Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall"

Väljavõte

1 Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall

2 Hea riigihangete korraldaja, valla- või linnavolikogu liige või ametnik! Tahame sind toetada keskkonnahoidlike ja vastutustundlike hangete tegemisel. Laps- või orjatööga ja keskkonna arvelt tehtud tooteid ja teenuseid kasutatakse Eesti omavalitsustes ja kogukondades liig sageli, sest me ei tea paljude toodete päritolu ega oska hinnata teenuse kogumaksumust. Uute hangete tegemisel on oluline teada, kust asjad tulevad ning kui suur on nende tegelik hind; väärtustada inimõigusi, arendada keskkonnahoidlikku tootmist ja teenuseid ning toetada oma valikutega kõikide tootmises ja pakkumises osalevate inimeste heaolu. Meie õiged ja teadlikud sammud, ka sellised, mis tunduvad väga väikesed, on vajalikud ja parandavad nii meie inimeste kui ka meist kaugel meile kaupu tootvate inimeste elujärge ja -kvaliteeti. Keskkonnateadlikud hanked tunnustavad meie ettevõtete sotsiaalset vastutust ning motiveerivad nende innovaatilisust. Hankides keskkonnasõbralikke tooteid ja teenuseid, säästame oma planeeti ka järeltulevate põlvede heaks. Edu soovides MTÜ Mondo SA Balti Keskkonnafoorum SA Keskkonnaõiguse Keskus 2

3 sisukord Parema kvaliteediga hange 4 Eestlased ootavad, et avalikud hanked oleksid vastutustundlikud 4 Kuidas teha vastutustundlikku ja keskkonnahoidlikku hanget samm sammu haaval 5 Hanke planeerimine 5 Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused 7 Vastavustingimused 9 Hindamiskriteeriumid 12 Lepingu tingimused 14 Lepingu täitmise kontroll 16 3

4 PAREMA KVALITEEDIGA HANGE Vastutustundliku riigihankena mõeldakse käesolevas juhises neid hankeid, millega hangitakse tooteid ja teenuseid, mis on keskkonnasäästlikud ja/või järgivad õiglase kaubanduse põhimõtteid. Selliseid hankeid viiakse üldjuhul läbi sarnaselt kõigi teiste riigihangetega, ent hankeprotsessi algusest lõpuni on sihiks parema kvaliteediga hanketulemus. Tooted, mille hankimise puhul on võimalik ja mõistlik kasutada õiglase kaubanduse põhimõtteid, on kohv, tee, kakao, suhkur, šokolaad, banaanid, ananassid, lilled ja puuvillast riided. Peamised teenused ja tooted, mille puhul saab kasutada keskkonnahoidlikke hankeid, on toitlustus, puhastus, mööbel, elektroonika, kontoritarbed, aga ka transpordi- ja kütteteenus ning paljud muud. EESTLASED OOTAVAD, ET AVALIKUD HANKED OLEKSID VASTUTUSTUNDLIKUD Miks peaks üks kohalik omavalitsus oma hankeid korraldades mõtlema vastutustundlikkusele? Esiteks seetõttu, et nii avalik sektor laiemalt kui ka kohalikud omavalitsused on oma hangetega olulised kaupade ja teenuste tarbijad, suunates hangete kaudu ka ettevõtjate tegevust ja innovatsiooni. Eestis on avaliku sektori kogutarbimine Eesti sisemajanduse koguproduktist (SKT) 14 16%, seejuures moodustavad kohalike omavalitsuste kulud avaliku sektori kuludest umbes neljandiku. Teiseks võib vastutustundlik hange mitte ainult anda omavalitsusele keskkonda ja inimtervist säästvamaid ja õiglasemalt toodetud kaupu ja teenuseid, vaid teinekord pikas plaanis võimaldada ka kulusid kokku hoida. Näiteks soetas Keskkonnaministeerium aastal uued kontoritoolid, mille algne hind võis küll olla kallim kui mõnes teises ministeeriumis, ent kuna toolidega kaasnes seitsmeaastane garantii, on n-ö aastahind võrreldav odavamate toodete omaga. Lisaks olid toolid ergonoomilised ja kasutajat arvestavalt reguleeritavad, aidates ennetada ja leevendada töötajate terviseprobleeme, millel on samuti rahaline mõõde. Kolmandaks ootavad ka Eesti elanikud avalikult võimult vastutustundlikku ja keskkonnasäästlikku tegutsemist. MTÜ Mondo a tehtud uuringu 1 kohaselt peab 68% noortest oluliseks kohalike omavalitsuste sotsiaalset vastutust ja arvestamist arengumaade töölistega. Samuti on tugev toetus keskkonnasäästule, nt a lõpus läbi viidud Eurobaromeetri uuringu kohaselt pidas keskkonna kaitsmist väga oluliseks või pigem oluliseks 94% Eestis küsitletutest 2. 1 Uuring viidi läbi koostöös 18 kooliga, selles osales 1168 õpilast. Saadaval fairtrade.ee

5 KUIDAS TEHA VASTUTUSTUNDLIKKU JA KESKKONNAHOIDLIKKU HANGET SAMM SAMMU HAAVAL Käesolev juhis annab soovitusi ja näiteid selle kohta, kuidas riigihankeid hankemenetluse eri etappides keskkonnasäästlikumaks ja õiglasemaks muuta. Riigihangete läbiviimise ja riigihangete seaduse (RHS) tõlgendamise kohta on varem avaldatud ka teisi juhiseid, mis on koondatud Rahandusministeeriumi kodulehele. Keskkonnahoidlike riigihangete kohta leidub hulgaliselt materjale ka Keskkonnaministeeriumi kodulehel, õiglase kaubanduse põhimõtetega arvestamise kohta on saadaval pikem, a koostatud juhis. Hanke planeerimine Enne hankedokumentide kirja panemist tasub end korralikult ette valmistada. See aitab kokku hoida aega ning tagada parema kvaliteediga hanke, mille puhul ei pea kartma, et konkurendid saavad selle edukalt vaidlustada. Hanget planeerides võiks käia läbi järgmised punktid. Mõtle hoolega läbi oma vajadused kas, miks ja millises mahus on seda hanget üldse vaja korraldada? Mõtle läbi, millised vastutustundlikkuse aspektid (nt tootmise eetilisus, teenuse osutamisel kasutatavate toodete keskkonnaohutus vms) on hangitava toote ja teenuse puhul kõige olulisemad. Tutvu, millised nõuded ja kohustused on eri standardite ja märgistega seotud. Keelatud ei ole ka hankele eelnev tehniline dialoog võimalike pakkujatega. Sageli teavad nad paremini, kuidas saavutada hea tasakaal toote või teenuse kulude ja vastutustundlikkuse vahel või milliseid nõudeid hankemenetluses on võimalik esitada. 5

6 NÄIDE 1 OMAVALITSUSE KONTORIRUUMIDE KORISTUS- LEPING (KESKKONNAHOIDLIK HANGE) Koristusteenuse hanke ettevalmistamisel tasub läbi mõelda, millistele keskkonna-aspektidele soovite keskenduda: kas vaid kasutatavate vahendite keskkonnasäästlikkusele või ka jäätmete sorteerimisele, kasutatavate elektriseadmete energiatarbimisele vms. Lisaks tasub end kurssi viia koristusvahendite ning teenuste ökomärgiste ja standarditega. Lihtsamaks võib neis orienteerumise teha suhtlus võimalike teenusepakkujatega. Läbi mõelda tasub ka koristamise sagedus keskkonda võimaldab lihtsalt säästa ka see, kui igapäevase koristamise asemel paluda kontoriruume koristada vaid kaks või kolm korda nädalas. NÄIDE 2 TOITLUSTUSTEENUS KOOLILE (ÕIGLANE KAU- BANDUS) Koolile toitlustusteenuse hanke ettevalmistamisel tasub eelkõige läbi mõelda, milliste toodete puhul on õiglase kaubanduse nõuete seadmine kohane. Samuti tasub end kurssi viia õiglase kaubanduse märgistega ning sellega, mis on nende märgiste saamise eelduseks (nt mille poolest erinevad Fairtrade i, UTZ-märgisega ja Rainforest Alliance i märgisega tooted). Abiks võib seejuures olla võimalike pakkujatega suhtlemine, samuti a koostatud juhis. 6

7 Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused Keskkonnahoidlikkusele ja õiglase kaubanduse põhimõtetele saab tähelepanu pöörata ka pakkuja isikut kontrollides, täpsemalt siis, kui vaatate, kas ei esine pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Näiteks võib hankemenetluses osalemise välistada ettevõtte karistamine lapstööjõu kasutamise eest (RHS 95 lg 1 p 3) keskkonna- või sotsiaal- ja tööõiguse normide rikkumine (RHS 95 lg 4 p 2) keskkonnatasu maksuvõlg (RHS 95 lg 1 p 4) Lisaks kõrvaldamise aluste kontrollile võib kohalik omavalitsus seada pakkujate suhtes ka kvalifitseerimistingimusi, millele ettevõte peab vastama selleks, et tema pakkumist üldse arvestataks. Otstarbekaid ja mõõdukaid tingimusi võib seada majanduslikule ja finantsseisundile ning tehnilisele ja kutsealasele pädevusele. Täpsem nimekiri tingimustest, mida tohib hankes seada, on loetletud RHS-i -des 100 ja

8 NÄIDE 1 OMAVALITSUSE KONTORIRUUMIDE KORISTUS- LEPING Kvalifitseerimistingimuseks, mis tagab erinevate, sh keskkonnanõuete täitmise, võib olla kvaliteedijuhtimissüsteemi nõue, mida tõendab kas ISO-standardi järgimine või riiklik sertifikaat, nt: Pakkujal peab olema kasutusel kvaliteedijuhtimise süsteem ISO 9001:2008 ja/või tal peab olema Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu (EKHHL) poolt välja antud kehtiv hoolduse sertifikaat, millel on märge sisekoristus/puhastus (või nendega samaväärne süsteem/sertifikaat). NÄIDE 2 TOITLUSTUSTEENUS KOOLILE Õiglase kaubanduse tingimustele vastavate toiduainete kasutamine toitlustusteenuse pakkumisel ei nõua võrreldes tavapärase toitlustusteenusega eripärast kvalifikatsiooni, mistõttu võib piirduda nõudega esitada viimase 36 kuu jooksul osutatud teenuste kohta sõlmitud lepingute andmed. Omavalitsus võib piiritleda, millistele tingimustele vastavate lepingute kohta andmed esitama peab, nt paluda esitada vaid lepingud, mille rahaline väärtus ületas eurot. 8

9 Vastavustingimused Vastavustingimuste määratlemine on lihtne viis tagada hanke käigus valitavate toodete ja teenuste keskkonnasäästlikkus ja vastavus õiglase kaubanduse põhimõtetele. Vastavustingimuste all mõeldakse erinevaid tingimusi, millele peavad hankel osalevate ettevõtete tooted ja teenused vastama, selleks et pakkumist üldse arvesse võetaks. Lähemalt võib nõudeid kirjeldada ka toote või teenuse tehnilises kirjelduses. Pikkade tehniliste kirjelduste asemel võib vastavustingimustena seada ka nõude, et toodetele või teenustele oleks omistatud teatud märgis. Hankes märgise olemasolu nõudes tuleb samas veenduda, et märgise nõuded on seotud üksnes hankelepingu esemele esitatud tingimustega ja on kohased nende kindlaksmääramiseks märgise nõuded põhinevad kontrollitavatel ja mittediskrimineerivatel kriteeriumidel märgise kehtestamisel on kasutatud avatud menetlust märgise nõuded on kehtestanud isik, kelle üle ei ole märgist taotleval ettevõtjal valitsevat mõju (RHS 89 lg 2) märgise taotlemine on avalikult kättesaadav Samas tuleb pakkumuste hindamisel arvestada ka selliseid märgiseid, mis on nõutuga samaväärsed (nt mõnel juhul EL-i ja Põhjamaade ökomärgis RHS 114 lg 5). Erandjuhul, kui pakkujal pole nõutud märgist või sellega samaväärset märgist võimalik objektiivsetel põhjustel hankida, võib kohalik omavalitsus aktsepteerida ka muid tõendeid, mis kinnitavad piisavalt hästi, et toode või teenus sisuliselt täidab märgise nõudeid (RHS 114 lg 7). 9

10 NÄIDE 1 OMAVALITSUSE KONTORIRUUMIDE KORISTUS- LEPING Keskkonnamõju vähendamiseks võib tehnilises kirjelduses ette näha, et kontoriruume ei koristata igal tööpäeval, nt: 2.2 Esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel koristatavad ruumid hoones on toodud tehnilise kirjelduse lisas Teisipäeval ja reedel koristatavad ruumid on toodud tehnilise kirjelduse lisas 1. Kasutatavate koristusvahendite kindlaksmääramisel võib lähtuda konkreetsetest märgistest, nt: 3.1 Pakkuja peab käesoleva hanke teostamisel kasutama puhastus- ja hooldusvahendeid, paberkäterätte, tualettpaberit ja vedelseepi, mis vastavad I-tüübi ökomärgise (nagu nt EU Ecolabel/EL-i Ökomärgis, Nordic Swan/Põhjamaade Luik ning Blauer Engel/Sinine Ingel) kriteeriumidele. Lubatav on ka samaväärsetele ökoloogilistele ning pakendamise ja kasutuskõlblikkusega seotud kriteeriumitele vastavate ökomärgistega toodete kasutamine. I-tüübi ökomärgiste loetelu on leitav järgmisel aadressil Tingimusele vastavuse kontrolliks tasub pakkujalt küsida kasutatavate toodete nimekirja, nt: Pakkuja peab esitama vastavalt hankija poolt ette antud vormile loetelu puhastusvahenditest, mida kavatsetakse lepingu täitmisel kasutada (toote nimi, kasutuseesmärk, ökomärgis). 10

11 NÄIDE 2 TOITLUSTUSTEENUS KOOLILE Õiglase kaubanduse toodete kasutamise nõude võib seada nt tehnilise kirjelduse osaks olevas koolilõuna menüü nõuete loetelus, nt: 6.4 Vähemalt 20% koolilõuna valmistamiseks kasutatavast suhkrust peab olema tarnitud õiglase kaubanduse põhimõtete kohaselt. Kauba vastavust õiglase kaubanduse põhimõtetele tõendab Fairtrade i märgis või samaväärne märgis kaubal. 6.9 Koolilõuna menüü peab sisaldama magustoitu, arvestades lähteülesande punkte Samuti võib õiglase kaubanduse nõude seada kooli puhvetis müüdavatele kaupadele, nt 7.3 Koolipuhveti sortimendi koostamisel peab toitlustaja tagama, et vähemalt 30% pakutavatest šokolaadi-, tee-, kohvi- ja joogikakao sortidest on tarnitud õiglase kaubanduse põhimõtete kohaselt. Kauba vastavust õiglase kaubanduse põhimõtetele tõendab Fairtrade i märgis või samaväärne märgis kaubal. Tingimusele vastavuse kontrolliks tuleks nõuda koolilõuna ja puhveti näidismenüüs õiglase kaubanduse põhimõtete kohaselt tarnitud kaupade väljatoomist (võimalusel viidates konkreetsele tootele, mida kavatsetakse toiduvalmistamisel kasutada või puhvetis pakkuda). 11

12 Hindamiskriteeriumid Lisaks vastavustingimustes keskkonna- või õiglase kaubanduse nõuete seadmisele võib kohalik omavalitsus anda vastutustundlikumatele pakkujatele eelise ka hindamiskriteeriumide abil (RHS 85 lg 3). Sellisel juhul kujutavad vastavustingimused endast nn minimaalset taset, ent pakkujad, kes on valmis veelgi rohkem pingutama, saavad ka mõnevõrra kõrgema hinna korral võimaluse hange võita. Kui vastavustingimustes on kõik olulised keskkonda või õiglast kaubandust puudutavad aspektid kirjeldatud, võib ainsaks hindamiskriteeriumiks olla ka hind. NÄIDE 1 OMAVALITSUSE KONTORIRUUMIDE KORISTUS- LEPING Hindamiskriteeriumi hulka võib lisada ka nt pakkuja töötajate infopäeval osalemise, kui see on vajalik selleks, et tagada hanke võidu korral lepingu nõuetekohane ja võimalikult kvaliteetne täitmine, nt: Nr Kriteerium Hindamismeetod Osakaal 1 Pakkumuse kogumaksumus 2 Infopäeval osalemine Maksumus vähim on parim Kvaliteet hankija hinnatav Selgitused 2. kriteeriumi kohta: Infopäeval osalemine 10 väärtuspunkti. Maksimaalsed 10 väärtuspunkti saab pakkuja, kui pakkumuses nimetatud objektijuht osaleb hankija korraldataval infopäeval, teavitades sellest enne hankijat e-posti aadressil ee. Juhul kui eelkirjeldatud tingimust ei täideta, omistatakse pakkumusele selle kriteeriumi puhul null (0) punkti. 12

13 NÄIDE 2 TOITLUSTUSTEENUS KOOLILE Hindamiskriteeriumi hulka võib lisada täiendavate punktide andmise pakkujale, kes kasutab või pakub õiglase kaubanduse päritoluga toiduaineid minimaalselt nõutust suuremas mahus, nt: Nr Kriteerium Hindamismeetod Osakaal 1 Hind Maksumus vähim on parim 30 2 Toidu tervislikkus ja mitmekesisus 3 Õiglase kaubanduse kriteerium Kvaliteet hankija hinnatav Kvaliteet hankija hinnatav Selgitused 3. kriteeriumi kohta: Õiglase kaubanduse kriteerium 10 punkti. Kasutatakse järgmist skaalat: vähemalt 40% koolilõuna valmistamiseks kasutatavast suhkrust on tarnitud õiglase kaubanduse põhimõtete kohaselt 5 punkti (minimaalne nõutav 20%); vähemalt 50% koolipuhvetis pakutavatest šokolaadi-, tee-, kohvi- ja joogikakao sortidest on tarnitud õiglase kaubanduse põhimõtete kohaselt 5 punkti, vähemalt 40% koolipuhvetis pakutavatest šokolaadi-, tee-, kohvi- ja joogikakao sortidest on tarnitud õiglase kaubanduse põhimõtete kohaselt 3 punkti (minimaalne nõutav 30%). 13

14 Lepingu tingimused Olulisemad hanke teostamisega seotud tingimused tuleb juba hanget koostades panna kirja hankelepingu projekti, mis on osa hankedokumentidest. Oluline on tingimusi välja töötades mõelda juba ette sellele, kas ja kuidas on nende täitmist võimalik kontrollida. Sellisel juhul on võimalik hanke võitnud ettevõttel tulevikus teenust veelgi keskkonnasäästlikumalt või sotsiaalselt vastutustundlikumalt osutada. NÄIDE 1 OMAVALITSUSE KONTORIRUUMIDE KORISTUS- LEPING Kui vastavustingimustes on nõutud teatud nõuetele vastavate toodete kasutamist või muid teenuse osutamisega seotud tegevusi, tuleks see fikseerida ka hankelepingus, nt: 10.1 Teenuse osutamisel peab töövõtja kasutama pakkumusega esitatud loetelus nimetatud puhastusvahendeid Pakkumuses esitatud I tüübi ökomärgisega puhastusvahendite nimekirjas olevaid vahendeid võib lepingu kehtivuse ajal muuta vaid tellija nõusolekul. Lepingu kehtivuse ajal ei ole lubatud asendada ökomärgisega tooteid mitteökomärgisega toodetega Liigiti kogutud jäätmed tuleb viia vastavatesse eraldi konteineritesse 10.4 Puhastusvahendeid tuleb koristamisel doseerida vastavalt kasutusjuhendile. Võimalusel puhastada vaid mikrokiudlapi, -mopi ja/või veega. Kui koristusteenuse osutamise sisulised tingimused on ammendavalt kirjeldatud vastavustingimustes (eelkõige tehnilises kirjelduses), võib selle ka lepingule lisada ning viidata lepingu põhitekstis ainult nende nõuete täitmise vajadusele, nt: 2.1. Teenuse osutamise nõuded on toodud riigihanke viitenumber xxxxxx alusdokumentide tehnilises kirjelduses (edaspidi lepingu lisa 1). 14

15 NÄIDE 2 TOITLUSTUSTEENUS KOOLILE Vastavustingimustes nimetatud või hindamiskriteeriumides aluseks võetud õiglase kaubanduse päritoluga toodete kasutamise nõue tuleks fikseerida ka hankelepingus. Seda on võimalik teha kahel viisil. Esiteks saab lepingus selgelt sätestada kohustuse pidada kinni tehtud pakkumusest, nt: 7.3 Toitlustusteenust osutades peab toitlustaja toidu valmistamisel kasutama ja puhvetis pakkuma õiglase kaubanduse põhimõtete kohaselt tarnitud kaupa pakkumuses esitatud ulatuses. Teiseks, juhul kui toitlustusteenuse osutamisel on õiglase kaubanduse päritolu toodete kasutamine ja/või pakkumine ammendavalt kirjeldatud vastavustingimustes (eelkõige tehnilises kirjelduses), võib need tingimused lepingule lisada ning viidata lepingu põhitekstis ainult nende nõuete täitmise vajadusele, nt: 2.1 Toitlustusteenuse osutamise nõuded on toodud riigihanke viitenumber xxxxxx alusdokumentide tehnilises kirjelduses (edaspidi lepingu lisa 1). NB! Selline lahendus on sobilik vaid juhul, kui hindamiskriteeriumides õiglase kaubanduse päritoluga kaupade laiaulatuslikuma kasutamise eest lisapunkte ei määrata. 15

16 Lepingu täitmise kontroll Selleks et tagada hanke võitnud ettevõtja lubatud teenuse vastavus hanke nõuetele, tuleb läbi mõelda ning lepingusse kirja panna ka see, kuidas lepingu täitmist kontrollitakse. Võimalusi on mitu (järgnevalt reastatud vastavalt usaldusväärsusele, alates vähem usaldusväärsest): ettevõtja kinnitab, et täidab lepingut vastavalt nõuetele (täpsemalt arvestust pidamata ja esitamata) ettevõtja hindab oma tegevust või peab selle üle arvestust ja annab kirjalikult aru, kuidas tingimusi täidetakse tehakse sõltumatu audit vastavalt rahvusvahelistele standarditele, mis näevad ette ka huvirühmade kaasamist (nt FSC-audit) sõltumatu pool annab nõuete täitmise kohta hinnangu või teeb auditi 16

17 NÄIDE 1 OMAVALITSUSE KONTORIRUUMIDE KORISTUS- LEPING Üks viis tagada, et koristusettevõte tõepoolest täidab hankedokumentides ettenähtud nõudeid, on näha lepingus ette nõue, et ettevõte peab kulumaterjalide üle arvestust pidama ja nende kohta aru andma, nt: 10.5 Töövõtja peab arvestust kulutatud koristustarvikute, puhastusvahendite, hügieenitarvikute (pehmepaberid, seep, õhuvärskendaja) jmt kohta (toote nimi, kogus, ökomärgis) ning esitab andmed kord kvartalis kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks vallavalitsuse kontaktisikule. NÄIDE 2 TOITLUSTUSTEENUS KOOLILE Toitlustusteenusel õiglase kaubanduse nõuete täitmist saab kontrollida eelkõige sellega, et toitlustaja peab jooksvalt arvet kasutatud toiduainete ja puhvetis pakutavate kaupade kohta ning annab sellest aru, nt: 10.7 Toitlustaja peab arvestust toiduvalmistamisel kasutatud suhkru kohta (toote nimi, kogus, õiglase kaubanduse märgis) ning esitab andmed kord kvartalis järgneva kuu 10. päevaks vallavalitsuse kontaktisikule Toitlustaja peab arvestust puhvetis pakutavate šokolaadi-, tee-, kohvi- ja joogikakao sortide kohta (pakutavate artiklite nimetused, õiglase kaubanduse märgise olemasolu) ning esitab ülevaate pakutavate toodete kohta kord kvartalis järgneva kuu 10. päevaks vallavalitsuse kontaktisikule. 17

18 Tahad küsida? Kirjuta või Õiglase kaubanduse veebilehed: Fair Trade International, Fair Trade Advocacy Office, International Trade Center, Fair Trade Certified, Slavefreetrade, slavefreetrade.org Mondo, fairtrade.ee, mondo.org.ee Mondo lingid: Filmid ja videod Materjalid: fairtrade.ee, maailmakool.ee Jälgi meid: MONDO FACEBOOK Nõuanded on koostanud Siim Vahtrus SA-st Keskkonnaõiguse Keskus ja Kristina Mänd MTÜ-st Mondo. Oma teadmistega on toetanud keskkonnaõiguse asjatundja Kärt Vaarmari ning Sandra Oidsalu ja Kai Klein Balti Keskkonnafoorumist. Nõuannete koostamisel kasutati Reilu kauppa ry materjale. Korrektuuri tegi Katrin Kern ja kujundas Triinu Tulva. Eestikeelse juhendi väljaandja MTÜ Mondo, mondo.org.ee Tallinn, märts 2019 Saadaval: Nõuanded koostati European NGO Network on Green Public Procurement toel ja projekti Trade Fair Live Fair raames Euroopa Liidu vahenditest. Juhendi eest vastutab MTÜ Mondo ning seda ei saa käsitleda Euroopa Liidu seisukohavõtuna.

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

Riigihangete registri uued võimalused

Riigihangete registri uued võimalused Riigihangete registri uued võimalused Maarika Tork, Rahandusministeerium Külli Raidma, Nortal AS Aprill 2019 1. Soovitused registris e-hanke läbiviijale ehk registri KKK Olen sisestanud hanke alusandmed.

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

Food and catering services

Food and catering services Toit ja toitlustusteenused Keskkonnahoidlike riigihangete tooteleht 1. Rakendusala Käesolev tooteleht sisaldab soovitusi toidu ja toitlustusteenuste ostmiseks. Tehnilised kirjeldused on kavandatud selliste

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe 2019 1 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc K I N N I T A N : /allkiri/ /nimi/ (ametiasutuse juht / tema asetäitja / teenistuse juht) /kuupäev/ Pirita Linnaosa Valitsus PIRITA LINNAOSA HALJASALADE AASTARINGNE HOOLDUS VIITENUMBER 132786 TEENUSE TELLIMINE

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx Euroopa Regionaalarengu Fond fondi projekti 2014-2020.11.01.16-0011 ELA 099 PROJEKTIAUDIT toetuse saaja: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus rakendusüksus: Riigi Infosüsteemi Amet Lõpparuanne ERF-274/2018

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

Microsoft Word - Peep Pukk.doc

Microsoft Word - Peep Pukk.doc Sisekaitseakadeemia Peep Pukk PAKKUJATE JA TAOTLEJATE KVALIFITSEERIMINE RIIGIHANGETE MENETLUSES Lõputöö Juhendaja: Kadri Teder Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 6 2 Mõisted ja lühendid... 7 3 Kasutajaks

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Mariann Ploompuu KONKURENTSI ÜLDPÕHIMÕTTE JÄRGMIMINE TEETÖÖDE HANKIMISEL Magistritöö Juhendaja: Mari

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Mariann Ploompuu KONKURENTSI ÜLDPÕHIMÕTTE JÄRGMIMINE TEETÖÖDE HANKIMISEL Magistritöö Juhendaja: Mari TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Mariann Ploompuu KONKURENTSI ÜLDPÕHIMÕTTE JÄRGMIMINE TEETÖÖDE HANKIMISEL Magistritöö Juhendaja: Mari Ann Simovart, dr.iur Tallinn 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS...

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trollibussi varuosade tarnimine Tehniline kirjeldus Samaväärsed

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Kristel Kongi EHITUSE HANKELEPINGU TÄHTAJA MUUTMINE UUTE RIIGIHANKEDIREKTIIVIDE VALGUSES Magistritöö

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Kristel Kongi EHITUSE HANKELEPINGU TÄHTAJA MUUTMINE UUTE RIIGIHANKEDIREKTIIVIDE VALGUSES Magistritöö TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Kristel Kongi EHITUSE HANKELEPINGU TÄHTAJA MUUTMINE UUTE RIIGIHANKEDIREKTIIVIDE VALGUSES Magistritöö Juhendaja dr iur Mari Ann Simovart Tallinn 2015 SISUKORD

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - eelnõud_

Microsoft Word - eelnõud_ Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. märtsil 2015 algusega kell 16:00 vallamaja saalis. Päevakorra eelnõu: 1. Päevakorra kinnitamine 2. Sihtasutuse Kadrina Spordikeskus asutamine, osaühingu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusministeeriumi (RM) arengukava 2018-2021 strateegiline

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhendile, arvestades valmistatavat toodet. Seadme kasutusjuhendi

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem