saarmets 23.11.2017, Tallinn Haldusasja number Haldusasi

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Untitled

Untitled RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-81-12 Otsuse kuupäev 9. mai 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Ivo Pilving Kohtuasi

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

[1]

[1] K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Tsiviilasja number 2-08-76058 Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tsiviilasi Tsiviilasja hind apellatsioonimenetluses Vaidlustatud kohtulahend Tallinna

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö Juhendaja: dr iur Mari Ann Simovart Tallinn 2013 SISUKORD

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA  ÕIGUSABI  TAOTLUSE  VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

(Microsoft Word - Menetluslikud probleemid menetluskulude v\344ljam\365istmisel tsiviilkohtumenetluses - Copy)

(Microsoft Word - Menetluslikud probleemid menetluskulude v\344ljam\365istmisel tsiviilkohtumenetluses - Copy) TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse õppetool BAKALAUREUSETÖÖ MENETLUSLIKUD PROBLEEMID MENETLUSKULUDE VÄLJAMÕISTMISEL TSIVIILKOHTUMENETLUSES Annelii Reinvart Juhendaja mag. iur. Kai Härmand Kaasjuhendaja

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x Tamur Tsäkko peadirektor Maanteeamet info@mnt.ee Teie 1.02.2011 nr 1-19/11-00004 Õiguskantsler 3.03.2011 nr 7-4/110021/1101118 Ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks avaldajale teises Euroopa Liidu liikmesriigis

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja 1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja anda soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate

Rohkem

Microsoft Word - Vayser_otsus_est.doc

Microsoft Word - Vayser_otsus_est.doc EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME VIIES OSAKOND OTSUS VASTUVÕETAVUSE KOHTA Kaebus nr 7157/05 Aleksey Vayser versus Eesti Euroopa Inimõiguste Kohus (viies osakond), olles

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem