PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse"

Väljavõte

1 PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond LHV Maailma Aktsiad on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Tingimused on koostatud kooskõlas kehtivate õigusaktide sätetega. Tingimuste ja õigusaktide sätete vastuolu korral kohaldatakse õigusaktides sätestatut. Kui Tingimuste sätted on omavahel vastuolus või Tingimused sisaldavad eksitavaid sätteid, siis tõlgendatakse nimetatud sätteid pensionifondi osakuomanike parimate huvide kohaselt. II Fondi nimetus, fondivalitseja ja depoopank Pensionifondi nimetus on Pensionifond LHV Maailma Aktsiad (edaspidi "Fond"). Fondi asukohaks on Fondivalitseja asukoht. Fondi majandusaasta on 1. jaanuar kuni 31. detsember. Fondi valitsevaks fondivalitsejaks (edaspidi "Fondivalitseja") on AS LHV Varahaldus, asukoht Tartu mnt Tallinn. Eesti Vabariik. Fondi moodustamise otsus on vastu võetud 20. veebruaril a. Fondivalitseja nõukogu poolt. Fondi depositoorium (edaspidi "Pank") on AS Hansapank, asukoht Tallinn. III Fondi tegevus ja investeerimispoliitika Fondi tenevuse eesmärk Fondi tegevuse eesmärk on täiendava sissetuleku võimaldamine Fondi osakuomanikelc (edaspidi "Osakuomanik") pärast nende pensionile jäämist. Fondi investeerimistegevuse eesmärk on riski hajutamise põhimõttel Fondi vara väärtuse pikaajaline kasvatamine, mis saavutatakse investeerides erinevatesse instrumentidesse. Fondi vara investeerib Fondivalitseja. Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiibid Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiip on Osakuomanike sissemaksete väärtuse pikaajaline maksimaalne kasvatamine läbi fondi investeeringute geograafilise hajutamise erinevate maailma turgude vahel. Investeeringute jaotamisel erinevate turgude vahel lähtutakse peamiselt turgude suurusest ja arengutasemest, st. suurem osa fondi varadest paigutatakse suurtele ja arenenud (s.t eelkõige Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide. Austraalia, Jaapani. Kanada. Šveitsi, ja Uus-Meremaa) turgudele. Fondi vara investeerimisel lähtutakse Fondi tegevuse eesmärgist, Osakuomanike huvidest, headest tavadest ning õigusaktides ja Tingimustes sätestatud piirangutest. Maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiate ja aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu 50% lähedal Fondi aktivate turuväärtusest. Fondivalitseja ei ole Fondi vara investeerimisel spetsialiseerunud majandusharude või piirkondade järgi. Fondi vara täpse jagunemise erinevate investeerimisobjektide vahel otsustab Fondivalitseja igapäevase juhtimise käigus. sealhulgas otsustab Fondivalitseja erinevate varade, emitentide, regioonide või majandusharude omavahelised osakaalud Fondi varas, järgides seejuures kehtivaid investeerimispiiranguid ning Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiipe. IV Investeerimispiirangud 4.1. Fondi varasid võib investeerida: aktsiatesse või muudesse samaväärsetesse kaubeldavatesse õigustesse; võlakirjadesse, vahetusvõlakirjadesse või muudesse emiteeritud ja kaubeldavatesse võlakohustustesse; märkimisõigustesse või muudesse kaubeldavatesse õigustesse, mis annavad õiguse omandada punktides nimetatud väärtpabereid; investeerimisfondide aktsiatesse ja osakutesse; rahaturuinstrumentidesse; tuletisväärtpaberitesse; kaubeldavate väärtpaberite hoidmistunnistustesse; krediidiasutuste hoiustessc Fondi vara võib investeerida aktsiatesse või aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse kuni 50% ulatuses Fondi varade turuväärtusest Fondi vara võib investeerida väärtpaberitesse, mis on vabalt võõrandatavad ja vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest: 1

2 väärtpaberitega kaubeldakse Eesti, Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) lepinguriigi' (edaspidi Lepinguriik) või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriigi' (edaspidi Liikmesriik) või Tingimustes loetletud Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni (IOSCO) liikmesriikide 1 (edaspidi IOSCO Riik) või Aserbaidžaani, Gruusia. Jeemeni, Kambodža, Katari, Kuveidi, Laose. Liibanoni. Moldova, Myanmari Liidu, Saudi Araabia, Tadžikistani või Turkmenistan reguleeritud väärtpaberiturul; väärtpaberitega ei kaubelda punktis nimetatud riikide reguleeritud väärtpaberiturgudel, kuid nende emiteerimise tingimuste kohaselt kuuluvad nad mõne punktis nimetatud riigi väärtpaberibörsil noteerimisele hiljemalt 12 kuu jooksul pärast väärtpaberite emiteerimist Fondi vara võib investeerida kuni 35% ulatuses rahaturu-instrumentidesse. mis vastavad investeerimisfondide seaduses sätestatud tingimustele. Investeeringuks rahaturuinstrumentidesse loetakse ka investeeringut rahaturufondi osakutesse ja aktsiatesse Fondi vara võib alapunktis 4.3 ja 4.4 nimetamata väärtpaberitesse investeerida kuni 10% ulatuses Fondi varade turuväärtusest Fondi varade turuväärtusest ei või moodustada kokku rohkem kui 30% nende väärtpaberite väärtus, mille emitendid on registreeritud riigis, mis ei ole Lepinguriik ega Liikmesriik Fondi varade turuväärtusest ei või moodustada kokku rohkem kui 20% nende väärtpaberite väärtus, millega kaubeldakse üksnes selliste riikide reguleeritud väärtpaberiturgudel, mis ei ole Lepinguriigid või Liikmesriigid Fond ei või investeerida rohkem kui 5% oma varast sama isiku poolt emiteeritud väärtpaberitesse. Ühte kontserni kuuluvate isikute poolt välja lastud väärtpaberite väärtus ei või kokku moodustada rohkem kui 20% Fondi varade turuväärtusest. Ühe isiku poolt välja lastud väärtpaberite väärtus võib moodustada kuni 35% Fondi varade turuväärtusest, kui nende väärtpaberite emitent või tagaja on EEA lepinguriik või rahvusvaheline organisatsioon. millesse mõni EEA lepinguriik kuulub. Ühe isiku emiteeritud pandikirjadesse võib investeerida kuni 10% Fondi varade turuväärtusest Fondi vara võib investeerida teistesse investeerimisfondidesse järgmistes piirmäärades: kuni 100% Fondi varade turuväärtusest Eesti või muu Lepinguriigi eurofondi või investeerimisfondide seaduse -s 264 lg. 2 sätestatud tingimustele vastava fondi osakutesse või aktsiatesse; kuni 30% punktis nimetamata fondi osakutesse või aktsiatesse; kuni 20% riskikapitalifondi lisaks punktis toodud piirmäärale Alapunktis 4.6 nimetatud piirangut kohaldatakse ka Fondi vara investeerimisel sellise investeerimisfondi osakutesse ja aktsiatesse, mille varadest võib vastavalt selle investeerimisfondi tingimustele või põhikirjale rohkem kui 30% moodustada nende väärtpaberite väärtus, mille emitendid ei ole registreeritud Lepinguriigis või Liikmesriigis Alapunktis 4.7 nimetatud piirangut kohaldatakse ka Fondi vara investeerimisel selliste investeerimisfondide osakutesse ja aktsiatesse, mille varadest võib vastavalt selle investeerimisfondi tingimustele või põhikirjale rohkem kui 20% moodustada nende väärtpaberite väärtus, millega kaubeldakse üksnes selliste riikide reguleeritud väärtpaberiturgudel, mis ei ole Lepinguriigid või Liikmesriigid Fondi arvel võib omandada ja omada teiste Fondivalitseja poolt valitsetavate fondide aktsiaid või osakuid, kui on täidetud kõik järgmised tingimused: fondide investeerimispoliitika erineb oluliselt; Fondivalitseja ei võta seejuures tagasivõtmis- või väljalasketasu; teiste Fondivalitseja valitsetavate fondide aktsiate ja osakute väärtus kokku ei ületa 10% Fondi varade turuväärtusest Ühe investeerimisfondi osakute või aktsiate väärtus ei või moodustada rohkem kui 10% Fondi varade turuväärtusest Krediidiasutuste hoiused võivad moodustada kuni 35% Fondi varade turuväärtusest. Hoiuste tähtaeg võib olla kuni 12 kuud. Ühte krediidiasutusse võidakse paigutada kuni 5% Fondi varade turuväärtusest. Piirangut ei kohaldata arvelduskontole Depositooriumis ja üleöödeposiidil ajutiselt hoitava raha suhtes. 1 Fondi tingimuste registreerimise seisuga on Lepinguriigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi Vabariik ja Ungari. Riigid, mis ühinevad vastava lepinguga peale Fondi tingimuste registreerimist, loetakse samuti lepinguriikideks. 5 Lisaks Lepinguriikidele: Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Jaapan, Kanada, Lõuna-Korea. Mehhiko, Šveits, Türgi ja Uus-Mercmaa. 3 Tingimustes lubatud IOSCO Riikide nimekirja kuuluvad järgmised riigid: Albaania, Araabia Ühendemiraadid, Argentiina, Armeenia, Bahama, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Boliivia, Bosnia ja Hertsegoviina, Brasiilia, Briti Neitsisaared, Brunei, Egiptus, Ecuador, Filipiinid, Guernsey, Hiina (sh Taiwan), Hongkong, Horvaatia, Iisrael, India, Indoneesia, Jamaica, Jersey, Jordaania, Kasahstan, Keenia, Kolumbia, Kõrgõzstan, Lõuna-Aalrika Vabariik, Makedoonia, Malaisia, Mani saar, Maroko, Nigeeria, Omaani Sultaniriik, Pakistan, Panama, Peruu, Serbia, Montenegro, Singapur, Sri Lanka, Tai, Tšiili, Ukraina, Uruguai, Usbekistan, Venemaa, Venetsueela ja Vietnam. 2

3 4.15. Investeerimisjärgu krediidireitingust ВааЗ (Moody's) või selle ekvivalendist madalama reitinguga või rahvusvaheliselt tunnustatud reitinguagentuuri investeerimisreitingut mitteomavate emitentide poolt emiteeritud võlakohustuste või hoiuste väärtus ei või moodustada kokku rohkem kui 30% Fondi varade turuväärtusest. Käesolevat piirangut ei kohaldata Eesti Vabariigi. Eesti avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning Lepinguriigi või Liikmesriigi poolt emiteeritud või tagatud võlakohustuste suhtes Fondi vara võib investeerida käesolevate tingimuste punktis nimetatud riikide valuutades Fondi arvel ei või omandada osalust Fondivalitsejaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus või omandada nimetatud isiku poolt väljalastud väärtpabereid teisiti kui reguleeritud turu vahendusel. Eelnimetatut ei kohaldata rahaturuinstrumentide omandamisele. Fondivalitsejaga samasse kontserni kuuluva isiku poolt väljalastud väärtpaberite turuväärtus ei või moodustada kokku rohkem kui 5% pensionifondi aktivate turuväärtusest Fondi arvel on lubatud teha tehinguid tuletisväärtpaberitega üksnes riskide maandamiseks seadustes sätestatud ulatuses. Tuletisväärtpaberitega tehtavate tehingutega ei või Fondi arvel võtta Fondile rohkem kohustusi kui 10% Fondi varade turuväärtusest, välja arvatud valuutariski maandamiseks tehtud tehingud, millega Fondi arvel on omandatud vara tehingu aluseks olevas valuutas Fondivalitseja võib tagada Fondi arvel väärtpaberite väljalaset. võtta laenu, sõlmida repo- ja pöördrepo-tehinguid ja muid väärtpaberite laenamise tehinguid, võttes eelnimetatud kohustusi kokku kuni 10% ulatuses Fondi varade turuväärtusest. Ühegi Fondi arvel võetud laenu või kohustuse tähtaeg ei tohi olla pikem kui 3 kuud Fondi varasid ei või investeerida kinnis- ega vallasasjadesse. kuid võib investeerida kinnisasjadesse investeerivatesse investeerimisfondidesse ja teistesse kinnisvaraga seotud väärtpaberitesse Lisaks ülalpool viidatud investeerimispiirangutele peab Fondivalitseja Fondi varade investeerimisel võtma arvesse kõiki teisi piiranguid ja nõudeid õigusaktides sätestatud riskide hajutamiseks. Fondi varade investeerimisega seotud riskide lühiülevaade on toodud Fondi emissiooniprospektis. V Osakutega seotud õigused ja kohustused Osak Fondi osak (edaspidi "Osak") on nimeline väärtpaber, mis väljendab Osakuomaniku kaasomandi osa Fondi varast. Osakuomanikul ei ole õigust nõuda kaasomandi lõpetamist või oma osa eraldamist Fondi varast. Osakud on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris (edaspidi: "Register"). Osakud registreeritakse vastavalt kogumispensionide seaduses. Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses, investeerimisfondide seaduses ja nende alusel antud õigusaktides sätestatud korrale. Osakuid võivad omandada ja omada füüsilised isikud ja Fondivalitseja või Fondivalitsejana tegutsenud isik. Osakud on ühte liiki. Osaku nimiväärtus on 10 krooni. Osak on jagatav. Osaku jagamise tulemusel tekkinud osa (murdosak) ümardatakse kolme komakohani. Ümardamine toimub reegli järgi: arvud NNN.NNNO kuni NNN.NNN* ümardatakse arvuks NNN.NNN ja arvud NNN.NNN5 kuni NNN.NNN9 arvuks NNN.NNIN+1). Osak ei või kuuluda üheaegselt mitmele isikule. Osakud ei või kuuluda abikaasade ühisvarasse. Osakuid ei või võõrandada ega koormata. Osakutega ei kaubelda ühelgi väärtpaberiturul. Osakutele saab sissenõude pöörata ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras. Osakud ei anna Osakuomanikule otsustusõigust Fondi varaga tehingute tegemisel. Fondivalitseja ei korralda Osakuomanike koosolekuid. Osakutega seotud õigused Osakuomanikul on kõik õigusaktidest ja Tingimustest tulenevad õigused. Osakud annavad Osakuomanikele võrdsetel asjaoludel võrdsed õigused. Osakutega on seotud kõik seaduses ja Tingimustes sätestatud õigused, sh, kuid mitte ainult, õigus: 1. nõuda Fondivalitsejalt õigusaktides sätestatud alustel Osakute tagasivõtmist ja saada väljamakseid; 2. pärandada Osakuid; 3. vahetada Osakuid teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu; 4. sõlmida tagasivõetud Osakute kogusumma eest kohustusliku kogumispensioni kindlustusleping; 5. tutvuda Fondi asukohas Tingimuste ja Osakute emissiooniprospektiga ning saada neist Fondivalitseja kulul ärakiri; 6. tutvuda Fondi asukohas Fondi viimase aasta- või poolaastaaruandega ja Fondivalitseja juhatuse liikmete nimekirjaga ning saada nimetatud dokumentidest Fondivalitseja kulul ärakiri; 7. nõuda Fondivalitsejalt Fondivalitseja poolt Osakuomanikule oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist; 8. nõuda Fondivalitsejalt informatsiooni Fondi investeeringutest; 9. saada Osakute arvuga võrdeline osa Fondi tulust; 10. omada proportsionaalset osa fondi varast vastavalt oma osaluse suurusele; 11. nõuda Registri pidajalt või kontohaldurilt tõendit või väljavõtet Registrist temale kuuluvate osakute kohta. Osakutega seotud õigused hakkavad kehtima Osakute registreerimisel Osakuomaniku nimele. 3

4 Osakutega seotud kohustused ja õiguste teostamise viis Osakuomanik on kohustatud Osakutest tulenevaid õigusi teostama heauskselt ning kooskõlas õigusaktide ning Tingimuste sätetega. Osakuomanike õiguste teostamise eesmärgiks ei tohi olla kahju tekitamine teistele Osakuomanikele. Fondivalitsejale. Registri pidajale. Pangale või kolmandale isikule. Osakuomaniku vastutus Osakuomanik ei vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest, mida Fondivalitseja on Osakuomanike ühisel arvel võtnud. Osakuomanik ei vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest. mille täitmist on Fondivalitsejal vastavalt Tingimustele Fondi arvelt õigus nõuda. Osakuomaniku vastutus nende kohustuste täitmise eest on piiratud tema osaga Fondi varas. Fondivalitseja ei või võtta Osakuomanike nimel kohustusi. VI Fondivalitseja õigused ja kohustused Fondi vara valitsemisel Fondivalitseja õigused ja kohustused Fondivalitsejal on vastavalt Fondi Tingimustele õigus Fondi vara käsutada ja vallata ning samuti muud sellest tulenevad õigused. Fondivalitseja investeerib Fondi vara oma nimel ja Osakuomanike ühisel arvel. Fondivalitseja hoiab Fondi vara ja raamatupidamist lahus enda varast ja raamatupidamisest ning teiste tema poolt valitsetavate fondide varast ja raamatupidamisest. Fondi varade hoidmiseks sõlmib Fondivalitseja lepingu Pangaga. Fondivalitseja peab tegutsema Osakuomanike parimates huvides Fondi eesmärgi täitmiseks ning tema tegevus peab vastama õigusaktidele. Fondivalitseja põhikirjale ja Tingimustele. Fondivalitseja on kohustatud rakendama piisavaid sisekontrolli meetmeid. Fondi audiitor on Fondivalitseja audiitor. Fondivalitseja peab omama piisavat asjassepuutuvat informatsiooni varade kohta, mida ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud, jälgima selle isiku finantsmajanduslikku olukorda, kelle väärtpabereid ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud ning hankima piisavat teavet vastaspoolte kohta, kellega Fondi arvel tehinguid tehakse või teha kavatsetakse. Fondivalitseja ülesannete üleandmine kolmandatele isikutele Fondivalitsejal on õigus anda kolmandatele isikutele üle järgmisi ülesandeid: 1. vajaduse korral omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamine Fondi osakuomanikule või aktsionärile; 2. Fondi aktsionäridele või osakuomanikele vajaliku teabe edastamine ning muu klienditeenindus; 3. Fondi vara arvestuse pidamine ning lepingulise fondi raamatupidamise korraldamine; 4. Fondi vara puhasväärtuse määramine; 5. Fondivalitseja ja Fondi tegevuse seadusele ja muudele õigusaktidele vastavuse jälgimine, sealhulgas asjakohase sisekontrollisüsteemi rakendamine; 6. Osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamine. Oma ülesannete üle andmine kolmandatele isikutele ei vabasta Fondivalitsejat Fondi valitsemisega seotud vastutusest. Fondivalitsejal on õigus ja kohustus esitada oma nimel Osakuomanike või Fondi nõudeid Panga või teiste isikute vastu. Pangal on õigus vastavalt depoolepingus ettenähtud korrale sõlmida fondi vara hoidmiseks, sellega arvelduste tegemiseks ja muude depositooriumi ülesannete edasiandmiseks lepinguid kolmandate isikutega. Fondi väärtpaberite hoidmisel kolmandate isikute juures vastutab Pank investeerimisfondide seadusest tulenevalt vähemalt Fondile või Osakuomanikele tekitatud otsese varalise kahju eest, kui Fondi vara või väärtpabereid hoidvate kolmandate isikute valikul ei ole Pank rakendanud vajalikku hoolsust ning täitnud kolmandate isikute üle järelevalve teostamise kohustust. Fondijuhi nimetamine Fondi varade juhtimiseks nimetab Fondivalitseja fondijuhi, kelle ülesandeks on Fondi varade investeerimine. Fondijuhil peavad olema Fondi juhtimiseks küllaldased erialased kogemused ning laitmatu äri- ja erialane reputatsioon. Investeerimiskomitee Investeerimiskomitee pädevuses on põhimõtteliste investeerimispoliitiliste otsuste tegemine. Investeerimiskomitee moodustab Fondivalitseja juhatus tunnustatud majandusekspertidest ja finantsanalüütikutest. Fondijuht on investeerimiskomitee esimees. Investeerimiskomitee liikmeid ei tasustata Fondi arvel. Fondivalitseja ooolt Osakute omandamise ja tagasivõtmise tingimused ia kord Kolme aasta jooksul alates Fondi moodustamisest peab Fondivalitseja omama vähemalt 2%, hiljem vähemalt 1% Fondi Osakutest. Kui Fondil on rohkem kui 100 miljonit Osakut, peab Fondivalitseja omama vähemalt 2 miljonit Osakut ja 1% Osakute arvust, mis ületab 100 miljonit Osakut. Fondivalitseja teatab Finantsinspektsioonile Osakute omandamise või tagasivõtmise kavatsusest vähemalt kümme päeva enne Osakute omandamist või tagasivõtmist. Osakute omandamise või tagasivõtmise tehingu toimumisest teatab Fondivalitseja Finantsinspektsioonile hiljemalt kümnendal päeval pärast tehingu toimumist. Fondivalitseja poolt Osakute omandamine ja talle kuuluvate osakute tagasivõtmine võib toimuda iga kuu 5. kuupäeval või kui 5. kuupäev ei ole pangapäev, siis sellele järgneval esimesel pangapäeval. 4

5 Fondivalitseja vastutus Fondivalitseja on kohustatud osakuomanikule hüvitama rikkumisega tekitatud kahju, välja arvatud juhtudel, kui rikkumine on tingitud vääramatu jõu asjaoludest. Fondivalitseja pankroti korral rahuldatakse Osakuomanike nõuded Fondivalitseja vastu esimeses järgus pärast pandiga tagatud nõudeid. Kui likvideerimise käigus ilmneb Fondi maksejõuetus, vastutab kõigi Fondi vastu rahuldamata jäetud nõuete täitmise eest Fondivalitseja, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Fondi vara ei kuulu Fondivalitseja pankrotivara hulka. Juhul, kui Fondivalitseja on õigusrikkumisega tekitanud Osakuomanikule kahju, omandatakse kahju kannatanud Osakuomanikule tekitatud kahju väärtuses Fondi osakuid ilma tagasivõtmis- ja väljalasketasuta. kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Panaa vastutus Pank vastutab oma kohustuste rikkumise tagajärjel Fondile. Osakuomanikule või Fondivalitsejale tekitatud otsese varalise kahju eest. Osakuomanike kaitse skeem Kui Finantsinspektsioon on tuvastanud õigusaktides või Tingimustes sätestatud nõuete rikkumise ning on alust arvata, et see rikkumine on põhjustanud kahju Osakuomanikele. võetakse Fondivalitsejale kuuluvad Osakud tagasi ja kahju kannatanud Osakuomanikule lastakse välja uued osakud. Finantsinspektsioon teeb Fondivalitsejale Osakuomanikule tekitatud kahju hüvitamise ettekirjutuse. Kahju suuruse määramisel võetakse arvesse kogu tekitatud varaline kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu võrreldes olukorraga, kui rikkumist ei oleks toimunud ning rikkumisega seotud Fondi vara oleks investeeritud sarnaselt Fondi muu varaga. Kahju suuruse määrab Fondivalitseja Finantsinspektsiooni ettekirjutuse alusel. Fondivalitseja avaldab kolme tööpäeva jooksul, alates Finantsinspektsioonilt Fondi osakuomanikule tekitatud kahju hüvitamise ettekirjutuse saamise päevast ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja oma veebilehel teate, milles on vähemalt järgmised andmed: 1) pensionifondi nimetus, mille suhtes kahju hüvitamise ettekirjutus tehti. 2) osakuomanike teavitamise kord; 3) tähtaeg, mille jooksul pensionifondivalitseja on kohustatud kindlaks määrama igale osakuomanikule tekitatud kahju suuruse: 4) tähtaeg, mille jooksul tuleb osakuomanikele pensionifondivalitseja tekitatud kahju omaosakute tagasivõtmise ja osakuomanikele uute osakute väljalaske teel hüvitada. Omaosakute tagasivõtmisel Fondivalitsejale või Fondivalitsejana tegutsenud isikule Fondist väljamakseid ei tehta. Tagasivõetud omaosakute arvel lastakse kahju kannatanud Osakuomanikule tekitatud kahju ulatuses välja selle pensionifondi osakuid, kuhu laekub või peaks laekuma Osakuomaniku kohustusliku kogumispensioni makse. Kui Osakuomanik on sõlminud kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu või kui ta on surnud, lastakse välja selle pensionifondi osakuid, kuhu laekus tema viimane kohustusliku kogumispensioni sissemakse. Osakute tagasivõtmise korral käesolevas punktis sätestatud tingimustel ei kohaldata tagasivõtmistasu ning Osakuomanikule kahju põhjustanud pensionifondivalitseja poolt valitsetavate pensionifondide osakute väljalaskel käesolevas punktis sätestatud tingimustel ei võeta väljalasketasu. Osakuomanikele tekitatud kahju, mida Fondivalitseja ei ole Finantsinspektsiooni määratud tähtajaks Osakuomanikule eelpoolnimetatud korras hüvitanud hüvitatakse Pensionikaitse osafondi arvel tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Kui Osakuomaniku kahju on kuni eurot, hüvitatakse tagatisfondi seaduse alusel kahju täies ulatuses. Kahjusumma. mis ületab eurot iga Osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta hüvitatakse 90% ulatuses, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Määratud hüvitissumma eest omandatakse Osakuomanikule ilma väljalasketasuta maksimaalne arv selle pensionifondi osakuid, kuhu Osakuomanik teeb hüvitamise ajal kohustusliku kogumispensioni sissemakseid. Käesolevas punktis sätestatud korras ei hüvitata kahju osakuomanikule, kes oli kahju tekitamise perioodil: 1. kahju tekitanud Fondivalitseja juhatuse või nõukogu liige või audiitor: 2. kahju tekitanud Fondivalitseja Panga juhatuse või nõukogu liige: 3. kahju tekitanud Fondi fondijuht; 4. eelnimetatud punktides 1-3 nimetatud isikute abikaasa; 5. Fondivalitseja emaettevõtja juhatuse või nõukogu liige või juhatuse liikme abikaasa. VII Fondivalitsejale ja Pangale makstavale tasude arvestamise kord ja määrad Fondi arvel kaetakse järgmised tasud: 1. Valitsemistasu - Fondivalitsejale makstav tasu Fondi valitsemise eost. Valitsemistasu määr on 2% aastas Fondi varade turuväärtusest. Kui õigusaktidega on fikseeritud madalam valitsemistasu maksimaalne määr. siis kohaldatakse fondile õigusaktides sätestatud määra. Valitsemistasu arvestatakse Fondi varade turuväärtusest maha igapäevaselt ning makstakse välja hiljemalt aruandekuule järgneva kuu viimasel pangapäeval. 2. Tehingukulud - Fondi arvel tehtavate tehingutega vahetult seotud ülekandekulud ja teenustasud. 5

6 3. Laenukulud - Fondivalitseja poolt Fondi arvel laenu võtmisega seotud kulud. Fondivalitseja võib vastava otsustuspädevusega Fondivalitseja organi loal ja kooskõlas Fondivalitseja sisemistele protseduurireeglitele võtta Fondi arvel laenu investeerimistegevuseks kokku kuni 10% Fondi vara turuväärtusest. Võetud laenude tähtaeg ei tohi olla pikem kui kolm (3) kuud. Kalendriaasta jooksul Fondi arvelt makstavad tasud ja kulutused kokku ei või ületada 3% Fondi varade aasta keskmisest turuväärtusest, kui õigusaktides ei ole sätestatud väiksemat määra. Kõik muud Fondi valitsemisega seotud tasud ja kulud, kaasa arvatud depootasu, registritasu ja sissemaksed Pensioni Kaitse Osafondi tehakse Fondivalitseja arvel. Depootasu on Pangale makstav tasu depooteenuste osutamise eest. Depootasu aastane määr on koos käibemaksuga 0,1652% Fondi varade turuväärtusest, kuid mitte vähem kui 3000 krooni kuus. VIII Fondi vara puhasväärtus ning osakute väljalaske- ja tagasivõtmishind Fondi vara puhasväärtus Fondi vara puhasväärtus määratakse kindlaks Fondi varasse kuuluvate väärtpaberite ja muude asjade või õiguste turuväärtuste alusel, millest on maha arvatud nõuded Fondi vastu. Fondi varade väärtuse määramisel lähtub Fondivalitseja õigusaktide sätetest. heast raamatupidamistavast ja sisereeglitega kehtestatud põhimõtetest. Sisereeglid avalikustatakse Fondivalitseja veebilehel Osaku puhasväärtuse nina väljalaske-ja tagasivõtmishinna arvutamise kord Osaku puhasväärtus on võrdne Fondi vara puhasväärtusega jagatuna kõigi arvestuse päevaks väljalastud ja tagasivõtmata Osakute arvuga. Osaku puhasväärtus ning osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind arvutatakse igal pangapäeval eelmise pangapäeva andmete alusel ja kinnitatakse ning avalikustatakse kell Vastaval pangapäeval kinnitatud ning avalikustatud väljalaske- ja tagasivõtmishind kehtib kuni järgmise pangapäeva kella ni. Osaku puhasväärtus ning osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind määratakse täpsusega neli kohta pärast koma. Osaku puhasväärtus arvutatakse Eesti kroonides. Osaku väljaiaskehind Osak lastakse välja tehingupäeval kehtiva väljalaskehinnaga. Osaku väljaiaskehind on Osaku puhasväärtus, millele võib olla lisatud Osaku väljalasketasu. Osaku väljalasketasu kuulub Fondivalitsejale tasumisele Osaku omandanud Osakuomaniku arvelt. Osaku väljalasketasu piirmäär on 1% Osaku puhasväärtusest. Osaku väljalasketasu täpne määr on sätestatud Prospektis. Osaku väljalasketasu on 0% Osaku puhasväärtusest, kui Osakuid vahetatakse Fondivalitseja poolt valitsetava teise fondi Osakute vastu. Osaku tagasivõtmishind Osak võetakse tagasi tehingupäeval kehtiva tagasivõtmishinnaga. Osaku tagasivõtmishind on Osaku puhasväärtus, millest võib olla maha arvestatud Osaku tagasivõtmistasu. Osaku tagasivõtmistasu kuulub Fondivalitsejale tasumisele Osaku tagastanud Osakuomaniku arvelt. Osaku tagasivõtmistasu piirmäär on 1% Osaku puhasväärtusest. Osaku tagasivõtmistasu täpne määr on sätestatud Prospektis. Osaku tagasivõtmistasu on 0% Osaku puhasväärtusest, kui Osakuid vahetatakse Fondivalitseja poolt valitsetava teise fondi Osakute vastu. Avaldamine Fondi vara puhasväärtus ning Osakute väljalaske- ja tagasivõtmishind avaldatakse igal pangapäeval vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel IX Osakute väljalaske tingimused ja kord Üldnõuded Osakute väljalase! korraldab Registri pidaja. Osakud loetakse väljalastuks Osakuomaniku pcnsionikontol registreerimise hetkest. Osakuid lastakse välja avalikult ilma ajalise piiranguta ning cmissioonimahtu ja väljalastavate Osakute arvu kindlaks määramata. Osakute omandamine Osakute omandamiseks esitab isik isiklikult või esindaja kaudu valikuavalduse. Valikuavalduse esitamisega kohustub isik tegema kohustusliku kogumispensioni makseid seaduses sätestatud tingimustel ja korras ning nõustub Tingimustega. Valikuavalduse esitanud isik teeb sissemakseid tema poolt valitud kohustuslikku pensionifondi alates valikuavalduse esitamise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist tingimusel, et valikuavaldus laekus hiljemalt 31. oktoobriks, kui seadusest ei tulene teisiti. Kuni 31. oktoobrini võib isik oma avaldust muuta, kui seadusest ei tulene teisiti. Kohustusliku kogumispensioni makse peab tööandja või muu seaduses sätestatud isik kinni Osakuomanikule makstavatelt ja õigusaktidega ettenähtud tasudelt ning kannab sellise makse üle Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole. Maksu- ja Tolliamet kontrollib kinnipeetud makse korrektsust ning edastab korrektsed maksed ning õigusaktidega ettenähtud täiendava sissemakse summad (edaspidi pensionimakse) ja andmed pensionimakse kohta edasi Registri pidajale. Registri pidaja arvutab pensionimakse ja selle kohta käivate andmete laekumisel Osakuomanikule väljalastavate Osakute koguse, mis seejärel registreeritakse koheselt 6

7 Osakuomaniku pensionikontol. Osakute koguse registreerimisega samaaegselt kannab Registri pidaja väljalastud Osakute kogusele vastava summa edasi Fondi arvelduskontole. Kui pensionimakse eest ei ole võimalik omandada täisarvu Osakuid, kantakse Osakuomaniku pensioiikontole vastav murdosak. Osakuomaniku pensionikontol registreeritud murdosakud liidetakse. Osakud lastakse välja väljalaskehinnaga. mis määratakse kindlaks vastavalt Tingimuste punktis VIII sätestatud korrale. Osaku suurus leitakse vastavalt Tingimuste punktis V sätestatud ümardamisreeglitele X Väljamaksed pensionifondist Õigus kohustusliku koaumisoensioni väljamaksetele Osakuomanikul on õigus väljamaksetele Fondist, kui 1. Osakuomanik on jõudnud vanaduspensioniikka ja 2. Osakuomanikule makstakse pensioni riikliku pensionikindlustuse seaduse või mõne muu Eesti seaduse alusel. Käesolevat punkti ei kohaldata osakuomanikele. kellel ei ole nimetatud seaduste alusel õigust pensionile. Väljamakseid fondist tehakse kas kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu alusel või seaduses sätestatud juhtudel väljamaksetena fondist. Osakud võetakse tagasi tagasivõtmishinnaga. mis määratakse kindlaks vastavalt Tingimuste punktis VIII sätestatud korrale. Osak loetakse tagasivõetuks ja kõik Osakust tulenevad õigused lõppenuks Osakuomaniku pensionikontol Osaku tühistamise hetkest. Kohustusliku kogumispensioni väljamaksed kindlustuslepingu alusel Kohustusliku kogumispensioni saamiseks sõlmib õigustatud isik tema poolt valitud kindlustusandjaga kogumispensioni kindlustuslepingu. Lepingu sõlmimise järel tasutakse Osakuomaniku arvel kindlustusandjale ühekordse kindlustusmaksena kõigi Osakuomanikule kuulunud kohustuslike pensionifondide tagasivõetud osakute tagasivõtmishindade summa. Sõlmitud kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu alusel tehakse väljamakseid kindlustusvõtjale perioodiliselt võrdsete summadena (edaspidi annuiteet) vähemalt kord kolme kuu jooksul kuni kindlustusvõtja surmani. Väljamakse summad võivad erineda üksnes lisaintressi võrra. Fondi Osakute tagasivõtmiseks kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlmimisel esitab Osakuomanik Registri pidajale või kontohaldurile vormikohase avalduse, milles märgitakse õigusaktides ettenähtud andmed. Avalduse alusel korraldab Registri pidaja koostöös Panga ja avalduses nimetatud kindlustusandjaga 15 tööpäeva jooksul Osakute tagasivõtmise ja kindlustusmakse ülekandmise kindlustusandjale. Osakute tagasivõtmisel kogumispensioni kindlustuslepingu sõlmimiseks Osakuomanikule väljamakseid ei tehta. Perioodilised väljamaksed Fondist Osakuomanikul on õigus perioodilistele kogumispensioni väljamaksetele Fondist siis, kui Osakute kogusumma alusel arvutatud annuiteet ühe kalendrikuu kohta osutuks kindlustuslepingu sõlmimisel väiksemaks kui 1/4 riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud rahvapensioni määrast. Perioodiliste väljamaksetena Osakuomanikule ühe kalendrikuu kohta kõigist kohustuslikest pensionifondidest väljamakstav summa ei või olla suurem kui И rahvapensioni määrast. Osakuomanikul on õigus nõuda väljamaksete tegemist vähemalt kord kolme kuu jooksul. Kui Osakute kogusumma on väiksem või osakute kogusumma väheneb ülaltoodud alustel tehtavate perioodiliste väljamaksete tulemusel väiksemaks kui kolmekordne rahvapensioni määr, on Osakuomanikul õigus nõuda kõigi Osakute tagasivõtmist ühekordse väljamaksena. Täiendavad väljamaksed Fondist Kui Osakute kogusumma alusel arvutatud annuiteet ühe kalendrikuu kohta osutuks suuremaks kui kolmekordne rahvapensioni määr. on Osakuomanikul nimetatud määra ületava summa ulatuses õigus perioodilistele kogumispensioni väljamaksetele Fondist. Perioodilisi väljamakseid tehakse üksnes kindlustuslepingu sõlminud Osakuomanikule. Perioodiliste väljamaksetena Osakuomanikule ühe kalendrikuu kohta perioodiliste väljamaksetena Fondist väljamakstav summ? ning selle väljamaksmise kord määratakse kindlaks rahandusministri poolt kehtestatava kohustusliku pensionifondi osakute korraga. Kui Osakute kogusumma jääk on pärast kindlustuslepingu sõlmimist või perioodiliste väljamaksete tegemist väiksem kui kolmekordne rahvapensioni määr, siis on Osakuomanikul õigus nõuda kõigi Osakute tagasivõtmist ühekordse väljamaksena. Perioodiliste väljamaksete tegemise kord Osakuid võetakse tagasi igal pangapäeval. Registri pidaja korraldab Osakute tagasivõtmise kolme tööpäeva jooksul. Osakute tagasivõtmiseks esitab Osakuomanik kontohaldurile või Registri pidajale vormikohase avalduse, milles märgitakse õigusaktides ettenähtud andmed. Väljamaksed Fondist pärimise korral 7

8 Osakud on päritavad. Kui Osakuomanikul puuduvad pärijad, tühistatakse talle kuulunud Fondi Osakud ja pärimisseaduse 18 ei kohaldata. Tühistatud Osakutest tulenevad õigused ja kohustused loetakse lõppenuks Osaku kustutamisest Osakuomaniku pensionikontol ning vara jääb Fondi. Kui kohustusliku pensionifondi osakute pärijaks on isik, kes ei ole kohustatud isik kogumispensionide seaduse 6 mõistes, on tal õigus nõuda osakute tagasivõtmist üks kord kümne aasta jooksul pärandi avanemisest arvates. Päritud kohustusliku pensionifondi osakute tagasivõtmiseks esitatakse avaldus. Pärimise avaldus ja pärimisõiguse tunnistus esitatakse kontohaldurile. Kui pärija on kohustatud isik kogumispensionide seaduse 6 tähenduses, on tal üks kord ühe aasta jooksul arvates pärimistunnistuse väljastamisest õigus esitada avaldus päritud pensionifondi osakute tagasivõtmiseks või kandmiseks oma pensionikontole. Kui pärija ei ole nimetatud tähtaja jooksul pensionifondi osakute tagasivõtmise või pensionikontole kandmise avaldust esitanud, on tal õigus nõuda kümne aasta jooksul, alates pärandi avanemisest, üksnes päritud osakute kandmist tema pensionikontole. Selleks esitab pärija avalduse, märkides tagasivõetavate osakute arvuks null osakut. Osakute tagasivõtmise peatamine Fondivalitseja võib Osakute tagasivõtmise peatada kuni kolmeks kuuks, kui Fondi arvetel olevast rahast ei piisa tagasivõtmishinna väljamaksmiseks või väljamaksmisega kahjustataks Fondi korrapärast valitsemist ning kui Fondi väärtpabereid ja muud vara ei ole võimalik viivitamata müüa või sellega kahjustataks oluliselt teiste Osakuomanike huve. Tagasivõtmise peatamiseks peab Fondivalitseja taotlema Finantsinspektsioonilt vastava loa. Finantsinspektsioon võib kohustada Fondivalitsejat Osakute tagasivõtmist peatama, kui see on vajalik Osakuomanike õigustatud huvides. Teate tagasivõtmise peatamisest avaldab Fondivalitseja viivitamata Fondivalitseja veebilehel vwwv.lhv.ee ja ühes üleriigilise leviga päevalehes. Ajal. mil Osakute tagasivõtmine on peatatud, ei tohi ühtegi Osakut välja lasta ega tagasi võtta. XI Osakute vahetamise tingimused ja kord Osakute vahetamise tingimused Osakuomanikul on õigus vahetada Osakud teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu, kui Osakuomanikule kuulub vähemalt 500 Osakut ja vahetamine ei ole õigusaktide alusel keelatud. Pensionifondi vahetamisel Osakuomanikule väljamakseid ei tehta. Osakute vahetamisel makstakse Osakuomaniku arvel tagasivõtmis- ja väljalasketasu. Osakute vahetamisel on väljalasketasu ja tagasivõtmistasu 0% Osaku puhasväärtusest, kui Osakuid vahetatakse Fondivalitseja poolt valitsetava teise fondi Osakute vastu. Osakute vahetamisel arvutatakse Osaku hind punktis VIII sätestatud korras. Osakute vahetamise kord Osakute vahetamise korraldab Registri pidaja koos Pangaga. Osakute vahetamiseks esitab Osakuomanik oma kontohalduri vahendusel Fondivalitsejale vormikohase avalduse, milles märgitakse õigusaktides ettenähtud andmed. Osakuid saab vahetada üksnes teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu. Osakute vahetamise päev on 31. oktoobriks Registri pidajale laekunud avalduse korral järgneva kalendriaasta 1. jaanuarile järgnev esimene tööpäev. Pärast 31. oktoobrit laekunud avalduse korral on osakute vahetamise päev ülejärgmise kalendriaasta 1. jaanuarile järgnev esimene tööpäev. Osakute vahetamise päeval toimub Osakute tagasivõtmine ja teise pensionifondi osakute väljalase Osakute vahetamise päeva tagasivõtmis- ja väljalaskehinnaga. Vahetamise tulemusel omandab Osakuomanik Osakute tagasivõtmishinna ulatuses maksimaalse hulga teise pensionifondi osakuid. XII Fondi puudutava teabe avalikustamise (s.h reklaami) ja aruandluse kord Teabe avalikustamine Fondi puudutav teave, s.h Osakute puhasväärtust oluliselt mõjutavad asjaolud, avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise leviga ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel vwwv.lhv.ee ning tehakse kättesaadavaks Fondivalitseja asukohas. Fondivalitseja avaldab portfelli koosseisu, tootluste dünaamika ning muude oluliste detailide kohta pidevalt teavet oma veebilehel. Osakuomanikul on igal pangapäeval õigus saada Fondivalitseja asukohas õigusaktides sätestatud täiendavat teavet: 1. Fondi Tingimused; 2. Fondi viimane aastaaruanne või majandusaasta aruanne; 3. Fondi viimane poolaastaaruanne. kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem; 4. Fondi Osakute emissiooniprospekt; 5. Fondivalitseja nimi ja kontaktandmed; 6. Fondijuhi nimi; 7. Panga nimi ja kontaktandmed; 8. andmed Fondivalitseja osaluse suuruse kohta Fondis. Eelpool nimetatud andmed tuleb kättesaadavaks teha kolme tööpäeva jooksul pärast vastava dokumendi jõustumist või andmete muutmist ning nende ärakirjad antakse Fondi Osakuomanikule ning Osakute omandajale tema nõudmisel tasuta. Fondi kohta avaldatav teave peab olema tõene ja mitteeksitava iseloomuga ning ei tohi anda tagatist Fondi tulu või väljamaksete kohta. 8

9 Reklaam ja aruandlus Fondi Osakuid otseselt või kaudselt ostma kutsuv reklaam peab sisaldama märget selle kohta, kus on võimalik tutvuda Fondi emissiooniprospektiga. Fond koostab ja esitab riigiorganitele poolaasta- ja aastaaruande ja teisi aruandeid vastavalt õigusaktide sätetele. Fondivalitseja avaldab fondi aastaaruande hiljemalt neli kuud pärast majandusaasta lõppu ja poolaastaaruande hiljemalt kaks kuud pärast poolaasta lõppu. XIII Fondi tulu kasutamise kord Vastavalt seadusele ei või Fondivalitseja Osakuomanikele anda ühtegi tagatist Fondi tulu või Fondist saadavate väljamaksete osas. Osakuomanik võib oma osa Fondi tulust realiseerida ainult Osaku tagasivõtmisel. Fondi tulu investeeritakse Osakuomanike parimate huvide kohaselt vastavalt õigusaktide ja Tingimuste sätetele. Osakuomaniku tulu Fondi investeeringutelt kajastub Fondi Osaku puhasväärtuse muutuses. XIV Fondi likvideerimise alused ja kord Fondi likvideerimise otsustab Fondivalitseja nõukogu. Kui Fondi valitsemine on läinud üle Pangale, otsustab Fondi likvideerimise Panga juhatus. Fondi ei likvideerita, kui Fondi valitsemist on võimalik üle anda. Fondi likvideerimiseks taotleb Fondivalitseja Finantsinspektsioonilt loa, mille saamiseks esitab Fondivalitseja hiljemalt 20. päeval pärast Fondi likvideerimise otsuse vastuvõtmist Finantsinspektsioonile kirjaliku avalduse ning investeerimisfondide seaduses sätestatud dokumendid ja andmed. Fondi likvideerimise otsusega määratakse likvideerijad ning tähtaeg, mille jooksul Fondi võlausaldajad peavad esitama oma nõuded. Fondi likvideerimise alustamise teade avaldatakse viivitamatult vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes ning Fondivalitseja veebilehel Kui Fondi valitsemine on üle läinud Pangale, on likvideerijaks Pank. Otsuse likvideerimisloa andmise või sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon ühe kuu jooksul pärast kõigi vajalike dokumentide ja andmete saamist, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul pärast vastava avalduse saamist. Likvideerimismenetlus algab likvideerimisteate avaldamisele järgnevast päevast ning lõpeb likvideerimisaruande esitamisega. Likvideerijad müüvad Fondi varad, nõuavad sisse Fondi nõuded ja rahuldavad Fondi võlausaldajate nõuded võimalikult kiiresti ja Osakuomanike parimates huvides. Likvideerimine viiakse lõpule kuue kuu jooksul, arvates likvideerimisteate avaldamisest, välja arvatud juhul, kui Finantsinspektsiooni loal nimetatud tähtaega pikendatakse, kuid mitte rohkem kui 18 kuu jooksul. Likvideerimisteate avaldamisele järgnevast päevast alates peatatakse Fondi osakute väljalase ja tagasivõtmine ning samast päevast alates võib Osakuomanikele väljamakseid teha vaid Fondi järelejäänud vara jagamiseks Osakuomanike vahel õigusaktides sätestatud korras. Fondi arvel kaetavad likvideerimiskulud ei või ületada 2% Fondi vara puhasväärtusest Fondi likvideerimise otsuse vastuvõtmise päeva seisuga. Fondi likvideerimisel omandab iga Osakuomanik jaotamisele kuuluva raha eest vastava arvu tema poolt valitud või valiku tegemata jätmisel riigi poolt määratud teise kohustusliku pensionifondi osakuid. XV Fondi tingimuste muutmise kord ja muudatuste avalikustamise koht Fondi tingimuste muutmise otsustab Fondivalitseja nõukogu. Tingimuste muutmise otsusest teatatakse viivitamatult Panga juhatusele. Fondi tingimuste muutmiseks peab olema Finantsinspektsiooni luba. Fondi tingimuste muudatused registreerib Finantsinspektsioon. Pärast Tingimuste muutmiseks loa saamist avaldab Fondivalitseja ühes üleriigilise levikuga ajalehes ning Fondivalitseja veebilehel teate Tingimuste muutmise kohta. Teates märgitakse vähemalt: 1. Tingimustes tehtud muudatused koos selgitustega nende mõju kohta; 2. andmed muudatuste kooskõlastamise kohta Finantsinspektsiooniga; 3. andmed Tingimuste muudetud teksti kättesaadavuse kohta. Tingimuste muudatused jõustuvad 1. jaanuarist, kuid mitte enne 100 kalendripäeva möödumist teate avaldamisest. Tingimuste muudetud tekst peab alates muutmise teate avaldamisest olema kättesaadav Fondivalitseja veebilehel ja igal pangapäeval Fondivalitseja asukohas. Tingimused on kinnitatud Fondivalitseja nõukogu 3. septembril a. vastu võetud otsusega. Mihkel Oja juhatuse liige AS LHV Varahaldus 9

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi Tingimused) sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension 50 1. Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Sampo Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist 2017. a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE OLULINE INFO Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Kõned välismaale alates Riik Kõneminutihind km-ta Kõneminutihind km-ga Afganistan 1,38 1,65 Albaania 0,63 0,75 Alžeeria 1,38 1,65 Ameerika Üh

Kõned välismaale alates Riik Kõneminutihind km-ta Kõneminutihind km-ga Afganistan 1,38 1,65 Albaania 0,63 0,75 Alžeeria 1,38 1,65 Ameerika Üh Kõned välismaale alates 15.05.19 Riik Kõneminutihind km-ta Kõneminutihind km-ga Afganistan 1,38 1,65 Albaania 0,63 0,75 Alžeeria 1,38 1,65 Ameerika Ühendriigid 0,48 0,58 Andorra 0,63 0,75 Angola 1,38 1,65

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/N

Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/N Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) tegutseb vastavalt kõrgharidust tõendavate

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

SANTE/10280/2018-EN ANNEX

SANTE/10280/2018-EN ANNEX ET I lisa Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua inimtoiduks ettenähtud elusaid, jahutatud, külmutatud või töödeldud kahepoolmelisi karploomi, okasnahkseid,

Rohkem

Eesti ENIC/NARIC Keskus

Eesti ENIC/NARIC Keskus Eesti ENIC/NARIC keskus Tegevuse aruanne 2014 Tegevuse eesmärgid Eesti ENIC/NARIC keskus tegutseb vastavalt kõrgharidust tõendavate ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide Euroopa

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

RAHVUSVAHELISTE POSTIPAKKIDE MAKSIMAALSED KAALUD JA LISATEENUSED (seisuga ) Sihtriik Riigi kood Max kaal (kg) Suuremõõtmeliste postipakkide

RAHVUSVAHELISTE POSTIPAKKIDE MAKSIMAALSED KAALUD JA LISATEENUSED (seisuga ) Sihtriik Riigi kood Max kaal (kg) Suuremõõtmeliste postipakkide RAHVUSVAHELISTE POSTIPAKKIDE MAKSIMAALSED KAALUD JA LISATEENUSED (seisuga 07.06.2017) 1 Afganistan AF 30 jah ei jah jah ei ei jah jah 2 Albaania AL 20 jah ei jah jah ei ei jah jah 3 Alžeeria DZ 20 ei 80

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31. detsember 2007 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finants -

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud teenused. Sisukord 1. Finantsturu üldine areng 3 2.

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Eesti ENIC/NARIC Keskus

Eesti ENIC/NARIC Keskus Eesti ENIC/NARIC keskus Tegevuse aruanne 2013 Tegevuse eesmärgid Eesti ENIC/NARIC keskus tegutseb vastavalt kõrgharidust tõendavate ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide Euroopa

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem