Keila lõunarajooni liiklusuuring

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Keila lõunarajooni liiklusuuring"

Väljavõte

1 2016 INSENERIBÜROO STRATUM Keila lõunarajooni liiklusanalüüs

2 1. Üldinformatsioon Käesolev liiklusuuring on läbi viidud hindamaks Harjumaal, Keila linna lõunarajooni arendustega lisanduva liikluskoormuse mõju lähipiirkonnale. Hinnatud on liiklusmahtude kasvu ning võimaliku juurdepääsuteede parameetreid tagamaks arendatavale piirkonnale vajalikku juurdepääsu. Joonis 1. Uuringuala skeem Käesoleva töö eesmärgiks on määrata võimalikud tänavavõrgule avalduvad liiklusmõjud Keila lõunarajoonis. Hinnatakse arendustega kaasnevat liiklussageduse kasvu ja liikluskoosseisu, selle mõju ristmike läbilaskevõimele ning liiklusohutusele. Uusarenduste arvestuslikud mahud on järgmised: Jõe 57B 200 elamuühikut Jõepargis 46 elamuühikut Tuulateel 50 elamuühikut 1

3 2. Olemasolev olukord. Keila lõunapiirkond on valdavalt eramajade piirkond, kus Ülesõidu tänavalt vasakul ja paremal paiknevatel tänavatel on kehtestatud samaliigiliste tänavate liikluskord ning suurimaks lubatud piirkiiruseks on 30 km/h. Ülesõidu tänavalt paremale jääval alal jaotuvad elamuühikud tänavate mõjupiirkonna järgi nagu järgneval skeemil näidatud. Olemasolevate elamuühikute arv uuringualal. Ala puuduvad kergliiklusele eraldatud liikumisvõimalused. Raudtee ülekäigukohad on Keila jaamas ning Ülesõidu tänaval. 3. Liiklusloendus Loendused viidi läbi aasta 14. nädalal. Käsiloenduse käigus liigitati sõidukid järgmiselt: sõiduautod (SA) bussid (B) veoautod (VA) auto- ja sadulrongid (AR) Loendustulemused on järgmised: 2

4 3

5 4

6 5

7 4. Liiklusprognoos. 4.1 Lähtekohad. Liiklusmahtude prognoosimisel võetakse aluseks eelkõige planeeritud parkimiskohtade arv (mis lähtub kehtivast parkimisnormatiivist) ning maakasutuse funktsioonid, mis määravad eelkõige autoliikluse ööpäevase jaotuse. Keila erinevate arenduste liikluse prognoos on tehtud kogu detailplaneeringu ulatuses, mitte eraldi igale planeeritud kinnistule. Arvesse võeti, et rajatakse korterid ka noortele, eakatele, kelle esimeseks transpordiliigi eelistuseks ei ole isiklik sõiduauto vaid kasutada ühistransport: buss, rong jne. Detailplaneeringu rajatiste liiklusmõju arvestamisel lähtuti kogemustest varasematest samalaadsetest töödest ning arvestati liikluse genereerimist järgmiselt: Tabel 1 Arenduste parkimiskohad (EVS 843:2016) Planeering Maa sihtotstarve Kavandatud parkimiskohtade arv Jõe 57B Peamiselt elu 271 Jõepark Elu 60 Tuulatee Elu 55 Joonis 2 Uusarendused Jõe 57B planeeritavale alale on sõidukitega juurdepääs kavandatud Jõe tänavalt ja teine juurdepääs Tähe tänavalt Tähe tänava pikenduse kaudu. 6

8 Jõepargi arenduse põhiliseks juurdepääsuks saab olema Koidu tänav, Tuula tee ja Linnuse tee kaudu. Tuulatee arenduse põhilisteks juurdepääsudeks saavad olema Teaduse tänav ja Koidu tänav. Eelnevas ei ole arvestatud Tuula tee võimaliku tunneliga. Liikluse prognoosis on arvestatud maa sihtotstarbest tuleneva liikluse suunalisusega ööpäeva lõikes. Liikluse maht on arvutatud vastava sihtotstarbe parkimiskohtade arvust. Osakaalud on võetud OÜ Stratum erinevate uuringute andmebaasist, kus on andmed Tallinnale lähemal asuvate objektide kohta. Liikluse prognoosis oleme arvestanud 80% sõltuvusega sõiduauto transpordist, mis küll tõenäoliselt on perspektiivselt suundumas pigem rongiliikluse osa suurenemise suunas. Parkimiskohtade arv võetakse elamisfunktsiooniga alal aluseks hommikuse tipptunni arvutustes sellise arvestusega, et tipptunnil (ühe tunni jooksul) lahkub 40% sõidukeid parkimiskohtade üldarvust. Selles lähenduses on arvesse võetud ka parkimiskohtade 80-90% täituvust. Prognoosis ei ole arvestatud arenduspiirkondadest Tuula teele suunduvat võimalikku nõudlust ning kõik arenduste poolt genereeritavat autoliikumised on lisatud Ülesõidu tänava suunale. Jõe 57B arenduse alalt saame hommikusele tipptunnile 108 lisanduvat sõidukit, Jõepargi alalt 24 sõidukit ning Tuulatee alalt 22 sõidukit. Jõepargi alalt tänavavõrgule suunduvad sõidukid on prognoositud kõik kasutama Jõe tänavat, kuigi perspektiivis võib see tänavavõrgu muutudes ümberjaguneda (võimalik Keila lõunapoolne ümbersõit, Tuula tee tunnel). Tuulatee arenduse poolt genereeritav liiklus on jaotatud Teaduse ja Koidu tänavale. Jõe 57B arendusest lähtuva liiklusvoo hajutamine on vajalik, kuna peamine nõudlus on Ülesõidu tänava raudteeületuskoha kaudu Keila kesklinna jõudmine ja sealt edasise marsruudi jätkamine. Jõe tänav on selles piirkonnas kõige suurema liikluskoormusega, mistõttu oleks vajalik liikluskoormuse hajutamine ka Tähe tänavale. Tähe tänava pikenduse rajamine loob võimaluse hajutada liikluskoormust piirkonnas: Tähe, Koidu tänavale, Linnamäe teele. Samuti on Jõe tänaval rohkem piki tänavat liikuvaid kergliiklejaid. Kergliikluse osas toimub Tähe tänaval kergliiklejate liikumine Ülesõidu tee poolt Ohtu tee või Terko poolt Jõe ja Aiandi tänava kaudu raudteejaama. Kõnnitee rajamine Ülesõidu tee poolt Ohtu teeni suurendab tunduvalt kergliiklejate ohutust. Terko ja Linnamäe tee poolt tulijate tarbeks planeeritakse uut raudtee ületuskohta kergliiklejatele Kuuse Lõuna tänava vahelisel alal. Analüüsides detailplaneeringu liikluskorraldust arvestati, et genereeritavast mahust kandub Tähe tänavale ~30% sõidukeist (33 sõidukit) ja Jõe tänavale vastavalt 70% (75 sõidukit). Kui võrrelda lisanduvat liiklusvoogu, siis võib näha, et lisanduv voog on sama suur tänase päeva liikluskoormusega Jõe 57B detailplaneeringu realiseerumisel liiklusvoog kahekordistub. Jõepargi arenduse mõju on oma väiksema mahu tõttu tagasihoidlikum, kuid ka seal on lisanduv liiklusvoog (24 sõidukit) võrreldav olemasoleva liikluse loendustulemustes näidatud sõidukite arvule (28 sõidukit). Tuulatee arenduse mõju liikluskoormuse võrdsel jaotamisel Teaduse ja Koidu tänavate vahel oleks proportsionaalselt suurem Teaduse tänavale, kus loendusandmete põhjal on oluliselt väiksem liikluskoormus kui Koidu tänaval, mis on tänavakoridori laiuse tõttu ka liikluskoormuse vastuvõtmiseks sobivam. Arvutustes on mõlemale tänava hommikusele tipptunnile lisatud 11 sõidukit väljuvale suunale. Lisaks väljuvale liiklusele oleme lisanud hommikusele tipptunnile ka arendusaladele sisenevat liiklust (viiakse laps kooli, lasteaeda ja tullakse koju tagasi), kuid selle osatähtsus on väiksem. 7

9 Liiklussagedused Ülesõidu-Jõe, Ülesõidu-Tähe ja Ülesõidu-Koidu ristmikel detailplaneeringute realiseerumisel: 8

10 9

11 10

12 5. Läbilaskvusarvutused Arenduste realiseerumisel tekkiva olukorra hindamiseks Ülesõidu tänava ristmike viidi läbi läbilaskvusarvutused. Läbilaskvusarvutused on tehtud vastavalt TTÜ poolt väljatöötatud Ristmike läbilaskvuse arvutamise metoodilisele juhendile. 5.1 Peatee-kõrvaltee Foorjuhtimiseta ristmikul määratakse teenindustase sõidukite keskmise ooteaja alusel. Hindamaks arenduste mõju linna Ülesõidu tänava enamkoormatud ristmikul (Ülesõidu Jõe), kuhu prognoositi liiklusvoo suurenemist, määrati alustuseks teenindustasemed konfliktuvate manöövrite kaupa olemasoleva liikluskoormuse põhjal, võtteks aluseks liiklusloenduse andmed. Suundade kirjeldus: 11

13 Hommikune tipptund Ülesõidu Jõe ristmikul Kõrvalsuunad Teenindustase 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A Peatee vasakpöörded 1 A 4 A Õhtune tipptund Ülesõidu Jõe ristmikul Kõrvalsuunad Teenindustase 7 A 8 A 9 A 10 C 11 A 12 A Peatee vasakpöörded 1 A 4 A 12

14 Detailplaneeringute realiseerumisel lisanduva liikluskoormusega on ristmiku teenindustase järgmine: Hommikune tipptund Ülesõidu Jõe ristmikul (koos arendustega) Kõrvalsuunad Teenindustase 7 A 8 A 9 A 10 C 11 A 12 A Peatee vasakpöörded 1 A 4 A Õhtune tipptund Ülesõidu Jõe ristmikul (koos arendustega) Kõrvalsuunad Teenindustase 7 B 8 A 9 A 10 C 11 A 12 A Peatee vasakpöörded 1 A 4 A Arvutustulemustest on näha, et Ülesõidu-Jõe tn ristmiku teenindustase vasakpöördemanöövril Jõe tn Ülesõidu tn kesklinna suunale langeb tasemelt A tasemele C. Ristmike projekteerimise lähtepunktides on öeldud, et ristmik ei tohi langeda teenindustasemelt allapoole kui D, järelikult rahuldab olemasolev ristmik ka suurenenud liikluskoormuse korral läbilaskvuse vajadusi. Kui käesolevates arvutustes kasutatud liikluskoormust on võimalik hajutada selliselt, et Jõe tänava koormus langeks ~50 sõidukit tunnis, siis saavutataks ka seal teenindustase B. Vastavalt EVS 843:2016 on teenindustasemete kirjeldus järgmine: 13

15 5.2 Foorjuhtimisega Foorjuhtimisega on võimalik küll reguleerida Jõe-Õlesõidu ristmikku, kuid vaadates läbilaskvuse kasutustegureid (Z), siis on näha, et ka tipptunnil on läbilaskvusvaru veel küllaltki suur ning vaatamata sellele ei tõuse teenindustase kõrgemale kui tase B. See on tingitud foori segavast mõjust, mis tõstab ooteaega ka sel juhul, kui pole midagi reguleerida (mõned autod kõrvalsuundadelt). Fooritsükli pikkuse lühendamisega (lühemad rohelised) muutuks aga taktidevaheline kaitseaeg ebamõistlikult pikaks. Foorjuhtimise teeks keerulisemaks ka raudteeülesõidukoha lähedus, mis nõukas tehniliste erimeetmete rakendamist välistamaks fooriristmikul peatuvate sõidukite järjekorra jäämist raudteeülesõidukohale. Eelpoolnimetatud kaalutlustel ei soovita ristmikku juhtida fooridega. Hommikune tipptund RISTMIK: Ülesõidu - Jõe PROG: HTT DP 60 SUUND INTENS. Rajakoef. q g val S Z d(sek/a) Teenindus- järjekord tase red.autot 1,2,3 Ülesõidu linna sisenev vop , ,47 12,5 B 3 4,5,6 Ülesõidu linnast väljuv vop , ,29 11,6 B 2 7,8,9 Jõe tn (pargipoolne) vop , ,09 10,7 B 1 10,11,12 Jõe tn vop ,28 11,5 B 1 Õhtune tipptund RISTMIK: Ülesõidu - Jõe PROG: ÕTT DP 60 SUUND INTENS. Rajakoef. q g val S Z d(sek/a) Teenindus- järjekord tase red.autot 1,2,3 Ülesõidu linna sisenev vop , ,29 11,6 B 2 4,5,6 Ülesõidu linnast väljuv vop , ,67 13,8 B 4 7,8,9 Jõe tn (pargipoolne) vop , ,03 10,4 B 0 10,11,12 Jõe tn vop ,20 11,1 B 1 14

16 5.3 Ringristmik Ringristmiku võimalik paigutus Jõe-Ülesõidu ristmikul. Hommikune tipptund 15

17 Õhtune tipptund Ringristmik suudab rahuldada väga suure varuga (maksimaalne läbilaskvuse kasutustegur z=0,31) planeeritavad liiklusmahud. Ringristmikul ei suurene ka sõidukite ooteajad kuna see ristmikutüüp on isereguleeruv. Skeemil on näidatud võimalikud välisringi diameetrid d=20m (Haapsalu mnt nö Rõõmu ring) ja d=30 m (Keskväljaku ringid). Oluline on tagada teenindava raskeliikluse (buss, prügiveok) vüimalus läbida ristmikku. Skeemil on näidatud 12 m sõiduki pöörderaadiused. 6. Keila lõunarajooni liikumise seosed 6.1 Autoliiklus Analüüsides liikluse seoseid Keila põhja ja lõuna linnaosade vahel selgus, et vähemalt 40% Ülesõidu tänavalt (olemasolevas olukorras ainuke ühendustee põhja- ja lõunaosa vahel) raudteed ületavatest sõidukitest on esmase linnasisese sihtkohaga (kool, lasteaed, töökoht) ja 60% sõidukijuhtidel on sihtkoht Keilast väljas. See tähendab, et linnast väljuvate sõidukite osa on veelgi suurem, kuna peale kooli ja lasteaeda suundutakse sageli Keila linnast väljaspool asuvasse töökohta. Hinnanguliselt ~40% Ülesõidu tänava liiklusest on pärit Keila linnast väljastpoolt (Tuula tee ). Ringtee tänaval on oluline osa Tähe, Koidu ja Eha tänavate liikluskoormuse hajutamiseks. Tänasel päeval kasutab enamus tööstuspiirkonda suunduvatest sõidukitest just neid tänavaid. Andmaks Keila lõunarajooni tööstuspiirkonnale arenemisvõimalust on eluliselt vajalik Keila lõunapoolse ümbersõidu rajamine, mis algaks põhimaanteelt nr 11, ristuks eritasandiliselt raudteega, ületaks Keila jõe ja jõuaks välja Ringtee tänavani. Pikemas perspektiivis oleks mõistlik pikendada ümbersõitu (reaalselt saaks siis alles rääkida ümbersõidust) ka tugimaanteeni nr 17, selleks on vaja rajada veel üks raudteeületuskoht. Ringtee tänav peab rahuldama veotänava funktsiooni rahuldava lahenduse kavandamist. Võimalik lõunapoolne ümbersõit annaks ka arendustele Jõe 57B ja Jõepargi võimaluse ilma Keila kesklinna ning raudteeületuskohta ületamata jõuda maanteevõrgule. Peale tööstuspiirkonna teenindamise kasutaksid rajatavat möödasõitu ka tänasel päeval Keilat transiidina läbivad sõidukid, mis lähenevad Tuula teelt (Ääsmäe, Haapsalu suunalt), mis omakorda 16

18 vähendaks liikluskoormust Ülesõidu tänaval ning leevendaks liikluskoormuse olukorda, mida põhjustab uute arenduste rajamine. Arvestades nende asjaoludega ei pea põhjendatuks Tuula tee pikendusele eritasandilise raudteeriste rajamist mootorsõidukitele. Pigem võib sellel olla ebasoovitav mõju, kuna selle ühenduse rajamisel suureneks transiitfunktsiooniga liikluskoormus elutänavatel (Koidu, Teaduse, Jõe, Tuula tee ja selle vahetus läheduses asuv skatepark) ning tekkiv liiklusvoog jõuaks välja Tallinna maanteeni, mille liikluskoormus on peale Luha tn-paldiski mnt (põhimaantee 8) rekonstrueerimist oluliselt vähenenud ning saavutanud sellega ka tänava ristlõikele sobiliku funktsioon. Keila linna mõistes on magistraalfunktsiooniga nõudlust rahuldamas selleks otstarbeks sobiliku ristlõikega Luha tänav. Võimalik Tuula tee eritasandiline raudteeriste aitaks küll paremini teenindada rajatavaid Jõepargi ja Tuulatee arenduste poolt genereeritavat liiklust, kuid negatiivseks tuleb lugeda transiitliikluse kandumist sel juhul Tuula teele ning põhjapool raudteed selleks täiesti mittesobivale Kalda tänavale ning sealtkaudu Tallinna maanteele. Arvestades läbilaskvusarvutustes näidatud reservi Ülesõidu tänava ristmikel (põhiliselt Jõe-Ülesõidu) ning ka tunneli vajaliku kõrgusgabariidi tagamiseks vajalike kallete rajamist (tõsi, reljeef toetab tunneli rajamist, kuid teatud kalded on siiski vajalikud), siis peab arvamuse koostaja sellist investeeringut mootorsõidukite liiklusevõimaluste kavandamisel ebaotstarbekaks. Keila linnatänavate funktsioone analüüsides on selgelt näha transiitfunktsiooni kandjateks Ülesõidu tänav ja Luha tänav, aga kindlasti mitte Kalda tänav ega ka alternatiivvõimalusena Tuula tee ning Keskväljaku kaudu Tallinna maanteele. 17

19 Kalda tänav Luha tänav Võrdlus transiitfunktsiooniks (ka linnaosadevahelise) sobivate tänavate osas Kergliiklejatele mõeldud tunnel oleks aga ohutuse parendamiseks igati õigustatud ning langeks kokku ka kavandatava jõepromenaadi kontseptsiooniga. 18

20 6.2 Raudtee ülekäigukohad Raudtee ülekäigukohad (olemasolev sinine; võimalik rajatav roheline) Tänasel päeval on Keila linnas kolm raudtee ülekäigukohta (skeemil rohelised), kuid Keila läänepoolse osa arenedes on tekkinud vajadus ka sealkandis leida võimalusi ohutuks raudtee ületuseks jalakäija või jalgratturina. Kaaluti kahte varianti uue ülekäigukoha rajamiseks Männiku tn pikendusele ja Kuuse tn pikendusele. Kuuse tn pikenduse kasuks räägib lühim ühendus Rõõmu kaubamaja ja ka terviseradade vahel, samas on Männiku tn pikendusele rajatav raudtee ülekäigukoht oluline kooli ja ka lauluväljaku suunal liikumisel. Mõl variandil on Haapsalu maanteele jõudes olemas tõstetud ja valgustatud ülekäigurada. Antud töö mahus jõuti arvamusele, et eelistada võiks Kuuse ja Lõuna tn vahelisele alale rajatavat ülekäigukohta. Raudtee ülekäigukoht peab olema rajatud vastavuses MKM määrusele nr 96 Raudteeülesõidu ja ülekäigukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhendi kohaselt. 6.3 Ettepanekud juurdepääsuteede liikluslahenduse ja ohutuse osas. Juurdepääsutee võimalikud parameetrid. Keila lõunarajooni tänavate näol on tegemist kõrvaltänava funktsiooniga. Vastavalt EVS 843:2016 on kõrvaltänav mittekeskne, elamuala tänav (juurdepääs), mis võib olla ühenduses kohaliku jaotustänavaga. Kõrvaltänaval on oluline sotsiaalne roll, ta on tihti planeerimisühiku ainus avalik koht. Tipptunnil peaks mootorsõidukite liiklussagedus soovitatavalt jääma alla 100 a/h. Lisanduva arenduse poolt genereeritav liiklus tõstab Jõe tänaval liiklussageduse EVS 843:2016 soovitustest kõrgemale tasemele, mille tõttu on vajalik mõjutada liikluse hajumist Jõe tänavalt teistele paralleelsetele tänavatele. Õhtusel tipptunnil on juba olemasolevas olukorras Jõe tänava liiklussagedus ristlõikes 144 sõidukit ning prognoositavalt tõuseb 248 sõidukini. Tähe tänaval on liiklussagedus 51 sõidukit ja prognoositav liiklussagedus 80 sõidukit. Kui suudetakse aga liiklus hajutada rohkem teistele tänavatele (seda toetab ka Ringtee tänava remont), siis jääks liikluskoormuse tase aktsepteeritavale tasemele. Ka Jõe tänava rajatav kõnnitee parandab liikluskoormuse kasvust tingitud liiklusohu vähenemist. 19

21 Liikluse hajutamine Vältimaks Jõe tn liikluskoormuse tõusmist üle kriitilise piiri on oluline liikluse hajutamine arendusalalt ka Tähe, Koidu, Linnamäe ja Ringtee tänavale. Selleks tarbeks on planeeringus ettenähtud Tähe tänava pikendus Jõe tänavani. Linnamäe tee ja Tähe tänava ristmik tuleb rekonstrueerida. Kõige sobivam on rajada ringristmik, mida toetab ka antud asukohas olemasolev lahendus. Liikluse hajumine Jõe ja Tähe tn vahel hakkab tõenäoliselt toimuma isereguleerumise teel. Käesolevas töös läbiviidud arvutuste kohaselt tekib pikem ootejärjekord Jõe tänavale Ülesõidu tn ristmikul, kes enamikus soovivad pöörata vasakule. Hommikuselt tipptunil esineb küllaltki sageli raudteeülesõidukoha sulgemist, mis omakorda tekitab sõidukite järjekorra Ülesõidu tänavale. Lisandub ka Jõepargi arenduse poolt piki Jõe tänavat ristmikule lähenev liiklusvoog, mis summarselt tekitab Ülesõidu-Jõe tänava ristmikule lõunarajooni kõige pingelisema liiklusolukorra. Lisandub veel ka nõuetele mittevastav nähtavuskolmnurk Jõe tänava harult Ülesõidu tänavale. Tähe tänava kasutamise negatiivse aspektina peab välja tooma kitsama tänavakoridori võrreldes Jõe tänavaga (lõiguti küll erinev). Jõe 57B arendus, soovitus ringristmiku rajamiseks Tähe tn ja Linnamäe tänava ristmikule. Kavandatavaid planeeringuid teenindaval juurdepääsuteel tuleb füüsiliste meetmetega tagada sõidukite liikumiskiirus mitte enam kui 30 km/h, mis tagaks kergliiklejate ohutuse jagatud ruumi tingimustes. Selleks sobivad näiteks nn poolsulgemised (ainult üks sõiduk pääseb korraga läbi), tõstetud pinnad jms. Täpsemad lahendused määratakse kindlaks tehnilise projekti käigus. 20

22 Selgelt tuleb eristada elutänavad, kus peamiseks on liikumine oma kodumaja juurde ja veotänavad, mis teenindavad Tööstuse tn - Linnamäe tee tööstuspiirkonda. Tänasel päeval on piisavalt palju märgata Koidu tänava kasutamist nimetatud piirkonda juurdepääsuks. Seda probleemi aitaks lahendada Ringtee tänava sõidutingimuste parandamine (teekatte remont) ja pikemas perspektiivis ka Tallinna ringteelt algava Keila lõunapoolse ümbersõidu loomine. Liiklusohutus ja -korraldus Liiklusõnnetused Liiklusõnnetuste statistika näitab, et viimase 5 aasta jooksul ei ole Keila lõunarajoonis toimnud inimvigastatutega liiklusõnnetust. Varakahjuga õnnetusi on olnud samal ajal hulgaliselt. Rohkem kui üks liiklusõnnetus viimase 5 aasta jooksul on toimunud Koidu-Ülesõidu (suurim asjakahju 5726 ), Koidu-Ohtu tee, Jõe-Ülesõidu, Linnamäe tee-koidu ja Tähe-Ohtu tee ristmikul. Neist ohtlikumad on Koidu-Ülesõidu, Jõe-Ülesõidu ja Koidu-Ohtu. Suurimateks liiklusohutusprobleemideks lõunarajoonis on ristmike nähtavusprobleemid, kergliiklejatel puuduvad mootorsõidukitest eraldatud liikumistsoon ning tänavate funktsioonile (kõrvaltänav, piirkiirus 30 km/h) vastava sõidukite liikumiskiiruste ohjamine. EVS 843:2016 Linnatänavad Samaliigiliste teede ristmiku kavandamisel, kus sõidueesõigus on määratud paremakäereegli põhimõttel, tuleb tagada võrdsete haaradega nähtavuskolmnurk, mille haarade pikkus peab olema uue ristmiku korral vähemalt kaheksa meetrit. Kui nähtavuskolmnurga haarade pikkused jäävad vahemikku kolm kuni kaheksa meetrit, tuleb ristmik kavandada tõstetud pinnana. Rakendusjuhis Olemasolevate ristmike rekonstrueerimisel, kus kaheksa meetri pikkuste haaradega nähtavuskolmnurka ei ole võimalik tagada, on soovitatav kavandada samuti tõstetud 21

23 ristmik, kuid kui sellest loobumine on põhjendatud, tuleks ristmikuala märgistada ja selliselt valgustada, et ristmikuala on piisavalt kaugelt tajutav. Analoogilist lahendust on vajalik kasutada kõikjal, kuhu kavandatakse võrdkülgsete teede lõikumisala. Tõstetud ristmike rajamise ettepanek on kirjas aastal läbi viidud liiklusuuringus. Käesolevas töös esitame näitliku variandi lähema perspektiivi võimalustest ristmike tähistamisel eristamaks ristmikku juurdepääsust. Kuid pikemas perspektiivis on ohutu liikluskeskkonna tagamiseks vajalik siiski tõstetud ristmike rajamine Keila lõunarajooni elutänavate ristmikele. Selline ettepanek hõlmaks tervet elamute ala välja arvatud Ülesõidu tn, Linnamäe tn, Ringtee tn. Vajalik nähtavus Tähe-Ohtu tee ristmikul Ettepanek teemärgise 971a kasutamiseks samaliigiliste teede ristmikuala esiletoomiseks. Märgis kantakse sõiduteede lõikumisala keskele või enne seda (soovitatav variant) 22

24 Ettepanek teemärgise 971a ja liiklusmärgi 687 Märgiposti tähis kasutamiseks samaliigiliste teede ristmikuala esiletoomiseks. Liiklusmärki 687 võidakse kasutada iseseisvalt ristmike esiletoomiseks, kui esineb orienteerumisraskusi (EVS613:2001 Liiklusmärgid ja nende kasutamine) Nõuetekohased nähtavuskolmnurgad Ülesõidu tänava ristmikel Ülesõidu-Jõe Ülesõidu-Tähe-Teaduse 23

25 Ülesõidu-Koidu Ülesõidu - Eha 7. Kokkuvõte Vajalikud tegevused planeeringute realiseerumisel genereeritava liikluskoormuse mõjude vähendamiseks: Võimalik nähtavuse parendamine ristmikel peamiselt haljastuse kärpimise teel, kuid ka planeeringute tingimustesse peab sisse kirjutama ristmike nähtavuskolmnurka jäävate tarindite (aed) kõrgused, läbipaistvus jne. Tõstetud ristmike rajamine ja märgistuse paigaldamine. Kaaluda võimaliku ringristmiku rajamist Ülesõidu Jõe ja/või Ülesõidu Koidu ristmikule. Detailplaneeringus kavandatud liiklusmahuga rahuldab Jõe tänavalt Ülesõidu teele vasakpöördemanöövri läbilaskvus niigi teenindustaseme C nõudeid. Planeeritava maksimaalse liikluskoormuse saavutamine võtab aega orienteeruvalt 4-6 aastat. Koormus kasvab majade rajamise käigus maksimaalselt 30 sõidukit aastas. 24

26 Margus Nigol Tarmo Sulger Inseneribüroo Stratum

Liikluslahendus OÜ Välja 9, Tartu reg nr koduleht: Töö nr: 0915/4 Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse o

Liikluslahendus OÜ Välja 9, Tartu reg nr koduleht:   Töö nr: 0915/4 Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse o Liikluslahendus OÜ Välja 9, 50303 Tartu reg nr 11999509 koduleht: www.liikluslahendus.com Töö nr: 0915/4 Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse osakond Vaksali tn - Näituse tn ristmiku liikluskorralduse

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING 2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING TARTU LINNAS 2016. AASTAL TALLINN 2016 Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal 2 Sisukord: Uuringu

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

Ülemiste ristmiku liiklusmõju analüüs

Ülemiste ristmiku liiklusmõju analüüs ÜMIS IIUSSÕM AVAMIS MÕJU AAÜÜS Foto: -rojekt AI 213 1 1. Sissejuhatus. öö ülesanne. Ülemiste liiklussõlme rajamine on olnud linnaruumis valminud kauaoodatud teerajatis, mis eesmärk oli muuta liikluse pealinna

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESTI STANDARD LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Linnatänavad põhineb Eesti ehitusprojekteerimisnormidel EPN 17 Linnatänavad. Standardi kavandi koostasid

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

2 JUHI KOHUSTUSED Lk Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõiges

2 JUHI KOHUSTUSED Lk Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõiges 2 JUHI KOHUSTUSED Lk 4 1. 16. Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine PÕHIMAANTEE NR 2 (E263) TALLINN-TARTU- VÕRU-LUHAMAA KM 118,3-119,2 LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISE TEHNILINE PROJEKT: OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö nr 2469/15

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE 3

LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE 3 LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE. PAIKNEMINE RISTMIKU ÜLETAMISEL. LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE Sõidu alustamine Sõiduki asukoht sõites Sõidu alustamine Seadusandlusest tulenevad

Rohkem

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on juurde tulnud ja läbikriipsutatud sõnad on ära kustutatud.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse strateegia regionaalse koostöö väljakutsed 13.2.2018 Linnade ja valdade päevad 2019 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Tallinna piirkonna

Rohkem

MNT_jagratturi_vihik_A6.ai

MNT_jagratturi_vihik_A6.ai Sissejuhatus Jalgratas on sõiduvahendina muutumas üha populaarsemaks ja igapäevaliikluses kohtab jalgrattaid sagedamini kui kunagi varem. Rohkem kui kunagi varem on päevakorral ka jalgratturite turvalisus.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 8 tund 15. Sõidukiirus Mille järgi valid sõidukiiruse? (1)Suurim lubatud sõidukiirus on: 1) asulavälisel teel 90 km/h; 2) asulasisesel teel 50 km/h; 3) jääteel 10 25 km/h või 40 70km/h, kui jää paksus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

Leping siirde7045 vahearuanne 3

Leping siirde7045 vahearuanne 3 SÕIDUKITE KOORMUSSAGEDUSTE SIIRDETEGURITE KORRIGEERIMINE Lõpparuanne Teedeinstituut 3/-61/L MAANTEEAMET Tallinn 28 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TEEDEINSTITUUT Teadussuuna klass 2.8. SÕIDUKITE KOORMUSSAGEDUSTE

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Slide 1

Slide 1 1 Linnatranspordi strateegiad Miks me mõtleme nii nagu me mõtleme? 1 Millised on Tallinna transpordisüsteemi peamised probleemid? Neli peamist puudust: Keskajal väljakujunenud tänavavõrk.... Selleks et

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

Majandustegevuse registri majandustegevusteated nr EEP002309, EPE001096, EEP003399, EEO003543, EPE000728, EEO002677, EEH005991, EEP003313, EPE001021,

Majandustegevuse registri majandustegevusteated nr EEP002309, EPE001096, EEP003399, EEO003543, EPE000728, EEO002677, EEH005991, EEP003313, EPE001021, Majandustegevuse registri majandustegevusteated nr EEP002309, EPE001096, EEP003399, EEO003543, EPE000728, EEO002677, EEH005991, EEP003313, EPE001021, ELK000017, EEG000274, EEK000863, TEL001831, TGP000255

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Linnalähialade liikluskeskkonna määratlemine ja liiklusohutusprobleemide väljaselgitamine

Linnalähialade liikluskeskkonna määratlemine ja liiklusohutusprobleemide väljaselgitamine 2015 Linnalähialade liikluskeskkonna määratlemine ja liiklusohutusprobleemide väljaselgitamine Liiklusohutuse osakond Maanteeamet 28.10.2015 Sisukord Sissejuhatus... 2 Töö eesmärk... 5 1. Linnalähiala

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

- KLEEBI - VÄRVI - JOONISTA Liiklusaabits esimesele kooliastmele TASUTA Tallinn 2019 Maanteeamet Ennetustöö osakond Koostajad: Merike Saar, Piret Jõul

- KLEEBI - VÄRVI - JOONISTA Liiklusaabits esimesele kooliastmele TASUTA Tallinn 2019 Maanteeamet Ennetustöö osakond Koostajad: Merike Saar, Piret Jõul - KLEEBI - VÄRVI - JOONISTA Liiklusaabits esimesele kooliastmele TASUTA Tallinn 2019 Maanteeamet Ennetustöö osakond Koostajad: Merike Saar, Piret Jõul ja Eve- Mai Valdna Kujundus, küljendus ja illustratsioonid:

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud]) Ühtse piletisüsteemi pilootprojekt Viimsi vallas Pärt Põldemaa Harjumaa Ühistranspordikeskus 21.10.2005 Pilootala Pilootprojekt Hõlmab 2 KOV: Tallinn ja Viimsi 600 000 sõitjat aastas Plaanimisperiood märts-august

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Labisoit 2004 aruanne.doc

Labisoit 2004 aruanne.doc INSENERIBÜROO STRATUM Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine TALLINN 2004 Seletuskiri Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine Sissejuhatus Eestis on rea aastate

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö

Rohkem

1 Liikluskäitumise monitooring 2014 Liikluskäitumise monitooring 2014 Aruande koostas: Juri Ess Töös osalesid: Juri Ess Stanislav Metlitski Tallinn, 2

1 Liikluskäitumise monitooring 2014 Liikluskäitumise monitooring 2014 Aruande koostas: Juri Ess Töös osalesid: Juri Ess Stanislav Metlitski Tallinn, 2 1 Aruande koostas: Juri Ess Töös osalesid: Juri Ess Stanislav Metlitski Tallinn, 2014 Eessõna Käesolev aruanne on liikluskäitumise monitooringu (edaspidi LIMO) aastal 2014 läbiviidud projekti lõpparuandeks.

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Inseneribüroo Stratum OÜ

Inseneribüroo Stratum OÜ Inseneribüroo Stratum Tallinna linna parkimise arengukava aastateks 2002 2005 Tallinn 2002 Inseneribüroo Stratum Tallinna linna parkimise arengukava aastateks 2002 2005 LÕPPARUANNE Tallinn 2002 2 SISUKORD

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Microsoft Word avaliku arutelu protokoll_VORMISTATUD

Microsoft Word avaliku arutelu protokoll_VORMISTATUD Tila külas asuvate Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala DETAILPLANEERINGU ESKIISI ARUTELU PROTOKOLL 25.09.2018.a ALGUS KELL 17.00 TOIMUMISKOHT Kõrveküla Lõpp kl 18.45 Koosoleku juhataja:

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KOV ja LO_MoMaBiz

Microsoft PowerPoint - KOV ja LO_MoMaBiz KOHALIKU OMAVALITSUSE ROLLIST LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISEL Dago Antov 1 1 Mis on ohutu liiklus? Häireteta liikumine Häiring Konflikt Kokkupõrge OHUTU? OHTLIK Materiaalne kahju Inimkahju 1 KUIDAS MÕÕTA OHUTUST?

Rohkem

P71-09_05 Tasuvusanalüüs _ _

P71-09_05 Tasuvusanalüüs _ _ Ida-Viru Maavalitsus Maanteeamet Sillamäe E20 Tallinn-Narva mnt Jõhvi Narva lõik km 163-209 Narva Jõhvi Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Microsoft Word - RKLTP_seletuskiri_ja?relevalve_ta?iendustega - kehtestatud variant

Microsoft Word - RKLTP_seletuskiri_ja?relevalve_ta?iendustega - kehtestatud variant Raplamaa maakonnaplaneeringu kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide teemaplaneering Planeeringu seletuskiri Tallinn-Tartu-Rapla 2016 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS. ÜLEVAADE PLANEERINGU KOOSTAMISE PROTSESSIST...

Rohkem

raamat_finalA4_veeb.cdr

raamat_finalA4_veeb.cdr Aastaraamat 2018 PRIIT SAUK, Maanteeameti peadirektor 2018. aasta oli 100. aastapäeva hõnguline nii Eesti Vabariigile kui ka Maanteeametile. Sada aastat on teinud Maanteeametist maanteevõrku ja erinevaid

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Paavo German TALLINNA FOORIJUHTIMISKESKUS LÕPUTÖÖ Tallinn 2015

Paavo German TALLINNA FOORIJUHTIMISKESKUS LÕPUTÖÖ Tallinn 2015 Paavo German TALLINNA FOORIJUHTIMISKESKUS LÕPUTÖÖ Tallinn 2015 Paavo German TALLINNA FOORIJUHTIMISKESKUS LÕPUTÖÖ Transporditeaduskond Autotehnika eriala Tallinn 2015 Mina, Paavo German..., tõendan, et

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu VÄLJVÕTE Pärnu Linnavalitsuse 2019. a hankeplaan 14.02.2019 riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldus) Hanke korraldamise eeldatav aeg Periood lepingust

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem