Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,"

Väljavõte

1 Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai a kohtuotsus Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) hagis OÜ Teletron Four (endine ärinimi Õliekspress Grupp OÜ) vastu liisingulepingu tühisuse tunnustamiseks ja krooni 90 sendi saamiseks ning OÜ Teletron Four vastuhagis Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) vastu krooni 80 sendi ja viivise saamiseks RIIGIKOHTU TSIVIILKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Tartu, 20. mai a Kohtukoosseis Eesistuja Ants Kull, liikmed Henn Jõks ja Lea Laarmaa Kohtuasi Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) hagi OÜ Teletron Four (endine ärinimi Õliekspress Grupp OÜ) vastu liisingulepingu tühisuse tunnustamiseks ja krooni 90 sendi saamiseks ning OÜ Teletron Four vastuhagi Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) vastu krooni 80 sendi ja viivise saamiseks Vaidlustatud kohtulahend Tallinna Ringkonnakohtu 28. novembri a otsus tsiviilasjas nr Kaebuse esitaja ja kaebuse liik OÜ Teletron Four kassatsioonkaebus Tsiviilasja hind Riigikohtus krooni 80 senti Menetlusosalised ja nende esindajad Riigikohtus Hageja Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) (registrikood xxxxxxxx), esindaja vandeadvokaat Tambet Mullari Kostja OÜ Teletron Four (registrikood xxxxxxxx), esindaja vandeadvokaat Denis Polman Asja läbivaatamise kuupäev 20. aprill a, kirjalik menetlus Resolutsioon 1.Tühistada Tallinna Ringkonnakohtu 28. novembri a otsus tsiviilasjas nr ja Harju Maakohtu 20. juuni a otsus samas asjas. 2.Saata asi Harju Maakohtule uueks läbivaatamiseks. 3.Rahuldada kassatsioonkaebus. 4.Tagastada OÜ-le Teletron Four kassatsioonkaebuselt 23. detsembril 2008 tasutud kautsjon 7026 (seitse tuhat kakskümmend kuus) krooni. Asjaolud ja menetluse käik 1.Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) (hageja) esitas 15. augustil a Harju Maakohtule hagi OÜ Teletron Four (kostja) vastu. Pärast nõude vähendamisi ja täpsustamisi palus Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) tunnustada liisingulepingu tühisust ja OÜ-lt Teletron Four välja mõista tühise tehingu alusel saadud Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai a kohtuotsus Aktsiase... Leht 1 / 6

