ElVar 3. Keskpingevõrgud.3.1 KPV konfiguratsioon.Slaidid2012

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ElVar 3. Keskpingevõrgud.3.1 KPV konfiguratsioon.Slaidid2012"

Väljavõte

1 3 Keskpingevõrgud Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 1

2 3.1 Keskpingevõrkude konfiguratsioon Jaotusvõrkude liigitus Jaotusvõrke liigitatakse tarbijate iseloomu järgi tööstusvõrkudeks, linnavõrkudeks ja maavõrkudeks. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 2

3 Tööstusvõrk on peamiselt suurettevõtete sisevõrk. Linnavõrke iseloomustavad konfiguratsiooni keerukus, tarbijate rohkus ning kaabelliinid. Maavõrkudele on omane hajutatus, suhteliselt väike tarbijate hulk ning pikad õhuliinid. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 3

4 Keskpingejaotusvõrgu ehitus sõltub nimipingest. Eestile iseloomulikud pingeastmed on joonisel. 110 kv Ülekandevõrk 35 kv 35 kv Toitealajaamad ehk piirkonnaalajaamad 6 (10; 15) kv 6 (10; 15) kv 6 (10; 15) kv 6 (10; 15) kv 20 kv Keskpingevõrk Vahealajaamad Jaotusalajaamad Madalpingevõrk Keskpingevõrgu struktuuri näiteid Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 4

5 Pingetel 6 ja 10 kv toimub jaotamine peamiselt linnades, pingetel 15 ja 20 kv aga maapiirkondades, pingeastmel 35 kv kantakse elektrit üle suurtesse jaotuskeskustesse. Naabervõrkude nimipingete suhe soovitatakse valida mitte väiksem kui 2. Soome kogemustel on parimaks lahenduseks ainult üks jaotuspinge 20 kv. Eestis võetud suund pingeastmete vähendamisele. Perspektiivseteks pingeastmeteks loetakse tiheasustusega piirkonnas 10 kv ja hajaasustusega piirkonnas 20 kv. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 5

6 Elektrivarustuskindluse järgi jaotatakse tarbijad kolme rühma. a) b) c) Esimese (a), teise (b) ja kolmanda (c) rühma tarbijate elektrivarustuse põhimõtteskeemid Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 6

7 Esimese rühma moodustavad sellised tarbijad (haiglad, keeruka tehnoloogilise protsessiga ettevõtted), mis vajavad toidet kahest sõltumatust allikast (alajaamast), võimalik, et veel lisatoidet kolmandast allikast. Teise rühma tarbijate puhul kasutatakse kas ühte eritingimustel ehitatud või kahte sõltumatut toiteallikat, kusjuures automaatikata reservallika lülitab sisse valvepersonal või operatiivbrigaad. Seda skeemi kasutab enamik tööstusettevõtteid. Kolmandasse rühma kuuluvad kõik ülejäänud objektid (nt elamud), mida varustatakse ühest toiteallikast. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 7

8 Elektrivõrgu konfiguratsiooni ehk ühendusskeemi järgi liigitatakse elektrivõrke radiaalvõrkudeks hargnevateks radiaalvõrkudeks ringvõrkudeks silmusvõrkudeks. Radiaal-, ring- ja silmusvõrk Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 8

9 Tabel. Erinevate võrguskeemide eelised ja puudused. Skeem Eelised Puudused Skeemi lihtsus ja selgus Radiaalvõrk Lihtne releekaitse Madal elektrivarustuskindlus Ringvõrk Silmusvõrk Kõrgem elektrivarustuskindlus Parem pingepüsivus Väiksemad võimsuskaod Veelgi kõrgem varustuskindlus Veelgi parem pingepüsivus Veelgi väiksemad võimsuskaod Keerukas releekaitse Keerukas käit Keerukas ja kallis releekaitse Keerukas käit Keerukad silmusvõrgud sisaldavad mitut suletut kontuuri ja on kasutusel suurt talitluskindlust nõudvates süsteemi- ja ülekandevõrkudes, alates pingest 110 kv. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 9

10 Ring- või silmusvõrkudena välja ehitatud jaotusvõrgud talitlevad avatuna, sest nii on releekaitse ja automaatika tunduvalt odavam ja lihtsam. Sellistes võrkudes on kasutusel lahutuskohad lülituspunktid, millega võrk eraldatakse radiaalselt töötavateks osadeks, fiidriteks. Suletuna ehitatud skeem või rööpahel võimaldab toidet reserveerida. Selleks on kasutusel reservilülitusautomaadid. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 10

11 Efektiivsed on kaugjuhitavad alajaamad ja lülituspunktid. Reserveerimata radiaalvõrgud esinevad peamiselt madala varustuskindlusega leppivate tarbijate elektrienergiaga varustamisel. Hargnevad radiaalvõrgud on levinud maapiirkondades, kus asustus on hõre ja elektrienergiat kantakse üle suhteliselt pikkade vahemaade taha. Eestis lähtutakse praegusel ajal tingimusest, et madalpingefiidri pikkus ei tohiks olla üle 600 m. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 11

12 Lihtsad avatuna talitlevad suletud võrgud (kahepoolne toide ja ringliinid) leiavad kasutamist nii maal kui linnas. 10 kv 0,4 kv 10 kv a) b) 0,4 kv Joonis. Jaotusvõrgu jaotusfunktsioonid madal- (a) ja keskpingel (b) Esimene on konfiguratsioon, mille korral jäetakse elektri jaotamine enam madalpingele (joonis a). Sel puhul on võrgu maksumus tavaliselt odavam. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 12

13 Teise suuna korral toimub jaotamine rohkem keskpingel. Võrgu maksumus küll suurem, kuid kaod on väiksemad ja elektri kvaliteet kõrgem (joonis b) Keskpingefiidrid Keskpingefiidrid lähtuvad toitealajaamadest, mille primaarpinge on enamasti 110 kv ning sekundaarpinge 6 35 kv. Toitealajaamade trafode arv ja lülitusskeemid nii ülemkui alampinge poolel sõltuvad ülekandevõrgu ja jaotusvõrgu konfiguratsioonist, tarbijatele vajalikust elektrivarustuskindlusest jm. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 13

14 Tavaliselt on toitealajaamades kaks või enam trafot ning keskpinge-latisüsteemi. 110 kv 110 kv 10 kv a) b) 10 kv Nelja- (a) ja kahelatisüsteemiga (b) keskpingejaotla skeem Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 14

15 Suurtes toitealajaamades kasutatakse kahe kolmemähiselis trafoga ja nelja latisüsteemiga skeemi (joonis a). Tagab vajaliku elektri-varustuskindluse. Enamasti leiab kasutamist siiski odavam kahe latisüsteemiga skeem (joonis b) kahemähiseliste trafodega. Toitealajaamast väljuvate keskpingefiidrite arv võib ulatuda mitmekümneni. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 15

16 Suletud lahk- või koormuslüliti Avatud lahk- või koormuslüliti Jaotusvõrgu keskpingefiidri skeem Enamasti on fiidri skeem siiski hargnev. Hargnemine toimub mast- või kioskalajaamades, mis on varustatud lahkvõi koormuslülitiga võimaldamaks võrgu skeemi plaanilist või avariist tingitud muutmist. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 16

17 Keskpingefiidri lõpp-punktideks on jaotusalajaamad, kus toimub elektrienergia muundamine keskpingelt madalpingele ja kus on ka lahutuskohad kahe erineva keskpingefiidri vahel. Enamasti on kasutusel ühe kiirega skeem, kus omavahel on ühendatud kahe toitealajaama või ka sama toitealajaama kaks või rohkem fiidrit, mis töötavad muidugi avatud skeemi kohaselt. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 17

18 Suletud lahk- või koormuslüliti Avatud lahk- või koormuslüliti Keskpingevõrgu ühe kiirega skeem Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 18

19 Elektrivarustuskindlus on suurem kahe kiirega skeemi korral. Sellise skeemi korral on jaotusalajaamades tavaliselt kaks trafot. Suletud lahk- või koormuslüliti Avatud lahk- või koormuslüliti Keskpingevõrgu kahe kiirega skeem Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 19

20 Keskpingefiider on tavaliselt varustatud releekaitsega, mis toimib võimsuslüliti kaudu. Kasutusel on voolulõige ja maksimaalvoolukaitse. Fiidri kaitselahutus tehakse toitealajaamas vankertüüpi lülitiga või lahklülititega. Maandamiseks on enamjaolt kasutusel statsionaarne maanduslüliti. Maanduslüliti puudumisel kasutatakse fiidri maandamiseks kantavaid maandureid. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 20

21 Keskpingefiidris o lahutuskohtade tekitamiseks ja alajaamade võrgust eraldamiseks kasutatakse lahk- ja koormuslüliteid, o trafode eraldamiseks võrgust ja kaitseks ka lahkkaitsmeid. Vajalikud lülitamised tehakse kohapeal või kaugjuhtimise teel. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 21

22 3.1.4 Linna- ja maavõrgud Linnades, on koormustihedus tunduvalt suurem. Maapiirkondades on koormustihedus väike ja tarbijad hajutatud suurele territooriumile. Tabel. Linna- ja maavõrkude näitajad Näitaja Linn Maa Koormustihedus > 1 MW/km 2 < 100 kw/km 2 Tarbijaid trafo kohta Madalpingefiidri pikkus < 300 m m Liini tüüp Kaabelliinid Õhuliinid Juhtme ristlõige (Al) mm mm 2 Trafo nimivõimsus kva kva Võrgu konfiguratsioon Avatud silmusvõrk Radiaalvõrk Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 22

23 110/20 kv alajaamad 20/0,4 kv alajaamad 20 kv 110 kv 10 km Hajaasustusega piirkonna elektrivõrgu skeem Elektri ülekanne piirkonda toimub antud juhul 110 kv ülekandevõrgu vahendusel, jaotamine keskpingel 20 kv. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 23

24 3.1.4 Keskpingevõrgu neutraali maandamine Elektrivõrgus võib kolmefaasilise süsteemi neutraal olla - maast isoleeritud (isoleeritud neutraaliga võrk), - vahetult maandatud (jäikmaandatud neutraaliga võrk), - läbi suure takistuse maandatud või - läbi kompenseerimisreaktori ehk kaarekustutuspooli maandatud (resonantsmaandatud võrk). Eesti keskpingevõrkudes on elektrivõrgu neutraal maast isoleeritud või maandatud läbi kompenseerimisreaktori ehk kaarekustutuspooli. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 24

25 U 1 I 1 U 2 I 2 U 3 I 3 I R U N C 1 C 2 C 3 I C1 I C2 I C3 I G1 I G2 I G3 U M2 U M1 G G G R U M3 Isoleeritud neutraaliga elektrivõrk Isoleeritud neutraaliga elektrivõrgu ainsateks maaga ühendavateks elementideks on trafomähiste ja ülekandeliinide faaside mahtuvused maa suhtes C 1, C 2 ja C 3 ja isolatsiooni juhtivus G. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 25

26 Isoleeritud neutraaliga keskpingevõrgus võib suurte maaühendusvoolude puhul (6 kv võrgus üle 30 A ja 35 kv võrgus üle 10 A) maaühenduse kohas tekkida perioodiliselt süttiv ja kustuv kaar, mis indutseerib mahtuvust ja induktiivsust sisaldavas kontuuris nimipinget 2,5 3 korda ületavaid isolatsioonile ohtlikke liigpingeid. Liigpingete ja tuleohu tõttu ei ole elektrikaare tekkimine lubatud. Suurte mahtuvuslike maaühendusvoolude kompenseerimiseks maandatakse neutraal läbi kaarekustutuspooli. Elektrivõrgu normaaltalitlusel on neutraali pinge maa suhtes null ning poolis voolu ei ole. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 26

27 Ühefaasilise maaühenduse korral tekib nullpunkti ja maa vahel pinge, mis kutsub esile maaühendusvoolu induktiivse iseloomuga komponendi I L, mis suurelt osalt kompenseerib maaühendusvoolu mahtuvusliku komponendi I C, ning rikkekoha summaarne vool on I = I L + I C 0. U 1 I 1 I L U 2 I 2 U 3 I 3 I R L I G1 I G2 I G3 U N C 1 C 2 C 3 U M2 U M1 G G G R I C1 I C2 I C3 U M3 Resonantsmaandatud neutraaliga elektrivõrk Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 27

28 Statistika kohaselt on % liiniriketest ühefaasilised lühised, mis on enamuses tekkinud äikeseliigpingete tagajärjel või põhjustatud muudest ajutise iseloomuga isolatsiooniriketest. Kui lühisvoolud ei ole suured, siis ülelöögil tekkiv elektrikaar on ebastabiilne ja võib voolu nullist läbiminekul iseenesest kustuda. Ühtlasi taastub elektrivõrgu normaaltalitlus, lühise väljalülitamine võimsuslülitiga ei ole vajalik ning tarbijate elektrivarustus ei katke. Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 28

Lepingu Lep15094 aruanne lõppversioon

Lepingu Lep15094 aruanne lõppversioon 1 ELEKTROENERGEETIKA INSTITUUT ELEKTRIVÕRGU KLIENTIDE ELEKTRIPAIGALDISTE ÜHE JA KAHEPOOLSE TOITE MÕJU ANALÜÜS VARUSTUSKINDLUSELE Lepingu nr LEP15094 aruanne Instituudi direktor: Ivo Palu Projekti juht

Rohkem

ElVar 4. Tööstuslikud elektrivõrgud RT.hor. 2006

ElVar 4. Tööstuslikud elektrivõrgud RT.hor. 2006 4. TÖÖSTUSLIKUD ELEKTRIVÕRGUD 4.1 Põhimõisted Elektrivõrguks nimetatakse rajatiste ja seadmete kogumit elektrienergia ülekandeks energiaallikast tarbijateni. Elektrivõrguks nimetatakse ka suur võrgu osa,

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut Alternatiivsete tehniliste lahenduste kasutamine pingeprobleemide lahendamisel madalpingevõrgus UURIMIST

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut Alternatiivsete tehniliste lahenduste kasutamine pingeprobleemide lahendamisel madalpingevõrgus UURIMIST Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut Alternatiivsete tehniliste lahenduste kasutamine pingeprobleemide lahendamisel madalpingevõrgus UURIMISTÖÖ LEP16048 Vahearuanne Argo Rosin (projektijuht),

Rohkem

8 Elektrivõrgu releekaitse

8 Elektrivõrgu releekaitse 8 Tehniliste rikete ja ka personali süü tõttu võib elektrivõrgus tekkida avariiolukord. Operatiivjuhtimise ülesanne on vältida avarii laienemist ning seejärel avarii likvideerida. Enamasti on aga avarii

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

lisa 2.rtf

lisa 2.rtf Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.07.2007. a määruse nr 62 Elektripaigaldise tehnilise kontrolli kord, mahud ning korralise kontrolli juhud ja sagedus lisa 2 [RTL 2008, 38, 542 jõust. 19.05.2008]

Rohkem

Vabaturg 2013_ettekanne_ _Harjumaa

Vabaturg 2013_ettekanne_ _Harjumaa Muutused Eesti elektriturul Margus Rink, Tarmo Mere 16. mai 2012 Harjumaa Mida Eesti Energia kliendile pakub? Elekter (konkurentsiäri) Võrguteenus (reguleeritud äri) Põlevkiviõli tehnoloogia, põlevkiviõli

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc Sobitusahelate projekteerimine Vaatleme 3 erinevat meetodit: koondparameetitega elementidel sobitamine häälestusribaga sobitamine veerandlainelõiguga sobitamine Sobitust võib vaadelda koormustakistuse

Rohkem

Versiooniinfo

Versiooniinfo VERSIOONIINFO 27) Simelect v4.0.2 11.05.2019 - Kolmes esimeses liinilõigus on nüüd kümne paralleelkaabli asemel võimalik kasutada kuni 20 paralleelset kaablit; - Trafode andmebaasi on lisatud uued trafod

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 27.04.2019 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 21.02.2019, 2

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

TTÜ Robotiklubi

TTÜ Robotiklubi Robot Igaühele Robootika ja elektroonika põhitõed Programmeerimine, Arduino Roboti disain ja ehituse algus Roboti ehitus ja jootmine Robotite programmeerimine Ülesande lahendamine Lõppvõistlus Sissejuhatus

Rohkem

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/49 Tallinna Kopli Ametikool Kutsekeskhariduse õppekava Sisetööde elektrik MOODULITE RAKEN

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/49 Tallinna Kopli Ametikool Kutsekeskhariduse õppekava Sisetööde elektrik MOODULITE RAKEN LISA 2 KINNITATUD direktori 11.05.2015.a. käskkirjaga nr 1-5/49 Tallinna Kopli Ametikool Kutsekeskhariduse õppekava Sisetööde elektrik MOODULITE RAKENDUSKAVA PÕHIÕPINGUD Sihtrühm Õppevorm Põhiharidusega

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_50522;2010_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_50522;2010_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2011 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2011 ÜLE 1 kv NIMIVAHELDUVPINGEGA TUGEVVOOLUPAIGALDISTE MAANDAMINE Earthing of power installations exceeding 1

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft Word - POLT-artikkel.doc

Microsoft Word - POLT-artikkel.doc POLT tehnoloogial põhinevad uue põlvkonna termokahanevad keskpinge otsmuhvid Autorid: Dipl.-Ins. Dr. R. Strobl, Dipl.-Ins. W. Haverkamp, Dipl.-Ins. Dr. G. Malin Tyco Electronics Raychem GmbH, Energeetika

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Valik CPR kaableid

Valik CPR kaableid Valik CPR kaableid EHITUSTOODETE REGULATSIOON Paigalduskaablid TULELE REAGEERIMINE XPJ XPJ-HF D AFUX C-Pro Vasksoontega paigalduskaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte pinnasesse.

Rohkem

ELEKTRIVÕRKUDE JA TEISTE INFRASTRUKTUURIDE HALDAMISE VORMIDEST TÄNA JA TULEVIKUS Lep18084 uurimistöö aruanne Tallinn 2018

ELEKTRIVÕRKUDE JA TEISTE INFRASTRUKTUURIDE HALDAMISE VORMIDEST TÄNA JA TULEVIKUS Lep18084 uurimistöö aruanne Tallinn 2018 ELEKTRIVÕRKUDE JA TEISTE INFRASTRUKTUURIDE HALDAMISE VORMIDEST TÄNA JA TULEVIKUS Lep18084 uurimistöö aruanne Tallinn 2018 KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE Uurimistöö eesmärk on kirjeldada tulevikutrendide mõju

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kalle Kukk, Estfeed.pptx

Microsoft PowerPoint - Kalle Kukk, Estfeed.pptx Keskne platvorm energiateenuste arendamiseks Estfeed Kalle Kukk Elering AS Strateegiajuht kalle.kukk@elering.ee 27.03.2014 110-330 kv liinid 5223 km kõrgepinge õhuja kaabelliine Ülepiirilised ühendused

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

1.2 Oskussõnu.2EP2014s

1.2 Oskussõnu.2EP2014s ja lühendeid elektripaigaldis Üksteisega ühendatud elektriseadmete ja -juhtide teatud otstarbega ja kokkusobitatud tunnussuurustega valmispaigaldatud kogum. Oma ulatuse järgi eristatakse nt. ruumi, korteri,

Rohkem

29 th International Physics Olympiad Reykjavik, Iceland Eksperimentaalne võistlus Esmaspäev, 6. juuli 1998 Kasutada olev aeg: 5 tundi Loe esmalt seda:

29 th International Physics Olympiad Reykjavik, Iceland Eksperimentaalne võistlus Esmaspäev, 6. juuli 1998 Kasutada olev aeg: 5 tundi Loe esmalt seda: 9 th International Physics Olympiad Reykjavik, Iceland Eksperimentaalne võistlus Esmaspäev, 6. juuli 1998 Kasutada olev aeg: 5 tundi Loe esmalt seda: 1. Kasuta ainult korraldajate antud sulepead.. Kasuta

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom 24.10.2014 Jututeema Võrguregistripõhine Võrguplaneerimine VõrVõr projekti raames loodud kaardirakendus võrguplaneerija ja investeeringute

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2002+A2:2003 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eest

EESTI STANDARD EVS-EN :2002+A2:2003 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eest EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eesti standardina: aprill 2003 MÕÕTETRAFOD Osa 2: Induktiivpingetrafod Instrument transformers

Rohkem

Planeeringu koostaja Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu tel , Konsultant Ramboll Eesti AS Laki 34, Talli

Planeeringu koostaja Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu tel ,   Konsultant Ramboll Eesti AS Laki 34, Talli Planeeringu koostaja Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu tel 4479733, www.parnu.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS Laki 34, 12915 Tallinn Tel 698 8362, www.ramboll.ee Tellija Elering AS

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve CORBA Sissejuhatus IDL CORBA struktuur Serveri ehitus Objekti adapter Lisateenused MEELIS ROOS 1 CORBA sissejuhatus CORBA Common Object Request Broker Architecture Üldine Objektipäringute Vahendaja Arhitektuur:)

Rohkem

Elektriohutuse tagamine EPsTTU2010

Elektriohutuse tagamine EPsTTU2010 2. ELEKTRIOHUTUSE TAGAMINE ELEKTRIPAIGALDISTES 1 MIS ON ELEKTRIOHUTUS? (1) Elektriohutus laiemas mõttes tähendab meetmete kogumit, mis tagab elektripaigaldiste ja -seadmete ning nendega kokkupuutuvate

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_60076_6;2008_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_60076_6;2008_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 JÕUTRAFOD Osa 6: Reaktorid Power transformers Part 6: Reactors (IEC 60076-6:2007) EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Otsus

Otsus O T S U S Tallinn 30.04.14 nr 7.1-19/14-017 Ühishuviprojekti nr 4.2.1. Kilingi-Nõmme (EE) ja Riia 2. koostootmisjaama alajaama (LV) vahelise ühenduse kulude jaotuse kohta 1. HALDUSMENETLUSE ALUSTAMINE,

Rohkem

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Laplace'i teisendus Diferentsiaalvõrrandite lahendamine ilma tarkvara toeta on keeruline Üheks lahendamisvõtteks on Laplace'i teisendus

Rohkem

Microsoft Word - ENERGEETIKA ARENGUKAVA

Microsoft Word - ENERGEETIKA ARENGUKAVA 1 Sisukord A. Olemasolev olukord... 2 Sissejuhatus.... 2 Ajalooline taust... 2 Asukoht... 2 Kliima... 2 Ülevaade energiavarustusest Kundas.... 4 Soojusvarustus... 4 Soojuse tootmine.... 4 Soojuse transport

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - EM737_CT_Instrukcija_EE_1712_e-2

Microsoft Word - EM737_CT_Instrukcija_EE_1712_e-2 Sisseehitatud kellaga elektriarvesti seeria EM737 Põhilised võimalused ja eelised Mõõtmine kolme faasi ja kahe tariifi alusel; suurus: 7 DIN moodulit, standard: DIN-liistul formaat (DIN43880); kooskõlas

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Valguskaabli tarbijatele majja toomise projekti Internet Koju tutvustus Internet Koju projekti tekkelugu 2017 aasta alguses tuli Majandus-

Valguskaabli tarbijatele majja toomise projekti Internet Koju tutvustus Internet Koju projekti tekkelugu 2017 aasta alguses tuli Majandus- Valguskaabli tarbijatele majja toomise projekti Internet Koju tutvustus 21.01.2019 Internet Koju projekti tekkelugu 2017 aasta alguses tuli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) välja plaaniga,

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve Tulemüürid Tulemüüri mõiste Tulemüüride liigitus Paketifiltrid Võrguaadresside tõlkimine (NAT) Rakenduskihi tulemüürid Kombineeritud tulemüürid Demilitariseeritud tsoon Üksiku arvuti kaitsmine Personaalsed

Rohkem

KASUTUSJUHEND MIG/MAG keevitusseade Täname Teid meie seadme soetamise eest ning palume Teil käesolev juhend väga tähelepanelikult läbi lugeda.

KASUTUSJUHEND MIG/MAG keevitusseade Täname Teid meie seadme soetamise eest ning palume Teil käesolev juhend väga tähelepanelikult läbi lugeda. KASUTUSJUHEND MIG/MAG keevitusseade Täname Teid meie seadme soetamise eest ning palume Teil käesolev juhend väga tähelepanelikult läbi lugeda. Tööohutus 1. Lugege käesolevat juhendit hoolikalt enne seadmega

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pitt-Hopkinsi sündroomi modelleerimine Drosophila melanogaster is Laura Tamberg Juhendajad: Mari Palgi, PhD ja Tõnis Timmusk, PhD 27.10.2014 Drosophila melanogaster Üks esimesi mudelorganisme Thomas Hunt

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem