EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa: usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa: usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul"

Väljavõte

1 EKP suunised pankadele viivislaenude kohta lisa: Usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul Oktoober 2017

2 Sisukord 1 Taustteave 2 2 Üldkäsitus Ulatus ja kohaldamine Õiguslik alus Usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtaseme toimimine 5 3 Lisas kasutatud määratlused Uued viivislaenud ja viivislaenuna käsitlemise aja arvestamine Aktsepteeritav krediidiriski kaitse laenude tagamiseks Viivislaenude tagatud ja tagamata osa määratlused 8 4 Usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase Eraldiste miinimumtaseme kategooriad Kalibreerimine 11 5 Järelevalvearuandlus ja avalik teavitamine 12 miinimumtase viivislaenude puhul 1

3 1 Taustteave 20. märtsil 2017 avaldas EKP lõplikult vormistatud suunised pankadele viivislaenude kohta 1. Suunised on järelevalvevahend, milles selgitatakse järelevalveootusi seoses viivislaenude kindlakstegemise, haldamise, hindamise ja mahakandmisega olemasolevate määruste, direktiivide ja juhendite kontekstis. Suunistes viivislaenude kohta rõhutatakse vajadust viivislaenude õigeaegsete mahakandmis- ja eraldiste moodustamise tavade järele 2, sest need aitavad tugevdada pankade bilanssi ja võimaldavad neil keskenduda taas oma põhitegevusele, eelkõige majandusele laenude andmisele. Käesolev lisa toetab ja täiendab viivislaene käsitlevaid suuniseid. Selles määratletakse kvantitatiivsed järelevalveootused seoses usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtasemega viivislaenude puhul 3. Ootused põhinevad laenu viivislaenuna käsitlemise ajal (ingl vintage) ja hoitaval tagatisel (kui see on olemas). Usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtaseme (ingl prudential provisioning backstop) eesmärk on tagada viivislaenude usaldatavusnõuetekohane käsitlemine ja vältida vanade tagamata viivislaenude osakaalu edaspidist ülemäärast suurenemist pankade bilansis. Lisa eesmärk ei ole asendada kohaldatavaid regulatiivseid ega raamatupidamisnõudeid, siduvaid eeskirju, raamatupidamisstandardeid kehtestavaid suuniseid või olemasolevatest ELi määrustest või direktiividest ja neid riigisisesesse õigusesse ülevõtvatest või samaväärsetest õigusaktidest tulenevaid ega Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) antud suuniseid Suunised on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Vt suunised viivislaenude kohta, punkt 6.6. Nagu suunistes viivislaenude kohta, kasutatakse ka siinses lisas mõisteid viivislaenud ja viivisnõuded samas tähenduses. miinimumtase viivislaenude puhul 2

4 2 Üldkäsitus 2.1 Ulatus ja kohaldamine Kooskõlas viivislaene käsitlevate suunistega kohaldatakse käesolevat lisa kõigi EKP otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste suhtes. Ehkki lisa ei ole õiguslikult siduv, tuleb pankadel selgitada sellest kõrvalekaldumist ja anda aru lisas sätestatud usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtaseme täitmise kohta vähemalt kord aastas, nagu on kirjeldatud punktis 5. Lisa kohaldatakse alates selle avaldamise kuupäevast. Miinimumtaset kohaldatakse vähemalt uute viivislaenude suhtes, mis on viivislaenuks liigitatud alates aasta jaanuarist. 2.2 Õiguslik alus Nagu on kirjeldatud viivislaene käsitlevate suuniste punktis 6.1, nõuab olemasolev usaldatavusnõuete raamistik järelevalveasutustelt otsuste tegemist pankade moodustatud eraldiste adekvaatsuse ja õigeaegsuse kohta. Baseli pangajärelevalve komitee rõhutab järelevalveasutuste vastutust pankades kehtestatud krediidiriski juhtimise kontrolli ja varade hindamise protsesside analüüsimisel ning laenukahjumi katteks tehtavate eraldiste piisavuse tagamisel, lähtudes eelkõige krediidiriski positsioonide ja kapitali adekvaatsuse hindamise seisukohast. Seda kajastavad asjakohased suunised, sealhulgas: Baseli pangajärelevalve komitee suunised krediidiriski ja eeldatava krediidikahju arvestamise kohta (2015) ning EBA suunised krediidiasutuste krediidiriski juhtimistavade ja eeldatava krediidikahju kajastamise kohta (2017); Baseli pangajärelevalve komitee tõhusa pangandusjärelevalve üldpõhimõtted (2012) ja Basel II raamistiku 2. sammas (2006). Olulistele krediidiasutustele kohaldatavas õigusraamistikus on eelkõige asjakohased allpool loetletud kapitalinõuete direktiivi 4 artiklid. Artikli 74 kohaselt peab pankadel olema juhtimiskord, mis hõlmab piisavaid sisekontrollimehhanisme, sealhulgas usaldusväärset juhtimis- ja raamatupidamistava, [...], mis on kooskõlas usaldusväärse ja tõhusa riskijuhtimisega ja edendavad seda.. 4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet (ELT L 176, , lk 338). miinimumtase viivislaenude puhul 3

5 Artikli 79 punktide b ja c kohaselt peavad pädevad asutused tagama, et krediidiasutustel ja investeerimisühingutel on kehtestatud sisemeetodid, mis võimaldavad neil hinnata positsioonide krediidiriski üksikute võlgnike, [...] suhtes, samuti krediidiriski portfelli tasandil ning et krediidiasutuste ja investeerimisühingute erinevate krediidiriskidega portfellide ja riskipositsioonide pidev haldamine ja kontroll muu hulgas probleemsete laenude välja selgitamiseks ja juhtimiseks ning väärtuste asjakohaseks korrigeerimiseks ja eraldiste tegemiseks toimub tõhusate süsteemide kaudu. Artiklis 88 sätestatakse ühtlasi põhimõte, mille kohaselt juhtorgan tagab raamatupidamis- ja finantsaruandlussüsteemide terviklikkuse, sealhulgas finantskontrolli ja tegevuse kontrollimise ning vastavuse õigusaktidele ja asjakohastele standarditele. Kooskõlas artikli 97 lõikega 1 vaatavad pädevad asutused läbi korrad, strateegiad, protsessid ja mehhanismid, mida krediidiasutused ja investeerimisühingud on kapitalinõuete direktiivi ja määruse 5 järgimiseks rakendanud. Sellega seoses loetletakse asjaomase direktiivi artikli 104 lõikes 1 pädevate asutuste miinimumvolitused, sealhulgas õigus nõuda rakendatud korra, protsesside, mehhanismide ja strateegiate tugevdamist kooskõlas artiklitega 73 ja 74 (artikli 104 lõike 1 punkt b) ning õigus nõuda, et krediidiasutused ja investeerimisühingud kohaldaksid konkreetset provisjoneerimise korda või varade käsitlemist tulenevalt omavahenditele esitatavatest nõuetest (artikli 104 lõike 1 punkt d). See põhimõte kajastub ka EBA suuniste (järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ühiste menetluste ning metoodikate kohta) punktis 479, mille kohaselt pädevad asutused võivad nõuda, et krediidiasutus või investeerimisühing [...] võtaks kasutusele konkreetse eraldiste poliitika ja kui majandusarvestuse eeskirjad ja määrused seda lubavad, siis suurendaks eraldisi. Seega peavad järelevalveasutused kehtiva õigusraamistiku kohaselt kindlaks tegema, kas pankadel on välja töötatud eraldiste moodustamise tõhusad meetodid ja protsessid, mis peaksid tagama, et viivislaenudega seotud riskid on asjakohaselt kaetud. Kui eraldiste taset peetakse usaldatavusnõuete seisukohalt ebapiisavaks, peavad järelevalveasutused tagama, et pangad hindavad uuesti asjaomase riski kaetust ja suurendavad seda, et täita usaldatavusnõuetekohaseid ootusi. Protsessi raames peavad järelevalveasutused ühtlasi andma juhiseid oma ootuste kohta. Siinset lisa tuleks vaadelda selles kontekstis. 5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, , lk 1). miinimumtase viivislaenude puhul 4

6 2.3 Usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtaseme toimimine Siinses lisas kirjeldatud usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase täiendab suuniseid viivislaenude kohta, määrates kindlaks kvantitatiivsed järelevalveootused seoses eraldiste miinimumtasemega usaldatavusnõuete raamistikus. Joonisel 1 antakse ülevaade usaldatavusnõuetekohaste eraldiste käsitusest. Põhieesmärk on tagada, et viivislaenude katteks oleks moodustatud piisavalt eraldisi, võttes arvesse olemasoleva krediidiriski kaitse taset ja eelkõige viivislaenude iga. Punktis 3.2 antakse ülevaade tagatiste liikidest ja muudest krediidikaitse liikidest, mida käesolevas lisas peetakse usaldatavusnõuete seisukohast vastuvõetavaks. Peatükis 4 määratletakse minimaalsete usaldatavusnõuetekohaste eraldistega seotud ootused. Joonis 1 Ülevaade usaldatavusnõuetekohaste eraldiste käsitusest Raamatupidamiskäsitlus Usaldatavusraamistik A Uued eraldised Olemasolevad eraldised Oodatava kahju puudujääk B Kapitalinõuete määruse (CRR) artikkel 3 Järgmiste kirjete summa: 1. Raamatupidamisarvestuslikud eraldised 2. Oodatava kahju puudujääk 3. Omavahenditest mahaarvamised (CRR art 3) Usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase C Kõrvalekalde järelevalvealane hindamine ja põhjendus a. Järelevalvemeetmeid ei võeta, kui kõrvalekallet aktsepteeritakse b. Järelevalvemeetmed, kui kõrvalekallet ei aktsepteerita Omavahenditest mahaarvamised (sh panga enda algatusel) Panga vahendid Järelevalvealased nõuded Kõrvalekalded miinimumtasemest (võimalikud järelevalvemeetmed) Usaldatavusnõuetekohased kvantitatiivsed ootused võivad minna kaugemale raamatupidamiseeskirjadest, kuid ei tohi olla nendega vastuolus. Kui kohaldatavat raamatupidamiskäsitlust ei peeta järelevalve seisukohalt usaldatavusnõuetele vastavaks, integreeritakse raamatupidamisarvestuslike eraldiste tase täielikult panga olemasolevatesse vahenditesse, et täita järelevalvealaseid nõudeid. Usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtaseme nõude terviklikuks täitmiseks arvestatakse panga vahendite hulka järgmiste kirjete summa: 1. kõik kohaldatava raamatupidamisstandardi alusel moodustatud raamatupidamisarvestuslikud eraldised, sh võimalikud uued eraldised; 2. oodatava kahju puudujäägid makseviivituses olevate riskipositsioonide kohta kooskõlas kapitalinõuete määruse artiklitega 158 ja 159 ning 3. esimese taseme põhiomavahendite mahaarvamised omavahenditest panga enda algatusel kooskõlas kapitalinõuete määruse artikliga 3. miinimumtase viivislaenude puhul 5

7 Pankadel soovitatakse katta võimalik erinevus olemasolevate ja usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtaseme vahel, moodustades kohaldatavast raamatupidamisstandardist lähtuvalt maksimaalse eraldiste taseme. Kui kohaldatava raamatupidamiskäsitluse alusel ei suudeta eraldiste miinimumtaseme nõuet täita, peavad pangad korrigeerima esimese taseme põhiomavahendeid omal algatusel, kohaldades rangemaid nõudeid, nagu on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklis 3. 6 Pangad peavad esitama aruanded lisas sätestatud usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtaseme täitmise kohta vähemalt kord aastas ja selgitama kõrvalekaldeid järelevalveasutusele (vt punkt 5 järelevalvearuandluse kohta). Kõrvalekalded võivad esineda juhul, kui pank suudab korrapärase järgi või selgita protsessi käigus piisavalt tõendada, et: (a) usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtaseme kalibreerimine ei ole teatud portfelli/nõude puhul õigustatud (nt võlgnik teeb korrapäraseid osalisi makseid, mis moodustavad algsetest lepingulistest maksetest olulise osa, või miinimumtaseme kohaldamisel kaetaks rohkem kui 100% nõudest koos krediidiriski puhul kehtivate 1. samba kapitalinõuetega), või (b) miinimumtaseme rakendamine ei ole teatavate põhjendatud asjaolude korral mõistlik (nt võlgniku nõuetekohaselt teenindavatele nõuetele avalduva tõmbeefekti tõttu). Pärast järgi või selgita protsessi hindab järelevalveasutus kõrvalekaldeid ja nende põhjendusi. See võib hõlmata nii kohapealseid kui ka muid järelevalvetegevusi, nagu asjaomase ühise järelevalverühma läbiviidavat konkreetse teema süvaanalüüsi, kohapealseid kontrolle jne. Kõrvalekallete hindamise tulemusi võetakse arvesse ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis. Nõuete täitmata jätmise korral võidakse võtta järelevalvemeetmeid vastavalt Euroopa Liidu ja riigisiseses õigusraamistikus sätestatud järelevalvevolitustele. 6 Need mahaarvamised tuleb kajastada ühtse aruandluse (COREP) vormi C01.00 real 524 (-) Kapitalinõuete määruse artiklist 3 tulenev täiendav mahaarvamine esimese taseme põhiomavahenditest. miinimumtase viivislaenude puhul 6

8 3 Lisas kasutatud määratlused 3.1 Uued viivislaenud ja viivislaenuna käsitlemise aja arvestamine Siinses lisas käsitletakse uute viivislaenudena kõiki nõudeid, mis on kooskõlas EBA määratlusega ümber liigitatud nõuetekohaselt teenindatavast nõudest viivisnõudeks pärast 1. jaanuari 2018 olenemata nende liigitusest mis tahes ajal enne seda kuupäeva. Miinimumtasemete kohaldamisel võetakse lisas arvesse aega, mille jooksul laenu on käsitletud viivislaenuna. Aeg, mille jooksul laenu on käsitletud viivislaenuna, on määratletud kui päevade hulk (konverteeritud aastateks) alates ajast, mil laen liigitati viivislaenuks, kuni asjakohase aruandekuupäevani sõltumata viivislaenuks liigitamise käivitajast. Seega on nii tõenäoliselt tasumata jäetava laenu kui ka tähtajaks tasumata jäetud laenu viivislaenuna käsitlemise aeg sama. Kui laenu liigitus muutub tõenäoliselt tasumata jäetavast laenust tähtajaks tasumata laenuks, jätkub arvestus endistviisi ja ümberarvestust ei tehta. Kui laen liigitatakse uuesti nõuetekohaselt teenindatavaks, järgides EBA rakenduslikke tehnilisi standardeid 7 ja võttes arvesse viivislaene käsitlevate suuniste 5. peatükki, pööratakse viivislaenuna käsitlemise aeg uuesti nulli. Viivislaenuks liigitatud nõudeid, mis on paranenud enne 1. jaanuari 2018 ja mis pärast seda kuupäeva on uuesti liigitatud viivislaenuks, tuleks siinsete suuniste tähenduses käsitleda uute viivislaenudena, mille puhul viivislaenuna käsitlemise aja arvestus algab nullist. 3.2 Aktsepteeritav krediidiriski kaitse laenude tagamiseks Käesolevas lisas kohaldatakse usaldatavusnõuete põhimõtteid, et määratleda krediidiriski kaitse aktsepteeritavuse kriteeriumid, mille alusel tehakse kindlaks viivislaenu tagatud või tagamata osad ning otsustatakse, kas kohaldada tagatud või tagamata laenule kehtivat miinimumtaset. Seega lähtutakse põhimõttest, et usaldatavusraamistik peab kalduma raamatupidamiskäsitlusest kõrvale, kui viimast ei peeta järelevalve seisukohalt usaldatavusnõuetele vastavaks. Käesoleva lisa tähenduses aktsepteeritakse järgmisi tagatise või muu krediidiriski kaitse liike viivislaenude täieliku või osalise tagatisena. (a) Igat liiki kinnisvaratagatised. Kinnisvaratagatiste väärtuse hindamine peab toimuma kooskõlas viivislaene käsitlevate suuniste 7. peatükiga. 7 Lõplik rakenduslike tehniliste standardite eelnõu makseraskuste tõttu restruktureerimise ja viivislaenude kohta (EBA RTS 2013/03). miinimumtase viivislaenude puhul 7

9 (b) Muu aktsepteeritud tagatis või muud liiki krediidiriski kaitse, mis vastab kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatükis nimetatud krediidiriski maandamise kriteeriumidele olenemata sellest, kas krediidiasutus kasutab standardmeetodit või sisereitingute meetodit. 3.3 Viivislaenude tagatud ja tagamata osa määratlused Siinses lisas toodud järelevalvealastes juhistes eristatakse viivislaenude tagatud ja tagamata osa, nagu on kirjeldatud allpool. Joonis 2 Ühitatud lähenemisviis uute viivislaenude käsitlemisel Uued viivislaenud Osaliselt tagatud viivislaenud Täielikult tagamata viivislaenud Tagamata osa Tagatud osa Täielikult tagatud viivislaenud Kohaldatakse tagamata laenule kehtivat miinimumtaset Kohaldatakse tagatud laenule kehtivat miinimumtaset Täielikult tagamata viivislaenud Käesoleva lisa kontekstis on viivislaen täielikult tagamata, kui sellel puudub punkti 3.2 kohaselt aktsepteeritav krediidiriski kaitse. Nende laenude hindamisel tuleks lähtuda tagamata laenule kehtivast miinimumtasemest, mida selgitatakse punktis 4. Täielikult tagatud viivislaenud Siinse lisa kontekstis loetakse viivislaen täielikult tagatuks, kui punkti 3.2 kohaselt aktsepteeritav krediidiriski kaitse ületab võlgniku praeguse kasutatud ja võimaliku kasutamata krediidilimiidi. Neid laene tuleks hinnata lähtuvalt tagatud laenule kehtivast miinimumtasemest. Miinimumtaset tuleb kohaldada kõigi kasutatud ja kasutamata krediidilimiitide suhtes. Kasutamata krediidilimiidid võib siiski jätta arvestusest välja juhul, kui neid on võimalik igal ajal tingimusteta ja etteteatamata tühistada. Pank peaks kasutama tagatise väärtust, mis vastab kooskõlas komisjoni rakendusmääruse V lisas 8 sätestatud finantsaruandluse (FINREP) juhendiga 8 Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2017/1443, 29. juuni 2017, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 680/2014. miinimumtase viivislaenude puhul 8

10 Saadud tagatised ja garantiid kajastatud tagatise väärtusele, millest on maha arvatud käesolevas lisas sätestatud tingimustele mittevastav tagatis või muu krediidiriski kaitse (vt punkt 3.2). Kinnisvaratagatise väärtuse hindamisel peavad pangad täielikult järgima viivislaene käsitlevate suuniste 7. peatükis sätestatud kriteeriume ning kohaldama piisavalt konservatiivseid väärtuskärpeid ja korrigeerimisi. Osaliselt tagatud viivislaenud Osaliselt tagatud viivislaenude puhul (st punkti 3.2 kohaselt aktsepteeritav krediidiriski kaitse väärtus ei ületa praegusi kasutatud ja võimalikke kasutamata krediidilimiite) tuleb järgida ühitatud lähenemisviisi. Kui pank on oma krediidiriski kaitse väärtuse kindlaks määranud, tuleb laen jagada kaheks osaks, nagu on kirjeldatud allpool. 1. Tagatud osa: Viivislaenu tagatud osa määramiseks hindab pank krediidiriski väärtust, nagu on kirjeldatud eespool seoses täielikult tagatud laenudega. Laenu tagatud osa tuleks hinnata lähtuvalt tagatud laenule kehtivast miinimumtasemest. 2. Tagamata osa: Laenu tagamata osa võrdub esialgse kasutatud ja võimaliku kasutamata krediidilimiidiga, millest on maha arvatud laenu tagatud osa. Laenu tagamata osa tuleks hinnata lähtuvalt tagamata laenule kehtivast miinimumtasemest. Täielikult ja osaliselt tagatud laenude puhul tuleb tagatise väärtus korrapäraselt läbi vaadata kooskõlas viivislaene käsitlevate suunistega ning mis tahes muutusi tuleb õigel ajal arvesse võtta, pidades silmas eraldiste miinimumtaset. Arvestades tagatise väärtuse realiseerimisega seotud riske, peavad pangad väga hoolikalt analüüsima juhtumeid, kus laenu tagatud osa aja jooksul suureneb. Sel juhul peavad olema usaldusväärsed tõendid, mis näitavad, et väärtuse suurenemine on jätkusuutlik, nagu on kirjeldatud kinnisvara puhul ka viivislaene käsitlevates suunistes. miinimumtase viivislaenude puhul 9

11 4 Usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase 4.1 Eraldiste miinimumtaseme kategooriad Tagamata laenule kehtiv miinimumtase Täielikult tagamata viivislaenu ja osaliselt tagatud viivislaenu tagamata osa puhul kohaldatakse tagamata laenule kehtivat miinimumtaset, nagu on kirjeldatud punktis 4.2. Tagatud laenule kehtiv miinimumtase Vastavalt usaldatavusnõuete raamistikule peab pank suutma realiseerida tagatise õigel ajal. Kui tagatist ei ole suudetud realiseerida mitme aasta vältel alates kuupäevast, mil laen liigitati viivislaenuks, loetakse tagatis ebatõhusaks ja seega käsitletakse viivislaenu usaldatavusnõuete seisukohalt tagamata laenuna. See tähendab, et seitsme aasta möödudes tuleb usaldatavusnõuetekohaseid eraldisi kohaldada täiel määral, nagu on sätestatud punktis 4.2. Sealjuures ei ole tähtis, kas tagatise realiseerimisel tekkinud viivitused tulenesid asjaoludest, mille üle pangal puudus kontroll (nt kohtumenetluste kestus). Täielikult tagatud laenu ja osaliselt tagatud laenu tagatud osade puhul kohaldatakse tagatud laenule kehtivat miinimumtaset. Siinjuures on oluline märkida, et praegu ei hõlma siinne lisa sundtäitmisel olevat vara. Sundtäitmisel oleva vara väärtuse hindamisel peavad pangad siiski täielikult järgima viivislaene käsitlevate suuniste punktis 7.5 sätestatud kriteeriume ning kohaldama piisavalt konservatiivseid väärtuskärpeid ja korrigeerimisi. Ühtlasi antakse viivislaene käsitlevate suuniste 7. lisas selged soovitused seoses sundtäitmisel oleva vara aruandluse ja avalikustamisega, sealhulgas nende jaotus viivislaenuna käsitlemise aja järgi. miinimumtase viivislaenude puhul 10

12 4.2 Kalibreerimine Pangad peavad võrdlema eespool määratletud uutele viivislaenudele kehtestatud usaldatavusnõuetekohaste eraldiste taset allpool toodud tabeli andmetega. Tagamata osa Tagatud osa Kaks aastat alates viivislaenuna käsitlemise algusest 100% Seitse aastat alates viivislaenuna käsitlemise algusest 100% Pangad ei peaks võtma miinimumtaset kasutusele järsult, vaid pigem järk-järgult, võimaldades sujuvat üleminekut alates viivisnõudeks liigitamise hetkest kuni ajani, mil eeldatakse usaldatavusnõuetekohaste eraldiste täielikku rakendamist. Tagatud laenule kehtiva miinimumtaseme puhul tuleks seega arvestada järkjärguliseks üleminekuajaks seitse aastat kuni miinimumtaseme täieliku rakendamiseni. Miinimumtaset ei tuleks pidada parimaks tavaks eraldiste ajakava koostamisel, pigem peaks see toimima järelevalvevahendina erandlike olukordade käsitlemisel, mis aitab vältida piisava tagatiseta vanade viivislaenude osakaalu suurenemist. Seetõttu peavad pangad jätkama raamatupidamisarvestuslike eraldiste moodustamist kooskõlas enda hinnangu ja olemasolevate raamatupidamispõhimõtetega ning enamikul juhtudel ei tohiks miinimumtaseme rakendamine mõju avaldada. miinimumtase viivislaenude puhul 11

13 5 Järelevalvearuandlus ja avalik teavitamine Pärast 1. jaanuari 2018 uuteks viivislaenudeks liigitatavate laenude puhul peavad pangad esitama asjaomastele järelevalverühmadele vähemalt kord aastas kaetuse tasemed viivislaenuna käsitlemise aja järgi. Kõrvalekaldeid siinses lisas sätestatud usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtasemest tuleb nõuetekohaselt selgitada. Ühised järelevalverühmad teavitavad panku selle protsessi üksikasjadest ja asjakohastest vormidest piisavalt ette. Kooskõlas viivislaene käsitlevate suuniste 7. lisas toodud soovitustega on pankade jaoks oluline teha avalikult kättesaadavaks andmed viivislaenude kaetuse kohta nende viivislaenuna käsitlemise aja järgi (näidates ühtlasi siinse lisa kohaldamise ulatust). See aitab pankadel teavitada turuosalisi põhjalikult oma krediidiriski profiilist. Euroopa Keskpank, 2017 Postiaadress Frankfurt am Main, Germany Telefon Veebileht Kõik õigused on kaitstud. Taasesitus õppe- ja mitteärilistel eesmärkidel on lubatud, kui viidatakse algallikale. miinimumtase viivislaenude puhul 12

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/10 17.12.2018 Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille puhul peetakse krediidiasutust või investeerimisühingut direktiivi 2014/59/EL artikli 32 lõike 6 kohaselt maksejõuetuks

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 13.7.2009 KOM(2009) 362 lõplik 2009/0099 (COD) Ettepanek EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Aprill 2019 1 Üldised juhised mõlema vormi täitmiseks 1 Nimi, Rahaloomeasutuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

SUUNISED GLOBAALSE SÜSTEEMSE OLULISUSE NÄITAJATE AVALIKUSTAMISE KOHTA EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate av

SUUNISED GLOBAALSE SÜSTEEMSE OLULISUSE NÄITAJATE AVALIKUSTAMISE KOHTA EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate av EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate avalikustamise kohta EBA suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate avalikustamise kohta Käesolevate suuniste staatus

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Ühtse järelevalvemehhanismi kvartaliaruanne 2014/4

Ühtse järelevalvemehhanismi kvartaliaruanne 2014/4 ÜHTSE JÄRELEVALVEMEHHANISMI KVARTALIARUANNE Edusammud ühtse järelevalvemehhanismi määruse praktilisel rakendamisel 2014 / 4 Euroopa Keskpank, 2014 Aadress Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Saksamaa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 1624, oktoober 2018, - millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses selli

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 1624, oktoober 2018, - millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses selli 7.11.2018 L 277/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1624, 23. oktoober 2018, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses sellise korra

Rohkem

ESRNi aastaaruanne 2016

ESRNi aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2016 Sisukord Eessõna 2 3 Sisukord 1 Eessõna Mario Draghi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) kuues aastaaruanne hõlmab ajavahemikku 1.

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

SUUNISED SISEJUHTIMISE KOHTA EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta

SUUNISED SISEJUHTIMISE KOHTA EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta 1. Järgimis- ja aruandluskohustus Käesolevate suuniste staatus 1. Käesolev dokument sisaldab määruse (EL) nr 1093/2010 1 artikli 16 kohaselt väljastatud

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 21. märts 2019, millega muudetakse otsust ESRN/2016/14 kinnisvaraandmete lünkade täitmise kohta (ESRN/20

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 21. märts 2019, millega muudetakse otsust ESRN/2016/14 kinnisvaraandmete lünkade täitmise kohta (ESRN/20 13.8.2019 ET Euroopa Liidu Teataja C 271/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) SOOVITUSED EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU SOOVITUS, 21. märts 2019, millega

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2 EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.7.2018 C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 13.7.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

ÜHTSE JÄRELEVALVEMEHHANISMI KVARTALIARUANNE

ÜHTSE JÄRELEVALVEMEHHANISMI KVARTALIARUANNE ÜHTSE JÄRELEVALVEMEHHANISMI KVARTALIARUANNE Edusammud ühtse järelevalvemehhanismi määruse praktilisel rakendamisel 2014 / 3 Euroopa Keskpank, 2014 Aadress Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Saksamaa

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

SEB_Pank_Aastaaruanne2015 templid+allkirjad.pdf

SEB_Pank_Aastaaruanne2015 templid+allkirjad.pdf 2015 Sisukord Lk Lk Juhatuse deklaratsioon 2 2. Riskipoliitika ja -juhtimine 47 I. Sissejuhatus - üldinformatsioon 3 2.1. Riskipoliitika ja -struktuur 47 1. Krediidiasutuse üldandmed 3 2.2. Krediidirisk

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

DUMMY

DUMMY 26.11.2014 Teataja L 340/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) SUUNISED EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 4. aprill 2014, rahandus- ja finantsstatistika kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2014/15) (2014/810/EL) EUROOPA

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 18. juuni 2014, mis käsitleb juhiseid vastutsükliliste kapitalipuhvrite määrade kehtestamiseks (ESRN/201

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 18. juuni 2014, mis käsitleb juhiseid vastutsükliliste kapitalipuhvrite määrade kehtestamiseks (ESRN/201 2.9.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 293/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) SOOVITUSED EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2014, mis käsitleb

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

TALLINNA ДRIPANGA AS

TALLINNA ДRIPANGA AS TALLINNA ÄRIPANGA AS SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE... 5 2.1 KREDIIDIASUTUSE GRUPI KIRJELDUS... 5 2.2

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 1311, juuli 2019, - suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria koht

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 1311, juuli 2019, - suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria koht L 204/100 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/1311, 22. juuli 2019, suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta (EKP/2019/21) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

SÜSTEEMSE RISKI PUHVER Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüs Mai 2014

SÜSTEEMSE RISKI PUHVER Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüs Mai 2014 SÜSTEEMSE RISKI PUHVER Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüs Mai 2014 KOKKUVÕTE 1. jaanuaril 2014 jõustusid Euroopa Liidus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 575/2013

Rohkem