2 krooni 90 senti. Menetluskulud palus Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) jätta OÜ Teletron Four kanda. Hagiavalduse kohaselt sõlmisid pooled 15. oktoobril 2004 haagise Nödinge (reg nr 163 DE) müügilepingu. Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) on müügihinna tasunud. 14. septembril 2005 sõlmisid pooled liisingulepingu, mille objektiks oli paakauto Volvo FH16. Paakauto ja haagis olid koormatud Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (ARK) registrisse kantud käsutuskeeluga Osaühingu Fort Oil (pankrotis) kasuks. 25. mail 2005 ja 4. augustil 2006 esitas Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) OÜ-le Teletron Four teatised lepingute tühisuse kohta koos nõudega tagastada lepingute alusel saadu. Tehingute tegemise ajal puudus Aktsiaseltsil Devistar (likvideerimisel) teave ostetava vara käsutuskeelu kohta ARK-i registris. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) 88 lg 1 kohaselt on kohtu või muu seadusega selleks õigustatud ametiasutuse või ametiisiku antud käsutuskeeldu rikkuv käsutustehing tühine. TsÜS 84 lg 1 kohaselt ei ole tühisel tehingul algusest peale õiguslikke tagajärgi ning tühise tehingu alusel saadu tagastatakse alusetu rikastumise sätete kohaselt. Juhindudes Riigikohtu lahendist asjas nr , leidis Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel), et pooled olid sõlminud järelmaksuga müügilepingu, mitte liisingulepingu VÕS 361 tähenduses, kuivõrd puudub liisingulepingu põhitunnus kolmas pool tehingus. Tegemist on käsutuskeeldu rikkuva tehinguga, kuna müügileping oli suunatud asjaõiguse saamisele. 14. juuni a teatisega palus Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) arvestada enda tasutud krooni 90 senti liisingulepingu alusel tehtud makseks. OÜ Teletron Four ei olnud õigustatud ühepoolselt Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) tasutud raha oma äranägemisel kasutama ja arvestama seda naftasaaduste tarnelepingust tulenevate viivisenõuete katteks ilma viivisenõudeid enne esitamata. Võlaõigusseaduse (VÕS) 86 lg 2 sätestab, et poolel, kellel on valikuõigus, on teatamise kohustus. Kuna OÜ Teletron Four 14. juuni a teatele ei reageerinud, siis kaotas ta valikuõiguse. Seega tuleb krooni 90 senti lugeda tasutuks liisingulepingu järgi. 2.OÜ Teletron Four ei tunnistanud hagi ja palus jätta selle rahuldamata. OÜ Teletron Four vastuväidete kohaselt esitas Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) 14. juunil 2006 OÜ-le Teletron Four avalduse, milles palus naftasaaduste tarnelepingu alusel enam makstud krooni 90 senti arvestada liisingulepingu katteks. OÜ Teletron Four aga arvestas selle summa naftasaaduste tarnelepingu võla katteks. 31. juulil 2006 esitas OÜ Teletron Four Aktsiaseltsile Devistar (likvideerimisel) liisingulepingu ülesütlemise avalduse. Lisaks oli Aktsiaseltsile Devistar (likvideerimisel) teada, et paakauto kohta oli tehtud võõrandamise keelumärge, sest liisingulepingu p kohaselt võttis Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) enda kanda võimalikud kulud, mis võivad tuleneda kohtuasjast, mille lahendamise käigus oli paakauto arestitud. Liisinguleping ei ole käsitatav liisingueseme käsutamisena. Käsutamine on asja omandi üleandmise tehing. Asja liisimine ei ole omandi üleandmine. Käsutuskeelu puudumine on oluline üksnes omandi ülemineku ajal, mitte enne. Omandi ülemineku aeg ei ole liisingulepingu järgi saabunud ja ei saabugi, kuna leping on üles öeldud. 3.OÜ Teletron Four esitas vastuhagi, milles palus Aktsiaseltsilt Devistar (likvideerimisel) välja mõista liisingulepingu osamaksete tasumata jätmisest tekkinud põhivõla krooni 86 senti, viivise krooni 94 senti ning tsiviilasjaga nr 2/ /04 seotud kokkuleppest tuleneva võlgnevuse krooni, kokku krooni 80 senti seisuga 8. jaanuar Lisaks palus OÜ Teletron Four välja mõista TsMS 367 alusel viivise 0,1% päevas. Vastuhagi kohaselt sõlmisid pooled 14. septembril 2005 paakauto liisingulepingu, mille kohaselt pidi Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) tasuma iga kuu osamakseid. Lisaks võttis Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) liisingulepingu p kohaselt enda kanda võimalikud kulud ( krooni ulatuses) kohtuasjast, mille menetluses oli paakauto arestitud ARK-i registris. Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) ei täitnud lepingut. 27. märtsil 2006 esitas OÜ Teletron Four Aktsiaseltsile Devistar (likvideerimisel) liisingulepingust tuleneva viivise arve, millele Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) ei ole reageerinud. OÜ Teletron Four oli sunnitud täitma liisingulepingu p-st tuleneva kohustuse Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) eest ning tasuma Osaühingule Fort Oil (pankrotis) krooni kompromissilepingu alusel ning lisaks õigusabikulu katteks krooni 44 senti. 31. juulil 2006 saatis OÜ Teletron Four liisingulepingu ülesütlemise avalduse, teatades samas võlgnetava summa suuruse ning paludes kustutada võlgnevuse viie päeva jooksul. Samaks tähtpäevaks palus OÜ Teletron Four tagastada Aktsiaseltsil Devistar (likvideerimisel) ka paakauto. Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) tagastas paakauto alles 20. novembril Liisingulepingu p 10.2 sätestab: «Lepingu erakorralise ülesütlemise korral, olenemata ülesütlemise alusest, ei kuulu liisinguvõtja poolt juba tasutud igakuised liisingumaksed ja muud lepingu järgsed maksed liisinguvõtjale hüvitamisele. Maksed, mille maksetähtpäev saabus enne lepingu ülesütlemist, tuleb tasuda liisinguandjale endises korras.» Kuna liisingulepingu ülesütlemine kehtib (ülesütlemise aluseks on liisingulepingu p Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) ei ole tasunud ühtegi osamakset, saab OÜ Teletron Four nõuda sissenõutavaks muutunud osamakseid liisingulepingu p 10.2 alusel. Liisingulepingu sõlmimise ajal, 14. septembril 2005 oli paakauto väärtuseks krooni. Seisuga 21. november 2006 on paakauto väärtus krooni. Seega on paakauto väärtus vähenenud peaaegu krooni võrra. Leht 2 / Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai a kohtuotsus Aktsiase...

3 4.Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) vaidles vastuhagile vastu ja palus jätta selle rahuldamata ning menetluskulud OÜ Teletron Four kanda. Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) leidis, et liisinguleping on lepinguesemele Tallinna Linnakohtu 14. oktoobri a määrusega kohaldatud käsutuskeelu tõttu tühine. Tühine tehing ei saa tuua kaasa õiguslikke tagajärgi. Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) märkis vastuseks OÜ Teletron Four väidetele, et liisingulepingu p kohaselt võttis Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) enda kanda võimalikud kulud ( krooni ulatuses) Tallinna Linnakohtu menetluses olevast tsiviilasjast nr 2/ /04. Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) sõlmis maksekäsundilepingu nimetatud summa tasumiseks, mis oli kantud Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) soovist tagada endale vara omandi üleminek. Tsiviilasjas nr 2/ /04 saavutatud kokkuleppe tingimused leppisid kokku Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) ja Osaühing Fort Oil (pankrotis), kuid vaatamata Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) korduvatele palvetele OÜ Teletron Four nimetatud kokkulepet ei sõlminud. Kokkuleppe sõlmis OÜ Teletron Four alles 30. augustil 2006, st pärast seda, kui Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) oli pöördunud oma õiguste kaitseks praeguses asjas kohtusse. Viidates VÕS 101 lg-le 3, leidis Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel), et kuivõrd kokkuleppe sõlmimine tsiviilasjas nr 2/ /04 sõltus ainult OÜ-st Teletron Four ja käsutuskeelu riisikot kandis liisingulepingust tulenevast õigussuhtest OÜ Teletron Four, puudus OÜ-l Teletron Four alus öelda lepingut üles ja esitada viivisenõuet. VÕS 110 lg-te 1 ja 3 alusel oli Aktsiaseltsil Devistar (likvideerimisel) õigus keelduda liisingulepingust tulenevate kohustuste täitmisest, mistõttu on OÜ Teletron Four esitanud liisingulepingust tulenevad nõuded õigusliku aluseta. 5.Harju Maakohus rahuldas 20. juuni a otsusega hagi ning mõistis OÜ-lt Teletron Four Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) kasuks välja krooni 90 senti. Maakohus jättis vastuhagi rahuldamata ning menetluskulud OÜ Teletron Four kanda. Maakohtu otsuse põhjenduste kohaselt ei ole kahe isiku sõlmitud ja asja omandamisele suunatud lepingud liisingulepingud VÕS 361 tähenduses, kui lepingu ese kuulub lepingu sõlmimise ajal juba eseme kasutusse andjale ning seda ei omandata esmajoones kasutusse võtja juhiste järgi müüjalt. Vastasel juhul kaotaks liisinguvõtja müügieseme puudustest tulenevad nõuded müüja vastu. Kui selliseid lepinguid saab sõltuvalt nende sisust pidada vara omandamisele suunatud lepinguteks, on tegemist järelmaksuga müügilepingutega, vallasasjade puhul üldjuhul ka omandireservatsiooniga müügiga. Liisinguandja on praegusel juhul nii müüja kui ka krediteerija rollis, mistõttu kannab ta vastutust liisingueseme nõuetekohasuse eest. Liisinguvõtja huvide tasakaalustamiseks näeb seadus erandina ette võimaluse, et liisinguvõtja saab otse oma nimel esitada müügilepingust (primaarselt liisinguandjale kuuluvaid) nõudeid müüja vastu esmajoones tulenevalt müügieseme puudustest. Liisingueseme müüja vastutus ei peaks seetõttu sõltuma sellest, kas müüja ostab eseme oma nimel või see ostetakse liisingulepingu vahendusel. Praegusel juhul ei vaidle pooled selle üle, et müüdava vara omanikuks on OÜ Teletron Four. Vara müügi eelduseks on see, et müüdava vara käsutamine ei ole piiratud. Võõrandada ei saa vara, millel on käsutuskeeld. TsÜS 88 lg 1 sätestab, et kohtu või muu seadusega selleks õigustatud ametiasutuse või ametiisiku antud käsutuskeeldu rikkuv käsutustehing on tühine. Tühine on ka täitemenetluses, hagi tagamiseks või pankrotihalduri tehtud käsutus, mis rikub eelmises lauses nimetatud käsutuskeeldu. Lepingute esemeteks olnud paakauto ja haagis olid tehingu sõlmimise ajal koormatud ARK-i registrisse Tallinna Linnakohtu 14. oktoobri a määruse alusel 15. oktoobril 2004 kantud käsutuskeeluga. Seetõttu on 14. septembri a liisinguleping, mille objektiks on paakauto, ja 15. oktoobri a müügileping tühised. Viimase osamakse tasumise ajaks käsutuskeelu võimalik tühistamine ei õigusta seaduse rikkumist. Vabandatav ei ole ka OÜ Teletron Four väide, nagu olnuks Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) käsutuskeelust teadlik. TsÜS 88 lg 1 kehtib mõlema lepingupoole kohta. TsÜS 84 lg 1 kohaselt ei ole tühisel tehingul algusest peale õiguslikke tagajärgi. Tühise tehingu alusel saadu tagastatakse alusetu rikastumise sätete kohaselt, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. VÕS 1028 lg 1 sätestab, et kui isik (saaja) on teiselt isikult (üleandja) midagi saanud olemasoleva või tulevase kohustuse täitmisena, võib üleandja saadu saajalt tagasi nõuda, kui kohustust ei ole olemas, kohustust ei teki või kui kohustus langeb hiljem ära. Pooled ei vaidle summa suuruse üle, vaid selle üle, kas Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) on raha maksnud teise kohustuse täitmiseks. VÕS 86 lg 1 kohaselt on Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) valinud, millise kohustuse täitmiseks ta makse tegi. Selle võimaluse sai Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) seetõttu, et OÜ Teletron Four ei vastanud 14. juuni a teatele. OÜ Teletron Four minetas oma õiguse VÕS 86 lg-st 2 tulenevalt. Tuginedes eeltoodule, pidas maakohus põhjendatuks mõista OÜ-lt Teletron Four välja krooni 90 senti. Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) keeldumine lepingust tulenevate kohustuste täitmisest on kooskõlas VÕS 110 lg-tega 1 ja 3. Kuna maakohus rahuldas hagi ja tunnustas 14. septembril a sõlmitud liisingulepingu tühisust, siis on välistatud vastuhagi rahuldamine. Kuna maakohus ei rahuldanud vastuhagi, ei pidanud ta vajalikuks analüüsida vastuhagis esitatud tõendeid. 6.OÜ Teletron Four esitas maakohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse, milles palus maakohtu otsuse tühistada ja teha uue otsuse, millega jätta hagi rahuldamata ja rahuldada vastuhagi. Menetluskulud palus OÜ Teletron Four jätta Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) kanda Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai a kohtuotsus Aktsiase... Leht 3 / 6

4 7.Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) vaidles apellatsioonkaebusele vastu ja palus jätta selle rahuldamata. Ringkonnakohtu lahend ja põhjendused 8.Tallinna Ringkonnakohus jättis 28. novembri a otsusega maakohtu otsuse muutmata ja apellatsioonkaebuse rahuldamata. Menetluskulud jättis ringkonnakohus OÜ Teletron Four kanda. Ringkonnakohus nõustus maakohtu põhjendustega ega korranud neid tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) 654 lg-st 6 tulenevalt. Lähtuvalt võõrandamislepingust on lepingu eesmärgi saavutamiseks vajalik, et omandiõigus läheks üle ühelt isikult teisele. Omandiõiguse üleminekus on pooled kokku leppinud ka lepingu p-s 9 (I kd, tlk 13). Olenemata sellest, kas pooled olid sõlminud liisingulepingu või ostu-müügilepingu, rikub sõlmitud leping käsutuskeeldu ja on TsÜS 88 lg-st 1 tulenevalt tühine. Igasugune võõrandamistehing rikub käsutuskeeldu. Tähtsust ei oma asjaolu, kas pooled enne lepingu sõlmimist teadsid käsutuskeelu märkest või mitte. Autoregistri andmebaas on avalik andmebaas ja isegi siis, kui üks pool kandest ei teadnud, oleks tal olnud võimalik seda kontrollida. Lepingu sõlmimisel kannavad riski mõlemad lepingupooled. Ringkonnakohus ei nõustunud OÜ Teletron Four väitega, et paakautot pidi käsutatama pärast lepingu lõppemist. Seda väidet ei kinnita viidatud lepingu p 9, mille kohaselt jääb liisingueseme omand liisinguandjale kuni lepingust tulenevate maksete täieliku tasumiseni. Liisinguvõtja poolt lepingust tulenevate kohustuste täielikult täitmisel läheb liisingueseme omand üle liisinguvõtjale. Liisinguvõtja nõudmisel väljastab liisinguandja selle kohta vastava tõendi. Pärast lepingu lõppemist ei oleks paakauto käsutamiseks olnud enam mingit kohustust. Maakohus on õigesti leidnud, et OÜ Teletron Four pole tõendanud oma väiteid, mille kohaselt ei ole vaidlusaluse lepingu järgi makseid tehtud. Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) on oma väidete kinnitamiseks tuginenud tõendina ka 14. juuni a teatisele, mille saamist on OÜ Teletron Four tunnistanud. Põhjendatud ei ole OÜ Teletron Four seisukoht, et Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) ei olnud õigustatud juriidiliselt sellist käsutust tegema. Maakohus on õigesti leidnud, et Aktsiaseltsile Devistar (likvideerimisel) kui võlgnikule kuulub VÕS 86 lg 1 alusel valikuõigus, millise kohustuse ta täidab, kui võlgnik peab täitma ühe mitmest kohustusest. Põhjendatud ei ole ka OÜ Teletron Four viited teisele maakohtu menetluses olevale tsiviilasjale, kuna Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) väidete kohaselt ei ole teises tsiviilasjas menetlusosalised samad. Menetlusosaliste põhjendused 9.OÜ Teletron Four esitas ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonkaebuse, milles palub nii maakohtu kui ka ringkonnakohtu otsuse tühistada ning jätta hagi rahuldamata ja rahuldada vastuhagi. Menetluskulud palub OÜ Teletron Four jätta Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) kanda. Paakauto käsutamine pidi toimuma alles pärast liisingulepingu kõikide osamaksete tasumist. Liisingulepingu p-de 9.1 ja 9.2 kohaselt jäi paakauto omand OÜ-le Teletron Four seniks, kuni Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) on tasunud kõik liisingulepingust tulenevad osamaksed. Liisingulepingu sõlmimisel ei toimunud käsutamist. Liisingulepingu järgi ei ole Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) OÜ-le Teletron Four mitte midagi tasunud. VÕS 86 lg-t 1 ei saa praegusel juhul kohaldada ning Aktsiaseltsil Devistar (likvideerimisel) ei olnud õigust valida. VÕS 86 lg 1 sätestab võlgniku valikuõiguse alternatiivsete kohustuste puhul. See tähendab, et kui võlgnik peab täitma ühe mitmest kohustusest, siis on tal õigus määrata, millise kohustuse katteks tuleb tema sooritus arvestada. Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) oli aga võlgu nii kütusetarnete eest kui ka liisingulepingu järgi. Tema kohustused OÜ Teletron Four vastu olid kumulatiivsed, mitte alternatiivsed. Asjaolu, et OÜ-l Teletron Four on nõue Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) vastu ka tulenevalt kütusetarnetest, on tõendatud selles nõudes käiva menetlusega tsiviilasjas nr Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) makstud krooni 90 senti on kohus kütusetarnete võlgnevust puudutavas tsiviilasjas arvestanud tarnelepingu alusel tasutud võlgnevuse katteks, samas on ringkonnakohus praeguses asjas leidnud, et see sama summa on Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) valikuõiguse alusel makstud hoopis paakauto liisingulepingu järgi. OÜ-l Teletron Four on õigus nõuda paakauto kasutamise eest tasu Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) kasutas OÜ-le Teletron Four kuuluvat paakautot peaaegu poolteist aastat, mille jooksul vähenes paakauto väärtus peaaegu krooni võrra. OÜ Teletron Four esitas Aktsiaseltsile Devistar (likvideerimisel) 31. juulil 2006 avalduse, milles ütles liisingulepingu üles ja palus paakauto tagastada. Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) tagastas paakauto alles 20. novembril Kui OÜ Teletron Four vastuhagi liisingulepingu alusel jäeti rahuldamata, oleks kohtud pidanud selgitama, miks ei rahuldata vastuhagi kahju hüvitamise nõudena. Tsiviilasjas nr tehtud Riigikohtu lahendi p-st 12 tulenevalt peab kohus juhtima menetlusosaliste tähelepanu nõude võimalikele normatiivsetele alustele ning asjaoludele, mida on vaja tõendada. Lisaks on kohtud jätnud täielikult analüüsimata vastuhagis esitatud nõude liisingulepingu p alusel. Liisingulepingu p kohaselt pidi Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) võtma enda kanda kohtukulud või kulud tulenevalt kohtuvälisest kokkuleppest tsiviilasjas, mille menetluses oli paakauto kohta tehtud käsutamise keelumärge. Seda kohustust Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) ei täitnud. Kuna samal ajal esitas Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) hagi, mille aluseks oli just selles asjas paakauto kohta tehtud käsutamise keelumärge, pidi OÜ Teletron Four tasuma nimetatud summa ise Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) eest. Selle tõttu oli võimalik paakautolt käsutamise keelumärge maha võtta. OÜ Teletron Four tasus Aktsiaseltsi Devistar Leht 4 / Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai a kohtuotsus Aktsiase...

5 (likvideerimisel) eest kolmandale isikule kohtukulud ja kohtuvälise kompromissiga kokku lepitud summa. Kulude kandmine on dokumentaalselt tõendatud ja selle üle pooled ei vaidle. 10.Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) vaidleb kassatsioonkaebusele vastu ja palub jätta selle rahuldamata ning ringkonnakohtu otsuse muutmata. Menetluskulud palub Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) jätta OÜ Teletron Four kanda. Kolleegiumi seisukoht 11.Kolleegium leiab, et nii ringkonnakohtu kui ka maakohtu otsus tuleb TsMS 692 lg 1 p 1 ja 692 lg 5 alusel tühistada materiaalõiguse normi väära kohaldamise tõttu ning asi tuleb saata uueks läbivaatamiseks maakohtule. Kassatsioonkaebus tuleb rahuldada. 12.Pooled vaidlevad selle üle, kas 14. septembril 2005 sõlmitud leping on käsutuskeelu rikkumise tõttu tühine. Kohtud on leidnud, et nimetatud leping rikub käsutuskeeldu ning on TsÜS 88 lg-st 1 tulenevalt tervikuna tühine. Kolleegium selle seisukohaga ei nõustu. 14. septembri a lepingudokument sisaldab kahte tehingut: see koosneb (võlaõiguslikust) kohustustehingust ja käsutustehingust. Viimane sisaldub lepingudokumendi p-des 9.1 ja 9.2. Vajadusele eristada kohustus- ja käsutustehingut ka siis, kui need sisalduvad samas lepingudokumendis, on kolleegium korduvalt tähelepanu juhtinud (vt nt Riigikohtu 13. veebruari a otsus tsiviilasjas nr , p 12). Lepingudokumendi p 9.1 kohaselt jääb liisingueseme omand liisinguandjale kuni lepingust tulenevate maksete täieliku tasumiseni ja p 9.2 kohaselt läheb liisinguvõtja poolt lepingust tulenevate kohustuste täielikult täitmisel liisingueseme omand üle liisinguvõtjale. Nendes käsutustehingu p-des on pooled kokku leppinud omandi tingimusliku ülemineku ehk sõlminud asjaõiguslepingu AÕS 92 lg 1 tähenduses tingimusega, et omand läheb üle pärast seda, kui «liisinguvõtja» on kohustustehingust tulenevad kohustused täielikult täitnud. TsÜS 88 lg 1 sätestab, et kohtu või muu seadusega selleks õigustatud ametiasutuse või ametiisiku antud käsutuskeeldu rikkuv käsutustehing on tühine. Tühine on ka täitemenetluses, hagi tagamiseks või pankrotihalduri tehtud käsutus, mis rikub eelmises lauses nimetatud käsutuskeeldu. Kolleegium rõhutab, et TsÜS 88 lg-s 1 nimetatud käsutustehingu all ei peeta silmas võlaõiguslikku lepingut, mille täitmiseks käsutustehing sõlmitakse. TsÜS 88 lg 1 peab silmas käsutustehingut ja käsutustehingu määratleb üldiselt sama seaduse 6 lg 3, mille kohaselt antakse õigused ja kohustused üle üleandmise tehinguga (käsutustehinguga). Käsutustehinguks selles asjas on tingimuslik asjaõigusleping vallasomandi ülemineku kohta. Maksete tegemise kohustus tulenes hagejale aga võlaõiguslikust kohustustehingust, mitte käsutustehingust. 13.VÕS 12 lg 1 kohaselt ei mõjuta lepingu kehtivust asjaolu, et lepingu sõlmimise ajal oli selle täitmine võimatu või lepingupoolel ei olnud lepingu sõlmimise ajal õigust käsutada lepingu esemeks olevat asja või õigust. Seega ei saa 14. septembril a sõlmitud võlaõiguslikku lepingut lugeda tühiseks. Samuti on ekslik ringkonnakohtu järeldus, et igasugune võõrandamistehing rikub käsutuskeeldu. Eesti õiguses on võõrandamislepingud ka võlaõiguslikud kohustustehingud (vt võlaõigusseaduse 2. osa). Kuna hagi tagamiseks oli kohus seadnud lepinguesemele käsutuskeelu, saab tulenevalt TsÜS 88 lg-st 1 olla tühine lepingu p-des 9.1 ja 9.2 sisalduv asjaõiguslik kokkulepe ja seda olenemata sellest, kas käsutuskeeld on ARK-i registrisse kantud või mitte. 14. septembri a lepingudokumendis sisalduva võlaõigusliku lepingu tühisust eeltoodu aga kaasa ei too. 14.Kuigi asja lahendamise seisukohalt ei oma tähtsust, kas käsutuskeeld oli kantud ARK-i registrisse või mitte, selgitab kolleegium, et ringkonnakohus on ekslikult pidanud autoregistri andmebaasi avalikuks andmebaasiks. Tulenevalt liiklusseaduse 65 lg-st 1 on füüsilisel ja juriidilisel isikul õigus juurde pääseda üksnes endaga seotud registriandmetele. Seega ei ole ARK-i register avalik andmebaas, kus isikud saaks vabalt tutvuda ka teiste isikutega seotud registriandmetega. Kolleegium märgib, et kuigi see, kas pooled sõlmisid võlaõigusliku järelmaksuga müügilepingu või liisingulepingu, ei oma tähendust käsutustehingu kehtivuse hindamisel TsÜS 88 lg 1 alusel, võib kohustustehingu, mille järgi hageja makseid tegi, liigi kindlaksmääramine tähendust omada hageja rahalise nõude lahendamisel ja vastuhagi lahendamisel. Kolleegium märgib siinkohal vaid, et liisingulepingu tunnuseks on VÕS 361 järgi see, et liisinguandja omandab liisinguvõtja määratud müüjalt eseme ja annab selle liisinguvõtja kasutusse, viimane kohustub aga maksma liisingueseme kasutamise eest tasu. Liisingulepinguga VÕS 361 tähenduses ei ole tegemist siis, kui lepingu ese kuulub lepingu sõlmimise ajal juba eseme kasutusse andjale ning seda ei omandata esmajoones kasutusse võtja juhiste järgi müüjalt (vt Riigikohtu 24. aprilli a otsus tsiviilasjas nr , p 18). 15.Kuna võlaõiguslik leping ei ole TsÜS 88 lg 1 alusel tühine, võis Aktsiaseltsil Devistar (likvideerimisel) olla kohustus tasuda iga kuu lepingujärgseid osamakseid. Kuigi käsutustehingu tühisus ei anna iseenesest alust nõuda selle käsutustehingu aluseks oleva kehtiva kohustustehingu järgi makstu tagastamist, märgib kolleegium vastuseks kassatsioonkaebuse väidetele VÕS 86 eksliku kohaldamise kohta järgmist Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai a kohtuotsus Aktsiase... Leht 5 / 6

6 OÜ Teletron Four leiab, et Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) tasutud krooni 90 senti ei ole tasutud poolte sõlmitud paakauto omandamisele suunatud võlaõigusliku lepingu järgi. Kohtud leidsid, et VÕS 86 lg 1 kohaselt oli Aktsiaselts Devistar (likvideerimisel) valinud, millise kohustuse täitmiseks ta makse tegi. Selle võimaluse andis Aktsiaseltsile Devistar (likvideerimisel) see, et OÜ Teletron Four ei vastanud 14. juuni a teatele. OÜ Teletron Four minetas oma õiguse VÕS 86 lg-st 2 tulenevalt. Õige on OÜ Teletron Four väide, et praegusel juhul ei olnud VÕS 86 kohaldamine asjakohane, kuna Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) kohustused OÜ Teletron Four vastu olid kumulatiivsed, mitte alternatiivsed. Seega kohaldub praegusel juhul VÕS 88 lg 1, mis sätestab, et kui võlgnik peab võlausaldajale üle andma raha või liigitunnustega esemeid või osutama samaliigilisi teenuseid mitme erineva kohustuse täitmiseks ja üleantud rahast, esemetest või osutatud teenustest ei piisa kõigi kohustuste täitmiseks, võib võlgnik määrata, missuguse kohustuse täitmiseks on raha või esemed üle antud või teenus osutatud. Seega oli ka VÕS 88 lg 1 alusel Aktsiaseltsil Devistar (likvideerimisel) õigus määrata, millise kohustuse täitmiseks on krooni 90 senti OÜ-le Teletron Four üle antud juulil 2006 on OÜ Teletron Four saatnud Aktsiaseltsile Devistar (likvideerimisel) lepingu ülesütlemise avalduse. Lepingu p 10.2 sätestas, et lepingu erakorralise ülesütlemise korral, olenemata ülesütlemise alusest, ei kuulu liisinguvõtja poolt juba tasutud igakuised liisingumaksed ja muud lepingu järgsed maksed liisinguvõtjale hüvitamisele. Maksed, mille maksetähtpäev saabus enne lepingu ülesütlemist, tuleb tasuda liisinguandjale endises korras. Lahendades hageja rahalist nõuet, tuleb kohtutel esmalt kindlaks määrata, mis liiki võlaõigusliku lepingu pooled sõlmisid, ning seejärel võtta seisukoht ka selle lepingupunkti kohta. 17.Eelneva alusel tuleb nii maakohtu kui ka ringkonnakohtu otsus tühistada materiaalõiguse normi väära kohaldamise tõttu osas, millega hagi rahuldati. Kohtud on jätnud sisuliselt hindamata OÜ Teletron Four vastuhagi Aktsiaseltsi Devistar (likvideerimisel) vastu, sh OÜ Teletron Four nõuded võlaõigusliku lepingu järgsete maksete ja viivise osas. Nende nõuete rahuldamata jätmist on kohtud põhjendanud vaid lepingu tühisusega. Otsuse p-des 12 ja 13 toodud põhjustel ei saa võlaõiguslik leping tühine olla. Kohtud ei ole lahendanud ka OÜ Teletron Four krooni suurust nõuet, mis tuleneb võlaõigusliku lepingu p-st Seetõttu tuleb kohtute otsused tühistada ka vastuhagi rahuldamata jätmise osas ja saata asi maakohtule uueks läbivaatamiseks. 18.Asja uuel läbivaatamisel tuleb maakohtul eristada 14. septembri a lepingudokumendis sisalduvat kahte lepingut: võlaõiguslikku lepingut ja asjaõiguslikku käsutustehingut. Maakohtul tuleb otsustada ka käsutustehingu kehtivuse üle. Samuti tuleb maakohtul määrata, mis liiki leping on poolte sõlmitud võlaõiguslik leping, ning teha seejärel kindlaks, kas hageja rahaline nõue kostja vastu on põhjendatud. Samuti tuleb sisuliselt lahendada vastuhagi. 19.OÜ Teletron Four kassatsioonkaebuse rahuldamise tõttu tuleb talle TsMS 149 lg 4 esimese lause alusel tagastada kassatsioonikautsjon. 20.Menetluskulude jaotus tuleb lahendada asja uuel läbivaatamisel sõltuvalt selle tulemustest. Ants KULL Henn JÕKS Lea LAARMAA Leht 6 / Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai a kohtuotsus Aktsiase...

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.06.2008 Avaldamismärge: RT III 2008, 29, 197 3-2-1-44-08 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni 2008.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 16.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2010, 1, 1 3-2-1-125-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16. detsembri 2009.

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 31.05.2007 Avaldamismärge: RT III 2007, 23, 190 3-2-1-54-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 31. mai 2007. a

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus  ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 21.12.2005 Avaldamismärge: RT III 2006, 3, 25 3-2-1-95-05 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri 2005.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, 339 3-2-1-134-01 RAS Ookean (pankrotis) hagis Postipankki Oy (uus ärinimi Sampo Pankki Oyj),

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - HagiTagamine.doc

Microsoft Word - HagiTagamine.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND HAGI TAGAMINE TSIVIILKOHTUMENETLUSES Kohtupraktika analüüs Margit Vutt analüütik Tartu november 2009 1. Analüüsi eesmärk...3 2. Valdkonna õiguslik reguleerimine TsMS-i muudatused

Rohkem

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-2-1-71-12 Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulahend Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Tsiviilasja hind

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 RIIGIKOHTU KRIMINAALKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Tartus 31. jaanuaril

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 02.03.2005 Avaldamismärge: RT III 2005, 9, 86 3-2-1-167-04 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2. märtsi 2005. a

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13.03.2012.a.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö Juhendaja: dr iur Mari Ann Simovart Tallinn 2013 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-72-12 Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Jüri

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 15.05.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 21, 191 3-3-1-32-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 15. mai 2006. a kohtumäärus

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.02.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 8, 54 3-3-1-81-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 11. veebruari 2009.

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 09.03.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 13, 98 3-3-1-94-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi 2009. a kohtuotsus

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

(Microsoft Word - Menetluslikud probleemid menetluskulude v\344ljam\365istmisel tsiviilkohtumenetluses - Copy)

(Microsoft Word - Menetluslikud probleemid menetluskulude v\344ljam\365istmisel tsiviilkohtumenetluses - Copy) TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse õppetool BAKALAUREUSETÖÖ MENETLUSLIKUD PROBLEEMID MENETLUSKULUDE VÄLJAMÕISTMISEL TSIVIILKOHTUMENETLUSES Annelii Reinvart Juhendaja mag. iur. Kai Härmand Kaasjuhendaja

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates 01.11.2017 1. Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood 12323276. Laenutaotleja Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65 aastane füüsiline

Rohkem

Untitled

Untitled RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-81-12 Otsuse kuupäev 9. mai 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Ivo Pilving Kohtuasi

Rohkem

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja 1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja anda soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft Word - doktor2009loplik.DOC

Microsoft Word - doktor2009loplik.DOC TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND ERAÕIGUSE INSTITUUT ÄRIÕIGUSE JA INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕPPETOOL VILLU KÕVE VARALISTE TEHINGUTE SÜSTEEM EESTIS doktoritöö JUHENDAJA PROF. DR. IUR. IRENE KULL TARTU 2009 1

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 10.06.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 22, 213 3-3-1-38-03 Riigikohtu halduskolleegiumi 10. juuni 2003. a

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA  ÕIGUSABI  TAOTLUSE  VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem