DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel"

Väljavõte

1 Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evelin Põld Tammepõllu tee Viimsi Harju maakond Koostaja: Rohu 5 Kuressaare Saare maakond SALME VALD ANSEKÜLA VALLIMAA kinnistu DETAILPLANEERING KOOS LISADOKUMENTIDEGA TÖÖ NR Algatatud a korraldusega nr 2-3/59-1 Koostajad: Alar Oll esitatud: august 2017.a KURESSAARE 2017 e-post: Rohu 5 Kuressaare tel:

2 SISUKORD I Menetlusdokumendid 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus; 2. Salme Vallavalitsuse 25. aprilli 2016.a korraldus nr 2-3/59-1 koos lähteülesandega II Seletuskiri 1. Detailplaneeringu koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud Detailplaneeringu koostamise alused Detailplaneeringu lähtedokumendid Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud Detailplaneeringu koostamise eesmärk Olemasoleva olukorra kirjeldus Detailplaneeringu ala asukoht ja suurus Olemasoleva ruumi kirjeldus Kehtivate kitsenduste kirjeldus Üldplaneeringust tulenevate tingimuste kirjeldus Maa-alal kehtivad detailplaneeringud Salme valla ranna-alade osaüldplaneeringu muutmise ettepanek Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku analüüs Planeeringuga kavandatu Planeeritaval alal kruntide moodustamine: Planeeringujärgsed krundid: Kruntide ehitusõigus Arhitektuursed põhimõtted hoonetele Liikluskorraldus, krundile pääs ja parkimine Tuleohutusnõuded Keskkonnakaitselised tingimused Tehnovõrkude lahendus Elektrivarustus Sidevarustus Veevarustus, reoveekanalisatsioon ja sademeveekanalisatsioon Soojavarustus Servituudid Energiatõhusus Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused Kehtivad piirangud Planeeringu elluviimine III Joonised Joonis 1: Asukoha skeem Joonis 2: Tugiplaan Joonis 3: Põhijoonis tehnovõrkudega Saare maakond, Salme vald, Anseküla küla, Vallimaa detailplaneering, esitatud august

3 1. Detailplaneeringu koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud 1.1. Detailplaneeringu koostamise alused - Salme Vallavalitsuse a detailplaneeringu algatamise korraldus nr 2-3/59-1 koos lähteülesandega; - Planeerimisseadus (RT I, , 3); - Ehitusseadustik (RT I, , 1); - Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (RT I 2005, 15, 87); - Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258); - Veeseadus (RT I 1994, 40, 655); - Maakatastriseadus (RT I 1994, 74, 1324); - Maakorraldusseadus (RT I 1995, 14, 169); - Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (RT I, , 1); - Asjaõigusseadus (RT I 1993, 39, 590); - Seadme ohutuse seadus (RT I, ,4); - Metsaseadus (RT I 2006, 30, 232) Detailplaneeringu lähtedokumendid - Salme valla ranna-alade osaüldplaneering; - Salme Vallavolikogu a määrus nr 11 Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskiri ; - Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused ; - Siseministri 30. märtsi 2017.a määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele ; - Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2012.a määrus nr 99 Reovee puhastamise ning heitja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed ; - Vabariigi Valitsuse 23.oktoobri 2008.a määrus nr 155 Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord ; - Elektrilevi OÜ Saarte regiooni tehnilised tingimused detailplaneeringuks (nr , väljastatud a); - Muud kehtivad õigusaktid, projekteerimisnormid ja eesti Standardid (EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine jne) Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud - Geodeetilise alusplaan on koostatud OÜ DP Projektbüroo poolt, töö nr G, mõõdistatud a. Saare maakond, Salme vald, Anseküla küla, Vallimaa detailplaneering, esitatud august

4 1.4. Detailplaneeringu koostamise eesmärk Detailplaneeringu eesmärgiks on kämpingukompleksi rajamine, maa sihtotstarbe osaline muutmine, juurdepääsutee planeerimine Kuressaare-Sääre maanteelt (nr 77), ehitusala, haljastuse, välisvalgustuse ja tehnorajatiste planeerimine. Ettepaneku esitamine Keskkonnaametile ehituskeeluvööndi vähendamiseks. 2. Olemasoleva olukorra kirjeldus 2.1. Detailplaneeringu ala asukoht ja suurus Planeeritavaks alaks on Saare maakonnas Salme vallas Ansekülas asuv Vallimaa (katastriüksuse tunnus: 72101:002:0302, registriosa nr ) katastriüksus. Nimetatud maaüksuse pindala on 33,60 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa 100%. Planeeringuala piirneb läänes Kuressaare-Sääre riigimaanteega nr 77 (katastriüksuse tunnus 72101:002:0639, sihtotstarve transpordimaa 100%). Joonis 1. Planeeringuala asukoht (Alus: Maa-ameti X-Gis kaardiserver) Saare maakond, Salme vald, Anseküla küla, Vallimaa detailplaneering, esitatud august

5 Põhja suunal piirneb planeeritav katastriüksus Kuivati (katastriüksuse tunnus 72101:002:0700, sihtotstarve tootmismaa 100%), Andruse (katastriüksuse tunnus 72101:002:0727, sihtotstarve maatulundusmaa 55% ja tootmismaa 45%), Herne (katastriüksuse tunnus 72101:002:0005, sihtotstarve maatulundusmaa 100%), Tasi (katastriüksuse tunnus 72101:002:0112, sihtotstarve maatulundusmaa 100%), Malamuudi (katastriüksuse tunnus 72101:002:0866, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Kirikuaia (katastriüksuse tunnus 72101:002:0236, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistutega. Idas piirneb planeeringuala Läänemerega (Liivi laht) ning lõuna suunal Sarapuu (katastriüksuse tunnus 72101:002:0109, sihtotstarve maatulundusmaa 100%), Mere (katastriüksuse tunnus 72101:002:0522, sihtotstarve maatulundusmaa 100%), Tänava (katastriüksuse tunnus 72101:002:0217, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Kaasiku (katastriüksuse tunnus 72101:002:0662, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) katastriüksustega Olemasoleva ruumi kirjeldus Vallimaa katastriüksuse pindala on 33,60 ha, millest 8,20 ha kuulub loodusliku rohumaa koosseisu, 6,70 ha metsamaa, 0,90 ha haritava maa, 0,20 õuemaa ning 17,60 ha muu maa kõlvikulisse koosseisu. Katastriüksus on valdavalt kaetud segametsaga. Dominantliikideks on sõltuvalt metsaeraldisest kask, sanglepp, haab, mänd ja kuusk. Maapinna reljeef on valdavalt tasane, kerge kaldega mere suunas. Käesoleva planeeringuga kavandatakse Vallimaa katastriüksuse Liivi lahe poolsele osale ehitusõiguse andmist kämpingute ja administratiivhoone rajamiseks. Vallimaa katastriüksus on ida piiril, riigimaantee servas hoonestatud ning maaüksusele on Kuressaare-Sääre riigimaanteelt (nr 77) olemasolev mahasõit, mis teenindab lisaks piirinaabrit, Kuivati katastriüksust. Vallimaa katastriüksus paikneb Kuressaare-Sääre riigimaantee ning Liivi lahe vahelisel alal Kehtivate kitsenduste kirjeldus Vallimaa katastriüksuse idaserv jääb piirneva avalikult kasutatava Kuressaare-Sääre riigimaantee nr 77 kaitsevööndisse. Nimetatud maaüksus paikneb osaliselt 200 m laiuses ranna või kalda piiranguvööndis ning sama laias ranna või kalda ehituskeeluvööndis. Lisaks kitsendab Vallimaa kinnistu ranna-ala ranna või kalda veekaitsevöönd koos veekogu kallasrajaga. Samuti ulatub ida suunal planeeritavale katastriüksusele Kura kurgu hoiuala. Vallimaa katastriüksusel on registreeritud laialehelise neiuvaiba (epipactis helleborine) kasvukohad ning osaliselt ulatub kinnisasjale I kategooria kaitseliigi sihtkaitsevöönd. Kinnistu idaserva läbib madalpinge elektriõhuliin ning olemasolevat hoonestust teenindava sideehitise kaitsevöönd Üldplaneeringust tulenevate tingimuste kirjeldus Alal kehtib Salme valla ranna-alade osaüldplaneering. Osaüldplaneeringuga ei ole määratud maakasutust planeeritavasse piirkonda. Käesoleva detailplaneeringuga kavandatakse muuhulgas ärimaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamist, mille kohta toob osaüldplaneering välja järgmist: ärimaa kõrvalfunktsiooni rakendamisel on kõige olulisemaks kriteeriumiks keskkonnasäästlik majandamine, mis oleks looduskeskkonna suhtes võimalikult väikese koormava efektiga ning eelistatud on puhkemajanduslik teenindus, toitlustamine ja majutusteenus. Nimetatud osaüldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala osaliselt 200 m laiuses ranna ehituskeeluvööndis. Saare maakond, Salme vald, Anseküla küla, Vallimaa detailplaneering, esitatud august

6 Nimetatud detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna või kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks hoonestusala ulatuses 110 meetrini. Eelnevast tulenevalt, on käesolev detailplaneering Salme valla ranna-alade osaüldplaneeringut muutev Maa-alal kehtivad detailplaneeringud Maa-alal kehtivad detailplaneeringud puuduvad. 3. Salme valla ranna-alade osaüldplaneeringu muutmise ettepanek Käesoleva detailplaneeringu üheks eesmärgiks on teha ettepanek vähendada Salme ranna-alade osaüldplaneeringus ranna ja kalda ehituskeeluvööndi ulatust huvitatud isiku taotluse alusel kuni 110 meetrini põhikaardijärgsest rannajoonest planeeritava ärimaa hoonestusala ja selle juurdepääsutee ulatuses. Tegemist on kehtestatud Salme valla ranna-alade osaüldplaneeringu muutmisega Looduskaitseseaduse 40 lg 4 p 2 tähenduses Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku analüüs Vallimaa kinnistu paikneb looduskaunis kohas, kus on head eeldused puhkemajanduse arendamiseks. Nimetatud tegevus on kooskõlas Saare maakonna teemaplaneeringuga Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, mille alusel paikneb Vallimaa kinnistu Salme väärtuslikul maastikul (esteetilise ja puhkeväärtusega alal). Vallimaa kinnistu mereäärne ala oli ajalooliselt hoonestatud 19.sajandist, talu nimetusega Ranna. Tänaseks on hoonestusest säilinud üksikud vundamendid ja maastikul paiknevad looduslikud märgid kunagisest elutegevusest. Koostatava detailplaneeringuga ajaloolist asustusstruktuuri ei muudeta. Väljavõte Maa-ameti geoportaali üheverstasest kaardist aastast Saare maakond, Salme vald, Anseküla küla, Vallimaa detailplaneering, esitatud august

7 Vallimaa kinnistu on valdavas osas kaetud metsaga. Kinnisasi paikneb rohevõrgustiku koridori alal, mis eeldab kõrghaljastuse maksimaalset säilitamist. Maaüksuse lagedamad alad paiknevad aga ainult maantee läheduses, kus paiknevad olemasolevad taluhooned ning mere läheduses ehituskeeluvööndis, kuhu käesoleva detailplaneeringuga kavandatakse tervikliku kämpingukompleksi rajamist. Rannaäärne lagedam ala jääb täies ulatuses ranna või kalda ehituskeeluvööndisse. Kämpingukompleksi rajamine lagedale alale aitab kaasa piirkonna metsa säilimisele, kuna kompleksi rajamisega ehituskeeluvööndist väljaspool oleks vajalik kaitsemetsa eemaldamine. Kämpingmajade püstitamiseks puudub vajadus metsa raadamiseks. Nende lähedane ala ei ole tallamise suhtes tundlik (v.a laialehelise neiuvaiba kasvukoht) ning arvestades kavandatava tegevuse mahtu ja sesoonsust, siis ei ole tõenäoline, et kaasnev tallamiskoormus ületaks koosluse taluvuse piire. Võimalik ebasoodne mõju on seotud kaitsealuse laialehelise neiuvaiba kasvukoha jäämisega kämpingumajade vahetusse lähedusse ja I kaitsekategooria kaitsealuse liigi sihtkaitsevööndi lähedusega Vallimaa kinnisasjale. Ebasoodsa mõju vähendamiseks on käesoleva detailplaneeringuga ette nähtud puitpiirete rajamine, mis takistab inimeste sattumist kaitsealuste liikide kasvukohta ja sihtkaitsevööndisse. Kämpingute asukoha täpsel valikul on vajalik botaanikuga konsulteerimine, selgitamaks välja laialehelise neiuvaiba täpse kasvukoha ning vältides selle kahjustamist kämpingute ehituse käigus. Kämpingukompleksi juurdepääsutee ning administratiivhoone rajamise käigus võsa eemaldamise töid jm ehitustöid vältida ajavahemikus 15. veebruarist kuni 15. juunini. Minimeerimaks võimalikke mõjusid I kaitsekategooria liigi sihtkaitsevööndile, on hoonestuskompleksile juurdepääsutee planeeritud Vallimaa kinnistu põhjaserva. Seal on metsa raiumise vajadus võimalikult väike, kuna tee trassile jääb hõreda taimestikuga ala. Siiski tuleb juurdepääsutee trassi ida servas läbi viia võsa eemaldamist ning ka raiet koos teealuse maa raadamisega. Kämpingumajade juurde autodega sõitmist ei võimaldata. Parkimiskohad on ette nähtud administratiivhoone vahetusse lähedusse. Parkimisala, juurdepääsutee ning administratiivhoone (ja selle ümber oleva teenindusmaa) ulatuses on vajalik metsa raadamine. Maksimaalne parkimiskohtade täituvus on siiski eelduslikult lühiajaline ning seega ei oma see ulatuslikku ebasoodsat mõju looduskeskkonnale. Reovete kogumine toimub lekkekindlasse, soovituslikult 10 m 3 suurusesse mahutisse. Siinkohal peetakse silmas, et kämpingud ei ole veevarustusega ühendatud. Kavandatava tegevusega ei muudeta pinnamoodi ega looda tingimusi, mis võiksid põhjustada tuule- või veepoolset erosiooni, mis omakorda mõjutaks pinnamoodi. Kavandatava tegevusega ei planeerita ka maaparandust (kuivendamist, niisutamist) ega veekogude veerežiimi muutusi. On oluline, et merega piirnevatel maastikel peab kavandatava uushoonestuse asukoht olema võimalikult vähe eksponeeritud ega tohi häirida vaateid merele või merelt. Kämpingumajade kavandatavast asukohast tulenevalt (rohumaal metsa servas) ei avalda nende rajamine olulist mõju piirkonnas avanevatele vaadetele, kuna merelt vaadates paiknevad rajatavad kämpingumajad nö taskus, jäädes mere ääres piki randa avanevates vaadetes metsaservade taha. Lisaks on kämpingukompleksi hooned ühekorruselised ehk oluliselt madalamad kui piirkonna metsas kasvavad puud. Kavandatava tegevuse ellu viimisel ei muudeta olulisel määral vaba liikumise tingimusi. Avaliku juurdepääsutee rajamise tulemusena paraneb teatud määral juurdepääs mererannale ning seeläbi ei takistata vaba juurdepääsu kallasrajale. Juurdepääsutee on kavandatud eramaal paikneva avaliku juurdepääsuna kallasrajale. Kavandatava tegevusega ei muudeta olulisel määral senist maapinna reljeefi. Samuti ei ole ette näha üleujutusohtu kavandatava hoonestuse alal, Saare maakond, Salme vald, Anseküla küla, Vallimaa detailplaneering, esitatud august

8 kuna sealsed maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku 2,5-3 m. Kavandatavad tehnovõrgud paigaldatakse võimalikult rajatava juurdepääsutee sihis selle rajamisega samaaegselt, vältides maapinna liigset koormamist kaevamisega. Planeeringuala asub osaliselt Kura kurgu hoiualal, mille kaitse-eesmärgiks on linnustiku kaitse. Planeeritud tegevus ei mõjuta Kura kurgu hoiuala kaitse-eesmärke, kuna planeeringuga ei kavandata tegevust hoiualale ega selle vahetusse lähedusse. Planeeringuala ja selle lähiümbruse territooriumil tugevneb kontroll inimtegevuse üle maaomaniku kohaloleku kaudu. Planeeringulahenduse elluviimisel ei teki olulist inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju suurenemist jäätmete käitlemiseks paigaldatakse hoonestusalale konteiner, mille tühjendamiseks sõlmitakse vastav leping. Reovesi kogutakse lekkekindlasse mahutisse ning tühjendatakse vastavat tegevuslitsentsi omava ettevõtte poolt. Veevarustus lahendatakse rajatava puurkaevu baasil. Planeeritud administratiivhoone küte lahendatakse lokaalsena. Olemasoleva metsa vahele haljasaladele on võimalik kavandada ehitised selliselt, et kaitsehaljastuse otstarve ja eesmärk säilub. Ehitustegevusega on koormatud ligikaudu 1,9% maaüksuse kogupindalast seega on kavandatava tegevusega tagatud ranna eripära säilimine. Üleujutuse ohtu maaüksusel ei ole, seega puudub üleujutusest tulenev oht inimese tervisele, varale ja keskkonnale. Vallimaa detailplaneeringuga ei kavandata kallasrajale vaba juurdepääsu piiramist ranna-alale on tagatud eramaal paikneva avaliku kasutusega tee kaudu avalik juurdepääs ranna kallasrajale. Seega on tagatud mererannal vaba liikumine, samas tugevneb maaomaniku kohalviibimisega kontroll tegevuste üle, mis võiksid kallasrada kahjustada. Planeeringuala on valdavalt tasane ja maa-alal ei asu siseveekogusid. Planeeringualale ei ole kavandatud pinnase juurdevedu ega ka selle äravedu, v.a teede ning hoonestuse rajamisega seonduvalt. Ehitamiseks tuleb valida sobivad alad. Valiku tegemisel on lähtutud eesmärgist säilitada võimalikult palju kompaktset metsakooslust. Detailplaneeringu lahendusega ei kaasne olemasoleva Anseküla hoonestatud ala miljöö muutust. Eeldatavalt planeeringuala väärtus paraneb, kuna inimese kohaloleku kaudu on olemas kohapealne kontroll toimuva üle, mets ja rannaäär korrastatakse ja veekaitsevööndi ning kallasraja kasutamine on kontrolli all. Lisaks eelnevale intensiivset maakasutust ei toimu, ehitustegevuseks mittemõeldud ala jääb kasutamiseks metsamaana. Olulist mõju vee-, pinnase- või õhu saastatusele, jäätmetekkele, mürale, vibratsioonile, valgusele, soojusele, kiirgusele ja lõhnale planeeritud tegevusega ei kaasne. Metsa langetamist on lubatud teostada vaid sissesõidutee ja parkla ehitamiseks ning administratiivhoone püstitamiseks selleks planeeringuga ettenähtud alas. Ülejäänud metsamaal on vastavalt kaitsemetsale ettenähtud nõuetele lubatud vaid sanitaarraide teostamine. Lageraie tegemine Vallimaa katastriüksusel on keelatud. Sissesõidutee rajamisel ei planeerita töödega suurel määral maapinna täitmist ja selle süvendamist. Juurdepääsutee rajamisel tuleb silmas pidada, et lubatud on pinnase koorimine ning selle täitmine killustikuga/kruusaga sõidutee ulatuses nii, et maapinna kõrgus tööde käigus suurel määral ei muutuks. Sõidutee serva on kavandatud elektri maakaabelliini paigaldamine, mis tuleb teha koos juurdepääsutee rajamisega. Vastavalt Looduskaitseseaduse 38 lg 5 ja pidades silmas käesolevat planeeringulahendust, on ehituskeeluvööndis ilma selle vähendamiseta kehtestatud detailplaneeringuga lubatud rajada tehnovõrke ja rajatisi. Hoonestuse ning sissesõidutee rajamisel on vajalik ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine. Saare maakond, Salme vald, Anseküla küla, Vallimaa detailplaneering, esitatud august

9 Detailplaneeringuga tehakse Salme vallavolikogule ettepanek vähendada Salme valla rannaalade osaüldplaneeringus Ansekülas Vallimaa katastriüksusel ehituskeeluvööndit hoonestusala ja sissesõidutee ulatuses 110 meetrini veepiirist. 4. Planeeringuga kavandatu 4.1. Planeeritaval alal kruntide moodustamine: Detailplaneeringuga käsitletav maa-ala hõlmab Vallimaa maaüksust (kat tunnus: 72101:002:0302). Maakorraldustoimingute tulemusel moodustatakse 2 (kaks) katastriüksust, uuele hoonestusalale nähakse ette 100% ärimaa sihtotstarbega maaüksus (POS 1), ülejäänud Vallimaa kinnistu jääb peale maakorraldustoiminguid edasi 100% maatulundusmaa sihtotstarbega. Uute maaüksuste piiride kulgemine ning nende täpne pindala täpsustatakse peale katastritoimingute teostamist. Maaüksuste moodustamisel määratakse neile planeeringujärgne sihtotstarve. Salme Vallavalitsus võib hilisemal ehitus- ja kasutuslubade väljastamisel kaalutleda sihtotstarbe muutmist, kui see ei ole vastuolus planeeringu üldise lahendusega ega kahjusta avalikke- või erahuve. Vallavalitsus võib nõuda planeeringuga ettenähtud kitsenduste kandmist Kinnistusraamatusse maaüksuse moodustamisel Planeeringujärgsed krundid: Planeeringujärgse krundi aadressi nimeettepanek Pindala m² Maa sihtotstarve katastriüksuse liikide kaupa Vallimaa % Maatulundusmaa POS % Ärimaa Tabel 1. Planeeritav kinnistu Krundi kasutamise otstarve detailplaneeringu liikide kaupa Kaitseotstarbelise metsa maa (100% MK) Majutushoone maa (100% ÄM) 4.3. Kruntide ehitusõigus Vallimaa maaüksus on olemasolevalt hoonestatud. Käesolev detailplaneering ei näe ette olemasoleva hoonestuse muutmist/laiendamist Vallimaa katastriüksusel. Planeeringuga kavandatakse ehitusõigust moodustatavale ärimaa (POS 1) sihtotstarbega katastriüksusele. Ärimaa sihtotstarbega katastriüksusel on maapealsete ehitiste püstitamine lubatud detailplaneeringu põhijoonisel näidatud hoonestusalal. Ülejäänud alale on lubatud rajada kommunikatsioone/tehnovõrke ning 3,5 m laiuse kruuskattega juurdepääsutee üle Vallimaa katastriüksuse. Hoonestusala on määratud lähtuvalt Tellija soovist ja olemasolevatest tingimustest, arvestades maaüksusel olevaid kitsendusi. Katastriüksus (Vallimaa), pindala m 2 - Katastriüksuse kasutamise sihtotstarve 100% Maatulundusmaa (011; M) Käesoleva detailplaneeringuga ei nähta ette täiendava ehitusõiguse kavandamist Vallimaa katastriüksusele. Saare maakond, Salme vald, Anseküla küla, Vallimaa detailplaneering, esitatud august

10 Katastriüksus (POS 1), pindala 7422 m 2 - Katastriüksuse kasutamise sihtotstarve 100% Ärimaa (002; Ä) - Hoonete suurim lubatud arv krundil 1 administratiivhoone, 10 kämpingut - Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 300 m² (administratiivhoone 100 m 2, kämping 20 m 2 /kämping (täisehitusprotsendiga max 4%) - Hoonete suurim lubatud kõrgus 6 m (1-korruseline) 4.4. Arhitektuursed põhimõtted hoonetele Hoonete ja rajatiste välisilme kavandamisel tuleb arvestada selle sobivust piirkonnas iseloomuliku hoonestusega ja kohaliku omapära ning materjalidega. Hoonestuse täpne lahendus anda ehitusprojekti arhitektuurse osaga. Maa-alal eksisteeriv haljastus tuleb võimalikult säilitada. Hoonestusaladele pinnase tõstmist täitmise teel ei planeerita, sadeveed suunata kalletega hoonetest eemale ja immutada pinnasesse. Sealjuures tuleb jälgida, et sadevett ei suunataks kalletega naabermaaüksustele ega teedele. Moodustatavale ärimaa sihtotstarbega katastriüksusele on kavandatud kaks hoonestusala ühele planeeritakse 100 m 2 ehitusaluse pinnaga administratiivhoone püstitamist ning teisele hoonestusalale on ette nähtud 10 kämpingumaja rajamine, mille kogu ehitusaluseks pinnaks on kavandatud 200 m 2. Administratiivhoone tuleb projekteerida kahepoolse viilkatusega ühekorruseline ehitis, mille katuse materjaliks võib olla puit, roog, sindel, plekk või katusekivi ning hoone välisseinte viimistlusmaterjalina kasutada puitu ja/või looduslikku kivi. Hoone sokliosa viimistleda betooni või loodusliku kiviga. Planeeritavate hoonete aknaraamid ning uksed tehakse puidust ning värvilahendused nii hoonetel kui ka rajatistel peavad olema naturaalsed ja vähe silmatorkavad. Arhitektuursed piirangud: - Katuse kaldenurk kraadi; - Hoonete värvilahendus peab olema tagasihoidlik ja ümbritsevasse keskkonda sobiv; - Piirete rajamine on lubatud III kaitsekategooria laialehelise neiuvaiba kasvuala kaitseks. Soovitatav piirde kõrgus on 1-1,5 meetrit, sealjuures tuleb eelistada kivi-, lattja lippaedu. Keelatud on kasutada massiivseid metallaedu ning muid aedlinlikke aiatüüpe Liikluskorraldus, krundile pääs ja parkimine Maa-ameti maanteede kaardirakenduse kohaselt on a loenduse andmetel Kuressaare-Sääre tee liiklussagedus 625 autot/ööpäevas. Arvestades, et Vallimaa kinnisasjale planeeritakse rajada 10 kämpingut koos administratiivhoonega, siis olulist liiklussageduse kasvu see endaga kaasa ei too. Liiklussageduse märkimisväärse kasvu korral teostatakse ristmiku läbilaskvuse kontrollarvutus ja koostatakse liikluslahenduse planeerimiseks tee-ehituse projekt. Juurdepääs planeeritavale Vallimaa katastriüksusele on olemasoleva mahasõidu kaudu Kuressaare- Sääre (riigimaantee nr 77) teelt. Hädaabi teenuste osutamiseks peab juurdepääsutee laius olema 3,5 meetrit. Sõidutee ning parkimiseks ette nähtud alad planeeritakse kruusakattega. Kraavide rajamise vajadus teede servadesse lahendatakse teeprojekti koostamisel. Teede pinnakatet tõstetakse ümbritsevast maapinnast 20 cm kõrgemale. Sissesõidutee peab olema kruusakattega ning aastaringselt läbitav. Parkimine toimub administratiivhoone vahetus läheduses kruuskattega Saare maakond, Salme vald, Anseküla küla, Vallimaa detailplaneering, esitatud august

11 parkimisplatsil, kämpingumajade juurde sõidukitega liiklemine ei ole lubatud. Lõplik juurdepääsutee asukoht selgitatakse välja tee projektiga. Kavandatava hoonestuse puhul tuleb arvestada mööduva riigimaantee olemasolu ning sellest tulenevaid liiklusest põhjustatud häiringuid (müra, vibratsioon, õhusaaste). Maanteeamet (riigimaantee omanik) ei võta käesolevaga endale kohustusi rakendada leevendusmeetmeid maanteeliiklusest põhjustatud häiringute leevendamiseks planeeringuga käsitletaval alal. Kõik potensiaalsed leevendusmeetmetega seotud kulud kannab arendaja. Iga ristmikule läheneva sõiduki juht peab nägema ristmiku teistelt harudelt lähenevaid sõidukeid õigeaegselt, et oleks võimalik ära hoida kokkupõrget. Seega, peab riigimaanteelt mahasõidul arvestama nähtavuskolmnurkadega. Nähtavuskolmnurgas ei tohi paikneda ühtki nähtavust piiravat takistust, mistõttu on kogu nähtavuskolmnurkade ala käsitletav kui võimaliku raadamise vajadusega ala. Nähtavuskolmnurka võib istutada üksikuid puid või madalaid põõsaid, millest viimased ei tohi kasvada kõrgemaks kui 0,4 m. Planeeringuga seotud liikluslahendused ning juurdepääsuteed tuleb rajada (mh nähtavust piiravad istandikud, puud, põõsad või liiklusele ohtlikud rajatised tuleb kõrvaldada) enne planeeringualale mistahes hoone ehitusloa väljastamist. Planeeringuga seotud rajatiste väljaehitamise kohustus on arendajal, Maanteeamet ei võta endale kohustusi planeeringuga seotud rajatiste väljaehitamiseks. Kõik planeeringualaga seotud tehnilised projektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigimaantee kaitsevööndis, tuleb kooskõlastada Maanteeametiga. Tee ehitusprojekte võib koostada vaid vastavat pädevust omav isik. Juurdepääsuna planeeringualale tuleb kasutada olemasolevat mahasõitu riigimaanteelt. Täiendavate mahasõitude kavandamine riigimaanteelt ei ole lubatud Tuleohutusnõuded Tuleohutusnõuete juures tuleb planeeritava maa-ala uute hoonete projekteerimise käigus lähtuda Siseministri 30. märtsi a määrusest nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele. Planeeritavate hoonete vaheline kuja peab olema minimaalselt 8 m. Alal on lubatud hooned tuleohutusklassiga TP-3. Tuletõrjevesi saadakse tuletõrje veevõtukaevust, mis tuleb rajada planeeringu põhijoonisel näidatud asukohta (tuletõrje veevõtu paak 100 m 3 maapealse hüdrandiga). Tuletõrje veevõtukaev/hüdrant ehitatakse välja vastavalt nõuetele, tagades aastaringse veekasutuse. Tuletõrje veevõtukaevu juures on tagatud autode manööverdamiseks vajalik ala parkimisplatsil. Tuletõrje veevõtu paagi asemel on lubatud rajada tiik tuletõrjevee võtuks. Planeeritava alaga piirnevatel kinnistutel on tagatud minimaalne hoonetevaheline kaugus, mis on 8 m. Hoonetevaheline kuja peab takistama tule levikut teistele hoonetele, kusjuures juhul, kui hoonetevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tahada ehituslike või muude abinõudega Keskkonnakaitselised tingimused Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused kohaselt asub Vallimaa maaüksus rohelise võrgustiku koridori alal, mis eeldab, et planeeringu elluviimisel tuleb maa-alal olev kõrghaljastus maksimaalselt säilitada. Saare maakond, Salme vald, Anseküla küla, Vallimaa detailplaneering, esitatud august

12 Planeeritav tegevus ei oma olulist keskkonnamõju ega oma vahetut ja kaudset mõju inimeste tervisele ja heaolule. Planeeringualal ei esine üldist ega lokaalset keskkonnareostust. Puuduvad muinsuskaitse all olevad objektid. Rajatavate hoonete ümbrus planeeritakse hoonestuse ehitusprojekti koosseisus. Täpsemad kõrgusmärgid antakse nende projektide vertikaalplaneerimise joonistega. Ehitusprojektides näha ette teedelt ja platsidelt sadevete valgumine haljasaladele, kuid jälgida tuleb, et sadevett ei juhitaks naaberkinnistutele. Sadevete kanalisatsiooni käesoleva planeeringuga ei planeerita. Ehitusel ei tohi kasutada keskkonnaohtlikke materjale ja aineid. Prügi ladustamine toimub Kudjape jäätmejaama. Prügiveo korraldamiseks tuleb maaomanikul sõlmida leping jäätmeveoga tegeleva ettevõttega. Maaüksusele tuleb paigutada prügi kogumiseks ettenähtud konteinerid. Vallimaa kinnistule jääb III kaitsekategooria taimeliigi, laialeheline neiuvaip (Epipactis helleborine), kasvukoht. Samuti ulatub Vallimaa kinnisasjale I kaitsekategooria loomaliigi sihtkaitsevöönd. Lisaks piirneb Vallimaa kinnistu idast Kura kurgu hoiualaga (KLO ), mis on ühtlasi Natura 2000 linnuala. Nii administratiivhoone kui ka kämpingute hoonestusalad on planeeritud selliselt, et need jääksid väljapoole kõiki eelpool nimetatud keskkonnakaitselisi objekte ja piiranguvööndeid. Piiramaks inimeste juurdepääsu laialehelise neiuvaiba kasvukohale, on planeeringuga ette nähtud puidust aedade rajamine (vt täpsemat lahendust jooniselt Põhijoonis tehnovõrkudega ). 5. Tehnovõrkude lahendus 5.1. Elektrivarustus Elektrivarustuse lahendusel on arvestatud Elektrilevi OÜ Saarte regiooni poolt a väljastatud tehniliste tingimustega nr Vallimaa kämpinguala varustamine elektrienergiaga näha ette Imari alajaama, fiidri F1 õhuliinilt maakaabliga. Planeeringus on ühildatud juurdepääsuteega elektriliini koridor toitepunktist kuni liitumiskilbini. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub arendaja kulul, mille kohta tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada kirjalik taotlus. Liitumiskilbi lõplik asukoht valida selliselt, et liitumiskilbis paikneva arvesti näidu fikseerimine ja kilbi teenindamine on võimalik igal ajal ja ohutult (liitumispunkti mõõtekilbi ees peab olema teenindusruumi vähemalt 1 m). Liitumiskilbi asukoht ei tohi segada jalakäijate ega transpordi liiklust. Elektrivarustus on kavandatud lahendada madalpinge maakaabelliini abil. Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime 3x20A. Peale planeeringu kehtestamist tuleb elektrienergia saamiseks esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Liitumispunktid projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ. Liitumispunktist edasi peab klient ise projekteerima ja ehitama oma vajadustele ja nõuetele vastava kaabelliini. Krundisisesed võrgud alates liitumiskilbist lahendada koos objekti elektrivarustuse projektiga Sidevarustus Sidevarustus telefoni- ja internetiühendus planeeritaval alal lahendatakse mobiilse interneti kaudu. Saare maakond, Salme vald, Anseküla küla, Vallimaa detailplaneering, esitatud august

13 5.3. Veevarustus, reoveekanalisatsioon ja sademeveekanalisatsioon Planeeritava administratiivhoone veevarustus lahendatakse individuaalpuurkaevu baasil, mille hooldusala on kavandatud 10 m, kuna vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m 3 /ööpäevas. Andmed täpsustatakse puurkaevu projektiga. Kämpingutele veevarustust ei planeerita. Planeeringualal on tegemist keskmiselt kaitstud põhjavee alaga. Sademevett võib juhtida otse maapinda, sealjuures pöörates tähelepanu, et sademevett ei tohi teadlikult juhtida naaberkinnistutele. Detailplaneeringu joonisel nr 3 Põhijoonis tehnovõrkudega on näidatud 10 m 3 suuruse mahuga lekkekindla reoveemahuti soovituslik asukoht. Reoveemahuti on kavandatud administratiivhoone lähedusse sissesõidutee kõrvale. Reovee kogumine toimub ainult administratiivhoonest, kämpingutesse reoveelahendust ei planeerita. Omapuhastite lõplikud asukohad täpsustuvad tehnilise eriprojektiga. Reoveemahuti tühjendamiseks on vajalik lepingu sõlmimine teenust osutava litsenseeritud ettevõtjaga Soojavarustus Planeeritud administratiivhoone küte lahendatakse lokaalsena hoone projekteerimise käigus. Küttena kasutada looduslikke ja taastuvaid energiaallikaid (puit, õhksoojuspump jne). Keelatud on kasutada loodust reostavaid küttematerjale (nt kivisüsi). Kämpinguid köetakse vastavalt vajadusele elektriradiaatoritega. 6. Servituudid Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Vallimaa maaüksusele planeeritava elektrimaakaabli kaitsevööndi ulatuses. Seada juurdepääsuservituut Vallimaa kinnistule Kuivati kinnistu kasuks. 7. Energiatõhusus Kruntidele täiendava ehitusõiguse taotlemisel tuleb hoonete küttesüsteemi valikul juhinduda küttesüsteemi energiatõhususest. Hoonete projekteerimisel lähtuda Hoone energiatõhususe miinimumnõudetest. 8. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused. Korrashoid on üks tähtsamaid tegureid. Korrastatud keskonnas on meeldiv viibida ja selles tekib turvatunne. Seega tuleb ehitustegevuse lõppedes alad koheselt korrastada ja lõplikult viimistleda, nii on ala kahjustamise tõenäosus palju väiksem. Prügiladustamisel kasutada süttimatust materjalist suletavaid prügianumaid, süttiv prügi kiirelt eemaldada. Juurdepääs, selle nähtavus ja vaateväli. Korrektselt väljaehitatud ja selgelt eristatud juurdepääs koos piisava valgustusega vähendavad kuritegevuse riske. Turvalisust tõstab ka turvateenuseid pakkuva firmaga valvelepingu sõlmimine. Saare maakond, Salme vald, Anseküla küla, Vallimaa detailplaneering, esitatud august

14 Vargused ja vandalism. Pimedad nurgatagused ja hoov tekitavad järelvalveta tunde ning hõlbustavad kuritegevust. Jälgida tuleb ka hoonete tagumisi sissepääse, mis ei ole tänavalt nähtavad, paigaldades neile liikumisanduriga varustatud valgustid. Hoone sisenemisruumid varustada turvalukkudega, aknad-uksed ehitada tugevate raamide ja klaasidega. 9. Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused kohaselt paikneb planeeringuala rohelise võrgustiku rohekoridori alal ning esteetilise ja puhkeväärtusega alal. Roheline võrgustik on planeerimisalane mõiste, mis funktsionaalselt täiendab kaitsealade võrgustikku, ühendades need looduslike aladega ühtseks terviklikuks süsteemiks. Võrgustiku moodustavad ümbritsevatest aladest kõrgema loodusliku väärtusega ja/või intensiivse majandustegevuse suhtes tundlikud alad. Planeeringuala asub tugialasid ühendava nn mikrovõrgustiku piirkonnas, mis valdavalt koosneb metsa-aladest ning pool-looduslikest kooslustest. Arvestades Saaremaale iseloomulikku maastikustruktuuri, kus maastikuüksused on väikesed, ei eristata piirkonna mikrovõrgustikus koridore, ribastruktuure, ribastruktuuride sõlmesid ja astmelaudu. Mikrovõrgustiku ülesanne on tagada rohelise võrgustiku tugialade vaheline sidusus ja kogu võrgustiku terviklikkus. Rohelise võrgustiku kui terviku ülesandeks on inimtekkeliste mõjude pehmendamine ja korvamine. Ökovõrgustikus toimub koosluste areng looduslikkuse suunas, see toodab bioloogilist mitmekesisust. Kogu rohelise võrgustiku toimimine hoiab alal inimesele elutähtsaid keskkonda kujundavaid protsesse (põhja- ja pinnaveeteke, õhu puhastumine, keemiliste elementide looduslikud ringed). Siin seotakse, töötatakse ümber või ladustatakse inimtegevusega kaasnevad aine ja energia. Inimestele võimaldab roheline võrgustik koha puhkamiseks, aga ka looduslähedase elulaadi viljelemiseks. Rohelise võrgustiku toimimise kõige olulisem meede on võrgustiku terviklikkuse/sidususe tagamine. Selleks on rohelise võrgustiku aladel Saare maakonnas järgmised üldised tingimused: 1. Maakasutuse kavandamisel: 1.1. Vältida olulise ruumilise mõjuga objektide rajamist; 1.2. Kompaktse hoonestusega alade asukohavalik toimub ainult üldplaneeringu alusel. Et vältida rohelise võrgustiku hiilivat killustamist, on ebasoovitav katastriüksuste jagamine elamuehituse eesmärgil (v.a maakatastriseaduse 18 lg 7 ja lg 8); 1.3. Planeeringutega maakasutuse kavandamisel ja ehitustingimuste määramisel säilitada looduslike alade sidusus, vajadusel kavandada rohealade hõivamist leevendavad või kompenseerivad meetmed; 1.4. Teede ja liinirajatiste asukohavalikul eelistada olemasolevaid trasse/koridore, -teid, pinnasteid, elektriliine; õhuliinidele eelistada maakaableid. Esteetilise väärtusega on maastikud, mis on mitmekesised, vaheldusrikkad, omapärased või lihtsalt väga ilusad. Väärtust tõstavad teedelt avanevad ilusad vaated ja maastiku hooldatud ilme. Väärtust Saare maakond, Salme vald, Anseküla küla, Vallimaa detailplaneering, esitatud august

15 kahandavad maastikku halvasti sobitatud suuremad hooned või rajatised, kõrgepingeliinid, prügimäed jt häirivad tegurid. Väärtuslik puhkemaastik võib olla nii põlismets kui kohalikku ajalugu ja traditsioone väljendav ilus kultuurmaastik. Ala väärtust tõstab läheduses asuv meri, järv või muu veekogu, samuti kõikvõimalikud vaatamisväärsused. Puhkemaastik peab olema kergesti ligipääsetav. Saare maakonnas on kõrge esteetilise ja puhkeväärtusega eelkõige ranna-alad. 2. Maakasutustingimused 2.1. Säilitada põllumajanduslike alade avatust ja vaateid maastikuelementidele, eriti avalikult kasutatavate teede ääres Säilitada looduslikke ja pool-looduslikke alasid ning vaateid neile Turismi- ja puhkemajanduse arendamisel tuleb arvestada kohaliku keskkonna (nii loodusliku, kultuurilise kui ka sotsiaalse) koormustaluvusega Puhke- ja virgestusmaade määratlemine ja kasutuselevõtt toimub reeglina üld- või detailplaneeringu alusel, millega seatakse ka kasutustingimused nende puhkeotstarbelise toimimise ja hea seisundi tagamiseks Puhkeala kokkulangemisel kaitsealaga tuleb arvestada mõlemast kasutusviisist lähtuvate piirangutega ning leida nii sotsiaalseid vajadusi kui kaitseala kaitse-eesmärke rahuldav lahendus. Kui ala on intensiivselt kasutatav ning seetõttu on ohustatud ala väärtuse säilimine, tuleb planeeringuga seada vajalikku külastust suunava infrastruktuuri väljaehitamise nõue ning vajadusel kohandada ala kaitse-eeskirja Maastiku esteetilist ja puhkeväärtust potensiaalselt kahjustavaid olulise ruumilise mõjuga objekte ja kõrgehitisi nagu mastid, tuulegeneraatorid jms üldjuhul ei kavandata Merega piirnevatel maastikel peab kavandatava uushoonestuse asukoht olema võimalikult vähe eksponeeritud ega tohi häirida vaateid merelt või merele. Hoonete ja rajatiste kõrgus üldjuhul ei tohi kõrghaljastuse olemasolul seda ületada. 10. Kehtivad piirangud Tehnovõrgud ja -rajatised Alus: Asjaõigusseadus (RT I 1993, 39, 590). Kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjal maapinnal, maapõues ning õhuruumis ehitatavaid tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), kui need on teiste kinnisasjade eesmärgipäraseks kasutamiseks või majandamiseks vajalikud, nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Elektripaigaldiste kaitsevöönd Alus: Seadme ohutuse seadus (RT I, ,4); Majandus- ja taristuministri a määrus nr 73 Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded (RT I, , 4). Saare maakond, Salme vald, Anseküla küla, Vallimaa detailplaneering, esitatud august

16 Elektripaigaldise kaitsevöönd on elektripaigaldist, kui see on iseseisev ehitis, ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus ohutuse tagamise vajadusest lähtudes kehtivad kasutuspiirangud. Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele, põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning tekitada muul viisil olukorda, mis võib ohustada inimest, vara või keskkonda, samuti korraldada kõrgepingepaigaldise õhuliini kaitsevööndis massiüritusi. Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. Elektripaigaldise omaniku loata on keelatud: elektripaigaldise kaitsevööndis ehitada, sealhulgas ehitada tanklat, ladustada jäätmeid, materjale ja aineid, teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis- ja maaparandustöid, teha tuld, istutada ning langetada puid; maakaabelliinide kaitsevööndis töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit, küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit ning ladustada ja teisaldada raskusi. 11. Planeeringu elluviimine Detailplaneeringus kavandatud tööde järjekord: 1. Teostada maakorraldustoimingud ärimaa sihtotstarbega katastriüksuse väljakruntimine Vallimaa kinnisasjast. 2. Tehnovõrkude ning juurdepääsutee rajamine. Arendusega seotud teed tuleb rajada ning nähtavust piiravad istandikud, puud, põõsad või liiklusele ohtlikud rajatised kõrvaldada enne planeeringualale mistahes hoone ehitusloa väljastamist. Maanteeamet ei võta endale kohustusi planeeringuga seotud rajatiste väljaehitamiseks. 3. Administratiivhoonele ehitusprojekti koostamine, ehitusloa taotlemine. 4. Administratiivhoone ja kämpingmajade ehitus. 5. Administratiivhoonele kasutusloa taotlemine. Saare maakond, Salme vald, Anseküla küla, Vallimaa detailplaneering, esitatud august

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

seletuskiri Kingu I

seletuskiri Kingu I SISUKORD 1 PLANEERITAVA ALA ASEND JA ISELOOMUSTUS...2 1.1 Planeeritava ala asukoht...2 1.2 Planeeringualal läbiviidud uurimistööd...2 1.3 Olemasoleva olukorra iseloomustus...2 2 PLANEERINGU LAHENDUS...3

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Lossi 9

Lossi 9 Tellija: Algataja: Täitja: OTEPÄÄ VALLAVALTSUS SA TEHVANDI SPORDIKESKUS Klotoid OÜ Reg kood 10207096 Rohu tn 5 93819 Kuressaare Tel 453 3723 Mob 508 4489 Faks 453 3695 E-mail: klotoid@sarma.ee Maanteeameti

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc Eksperdi kommentaarid Tallinna rohealade teemaplaneeringu KSH aruandele laekunud märkustele ja ettepanekutele 1. Lillepi Pargi Selts MTÜ Lillepi Pargi Seltsi juhatus [---] avaldab tunnustust aruande koostajale.

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem