A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan"

Väljavõte

1 A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutanud Z. Fcpili. Т kartus 188'). Trülitud K. A. Hermann'! lirjobrqa.

2 Täieline öpiractmat mttfeppadefe. Kirjutanud J. Fepik. Tartus Trükitud K. A. Hermann': kirjadega.

3 Дозволено ценгурою. Дерптъ.. 4 сентября 1889 г. I

4 OesKõne. Käes olew raamatukene on esimene õpiraamat rättseppadele Eesti keeles. Juba ammu on niisuguse raamaw puudus silma paistan?, aga siiamaale ei ole weel üksgi rohkem haritud ametiwend waewaks wõtad säärase tööga tegemist teha. Palju noori mehi õpiwad linnades wälja, ja suur jagu neist hakkawad oma käe pääle, aga paraku mil kombel? Muretsetakse omale mõned mudelid ja tehtakse nende ja paari inimesest wõetud mõõdu abil kõik riided walmis; missugused riided need on, seda näeme iga sammu pääl. Mitmedgi meie linnade meistrid on Saksa maal lõikamise-kunsti õppimas käinud; neil oli ka hästi nodi taskus, sest niisugune asi maksab sadasid, ja igaühe kalits seda ei kannata. Osawad meistrid ei taha oma kunsti naljalt teistele õpetada; kui mõned arwa jfeoa teewad,

5 4 siis ära sa alla saja rubla jutulegi wle; minu õpimeister ütles mulle, kui ma tema käest lõikamist õppida tahtsin: See ei ole wõimalik, minule maksab lõikamine tuhat rubla." Julgen siis loota, et selle raamatukese wäliaandmisega paljude soowisid täitnud olen, ja palun kõiki auusaid ametiwendi, et nad teda ka tarwitaks ja edasi foowitaks, siis saaks ka wäljaandja waew tasutud. Et nii kitsa ruumi sisse kõiki" tarwilisi õpetusi ära ei wõinud mahutada, on iseenesestgi mõista, ja wõiwad need, kes mõne asja kohta seletust soowiwad, kirja teel seda saada. Jun luul 1889, 3> ^

6 Sissejuhatuseks. Riided teewad inimeseks, ütleb üks uus wanasõna, ja tal on õigus. Kes tunneks Saksa santidest, kui rättsepaid ei oleks? See on jällegi õigus. Riiete tegemine on kahklemata üks neist kõ'ge tähtsamatest töödest maailmas, selle pärast ci ole see ka sugugi üleliia, et peenemat rättsepitsemist uuemal ajal kunsti-tööks nimetatakse. Aga ega igast sulgloomast laululindu ei saa, niisama wähä saab ka igast tuurikuningast riidekunstnikku. Mis wahe on siis harilise rättsepa ja riidekunstniku wahel? Esimene katsub, kui ta omad kuued, palitud jne. parajad saab, s. o. et nad kitsad ega laiad ei ole, ja et riie kusgilt wäga üleliia ei sikuta ega kisu; see on kõik ta püüe. Kunsträttseva juures on parajus iseenesestgi mõista; tema pääpüüe on inimest ilusaks ja riiet

7 6 walitsewa moodu ja inimese keha olu järele süitdsaks teha. Osawal silmal tunneb ta loodusest jäetud puudused ja wigad inimese kulles ära, ja teeb neid nägemataks ja tundmataks. Inimene on kunsträttsepa juurest uues ülikondas wälja tulles nagu mõni parema ilma elanik, nii hästi teiste kui enese meelest; tema riided on tal armsalt ümber, ja kõik ta liigutamised on täielised ilu awaldused. Rättsepa kunst ei ole mitte iseenesest praegusele täiusele tõusnud, waid teda on targad mehed wäsimata katsete ja uurimiste waral igapidi edendada püüdnud; palju päämurdmist ou rättseppadele inimeseliku keha äramõõtmine teinud, ja on selle tarwis methodisid ja kombeid tosinate kaupa wälja arwatud, millest mõned üsna imelised on; nii näituseks tahtis üks Saksa maa meister, isand Nidergesees, inimese keha olu tema keskmise sõrme suurusest wälja rehkendada, ja tegi selleks otstarbeks täielise mõõtude tabeli walmis. Siiamaale kõige rohkem tarwitatawaks saanud on Europa Moodude akademia direktori Heinrich Klemmi lõikamise kombe. See on nimelt niisugune, et iga suuruse tarwis, poisikesest kuni kõige paksema meheni, mudel walmis on.

8 i Kes aga wähegi inimeste kaswusid tähele on pannud, teab küll, kui puuduline seegi lõikamise wiis on, sest et iga inimene, kuda uäo, nii ka kaswu poolest isemoodu on. Klemmi õpiraamat on ammugi pääle kotmekümne korra uuesti trükitud ja maksab mõõdu raamatu ja rihmaga rohkem kui 10 rbl. See lõikamise kombe, mis mina siin raamatus õpetan, on inimese keha täielise aramõõtmise pääle põhjendatud. Mõõdud on nii ära seatud, et ikka kolm mõõtu ühe korraga ära waadatakse ja üks teise alla üles kirjutatakse; järgmised kolm mõõtu kirjutatakse esimeste kõrwa jälle üksteise alla n. n. e. Säärasest kirjutamise kombest on see kasu, et mõni mõõt kogemata wõtmata ei saa jääda, mis muidu inimestega rääkides kergeste wõiks juhtuda. Selle minust õpetawd täielise aga lihtlabase mõõdu wõtmise tarwis on aga üht iseäralist mõõduwööd waja. тіш numbrid pääl, pandakse kahe wäikse haagi abil keha ümber, ja see näitab keha mõõ-

9 н * ouo muist juba ära, nii et kõigest paar mõõtu weel rihmaga wõtta jääwad. Moodu Võtmisest. Mõõdu-wöö päälmine aru pandakse just käte alla keha ümber; alumine aru pandakse keha kõige peenema koha ümber, püksi wärwle kohta; kolmas aru pandakse kaeltaguse õmbluse, see ontaga kaela kondi kohta nr. 1-ga kinni, nüüd waadatakse, et wööd eest ja tagast ühe kõrguses on; kes seda silmaga waadates aru ei saa, mõõtku põranda päält järele. Siis waadatakse, et kahe ristwöö otsad just keskpaika selga (selja luu kohal) on. Selle pääle waadatakse, kui palju on kaela kondist päälmise wöö päälmise ääreni, siin 22 (turja pikkus), alumise wöö alumise ääreni, siin 44 (piha pikkus), ja kuue pikkus ja kirjutatakse jälle üks teise alla üles. Pääle selle waadatakse selja laius, siin 18, ja kaisse augu kaugus, (see on kesk selga nr. 1-est pääle käe alt läbi selle kohani, kus käewarre ja keha wahekoht on, siin 31, ja mõõdetakse mbõdu-paelaga õla kõrgus ära (taga päälmise wöö äärest üle õla kondi ette, wöö päälmise ääreni, siin 434, ning kirjutatakse numbrid

10 9 üks teise alla üles. Nüüd tulewad need kõige tähtsamat kolm mõõtu. Nende juures peab inimest sirgelt ja lahedasti seista ja pääd kohe hoida laskma. Siin pandakse mõõdu-rihm nr. 1- kaela kondi keskkohta, hoitakse pahema käega sääl kinni ja wõetakse parema käega paremalt poolt kullest mööda kaela ette ja lastakse siin sirgelt maha rippuda ning waadatakse, kui palju on kaela kondist päälmise wööni, siin 33, kaela kõrgus; siis waadatakse, mis nummer on möödu esimese ääre kohal päälmise wöö pääl ja missugune nummer mõõdu esimese ääre kohal alumise wöö Pääl, siin 38 ja 32, ja kirjutatakse jälle üks teise alla üles. Selle järele waadatakse päälmine jämedus, siin 96, ja alumine jämedus, siin 84, järele ja mõõdetakse puusa jämedus ära, siin 90, ning kirjutatakse need kolm päämõõtu nagn teisedgi üks teise alla. Nüüd wõetakse weel kaisse pikkus, kaisse augu suurus ja kaela jämedus, 60, 38 ja 40, ning kirjutatakse jälle järgimööda üles; sellega on siis keha ära mõõdetud ja wõib westi, kuue ja ülikuue wõi palitu mudelid nende mõõtude järele walmis joonestada.

11 Il) Joonestamise õpetus ja 3. wigur. Tõmba esiti pikk pikuti joon ja tee sinna a-ft 22 cntm. ja säält mõõda 44 mtm. täpid, ja tõmba kaks winklis ristjoont; mõõda a-ft üks kuuendik kaela jämedust pahemale poole, 7 cntm., säält 2 cntm., üles poole ja tee täpid ning tõmba jooned; mõõda b-st 18 cntm. c-ni, 31 d-ni, 38 e-ni, 48 f-ni ja tee täpid ning tõmba pikuti jooned; mõõda g-st 5 cntm. seljataguse laiuseks h-ni ja tee sinna täpp; mõõda i-st 37 cntm. k-ni, 4 kntm. e-ni, 4 cntm. m-ni, ja tõmba sinna täpid; mõõda e-ft 26 cntm. üles poole n-ni kaela kõrguseks, n-st 7 cntm. o-ni ja säält nõndasama palju ning weel neli cntm. p-ni ja tee täpid ning tõmba jooned; mõõda c-st 2 cntm. wähem kui pool õla kõrgust r-ni sl5 cntm.), 2 cntm. enam kui pool õla kõrgust d-st s-ni (19 cntm.) ja tõmba sinna lühikesed ristjooned; mõõda d-st 6 cntm. käise augu koige sügawama kohani, ja o-st 4 cntm. kaela augu ümaruse kohani ning tee sinna täpid; nüüd tõmba selja ja õla päälse põikjooned, kus juures waatama peab, et õla kondi koht enne selle

12 11 kõrguse tarwis tõmmatud kriipsude pääle tuleb; tõmba c ja r wahe kohast kriips h-ni ja mõõda selle keskpaigast 3 mtm. seljataguse ümaruse tarwis, nüüd tõmba ümberringi ja täpist täpini ilusad jooned; f-st 5 cntm. tuleb riide paksuse ja ümaruse tarwis; tõmba 2 cntm. taga poole käise augu kesk paiga külje õmbluse joon, ja keha mudel ongi malmis. Rewäär (4-jas wigur) tehtakse alt ja päält enamasti 5 cntm. ja päälmise nööbi augu ^kohalt 7 cntm. lai; külge õmmeldaw äär tuleb õige. Hõlm (5-es wigur): Tõmba pikk pikuti joon; mõõda a-st 40 ja 48 alla, a-st 6 ja 48, ja 40-nest 59 paremale poole; mõõda 48-ft 7 üles poole; mõõda г /з hõlma pikkust ülemalt ja tee sinna täpp; mõõda täpist 2 cntm. ümaruse jagu; mõõda-tagant päälmisest nurgast V 3 hõlma laiust ja paue sinna 1 cntm. ümaruse jagu; nüüd tõmba winkli abil ilusad ringjooned, ja hõlm on walmis. Lõikamise juures jäta taga 3 ja ette 2 cntm.sissekäänamise tarwis. Käis (6-es wigur): Tõmba pikk pikuti joon; mõõda a-st ja 63. alla poole ning tee sinna täpid ja tõmba ristjooned; mõõda a-st 13, 2-st Т 1 /*, 18 ja 22 ja tee sinna täpid; nlõõda 7-est ЗУ2, 34-st 2 ja

13 12 26, ja 63-st 15 ja tee sinna täpid; tõmba täpist täpini ring jooned, ja käis on walmis. Kaelatagune (7-es wigur): Tõmba kriips, ja mõõda a-st 12 ja 22 paremale poole; mbõda a-ft 3 ja 6V2, ja 22-st 5 ja 10 üles poole; ning 3-st 0-ni murde koht, ja kaelatagune on walmis; alumine äär: a, 12 ja 5. Piha pikendusest: Kuubede ja frakkide juures saab piht ümberringi 4 5 cntm. pikendatud, ja pandakse siis alla külje õmblusele puusa laienduseks 1 cntm. kummagile poole juurde. Mkst moot. Kõige enne wõetakse keha jämedus, püksi wärwle kohalt; siis puusa jämedus, umbes 12 cntm. alt poolt piha kõige peenemat kohta. Kui enne kuue mõõt ka on wõetud, siis wõiwad need kaks mõõtu pükste tarwis wõtmata jääda, sest et nad keha mõõtude sekka muidugi üles kirjutatud on. Siis tuleb kintsu jämedus, mis jämedama kintsu ümbert, nii kõrgelt kui wõimalik, aga hästi otsekohe, wõetakse. Selle järele wõetakse põlwe jämedus ja alt laius; need kolm mõõtu wõetakse nii suured, kui lai püks peab

14 13 saama. Nüüd wõetakse weel püksi pikkus, wärwlest kontsani, ja sääre pikkus arude wahelt kontsani. Sääre pikkus wõib ka wõtmata jätta ja selle asemel üks neljandik puusa mõõdust keha pikkuseks tarwitada, mis weel parem on, sest et sääre pikkuse mõõdu wõtmisega kergesti eksida wõib. PilKji joonestus. Wõtame näituseks ühe paraja kaswuga mehe mõõt: Keha jämedus 80, puusa jämedus 92, kintsu jämedus 66, põlwe jämedus 44, alt laius 44, püksi pikkus 106, sääre pikkus 83; Tõmbame riide äärele pika kriipsu; siis tõmbame sinna poole õtsa, kuhu riide Jfarw lähab, ristkriipsu muidugi teada, sissekäänamise jaoks paar cntm. õtsa jättes ja mõõdame säält püksi pikkus 1 cittm. wälja wenitamise jagu wähem 105 cntm. ülespoole; kui meil sääre on, siis mõõdame see ka 1 cntm. wenitamise jagu wähem, siis 82 cntm. alt ülesse; kui aga sääre pikkus wõtmata on jäetud, üks ueljandik puusa jämedusest, ülewelt pikkuse kriipsust

15 u alla poole, see on 23 cntm. Arwame pikkuse mõõdust 106-est sääre pikkus 83 ära, siis' näeme, et l /i puusa jämedusest 23 järele jääb. See arw jääb paksu meestegi juures makswaks, sest mis neude 7* puusa mõõtu suurem on, seda on nende keha jagu ka pikem ja säär lühem. Tõmbame nüüd pikkuse kriips a, sääre pikkuse kriips b ja sääre pikkuse ja alumise kriipsu wahekohta põlwe kõrguse kriips c; nüüd mõõdame a kriipsu pääl V 4 Puusa jämedust, ära ja paneme puusa ümaruse jaoks 7* sellest, mis puusa mõõt keha mõõdust suurem on, see on 3 cntm; siis mõõdame alt laiuseks äärest 20 cntm.; sellest laiusest wõetakse wäljast poolt äärest 2 cntm. ära, nii et siis weel 18 cntm. esimese poole alumiseks laiuseks jääwad; nüüd tõmbame pika kriipsu ülewelt 23. juurest alla 20-neui, ja mõõdame b riipsu pääl sellest kriipsust V ust puusa jämedusest see on 7 3 A cntm. kintsu laiemuse jagu; eest wälja lõigatama õõnsuse kriips tuleb 5 cntm. nurgast kaugele; sinna teeme täpi; ülewelt, eest, wõtame 2 cntm. madalamaks; puusa' ümarus lõpeb a ja b kriipsu wahekohta, sinna teeme täpi; nüüd arwame ilusad ringkriipsud, ja esimene pool ongi walmis, muud kui paar cntm.

16 wõtame ülewelt õõnsuse kohalt ja päält kintsu jämedusest weel^ära, ühe enamasti parema kintsu peenemuse tarwis. Tagumise poole joonestame esimese poole abil, ja nimelt sedawiisi: wõtame wälja lõigatud esimese poole ja paneme seda riide paale V 8 puusa jämedust äärest kaugele; siis teeme esimese poole pääl olewad kriipsud pikemaks ja mõõdame esimese poole äärest V 8 puusa jämedusest 11 Va cntm üles poole tagumise poole pikemuse tarwis; uüüd paneme V 4 keha alumisest jämedusest, 20 cntm, ja weel 6 cntm pääle, õmbluste ja 2 cntm suure wäljalõigatuse tarwis, riide äärest põigiti üles poole kuni enne selle kõrguse tarwis tõmmatud kriipsuni; see on siis tagumise poole päälmine laius. Ülemise pikkuse kohalt, riide äärest tõmbame põikjoone põlweni; alla mõõdame paras laius, mõlemile poole esimest poolt ühe palju; kintsu jämedus paueme mõõdu järele, ja 2 cntm. õmbluste tarwis juurde; siis tõmbame ümber ringi ilusad jooned; sääre marja kohta teeme 1 cntm ümarust, ja lõikame tagumine pool wälja. Et meil nüüd püksid käsil on, siis nimetan kohe ka paari sõna nende tegemisest.

17 Kui pool taskut ära on tehtud, siis hakatakse puksa wenitawa; esiuks wõetakse esimesed pooled ühes, nii kui nad on, ja wenitatakse alt, jala kõwemse kohalt, mõlemad pooled umbes 1 cntm. wälja; siis wõetakse nad ühest ära ja pandakse iga pool iseäranis kokku, ääred ühetasa, muidugi mõista, pahem pool wäljapoole, ning surutakse hästi palawa rauaga murde kohalt weel kokku ja nii kõweraks, kui tarwis. Tagumised pooled wõetakse ka esiti ühes ja wenitatakse põlwe kohalt iseäranis walimine külg tublisti wälja; siis wõetakse nad ühest ära ja pannakse iga üks iseäranis kokku, nii et sisemine ja walimine äär ühetasa tulewad, ning surutakse nüüd tagant põlwe koht tublisti kokku, niisamuti ka ääred sääremarja kohalt, et tagumine pool ilusti kõwer on. Kui wenitamine ja sisfesurutamine seda wiisi ära on toimetatud, siis õmmeldakse wälimine õmblus kokku; pärast seda pandakse püksi pool siledasti laua pääle, seatakse õmblus õtsekohe ja tehtakse mitmele poole märgid pääle, mis järele siis seegi õmblus kinni õmmeldakse. Surumise juures tehakse riie ikka enne natuke märjaks, ja wõetakse selleks hästt palaw raud, mida siis riide pääl käia lastakse, kuni see täit-

18 sa kuiwaks on saanud, sest kui riie niiskeks jääb, läheb wälja wenitatud ehk sisse surutud jagu päraste jälle tagasi. Õmblused peawad iseäranis kõwasti wälja surutud saama, nii et juba läik läbi läheb, mis aga pärast märja lapi abil jälle ära aurutatakse. Mõni sõna Kuubede ju ftullllide tegemisest..sellest täielist õpetust anda, ei ole siin tarwis, sest need, kelle tarwis see raamat kirjutatud, on muidugi juba tööd tegema õppinud. Nimetan siin paljalt mõned tarwilisemad kasud, mis selga katsumise ja tegemise juures tähele tulewad panna: Jõhwi riie lõigatagu nii wälja, et see lätsi murdeni ja eest kuni ääreni ulatab, mitte nööbi aukudeni, nagu mõnel see kombe on;) rewääriga kuuedel pandagu jõhwi riie ka ikka ääreni, ja lõigatagu rewääri tarwis linane riie iseäranis, aga nii lai, et see ka nööpide alla ulatab. Enne jõhwi linase riide alla löömist surutagu eest ääre ümarusest muist kokku ja muist

19 18 taga poole rinna kohta, sest kui ümarus ette jääb, saab äär pikem kui nööpide kohalt, nii et pärast kui nööbid kinni pandakse, päälmine pool iga nööbi wahe kohal inetumalt lahti jääb. Õõnes piha ehk taillega inimese knue külg wenitatagn mõlemalt poolt taille õõnsuse kohalt tublisti ära; sedasama tehtagu ka pütkuubede ehk joppide ja ülekuubedega, et selg lühemalt sisse tuleb. Suure puusaliste kuub wenitatagu puusa kohalt enne õlma külge panemist tublisti ära. (Suure puusalisteks arwatakse kõik kelle puusa mõõt pääle 12 cntm. suurem on kui piha mõõt, ehk alumine jämedus.) Ölma päälmine äär surutagu puusa kohalt natnkene kokku, niisamuti ka tagumine äär, et woldid iluste seisaks ja alt mitte lahti ei lööks. Kaelatagune tehtagu edespidi kaswanutele kõweram, nimelt, wenitatagu mõlemad ääred tagast hästi ära, ja surutagu murde koht tublisti kokku, et see kaela ligi hoiab; tagaspidi kaswanutele läheb kaeltagune pikem. Lätsi murde kohalt pandagu kaeltagune ennem pikalt kui lühikselt pääle, et see koht mitte lohku ei jää ja kaelast eemale ei hoia. Käis olgu ikka 5 6, ja kui riie kannab roh-

20 19 kemgi cntm. laiem kui käise auk ja hoitagu see laiemus ümber ringi, aga kõige rohkem käise Pääl (see on, ümaruse kohal) kokku, ning surutagu see kokkuhoitus enne õtsa õmblemist ära. Palitud tehtagu kõige parem enne koguni walmis, äratatagu ära, ja surutagu alusriide pääl pahemalt poolt üle, misläbi riidele ilus nägu tuleb, ja ta kaua sile seisab, siis alles pandagu wooder alla, kui sedawiisi tehakse, on palitu walmis saades ilus sile, ja puhas, ning ei ole teda mitte tarwis pool päewa, ehk rohkem puhastada, ja riide karwa päält ära kaapida, nagu seda paraku mitmel pool sünnib. Nüüd küsib ehk mõni, kudas siis selga katsumist toimetada, kui valito sedawiisi puhtaks tahetakse, hoida? Sellele wastan mina, et igal mõistlikul rättsepal olgu selleks otstarbeks üks wana wooder walmis, millest midagi riide külge ei hakka. Riiete selga katsumist toimetatakse siis, kui õmblused kokku, üks käis õtsa ja kaeltagune pääle on pistetud, iseäranis wiimane ei pea mitte puuduma, sest ilma selleta pole riidel oma õiget olekut. Selga katsumine ei ole mitte selle pärast, et riiet keha järele parajaks teha, ilma selleta wõimalik ei oleks, waid et selle juures riide omanik tehtawa asja kohta oma iseäralisi soowi-

21 20 sid awaldada wõib, mis nüüd kerged täita m aga pärast suuri raskusid sünnitada wõiwad. Ehk küll kuue lõigatuse järele palitusid j wattisid kerge üles joonestada on, sest õla ol< jääb ju ikka selleks samaks, kui ka suwe palitule üks ja talwe palitule kaks ehk kolm cntm., kuidas riide paksus kannab, pikkusele ja ka laiusele juurde lisatakse, siisgi panen siin järgmises mõned kenad lõigatused eeskujuks ette, mis cutm. mõõduga kerged suurendatnlt üles joonestada on.

22 U опъ *Mt «r d o W ^"^ Zl

23 домн ъ ъъъ Ъ\\ П

24 i

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, või valikus kaks mustrit, Pakkumised kehtivad 6.06 12.06 2019 KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. VÄHEMA

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest

Rohkem

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910)

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910) Peterburi Teatajas 1909 ja Pealinna Teatajas 1910 avaldatud kirjad Eesti- Haginskist. Kirjasaatjad o., ne. ja J.L. (oletan, et J.L. võis olla Eesti-Haginski kooliõpetaja Jüri Lossmann). Põhja-Kaukaasia:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal 17.Jaanuar 2012.a. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju Projekti: Keskkonnahariduslikud õppepäevad aktiivõppemeetoditest Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade õpetajatele avaseminar Vahendid: papptaldrik, niit

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC 3 indmõisianis (fl eadnud Em. Gutmann. Sõnade tähendus; Pahemalt

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsiga, saadaval värvides: suurused: 70B-85C IDEAALNE SÜGAVA DEKOLTEEGA

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

Kurtna Kool

Kurtna Kool Kurtna Kool Triinu Zimmermann 8. klass Seelik tänapäeva ühiskonnas Uurimuslike alustega loovtöö Juhendaja Anna Lutter Kurtna 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. SEELIK... 4 1.1. Seelik tänapäeva moes...

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913)

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913) Peterburi Teatajas aastatel 1911 1913 ilmunud kirjasaatja Maur-Ferrman i teated Abhaasiast Estonia asundusest. Teadete sageduse põhjal võib seda pidada ka omalaadseks Estonia küla kroonikaks nendel aastatel.

Rohkem

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: ..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' ' /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R Grünfeldt: 'Sügis. Hanns Heinz Eweirs: Rahwas sõjariistus.

Rohkem

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr. 12. 1921. a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste ajutise wäljakuulutamise korra kohta tagasiwõtmine.

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. ku

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. ku VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad 9.05 15.05 2019 KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. kuum! 1 29 BODI puuvillane, beebidele, pealetrükiga,

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

A 19?9

A 19?9 A 19?9 / f M M ^ Il tj O A Pulma jutt Teine armuke. Alssintt. Kirjutanud J. F. N Ji;o3BOJieHO II,eH3ypo». Äepnn., 22. AßrycTa 1887 r. 341/6 Aombi Rein rüipas wähä õlut. Aega mööda õppis ta ka sõprade seltsis

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Imetajate jäljed JÄLJED metssiga, metskits, põder Autorid: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm, Veljo Runnel, 2011 Joonised: Veljo Runnel Fotod: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm www.natmuseum.ut.ee Sõrgade jäljed

Rohkem

A diso

A diso A diso JtW* J V F "Ч Raamat 6 tunniga lugema õppimiseks. ( irnc õpetust sõnad: Õpetajale" läbilugeda. -щщр- Tallinnas, 1910. &. Gebert'i trükk. L ^ ^ J ENSV ТА Kirjandusmuuseum«Arhiivraamatukogu / 1 al

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Tfijf"j Jt ia 6$<*;

Tfijfj Jt ia 6$<*; Tfijf"j Jt ia 6$

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO Vt. Tõnissoni ABD-manmt. bdeghiklmno prsftuwäoöü ABDEGH IKLMNO PRSTU ~?? A O OU Trükitud M. 3Vnisfon'i luluga. üeiatatt Ä03BOJieHo n,eh3ypoio. Pnra, 16-ro

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joo

Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joo Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joonistamise võimalused Turtle mooduli abil. Scratchi

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Pärimustantsud ja laulumängud esimeses kooliastmes Liikumisõpetajate suvekool LIISU 2018 Jõulumäel Rita Veeremets Pärimustantsud: 1. Kass

Pärimustantsud ja laulumängud esimeses kooliastmes Liikumisõpetajate suvekool LIISU 2018 Jõulumäel Rita Veeremets Pärimustantsud: 1. Kass Pärimustantsud ja laulumängud esimeses kooliastmes Liikumisõpetajate suvekool LIISU 2018 Jõulumäel 19. 06. 2018 Rita Veeremets Pärimustantsud: 1. Kassariik Jõelähtme Osavõtjaid: vaba arv paare Lähteasend:

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls Aleco (profiili laius 35mm) Dekoratiiv klaas (13.70 FIANDRA MATT) Deco klaas (0230 deco, vt.kataloogist mõõte!) Deco kujundklaas (Deco16, Deco39) Melamiinpaneel LUX grupp 400600 601800 AS,BG,SG,BW AS,BG,SG,BW

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Reumayhendus_Jalgadele_REPRO_2010_CS4_UUS.indd

Reumayhendus_Jalgadele_REPRO_2010_CS4_UUS.indd Omal jõul HARJUTUSED alajäsemetele TALLINNA REUMAÜHENDUS 2010 Igale inimesele on antud üks kord olla noor, kuid ta ise valib aja selle jaoks Omal jõul on võimlemisharjutuste komplekt reumatoloogilistele

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid kommunikatsioone või anda ruumile huvitav väljanägemine.

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

P2P süsteemid

P2P süsteemid Gnutella Ajalugu Detsentraliseeritus Protokollist Paralleliseerimine Ujutamine Skaleeruvus Ultranoded Puuräsid DHT Muud MEELIS ROOS 1 Ajalugu Failivahetus P2P massidesse viija Napster tsentraalne süsteem

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID BIOMEHHAANILINE TAUST - PÕHIPRINTSIIBID HOIA LIIGESED NEUTRAALSES ASENDIS Siis on lihased lõdvestunud ja saavad paremini töötada Lihaste, liigeste ja kõõluste stressi põhjustavad: kokkupigistatud käed

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

(Microsoft Word - M\344ngud)

(Microsoft Word - M\344ngud) Koolitus Aastaring looduses Lääne-Virumaa lasteaia- ja algklassiõpetajatele 25.-26.september 2013 Rakvere MÄNGUD TUNNE PUID See mäng sisaldab nii liikumist kui ka puude tundmist. Mängujuht ütleb ühe pargis

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p QrcknMdt. Häda. Wilhelm Lobslcn: Saar* ÕpclajQ. Lconardo

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc RAUDHOBU Produktinformation Tootekataloog 2008 Utgåva 1 Nr. 2 2008 1 IH 2055 Std. 5,5 Hj. Art. Nr. 968 74 35-5,5 hj võimsusega Honda 4 takti mootor. Juhtimine käepidemelt käepidemel gaas ja pidur. Edasi

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem