KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni"

Väljavõte

1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: registrikood: tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: telefon: faks: e-posti aadress:

2 Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 7 Konsolideeritud bilanss 7 Konsolideeritud kasumiaruanne 8 Konsolideeritud rahavoogude aruanne 9 Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 10 Raamatupidamise aastaaruande lisad 11 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 11 Lisa 2 Raha 14 Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 15 Lisa 4 Nõuded ostjate vastu 15 Lisa 5 Varud 16 Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 16 Lisa 7 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 16 Lisa 8 Pikaajalised finantsinvesteeringud 17 Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud 17 Lisa 10 Materiaalsed põhivarad 19 Lisa 11 Immateriaalsed põhivarad 20 Lisa 12 Kapitalirent 21 Lisa 13 Kasutusrent 21 Lisa 14 Laenukohustised 22 Lisa 15 Võlad ja ettemaksed 22 Lisa 16 Eraldised 23 Lisa 17 Tingimuslikud kohustised ja varad 23 Lisa 18 Sihtfinantseerimine 24 Lisa 19 Aktsiakapital 24 Lisa 20 Müügitulu 25 Lisa 21 Muud äritulud 25 Lisa 22 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu 26 Lisa 23 Turustuskulud 26 Lisa 24 Üldhalduskulud 27 Lisa 25 Tööjõukulud 27 Lisa 26 Muud ärikulud 27 Lisa 27 Tulumaks 28 Lisa 28 Seotud osapooled 28 Lisa 29 Konsolideerimata bilanss 29 Lisa 30 Konsolideerimata kasumiaruanne 30 Lisa 31 Konsolideerimata rahavoogude aruanne 31 Lisa 32 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne 32 Aruande allkirjad 33 Vandeaudiitori aruanne 34 2

3 KONSOLIDEERIMISGRUPI TEGEVUSARUANNE TEGEVUSVALDKOND on meedia-, pilve- ja ringhäälingu võrguteenuseid osutav ettevõte. Eestis toob Levira televaatajani ja raadiokuulajani vabalevis edastatavad tele- ja raadiokanalid. Paljudele rahvusvahelistele telekanalitele ning meediaettevõtetele osutame teleprogrammide väljastusja videofailide transkodeerimisteenuseid. Ülekandebussidega toodab Levira teleülekandeid Skandinaavias ja Balti riikides. Ettevõtetele osutame IT-majutus- ja pilveteenuseid. Levira peakorter asub Eestis, teenuseid osutame Põhja- ning Kesk-Ida Euroopas ja Venemaal. Levira klientideks on kohalikud ja rahvusvahelised meedia- ja IT-ettevõtted ning telejaamad: ERR, Starman, Kanal2, TV3, Turner, Sony, MTG, EBU, Telia, Tele2, Elisa, ATEA, jt. Levira aktsionärideks on Eesti Vabariik ja Prantsuse telekommunikatsiooniettevõte TDF osalustega vastavalt 51% ja 49%. KONTSERNI STRUKTUUR Levira konsolideerimisgrupi koosseisu kuuluvad konsolideeriva üksusena ja konsolideeritavate üksustena SA Tallinna Teletorn, Eesti Digitaalringhäälingu OÜ ja Levira Central Europe s.r.o. SA Tallinna Teletorn eesmärgiks on turustada Tallinna Teletorni kui rahvusvahelise tähtsusega vaatamisväärsust, kultuuriteenuste osutajat, vaba aja veetmise ja elamusturismi sihtkohta ning korraldada sihtasutuse majandustegevust. Levira poolt investeeritud kapital moodustab 100% sihtasutuse sihtkapitalist. Eesti Digitaalringhäälingu OÜ eesmärgiks on digitaaltelevisiooni edastamise sageduslubade haldamine. Levira osalus osaühingus moodustab 99,96% ühingu osakapitalist. Slovakkias asuva 100%-lise osalusega tütarfirma Levira Central Europe s.r.o. eesmärgiks on teleprogrammide väljastusteenuse osutamine. MAJANDUSTEGEVUS Võrguteenuste aasta osutus selgelt hübriidtv kasvuperioodi aastaks. Kui veel jaanuaris oli hübriidtv-ga igakuigselt ühendunud nutitelekate arv ringis, siis detsembriks oli see tõusnud ligikaudu telerini. HübriidTV-l on kaks teineteisega hästi kokkukäivat eesmärki - pakkuda meie TV-kanalitest äriklientidele võimalust oma sisu järelvaatamise kaudu televaatajale rohkem näidata ja pakkuda vabalevivaatajale enamat kui lihtsalt üle õhu kättesaadavat lineaarset telepilti. Nii tagab see ühtaegu parema kliendi- kui kasutajasuhte ja annab vabaleviteenusele olulise lisaväärtuse. Maapealset televisioonilevi kasutavate teleperede arv ei ole vähenenud. Aasta jooksul on hübriidtv sisuvalik täienenud mitmete raadiojaamadega ning raadiokavadega. Lisaks ERR-i uudistele saab hübriidtv vaataja alates eelmisest aastast osa ka TV3 uudisteportaali tööst. Ka saab üha rohkem tähelepanu Delfi TV otseülekannete jälgimine otse telekast ning uudne Slow TV. Ning kuigi valdav osa ajast vaadatakse telepilti ikka veel telekava alusel, pakub hübriidtv paljudele võimaluse saada kohalikust sisust osa oma kella järgi kõige populaarsemad hübriidtv sisuosad on kahtlemata ETV, Kanal 2 ja TV3 järelvaatamine.

4 Meediateenuste areng aastal keskendus uute suurte rahvusvaheliste klientide võitmisele. Osalesime mitmel varasemast oluliselt suuremal hankel, millest nii mõnigi eeldas märkimisväärset arendustööd. Ühelgi lõppenud hankel ei õnnestunud edukas olla, kuid osa hankeid on veel pooleli ning meie võiduvõimalused võrdlemisi head. Mitmed võtmekliendid jätkasid oma teenuste ümberkorraldamist, et sobituda muutunud turuolukorraga. Kahjuks üks klient ka pankrotistus ja üks otsustas Levira teenustest loobuda. Samal ajal lisandus uusi kliente ja teenuseid. Laiendasime nii oma teenuseportfelli kui ka meediavõrgu ulatust. Vaatamata toimunud muutustele ei õnnestunud saavutada planeeritud majandustulemusi. Televisiooni välitootmises oli aasta väga edukas. Uue ülekandejaama HD3 valmimisega astusime suure sammu edasi nii võimekuse kui ka kvaliteedi poolest. Samuti kasvas teenuste käive. HD3 on täna Baltikumi moodsaim ülekandejaam ja juba esimese paari kuuga tõestanud selle ehitamise otsuse õigsust. Tänu suurematele võimalustele on meil õnnestunud saada mitmeid olulisi ja kasumlikke tootmistöid ning kunagi varem ei ole meil olnud tänases mahus töid ette broneeritud. Aastal 2016 panustasime jõulisemalt pilveteenuste sektorisse. Seni oli meil käigus neli andmekeskust ja kuna nende ressurss ammendus, siis oli loogiline investeerida uue loomisse. DC5 andmekeskuses pakume klientidele seadmekoha ja -kapi põhist serverite majutusteenust ja kuni 100 Gb andmesideühendust viielt erinevalt sideoperaatorilt. Uue andmekeskuse ITvõimsus on kuni 400 kw ning keskuse kolmes eraldatud ruumis asub serverite paigaldamiseks neli autonoomset moodulit. Tallinna teletorni maa-alusel korrusel paiknev andmekeskus hõlmab 300 ruutmeetrit ning vastab kõigile rahvusvahelistele ja kohalikele turvanõuetele. Pilveteenuste arendamise jätkuna oleme alustanud koostööd maailma juhtiva pilveplatvormi arendajaga Jelastic Inc, et pakkuda intuitiivset, kuluefektiivset ja paindlikku pilveplatvormi erinevatele ettevõtetele Eestis ja lähiriikides. Aasta alguses lahkusid kaks suurt klienti, mis jättis majandustulemusele jälje, kuid aasta võrdluses suutsime ikkagi kasvada. Tallinna Teletorni külastas möödunud majandusaasta jooksul ligi inimest, mis oli eelmise aastaga samal tasemel. Talvehooaja külastajate arv tõusis 15% tänu novembrist kuni aprillini avatud ajutisele näitusele "Elus Universum". Juunist oktoobrini täiendas ekspositsiooni "Avastusretk 1991", mis taaselustas Eesti taasiseseisvumisaegseid sündmusi. Ülevaade finantsnäitajatest ja suhtarvudest Levira grupi olulisemad finantsnäitajad ja suhtarvud olid järgmised (tuh eurot): ) ) Müügitulu EBITDA EBITDA marginaal 28,3% 32,2% Ärikasumi marginaal 5,0% 5,8% Omakapitali tootlus 3) 2,4% 1,6% Vaba rahavoog Investeeringute suhe müügitulusse 34,1% 17,6% 1) 12 kuu pikkune majandusaasta 2) 9 kuu pikkune majandusaasta 3) 2015 aasta näitaja on korrigeeritud aasta baasile EBITDA marginaal = EBITDA / Müügitulu Ärikasumi marginaal = Ärikasum / Müügitulu Omakapitali tootlus = Puhaskasum / Keskmine omakapital Vaba rahavoog = Äritegevuse rahavoog Investeerimistegevuse rahavoog Investeeringute suhe müügitulusse = Investeeringud / Müügitulu Levira grupi müügitulu aastal moodustas tuh eurot, vähenedes eelmise aasta 12-kuulise võrreldava perioodi suhtes 3,9%. Käibe vähenemine oli esmakordne peale

5 analoog- ja digitaaltelevisiooni paralleeledastuse perioodi toimunud langust ning tulenes teenuste hindade ja mahtude vähenemisest meediateenuste segmendis teleprogrammide väljastusteenuste osas. Kasvamist jätkasid pilveteenuste, turismiteenuste ja TV välitootmise segmentide tulud. Suurima, 53% osa Levira tuludest moodustas võrguteenuste (televisiooni-, raadio- ja telekomiteenused) segment. Meediateenuste osakaal müügitulus ulatus 30%-ni. Levira poolt eksporditavate teenuste maht langes pisut ja moodustas 29% tuludest. Turgudest olid suurema osakaaluga Suurbritannia, Rootsi ja Läti. Ettevõtte ärikulud olid tuh eurot, vähenedes eelmise aasta 12-kuulise võrreldava perioodi suhtes 0,9% võrra. Üldhalduskulude suhe müügituludesse moodustas 13,1% võrreldes 11,9%-ga eelneval majandusaastal. Levira ärikasum enne põhivara kulumit, finantstulusid-kulusid ja tulumaksu (EBITDA) moodustas tuh eurot ning EBITDA marginaaliks kujunes 28,3%. Ärikasumiks kujunes 531 tuh eurot ja puhaskasumiks 437 tuh eurot. Puhaskasumit mõjutas dividendidelt tasutav tulumaks summas 91 tuh eurot. Levira vaba rahavoog oli 416 tuh eurot. Olulisemad sündmused hübriidtv vaatajate arvu tõus 44% võrra vaatajani; Uue, Balti riikide kaasaegseima teleülekannete välitootmisjaama HD3 valmimine; Pilveteenuste uue andmekeskuse ja pilveplatvormi arendamine ja lansseerimine; Ettevõttest lahkus pikaaegne juhatuse esimees Mart Einpalu. Uue juhatuse esimehena asus tööle Tiit Tammiste. INVESTEERINGUD JA ARENGUVÄLJAMINEKUD aastal investeeris Levira tuhande euro suuruses summas. Nimetatud summast moodustasid olulisema osa investeeringud televisiooni välitootmisteenuste arendamiseks meediateenuste segmendis ja serverimajutusteenuste arendamiseks pilveteenuste segmendis. Samuti lõpetati magistraalsideliinide ehitus Tallinnas. Asendusinvesteeringutest olid olulisemad telelevivõrkudesse ja distributsioonivõrkudesse tehtud investeeringud võrguteenuste ja meediateenuste segmentides ning 3 mastilifti asendamised. ARENGUSUUNAD aasta fookuses on järgmised tegevused. Võrguteenuste valdkonnas astume asjade interneti ajastusse. Asjade internet võimaldab olla asjadega kontaktis kahtepidi: ühest küljest annavad võrku ühendatud seadmed andurite kaudu informatsiooni enda ja ümbritseva olukorra kohta, teisalt on need valmis vastu võtma korraldusi tegutsemiseks. Arvestades asjade võrku ühendamise praktiliselt piiramatuid võimalusi, pakub asjade internet huvitavaid lahendusi ettevõtete äri ja inimeste igapäevaelu paremaks korraldamiseks. Pilveteenused on meie kõige noorem ja kiiremini kasvav valdkond. Kui alguses küsisid kliendid lihtsalt majutusteenust, siis nüüdseks on üle mindud virtualiseeritud lahendustele ning pakume täisteenust Eesti kõige turvalisemas ja hoitumas andmekeskuses. Meediateenuste valdkonnas on eesmärk laiendada koostööd seniste võtmeklientidega ja võita uusi kliente Skandinaavias, milleks panustame oluliselt tootearendusse.

6 Teletorni kui turismiatraktsiooni eesmärgiks on suurendada aktiivse müügi ja turundustegevuste kaudu välisturismi osakaalu ning hoida madalhooaja külastatavuse taset peamiselt kohalike elanike taaskülastusi tagavate ajutise näituse ja sündmuste abil. EAS-i poolt avatud pereturismi arendamise meetmest loodame saada kaasfinantseerimist turismiatraktsiooni edasiarendamise projektile. Kõigis tegevusvaldkondades peame oluliseks klientide kõrget rahulolu ja Levira kui atraktiivse tööandja mainet. Tiit Tammiste Juhatuse esimees Tallinnas,

7 Raamatupidamise aastaaruanne Konsolideeritud bilanss Lisa nr Varad Käibevarad Raha Nõuded ja ettemaksed Varud Kokku käibevarad Põhivarad Finantsinvesteeringud Kinnisvarainvesteeringud Materiaalsed põhivarad Immateriaalsed põhivarad Kokku põhivarad Kokku varad Kohustised ja omakapital Kohustised Lühiajalised kohustised Laenukohustised Võlad ja ettemaksed Eraldised Kokku lühiajalised kohustised Pikaajalised kohustised Laenukohustised Sihtfinantseerimine Kokku pikaajalised kohustised Kokku kohustised Omakapital Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses Kohustuslik reservkapital Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) Aruandeaasta kasum (kahjum) Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital Kokku omakapital Kokku kohustised ja omakapital

8 Konsolideeritud kasumiaruanne Lisa nr Müügitulu Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu Brutokasum (-kahjum) Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Ärikasum (kahjum) Intressitulud Intressikulud Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist Tulumaks Aruandeaasta kasum (kahjum) Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)

9 Konsolideeritud rahavoogude aruanne Lisa nr Rahavood äritegevusest Ärikasum (kahjum) Korrigeerimised Põhivarade kulum ja väärtuse langus ,23,24 Kasum (kahjum) põhivarade müügist Kokku korrigeerimised Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus Kokku rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist ,10, ,26 Laekunud intressid Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed Makstud intressid Makstud dividendid Makstud ettevõtte tulumaks Kokku rahavood finantseerimistegevusest Kokku rahavood Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

10 Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital Kokku Aktsiakapital nimiväärtuses Kohustuslik reservkapital Jaotamata kasum (kahjum) Aruandeaasta kasum (kahjum) Muud muutused omakapitalis Aruandeaasta kasum (kahjum) Väljakuulutatud dividendid

11 Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Üldine informatsioon aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (SME IFRS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole teisiti märgitud. Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused. Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused Käesolev majandusaasta on 12 kuu pikkune ja sellele eelnev majandusaasta 9 kuu pikkune hõlmates perioodi Sellest tulenevalt ei ole võrdlusperioodi andmed võrdlusperioodi pikkuse osas võrreldavad a. keskel muudeti Levira majandusaasta algust ja lõppu vastavalt olulise osalusega omaniku otsusele. Konsolideeritud aruande koostamine Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne sisaldab AS-i Levira ning selle tütarettevõtete finantsnäitajaid konsolideerituna rida-realt. Tütar- ja ühisettevõtted konsolideeritakse alates kuupäevast, mil vastavalt valitsev mõju või ühine kontroll on kontsernile üle läinud ning nende konsolideerimine lõpetatakse alates kuupäevast, mil kontsernil valitsevat mõju või ühist kontrolli enam ei ole. Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat. Tütar- ja sidusettevõtted kasutavad oma aruannete koostamisel samu arvestuspõhimõtteid, mis emaettevõtegi. Kõik kontsernisisesed tehingud, nõuded ja kohustused ning realiseerimata kasumid ja kahjumid kontserni ettevõtete vahel toimunud tehingutelt on raamatupidamise aastaaruandes täies ulatuses elimineeritud. Realiseerimata kahjumeid ei elimineerita, kui sisuliselt on tegemist vara väärtuse langusega. Vähemusosalus, milleks on see osa tütarettevõtete kasumist või kahjumist ning netovarast, mis ei kuulu kontsernile, kajastatakse konsolideeritud kasumiaruandes ja bilansis (omakapitali koosseisus) eraldi real. Uued tütarettevõtted ja ühisettevõtted (äriühendused) kajastatakse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes ostumeetodil. Tütar- ja ühisettevõtte definitsioonile võivad vastata ka sihtasutused ja mittetulundusühingud, mitte ainult äriühingud. Finantsvarad Kõik finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Pärast algset arvelevõtmist kajastatakse kõiki finantsvarasid õiglases väärtuses. Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse igal bilansipäeval ümber hetke õiglasele väärtusele, millest ei ole maha arvatud võimalikke vara realiseerimisega kaasnevaid tehingukulutusi. Õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes real Finantstulud-kulud. Kasumid ja kahjumid õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade realiseerimisel nagu ka intressid ja dividendid vastavatelt väärtpaberitelt kajastatakse kasumiaruande real Finantstulud-kulud. Raha Raha ekvivalentidena arvestatakse kõrglikviidseid investeeringuid tähtajaga kuni kolm kuud. Raha ja raha ekvivalendid rahavoogude aruandes sisaldavad kassa, pangakontode ja lühiajaliste pangadeposiitide saldosid ning investeeringuid rahaturu instrumentidesse. Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised Välisvaluutas toimunud tehingud kajastatakse eurodes, vastavalt tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga kursile. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva Euroopa Keskpanga valuutakursi alusel. Ümberhindamisel tekkinud kasumid 11

12 ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes. Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad Emaettevõtte konsolideerimata bilansis on investeeringud tütarettevõtetesse kajastatud soetusmaksumuse meetodil. See tähendab, et investeering kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses, milleks on omandamisel makstava tasu õiglane väärtus ning hiljem korrigeeritakse seda vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Investeeringu bilansilise väärtuse võimalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui mingid sündmused või asjaolude muutumine näitavad, et vara kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui sellised asjaolud on olemas, viib kontsern läbi vara kaetava väärtuse hindamise. Kui hinnanguline kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus, siis hinnatakse investeering alla kuni kaetava väärtuseni (kõrgem kahest: kasutusväärtus ja õiglane väärtus miinus müügikulutused). Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi finantskuluna. Nõuded ja ettemaksed Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. Varud Varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Varude hindamisel kasutatakse vähimväärtuse meetodit, st. varud kajastatakse bilansis lähtuvalt sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Kinnisvarainvesteeringud Kinnisvarainvesteering on maa või hoone, mida hoitakse kas renditulu teenimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ning mida ei kasutata kontserni enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele algselt tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid. Kinnisvarainvesteeringu edasisel kajastamisel lähtutakse soetusmaksumuse meetodist, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Kontserni kinnisvarainvesteeringute kasulik eluiga on 5-33 aastat. Kui on märke sellest, et varaobjekti eluiga või lõppväärtus on oluliselt muutunud, tehakse muudatused vara amortiseerimises edasiulatuvalt. Kinnisvarainvesteeringute kaetava väärtuse määramisel lähtutakse lõigus Varade väärtuse langus kirjeldatud põhimõtetest. Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse täies ulatuses kuludesse. Kuludesse kantud vähe-väärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalse põhivara kulumi määrad on arvestatud lähtudes vara oletatavast majanduslikult otstarbekast kasutuseast. Materiaalse põhivara kulumit arvestatakse lineaarse meetodi alusel. Kahjum põhivara mahakandmisest kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes samal real, kus on nende varade kulum. Materiaalse põhivara müügist tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes real Muud ärikulud või Muud äritulud. Omavalmistatud põhivara soetusmaksumuse hulka arvestatakse objektiga seotud materjali-kulu ning otsene tööjõukulu. Arendusväljaminekud on kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute teenuste väljatöötamiseks. Arendusväljaminekud kapitaliseeritakse juhul, kui eksisteerib kava projekti elluviimiseks ning on võimalik hinnata immateriaalsest varast tulevikus tekkivat tulu. Arvutitarkvara klassifitseeritakse materiaalseks põhivaraks juhul, kui see on lahutamatult seotud teatud riistvaraga. Juhul, kui arvutitarkvara kasutamine on sõltumatu riistvarast, klassifitseeritakse see immateriaalseks põhivaraks. Immateriaalse põhivara amortisatsiooni arvestatakse lineaarse meetodi alusel. Amortisatsiooni määrad arvestatakse lähtudes vara oletatavast majanduslikult otstarbekast kasutuseast. Kui on märke sellest, et varaobjekti eluiga või lõppväärtus on oluliselt muutunud, tehakse muudatused vara amortiseerimises edasiulatuvalt. Igal bilansipäeval hinnatakse materiaalse ja immateriaalse põhivara, soetusmaksumuse meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute ning sidusettevõtetesse investeeringute puhul vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või vara kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud (v.a firmaväärtus, mille allahindlusi ei tühistata). Kui väärtuse testi tulemusena selgub, et vara või varade grupi kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, tühistatakse varasem allahindlus ja suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, 12

13 mis oleks kujunenud, arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes põhivara allahindluse kahjumi vähendamisena. Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates) Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga Ehitised ja rajatised 7-80 Masinad ja seadmed 5-15 Muu materiaalne põhivara 5-7 Arendusväljaminekud 6 Arvutitarkvara 4 Rendid Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina ja kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. Kasutusrendile võetud põhivara arvestatakse bilansiväliselt. Finantskohustised Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit. Eraldised ja tingimuslikud kohustised Eraldis kajastatakse juhul, kui kontsernil lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks. Juhul, kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (st eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline. Sihtfinantseerimine Varade sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse kasumiaruandes Muu äritulu kirjel. Tegevuse sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse kasumiaruandes Muu äritulu kirjel. Kohustuslik reservkapital Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% aktsiakapitalist. Kohustuslikku reservkapitali ei tohi dividendidena välja maksta, kuid seda võib kasutada kahjumi katmiseks, kui kahjumeid ei ole võimalik katta vabast omakapitalist. Samuti võib kohustuslikku reservkapitali kasutada aktsiakapitali suurendamiseks. Tulud Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Liitumistasud kajastatakse tuluna siis, kui liitumisega seotud teenus on osutatud ning puudub sisuline risk, et tasusid peab tagasi maksma. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. 13

14 Maksustamine Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 20/80 väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval. Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks juhul, kui kogu jaotamata kasum makstaks välja dividendidena, on esitatud aastaaruande lisades. Lisa 2 Raha Pangakontod Tähtajalised hoiused Sularaha kassas Raha teel Kokku raha

15 Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed kuu jooksul Lisa Nõuded ostjate vastu nr Ostjatelt laekumata arved Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded Nõuded seotud osapoolte vastu Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Muud nõuded Viitlaekumised Ettemaksed Tulevaste perioodide kulud Kokku nõuded ja ettemaksed kuu jooksul Lisa Nõuded ostjate vastu nr Ostjatelt laekumata arved Nõuded seotud osapoolte vastu Muud nõuded Viitlaekumised Ettemaksed Tulevaste perioodide kulud Kokku nõuded ja ettemaksed Lisa 4 Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded Kokku nõuded ostjate vastu

16 Lisa 5 Varud Tooraine ja materjal Müügiks ostetud kaubad Kokku varud Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad Ettemaks Maksuvõlg Maksuvõlg Ettevõtte tulumaks Käibemaks Üksikisiku tulumaks Erisoodustuse tulumaks Sotsiaalmaks Kohustuslik kogumispension Töötuskindlustusmaksed Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad Lisa 7 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse Septembris aastal asutati poolt Sihtasutus Tallinna Teletorn sissemaksega sihtasutuse sihtkapitali summas eurot. Asutatud sihtasutuse eesmärgiks on Tallinna Teletorni kui ajaloolise, arhitektuurilise ja turismiobjekti arendamine ning jätkusuutlik majandamine. Levira poolt investeeritud kapital moodustab 100% sihtasutuse sihtkapitalist. Aruandeperioodil teenis sihtasutus kahjumit eurot. Seisuga on SA Tallinna Teletorni omakapital negatiivne summas eurot. AS Levira konsolideerimata bilansis on investeering Sihtasutus Tallinna Teletorni hinnatud alla euro võrra. on väljastanud SA Tallinna Teletornile laenu summas eurot, mis kajastub emaettevõtte bilansis lühiajalise finantsinvesteeringuna, kuna laenu tagasimakse tähtaeg on Laenu tagasimakse tähtaeg on hetkel osapoolte vahel pikendamisel. Veebruaris 2012 ostis Levira AS-lt Starman Eesti Digitaalringhäälingu OÜ osa nimiväärtusega eurot, mis moodustab 99,96% OÜ osakapitalist. Osa soetusmaksumus on eurot. Osaühingu tegevuse eesmärgiks on digitaaltelevisiooni edastusteenuse osutamine. Septembris aastal asutati poolt Slovakkias 100%-lise osalusega tütarfirma Levira Central Europe s.r.o. sissemaksega aktsiakapitali eurot. Ettevõtte eesmärgiks on teleprogrammide väljastusteenuse osutamine. 16

17 Lisa 8 Pikaajalised finantsinvesteeringud Kokku Muud Kokku Muud Pikaajalise finantsinvesteeringuna on kajastatud poolt aastal tehtud sissemakse Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kapitali summas eurot. Levira poolt investeeritud kapital moodustab 6,25% sihtasutuse asutajate poolt asutamisotsuse alusel makstud summadest. Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud Soetusmaksumuse meetod Kokku Maa Ehitised Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Amortisatsioonikulu Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus

18 Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud Ettevõte kajastab kinnisvarainvesteeringuna kinnistut ja üürileantavaid ruume Tallinnas Kristiina tänaval. 18

19 Lisa 10 Materiaalsed põhivarad Kokku Maa Ehitised Masinad ja Transpordivahendid seadmed Muud masinad Muud materiaalsed põhivarad Lõpetamata projektid Lõpetamata projektid ja ettemaksed ja seadmed Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused Muud ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Allahindlused väärtuse languse tõttu Müügid Ümberklassifitseerimised Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost Muud ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Allahindlused väärtuse languse tõttu Müügid Ümberklassifitseerimised Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus

20 Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas Masinad ja seadmed Transpordivahendid Arvutid ja arvutisüsteemid Muud masinad ja seadmed Muud materiaalsed põhivarad Kokku Materiaalset põhivara, mis tunnistati kasutuskõlbmatuks, kanti maha jääkmaksumuses 5801 eurot. Muid varade allahindlusi majandusaasta jooksul läbi ei viidud. Lisa 11 Immateriaalsed põhivarad Kokku Arenguväljaminekud Arvutitarkvara Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid Lõpetamata projektid ja ettemaksed Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Ümberklassifitseerimised Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Ümberklassifitseerimised Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus

21 Lisa 12 Kapitalirent Aruandekohustuslane kui rendileandja Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta nr Kapitalirendinõuded kokku Aruandekohustuslane kui rentnik Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg Lisa 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta nr Swedbank Liising k euribor + 0,9% EUR Kapitalirendikohustised kokku Renditud varade bilansiline jääkmaksumus Masinad ja seadmed Kokku a. sõlmiti kapitalirendileping Swedbank Liisinguga ülekandejaama ostuks maksumuses ,88 eurot. Sissemakse suurus oli eurot. Aruandeperioodil maksti rendimakseid eurot ja intresse 4188 eurot. Lisa 13 Kasutusrent Aruandekohustuslane kui rentnik Kasutusrendikulu Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest kuu jooksul aasta jooksul Üle 5 aasta

22 Kasutusrendina kajastatakse hoonestusõiguse tasusid 19 lepingult. Lepingud on sõlmitud perioodiks 36 kuni 50 aastat a. moodustasid hoonestusõiguse tasud eurot ja perioodil aprill kuni detsember 2015 summas eurot. Olemasolevate hoonestusõiguse lepingute alusel on tulevaste perioodide kulu eurot. Liisingulepingute alusel rendib ettevõte 8 autot seisuga ( seisuga samuti 8 autot). Viimasel majandusaastal lõppesid 2 auto liisingulepingud ning lisandus 2 uut lepingut. Rendimaksete kulu koos intressiga moodustasid 2016.a eurot ja perioodil eurot. Lepingud on sõlmitud 5 aastaks ja olemasolevate lepingute alusel on tulevaste perioodide rendikulu eurot, millele lisandub intress. Lisa 14 Laenukohustised Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Kapitalirendikohustised kokku Laenukohustised kokku Lisa 15 Võlad ja ettemaksed kuu jooksul Lisa nr Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad Muud viitvõlad Saadud ettemaksed Tulevaste perioodide tulud Muud saadud ettemaksed Kokku võlad ja ettemaksed kuu jooksul Lisa nr Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad Dividendivõlad Saadud ettemaksed Tulevaste perioodide tulud Muud saadud ettemaksed Kokku võlad ja ettemaksed

23 Lisa 16 Eraldised Moodustamine/korrigeerimine Kasutamine Lisa nr Kokku eraldised Sealhulgas: Lühiajalised Muud eraldised Moodustamine/korrigeerimine Kasutamine Lisa nr Kokku eraldised Sealhulgas: Lühiajalised Muud eraldised AS Kanal 2 esitas Levira vastu hagi aastatel 2007 kuni 2010 väidetavalt alusetult saadud ringhäälinguteenuse tasu tagastamise, sellelt saadud kasu ja viivise nõudes. Novembris 2015 rahuldas Harju Maakohus hagi osaliselt. Levira hinnangul oli nõue alusetu ja otsus argumenteerimata ning vastuoluline. Sellest tulenevalt moodustati seisuga hagi võimalikuks katmiseks eraldis 50% väljamõistetud summast. Nimetatud kohtumenetlustest tulenevate õigusabikulude katteks moodustas Levira samuti lühiajalise eraldise. Detsembris 2015 esitasid mõlemad pooled apellatsioonikaebuse Tallinna Ringkonnakohtule. Mais 2016 rahuldas Ringkonnakohus Kanal 2 taotluse osaliselt, suurendades tema kasuks väljamõistetavat summat. Levira esitas kassatsioonkaebuse edasi Riigikohtule. Riigikohus jättis selle menetlusse võtmata ning Levira tasus Kanal 2-le Ringkonnakohtu otsuse alusel nõutud summa. Lisa 17 Tingimuslikud kohustised ja varad Tingimuslikud kohustised Võimalikud dividendid Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt Kokku tingimuslikud kohustised Leviral on amortiseerimata arenguväljaminekut jääk eurot ( seisuga eurot). Sellest tulenevalt on tingimuslike kohustuste summa võimalike dividendide ja tulumaksu näol arvestatud väiksemana. Tarnijatelt seadmete soetamisel kasutab Levira maksegarantiisid. Võimalike tekkivate maksegarantiide tagatiseks on AS-i Swedbank kasuks seatud hüpoteek Koerus asuva kinnistu nr hoonestusõigusele euro ulatuses, intressimääraga 15% ja kõrvalnõuetega euro suuruses summas. Nimetatud kinnistu bilansiline soetusmaksumus koos hoonetega on eurot ja jääkmaksumus on eurot. 23

24 Lisa 18 Sihtfinantseerimine Varad bruto soetusmaksumuses Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks Kokku sihtfinantseerimine Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks Kokku sihtfinantseerimine Detsembris 2010 otsustas EAS rahastada euroga Tallinna Teletorni rekonstrueerimisprojekti. Tegelikuks toetuse kogusummaks kujunes EAS-i poolt eurot. Vabariigi Valitsus eraldas projektile oma reservist 2013.a. veebruaris eurot a. aprillis laekus EAS-ilt projekti viimane osamakse summas eurot. Tallinna Teletorni renoveerimist toetati Siseministeeriumi ja EASi poolt rakendatavast meetmest Üleriigilise tähtsusega kultuurija turismiobjektide väljaarendamine, mida kaasrahastas Euroopa Regionaalarengu Fond. Põhilised ehitustööd ja ekspositsioonide paigaldamine lõppesid 2012.a. kevadel. Lisa 19 Aktsiakapital Aktsiakapital Aktsiate arv (tk) Aktsiad on nimiväärtuseta. Eesti Vabariigile kuulub aktsiat, mis moodustab 51% kogu emiteeritud aktsiate arvust ning Prantsuse Vabariigi ettevõttele TDF S.A.S aktsiat, mis moodustab 49% kogu emiteeritud aktsiate arvust. Põhikirjas lubatud lihtaktsiate maksimaalne arv on tükki. 24

25 Lisa 20 Müügitulu Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes Müük Euroopa Liidu riikidele Eesti Suurbritannia Rootsi Läti Soome Poola Leedu Taani Belgia Müük Euroopa Liidu riikidele, muud Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku Müük väljapoole Euroopa Liidu riike Venemaa Singapur Briti Neitsisaared Šveits Korea Vabariik Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku Kokku müügitulu Müügitulu tegevusalade lõikes TV ja raadioteenused Meediateenused Turismiteenused Telekomiteenused IT infrastruktuuriteenused Muud teenused Kokku müügitulu Lisa 21 Muud äritulud Kasum materiaalsete põhivarade müügist Eelmiste perioodide tulud Muud Kokku muud äritulud

26 Levira saavutas kliendiga kohtuvälise kokkuleppe, mille alusel klient hüvitas Levirale põhivõlgnevuse koos viiviste ja menetlemiskuludega summas eurot eelmiste perioodide eest. Lisa 22 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu Müügi eesmärgil ostetud kaubad Energia Elektrienergia Kütus Üür ja rent Tööjõukulud Amortisatsioonikulu Kulu varade väärtuse langusest Remont ja hooldus Distributsiooni- ja infoliinide rent, internet Muud Kokku müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu Lisa 23 Turustuskulud Tööjõukulud Amortisatsioonikulu Reklaamikulud Muud Kokku turustuskulud

27 Lisa 24 Üldhalduskulud Energia Elektrienergia Kütus Tööjõukulud Amortisatsioonikulu Muud Kokku üldhalduskulud Lisa 25 Tööjõukulud Palgakulu Sotsiaalmaksud Kokku tööjõukulud Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale Töötajate keskmine arv sisaldab konsolideeriumisgrupi töötajate keskmist arvu taandatuna täistööajale ilma juhatuse ja nõukogu liikmeteta. Ülaltoodu sisaldab ka kapitaliseeritud tööjõukulusid koos maksudega summas eurot (aruandeperioodil summas eurot). Lisa 26 Muud ärikulud Lisa nr Kahjum materiaalsete põhivarade müügist Trahvid, viivised ja hüvitised Eraldis kohtukulude katteks Kahjum ebatõenäoliselt laekuvatest arvetest Muud Kokku muud ärikulud

28 Lisa 27 Tulumaks Tulumaksukulu komponendid Maksustatav summa Tulumaks Maksustatav summa Tulumaks Väljakuulutatud dividendid Kokku Aprillis 2016 otsustas aktsionäride üldkoosolek maksta välja dividende summas eurot majandusaasta puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Lisa 28 Seotud osapooled Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised TDF S.A.S Eesti Rahvuringhääling Eesti Energia Ostud ja müügid Ostud Müügid Ostud Müügid Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused Arvestatud tasu Leviral olid aastal tehingud järgmiste seotud osapooltega: -Eesti Vabariik (Levira 51% aktsiate omanik), välja on toodud suuremad partnerid - Eesti Rahvusringhääling ja Eesti Energia; - TDF S.A.S (Levira 49% aktsiate omanik). Valitseva mõjuga aktsionär Leviral puudub. 28

29 Lisa 29 Konsolideerimata bilanss Varad Käibevarad Raha Finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed Varud Kokku käibevarad Põhivarad Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse Finantsinvesteeringud Kinnisvarainvesteeringud Materiaalsed põhivarad Immateriaalsed põhivarad Kokku põhivarad Kokku varad Kohustised ja omakapital Kohustised Lühiajalised kohustised Laenukohustised Võlad ja ettemaksed Eraldised Kokku lühiajalised kohustised Pikaajalised kohustised Laenukohustised Kokku pikaajalised kohustised Kokku kohustised Omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses Kohustuslik reservkapital Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) Aruandeaasta kasum (kahjum) Kokku omakapital Kokku kohustised ja omakapital

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS registrikood: 1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS registrikood: 1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 10854476 tänava/talu nimi, Sompa tn 3 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 9 RENDIARVESTUS (MUUDETUD 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1 3 RAKENDUSALA 4 5 MÕISTED 6 RENTIDE KLASSIFITSEERIMINE KAPITALI-JA KASUTUSRENDIKS 7 17 RENTIDE KAJASTAMINE RENDILEANDJA

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: aktsiaselts PÄRNU VESI registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: aktsiaselts PÄRNU VESI registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10120395 tänava/talu nimi, Vingi tn 13 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 sihtasutuse nimi: registrikood: 90013236 tänava/talu nimi, Estonia pst 9 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80413845 tänava/talu nimi, Ristiku tn 40/2-12 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Põhja-Tallinna

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem