VÕRU LASTEAED SÕLEKE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "VÕRU LASTEAED SÕLEKE"

Väljavõte

1 Lisa Võru Linnavalitsuse määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU

2 SISUKORD SISSEJUHATUS ÜLDANDMED Ülevaade ajaloost Lasteaia eripära Pärimuskultuuri viljelemine Arvestamine laste hariduslike erivajadustega Terviseedendustöö Huvitegevus LÄHTEPOSITSIOON Juhtimine Lasteaia personal Õppe- ja kasvatustöö Töövorm, rühmad ja lapsed Materiaaltehniline baas Parendusvaldkonnad Vajalikud ehitus- ja rekonstrueerimistööd: Finantsressurss Koostöö huvigruppidega SWOT-analüüs LASTEAED SÕLEKE ARENDAMISE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD Missioon Visioon ARENDUSTEGEVUSTE ANALÜÜS ARENGUKAVA PÕHJAL TEGEVUSKAVA VALDKONNITI Strateegiline juhtimine Personalijuhtimine Personali hindamine ja motiveerimine Personali kaasamine ja toetamine Vanempedagoogide töö Personali arendamine Personali värbamine Koostöö huvigruppidega

3 Huvigruppide kaasamine Õppe- ja kasvatusprotsess Õppekava täiendus ning analüüs Õppe- ja kasvatustöö korraldus ja meetodid Õppe- ja kasvatustegevus sobitusrühmas Lapse areng Personaliga seotud tulemused Infotehnoloogiavõrgustik Ressursside juhtimine Sisekeskkond Väliskeskkond Majandustegevus ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

4 SISSEJUHATUS Võru Lasteaed Sõleke (edaspidi lasteaed) arengukava on dokument, mis määrab kindlaks lasteaia arendustegevuse põhisuunad ja valdkonnad, kujundab strateegia ja tegevuskava ning arengukava uuendamise korra. Arengukava arendustegevusse on kaasatud järgmised huvigrupid: hoolekogu, personal, lapsevanemad. Lasteaia arengukava lähtub eelmise arengukava analüüsist, a lasteaia sisehindamisest ja nõustamise tagasisidearuandest ning Võru linna arengukavast aastani Sisehindamise ja sellest lähtuva analüüsi tulemusena on selgitatud välja lasteaia väärtused, prioriteedid ja arengusuunad, mis toetavad lapsest lähtuvat tegevust ning jätkusuutlikkust. Arengukava koostamisele kaasati asutuse pedagoogid, erialaspetsialistid ja hoolekogu. Arengukava aastani 2020 on läbi arutatud ja kooskõlastatud pedagoogilise nõukogu koosolekul, tutvustatud personali üldkoosolekul ja heaks kiidetud hoolekogu poolt. 4

5 1. ÜLDANDMED Aadress Võru Lasteaed Sõleke Olevi Võru Registrikood Telefon , E post Veebileht Omandivorm Koolitusluba Teeninduspiirkond Asjaajamis- ja õppekeel munitsipaallasteasutus Nr 4211HTM (välja antud 3. juuli 2006 ministri käskkirjaga nr 560) Võru linna haldusterritoorium Eesti keel 1.1. Ülevaade ajaloost Võru Linna II Lastepäevakodu hoone võeti vastu 29. detsembril aastal. Maja on projekteeritud 12-rühmalisena 280 lapse jaoks arvestusega neli sõimerühma ja kaheksa aiarühma. Esimesed rühmad alustasid tööd 23. juulil Aastatel töötas lasteaias kaks rühma vene rahvusest lastele ning hoones paiknesid ka kaks kooliklassi. Võru Lasteaed Sõleke nime kannab asutus 2000 aastast alates. Nimi leiti konkursi teel. 1. juunil 2001 liideti lasteaiaga Võru Lasteaed Varjupaik Jussike aastast töötab maja 11-rühmalisena: kaheksa aiarühma ja kolm sõimerühma. Alates 2002/2003. õppeaastast töötab lasteaias sobitusrühm erivajadustega lastele. Lasteaias käib a 1. septembri seisuga kokku 227 last: Kolmes sõimerühmas kokku on 49 last; sobitusrühmas 13 last; seitsmes aiarühmas 165 last. 5

6 1.2. Lasteaia eripära Pärimuskultuuri viljelemine Lasteaias on juba 20 aastat tegutsenud folkloorirühm. Folkloorirühm on läbiviinud lasteaias üksteist maakonna folklooripidu. Osalenud folkloorifestivalidel Võrus ja Põlvas ja laste folklooripidudel Kandles. Osalenud Võru Maakonna tantsu- ja laulupidudel. Lasteaias on olemas mitmeid rahvapille ja vahendid musitseerimiseks sealhulgas ka omavalmistatud vahendid laste rütmi arendamiseks Arvestamine laste hariduslike erivajadustega Alates aastast töötab lasteaias sobitusrühm. Sobitusrühma võetakse vastu keha-, kõne-, meele-, vaimupuudega, psüühikahäiretega ja autistlikke lapsi. Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta. Sobitusrühma suunatakse erivajadusega lapsed Võru maakonna nõustamiskomisjoni otsusega. Sobitusrühma eesmärgiks on anda erivajadusega lapsele võimalus arenemiseks koos teiste eakaaslastega ning teadvustada ka teistele lastele ja nende vanematele juba varakult, et meie hulgas on ka neid, kes vajavad abi ning suuremat hoolitsust ja sallivust. Sobitusrühmas on loodud vajalikud tingimused (rühmaruum, õpetajate kompetentsus, spetsialistid) konkreetse erivajadusega lapse jaoks ja loodud õpikeskkond, kus kõik lapsed, sealhulgas erivajadusega laps, saaksid igakülgselt areneda. Sobitusrühmas on logopeed, kes arendab laste kõnet, diktsiooni ja väljendusoskust ning toetab kõikide psüühiliste protsesside arendamist, vajadusel kasutada kõnet toetavaid vahendeid (PIC jms). Sobitusrühma meeskond on koostanud iga haridusliku erivajadusega lapsele individuaalse arenduskava. Toimub pidev koostöö erinevate spetsialistidega, õpetajatega ja lastevanematega hariduslike erivajadustega laste nõustamiseks ning toetamiseks õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel (koosolekud, nõupidamised, arenguvestlused vms) Terviseedendustöö Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga aastast alates. Tuginedes Võru Linnavolikogu 21. novembri a määrusega nr 67 vastu võetud Võru linna arengukava aastani 2027, toimub järjepidev tervisekasvatuse väärtustamine kodu ning lasteaia koostöös. Tervise edendamine lasteaias hõlmab erinevaid valdkondi ja tegevusi, mille kaudu 6

7 mõjutame nii laste kui täiskasvanute tervist positiivses suunas. Tervist edendava lasteaia liikumine ei tähenda ainult ühekordseid projekte, vaid eluviisi, mis hõlmab endas turvalist õpi ja kasvukeskkonda, liikumistegevusi, tervislikku toitumist, meeskonnatööd, koolitusi, õues õppimist ja vaba aega, tervisekasvatust, koostööd lastevanematega, teiste lasteaedadega, kooliga ja kohaliku omavalitsusega. Terviseedendus on igapäevane pidev töö, mida ilmestavad meeldejäävad ühisüritused. Lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse peaeesmärgiks on toetada laste igakülgset terviklikku arengut keskkonnas, mis soodustab laste kasvamist terveteks, elujaatavateks, loovateks ja otsustusvõimelisteks inimesteks. Terviseedendus on meie lasteaias kesksel kohal. Tervise edendamisega tegeletakse süsteemselt, kõik lasteaias toimuv on omavahel integreeritud, kaasatud on erinevad huvigrupid. Lasteaias on välja töötatud terviseedendamise strateegia ja püstitanud vastavad eesmärgid. Tervisealast tööd juhib tervisemeeskond. Tervisekasvatust käsitletakse erinevates õppetöö vormides, arvestades laste ealisi iseärasusi, eelistades mängulist ja aktiivset tegevust. Lasteaia ürituste kavas on kindel koht vabariiklikel ja rahvusvahelistel tähtpäevadel. Traditsioonilisteks üritusteks on kujunenud südamenädal, leivanädal, piimanädal, turvalise liikumise ja käitumise päev, lastekaitsepäev, salatipäev, palju muud põnevat. Üks korda aastas toimuvatel perepäevadel on kaasatud kõik lapsed, vanemad ja lasteaia töötajad. Lasteaed algatab ja osaleb aktiivselt erinevates terviseedenduse alastes projektides, haarates kaasa ka teisi lasteaedu. Terviseedenduslikke üritusi korraldatakse lastele, vanematele ja ka personalile. Toimuvad ühised väljasõidud, matkad, koolitused jne, milles aktiivselt osaletakse. Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõike mida teeme - teeme südamega ja südame pärast Huvitegevus Lastevanemate elukoha valikul üheks olulisemaks teguriks on kvaliteetse hariduse ja huvihariduse kättesaadavus. Lisaks õppetööle tegutsevad lasteaias järgmised huviringid: mudilaste võimlemisring, jalgpallitreening, džuudo, mudilaskoor, folklooriring, inglise keele ring ning ujumise algõpetus. Huvitegevused annavad võimaluse lastel suunata oma ülevoolavat energiat positiivsetele tegevustele ning seda kõike lasteaia päevakava sees. Huvitegevuse eesmärgid: 1. Muuta huvitegevus kõigile kättesaadavaks, mitmekesisemaks ja innovaatilisemaks. 2. Teha koostööd Spordiklubi ProFitiga, Judoklubi Reiga, Santose Jalgpallikooliga ja Väimela Tervisekeskusega. 3. Laste esinemistega linna ja maakonna üritustel kujundada lasteaiale positiivset mainet. 4. Pakkuda lastele aktiivset kehalist tegevust, laulu, mängu, tantsu ja esinemisrõõmu. 7

8 2. LÄHTEPOSITSIOON 2.1. Juhtimine Lasteaia laiendatud juhtkonda kuuluvad lasteasutuse juhataja, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusalal, juhataja asetäitja majanduse alal, tervishoiutöötaja ja infojuht. Juhtkond on juhatajale lasteasutuse tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõuandev organ. Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ning Võru Linnavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parendusettepanekute tegemine. Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteasutuse pedagoogid. Lasteaia hoolekogu ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele, ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga, juhatajaga ja linna esindajaga. Joonis 1 Juhtimisstruktuur Juhataja Hoolekogu Pedagoogiline nõukogu Juhataja asetäitja majanduse alal Tervishoiutöötaja Infojuht Juhataja asetäitja õppeja kasvatusalal Õpetaja abid Peakokk Pedagoogid Logopeed Remonditööline Koristaja Aednik Kunstnik Köögipersonal 8

9 2.2. Lasteaia personal Lasteaias on 48,5 ametikohta. Töötajaid on 51 ja seisuga puudub 0,75 koormusega logopeed. Pedagooge on kokku 28, neist 22 on rühmade juurde määratud pedagoogid. Pedagoogidest 24 töötavad täiskoormusega, muusikaõpetaja sõimes 0,25 koormusega. Liikumistegevust sõimes viib läbi 0,25 koormusega lasteaiaõpetaja. Logopeed töötab 0,25 koormusega, sobitusrühma logopeed töötab teenuste osutamise lepingu alusel. Tehnilisest personalist töötab 5 töötajat osalise tööajaga. Lasteaia personaliarendustööd iseloomustavad järgmised aspektid: personali haridustaseme (erialane tasemekoolitus, tööalane täiendkoolitus) kaardistatus ning sellest lähtuv koolitusvajaduste rahuldamise süsteemsus koolitusalase dokumentatsiooni ja arvestuse pidamise selgus personali ühised tervise- ja õppekäigud ühe rühma meeskond on läbinud Hea Alguse koolituse Ressursid töötajatele koolituse korraldamiseks tulenevad linnavalitsuse eelarve eraldistest ning riigi eelarvelistest vahenditest. Tabel 1 Pedagoogide haridustase seisuga Pedagoog Kokku Kõrgharidus Keskeriharidus pedagoogiline muu pedagoogiline muu Juhataja 1 1 Juhataja 1 1 asetäitja õppekasvatustöö alal Õpetaja Muusikaõpetaja Liikumisõpetaja 1 1 Logopeed 1 1 KOKKU

10 Tabel 2 Pedagoogide ametijärgud seisuga Ametikoht Kokku Noorempedagoog Pedagoog Juhataja 1 1 Juhataja asetäitja 1 1 õppe-kasvatusalal Vanempedagoog Õpetaja Muusikaõpetaja 2 2 Liikumisõpetaja 1 1 Logopeed 1 1 KOKKU Tabel 3 Personali vanus seisuga Amet Töötajad Alla Üle 57 Juhataja 1 1 Juhataja asetäitja 1 1 õppe ja kasvatus alal Rühmaõpetaja Liikumisõpetaja 1 1 Muusikaõpetaja 2 2 Logopeed 1 1 KOKKU Õppe- ja kasvatustöö Õppe-ja kasvatustöö toimub lasteaia õppekava alusel, mis on vastavusse viidud riikliku õppekavaga ja on seotud lasteaia arengukavaga. Laste õpetamine ja õppimine toimub lapsest lähtuvalt. Õppimist suunavateks teguriteks on lapse enda aktiivsus, tegusus, elamuslikkus ja mäng. Oluliseks märksõnaks lapsest lähtuvas õppes on õpetamine läbi positiivse eduelamuse. Tähtis on erinevate meelte rakendamine ja lapse usaldamine õppijana. Õpetaja roll on mänguliseks tegevuseks soodsate tingimuste loomine, mis omakorda eeldab põhjalikku töö kavandamist ja läbimõtlemist, et tegevus oleks lapsele aktiivselt mõtestatud ja laps saaks tegevuses osaleda partneri rollis. Rühmade meeskonnad koostavad igaks õppeaastaks rühma tegevuskava, milles kajastuvad õppeaasta eesmärgid, laste arengu jälgimine ja hindamine, mille tulemusena vajadusel koostatakse individuaalne arenduskava, üritused, rühma personali professionaalne areng ning lastevanemate ettepanekud. Tihedalt teevad koostööd rühmaõpetajad, nende abid ja spetsialistid: logopeed, liikumis-ja muusikaõpetaja. Iga lapse personaalsed arengumapid aitavad jälgida, analüüsida ja suunata laste arengut. Igal aastal viiakse lastevanematega läbi arenguvestlused, mille tulemused fikseeritakse.

11 Õppetegevuse läbiviimise kvaliteeti hindavad juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning õpetajad avatud tegevuste kaudu. Lasteaia terviseedenduslik orientatsioon toetab õppe-ja kasvatustegevust. Laste koolivalmiduse hindamiseks on välja töötatud põhimõtted ja korraldus, mis kajastub lasteaia õppekavas. Laste koolivalmiduse saavutamiseks tehakse koostööd Võru linna koolide õpetajatega Töövorm, rühmad ja lapsed Lasteaias on 11 rühma. 2009/2010 õppeaastal tegutseb lasteaias 3 sõimerühma, 7 aiarühma ja sobitusrühm hariduslike erivajadustega lastele. Rühma nimetus Tabel 4 Laste arv rühmades seisuga Laste arv Tüdrukud Poisid Koolieelikud Erivajadustega laste arv rühmas 1. sõimerühm sõimerühm sõimerühm rühm rühm rühm rühm rühm rühm rühm sobitusrühm Kokku Materiaaltehniline baas Lasteaias on igal rühmal kaks ruumi mängimiseks, tegevusteks ja puhkamiseks, lisaks abiruumid. Sõime rühmaruumides on ruutmeetreid keskmiselt lapse kohta 7,2 m² ning aiarühmas keskmiselt 5,4 m². Lasteaias on olemas videotuba, võimlemis- ning muusikasaal. Toimiv veebileht, mis vajab pidevat ajakohastamist ja täiendamist. Lasteaias on majasisene arvuti- ja telefonivõrk. Arvuteid on vähe ning olemasolevad arvutid vajavad uuendamist. Uuendatud on mänguväljaku atraktsioonid, mida saavad kasutada ka piirkonna lasteaiaealised lapsed koos vanematega. Liikumistegevused toimuvad lasteaia renoveeritud saalis. Muusikategevuse läbiviimiseks on muusikasaal. Muusikasaali kõrval asub logopeedi kabinet, kus tehtavat logopeediaalast tööd häirivad saalist kostvad tegevused, sest puudub vajalik helikindlus. 11

12 2.6. Parendusvaldkonnad: - hooviala mänguvõimaluste uuendamine - hooviala valvesüsteemi täiustamine - laste turvalisusega, parkimis- ja piirdeaiaga seotud probleemide lahendamine - arvutipargi kaasajastamine ja kuvarite väljavahetamine eelarve võimalusi järgides 2.7. Vajalikud ehitus- ja rekonstrueerimistööd: - uue rühmaruumi loomine (sh tervishoiutöötaja ja logopeedi ruumide nõuetele vastavusse viimine) - fassaadi rekonstrueerimine - A korpuse koridori rekonstrueerimine koos siseuste vahetusega - torustiku rekonstrueerimine - terasside põrandate uuendamine - köögi ventilatsioonile sissepuhke süsteemi paigaldamine - trepikodade rekonstrueerimine - õue välisvalgustuse uuendamine - õueala vana teekate uuendamine 2.8. Finantsressurss Lasteaia finants-majanduslikus tegevuses lähtutakse parimast majandusliku efektiivsuse ja õppekvaliteedi suhtest. Võru linna eelarvest eraldatakse lasteaiale ressursse töötasu ja majandamiskuludeks ning suuremateks investeeringuteks Koostöö huvigruppidega Hoolekogu arutab koostöös juhatajaga lasteaiaga seonduvaid küsimusi vastavalt hoolekogu tegutsemise korrale. Igal sügisel toimub lasteavanemate üldkoosolek. Et avardada lastevanemate teadmisi kasvatusteemalistes valdkondades kutsutakse esinema erinevaid lektoreid. Teemade ettepanekud arutatakse läbi rühma lastevanemate koosolekutel. Igal aasta kevadel on lahtiste uste päev, mil oodatakse majja nii koduseid kui ka lasteaias käivaid lapsi ning nende vanemaid. Õppeaasta kestel on võimalik lugeda infot nii rühma- kui ka majasisestelt stendidelt ning lasteaia veebilehelt. Kord aastas toimub lapsevanema ning lasteaiaõpetaja vaheline arenguvestlus, kus jagatakse informatsiooni lapse arengu hetkeseisust ning tulevikuperspektiividest arengumapi alusel. 12

13 Heaks traditsiooniks on kujunenud kord aastas lasteaia- ning kooliõpetajate õppepäev, mille põhiteemaks on lapse sujuv üleminek lasteaiast kooli. Lasteaiaõpetajad külastavad tunde linna erinevates üldhariduskoolides SWOT-analüüs SWOT - analüüs võtab kokku lasteaia arengueeldused, lasteaeda ja tema väliskeskkonda iseloomustavad tegurid. Lasteaias on läbi viidud sisehindamine ajavahemikul , Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus on aastal andnud lasteaiale tagaside aruande näol, mis esitati lasteaia personalile, hoolekogule ja kohalikule omavalitsusele. TUGEVUSED * Eesmärkidest lähtuv töötamine ja nende poole pürgimine * Kvalifitseeritud töötajad * Toimiv meeskonnatöö * Lastevanemate poolt hinnatud lasteaed (rühmad on täis ja järjekorras on palju lapsi) * Lastest hoolivad õpetajad * Rühmades head võimalused laste mitmekülgseks arenguks * Piisavalt rühmavälist tegevust (jalutuskäigud, muuseumi külastamine, õuesõpe) * Suur õueala * Koolitused personalile (organisatsioonisisesed ja välised) * Hea valik metoodilisi materjale ja erialast kirjandust * Pidev arendustöö (valdkonnakavad jt) * Erineva vanuse ja staažiga töötajate tasakaal (uued töötajad uute mõtetega, kauaaegsed töötajad suurte kogemustega) * Traditsioonid (üritused) * Kaunid ja avarad ruumid * Remonditud köök ja maitsev söök * Hea asukoht * Hea maine * Ühised üritused väljaspool maja * Toimivad arenguvestlused vanematega. * Valverühma olemasolu * Koostöö kooliga * Huviringid * Sobitusrühm hariduslike erivajadustega lastele * Tervistedendav lasteaed * Pärimuskultuuri viljelemine * Hea alguse metoodika rakendumine ühes rühmas (osaliselt ka teistes rühmades) Tabel 5 Sisehindamise tulemused tähtsuse järjekorras NÕRKUSED * Täiskohaga logopeedi puudumine * Koostöö erialaspetsialistidega * Territooriumi turvalisus * Kaadri voolavus (väike palk) * Vähene julgus tõstatada probleeme * Personali vähene innukus * Uuendamist vajav mööbel * Vähene enesereklaam ja imago kujundamine (artiklid, ajakirjad ja üritused) * Lasteaia suurusest tingitud anonüümsus * Vananenud väikeinventar (nt voodipesu, nõud) * Kommunikatsiooni probleemid suhtluses töötajate ja lastevanemate vahel * Vähene lisavahendite taotlemine ja võimaluste loomine projektide kaudu * Võru linna lasteaedadel puudub infotehnoloogiasüsteem ja haldamine * Hoolekogu vähene aktiivsus 13

14 * Liikumistegevus on väga hea (osalemine maakondlikel üritustel) VÕIMALUSED * Lasteaiaõpetajate palkade võrdsustamine kooliõpetajate palkadega * Väiksem laste piirmäärade arv rühmades * Lastevanemate suurenenud teadlikkus ja lasteaiapedagoogide töö tunnustamine * Võimalus osaleda erinevatel koolitustel * Lasteaedniku eriala väärtustamine ühiskonna poolt * Aktiivsed vanemad ja hoolekogu * Kohaliku omavalitsuse poolne huvi koostööks * Rakendada laste arendamisel erinevaid metoodikaid õppe-ja kasvatustöös * Metoodilised koosolekud kolleegilt kolleegile praktiliste õpetuste jagamine OHUD * Personali alarahastamine ja vähene motiveerimine kohaliku omavalitsuse poolt * Bürokraatia suurenemine * Ebapiisav investeerimine kohaliku omavalitsuse poolt * Õpetajakutse vähene väärtustamine ühiskonna poolt * Kooli tungimine lasteaeda vanemate suurenev nõudlikkus üha nooremalt lapsi kooliks ette valmistada ja ette õpetada * Haiged lapsed lasteaias * Kooliks ettevalmistuse üleminek koolide haldusalasse * Piirkonna mõju, mis ei pruugi alati positiivne olla (suurte korterelamute piirkond) * Laste suur arv rühmas 14

15 3. LASTEAIA ARENDAMISE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD Lasteaia missioon ja visioon valmisid pedagoogilise personali ühisideede genereerimise tulemusena. Missioon ja visioon väljendavad lasteaia eripära, tuues samaaegselt välja nii personali kui ka laste väärtused Missioon Lasteaia missioon Lasteaia töötajad toetavad iga lapse individuaalsust, kasvamist ja arenemist ning alushariduse omandamist koostöös perekonnaga lähtudes lapse tervisest ning rahvakultuuri traditsioonidest Visioon 2020 Moto Saab sõleks süda, hõbeviisiks mõte ja võlukütkeis laulab me hing. (O. Saare luuleread) Visioon 2020 Lasteaed ühendab uudsed kasvatus- ja õpetuspõhimõtted rahvuslikkusega ehk vana ja uut seob sõlg. Lasteaia töötajate ühiseks sooviks on toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut, et mudilasel kujuneksid eeldused koolis edasijõudmiseks ning igapäevaeluga edukalt hakkama saamiseks. Kollektiiv peab oluliseks, et lasteaiast läheksid kooli lapsed, kel on kujunenud soov ning valmidus õppida. 15

16 4. ARENDUSTEGEVUSTE ANALÜÜS ARENGUKAVA PÕHJAL Jrk nr VÕTME- ALAD 1 Strateegiline juhtimine ja eestvedamine KOKKUVÕTE KAVANDATUD TEGEVUSTEST *Arengukavas puudus vastav valdkond, mistõttu lasteaia juhtimist toetavad tegevused juhuslikud, planeerimata ja lasteaia raamdokumentidega seostamata * On valminud sisehindamissüsteem (välja töötatud ja rakendatud küsitluste alused, lisad, mida on muudetud vastavalt personali ja teiste huvigruppide tagasisidele). * Eestvedamise mõjusust on hinnatud erinevatest aspektidest * On analüüsitud personalirahulolu * Toimub süstemaatiline enesehindamisprotsess personali anketeerimise läbi * Analüüsitakse eri huvigruppide vestluse tulemusi * Personal on kaasatud sisehindamise protsessi. Küsitlused, kokkuvõtted ja analüüs on läbi viidud sisehindamise meeskonna poolt. PARENDAMIST VAJAVAD ASPEKTID LÄHTUVALT ARENGUKAVA ANALÜÜSIST * Lasteaia arengukava, tegevuskava ja sisehindamise seostamine ja uuendamine igal aastal * Lasteaia tegevust reguleerivate dokumentide uuendamine ja dokumendihaldussüsteemiga vastavusse viimine. * Aasta tegevuskava ja arengukava seire tagasisidestamine sidusgruppidele * Personali teadlikkuse tõstmine sisehindamise vajalikkusest 2 Personalijuhtimine 3 Koostöö huvigruppidega * On loodud iga-aastane koolitusplaan, mis lähtub õppeaasta prioriteetsetest valdkondadest ja arenguvestluste tulemustest personaliga * aastast alates on toimunud arenguvestlused pedagoogidega, aasta kevadel on läbi viidud arenguvestlused kogu personaliga (sh teenindav personal) * Kokkuvõtted edastatud hoolekogule ja tagasisidestatud üldistatult personalile * Välja töötatud tulemuspõhised ametijuhendid õpetajatele ja õpetaja abidele, mille alusel toimusid arenguvestlused * 2008/2009 õppeaastal on läbi viidud rahulolu-uuring personali hulgas * Toimunud ühised ülemajalised ettevõtmised: mihklilaat, kevadlaat, hoogtööpäevad, perespordipäevad, koosolekud * aasta kevadel toimus esimene 16 * Personali arenguvestluste kokkuvõtete võrdlev analüüsimine kolme aasta lõikes * Noore õpetaja tugisüsteemi rakendumine * Personali kaasamine motivatsiooni aluste ja statuutide väljatöötamisse *Mentorite koolitamine, noorempedagoogi tugisüsteemi paremaks rakendamiseks ja professionaalseks toetamiseks *Vanempedagoogide teadmiste ja ressursside parem rakendamine ja sisehindamisel ülesannete delegeerimine juhtkonna tasandilt personalile * Koolitusplaani rakendumise analüüs * Koolituse tagasisideankeetide väljatöötamine * Hoolekogu aktiivne tegutsemine * Hoolekogu kaasamine sisehindamise protsessi * Kaasata hoolekogu

17 4 Õppe-ja kasvatusprotsess 5 Ressursside juhtimine rahulolu-uuring lastevanematele, on tehtud kokkuvõtted, toimus tagasisidestamine lastevanematele *Võru linna koolide õpetajatega on toimunud ümarlauad laste koolivalmiduse teemadel *On loodud sõprussuhe Puiga lasteaed Siilikesega * Toimuvad lahtiste uste päevad uutele lastele ja nende vanematele. *Lastevanemate koolitused *Tervistedendavate lasteaedade vaheline koostöö *Projektitegevus *2009/2010. õppeaastaks on välja töötatud õppekava, mis vastab riiklikule õppekavale, ja sisaldab rahvusliku kasvatuse eripära, pärimuskultuuri osa ja terviseedenduslikku mõtteviisi * On välja töötatud arenguvestluse läbiviimise kord ja toetav küsimustik lapsevanemale * Arenguvestluse eeltööna toimub sihipärane lapse arengu jälgimine töörühmade poolt väljatöötatud laste arenguvaatluse lehtede põhjal kogutakse materjali iga lapse arengu kohta arengumappidesse * Arenguvestluste tulemustest lähtuvalt koostatakse individuaalne arenduskava andekatele ning erivajadustega lastele *Sobitusrühmas erivajadustega laste tugisüsteemide rakendamine * Viiakse läbi terviseõpetuse tegevusi ning õppekavaväliselt 1 kord kuus ujumise algkursus *On avatud vanavara tuba *Mitmekesised õppevahendid toetavad õppekava ja pärimuskultuuri viljelemist. * Õppe- ja kasvatustegevusi viiakse läbi mänguliselt rakendades õuesõpet 2007 * Paigaldati turvavalgustussüsteem ja automaatne tulekahjusignalisatsioon * Rajati sadeveesüsteem, uuendati A- B korpuse parapett ja terrasside trepid * Renoveeriti 3. sõime tualettruum 2008 * Uuendati õueala mänguväljak * Paigaldati videokaamerad * Lasteaia hoonel vahetati aknad * Remonditi 8. rühma magamistuba ja osaliselt õpituba * Vahetati radiaatorite õhutusventiilid 17 aktiivselt õppeasutuse maine kujundamisse ja ühisürituste läbiviimisse ning projektitegevusse *Lastevanemate nõustamine erinevate spetsialistide poolt vastuvõtuaegadel * Küsimustiku väljatöötamine huviringides osalejate vanematele *Koostöö Võru linnavalitsuse lastekaitsespetsialistiga ja Võru maakonna nõustamiskomisjoniga ning maakondliku nõustamiskeskusega vanemate ja lasteaia personali nõustamiseks ja abistamiseks * Õppekava täitmise analüüs ja uuendamine *Vajadusel tavarühmadesse tugisüsteemi loomine * Huviringide toetuse analüüs õppe- ja kasvatustegevusele *Erinevate oma ala spetsialistide ja rühmade meeskonna vaheline koostöö individuaalse arenduskava koostamisel *Koolitusel omandatu rakendamine õppe- ja kasvatustöös * Õuesõppe võimaluste parendamine õppe- ja kasvatustegevuses *Vanempedagoogide teadmiste ja ressursside paremaks rakendamiseks delegeerida sisehindamisel vastutust juhtkonna tasandilt personalile *Rakendatakse õpetaja eetikakoodeksit *A korpuse koridori remont * Köögi ventilatsiooni sissepuhkesüsteem. *Täiustada õueala turvasüsteemi *Õueala piirdeaia uuendamine * Nukunurgamööbli uuendamine * Saali muusikakeskuse soetamine *Infotehnoloogia kaasajastamine

18 * Rekonstrueeriti 4 rühma tualett * Paigaldati köögi ventilatsioon * Uuendati osaliselt lasteaia piirdeaeda * Remonditi 5 rühma õpituba * Osteti: ja 8. rühmale sahtelvoodid - 5. rühma garderoobi ja köögikapid * Õuealal vahetati 4 liivakasti 2009 * Remonditi 5. rühma magamistuba * Teostati korrastus remonttöid 1., 11., 3., 6. rühmas ja B koridoris * Remonditi 9. rühma õpi-ja magamistuba * Osteti - 1. sõimele 5 kolmekohalist narivoodit - 5. rühmale 3 sahtelvoodit - 9. rühmale sahtelvoodid ja kapp - 1., 5., 9. rühma magamistubadele rulood - 4. rühmale uued arvutid sponsorluse korras 18

19 5. Tegevuskava valdkonniti Eestvedamine ja juhtimine Eestvedamine Arengukava analüüsimine ja uuendamine Lasteaia tegevuskava koostamine Pedagoogilise nõukogu koosolekute läbiviimine Sisehindamissüsteemi arendamine Sisekontrolli tulemuste rakendamine Sisehindamise läbiviimine ja analüüsimine õppeasutuse järjepideva arengu tagamisel Dokumentatsiooni kaasajastamine Mittepedagoogilise personali kaasamine erinevatesse töögruppidesse Arengukavas kavandatud tegevused tagavad strateegiliste eesmärkide täitmise Tegevuskava on koostatud, planeeritud tegevused on täide viidud Pedagoogilise nõukogu koosolekute toimumise süsteem (neli korda aastas) Pedagoogilise nõukogu koosolekud, otsuste eelnõud ja otsused on kõigile kättesaadavad Töögruppide poolt on ettevalmistatud pedagoogilise nõukogu otsuste eelnõud Sisehindamisaruande parendustegevused on planeeritud ja rakendatud Sisekontrolli tulemused on dokumenteeritud ja analüüsitud Sisekontrolli tulemused on aluseks lasteaia tegevuse planeerimisel ja eesmärgistamisel Sisehindamise töörühma tagasiside, mis tugineb kogutud andmetele, läbiviidud analüüsidele, määratletud tugevustele ja parendusvaldkondadele Lasteaia tegevusi reguleerivate ja vastutusi jagavaid dokumente on analüüsitud ja välja töötatud ühtsetel alustel Teadlikkus lasteaia eesmärkidest ja enda vajalikkust lasteaias on tõusnud 19 õppealajuhataja, õppealajuhataja, õppealajuhataja õppealajuhataja õppealajuhataja õppealajuhataja X X X X Õppealajuhataja, X X X X Õppealajuhataja,

20 Tervisemeeskond (TMK) tegutseb jätkusuutlikult oma tegevusplaani alusel Tegevusplaan on analüüsitud ja dokumenteeritud X X X X Töörühma juht Strateegiline juhtimine Erinevate arenguplaanide eesmärgistamine ja tulemuste mõõdistamine Personalile on läbi viidud koolitusi eesmärkide mõõdetavaks muutmise ja oskuste arendamiseks Lasteaia väärtuste lahti seletamine töötajatele, lastele ja lastevanematele Väärtused on lahti seletatud X Direktor 5.2. Personalijuhtimine Personali hindamine ja värbamine Vastavalt vajadusele pedagoogide atesteerimine Hinnang pedagoogi töö tulemuslikkusele Personalipoliitika põhimõtete välja töötamine Enesehindamissüsteemi rakendamine Kvalifikatsioonile vastava ja põhiväärtusi aktsepteeriva personali värbamine Eripedagoogi kättesaadavus kõigile Personali vajadusi on hinnatud süsteemselt Eneseanalüüs on aluseks arenguvestluse läbiviimiseks Peronali värbamisel on välja selgitatud lasteaia põhiväärtusi aktsepteeriv töötaja ja arvestatud värvatava lisaväärtust Eripedagoogilist abi on saanud lapsed, lapsevanemad ja töötajad X X X Direktor Personali kaasamine motiveerimineja toetamine Mentorluse rakendamine Pedagoogide toetamine Toimiv uue töötaja sisseelamist kergendav tugisüsteem Õpetaja tugisüsteem on välja töötatud ja rakendatud 20 X X X Õppealajuhataja

21 Personali tunnustamissüsteemi rakendamine Arenguvestluste läbiviimine töötajatega Tervikliku töökeskkonna loomine Personali kaasamine erinevatesse töögruppidesse Personali kaasamine lasteaia juubeliürituse korraldamisse Osalemine õpetajate värbamisprotsessis ja atesteerimiskomisjoni töös Pesonali osalemine lasteaia arendustegevuses Personali motiveerimine lasteaia 30. aastapäeaval Osalemine maakondlikel laste üritustel, näitustel, konkurssidel ja võistlustel Esinemised ainesektsiooni õppepäeval Personal on motiveeritud Töötajate arengu vajadused on välja selgitatud ja toetatud Töötervishoid ja tööohutus on korraldatud Personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse Kõikide töötajate ideid ja ettepanekuid on rakendatud lasteaia juubeliüritustel X Direktor Kvalifitseeritud personal vanempedagoogid Personali osalemine on kaasa aidanud lasteaia eripärast tulenevate väärtuste tugevdamisele Personalile on taotletud HM, MV ja KOV tänukirju Eduelamuste tagamine, lasteaia maine tõstmine Kolleeg- kolleegile meetodil on toimunud koolitus- ja töökogemuste jagamine vanempedagoogid X Direktor, tunnustamise töörühm X X X X Õppealajuhataja, pedagoogid X X X X Õppealajuhataja, pedagoogid Personali arendamine Personali koolitusvajaduse kaardistamine lähtudes lasteaia eesmärkidest, Koolituse tulemuslikkus on hinnatud ja analüüsitud 21 õppealajuhataja,

22 enesanalüüsist ja isiklikust arengueesmärgist Kasutada juhtumi analüüsimeetodit ja selle seost töökultuuri kujundamisega Paranenud on töökultuur Metoodiliste koosolekute läbiviimine Koolitusmaterjalide edastamise, töökogemuste vahetamine ning uute metoodiliste materjalide tutvustamine. On toimunud iseseisev enesearendamine X X X X Õppealajuhataja Personali saavutused Personali osalemine erinevatel tasanditel (rahvusvaheline, vabariiklik, maakondlik ja kohalik tasand) Täiendkoolituse analüüs ja selle tulemuslikkus Personali rahuloluuuringu läbi viimine Personali on tunnustatud ja igati toetatud nende pidevõpet Töötulemuste kvaliteet on paranenud Töötajate motiveeritus ja töö kvaliteet on tõusnud õppealajuhataja, õppealajuhataja, õppealajuhataja, 5.3. Koostöö huvigruppidega Koostöö kavandamine Huvigruppide ootuste väljaselgitamine Ootused on välja segitatud ja tegevused on planeeritud Erinevate huvigruppide Üritused on läbiviidud koostöös erinevate 22 X Direktor

23 kaasamine lasteaed 30. juubeliüritustel huvigruppidega Huvigruppide kaasamine Koostöö koolidega (üldhariduskoolide tundide külastused, ümarlaud õpetajatega) Lahtiste uste päev nii praegustele kui ka uutele lastele ning vanematele Lastevanemate üld-ja rühmakoosolekute korraldamine ja protokollimine (vähemalt üks kord aastas) Lastevanemate kaasamine õppeja kasvatustegevusse Hoolekogu kaasamine lasteaia arendustegevustesse Lasteaia ürituste kajastamine meedias Koostöö perearstide ja Võrumaa Õppenõustamiskeskusega Koostöö muuseumi, raamatukogu, maantee ja päästeameti, politsei, keskkonnaameti ja teiste asutustega Omavahel on vahetatud praktiliselt rakendatavaid kogemusi, mille tulemusel on paranenud õppe- ja kasvatusegevuse kvaliteet Lasteaeda on tutvustatud uutele vanematele Lapsevanemad on teadlikumad lasteasutusest toimuvast Lastevanematega on hea koostöö rühmatöö ja ürituste planeerimisel Hoolekogu on kaasatud lasteaia tegevustesse ja otsustusprotsessidesse Laiema üldsuse teadlikkuse kasv lasteasutuses toimuva suhtes Laste erivajadusi on arvestatud ja rakendatud individuaalseid arendusplaane, nõustatud lastevanemaid Lastele on toimunud õppepäevad ja õppekäigud uute kogemuste saamiseks 23 X X X X Õppealajuhataja X X X X Õppealajuhataja õppealajuhataja rühma õpetajad X X X X Rühma õpetajad X X X X Hoolekogu esimees X X X X Õppealajuhataja X X X X Rühma õpetajad, tugispetsialistid õppealajuhataja, õpetajad Koostöö Võru Tegevusi on tutvustatud

24 Instituudi ja Lastekaitse Liiduga (projektid Kiusamisest vaba lasteaed ja Keelepesä) ja kogemusi on jagatud laiemale ringkonnale (maakonna lasteaia ja kooliõpetajatele) õppealajuhataja ja õpetajad Huvigruppidega koostöö hindamine Rahuloluuuringute süsteem ja selle elluviimine Tulemusi on kasutatud parendustegevustes Lastevanemate rahulolu - uuringu läbiviimine Lastevanemate ootused ja vajadused on välja selgitatud, parendustegevused planeeritud X X X X Sisehindamise töörühm 5.4. Ressursside juhtimine Eelarveliste ressursside juhtimine Eelarve kavandamine Tagatud vajalikud tegevused lasteasutuse eesmärkide Huvigruppide kaasamine eelarvestamise protsessi Eelarveliste ressursside kasutamise seire ja analüüs Töökeskkonna riskide hindamine ja tegevuskava koostamine Vigastuste ennetamise ja turvalisuse hindamine, analüüsimine ja tegevuskava koostamine Lasteaed rendib välja ruume saavutamiseks Eelarvelised protsessid on kooskõlastatud Optimaalne ressursside kasutamine ja analüüs on aluseks võetud järgmise aasta eelarve koostamisel Koostatud on töökeskkonna riskitasemete vähendamiseks tegevuskava Koostatud on vigastuste ennetamiseks ja turvalisuse tagamiseks tegevuskava Omavahendid on suurenenud õppealajuhataja, töökeskkonnaspetsialist tervise töörühm 24

25 Materiaaltehnilise baasi arendamine Sisekeskkond Jrk nr Tegevused Tulemus Vastutaja Rühmadesse õppevahenditele kappide Tagatud õppevahendite parem ja turvalisem hoidmine, õppealajuhataja soetamine Õpilaudade juurde erikõrgustes toolide soetamine Toolid vastavalt tervisekaitse nõuetele X Direktor, Õpilaudadele reguleeritavate jalgade soetamine Lastele mängumööbli soetamine Mänguasjade ja õppevahendite jätkuv soetamine Ilukirjanduslike lasteraamatute ja metoodiliste väljaannete ning CD/DVD kogu pidev täiustamine Sõimerühmale garderoobimööbli soetamine Kööki kombiahju soetamine Rühmadele nõudepesumasinate ja uute toiduplokkide jaoks mööbli soetamine Lauad vastavalt laste kasvule Loovmängukeskuste väljaarendus Õppe- ja kasvatustegevuses on rakendatud kaasaegseid õppevahendeid X X X Direktor, X X X X Õppealajuhataja X X X X Õppealajuhataja, rühma õpetajad Kogu on täienenud X X X X Õppealajuhataja, rühma õpetajad Katkine mööbel vahetatud ja lastele turvalisus tagatud Toidu valmistamise võimalusi on mitmekesistatud Töökeskkond ja töötingimused on paranenud X X Direktor, Direktor, 25

26 Voodipesu ja käterättide uuendamine Uuendatud on väikeinventar Lasteaia hoone Jrk Tegevused Tulemus Vastutaja nr Logopeedi ja eripedagoogi kabinettide remont Loodud kaasaegne töökeskkond X Direktor, Kabinettide korrastusremont A ja B korpuse koridori rekonstrueerimine koos siseuste vahetusega ja tuletõkketsoonide loomisega Köögi põranda ja seinte uuendamine Terasside põrandate uuendamine Rühmade korrastusremont Ühe rühma magamis- ja mängutoa rekonstrueerimine koos elektri-ja nõudepesusüsteemi uuendusega Trepikodade remont Korrastatud ruumid X X X X Majandusjuhataja Tagatud lastele turvalisus, ruumide soojapidavus ja on loodud nõuetele vastavad tuletõkketsoonid Turvaline töökeskkond ja vastavus nõuetele Tagatud lastele turvalisus Loodud kaasaegne õpi-ja kasvukeskkond Ruumide viimine vastavusse nõuetega Laste turvalisus tagatud X X X Direktor, X Direktor, X X Direktor, X X X X Majandusjuhataja X X X Direktor, Väliskeskkond Jrk nr Tegevused Tulemus Vastutaja Vana piirdeaia uuendus koos väravatega Aed on uuendatud ja tagatud lastele turvalisus X Direktor, Valvesüsteemi uuendamine Tagatud parem turvalisus ja on 26 majandus-

27 Õueala vana teekatte uuendamine Õuesõppe tingimuste loomine ja vahendite soetamine Uuendada liivakaste ennetatud vandalismi Tagatud lastele turvalisus Lasteaias on õuesõppeks vajalikud tingimused ja vahendid juhataja X X X X Õppealajuhataja Tagatud turvalisus X X X X Majandusjuhataja, õppealajuhataja Inforessursside juhtimine Arvutite ja tarkvara uuendamine Infotehnoloogia on kaasajastatud Lasteaia veebilehe täiendamine Veebileht on infokanaliks erinevatele huvigruppidele Säästlik majandamine ja keskkonnahoid Halduskulude kokkuhoid (vesi, elekter, soojus) Säästlik majandamine Säätlike majandamisvõtete juurutamine Fassaadi rekonstrueerimine Säästulampide kasutuselevõtt väljaspool õpikeskkonda Jäätmete sorteerimine Torustiku rekonstrueerimine (vee-ja küttetorustik) C-korpuse katuse soojustamine ja katte uuendamine Taaskasutus - vanast uus X X X X Majandusjuhataja Energiasääst Energiasääst X X X X Majandusjuhataja Keskkonnahoid X X X X Personal Uuendatud torustik, energiasääst Energiasääst. Katkine katusekate uuendatud X X X Direktor, 27

28 5.5. Õppe- ja kasvatutegevus Lapse areng Lapse arengu jälgimine, hindamine ja dokumenteerimine Lapse arengust on antud tagasiside ja vajadusel nõustatud X X X X Rühma õpetajad, tugispetsialistid Arenguvestluste läbiviimine lastevanematega Tugisüsteemide rakendamine laste toetamiseks Koolivalmiduse hindamine ja koolivalmiduse kaardi täitmine Välja on selgitatud lapse arengu toetamise vajadus X X X X Rühma õpetajad Toimiv tugisüsteem X X X X Õppealajuhataja, tugispetsialistid Lapsevanemale on antud tagasiside ja vajadusel nõustatud (koolikohustuse täitmise edasilükkamine ja varem kooli astumine) X X X X Rühma õpetajad, tugispetsialistid Õppekava Jrk nr Tegevused Tulemus Vastutaja Õppekava täitmise analüüsimine ja parenduste planeerimine Õppe- ja kasvatustegevus on paranenud X X X X Õppealajuhataja, õppekavameeskond Tegevusvaldkondade omavaheline lõimumine Tervislike eluviiside edendamine igapäevaste tegevuste kaudu Hariduslike erivajadustega laste toetamine õppe- ja kasvatustegevuses Õppe- ja kasvatustegevus on lapsest lähtuv Lastel on kujundatud tervislikud harjumused Välja on selgitatud Individuaalset arenduskava (IAK) vajavate laste osakaal. IAK töörüma koordineerimisel on koostatud abivajavatele lastele IAK X X X X Õppealajuhataja, rühma õpetajad X X X X Rühma õpetajad X X X X Õppealajuhataja, rühma õpetajad, tugispetsialistid 28

29 Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja meetodid Õppe- ja kasvatustegevuse süsteemne planeerimine Kaasaegsete meetodite tundmine ja uuenduste rakendumine õppe- ja kasvatustegevus es (SMART tahvel, täiendkoolitused ja projektid) Rühmade tegevuskavade koostamine Huvitegevuse arendamine Suusatamise ja ujumise algõpetuse järjepidev läbi viimine Arenguliselt sobivate õppevahendite ja mänguasjade soetamine Hea alguse, Keelepesa ja Kiusamisest vaba lasteaia meetodite laiendamine õppe- ja kasvatustegevuses Õuesõppe läbiviimine Dokumendid on nõuetekohaselt täidetud Õppe- ja kasvatutegevuses on kasutatud kaasaegsemaid meetodeid lapsest lähtuvate tegevuste läbiviimisel Rühmade tegevuskavad on kohandatud vastavalt laste vanusele, soole ning huvidele. Lastevanematega on kooskõlastatud õppeaasta üritused ning õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid Võimalus osalemiseks liikumis- folkloori-, jalgpalli- ja džuudoringides Lapsed on omandanud suusatamise ja ujumise algõppe Kaasajastunud on õpija kasvukeskkond Antud õppemeetodeid on kasutusele võetud õppe- ja kasvatustegevuses ka teistes rühmades. Õuesõpet on läbi viidud süsteemselt ja järjepidevalt 29 X X X X Õppealajuhataja X X X X Õppealajuhataja, rühma õpetajad X X X X Rühma õpetajad X X X X Õppealajuhataja X X X X Õppealajuhataja, liikumisõpetaja X X X X Rühma õpetajad X X X X Rühma õpetajad X X X X Rühma õpetajad, õppealajuhataja

30 Rühma õpetajate ja tugispetsialistide õppeaasta tööanalüüsi koostamine Analüüs on seostatud reaalsete tegevuste ja kogutud tulemusnäitajatega, mille kogumine on süsteemne ning rakendatud õppeaasta kokkuvõttes X X X X Rühma õpetajad, õppealajuhataja Õppe- ja kasvatustegevus sobitusrühmas Jälgitakse sobitusrühma komplekteerimist vastavalt seadusandlusele Õpikeskkond, kus on tagatud kõigi, sealhulgas ka erivajadusega laste igakülgne Individuaalse arenduskava töörühma tegevus Vastavalt lapse vajadusele integreeritakse ta sobitusrühmast tavarühma ning vastupidi Personali pidev enesetäiendus eripedagoogika valdkonnas Koostöö erinevate huvigruppidega (lapsevanemad, Võrumaa õppenõustamiskeskus, KOV) arendustegevus Arvestatakse õppe-ja kasvatustegevuses spetsiifilisi laste erivajadusi Lapsel on eakohane arengukeskkond Õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteedi tõus Rakendunud on tugiteenused X X X X Rühma õpetajad rühma õpetajad, tugispetsialistid X X X X Õppealajuhataja X X X X Rühma õpetajad, tugispetsialistid Väärtused ja eetika Lasteaia väärtuste arendamine personaliga Kujunenud on ühised väärtused Koostada lasteasutuse personali kutseetika põhimõtted Tagatud on parem töökultuur 30 X X X Direktor

31 6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 6.1. Arengukava kinnitatakse ja muudetakse Võru Linnavolikogu poolt kehtestatud korras Arengukava analüüsitakse vähemalt kord aastas hiljemalt esimeseks novembriks hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu poolt, mille käigus tehakse ettepanekud arengukava muutmiseks ning tegevuskavale ühe aasta tegevuste lisamiseks Arengukava kuulub muutmisele seoses: seadusandluse muudatustega; muudatustega riiklikus õppekavas; muudatustega haridusnõudluses; muudatustega lasteaia investeeringutes; lasteaia pedagoogilises nõukogu või hoolekogu ettepanekutega; Võru linna hariduse arenguprogrammi muutmisel. 31

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

Kose lasteaed arengukava

Kose lasteaed arengukava KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA 2015 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON... 4 2. PÕHIVÄÄRTUSED... 4 3. KOSE LASTEAIA VISIOON... 4 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA 2007-2013 AASTA ARENGUKAVAST...

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardi kasutusalad

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA 2018-2020 Tabasalu 2018 1 TABASALU LASTEAED TIBUTARE PRIORITEETSED VALDKONNAD TERVISEEDENDUSES AASTATEL 2018-2020 Tabasalu lasteaed Tibutare kuulub

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014 ALASNIIDU LASTEAED Arengukava 2015-2017 Alasniidu 2014 Sisukord Sisukord... 2 SISSEJUHATUS... 3 1. Visioon, missioon, väärtused ja eripära... 4 2. Hetkeseis... 6 2.1 Juhtimine... 6 2.2 Personal... 6 2.3

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri 2018. a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIUMIS 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Üldtutvustus

Üldtutvustus TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017-2019 Tallinn 2016 Sisukord: SISSEJUHATUS... 3 1. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE... 3 2. TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED... 5 3. ANALÜÜS...

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Tabasalu 2012 SISSEJUHATUS Pildikesi ajaloost Tabasalu

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( )

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( ) MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal (04.03 08.03) 4. Tutvumine eesti kirjandusega. Emakeelepäev (11.03

Rohkem