TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKA TEADUSKOND Matemaatilise statistika instituut Cliona Georgia Dalberg Eesti elektritarbimise prognoos Magistritö

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKA TEADUSKOND Matemaatilise statistika instituut Cliona Georgia Dalberg Eesti elektritarbimise prognoos Magistritö"

Väljavõte

1 TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKA TEADUSKOND Matemaatilise statistika instituut Cliona Georgia Dalberg Eesti elektritarbimise prognoos Magistritöö finants- ja kindlustusmatemaatika erialal (30 EAP) Juhendajad: Joosep Lassmann, MSc, Eesti Energia Raul Kangro, PhD, Tartu Ülikool Tartu 2015

2 Eesti elektritarbimise prognoos Käesolevas magistritöös prognoositakse Eesti elektritarbimist 24 tundi ette. Antakse ülevaade tugivektorregressiooni teooriast ning kasutatavast paketist R tarkvaras. Koostatakse ennustamiseks lineaarse regressiooni mudelid ning tehakse nende analoogid tugivektorregressiooni abil. Võrdlemiseks kasutatakse ka ARIMA mudelit. Tulemusi hinnatakse aasta jaanuari ning veebruari prognooside keskmise suhtelise vea ning keskmise ruutvea põhjal. Mudeleid parandatakse argumenttunnuste lisamise ning muutmisega. Lõplik valik parima mudeli osas tehakse uue testperioodi kaasamisel. Märksõnad: elektritarbimine, prognostika, regressioonanalüüs, aegridade analüüs, tehisõpe Estonian electric load forecast This thesis concentrates on forecasting Estonian electric load 24 hours ahead. The overview of support vector regression and available packages in R software are given. Linear models are built and transformed to support vector regression models. Also one time series model is considered for comparison. Performances of models are evaluated by mean absolute percentage error and root mean square error of January and February Models are modified by adding different variables. Final selection is based on a new test period. Key words: electricity consumption, prediction, regression analysis, analysis of time series, automatic learning 1

3 Sisukord 1 Sissejuhatus 1 2 Ülevaade tugivektorregressiooni teooriast ja rakendamisest Tugivektorregressiooni idee Lineaarne juht Mittelineaarne juht Levinuimad tuumafunktsioonid Tarkvara Caret pakett Paketi Caret funktsioonid ning nende argumendid K-kordne ristvalideerimine Ristvalideerimine aegridade korral Parameetrite väärtuste analüütiline hindamine Skaleerimine Aegrea teooria Kasutatavad andmestikud Andmestike korrastamine ja uurimine Mudeli koostamine Tunnuste valik Prognoosi headuse mõõdikud Lineaarse regressiooni ning aegrea mudelid Mudel 1: ühe tunni prognoos Mudel 2: suhetega mudel Mudel 3: koosmõjuga mudel Mudel 4. Aegrida Esimene tugivektorregressiooni mudel Teine tugivektorregressiooni mudel Analüütiliste lähenditega Analüütilisi lähendeid leidmata Kolmas tugivektorregressiooni abil leitud mudel Mudelite parandamine ja parima mudeli valik Lokaalse trendi kohta info lisamine

4 6 Kokkuvõte 42 A Lineaarsete mudelite koodid 43 A.1 Mudeli 1 kood A.2 Mudeli 2 kood A.3 Mudeli 3 kood B Aegrea kood 45 C Tugivektorregressiooni mudelite koodid 46 C.1 Tugivektorregressiooni mudeli 1 kood C.2 Tugivektorregressiooni mudeli 2 kood C.2.1 Analüütilise lähenemise kood C.2.2 Analüütiliste lähenditeta C.3 Tugivektorregressiooni mudeli 3 kood D Mudelite parandamise kood 51 D.1 Uute suhete arvutamine, indikaatorite uuendamine

5 1 Sissejuhatus Elektritarbimise võimalikult täpne ennustamine on ettevõtte jaoks väga tähtis. Nord Pool Spoti andmetel maksis Eestis aastal MW/h elektrit keskmiselt 43,14 eurot ning aastal ,61 eurot. Keskmine tarbimine tunnis oli aastal 905,0751 MW. Neljaprotsendise eksimuse juures oleks võinud aastal 2013 kahju ulatuda ühes tunnis üle 1550 euro, aastal üle 1350 euro. Selge on see, et elektritarbimine on juhuslik. Juhuslike suuruste prognoosimiseks kasutatakse mitmesuguseid mudeleid, mille hulgas on hästituntud lineaarse regressiooni mudel, aegridade jaoks mõeldud ARIMA mudelid ning suhteliselt hiljuti väljatöötatud tugivektorregressiooni mudelid. Töö eesmärgiks on kindlaks teha, kas tugivektorregressiooniga õnnestub saada elektritarbimisele paremaid lühiajalisi prognoose, kui kasutusel olevad ARIMA mudelid saavad. Magistritöö koosneb kolmest osast. Esimene osa annab põgusa ülevaate tugivektorregressiooni teooriast ning rakendamise võimalusest tarkavaras R. Teoorias tutvustatakse kõigepealt lineaarset juhtu ning seejärel üleminekut mittelineaarsele juhule koos tüüpilisemate tuumafunktsioonidega. Rakendamise puhul antakse ülevaade tugivektoritega töötamise paketist Caret ning räägitakse skaleerimisest ning parameetritele analüütiliste lähendite leidmisest. Teine ja kolmas osa puudutavad praktilist käsitlust. Esmalt sobitatakse andmetele lineaarseid mudeleid, mis aitavad leida parimaid tarbimist iseloomustavaid argumenttunnuseid ning mõista, kuidas kasutada prognoosimisel tarbimise ajalugu. Lineaarste mudelite sobitamisega luuakse võrdlusbaas, mis aitab tugivektorregressiooniga saavutatud tulemusi hinnata. Lineaarse regressiooni kõrval katsetatakse ka aegridade analüüsi vahendeid ning tehakse üks ARIMA mudel. Saadud mudelite puhul tuuakse välja tugevad ja nõrgad küljed ning hinnatakse nende prognoosivõimet. Lisaks illustreeritakse tulemusi graafiliselt. Seejärel keskendutakse tugivektorregressiooni mudelite sobitamisele. Kolmandas osas täpsustatakse parimaks osutunud mudeleid, lisades tarbimise ajalugu iseloomustavaid tunnuseid. Koostatakse koondtabelid ning valitakse välja parim mudel. Lisas on tarkvara R koodid. Tööle on kaasa pandud ka failid koos koodide, andmestike ja tulemustega. Autor soovib tänada juhendajaid Raul Kangrot ning Joosep Lassmanni suunamise, märkuste ning paranduste eest. 1

6 2 Ülevaade tugivektorregressiooni teooriast ja rakendamisest 2.1 Tugivektorregressiooni idee Tugivektorid on masinõppes olulisel kohal ning neid kasutatakse enamasti klassifitseerimisprobleemide lahendamisel, kus objekti klassikuulumise otsus võetakse vastu väikese hulga treeningandmete (tugivektorite) põhjal- omadus, mida nimetatakse hõreduseks. Hõredus tuleneb sellest, et klassifitseerimisülesande korral on tähtis otsustada, kus paiknevad klassidevahelised piirid argumenttunnuste ruumis ning piiri määravad vaid osad vaatlused, mis on piirilähedased ja neid rikuvad. Selgelt õigetesse piiridesse kuuluvate vaatluste asukohad piirkonna sees ei ole olulised ja selliste vaatluste argumentide väikesed muudatused ei mõjuta piiride asukohta. Sarnane piirkond peab olema ka regressioonhinnangu korral [13, lk 252]. Hõreduse ülekandmiseks reaalarvuliste väärtustega juhuslike suuruste lähendamisele, on kasutusele võetud epsilon-tundetu kaofunktsioon [13, lk 251]: y f(x) ε = max{0, y f(x) ε}. (1) Empiiriliseks riskiks nimetatakse suurust R(f) = 1 l L(f(x), y), kus L(f(x), y) on kaofunktsioon. Piisavalt suure ε korral on võimalik, et empiiriline risk saab epsilon-tundetu kaofunktsiooni korral väärtuseks nulli, mis ei tähenda aga, et f(x) oleks sobiv ennustamiseks. Seega jõutakse ruutplaneerimise ülesandeni. Järgnev ülevaade põhineb artiklil [15]. Antud on treeningandmed {(x 1, y 1 ),..., (x l, y l )} X R, kus X tähistab tunnusvektorite ruumi. Epsilontugivektorregressiooni peamine eesmärk on sobitada selline funktsioon, mille korral kaofunktsiooni 1 abil leitud kadu oleks treeningandmete korral nii väike kui võimalik. Funktsioon ise peaks olema samal ajal argumentide muutumise korral võimalikut aeglaselt muutuv. Teisisõnu, epsilonist väiksemad vead ei paku meile huvi (kuna need ei mõjuta tulemust), kuid suuremate vigade poolt põhjustatud kadu peab olema minimaalne. 2

7 2.2 Lineaarne juht Tugivektorregressiooni tavajuht kasutab argumenttunnuste suhtes lineaarseid funktsioone. Lineaarse funktsiooni võib kirja panna kujul f(x) = w, x + b w,x X, b R, (2) kus, tähistab skalaarkorrutist ruumis X. Selle funktsiooni jaoks tähendab väike tõus võimalikult väikese normiga w väärtust. Üks variant aeglase muutumise tagamiseks on minimiseerida norm w 2 = w, w. Seega saab konstrueerida kumeraoptimiseerimise probleemi: minimiseerida 1 2 w2 tingimusel, et y i f(x i ) ε, i = 1, 2..., l (3) Hulka, mis sisaldab selliseid vektoreid w ning vabaliikmeid b, mille korral kõik kitsendused on täidetud, nimetatakse lubatavaks hulgaks. Eespool toodud lähenemine on piisav, kui etteantud täpsuse epsilon korral on lubatav hulk mittetühi. Mittetühja lubatava hulga saaks tagada, valides väga suure epsiloni, kuid see viiks ebatäpsete tulemusteni. Lihtsa illustreeritud näite võib leida Mušnikovi magistritööst [12, lk 11-13], kus näidatakse, et epsiloni 0,2 korral (joonisel 1 vasakul) ei ole võimalik leida sellist lineaarset funktsiooni, mis rahuldaks toodud kitsendusi. Suurendades epsiloni 0,6-ni (paremal) tekib mittetühi lubatav hulk ning leidub mitmeid lahendiks sobivaid variante. Joonisel on kaks võimalikku lahendit, väikseima võimaliku tõusuga lahend on toodud punasega. 3

8 Joonis 1: Vasakul mittelahenduv probleem ε = 0, 2 korral [12, lk 12] ning paremal näited lahenditest lõdvendatud kitsenduse ε = 0, 6 korral [12, lk 13] Lubatava hulga olemasoluks lõdvendatakse kitsendusi, tuues sisse positiivseid ning negatiivseid absoluutväärtuselt epsilonist suuremaid prognoosivigasid iseloomustavad muutujad ξ ja ξ ning lahendatakse ülesanne minimiseerida 1 2 w2 + C tingimusel, et (ξ i + ξi ) (4) y i w, x i b ε + ξ i w, x i + b y i ε + ξ i ξ i, ξ i 0 Konstant C (regularisatsiooniparameeter) määrab tasakaalu vektori w tõusu ning epsilon-tundetu kaofunktsiooni abil arvutatud kao vahel [9]. C annab suurema või väiksema kaalu nendele absoluutväärtuselt epsilonist suurematele prognoosivigasid iseloomustavatele muutujatele, mis mõjutavad mudeli keerukust ning seeläbi stabiilsust ja ülesobitamist [14]. 4

9 Joonis 2 iseloomustab epsilon-tundetut piirkonda ning suuremaid prognoosivigu iseloomustavaid tunuseid. Ainult need punktid, mis asuvad väljaspool varjutatud ala tekitavad kahju. Kahju tekib lineaarselt- mida suurem on eksimus, seda rohkem kahju tekib. Joonis 2: Ühemõõtmelise lineaarse regressiooni juhu epsilontundetu piirkond[15, lk 2] Enamikul juhtudest lahendatakse ülesanne 4 sellega duaalse ülesande lahendamise abil. Probleem lahendatakse parameetri C erinevate väärtuste korral ja pärast valitakse valideerimise abil optimaalseim väärtus[3]. Peamine idee on konstrueerida sihifunktsioonist Lagrange i funktsioon ning vastavad kitsendused, kasutades duaalseid muutujaid. On võimalik näidata, et nii esialgse kui duaalse ülesande lahend on vastava ülesande sihifunktsiooni sadulpunktiks [13, lk ]. Üldise juhu kohta on teoreetilise meetodi üksikasjalikult läbi teinud oma magistritöös Mušnikov [12, lk 10-11], võttes aluseks ruutplaneerimise probleemi (3): minimiseerida 1 2 w2 kitsendusega y i f(x i ) ε Mušnikov on kirjeldanud järgmised sammud: 1. Lagrange i funktsiooni moodustamine L = 1 2 w 2 C l α i (ε + y i f(x i )) l αi (ε y i + f(x i )) tingimusel α i, α i 0, i = 1,..., l 5

10 2. Lineaarse funktsiooni 2 asendamine Lagrange i funktsiooni 3. Slateri tingimustele viitamine (kui Slateri tingimused on rahuldatud, siis on funktsioonil lahendi kohal sadulpunkt nii esialgsete kui duaalsete muutujate suhtes)[13, ptk 6] 4. Kuhn-Tuckeri teoreemi kasutamine (ruutplanerimise probleemi lahendi leidmine on samaväärne Lagrange i funktsiooni sadulpunktide leidmisega)[13, lk 166] 5. Lagrange i funktsiooni osatuletise võtmine ning nulliga võrdustamine ja asendamine punktis kaks saadud võrdusesse 6. Duaalse ülesandeni jõudmine Tuletame sama skeemi kohaselt ülesande 4 duaalse ülesande. Sellel juhul on Lagrange i funktsiooniks: L := 1 2 w 2 + C l (ξ i + ξi ) l (η i ξ i + ηi ξi ) l α i (ε + ξ i y i + w, x i + b) l αi (ε + ξi + y i w, x i b) (5) Siin η i, ηi, α i, αi on Lagrange i kordajad, seega duaalsed muutujad peavad rahuldama kitsendusi α ( ) i, η ( ) i 0. Tähistus ( ) viitab korraga nii tärniga kui tärnita muutujale. Sadulpunkti tingimusest järeldub, et Lagrange i funktsiooni osatuletised esialgsete muutujate järgi peavad olema nullid. b L = (αi α i ) = 0 (6) w L = w (α i αi )x i = 0 (7) 6

11 ( ) ξ L = C α ( ) i η ( ) i = 0 (8) i Võrreldes Mušnikovi lahendatud probleemiga on lisandunud tingimus ehk osatuletised ξ ( ) järgi. Duaalse ülesande saamiseks tuleb asendada 6, 7 ja 8 Lagrange i funktsiooni 5 : L = 5 1 l (α i αi )x i, 2 = 1 2 (α j αj)x j + C (ξ i + ξi ) j=1 α i (ε + ξ i y i + αi (ε + ξi + y i + C l j=1 (α j α j)x j, x i + b) (α j αj)x j, x i b) = j=1 (α i αi )(α j αj) x i x j j=1 (ξ i + ξi ) (η i ξ i + ηi ξi ) α i ξ i αi ξi }{{} α i ε ( l (C η i α i )ξ i l (C ηi α i )ξ i =0 (8) αi ε + }{{} ε l (α i +α i ) α i α i y i αi yi }{{} y i (α i α i ) (α j αj)x j, x i + αi j=1 j=1 (α j α j ) x j,x i (α i α i)=0 (7) j=1 (η i ξ i + ηi ξi ) α i b + αi b }{{} b l (α i α i)=0 (6) (α j αj)x j, x i }{{} 7

12 Seega optimiseerimisülesandeks on 1 (α i αi )(α j α 2 j) x i, x j j=1 maksimiseerida ε l (α i + αi ) + l y i (α i αi ) j=1 j=1 (9) tingimusel (α i + αi ) = 0 ja α i, αi [0, C] j=1 Tingimus α ( ) i [0, C] tuleb seosest 8: η ( ) i ning η ( ) i peavad olema suuremad nullist. saab avaldada kujul η ( ) i Seosest 7 saab avaldada w tunnusvektorite lineaarse kombinatsioonina: w = ning f(x) saab 2 järgi kuju: f(x) = l j=1 l j=1 (α i + α i )x i = C α ( ) i (α i + α i ) x i, x + b. Seega ei sõltu mudeli keerukus ruumi X mõõtmetest, vaid ainult tugivektorite arvust. Tasub tähele panna, et kogu algoritmi vältel kasutatakse vaid andmete skalaarkorrutisi. Lahendades optimiseerimisülesande 9 saadakse α i, α i leida f(x). ning x i väärtused ning nende abil saab f(x) leidmiseks on veel puudu üks liige - b. b leidmiseks kasutatakse Karush- Kuhn-Tuckeri tingimusi, mille kohaselt duaalsete muutujate ning optimiseerimisülesande kitsenduste vahelised korrutised peavad võrduma nulliga [12, lk 16] [13, lk 255]. α i (ε + ξ i y i + w, x i + b) = 0 α i (ε + ξ i + y i w, x i b) = 0 (10) (C α i )ξ i = 0 (C α i )ξ i = 0 (11) Kui leidub selline i, mille korral leidub α i (0, C), siis 11 esimesest võrdusest järeldub, et ξ i = 0 (kuna sulu väärtus tuleb sellisel juhul nulli ja C vahepealne). Seda teadmist ning funktisooni f(x) kuju f(x) = w, x + b kasutades, saame 10abil, et ε y i + w, x i + b = 0 b = y i w, x i + ε. 8

13 Analoogiline juht kehtib ka juhu αi (0, C) jaoks. Sellise lähenemise miinuseks on nõutav indeksi i olemasolu, nii et αi (0, C) või α i (0, C) kehtiks. Võrdustest 10 ning 11 saab teha mitmeid kasulikke järeldusi. Esiteks, ainult objektid (x i, y i ), mille korral ξi > 0 asuvad väljaspool epsilon-tundetut piirkonda ehk 11 põhjal α ( ) i = C. Teiseks, α i αi = 0 ehk α i ja αi ei saa olla samaaegselt nullist erinevad. Veel üks võimalus vabaliikme b leidmiseks on toodud raamatus [13, ptk 10]. Tingimusest 10 järeldub, et Lagrange i kordajad α i ja αi saavad olla nullist erinevad vaid väljaspool epsilon-tundetut piirkonda ehk epsilon-tundetu piirkonna sees saavad α i, αi väärtuseks nulli. See tuleneb sellest, et f(x i ) y i < ε korral on võrrandis 10 teine tegur nullist erinev ning selleks, et Karush-Kuhn-Tuckeri tingimused jääksid täidetuks, peavad α i, αi olema nullid. Need andmepunktid, mille korral kas α i või αi on nullist erinevad, on tugivektorid Mittelineaarne juht Kui tahame sobitada sellist regressiooni funktsiooni, mis sõltub andmetest mittelineaarselt, on üheks võimaluseks teisendada andmed mõnda teise (suuremamõõtmelisse) skalaarkorrutisega ruumi F ning kasutada seal ruumis lineaarset regressiooni. Selleks tutvustatakse tuumafunktsiooni. Tuumafunktsiooni on defineeritud kujul k(x, x ) = ϕ(x), ϕ(x),kus ϕ : X F. (12) Tuumafunktsioon annab argumentide skalaarkorrutise pärast nende teisendamist ruuremasse ruumi. Tänu sellele omadusele on optimiseerimine täpselt samasugune nagu varem, kuid lisatud on kujutus ϕ (skalaarkorrutised on asendatud tuumafunktsiooniga)[14]. Optimiseerimisprobleem 3 saab kuju minimiseerida 1 2 w2 (13) tingimusel, et y i f(ϕ(x i )) ε Sarnaselt eeltoodule lisatakse ka siin abimuutujad, mis lõdvendavad lubatud eksimuse tingimusi ning probleem 4 saab kuju: 9

14 minimiseerida 1 2 w2 + C tingimusel, et (ξ i + ξi ) (14) y i f(ϕ(x i )) ε + ξ i f(ϕ(x i )) y i ε + ξi ξ i, ξi 0 Kasutades taas Lagrange i funktsiooni moodustamist ning tehes läbi eelnevas osas kirjeldatud sammud, jõutakse duaalse probleemini ning optimiseerimise probleemist (10) saab [12, lk 19-20]: 1 (α i αi )(α j α 2 j)k(x i, x j ) j=1 maksimiseerida ε l (α i + αi ) + l j=1 y i(α i αi ) tingimusel j=1 (α i + αi ) = 0 ja α i, αi [0, C] j=1 Sarnaselt muutuvad ka w = f(x) = l j=1 l j=1 (α i + α i )ϕ(x i ) (α i + α i )k(x i, x) + b.. (15) Väikseima tõusuga funktsiooni ei leita enam tunnusvektorite ruumis X, vaid F-s [15] Levinuimad tuumafunktsioonid Praktikas enam esinevad tuumafunktsioonid on[12][17] polünonomiaalne tuumafunktsioon k(x, y) = (α x, y + c) d, d = 1, 2,..., kus otsitavad parameetrid on d ehk pülünoomi aste, konstant c ning tõus α Gaussi tuumafunktsioon k(x, y) = exp( x y )2 ), kus otsitavaks parameetriks on σ σ 2 10

15 Sigmoidi tuumafunktsioon k(x, y) = tanh(α x, y +c), kus on kaks otsitavat parameetrit α ja vabaliikme konstant c Radiaalne baasifunktsioon tähendab seda, et tuuma väärtus sõltub x-st ja y-st ainult läbi eukleidilise kauguse. Gaussi tuum on tuntuim radiaalse baasiga tuumafunktsioon ning enamasti on kirjanduses radiaalse baasiga tuumafunktsioonile viidates silmas peetud just Gaussi tuumafunktsiooni. Gaussi tuumafunktsiooni parameetri sigma üle-ja alahindamise tõttu tekkivad probleemid on illustreerinud Mušnikov [12, lk 21-23]. Ülehindamise korral on funktsioon tundlik erindite suhtes ja tekib ülesobitamine ning testandmestikul saadav tulemus on oluliselt kehvem treeningandmestiku omast. 2.3 Tarkvara Käesolev magistritöö kasutab tarkvara R, milles on tugivektormasinatega töötamiseks neli põhilist paketti, millest kaks, e1071 ja kernlab, on tugivektorregressiooni jaoks sobivad. Mõlemal paketil on teise ees selged eelised - kernlab võimaldab kasutajal ise tuumafunktsiooni defineerida, kuid e1071 sisaldab paremaid võimalusi mudeli valikuks. Lisaks on paketid klar ning svmpath. Viimased kaks on aeglasemad ning svmpath töötab vaid klassifitseerimise ülesande korral [8]. Käesolevas magistritöös kasutatakse tarkvara R paketti Caret (classification and regression training), mis koondab endas 25 erinevat paketti (seal hulgas kernlab ning e1071 ). Paketid, mida Caret sisaldab, paigaldatakse arvutisse jooksvalt, kui kasutusele tuleb mõni vastava paketi käsk. Pakett sisaldab kasulikke funktsioone nii andmete jaotamiseks treening-ning testandmestiku vahel, eeltöötlemiseks kui ka muutujate valiku hõlbustamiseks, meetodeid mudeli parameetrite valikuks ning valimi mitmekordseks võtmiseks ülesobitamise ohu vähendamiseks [11]. 2.4 Caret pakett Käesolevas töös jagatakse andmestik treening- ning testandmestikuks. Mudelite valideerimiseks ning parameetrite valikuks jaotatakse treeningandmed omakorda korduvalt osadeks ning pärast parameetrite leidmist kasutatakse kogu treeningandmestikku parima mudeli sobitamiseks ja seejärel hinnatakse testandmestiku, mida sobitamisel ei kasutatud, põhjal saadud mudeli headust. 11

16 Otsitavate parameetrite potentsiaalsete väärtustega luuakse kõikvõimalikud komplektid. Kasutades valimi taasvaliku võtmise meetodeid, proovitakse kõikide kandidaatväärtustega mudeleid igal valimil ettenähtud osal ning hinnatakse mudeli sobivust ülejäänu peal. Taasvaliku (valideerimise) viga hinnatakse, keskmistades veahinnangud üle valimite. Saadud veahinnangute abil leitakse sobivad parameetrite kombinatsioonid. Pärast lõplike väärtuste valimist sobitatakse mudel kogu treeningandmestikule[11] Paketi Caret funktsioonid ning nende argumendid train funktsiooni saab kasutada mudeli otsitavate parameetrite väärtuste valimiseks, mudeli täpsuse hindamiseks valideerimisel ning taasvaliku meetodi määramiseks. Siinakohal tuuakse tugivektorregressiooni kasutamiseks olulisemad argumendid [11] x argumenttunnuste maatriks y funktsioontunnuse väärtused, mille järgi programm saab aru, kas tegemist on klassifitseerimise või regressiooni probleemiga. Kui y on pidev tunnus, sobitatakse regressioonmudeleid, diskreetsel juhul klassifitseerimismudeleid. method mudeli tüübi täpsustus nt svmlinear, svmpoly, svmradial metric määrab, millise näitaja järgi valitakse parim mudel, tugivektorregressooni puhul on selleks vaikimisi ruutkeskmine viga trcontrol parameetrite väärtused, valimivõtmise meetod ning iteratsioonide arv; enamasti täpsustatakse selle argumendi väärtused väljaspool train funktsiooni eraldi funktsiooni traincontrol abil tunelength määrab parameetrite kombinatsioonide arvu. Vaikimisi on tugivektorregressiooni korral C väärtusteks 0, 25; 0, 5; 1. Testitavad väärtused sõltuvad meetodist. Tunelength i väärtuse m korral testitakse regressioonimudelite korral C väärtusi 2 2, m 3. T unelength = 5 korral klassifitseerimise korral on C väärtused 0,1; 1; 10; 100 ning

17 2.5 K-kordne ristvalideerimine Selleks, et hinnata etteantud parameetritega mudeli täpsust uute andmete prognoosimisel, on üheks populaarseks lähenemiseks järgmine protseduur. Andmestik jagatakse enamasti juhuslikult K-ks osaks. Iga osa korral kasutatakse ülejäänud K- 1 osa andmeid mudeli sobitamiseks ning leitakse valideerimishinnang vaadeldava osa andmeid kasutades (st sobitamist ja valideerimist sooritatakse kokku K korda). Iga kord on testimiseks võetav osa erinev, mistõttu on meetodi eeliseks see, et kõiki andmeid kasutatakse nii treenimisel kui testimisel (juhul kui vahepeal ümberjagamist ei toimu). Seejärel arvutatakse keskmine viga üle K jagamise. Protseduuri võib korrata R korda ning siis saadakse kokku RxK hinnangut, mis keskmistatakse. Kasutades K-kordset ristvalideerimist, pole valideerimisandmestikku eraldi vaja. Meetodi miinuseks on ajakulukus. Suurte andmestike korral kasutatakse 3-kordsest ristvalideerimisest, tüüpiline valik on 10-kordne ristvalideerimine [5, slaidid 7-9] Ristvalideerimine aegridade korral Tarbimise andmed moodustavad aegrea. Aegrea andmed ei vasta juhuslikele katsetele vaid on sageli ajas tugevalt korreleeritud ning kuna prognoosimisel on tähtis just see, kuidas mineviku andmete põhjal tulevikku prognoosida, ei anna enamasti juhuslike valimite abil teostatud ristvalideerimine õiget hinnangut mudeli käitumisele tuleviku prognoosimisel. Seetõttu tuleb kasutada teistsugust taasvaliku meetodit. Aegrea andmete korral saavad treeningandmestiku moodustada vaid testandmestikule eelnevad andmed ja testandmestikuna ei kasutata perioodi algust. Olgu k vähim valimimaht, millega võiks usaldusväärse prognoosi saada, siis üks võimalikke algoritme on järgmine [6]: 1. Valida vaatlusandmed ajahetkel k + i testandmestiku jaoks ning hinnata vaatlustelt 1,2,...,k + i 1 prognoosimudel. Arvutada ajahetkede k + 1, k + i + 1,..., k + i + m prognoosivead 2. Korrata eelmist sammu i = 1,2,...,T m jaoks, kus T on vaatluste arv. 3. Arvutada varasemalt saadud prognoosivigade pealt prognoosi täpsus. Paketis Caret on eespool kirjeldatud algoritmi võimalik rakendada, kasutades funktsioonis traincontrol argumente [10]: initialwindow esialgne järjestikuste vaatluste arv treeningvalimis, mida prognoosimiseks kasutatakse 13

18 horizon järjestikuste vaatluste arv, mida testvalimis prognoositakse fixedwindow väärtuse FALSE korral algab treeningvalim alati esimsest vaatlusest ning valimimaht muutub, väärtuse TRUE korral on kasutatavate vaatluste arv fikseeritud. Joonis 3 illustreerib aegridade valideerimismeetodit. X-teljel on ajahetk ning y-teljel on taasvaliku number. Esialgne vaatluste arv treeningandmestikus on fikseeritud viieks. Vasakus tulbas on toodud juht, kus testandmestikus on 1 vaatlus. Üleval on treeningvalimi maht fikseeritud, all mitte ja kasvab igal sammul. Paremal pool on sarnane situatsioon, kuid testandmestikus prognoositakse 5 vaatlust. Joonis 3: Näide initialwindow = 5 korral [10] Teine võimalus aegridadele tugivektorregressiooni sobitamiseks, on ise määrata treeningandmed ja testandmed, vältides juhuslikku valikut ajaliselt seoses olevatel andmetel. Paketis Caret saab selleks käsus traincontrol määrata järgmised argumendid: index treenimiseks mõeldud andmete reaindeksite list igaks iteratsiooniks indexout sama pikkusega reaindeksite list, mis täpsustab testandmestiku igal sammul 14

19 2.6 Parameetrite väärtuste analüütiline hindamine Järgnev ülevaade antakse artikli [2] põhjal. Korduva sobitamise ja valideerimise teel parameetrite väärtuste otsimine on arvutuslikult kallis tegevus. Selle probleemi vältimiseks on välja pakutud mitmeid lahendusi, näiteks alternatiivsete parameetrite leidmine, millele on kergem intuitiivselt väärtust pakkuda või lähendite leidmine analüütiliselt. Üheks variandiks on kasutada parameetrit ν, mille kohta on võimalik täpsemalt lugeda [13, lk ] ning selle parameetri väärtuste valikut käsitletakse artiklis[2]. Käesolevas töös piirdutakse teeoriaosas tutvustatud parameetritega. ε peaks olema seda väiksem, mida suurem on andmestik. C valikul pakutakse üheks variandiks valida C võrdseks prognoositava tunnuse väärtuste ulatusega. Sellise valiku puuduseks on erinditega mittearvestamine. Cherkassky ja Ma [2, lk 5] pakuvad välja parameetri C valikuks seose C = max( y + 3σ y, y 3σ y ), (16) kus y on treeningandmete funktsioontunnuse keskväärtus ning σ y on sama tunnuse standardhälve. Praktikas tihti treeningandmed tsentreeritakse ehk y = 0 ja C valiku seos saab kuju C = 3σ y. Kui tsentreeritakse, saab C väärtuse 3. Epsiloni valik sõltub valimimahust ning prognoosijääkide suurusest. Suure valimimahu korral soovitakse epsiloni valikuks valemit ln(n) ε = τσ n, (17) kus n on treeningvalimi maht, konstandi τ väärtuseks soovitatakse vastavalt katsetulemustele 3 ning σ on jääkide standardhälve. Viimast saab treeningvalimi pealt hinnata, sobitades andmetele mingi teise mudeli (näiteks kõrgema järgu polünoomi) ning kasutades valemit: ˆσ 2 = 1 n d n (y i ŷ i ) 2, (18) kus d on parameetrite arv (polünoomi korral aste) ning n on treeningvalimi maht. 15

20 2.7 Skaleerimine Skaleerimine mõjutab tugivektormasinatega saadud tulemust, kuna see mõjutab otseselt erinevatele tunnusvektori väärtustele vastavaid skalaarkorrutisi ning seega ka vaadeldava minimiseerimisülesande 14 lahendit. Seega on andmete eeltöötlemine oluline. Enamkasutatavad moodused on lineaarne teisendus ning normaliseerimine. Tunnuse X lineaarne teisendus lõiku (a,b) käib valemiga z i = a + x i min(x) (b a). (19) max(x) min(x) Lineaarse teisenduse kitsaskohaks on tundlikkus erindite suhtes. Normaliseerimine käib teisendusega, kus vaatlusest lahutatakse tunnuse keskväärtus ning tulemus jagatkse tunnuse standardhälbega z i = x i mean(x). (20) sd(x) Artiklis [16] on uuritud erinevate teisenduste mõju aegridade prognoosimisel ning jõutud järeldusele, et tulemused erinevad aegridade lõikes suurel määral. Eesti elektritarbimise aegrida on sesoonne ning trendita. Eleringi aasta pikaajalise tarbimise prognoosi (aastani 2025) andmetel on tarbimise kasv aastas keskmiselt 2,2 protsenti[4]. Aastate 2013 ning 2014 andmete põhjal lineaarset trendi arvestada ei saa. Tulemuseks saadakse, et üldiselt eksis lineaarne teisendus lõiku [-0,5...0,5] nii keskmise suhtelise kui ruutvea korral teistest meetoditest arvuliselt vähem ning seega soovitatakse seda, võrreldes teise kahe skaleerimisega. Selgus ka, et Gaussi ning linaarse tuumaga tugivektorregressioon on skaleerimiste lõikes vähemtundlikud kui polünomiaalse tuumaga tugivektorregressioon. Samas sõltusid tulemused suuresti aegrea tüübist ning iga konkreetse aegreaga tuleks valida vastavalt skaleerimisele vähemtundlik tuumafunkstioon. Artikli tulemuste põhjal võiks tarbimise andmetele sobida enim Gaussi tuumafunktsioon ning nii lineaarne skaleerimine kui normeerimine peaksid andma sarnase tulemuse [16]. Artikli tulemusi võetakse käesolevas töös arvesse ning sarnase metoodikaga võrreldakse skaleerimist ja normaliseerimist ka elektritarbimise aegreal. 16

21 2.8 Aegrea teooria Diskreetsete aegridade korral vastavad väärtused võrdsete ajavahemike tagant tehtud mõõtmistele. Ajavahemiku pikkuse h korral mõõdetakse suuruse Z väärtusi ajahetkedel τ i = τ 0 + ih, kus i N või i Z. Ajamomendile τ t vastavat juhuslikku suurust Z tähistatakse Z t. ARIMA(p,d,q) protsessiks nimetatakse juhuslikku protsessi Z t, mille d-ndat järku muudud W t = (1 B) d Z t, kus B on nihkeoperaator, esituvad kujul W t = p ϕ i Wt i + A t q θ i A t i, kus W t = W t EW t, juhuslikud suurused A t on sõltumatud sama jaotusega ning tsentreeritud ning on sõltumatud ka suurustest W t i,i = 1, 2,... ARIMA tüüpi mudelite alamklass on perioodiga s multiplikatiivne ARIMA(p,d,q)x(P,D,Q) s tüüpi mudel. Vastava mudeli kuju on φ(b)φ(b)(1 B) d (1 B s ) D Z t = θ(b)θ(b s )A t, kus p P φ(x) = 1 φ i x i, Φ(x) = 1 Φ i x i q Q θ(x) = 1 θ i x i, Θ(x) = 1 Θ i x i. Osaline tähendab seda, et ainult osa kordajatest ϕ 1, ϕ 2,..., ϕ p ja θ 1, θ 2,..., θ q on nullist erinevad [7]. 17

22 3 Kasutatavad andmestikud 3.1 Andmestike korrastamine ja uurimine Andmestik sisaldab Eesti elektritarbimise ajalugu tunniajalise täpsusega aastatel 2013 ja 2014 ning 2015 alguses. Esmane samm andmestiku korrastamisel oli imputeerimine. Puuduvad väärtused üksikutel tundidel asendati eelneva ja järgneva tunni tarbimise aritmeetilise keskmisega. Mitme järjestikuse tunni puudumise korral kanti üle 24h varem asetleidnud tarbimine. Ilmaandmestik sisaldas aega, temperatuuri, suhtelist õhuniiskust, õhurõhku, õhurõhu muutust, tuule suunda, tuule kiirust, tuule kiirust puhanguti, pilvisust, nähtusi, sademeid ning nähtavust mõõdetuna erinevas ilmajaamas. Ilmaandmestikus käsitleti puudumisi sarnaselt. Kuna üks päev moodustab andmestikust vähem kui 0,2 protsenti ning eelnevad ja järgnevad andmed olid teada, kasutati puuduvate andmete asendamisel keskmistamist. Elektritarbimisest ning selle käitumist ajas on kujutatud joonisel 4. Ööpäevase tarbimise jooniselt on näha, et talveperioodil on tarbimine kõrgem ning suveperioodil madalam. Punane joon illustreerib aasta keskmist tarbimist ööpäeva kohta. Joonis 4: Tarbimine aastal Joonisel 5 on toodud kahe juhuslikult valitud nädala tarbimised. Must joon esindab perioodi ning lilla elektritarbimist tunnise täpsusega. 18

23 Joonis 5: Nädala tarbimine Tarbimise hulk on tööpäevadel kõrgem kui nädalavahetustel ning samuti erineb tarbimist iseloomustava kõvera kuju tööpäevadel on hommikune tarbimise kasv järsem ning päeva keskel tekib veel üks tipp, võrreldes nädalavahetusega. Tarbimise kõverad erinevad ka sõltuvalt aastaajast, mis on põhjustatud valge aja ning temperatuuri muutumisest. 3.2 Mudeli koostamine Treeningandmestikus on ja aasta elektritarbimise andmed tunniajalise täpsusega. Testandmestiku moodustavad aasta jaanuar ning veebruar. Eesmärgiks on eelkõige välja selgitada, kas tugivektorregressioon annab eelise teiste meetodite ees, püüdes jõuda võimalikult hea mudelini Tunnuste valik Tuginedes eespool vaadeldud joonistele, kujunesid välja tarbimist potentsiaalselt mõjutavad tunnused: Ilm- Eesti kliimas mängib temperatur olulist rolli, kuna jahedamal ajal lisandub küttega kaasnev tarbimine. Temperatuuri puhul on oluline arvestada, et temperatuur ei mõjuta tarbimist lineaarselt. Mõlemas suunas ekstremaalsete tingimuste korral on tarbimine suurem. Temperatuuri käitumist saab lähendada tükiti lineaarse funktsiooniga, mis on eriti oluline aegridade mudelite juures. Lisaks võiksid mõjutada veel mõned teised ilmanäitajad, näiteks tuule tugevus. 19

24 Päev- nädala sees on elektritarbimine suurem kui nädalavahetusel, mis on otseselt seotud tööl käimisega ning ettevõtete poolt tarbitava elektrikogusega Tund- tund ehk kellaaeg. Öösel on elektritarbimine väiksem kui päeval. Tarbimise muutumine on seotud ka tavalise tööpäeva pikkusega- tarbimine kasvab kõige järsemalt kella 9 kandis ning langeb 18 juures. Riigipühad- riigipühad sarnanevad tarbimiselt rohkem nädalavahetustele kui tööpäevadele 3.3 Prognoosi headuse mõõdikud Erinevate mudelitega saadud prognooside täpsuse võrdlemiseks on võimalik kasutada mitmeid mõõdikuid. Käesolevas magistritöös kasutatakse järgmiseid: Keskmine suhteline viga (mean absolute percentage error) MAP E = 1 l y i f(x i ) y i Keskmine ruutviga (root mean square error) RMSE = 1 l (y i f(x i )) 2 Keskmine suhteline viga valiti peamiseks headusemõõdikuks, kuna käesoleva töö teemalises kirjanduses oli see kõige laialdasemalt levinud. Treeningandmete põhjal sobitatakse mudelid ning testandmete põhjal, mida sobitamise protseduuris ei kasutata, arvutatakse headusemõõdikud. Täiendava headusemõõdikuna on keskmise suhtelise vea kõrval toodud keskmine ruutviga. Keskmise ruutvea eeliseks on suuremate eksimuste korral veahinnangu ulatuslik kasv, mis on oluline, kuna elektritarbimise andmete korral ei ole kulude suhe võrdne eksimuste suhtega. Näiteks 100 MWh prognoosivea korral on kulutused enam kui kaks korda suuremad, kui 50 MWh eksimuse korral. Lisaks hindab kasutatav tarkvara mudeli sobitamise protsessis parameetrite kombinatsioonide headust keskmise ruutvea abil. 20

25 4 Lineaarse regressiooni ning aegrea mudelid 4.1 Mudel 1: ühe tunni prognoos Esmalt konstrueeritakse lineaarne mudel ühe tunni tarbimise prognoosimiseks. Kuna üks tund on väga lühike aeg, mida ette ennustada, kasutatakse tarbimise ajaloona kõige viimaseid teadaolevaid andmeid ehk eelmise tunni tarbimist ning teise argumenttunnusena tundi. Mudeli üldkuju on järgmine: tarbimine i = a eelmine i + c i c j T ij + ε i, j=1 1, tund i = j kus T ij = 0, muidu Mudeli keskmine suhteline viga perioodil jaanuar-veebruar 2015 on 0,0167. Temperatuuri lisamine lineaarse regressorina antud mudelit ei paranda, kuna teperatuuri mõju sisaldub juba eelmise tunni tarbimises- keskmine suhteline viga muutub 0,0173-ks. Keskmine ruutviga on 24,07, temperatuuri lisamisel 25,43. Järelduste tegemiseks jäädakse esimese variandi juurde. Selgus, et andmestikus esines kaks viga ning analüütiku soovitusel lisatati 7. veebruari 2. ja 6. tunni tarbimisele 68 MWh. Edaspidises analüüsis kasutatakse korrigeeritud andmestikku. 4.2 Mudel 2: suhetega mudel Esmaste lineaarsete mudelite eesmärk on välja uurida, milliseid tunnuseid võiks elektritarbimise prognoosiks kasutada ning nende abil fikseerida lävend prognoosiveale, millega tugivektorregressiooni sooritust võrrelda. Mudel 2 kasutab argumenttunnustena eelmise ööpäeva summarset tarbimist ning kahte indikaatorit ja tundide suhteid. Mudeli kuju on järgmine: tarbimine i = (c 1 eelneva 24h tarbimine i + c 2 I E + c 3 I L + c 4 ) C h + ε i Indikaator I E on defineeritud 1, kui nädalapäev on esmaspäev I E = 0, muidu 21

26 Analoogiliselt on defineeritud I L laupäeva kohta. Need indikaatorid tähistavad tööpäevade ja nädalavahetuse üleminekut, kuid kuna üleminekud pole omavahel ühesugused (s.t. tarbimine ei lange laupäeval, võrreldes reedega sama palju, kui tõuseb esmaspäeval, võrreldes pühapäevaga), on indikaatoreid kaks. Kui muutuste iseloomud oleks sarnased, saaks teha ühe tunnuse väärtustega -1, 0 ja 1. Tundide suhted C h arvutati nädal aega varem esinenud tarbimise pealt (vastava tunni tarbimine jagatud kogu ööpäeva tarbimisega). Treeningandmete põhjal saame parameetri c 1 väärtuseks 0,9970, mis tähendab seda, et prognoosimisel kasutatakse 99,7 protsendi ulatuses eelmise ööpäeva tarbimist korrutatuna nädalataguse suhtega. Vähem kui poole protsendi ulatuses tehakse korrektuure nädalavahetuste üleminekute juures. Kordajad c 2 ning c 3 saavad väärtusteks vastavalt 2790,1 ja -2265,2 ehk keskmiselt (kui suhe on 1/24) liidetakse esmaspäeval ühe tunni tarbimisele 116 MWh ning laupäeval lahutatakse tunnise tarbimise koguselt 94 MWh. Mudeli keskmine suhteline viga jaanuari ning veebruari lõikes on 0,0337. MAPE arvutamisel jaanuari esimest nädalat välja jättes kahaneb veahinnang 0,0286ni. Lisaks 24. veebruari prognoosivigu välja jättes tuleb keskmine suhteline viga 0,0281. Keskmine ruutviga tuli üle kahe kuu 50,23. Antud prognoosi korral vaadeldakse mudeli esinemist ka juhul, kui välja jätta ka 8-9. jaanuar, kuna käesoleva aasta alguses olid n.ö. pikad pühad ehk 2. jaanuar sattus reedesele päevale (paljud inimesed tööl ei käinud) ning kuna see prognoos kasutab nädalataguseid suhteid, siis hinnatakse 8. ja 9. jaanuarile puhkepäeva kuju. Tulemuseks saadakse, et mudeli keskmine suhteline viga on esimese nädalata 0,0253. Suuremate veaallikate väljajätmine vea hindamisel ei anna täielikku ülevaadet mudeli headusest, kuid nende veaallikate mõju saab vähendada, mille juurde pöördutakse tagasi "Mudelite parandamise"peatükis. Joonisel 6 on tegelik tarbimine (must) koos prognoosiga (roosa) perioodil 26. jaanuar kuni 1. veebruar. Heledama roosa taustal on nädalavahetuse päevad. Jooniselt on näha, et toodud nädalal prognoosib mudel küllaltki täpselt. Kõige suurem eksimus tuleb reedesel päeval. Võrdluseks joonistatakse ka järgneva nädala graafik (2-8 veebruar). Joonis 7 peegeldab, kuidas mudel võtab seoses nädalatagustelt andmetelt arvutatud suhetega üle nädalataguse kuju. Laupäeval, 7. veebruaril on tegemist 31. jaanuari kujuga, mis ei ole enam päeva esimesel poolel sobilik. 22

27 Joonis 6: Nädala tarbimise prognoos Joonis 7: Nädala tarbimise prognoos Mudel 3: koosmõjuga mudel Eelmise mudeli korral eeldati, et eelmise ööpäeva tarbimise jaotus tundide vahel ei anna infot järgmise päeva tarbimise jaotuse kohta. Samuti eeldati, et kogutarbimise muutumisel jäävad tarbimise jaotumisel tundide vahel proportsioonid samaks. Alternatiiviks on eeldada, et järgmise päeva iga tunni tarbimist saab prognoosida eelmise päeva sama tunni tarbimise kaudu, korrigeerides seda ennustatavast nädalapäevast ja tunnist sõltuva liidetavaga. Nädalapäeva ning tunni koosmõju vaadeldakse, kuna tarbimiskõvera kuju on nädala sees ning nädalavahetusel erinev. 24 tundi tagasi aset leidnud tarbimise hulga arvestamine sisaldab endas juba 23

28 kaudselt informatsiooni ilmastikuolude kohta. Vastavaks matemaatiliseks mudeliks on tarbimine i = c 1 tarbimine 24 h tagasi i + c 2 päev i tund i + ε i. Antud mudelis on päev ja tund faktortunnused. Iga testperioodi päeva jaoks prognoositakse järgmise ööpäeva tarbimine, kasutades prognoosi momendiks olemasolevaid andmeid. Seega tarbimine 24 tundi tagasi on tegelik tarbimine ning prognoosiviga ei ole kuhjuv. Vaadates jääkide ning sobitatud väärtuste vahelist graafikut (joonis 8) selgub, et prognoosides on testperioodil süstemaatilisi vigu. Nimelt suurte väärtuste prognoosimisel kipub mudel tegelikke väärtuseid pigem ülehindama ja väikeste väärtuste prognoosimisel pigem alahindama. Samas on selge, et mudel ei sisalda infot nädala sisse jäävate riigipühade kohta ning kuna riigipühal on tarbimise struktuur ja kogus oluliselt tööpäeva omast erinevad, ülehinnatakse tööpäevale sattuva riigipüha puhul tarbimist vähemalt tööaja sisse jäävate tundide puhul ning järgneval päeval alahinnatakse tarbimist tööajal. Parempoolsel joonisel on eemaldatud jaanuari esimene nädal ning 24. veebruar koos järgneva päevaga. Tendents suuremaid tarbimisi ülehinnata jääb alles, kuid ei paista enam nii suurel määral silma. Joonis 8: Jääkide graafik 24

29 Lihtsama jälgitavuse huvides kuvatakse joonisel 9 ühte nädalat prognoosimise tulemustest. Joonisel on tegelik tarbimine (must) koos prognoosiga (roosa) perioodil kuni Heledama roosa taustal on nädalavahetuse päevad. Joonis 9: Nädala prognoos Mudel prognoosib kõige paremini teisipäevad ning kolmapäevad, sest esmaspäev, teisipäev ning kolmapäev on omavahel kõige sarnasemad päevad. Suurimad probleemid 24-tunni-taguse tarbimise kasutamisel on üleminekud tööpäevade ning nädalapäevade vahel ning see, et erindid põhjustavad suure vea järgmisel päeval. Laupäeval on mudeli prognoosi järgi paar sakki lisaks, mida koosmõju kordajad ära ei silu ning esmaspäeva kujust puuduvad nädalavahetusele omaselt hommikused võnkumised. Koosmõjuga lineaarse mudeli keskmine suhteline viga on jaanuaris-veebruaris 0,0301. MAPE arvutamisel jaanuari esimest nädalat välja jättes kahaneb veahinnang oluliselt 0,0243-ni. Lisaks 24. veebruari prognoosivigu välja jättes tuleb keskmine suhteline viga 0,0236. Keskmine ruutviga üle kogu perioodi on 46,90. Keskmine eksimus on 5,743 MWh. Kõige rohkem eksib mudel ajavahemikus 6-12, mil tarbimine on kasvav. Suurim eksimus on 269,14 MWh, mis esineb 1. jaanuaril kell 9 ning on seletatav sellega, et 31. jaanuar oli ametlikult tööpäev ning selle päeva kella 9 tarbimine võeti 1. jaanuari kella 9 prognoosimisel aluseks. Kõige enam eksib mudel absoluutväärtuselt keskmiselt 15nda tunni prognoosimisel ning kõige vähem 2. tunni korral. Protsentuaalselt on suurim eksimus 9ndal tunnil ning väikseim 23. tunnil. Seega võib öelda, et mudel eksib pigem suuremate tarbimiste korral. 25

30 4.4 Mudel 4. Aegrida On selge, et elektritarbimise andmete vahel on tugev ajaline sõltuvus, mistõttu tasub võrdluse mõttes uurida ka mudeleid, mis seda arvestavad. Üheks populaarseks selliste mudelite klassiks on aegridade analüüsist pärit ARIMA mudelid. Kuna vaadeldava aegrea puhul ei ole standardsed mudeli otsimise protseduurid mitme erineva perioodilisuse (ööpäevane, nädalane, aastane) tõttu hästi kasutatavad, piirdume võimalikult lihtsa mudeliga, kasutades vaid aegrea andmeid, kuid mis siiski arvestab erinevaid perioode. Andmetele sobitatakse osaline multiplikatiivne ARIMA(25,0,25)x(1,1,1) 168. Saadud mudeliks on Z t = 0, 98Z t 1 + 0, 94Z t , 94Z t 24 0, 87Z t , 09Z t 168 1, 95Z t 169 1, 02Z t 191 1, 98Z t , 82Z t 193 0, 09Z t , 09Z t , 0008Z t , 08Z t 360 0, 08Z t 361 A t 0, 021A t 1 + 0, 05A t 23 0, 69A t , 06A t , 86A t , 02A t 169 0, 05A t , 59A t 192 0, 05A t 193 Üle testperioodi jaanuar-veebruar on ARIMA mudeli keskmiseks suhteliseks veaks 0,0284 ning jaanuari esimese nädalata 0,0227. Keskmine ruutviga on 45,99. Joonis 10: Nädala prognoos osalise sesoonse multiplikatiivse ARIMA mudeliga Joonisel 10 on toodud prognoos koos tegeliku tarbimisega. Jooniselt on näha, kuidas prognoosimine on üldiselt hea, kuid joonis 11 peegeldab, kuidas 26

31 riigpühasid mudel hästi ei ennusta ning esimene pühade päev on kõige halvemini prognoositud. Joonis 11: Nädala prognoos osalise sesoonse multiplikatiivse ARIMA mudeliga 4.5 Esimene tugivektorregressiooni mudel Kirjandust uurides selgub, et tugivektorregressiooni abil elektritarbimise prognoosimine on muutumas üha populaarsemaks. Artikkel [1] keskendub lühiajaliseks prognoosimiseks võimalikult lihtsa mudeli leidmisele. Kasutades argumenttunnustena viimase 24 tunni tarbimisi, nädalapäeva ning tundi, leitakse mudel, mis ennustab järgmise 24h tarbimise. Esmalt ennustatakse esimese tunni tarbimine ning selle abil rekursiivselt järgmise 23 tunni tarbimised. Analüüsitud mudeli treeningandmeteks võeti detsember, jaanuar ning veebruar aastast 2000, mis pärinesid Uus-Inglismaa regioonist. Selliselt tegutsedes saavutati keskmine suhteline viga 2,16 protsenti ühe nädala kohta jaanuaris Eelpool mainitud artikli põhjal proovis Serres [14] prognoosida New Yorki elektritarbimist. Varasemalt oli New Yorki osariik jagatud 11 piirkonnaks ning igas neist sooritati sõltumatu prognoos. Seni kasutati kunstlike närvivõrkude meetodit, mis võimaldas keerukat andmete struktuuri. Andmeid treeniti varasema 3-4 aasta põhjal ning argumenttunnuseid oli palju: ajaloolised tarbimise andmed, 7 ilmastikunäitajat, pühade indikaator ning kuu aja lõikes konstantsed olevad majandusnäitajad. Kogu tarbimise prognoosiks summeeriti kõikides piirkondades saadud tulemused. Tugivektorregressiooni puhul 27

32 kasutas Serres treenimiseks 8760 juhuslikku tundi aastatest ning testmiseks aasta alguse andmeid. Ühe nädala kohta saavutati keskmine suhteline viga 3,13 protsenti, kuid pikemaajaliselt (kuni juunini) ennustades tõusis suhteline viga 5,24-ni, mis oli suurem kui kunstlike närvivõrkudega saavutatud suhteline viga. Saadud tulemus ei olnud piisavalt hea, kuid autori arvates võiks mõningate ilmanäitajate lisamisel ning samuti piirkondades erinevate mudelite tegemisel saada varasema meetodiga vähemalt sama hea tulemuse. Mudel on lihtsam, saadud kergema vaevaga ja vähem keeruka andmestruktuuriga. Esimesena prognoositakse tugivektorregressiooniga Eesti elektritarbimine analoogselt artiklites [1] ja [14] kirjeldatud meetodiga. Andmestikku luuakse tunnused tagasi1 kuni tagasi24, mis on vastavalt tarbimine 1 tund tagasi, 2 tundi tagasi kuni 24 tundi tagasi. Lisaks on argumenttunnusteks nädalapäev ning tund. Sarnaselt artiklitest loetuga prognoositakse ühe tunni tarbimine ning järgnevad 23 tundi leitakse sama mudeli abil rekursiivselt. Enne regressioonimudeli hinamist skaleeritakse andmed lõiku [0,1]. Tuumafunktsiooniks valitakse Gaussi tuum. Ristvalideerimise korral kasutatakse 10-kordset ristvalideerimist, mis osutub ajakulukaks ning aja kokkuhoiu mõttes minnakse parameetrite erinevate väärtuste katsetamisel üle 5-kordsele ristvalideerimisele kahe kordusega. Sobitades mudeli käsuga train, otsitakse parimat mudelit parameetritega ε = 0,1, C = (0, 25; 0, 5; 1), σ = 0,0413 (hinnatud andmetelt) hulgast, kasutades ristvalideerimist. Parimaks C väärtuseks osutub C = 1 ning vastava mudeli viga testandmetel on 0, Mudel kasutab 2241 tugivektorit. Leitud mudeli keskmine suhteline viga testandmetel jaanuar-veebruar on 0,0308, pärast esimese nädala väljaarvamist 0,0268. Eelneval sobitamisel otsiti parimat mudelit väga väikese arvu erinevate parameetritega mudelite hulgast (võrreldi ainult kolme). Seetõttu pakub huvi, kas tulemust on võimalik oluliselt prandada, kui laiendada vaadeldavate parameetrite väärtuste hulka. Esialgu jäetakse ε paika 0,1-ks ning fikseeritakse andmetelt hinnatud σ = 0, Regulatsiooniparameetrile C antakse väärtuseid vahemikus (0,5...6) sammuga 0,5 ning vahemikus (6,...,12) sammuga 1. Jooniselt 12 on näha, et C kasvades kuni kolmeni langeb keskmine ruutviga küllaltki kiiresti. Edaspidi on C suurenedes ruutkeskmise vea kasvamismäär aeglasem kui kahanemismäär väiksemate väärtuste korral. Väikseim keskmine ruutviga saadakse treeningandmestikul parameetri C väärtuse 3 korral. 28

33 Joonis 12: Keskmise ruutvea käitumine parameetri C erinevate väärtuste korral Sarnaselt anti sigmale erinevaid väärtusi. Joonisel 13 on kujutatud keskmise ruutvea käitumine erinevate sigma väärtuste korral. Keskmise ruutvea mõttes on parim sigma väärtus 0,08. Joonis 13: Keskmise ruutvea käitumine muutuva sigma korral Parameetrite väärtustega C = 3 ning σ = 0, 08 tehakse mudel kogu treeningandmestikule. Tulemust parandatakse veel parameetri epsilon väärtuse vähendamisega, kuna väärtuse ε = 0, 1 korral ei peeta oluliseks eksimusi kuni ligikaudu 120 MWh, mis on tunnise tarbimise korral liiga suur. Epsilon fikseeritakse 0,02ks. Parameetri sigma väärtuseks hinnatakse andmetelt σ = 0, Parameetrile C omistatakse võimalikud väärtused 0,25 ning 0,5 ja 1, 2,..., 6. Tulemused on toodud tabelis 1. Põhjalikuma parameetrite otsimisega õnnestus nii keskmist suhtelist viga kui ruutviga oluliselt vähendada. 29

34 C σ ε MAPE MAPE Tugivektoreid RMSE Jaan-veebr nädalata Vaikeparameetrid 1 0,0413 0,1 0,0308 0, , C, σ muutmisel 3 0,08 0,1 0,0285 0, , ε muutmisel 6 0,0413 0,02 0,022 0,019 34, Tabel 1: Esimest tugivektorregressiooni mudelit iseloomustavad suurused erinevate parameetrite väärtuste komplektide korral Joonisel 14 on toodud tarbimine (must) ning selle prognoos(roosa) ajavahemikus Prognoos on leitud parima mudeli, parameetri ε = 0, 02 korral, abil. Heledama roosa taustal on nädalavahetus. Joonis 14: Nädala prognoos Parimaks parameetrite kombinatsiooniks valitakse (C; σ; ε) = (6; 0, 0413; 0, 02). Artiklis [1] saavutatud keskmine suhteline viga ühe nädala kohta on 2,16 protsenti. Eesti väikseim keskmine suhteline viga protsentides ühe nädala kohta on 1,49, suurim 4,73 (jaanuari esimene nädal) ning on keskmiselt ligikaudu 2,3. Serres [14] arvutas analoogse mudeliga keskmise suhtelise vea ühe nädala kohta 3,13 protsenti ning pikema perioodi peale 5,24. Lisaks proovib Serres sama meetodiga 40 tunni prognoosimist ning saab keskmiseks suhteliseks veaks nädala kohta 5,48 protsenti. Eesti elektritarbimise kõvera kuju on nädalavahetusel ning tööpäevadel erinevam kui artiklites [1] ja [14] ning tarbimise kogus on üle 10 korra väiksem, kuid võib öelda, et mudeli sooritus on sarnane või isegi parem. Enne viimase mudeli rekursiivse osa rakendamist prognoositi 1 tunni tarbimist võrdlemaks esimese linaarse mudeliga. Tugivektorregressiooni viimase mudeli kesk- 30

35 mine suhteline viga ühetunnise prognoosi korral on 0,0080 lineaarse mudeli 0,0163 vastu. Seega võib öelda, et ühe tunni prognoosimisel on tugivektorregresiooni mudel täpsem. Samas tuleb silmas pidada, et esimeses lineaarses mudelis on vaid kaks argumenttunnust. 4.6 Teine tugivektorregressiooni mudel Analüütiliste lähenditega Antud tugivektorregressiooni mudel on lineaarse mudeli number 2 analoog, mis tähendab, et argumenttunnusteks on eelneva ööpäeva tarbimine ning kaks indikaatorit, mis iseloomustavad tööpäeva ning nädalavahetuse üleminekut, kõik korrutatuna nädal varem arvutatud tundide suhetega: tarbimine = (c 1 eelneva 24h tarbimine + c 2 I E + c 3 I L + c 4 ) C h + ε Andmestik jagatakse järgmiselt: treeningandmete hulga moodustastavad aasta ning jaanuar-september 2014, valideerimisandmesikku kuuluvad oktooberdetsember 2014 ning testandmestikku jaanuar-veebruar Andmed normaliseeritakse valemi 20 järgi ning arvutatakse parameetrite C ja ε väärtused. Normaliseerimisest tulenevalt on funktsioontunnuse keskväärtus y = 0 ning standardhälve σ y = 1 ja valemi 16 järgi saab parameeter C väärtuseks 3. Tuumafunktsiooniks valitakse Gaussi tuum. Valemi 18 abil prognoosivea standardhälbe arvutamiseks sobitame treeningandmetele kümnenda astme polünoomi abil mudeli tarbimine = β 0 + β 1 (korrutis2) + β 2 (korrutis2) β 10 (korrutis2) 10 + ε. Saadud mudeli prognoosivigade standardhälbeks on σ = 0,3073. Valemi 17 kohaselt leitakse ε väärtus, milleks on 0,0231. Fikseeritud ε = 0, 0231 ning C = 3 korral otsitakse nii keskmise suhtelise vea kui keskmise ruutvea põhjal optimaalseimat σ väärtust. Pärast optimaalseima sigma väärtuse leidmist fikseeritakse see ning antakse parameetrite C ja ε väärtusteks kõikvõimalikud paarid (C; ε) valemite abil arvutatud lähendite mõistlikus ümbrusest. Korraga testitakse erinevat parameetrite kombinatsiooni. Kui valituks osutuvad määratud vahemike otspunktides asuvad väärtused, laiendatakse ümbrusi.vajadusel vähendatakse ühe parameetri muutumise sammu. Optimaalseimat (C; ε) paari fikseeritud σ korral otsitakse samuti nii keskmise suhtelise vea kui ruutvea järgi. 31

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k Neurovõrgud. Praktikum 11. 29. aprill 2005. a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust kombinatoorsete optimiseerimisülesannete lahendamiseks.

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode] Biomeetria 2. loeng Lihtne lineaarne regressioon mudeli hindamisest; usaldusintervall; prognoosiintervall; determinatsioonikordaja; Märt Möls martm@ut.ee Y X=x~ N(μ=10+x; σ=2) y 10 15 20 2 3 4 5 6 7 8

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p Matemaatiline analüüs III 4. Diferentseeruvad funktsioonid. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles paragravis mingi (lõplik või lõpmatu) intervall ning olgu

Rohkem

Osakogumite kitsendustega hinnang Kaja Sõstra 1 Eesti Statistikaamet Sissejuhatus Valikuuringute üheks oluliseks ülesandeks on osakogumite hindamine.

Osakogumite kitsendustega hinnang Kaja Sõstra 1 Eesti Statistikaamet Sissejuhatus Valikuuringute üheks oluliseks ülesandeks on osakogumite hindamine. Osakogumite kitsendustega hinnang Kaja Sõstra 1 Eesti Statistikaamet Sissejuhatus Valikuuringute üheks oluliseks ülesandeks on osakogumite hindamine. Kasvanud on nõudmine usaldusväärsete ja kooskõlaliste

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1 Ruutvormid Denitsioon. P n Ütleme, et avaldis i;j= a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij K ja K on korus, on ruutvorm üle koruse K muutujate x ;;x n suhtes. Maatriksit =(a ij ) nimetame selle ruutvormi

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Ann-Mari Koppel Determinatsioonikordaja ja prognoosikordaja Bakala

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Ann-Mari Koppel Determinatsioonikordaja ja prognoosikordaja Bakala Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Ann-Mari Koppel Determinatsioonikordaja ja prognoosikordaja Bakalaureusetöö (6 EAP) Juhendaja: Ene Käärik, PhD Tartu

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Word Pro - diskmatTUND.lwp

Word Pro - diskmatTUND.lwp Loogikaalgebra ( Boole'i algebra ) George Boole (85 864) Sündinud Inglismaal Lincolnis. 6-aastasena tegutses kooliõpetaja assistendina. Õppis 5 aastat iseseisvalt omal käel matemaatikat, keskendudes hiljem

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Microsoft Word - Praks1.doc

Microsoft Word - Praks1.doc Segamudelid 1. praktikum Mida vähem andmeid, seda parem? (Üldistatud vähimruutude meetod ja heteroskedastilised andmed) Segamudelite praktikumides kasutame R-tarkvara. Kahel aastal on teostatud ühe füüsikalise

Rohkem

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Konstruktorile antakse andmed, mis iseloomustavad mingit

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

ITI Loogika arvutiteaduses

ITI Loogika arvutiteaduses Predikaatloogika Predikaatloogika on lauseloogika tugev laiendus. Predikaatloogikas saab nimetada asju ning rääkida nende omadustest. Väljendusvõimsuselt on predikaatloogika seega oluliselt peenekoelisem

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Laura Ruusmann Gaussi protsesside usaldusvahemik Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendaja: Meelis

TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Laura Ruusmann Gaussi protsesside usaldusvahemik Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendaja: Meelis TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Laura Ruusmann Gaussi protsesside usaldusvahemik Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendaja: Meelis Kull, PhD Tartu 2018 Gaussi protsesside usaldusvahemik

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Regressioonanalüüsi kodutöö Indrek Zolk 30. mai a. 1 Andmestiku kirjeldus Käesoleva kodutöö jaoks vajalik andmestik on saadud veebiaadressilt ht

Regressioonanalüüsi kodutöö Indrek Zolk 30. mai a. 1 Andmestiku kirjeldus Käesoleva kodutöö jaoks vajalik andmestik on saadud veebiaadressilt ht Regressioonanalüüsi kodutöö Indrek Zolk 30. mai 2004. a. 1 Andmestiku kirjeldus Käesoleva kodutöö jaoks vajalik andmestik on saadud veebiaadressilt http://www-unix.oit.umass.edu/~statdata/statdata/stat-anova.html.

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA... 1 1. Arvusüsteemid.... 2 1.1.Kümnendsüsteem....2 1.2.Kahendsüsteem.... 2 1.3.Kaheksandsüsteem.... 2 1.4.Kuueteistkümnendsüsteem....2 1.5.Kahendkodeeritud kümnendsüsteem

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

prakt8.dvi

prakt8.dvi Diskreetne matemaatika 2012 8. praktikum Reimo Palm Praktikumiülesanded 1. Kas järgmised graafid on tasandilised? a) b) Lahendus. a) Jah. Vahetades kahe parempoolse tipu asukohad, saame graafi joonistada

Rohkem

Mining Meaningful Patterns

Mining Meaningful Patterns Konstantin Tretjakov (kt@ut.ee) EIO õppesessioon 19. märts, 2011 Nimetuse saladus Vanasti kandis sõna programmeerimine natuke teistsugust tähendust: Linear program (~linear plan) X ülesannet * 10 punkti

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

Eestikeelse teksti genereerimine keelemudelitega Projekt Kaido Lepik Arvutiteaduste Instituut, Tartu Ülikool 1 Töö eesmärk Viimastel aastatel on välja

Eestikeelse teksti genereerimine keelemudelitega Projekt Kaido Lepik Arvutiteaduste Instituut, Tartu Ülikool 1 Töö eesmärk Viimastel aastatel on välja Eestikeelse teksti genereerimine keelemudelitega Projekt Kaido Lepik Arvutiteaduste Instituut, Tartu Ülikool 1 Töö eesmärk Viimastel aastatel on välja töötatud terve hulk erinevaid keelemudeleid, mida

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

19. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Arvridade koonduvustunnused Sisukord 19 Arvridade koonduvustunnused Vahelduvat

19. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Arvridade koonduvustunnused Sisukord 19 Arvridade koonduvustunnused Vahelduvat 9. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, 203-4. 9 Arvridade koonduvustunnused Sisukord 9 Arvridade koonduvustunnused 23 9. Vahelduvate märkidega read.......................... 24 9.2 Leibniz i

Rohkem

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Laplace'i teisendus Diferentsiaalvõrrandite lahendamine ilma tarkvara toeta on keeruline Üheks lahendamisvõtteks on Laplace'i teisendus

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

7 KODEERIMISTEOORIA 7.1 Sissejuhatus Me vaatleme teadete edastamist läbi kanali, mis sisaldab müra ja võib seetõttu moonutada lähteteadet. Lähteteade

7 KODEERIMISTEOORIA 7.1 Sissejuhatus Me vaatleme teadete edastamist läbi kanali, mis sisaldab müra ja võib seetõttu moonutada lähteteadet. Lähteteade 7 KODEERIMISTEOORIA 7.1 Sissejuhatus Me vaatleme teadete edastamist läbi kanali, mis sisaldab müra ja võib seetõttu moonutada lähteteadet. Lähteteade kodeeritakse, st esitatakse sümbolite kujul, edastatakse

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi*r^2, Float -> Int Infixoperaatori kasutamiseks prefix-vormis

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Euroopa Komisjon 23. september 2015 Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 1 / 16 7. loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 2 / 16 Sisend/väljund vaikimisi: Termid: read, write?-read(x). : 2+3. X = 2+3.?-write(2+3). 2+3 true. Jooksva sisendi vaatamine: seeing?-

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Astrid Haas Üldistatud lineaarne segamudel ESM-uuringu andmetele M

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Astrid Haas Üldistatud lineaarne segamudel ESM-uuringu andmetele M TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Astrid Haas Üldistatud lineaarne segamudel ESM-uuringu andmetele Magistritöö (30 EAP) Finants- ja kindlustusmatemaatika

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

Linux süsteemi administreerimine

Linux süsteemi administreerimine Protsesside, mälu jm haldamine Linuxi ehitus (struktuur) Lihtsustatult Protsess Multitasking - palju protsesse töötab paralleelselt Tuumas asub protsesside tabel igal protsessil on identifikaator PID igal

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem