Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE"

Väljavõte

1 Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri ja joonised Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: PÕLVAMAA, PÕLVA VALD,TILSI KÜLA, ÄGLIMÄE (KÜ 38501:003:0788) JA ÄGLIMÄE (KÜ 38501:003:0789) KATASTRIÜKSUS HR RAINER KÄGO Kobras AS Juhataja: URMAS URI Planeerija, projektijuht: Planeerija assistent: TEELE NIGOLA Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7 PIIA KIRSIMÄE Kontrollija: KADRI KATTAI Oktoober 2018 TARTU

2 Kobras AS töö nr

3 Üldinfo TÖÖ NIMETUS: OBJEKTI ASUKOHT: Põlvamaa, Põlva vald, Tilsi küla, Äglimäe kinnistu (kü 38501:003:0788) ja Äglimäe kinnistu (kü 38201:003:0789) TÖÖ EESMÄRK: Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringualal 4 üksikelamumaa, 1 segafunktsiooniga maa (75 % üksikelamumaa, 25 % kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa), 1 transpordimaa ja 1 maatulundusmaa katastriüksuse moodustamine, Ranniku (38501:003:0867), Savi (38501:003:0042), Kõrbjärvepõllu (38501:003:0102), Kraavi (38501:003:0779), Alasilla (38501:003:0064) ja Järve (38501:003:0101) katastriüksuste ning uute moodustatavate katastriüksuste juurdepääsuteede planeerimine, moodustatavate katastriüksuste sihtotstarbe määramine, planeeringualal ehitusõiguse, kujade, tehnovõrkude ja - rajatiste asukoha määramine, ehitusala piiritlemine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, juurdepääsuteede asukoha ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimisel. Planeeringuala pindala on ca 20 hektarit. TÖÖ LIIK: TÖÖ TELLIJA: Detailplaneering Hr Rainer Kägo KOHALIK OMAVALITSUS: (otsustaja) TÖÖ TÄITJA: Projekti juht: Planeeringu koostajad: Konsultandid: Kontrollijad: Põlva Vallavalitsus Kobras AS Registrikood Riia 35, Tartu Tel Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija Tel , Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija Piia Kirsimäe - planeerija assistent Kadri Kattai - maastikuarhitekt-planeerija Urmas Uri - geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046), planeeringu keskkonnatingimuste küsimustega tegelev spetsialist Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija Kadri Kattai - maastikuarhitekt-planeerija Kobras AS töö nr

4 Kobras AS litsentsid / tegevusload: 1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents: KMH0046 Urmas Uri 2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtekspert: Urmas Uri 3. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379. Hüdrogeoloogilised uuringud. Hüdrogeoloogiline kaardistamine. 4. Maakorraldustööd. Tegevuslitsents 15 MA-k. 5. MTR-i majandustegevusteated: Ehitusuuringud EG ; Ehitusprojekti ekspertiis EK ; Omanikujärelevalve EO ; Projekteerimine EP Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud: Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO ; Maaparandussüsteemi projekteerimine MP ; Maaparanduse uurimistöö MU ; Maaparanduse ekspertiis MK Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008. Vastutav spetsialist Teele Nigola (VS 606/2012, tähtajatu). Ehitismälestiste, ajaloomälestiste, tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi nimekirja objektil konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringud ja muinsuskaitseline järelevalve (s.h muinsuskaitsealadel) maastikuarhitektuuri valdkonnas. 8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, heit- ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1536/18, Tanel Mäger Nr 1535/ Kutsetunnistused: Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr Urmas Uri; Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr Tanel Mäger; Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr Erki Kõnd; Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr Oleg Sosnovski; Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr Martin Võru; Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr E Ervin R. Piirsalu; Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E Ervin R. Piirsalu; Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr Teele Nigola; Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus Teele Nigola; Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr Ivo Maasik; Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr Marek Maaring; Markšeider, tase 6, kutsetunnistus nr Ivo Maasik. Kobras AS töö nr

5 SISUKORD 1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS ARVESTAMISELE KUULUVAD VAREM KOOSTATUD PLANEERINGUD JA DOKUMENDID OLEMASOLEVAD ALUSPLAANID JA MUUD INFOALLIKAD DETAILPLANEERINGU KOOSTAJAD OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS PLANEERITAVA ALA ASUKOHT PLANEERINGUALA ISELOOMUSTUS ÜLDPLANEERINGULE VASTAVUS KONTAKTVÖÖNDI FUNKTSIONAALSED SEOSED SEADUSTIKUST TULENEVAD NÕUDED JA PIIRANGUD PLANEERIMISETTEPANEK PLANEERINGU KONTSEPTSIOON PLANEERITAVA ALA KRUNTIDEKS JAOTAMINE JA KRUNDI EHITUSÕIGUS KRUNDI HOONESTUSALA PIIRITLEMINE ARHITEKTUURINÕUDED EHITISTELE TÄNAVA MAA-ALAD, LIIKLUS- JA PARKIMISKORRALDUS HALJASTUSE JA HEAKORRA PÕHIMÕTTED TEHNOVÕRKUDE JA -RAJATISTE ASUKOHAD SADEMEVEE- JA REOVEEKANALISATSIOON VEEVARUSTUS, SH TULETÕRJE VEEVARUSTUS ELEKTRIVARUSTUS, SH VÄLISVALGUSTUS SIDEVARUSTUS SOOJAVARUSTUS SERVITUUDI ETTEPANEKUD NING NENDE ULATUS KESKKONNATINGIMUSED PLANEERINGUGA KAVANDATU ELLUVIIMISEKS KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED PLANEERINGU KEHTESTAMISEST TULENEVATE VÕIMALIKE KAHJUDE HÜVITAJA PLANEERINGU ELLUVIIMISE VÕIMALUSED KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE JOONISED ASENDISKEEM M 1: FUNKTSIONAALSETE SEOSTE SKEEM M 1: OLEMASOLEV OLUKORD M 1: PÕHIJOONIS M 1: LISAD LAHEDA VALLAVALITSUS, DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUS ÄGLIMÄE DETAILPLANEERINGU ARUTELU KOOSOLEKU PROTOKOLL LAHEDA VALLAVOLIKOGU OTSUS NR 17 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMINE DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TEADA AMETLIKES TEADAANNETES LAHEDA VALLAVALITSUSE TEATIS Kobras AS töö nr

6 6.6. ELEKTRILEVI OÜ TEHNILISED TINGIMUSED NR PÕLVA MAAVALITSUSE KIRI NR 12-2/16/ ÄGLIMÄE DETAILPLANEERINGU KOOSTAMINE MAANTEEAMETI KIRI NR 15-2/ /454 SEISUKOHTADE VÄLJASTAMINE ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTUS, KOOSOLEKU PROTOKOLL Kobras AS töö nr

7 1. Planeeringu koostamise alus Detailplaneeringu koostamise aluseks on Laheda Vallavolikogu otsus nr 17 Detailplaneeringu koostamise algatamine ning otsuse lisa 1 (planeeringuala kaart 1) ja lisa 2 (planeeringuala kaart 2). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks vastavalt algatusotsusele on uute katastriüksuste moodustamine, moodustatavate üksuste sihtotstarbe määramine, planeeringualal ehitusõiguse, kujade, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, ehitusala piiritlemine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, juurdepääsuteede asukoha ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimisel. Planeeringuga tehakse ettepanek jagada Äglimäe kinnistute maa-ala nelja elamumaa, ühe segafunktsiooniga maa (75 % üksikelamumaa, 25 % kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa), ühe transpordimaa ja ühe maatulundusmaa katastriüksuseks ning kavandada Ranniku (38501:003:0867), Savi (38501:003:0042), Kõrbjärvepõllu (38501:003:0102), Kraavi (38501:003:0779), Alasilla (38501:003:0064) ja Järve (38501:003:0101) katastriüksuste ning uute moodustatavate katastriüksuste juurdepääsuteed. Käesolev detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas. Planeeringuga täpsustatakse üldplaneeringut pere- ja ridaelamumaa paiknemise osas sama krundi piires Arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud ja dokumendid Laheda Vallavolikogu otsus nr 17 Detailplaneeringu koostamise algatamine ning otsuse lisa 1 (planeeringuala kaart 1) ja lisa 2 (planeeringuala kaart 2); Laheda Vallavolikogu a määrusega nr 12 kehtestatud Laheda valla üldplaneering ; Laheda Vallavolikogu a määrus nr 18 Laheda valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks ; Põlva maakonnaplaneering Põlva maakonnaplaneering 2030+, kehtestatud Põlva maavanema a korraldusega nr 1-1/17/676; Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava , vastu võetud Laheda Vallavolikogu poolt otsusega nr Olemasolevad alusplaanid ja muud infoallikad Detailplaneeringu alusplaanina on kasutatud Kobras AS poolt koostatud Äglimäe katastriüksuse geodeetilist alusplaani mõõtkavas 1:500, töö nr (Põlvamaa, Laheda vald, Tilsi küla Äglimäe katastriüksuse osaline geodeetiline mõõdistus), koostatud Täiendav info tugineb Maa-ameti Maa-ameti Geoportaali kaardirakendustele ( ning EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur informatsioonile seisuga Kobras AS töö nr

8 1.3. Detailplaneeringu koostajad Käesoleva detailplaneeringu koostamises osalesid Kobras AS-i poolt planeerijad Teele Nigola, Kadri Kattai ning assistent Piia Kirsimäe, konsultandina Urmas Uri ja Reet Lehtla ja kontrollijana Kadri Kattai ja Reet Lehtla. 2. Olemasoleva olukorra iseloomustus 2.1. Planeeritava ala asukoht Planeeringuala asub Põlva maakonnas Põlva vallas (endine Laheda vald) 1 Tilsi külas Kõrbjärve lõunakaldal. Detailplaneeringu alal paiknevad Äglimäe katastriüksused (katastritunnustega 38501:003:0788 ja 38501:003:0789), mille pindalad on vastavalt 19,4 ha ja 1,10 ha. Katastriüksuste sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Planeeringuala asukoht on toodud skeemil 1 ja täpsemalt joonisel 1. Skeem 1. Planeeringuala asukoht (Aluskaart: Maa-ameti geoportaal) Planeeringuala piirinaabriteks on järgmised maaüksused: põhjas: Tilsi Kõrbjärv (katastriüksuse tunnus 38501:003:0155, veekogude maa 100%); idas: 1 Tulenevalt Vabariigi Valitsuse määrusest nr 21 " Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse- Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse määruse nr 159 Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine muutmine" 1 moodustati Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse- Kuuste valla ühinemise teel uus haldusüksus mille nimeks määrati Põlva vald. Kobras AS töö nr

9 Rehemäe (katastriüksuse tunnus 38501:003:0812, maatulundusmaa 100%); lõunas: Tilsi-Mustajõe tee (katastriüksuse tunnus 38501:003:0855, transpordimaa 100%); Reformimata riigimaa läänes: Alasilla (katastriüksuse tunnus 38501:003:0064, maatulundusmaa 100%); Kraavi (katastriüksuse tunnus 38501:003:0779, maatulundusmaa 100%); Kõrbjärvepõllu (katastriüksuse tunnus 38501:003:0102, maatulundusmaa 100%); Savi (katastriüksuse tunnus 38501:003:0042, elamumaa 100%) Planeeringuala iseloomustus Planeeringuala lõunapoolne osa ulatub osaliselt Tilsi küla keskuse alale. Tilsi küla keskuse moodustab Pikkjärve ümbritsev kompaktse hoonestusega ala, mis on ühtlasi Laheda valla üldplaneeringuga määratud reoveekogumisala ja detailplaneeringu koostamise kohustusega ala. Planeeringuala asub Pikkjärvest (KKR kood VEE212480) ca 1 km kaugusel läänes, põhjasuunast piirneb planeeringuala Tilsi Kõrbjärvega (KKR kood VEE ). Suurema Äglimäe katastriüksuse 19,4 ha suurusest pindalast moodustab haritav maa 18,41 ha, metsamaa 0,5 ha, õuemaa 0,14 ha, looduslik rohumaa 0,1 ha ja muu maa 0,25 ha. Väiksema Äglimäe katastriüksuse 1,10 ha suurusest pindalast moodustab haritav maa 0,74 ha, metsamaa 0,21 ha, looduslik rohumaa 0,06 ha ja muu maa 0,09 ha. Äglimäe kinnistute sihtotstarve on maatulundusmaa. Hoonetest asub suuremal Äglimäe kinnistul (kü 38501:003:0788) elamukompleks elumaja ja kahe kõrvalhoonega. Juurdepääs hoonetele toimub Tilsi-Mustajõe teelt (kõrvalmaantee nr 18114). Väiksema Äglimäe kinnistu (kü 38501:003:0789) juurdepääs on täna võimalik kohalike teede (Lauluväljaku tee nr ja Hoole-Kõrbjärve tee nr ) kaudu, mis viivad Kõrbjärve lõunakallast ääristava teeni, kuskohast pääseb planeeringualale läbi Rehemäe kinnistu ning reformimata riigimaa. Järveäärset pinnasteed kasutatatakse juurdepääsuks ka Ranniku elamumaale (kü 38501:003:0867) ja Järve maatulundusmaale (kü 38501:003:0101). Pinnastee on rajatud järve järsule nõlvale ning selle konstruktsioon on ebapüsiv. Sademevee valgumisel järve toimub järjepidev tee ärakanne. Tee on halvas seisukorras ning varisemisohtlik. Järveäärset pinnasteed ääristavad mõlemalt poolt võsa ja puud, mis on liigendatud ka avatud aladega. Kõrghaljastust on teataval määral ka suuremal Äglimäe kinnistul (kü 38501:003:0788) paikneva hoonetekompleksi ümbruses. Lähimad elamud asuvad planeeringualast läänes, naabruses paikneval Kraavi kinnistul (kü 38501:003:0779, 100% maatulundusmaa), planeeringualast loodesse jääval Ranniku kinnistul (kü 38501:003:0867, 100% elamumaa) ja Järve kinnistul (kü 38501:003:0101, 100% maatulundusmaa). Planeeringuala vahetus läheduses, mõnesaja meetri kaugusel idas on kehtestatud biopuhasti Kobras AS töö nr

10 katastriüksuse detailplaneering (töö nr:dp-18.89, kehtestatud Põlva Vallavalituse otsusega nr 2-3/472), millega planeeritakse alale reoveepuhasti ja puurkaev. Planeeringuala piirneb Laheda Vallavolikogu otsusega nr 22 kehtestatud Tilsi küla Kõrbjärve puhkeala detailplaneeringuga. Viimane hõlmab Kõrbjärve ja järveäärset maa-ala (planeeritava reoveepuhasti ja järve vahele jäävat ala) (joonis 2). Planeeringualast lõunasuunas paikneb kõrvalmaantee nr Tilsi-Mustajõe, planeeringuala läheduses on tee pinnatud. Maantee ühendab kõrvalmaanteed nr Puskaru-Väimela ja nr Tilsi-Naruski ning ühtlasi Mustajõe ja Tilsi küla. Maastikuliselt asub ala Ugandi lavamaa lõunaosas. Maapinna kõrgus planeeringualal varieerub, jäädes vahemikku 83,3 m kuni 100 m - seega on kõrguste vahe planeeringualal üle 16 meetri. Maapind langeb lõunasuunas, suuremad kõrguste erinevused on ala põhjapoolses osas. Äglimäe kinnistute põhjaosa läbiva pinnastee ja Kõrbjärve vahel on maapinna kõrguste erinevus kohati peaaegu 6 meetrit. Planeeringuala katab suuremas osas kahkjas leetunud muld (LP), mille lähtekivimiks on valdavalt punakaspruun või pruun liivsavimoreen. Ala põhjaosas leidub vähemal määral ka keskmiselt erodeeritud kahkjat leetunud ja leetunud mulda (E2I) ja nõrgalt erodeeritud kahkjat leetunud mulda (LP). Kõrbjärvekalda ääres on tegemist gleistunud lammimullaga (AG). Detailplaneeringu ala piirkonna maapinnalt esimese poorsete kivimitega seotud aluspõhjalise põhjaveekihi looduslikku kaitstust on hinnatud suhteliselt kaitstuks ja reostusohtlikkus madalaks (Eesti põhjavee kaitstuse kaart; Eesti Geoloogiakeskus, 2001). Planeeringuala iseloomustus on graafiliselt kujutatud olemasoleva olukorra joonisel (joonis 3) Üldplaneeringule vastavus Laheda valla üldplaneeringuga on käesoleva detailplaneeringu maa-ala lõunapoolsele osale (Äglimäe kinnistul (kü 38501:003:0788) olemasolevast hoonetekompleksi ja Tilsi-Mustajõe maantee vahelisele alale) määratud pere- ja ridaelamumaa juhtfunktsioon, kuhu võib rajada ühepereelamuid ning ridaelamuid. Nimetatud ala on ühtlasi üldplaneeringu järgi kompaktse hoonestusega ala piiriks. Ehitamise tingimused on määratud valla üldplaneeringus. Detailplaneeringuala põhjapoolne ala on ära näidatud kui väärtuslik põllumaa ning ühtlasi on see hajaasustusega piirkond. Kõrbjärve ääristav metsane riba on üldplaneeringus ära märgitud kui metsamajandusmaa. Elamualade ja eluasemekohtade arendamise üldpõhimõtted Laheda valla üldplaneeringus on järgmised: Uute elamualade planeerimiseks on sobivad alad olemasolevates külakeskustes ja nende lähiümbruses. Olulised on kommunikatsioonide paigaldamise võimalused (läheduses Kobras AS töö nr

11 olemasolevad teed ja tehnotrassid), et uute alade arendamisel võimalikult vähe kahjustada ümbritsevat looduslikku keskkonda. Uute elamualade arendamisel on sobivaks hoonetüübiks ühepereelamu või ridaelamu. Vajadus korterelamute rajamise järele puudub. Alade arendamisel tuleb järgida madala hoonestuse põhimõtteid. Laheda valla üldplaneering sätestab, et Tilsi küla kompaktse hoonestusega alal ja kompaktselt hoonestatavatel aladel on elamukrundi suurus vähemalt 2000 m 2, elamute ehitamisel tuleb lähtuda ümbritseva keskkonna arhitektuurilisest struktuurist ning arvestada vaatega planeeringualalt ja planeeringualale. Pere- ja ridaelamumaal on ühele krundile lubatud ehitada 1 elamu ja kuni 2 kõrvalhoonet. Kõikidele maa-aladele ehitamisel tuleb üldplaneeringu järgi hoone esinduslik külg planeerida avaliku tee ja/või veekogu poole. Olemasolevatel kompaktsetel hoonestusaladel või kompaktselt hoonestatavatel aladel tuleb arvestada olemasolevate hoonete mahtude ja kõrgustega, et tagada olemasoleva asustusstruktuuri säilimine. Olemasolevatel põllu- ja metsamaadel tuleb tagada alade sihtotstarbeline kasutamine. Väärtuslikud põllumaad (boniteedipunktiga 39 ja üle) tuleb säilitada ning hetkel aktiivsest kasutusest väljaspool olevatel aladel tuleb tagada maastikuhooldus (näit. heina niitmine põllupeenardelt). Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek täpsustada üldplaneeringuga määratud perspektiivset elamumaad, kompaktse hoonestusega ala ja reovee kogumisala liigutades antud alasid Äglimäe kinnistu (kü 38501:003:0788, 38501:003:0789) piires Tilsi Mustajõe tee äärest Kõrbjärve äärsele alale. Vastavalt Laheda valla üldplaneeringule on Tilsi küla keskus ning kõik planeeritud pere- ja ridaelamumaad detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks. Väljaspool detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid võib kohalik omavalitsus üldplaneeringu kohaselt otsustada, et detailplaneeringu koostamine on kohustuslik, kui hajaasustatud kohtades maa-ala kruntideks jagamisel elamuehituse eesmärgil soovitakse ehitada rohkem kui kolmest eramust koosnevat elamute gruppi ning kui soovitakse rohelise võrgustiku tuumaladel ja koridoridel muuta katastriüksuse sihtotstarvet. Lisaks võib elamute ehitamine veekogu piiranguvööndis toimuda ainult detailplaneeringu alusel. Käesoleva detailplaneeringuga kavandatakse muuta Äglimäe kinnistute sihtotstarve osaliselt elamumaaks viie elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamisega ning neist neljale moodustatavale katastriüksusele elamugrupi rajamine. Moodustatavad elamumaa krundid jäävad Põlva maakonnaplaneeringu ja Laheda valla üldplaneeringu kohaselt rohevõrgustiku tuumala T9 (Pragi tuumala) äärealale ning ühtlasti Kõrbjärve piiranguvööndisse. 20 ha suurusest planeeringualast jääb ca 15,1 ha tuumala koosseisu. Tuumala terviklikkust ja toimimist detailplaneeringuga ei rikuta. Väljavõte üldplaneeringu kaardist on esitatud skeemil 2. Planeeringuga täpsustatakse üldplaneeringut pere- ja ridaelamumaa paiknemise osas sama krundi piires. Kobras AS töö nr

12 Skeem 2. Laheda valla üldplaneeringu (kehtestatud 2009, korrigeeritud Tilsi reoveepuhasti detailplaneeringu alusel aastal) järgse maakasutuse juhtfunktsioonid (väljavõte Laheda valla üldplaneeringu kaardist) Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed Planeeringuala piirneb idast Tilsi küla keskasulaga, jäädes osaliselt Laheda valla üldplaneeringuga määratud Tilsi küla kompaktse hoonestusega alale. Suuremad piirkonna tõmbekeskused on Põlva linn ja Võru linn, vähemal määral Tartu linn ja Kanepi alevik. Tilsi küla keskus on Põlva maakonnaplaneeringus fikseeritud kohaliku keskusena. Detailplaneeringu alast lõunasuunas asub pinnatud kattega Tilsi-Mustajõe kõrvalmaantee nr 18114, mis on ühendatud suurema Äglimäe kinnistuni viiva juurdepääsuteega. Planeeringuala piiritleb põhjast Kõrbjärv, ida suunda jääb Pikkjärv, mille ümber on koondunud Tilsi küla kompaktne hoonestus. Pikkjärve ääres asub ühtlasi Tilsi mõis, mis asub planeeringualast ca 700 m kaugusel. Tilsi mõisa ja mõisapargi kaitseks on moodustatud Tilsi mõisa pargi looduskaitseala (KKR kood KLO ). Pargis kasvab haruldane looduskaitsealuse üksikobjekt Amuuri korgipuu (KKR kood KLO ). Tilsi mõisa park on ühtlasi ehitismälestis (reg nr 23738), milles asuvad hooned on samuti muinsuskaitsealused objektid. Lähialal muid looduskaitsealuseid objekte või alasid ega kultuurimälestisi ei leidu. Planeeringualast idasuunas paikneb laululava ja Kõrbjärve ääres puhkeala (supluskoht) (joonis 2). Kobras AS töö nr

13 Tilsi asulat läbib Tilsi-Naruski kõrvalmaantee nr 18154, mille ääres, kaupluse ees, asub Tilsi bussipeatus. Maakonna- ja vallakeskus Põlva linn jääb planeeringualast linnulennult ca 10 km kaugusele kirdesse, maanteed pidi sõites ca 13 km kaugusele. Maa-ameti geoportaali Maanteeameti kaardirakenduses esitatud detailplaneeringu alale lähimad bussipeatuste asukohad on näidatud funktsionaalsete seoste joonisel (joonis 2). Liiklussagedus detailplaneeringu ala läheduses paikneval meetri pikkusel riigiteel nr Tilsi-Mustajõe jääb vahemikku a/ööp (Maa-ameti kaardiserveri Maanteeameti kaardirakendus) ning Maanteeameti andmetel oli ööpäevane keskmine liiklussagedus aastal 104 a/ööp ( Põlva vald on linna otsene tagamaa ja enamik teenuseid tarbitakse Põlva linnas. Planeeringualast läänes asuvat põllumaad katab 22,8 ha ulatuses aastal rajatud maaparandussüsteem (koodiga ). Teisel pool Tilsi-Mustajõe riigiteed nr asuv maaparandussüsteem (koodiga ) hõlmab 29,6 ha suurust maa-ala Seadustikust tulenevad nõuded ja piirangud Ehitusseadustiku (Riigikogu seadus, jõustunud ; edaspidi EhS) 71 lg 1 alusel on avalikult kasutataval teel kaitsevööndiks teed ümbritsev maa-ala, mis tagab tee kaitse, teehoiu korraldamise, liiklusohutuse ning vähendab teelt lähtuvaid keskkonnakahjulikke ja inimestele ohtlikke mõjusid. Sama paragrahvi lg 2 põhjal on maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast kuni 30 meetrit. Äglimäe katastriüksuste põhjaküljele jääv Tilsi Kõrbjärv (KKR kood VEE ) kuulub Ida-Eesti vesikonna Peipsi alamvesikonda. Kõrbjärv on looduslik eutroofne järv pindalaga 11,9 ha. Kõrbjärv on avalikult kasutatav veekogu vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele nr 116 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine. Tegemist on lähtejärvega, mis toitub põhjaallikatest ja sademete veest ning mille väljavool toimub Mustojasse. ( Vastavalt veeseaduse 7 on avalikust veekogust lubatud veevõtt, suplemine, veesport, veel ja jääl liikumine ning kalapüük. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (Riigikogu seadus) 38 lg 1 järgi on järvel avaliku kasutamise tagamiseks kallasrada 4 meetrit ning üleujutuse korral ajutine kallasrada, mis on 2 meetri laiune kaldariba veeseisu piirjoonest. Seaduse 38 sätestab, et kaldaomanik peab igaühel lubama kallasrada kasutada ja kallasraja sulgemise korral tuleb tagada tõketest läbipääs või läbipääs mujalt oma kinnisasjal. Vastavalt veeseaduse (vastu võetud ) 29 on Kõrbjärve veekaitsevööndi ulatus 10 m tavalisest veepiirist ning looduskaitseseaduse (vastu võetud ) 38 lähtuvalt ehituskeeluvööndi ulatus tavalisest veepiirist 50 meetrit ning järve või jõe kaldal metsamaal metsaseaduse 3 lg 2 tähenduses ulatub ehituskeeluvöönd kalda piiranguvööndi piirini. LKS 37 kohaselt on Kõrbjärve kalda piiranguvöönd 100 m. Kobras AS töö nr

14 LKS 37 põhjal on kalda piiranguvööndis asuvate metsade kaitse eesmärk vee ja pinnase kaitsmine ja puhketingimuste säilitamine. Kalda piiranguvööndis ei tohi lageraielangi pindala olla suurem kui 2 ha, keelatud on reoveesette laotamine. Looduskaitseseaduse 38 lg 3 alusel on kalda ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Lubatud on rajada detailplaneeringuga kavandatud tehnovõrgud ja -rajatised. Detailplaneeringuala läbib ida-lääne suunaliselt 0,4 kv elektriõhuliin, mis tagab suuremal Äglimäe kinnistul olevate hoonete elektrivarustuse. Majandus- ja taristuministri määruse nr sätestab elektripaigaldise kaitsevööndi ulatused, milleks kuni 1 kv nimipingega liinide korral on 2 meetrit mõlemal pool liini telge. Planeeringuala kagunurka läbib kirde-edela suunaliselt 10 kv keskpingeliin, millekaitsevöönd on 10 m mõlemal pool liini telge. Suuremal Äglimäe katastriüksusel (kü 38501:003:0788) kulgeb piki juurdepääsuteed ka sidetrass, mis on viidud olemasolevate hooneteni ja mille kaitsevööndi laius on 1 m sidekaablist. 3. Planeerimisettepanek 3.1. Planeeringu kontseptsioon Äglimäe kinnistute planeeringulahenduse puhul lähtutakse eelkõige piirkonna olemasolevast olukorrast, Laheda valla üldplaneeringust ning maakasutuse kitsendusi põhjustavatest tingimustest. Planeeringuga luuakse Kõrbjärve äärde nelja elamukompleksiga asustus. Lisaks tehakse planeeringuga ettepanek moodustada suurema Äglimäe kinnistu keskosas paiknevat elamukompleksi haarav eraldiseisev elamumaa sihtotstarbega katastriüksus (krunt positsioon 1). Ülejäänud Äglimäe katastriüksustest, mis jääb välja moodustatavatest elamumaa kruntidest positsioonidega 1-5, moodustatakse maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus (krunt positsioon 7). Planeeringuala juurdepääs lähtub Tilsi-Mustajõe kõrvalmaanteelt nr Olemasolev mööda Kõrbjärve lõunakallast kulgev pinnastee, mida praegusel ajal kasutatakse Järve, Kraavi ja Ranniku kinnistute juurdepääsuks, on planeeritud likvideerida. Juurdepääs eelnimetatud kinnistute kavandatakse Tilsi-Mustajõe teelt lähtuva olemasoleva mahasõidu baasil. Mahasõidu asukoht nihutatakse Äglimäe kinnistule ning rajatakse uus tee (krunt positsioon 6). Ehitusõigusega alad planeeritakse kitsendusest vabale alale selliselt, et oleks võimalik rajada lokaalsed veevarustuse- ja kanalisatsioonilahendused. Planeeringulahendus on graafiliselt kujutatud põhijoonisel (joonis 4) Planeeritava ala kruntideks jaotamine ja krundi ehitusõigus Käesoleva planeeringuga on ette nähtud Äglimäe katastriüksustel (senine maakasutuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa) seitsme uue krundi moodustamine. Suurema Äglimäe katastriüksuse (kü 38501:003:0788) põhjapoolsest osast ning väiksema Äglimäe katastriüksuse (kü 38501:003:0789) Kobras AS töö nr

15 läänepoolsest osast moodustatakse neli krunti (positsioonid 2-5), mille planeeringujärgseks krundi kasutamise otstarbeks on planeeritud 100% üksikelamumaa. Äglimäe katastriüksusel (kü 38501:003:0788) moodustatakse olemasolevale hoonetekompleksile eraldiseisev katastriüksus (positsioon 1), mille sihtotstarve on 75% üksikelamumaa ja 25% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa. Ranniku, Järve, Kraavi, Savi ja Alasilla katastriüksusteni ja uute elamukruntide (positsioon 2-5) juurdepääsuks kavandatavale teele moodustatakse 100% teemaa otstarbega katastriüksus (krunt positsioon 6). Krunt positsioon 7, mis moodustub enamuse senistest Äglimäe kinnistutest, jääb jätkuvalt põllumajandusmaa kasutusotstarbega. Krundi ehitusõigus on välja toodud põhijoonisel (joonis 4) krundi andmete, ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete tabelis Krundi hoonestusala piiritlemine Käesoleva detailplaneeringuga on igale üksikelamumaa krundile kavandatud hoonestusala (planeeritud hoonestusala ja kruntidel positsioon 2-5 ka tingimuslik hoonestusala). Hoonestusalad paiknevad Kõrbjärve kalda ehituskeeluvööndi ja piirangu vööndi piiri vahelisel alal. Planeeritud hoonestusalad kruntidel positsioon 2-5 on kavandatud põhimõttel, et hajaasustuses ei oleks naaberkinnistute hoonetevaheline minimaalne kaugus väiksem kui 40 meetrit (EVS 812-6:2012+A1:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus). Tuletõrje veevõtukoha (nt tiik koos veevõtukaevuga) rajamise korral on hoonete ehitamine kruntidele positsioon 2-5 lubatud ka tingimusliku hoonestusala ulatuses. Kohustuslikku ehitusjoont planeeringuga ei määrata. Positsioon 1 krundile on kavandatud hoonestusala olemasolevate hoonete asukohale nii, et oleks võimalik säilitada võimalikult palju olemasolevate kõrghaljastust. Vastavalt siseministri määrusele nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele tuleb hoonestusalade paigutusega tagada hoonete vahel minimaalselt 8 m ulatusega tuleohutuskuja. Juhul, kui hoonetevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega Arhitektuurinõuded ehitistele Hoonestuse arhitektuur peab jälgima piirkonna hoonestuslaadi, sobima ümbritsevasse keskkonda, olema kõrge arhitektuurse tasemega ning välisruumi rikastav. Eluhooned peavad olema projekteeritud olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest tekkida võivate häiringutega (müra, vibratsioon, õhusaaste) arvestavalt. Kruntidel positsioon 2-5 ei tohi hoonestamisega tekkida nn tühja vahekrundi efekti, mis saavutatakse kui ehitatakse väike hoone suure krundi serva ja tundub nagu oleks üks maja vahele jäänud. Hoonete lubatud minimaalne kõrgus ja ehitusalune pind määratakse edasise projekteerimise käigus. Täiendavaid arhitektuurinõudeid kruntidele positsioon 2-5 planeeringuga ei määrata, sest tegemist on suhteliselt eraldiseisvate ja vaatekoridoridest (Tilsi-Mustajõe maanteelt ja Tilsi küla keskusest) välja Kobras AS töö nr

16 jäävate hoonestusaladega, seetõttu on nende kruntide hoonete puhul täpsustatud arhitektuuritingimused ette nähtud määrata arhitektuurse projekteerimise käigus. Ehituskeeluvööndi ulatuses ei ole piirete rajamine lubatud, et säiliks loomade vaba liikumise koridor. Planeeritud krundil positsioon 1 säilib olemasolev ehitusõigus, uute hoonete ja rajatiste ehitamine on lubatud vastavalt ehitusseadustikule, planeeringuga täiendavaid piiranguid ehitamisele ei seata Tänava maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus Kruntide positsioon 2-5 juurdepääs on planeeritud alast lõunasuunas asuva kõrvalmaantee kaudu. Selleks on planeeritud tee krundile positsioon 6. Krundile positsioon 1 on juurdepääs kavandatud samalt kõrvalmaanteelt olemasoleva mahasõidu kaudu läbi krundi positsioon 7. Alasilla kinnistule (kü 38501:003:0064) ja Kraavi kinnistu hoonetekompleksile (k ü 38501:003:0779) ning Ranniku, Savi ja Järve kinnistutele tagatakse juurdepääs planeeritud tee kaudu ning sellele tehakse ettepanek seada juurdepääsu servituut. Kruntidele positsioon 2-5 nähakse ette eraldiseisvad juurdepääsud. Praegune Äglimäe katastriüksuseid läbiv ida-läänesuunaline Ranniku ja Järve kinnistuid teenindav pinnastee likvideeritakse sõiduautode kasutamise otstarvet silmas pidades ja see säilitatakse üksnes matkarajana. Kuni planeeritud tee krundil positsioon 6 valmimiseni säilib juurdepääs praeguse pinnastee kaudu. Riigitee ristumiskohtadel tuleb tagada vastavalt majandus- ja taristuministri vastu võetud määrusele nr 106 Tee projekteerimise normid lisa Maanteede projekteerimisnormid ristumiskoha nähtavuskolmnurgad ning riigiteele vajalik külgnähtavus ja vaba ruum lähtetasemel rahuldav. Nähtavuskolmnurgad on toodud planeeringu põhijoonisel (joonis 4). Parkimine on lahendatud krundisiseselt. Sealjuures tuleb arvestada asjaolu, et krundi teepoolne külg peab tulenevalt üldplaneeringu nõuetest jääma haljasalaks. Parkimisalasid ei ole lubatud rajada veekogu ehituskeeluvööndi ulatuses. Parkimisalasid ja/või -kohti planeeringu põhijoonisel ei kajastata, sest need lahendatakse hoone või juurdepääsutee ehitusprojektiga. Kõik arendusalaga seotud ehitusprojektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigitee kaitsevööndis, tuleb esitada Maanteeametile nõusoleku saamiseks. Tee ehitus projekte võib koostada vaid vastavat pädevust omav isik (EhS 24 lg 2 p 2). riigiteega liitumise või ristumiskoha ümberehituse korral (EhS 99 lg 3) annab nõuded projektile Maanteeamet ja riigitee aluse maaüksuse piires väljatab tee ehitusloa Maanteeamet Haljastuse ja heakorra põhimõtted Planeeringuala paikneb varasema Laheda valla üldplaneeringu kohaselt rohevõrgustiku T9 Pragi tuumala lõunanurgas. Varasem Laheda valla üldplaneering sätestab, et uute ehitusalade planeerimisel tuleb silmas pidada, et ei häiritaks rohelise võrgustiku toimimist, asustuse kavandamisel ei tohi purustada rohelise võrgustiku koridore ega tuumala terviklikkust. Uute asustusalade moodustamine võib üldplaneeringus toodud nõude kohaselt toimuda ainult läbi detailplaneeringu Kobras AS töö nr

17 koostamise. Võrgustiku funktsioneerimiseks on vajalik, et looduslike alade osatähtsus tuumalas ei langeks alla 90%. Ühtlasi nõuab üldplaneering, et pere- ja ridaelamumaale ehitamisel tuleb vähemalt 15% krundi pindalast täis istutada kõrghaljastust, et oleks tagatud looduslähedane elukeskkond. Kruntide positsioon 2-5 piirid ulatuvad kuni Kõrbjärve lõunakaldani, mis praeguse pinnastee ümbruses on kaetud kõrghaljastusega - seega saab nõue olemasoleva haljastuse säilimisel tagatud. Kõrghaljastuse säilimine soodustab ühtlasi rohevõrgustiku toimimist piirkonnas. Otseselt ehitiste all jäävate puude eemaldamine on lubatud. Kruntide positsioon 2-5 ning Ranniku ja Järve kinnistutele uute juurdepääsuteede ehitamisel, sh krundi positsioon 1 olemasoleva juurdepääsutee ristmiku rekonstrueerimisel ei ole olemasoleva loodusliku haljastuse eemaldamine (võsa ja metsa raie) vajalik, sest tegemist on lageda alaga. Kõrbjärve kaldaalal peab inimestele (nt kalastajad, turistid, puhkajad) olema tagatud läbipääs 4 meetri laiuse kallasraja kaudu. Kõrbjärve kallasrajale on avalikud juurdepääsud määratud varasema Laheda valla üldplaneeringuga. Lähim pääs kallasrajale asub planeeringualast mõnesaja meetri kaugusel Kõrbjärve kagukaldal supluskoha juures. Kergliiklejatele juurdepääs kallasrajale planeeritakse krundil positsioon 6 asuva tee kaudu. Soovitav on puuderidade rajamine krundile positsioon 6 kavandatava tee äärde lumetõkkeks. Haljastus ei tohi maanteega ristumisel nähtavust takistada. Kruntidel positsioon 2-5 määratakse jäätmekonteineri asukoht ehitusprojektiga, konteinerid peavad paiknema krundil, sissepääsutee läheduses. Krundi positsioon 1 jäätmekorraldus jätkub olemasolevatel tingimustel Tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad Käesoleva detailplaneeringuga on esitatud tehnovõrkude põhimõttelised lahendused, mida tuleb täpsustada vastavate projektidega. Projekteerimisel tuleb arvestada elektrivõrkude kaitseeeskirjadega ja servituudialadega, projekteerides ehitised vastavalt kehtivatele normdokumentidele ja Elektrilevi tingimustele. Planeeringualal paiknevad tehnovõrgud jäävad osaliselt Kõrbjärve ehituskeeluvööndisse (reovee omapuhasti, elektrikaabel, tuletõrje veetarne toru, tuletõrje veehoidla) ning nende rajamiseks ei ole vajalik ehituskeeluvööndi vähendamine. Tehnovõrkude rajamise vajaduse ligikaudsed pikkused ja kogused planeeringualal on antud tabelis 1, tehnovõrkude asukohad põhijoonisel (joonis 4) ja madalpinge elektrikaabli asukoht funktsionaalsete seoste skeemil (joonis 2). Kobras AS töö nr

18 Tabel 1. Tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabel Tehnovõrk Salv-/puurkaev Kohtpuhasti Elektri liitumiskilp Madalpingekaabel planeeringuala ulatuses /väljaspool planeeringuala Ligikaudne pikkus meetrites / ühikute arv 4 tk 4 tk 4 tk 350 m (*400 m) * Planeeringualast välja jääv rajatise osa Sademevee- ja reoveekanalisatsioon Planeeringuala põhjapoolne osa, kuhu on kavandatud elamumaa krundid positsioon 2-5, paikneb hajaasustusalal ning sademevee- ja reovee ärajuhtimine on planeeritud nendel kruntidel iga krundi siseselt eraldi. Reovee kogumiseks on planeeritud igale üksikelamumaa krundile positsioon 2-5 omapuhasti (kohtpuhasti), mis peab tagama ka reovees esineva heljumi setitamise (septiku funktsioon). Vastavalt Veeseaduse 8 lg 3 ei ole isikliku majapidamise heitvee või vähem kui 5 m 3 heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas vaja vee erikasutusluba, kuid see tegevus peab vastama Vabariigi Valitsuse määrusega nr 99 ( ) kehtestatud korrale. Vabariigi Valitsuse määrus nr 171 sätestab kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded. Kujaks on kanalisatsiooniehitiste (v.a torustik) lubatud kõige väiksem kaugus joogivee salv- või puurkaevust ning joogivee sanitaarkaitseala ja kuja kattumise korral tuleb lähtuda kõige rangemast nõudest. Määruse 6 kehtestab omapuhasti rajamise nõuded: kuja on vähemalt 10 m, välja arvatud septiku või muu pealt kinnise omapuhasti korral; septiku või muu pealt kinnise omapuhasti kuja on vähemalt 5 m; see peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee liikumissuuna suhtes allavoolu. Vabariigi Valitsuse määruse nr põhjal sõltub omapuhasti imbsüsteemi ja joogiveesalvkaevu vaheline kaugus pinnasest, selle omadustest ja maapinna langust ning ei tohi olla väiksem määruse alusel kehtestatud imbsüsteemi kujast (20-50 m). Maapinna reljeefi 5-15% langu ja moreenpinnase korral peab planeeringualal omapuhasti ja joogiveesalvkaevu vaheline kaugus vastavalt eelnimetatud paragrahvile olema vähemalt 20 meetrit. Tulenevalt eelnevalt nimetatud määruse 6 lg 4 peab heitvee pinnasesse juhtimisel selle immutussügavus olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. Planeeringualal on nimetatud nõue täidetud (Kõrbjärve veetaseme ja planeeritavate omapuhastite alal on maapinna kõrguste erinevus üle 6 meetri). Reovee mehaanilise/bioloogilise puhastamise järel tuleb kasutada heitvee suublasse juhtimiseks vastavalt hüdraulilisele ja reostuskoormusele dimensioneeritud imbsüsteeme (imbtorud, imbplokid, Kobras AS töö nr

19 immutustunnel). Krundisisestel teedel, platsidel ja hoonete katustel kogunenud sademevesi juhitakse vertikaalplaneerimise teel ümbritsevatele haljasaladele, kus see pinnasesse immutatakse. Sademevee juhtimine vertikaalplaneerimise teel naaberkinnistule ja juurdepääsuteedele pole lubatud Veevarustus, sh tuletõrje veevarustus Planeeringuala veevarustus kruntidel positsioon 2-5 tagatakse salvkaevude ja/või puurkaevude baasil. Võimalusel ja vajadusel (või soovi korral) võivad maaomanikud omavahelise kokkuleppe alusel rajada kruntide positsioon 2-5 veevarustuse tagamiseks ühe ühise puurkaevu. Positsioon 1 krundil säilib olemasolev veevarustus. Veeseaduse 28 lg 3 sätestab, et veehaarde sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m 3 ööpäevas ühe kinnisasja vajaduseks. Keskkonnaamet võib määrata veehaarde sanitaarkaitseala ulatuseks 10 meetrit puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 kuupmeetri ööpäevas ja kasutatakse kuni 50 inimese vajaduseks. Ühe kinnisasja tarbeks rajatava veevõtukoha üheks hooldusnõudeks (Keskkonnaministri määrus nr 61) on, et veevõtukoht peab paiknema võimalike reostusallikate (kogumiskaevud, käimlad, prügikastid, õlimahutid jms) suhtes põhjaveevoolu suunas ülesvoolu ja neist krundi piires võimalikult kaugemal (mitte vähem kui 10 m). Laheda valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks kohaselt on tuletõrje veevõtukohad kavandatud peamiselt looduslike veekogusid kasutades. Kava kohaselt on planeeringualale lähim tuletõrje veevõtukoht Kõrbjärve lõunakaldal asuv looduslik ujumiskoht, mille kaugus planeeringualast on ca 260 m. Ehitiste tuleohutusnõudeid arvestades ei ole vajalik eraldiseisva tuletõrje veevõtukoha rajamine, kui naaberkinnistute hoonetevaheline minimaalne kaugus ei ole väiksem kui 40 meetrit (EVS 812-6:2012+A1:2013). See ala on tähistatud planeeringu põhijoonisel planeeritud hoonestusalana. Tuletõrje veevõtukoha (nt tiik koos veevõtukaevuga) rajamise korral on hoonete ehitamine kruntidele positsioon 2-5 lubatud ka tingimusliku hoonestusala ulatuses. Planeeringuga on lubatud Kõrbjärvest tuletõrje veetarne toru rajamine ja/või tuletõrje veehoidla ja veevõtukoha rajamine Kõrbjärve ehituskeeluvööndisse, vajalike tehnorajatiste paiknemine täpsustatakse ehitusprojekti käigus Elektrivarustus, sh välisvalgustus Detailplaneeringuala keskosas, suuremal Äglimäe kinnistul, on olemasolev krundi positsioon 1 hooneteni ulatuv elektriõhuliin 0,4 kv, mille kaitsevööndi ulatus on 2 meetrit mõlemal pool liini telge. Planeeringuala kagunurka läbib kirde-edela suunaliselt keskpingeliin 10 kv, mille kaitsevöönd on 10 m mõlemal poolt liini telge. Planeeringuala elektrivarustus on planeeritud vastavalt Elektrilevi OÜ Kagu-Eesti regiooni poolt Kobras AS töö nr

20 väljastatud tehnilistele tingimustele detailplaneeringuks nr Esitatud tingimuste kohaselt on kruntide positsioon 2-5 elektrivarustuse kindlustamine võimalik planeeringualast idas Kõrbjärve alajaama kinnistul (kü 38501:003:0010) asuva Kõrbjärve:(Põlva) 10/0,4 kv alajaama baasil (joonis 2). Tehniliste tingimuste kohaselt tuleb alajaamast kruntide positsioon 2-5 jaoks rajada eraldi fiidrina 0,4 kv kaabelliin kruntide sissesõidutee äärde. Jõukaablite planeerimine/paigaldamine sõidutee alla ei ole lubatud, samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone jõukaablite kaitsetsoonidesse. Kaablite kaitsetsooniks on 1 meeter kaablist mõlemale poole. Objektide elektrivarustuseks planeeritakse sissesõidutee äärde kruntide piiridele 0,4 kv liitumiskilbid. Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi projekteerib ja ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Planeeringualal tuleb krundisiseses välisvalgustuses kasutada minimaalse võimsusega valgusteid, mis tagavad alal piisava valgustatuse. Välisvalgustus täpsustatakse ehitusprojekti käigus Sidevarustus Suuremal Äglimäe katastriüksusel (kü 38501:003:0788) kulgeb piki juurdepääsuteed sidetrass, mis ühendub olemasolevate hoonega. Sidevarustus kruntidele positsioon 2-5 on planeeritud lahendada mobiilside baasil. Perspektiivselt ka alternatiivsed võimalused Soojavarustus Planeeringuala ei paikne kaugkütte piirkonnas. Planeeringuala uute elamukruntide soojavarustus on ette nähtud lokaalküttena, kasutades soovituslikult elektri- või puukütet. Keelatud on kasutada rohkelt tahmavaid kütteliike (näiteks kivisüsi), vältida tuleb õlikütet. Soovitatav on kütteliike kombineerida ning elamute rajamisel ja rekonstrueerimisel eelistada soojusvahetuspumpade (näiteks õhksoojuspumbad) kasutamist, et võimalikult väikses koguses elektritarbimise läbi vähendada keskkonda lisanduvat saastekoormust. Detailplaneeringuga on lubatud Kõrbjärve kalda ehituskeeluvööndisse rajada maaküttesüsteeme ainult piirkonnas, kus puudub kõrghaljastus. Tehnovõrkude täpsemad lahendused ja paiknemine lahendatakse ehitusprojekti käigus Servituudi ettepanekud ning nende ulatus Tehnilistest tingimustest lähtuvalt tehakse tehnovõrgu servituudi seadmise ettepanek planeeritavatele (vajalik kooskõlastada servituudi ala Kõrbjärve alajaamast kuni uute kinnistute liitumiskilbini) Elektrilevi OÜ elektriliinidele. Servituudi ettepanek tehakse juurdepääsuteedele kruntidel positsioonid 6 ja 7 eesmärgiga tagada kruntide positsioon 2-5 ning Kraavi (kü 38501:003:0779), Ranniku (kü 38501:003:0867), Järve (kü :003:0101), Alasilla (38501:003:0064), Savi (38501:003:0042) ning krundi positsioon 1 juurdepääs. Servituudiettepanekute ulatused on ära toodud põhijoonisel (joonis 4) ja tabelis 2. Kobras AS töö nr

21 Tabel 2. Servituutide ettepanekute tabel. Teeniv kinnisasi Valitsev kinnisasi Servituudi tüüp POS 7 POS 1 Alasilla (38501:003:0064) Kraavi (38501:003:0779) Kõrbjärvepõllu (38501:003:0102) Savi (38501:003:0042) POS 6 POS 1 POS 6 POS 7 Ranniku (38501:003:0867) Järve (385001:003:0101) POS 2 POS 3 POS 4 POS 5 Elektrivõrgu valdaja Läbipääsu servituut Tehnovõrgu servituut 3.9. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks Planeeringualal ei asu ohtlike ainete ladestuskohti ega teisi jääkreostust tekitavaid objekte ning ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke rajatisi ja tegevusi. Jäätmemajandus lahendatakse vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadusandlusele. Olmejäätmete äravedu tuleb korraldada jäätmekäitlusluba omavate firmade kaudu. Kõik ohtlikud jäätmed tuleb koguda vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Maapinna planeerimine on lubatud vaid ehitiste alla jääval alal, mujal tuleb säilitada uute elamukruntide piires olemasolev reljeef. Detailplaneeringuga ei kavanda vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses (KeHJS; vastu võetud ) 6 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Ehitustegevus tuleb hoida kavandatud hoonestusalade piires (v.a tehnorajatiste rajamisel Kõrbjärve ehituskeeluvööndisse väljaspool kõrghaljastatud ala), säästes puid ning tagades rohevõrgustiku toimimise. Ehitised peavad olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava järgi ning hoonete projekteerimise käigus tuleb tagada nende vastavus tuletõrje nõuetele. Planeeringuala jääb osaliselt riigimaantee kaitsevööndi alale, kus on tõenäoline normatiive ületavate keskkonnaparameetrite (tolm, müra ja vibratsioon) esinemise võimalus. Arvestades, et krundi positsioon 1 planeeritud elamumaa praegune hoonestatud ala ja krundid positsioon 2-5 ei paikne maantee vahetus läheduses ning Tilsi-Mustajõe maantee liiklussagedus ei ole suur, ei ületa maanteeliiklusest tingitud õhusaaste- ja müratasemed tõenäoliselt elamualadele kehtestatud Kobras AS töö nr

22 piiranguid. Tee omanik (Maanteeamet) ei võta endale kohustusi rakendada leevendusmeetmeid maanteeliiklusest põhjustatud häiringute leevendamiseks planeeringuga käsitletaval alal. Olukorra hindamise ning vajadusel leevendavate meetmete rakendamise kohustus ja vastutus seisab arendajal, samuti tuleb kõik leevendusmeetmetega seotud kulud kanda arendajal Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Planeeringualal moodustatavate kruntide õuealadele võib rajada krundisisest välisvalgustust, mis tagab hea nähtavuse ja vähendab sellega kuritegevuse riske. Soovituslik on olemasolevad ja planeeritud hooned varustada signalisatsiooni ja videovalvesüsteemidega. Kuritegevuse riskide vähendamiseks on soovitatav piirete rajamine hoonestusega õuealade ümber. Tehispiirete rajamine Kõrbjärve ehituskeeluvööndi ulatuses ei ole lubatud, sest see kitsendab loomade liikumist ja nende vaba läbipääsu rohevõrgustiku alal Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja Kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama seda tekitanud krundi igakordne omanik Planeeringu elluviimise võimalused Kruntide ehitusõigused realiseeritakse kruntide valdajate poolt. Detailplaneeringu kohaste juurdepääsuteede ja tehnovõrkude väljaehitamine kuni ehituskrundini ning krundi piires olevate teede väljaehitamine teostatakse krundi valdaja poolt. Põlva vald ei võta kohustust planeeringukohase taristu väljaehitamiseks. Positsioon 2-5 ehitusloa andmise tingimuseks on juurdepääsutee olemasolu positsioonil 6. Tee kasutamiseks seatakse servituudid vastavalt tabelile 2. Peale tee valmimist on tellijal võimalik anda tee üle Põlva vallale. Maanteeamet ei võta endale kohustusi planeeringuga seotud rajatiste väljaehitamiseks ja/või rekonstrueerimiseks. Kobras AS töö nr

23 4. Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte Kokkuvõte kooskõlastustest ja koostööst planeeringu ajal on antud tabelis 3. Tabel 3. Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte Kuupäev Kooskõlastaja / koostöö tegija Dokumendi asukoht kaustas Kooskõlastuse andnud isik Märkused Elektrilevi OÜ Päästeameti Lõuna päästekeskus Maanteeamet Keskkonnaamet Kobras AS töö nr

24 5. Joonised Kobras AS töö nr

25 5.1. Asendiskeem M 1: Kobras AS töö nr

26 5.2. Funktsionaalsete seoste skeem M 1:4 000 Kobras AS töö nr

27 5.3. Olemasolev olukord M 1:1 500 Kobras AS töö nr

28 5.4. Põhijoonis M 1:1 500 Kobras AS töö nr

29 6. Lisad Kobras AS töö nr

30 6.1. Laheda Vallavalitsus, detailplaneeringu algatamise taotlus Kobras AS töö nr

31 Kobras AS töö nr

32 Kobras AS töö nr

33 6.2. Äglimäe detailplaneeringu arutelu koosoleku protokoll Kobras AS töö nr

34 Kobras AS töö nr

35 6.3. Laheda Vallavolikogu otsus nr 17 Detailplaneeringu koostamise algatamine Kobras AS töö nr

36 Kobras AS töö nr

37 Kobras AS töö nr

38 Kobras AS töö nr

39 6.4. Detailplaneeringu algatamise teada Ametlikes Teadaannetes Kobras AS töö nr

40 6.5. Laheda Vallavalitsuse teatis Kobras AS töö nr

41 6.6. Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused nr Kobras AS töö nr

42 Kobras AS töö nr

43 6.7. Põlva Maavalitsuse kiri nr 12-2/16/ Äglimäe detailplaneeringu koostamine Kobras AS töö nr

44 6.8. Maanteeameti kiri nr 15-2/ /454 Seisukohtade väljastamine Äglimäe katastriüksuse detailplaneeringu koostamiseks Kobras AS töö nr

45 Kobras AS töö nr

46 Kobras AS töö nr

47 6.9. Äglimäe katastriüksuste eskiislahenduse tutvustus, koosoleku protokoll Kobras AS töö nr

48 Kobras AS töö nr

49 Kobras AS töö nr

50 Kobras AS töö nr

51 Kobras AS töö nr

52 Kobras AS töö nr

53 Kobras AS töö nr

54 Kobras AS töö nr

55 Kobras AS töö nr

56 Kobras AS töö nr

57 Kobras AS töö nr

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - Eelhinnang_Vagula_Varese_v4.doc

Microsoft Word - Eelhinnang_Vagula_Varese_v4.doc Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 730 0310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2018-186 186 Asukoht (L-Est 97) X 6415848 Y 670373 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 0,0-9,242 asuva Vagula Varese lõigu

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y Alutaguse valla üldplan

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y Alutaguse valla üldplan Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 730 0310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2018-048 Asukoht (L-Est 97) X 6562090 Y 691635 seletuskiri ja lisad Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: IDA-VIRUMAA, ALUTAGUSE

Rohkem

seletuskiri Kingu I

seletuskiri Kingu I SISUKORD 1 PLANEERITAVA ALA ASEND JA ISELOOMUSTUS...2 1.1 Planeeritava ala asukoht...2 1.2 Planeeringualal läbiviidud uurimistööd...2 1.3 Olemasoleva olukorra iseloomustus...2 2 PLANEERINGU LAHENDUS...3

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc)

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc) Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering Väimela alevik, Võru vald Esimene köide - planeering Seotud kultuurimälestised planeeringualal: Väimela mõisa park (ehitismälestise reg nr 14144); Väimela mõisa

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel faks TÖÖ NR Projekteerimise registreeringud: Asukoht (L-Est

Registrikood Riia 35, Tartu Tel faks TÖÖ NR Projekteerimise registreeringud: Asukoht (L-Est Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 730 0310 faks 730 0315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-211 Projekteerimise registreeringud: Asukoht (L-Est 97) X 6584390 EP10171636-0001 Y 674970 MP0010-00 ROODU

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk Versioon 04.11.2018 /// TÖÖ NR 18003104 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Keskkonnamõjude eelhinnang ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem