NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin"

Väljavõte

1 NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määratakse GSMvalve OÜ poolt kindlaks Seadme müügi-, rendi- ja/või teenuse osutamise lepingu üldised tingimused Üldtingimustes kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: Leping Kliendi ja GSMvalve OÜ vahel sõlmitud Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise leping koos Lepingu lahutamatute lisadega (sh Üldtingimused); 1.3. Lisa Lepingu lahutamatuks osaks olev lisa; GSMvalve GSMvalve OÜ; Klient füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud GSMvalvega Lepingu; Pool(ed) GSMvalve ja Klient eraldi ja ühiselt nimetatuna; Kolmandad isikud kõik teised isikud peale Poolte; Seade Kliendile müüdav, rendile antav või Kliendi enda seade, mis on mõeldud Teenuse tarbimiseks; Süsteem internetikeskkonnas asuv tarkvara ja sellega seotud ressurss, mille kaudu on võimalik kasutada kokkulepitud Teenuseid; Teenus Kliendile osutatav teenus; Sõiduk Lepingus sätestatud mootorsõiduk, veok või haagis, millele on paigaldatud Seade; Paigaldus GSMvalve poolt Kliendi Sõidukile Teenuse tarbimiseks mõeldud Seadme paigaldus ja/või seadistus; Demonteerimine GSMvalve poolt Kliendi Sõidukilt Teenuse tarbimiseks mõeldud seadme mahavõtmine; Hooldus GSMvalve poolt Kliendi Seadmele tehtav hooldustöö; Hinnakiri GSMvalve igakordselt kehtiv hinnakiri, mis on kättesaadav internetikeskkonnas Rikketeatis Kliendi poolt GSMvalve klienditoele edastatud Süsteemi, Teenust või Seadet puudutav rike või häire.

2 Garantii GSMvalve poolt Kliendile müüdud või rendile antud Seadmele kehtiv garantii Teenuste loetelu Navirec, Navirec seadme rendiga, Navirec kütuseinfoga, Navirec kütuseinfo ja seadme rendiga, Roaming Üldtingimused (LINK) on Lepingu lahutamatuks osaks. Üldtingimuste ja Lepingu vastuolu korral lähtutakse Lepinguga kokkulepitust Klient on tutvunud GSMvalve Privaatsustingimustes (LINK) sätestatuga sellest, kuidas GSMvalve töötleb isikuandmeid. Kliendi kohustused endaga seotud isikute isikuandmete tõhusa kaitse tagamiseks on toodud käesolevates Üldtingimustes. 2. SEADMEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 2.1. Seadme omandiõigus läheb Kliendile üle peale Seadme eest esitatud arve tasumist. Seadme rendi korral jääb omandiõigus GSMvalvele Seadme juhusliku hävimise ja kahjustumise risk läheb Kliendile üle Seadme Paigaldamise hetkest Klient kohustub Lepingu kehtivuse jooksul mitte koormama Seadet mistahes kolmandate isikute õigusega või võõrandama Seadet kolmandatele isikutele ning mitte üle andma Seadet kolmandatele isikutele GSMvalve eelneva kirjaliku nõusolekuta Seadmele kehtib Garantii kestvusega 12 kuud alates Seadme Kliendile üleandmise päevast. Seadme rendi korral kehtib Garantii Lepingu kehtivuse ajal, alates Seadme Kliendile üleandmise päevast Garantiiperioodi jooksul on Seadmele Hooldus ja sellega seotud kulud tasuta Garantiitähtaja möödudes pakub GSMvalve Seadmele Hooldust vastavalt kehtivale Hinnakirjale Garantii ei laiene kahjustustele, mis tulenesid Kliendi poolt Seadme vigastamisest, lahtimuukimisest, demonteerimisest, lohakusest või hooletusest või muust mõjustamisest, samuti hooldamisest Kliendi enda või kolmandate isikute poolt. Vastavate asjaolude esinemisel lõppeb Seadmele ettenähtud garantii.

3 2.8. Klient on kohustatud valdama ja kasutama Seadet kooskõlas Lepinguga ja vastavalt Seadme otstarbele säästlikult ning heaperemehelikult Klient on kohustatud lubama GSMvalvel kontrollida Seadme seisukorda ja Lepingujärgset ning otstarbele vastavat kasutamist Seadme rendi korral on Klient kohustatud Lepingu muutmisel ja/või lõpetamisel võimaldama GSMvalve tehniku poolt GSMvalvele kuuluva Seadme Demonteerimist GSMvalvega kooskõlastatud ajal ja kohas, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul peale Lepingu lõpetamise tähtaega. Klient on teadlik, et tal puudub õigus ise Seadet Demonteerida või lubada seda teha kolmandal isikul; GSMvalve poolt seadme paigaldusega, demonteerimisega või hooldamisega Sõidukile tekkinud vigade reklamatsioonid tuleb esitada kahe nädala jooksul peale paigalduse, demonteerimise või hooldamise toimumist GSMvalve vastutab paigaldus-, demonteerimis- ja hooldusvigade eest ning korvab Kliendi Sõidukile tekitatud kahju juhul, kui GSMvalve poolsel esindajal võimaldatakse viibida ekspertiisi juures või teostatakse ekspertiis GSMvalve poolt. 3. SÜSTEEMI JA TEENUSEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 3.1. Teenuse osutamise eelduseks on Kliendi Sõidukil vajaliku Seadme olemasolu GSMvalve võimaldab peale Lepingu sõlmimist ja seal sätestatud tingimuste täitmist Kliendile juurdepääsu Süsteemile. Kliendile väljastatakse personaalne kasutajanimi ja parool Lepingus sätestatud korras Süsteemis kasutatavad lahendused on kaitstud autoriõigusega vastavalt kehtivale õiguslikule regulatsioonile ja kuuluvad GSMvalvele Tasu Süsteemi kasutusõiguse eest sisaldub Kliendile esitatavas kuutasu arves Kliendi juurdepääs Süsteemile annab õiguse: andmeid salvestada, teha neist koopiaid ja tuletisi andmete sihtotstarbelise kasutamise eesmärgil; kasutada Süsteemi tarkvarauuendusi senistel Lepingu tingimustel, v.a. juhul, kui GSMvalve nõuab tarkavarauuenduste kasutamiseks Lepingu tingimuste muutmist või

4 uue Lepingu sõlmimist Klient kohustub: Seadme ja Süsteemi kasutamisel järgima otseselt Lepingu ja selle Lisade tingimusi; esitama GSMvalvele andmete töötlemiseks tõeseid andmeid; järgima Lepingus ja kehtivates õigusaktides ette nähtud konfidentsiaalsuse nõudeid, muuhulgas mitte väljastama kasutajanime ja paroole kolmandale osapoolele ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta GSMvalvelt, v.a. juhul, kui kolmas osapool on Kliendiga rendilepingulises suhtes; hoiduma Süsteemi programmi, tehniliste materjalide ja Süsteemis asuvate andmete kahjustamisest ning mitte kopeerima, muutma või muul viisil taastama Süsteemi programmi lähtekoodi; hoiduma mistahes viisil GSMvalve ja/või teiste kasutajate õiguste rikkumisest Süsteemi kasutamisel; võtma teadmiseks, et Teenuse ja selle kasutamise eelduseks olevate teenuste ja Süsteemi iseloomust tulenevalt ei ole GSMvalvel võimalik tagada Teenuse kättesaadavust ja Süsteemi ligipääsetavust igal ajahetkel, s.h. võimalikud võrguhäired; esitama Rikketeatise GSMvalve klienditoele 5 (viie) tööpäeva jooksul alates puuduse, rikke või häire tekkimisest või teadasaamisest; 3.8. Klient on teadlik, et teenus töötab ainult Eesti Vabariigi piires ning väljaspool Eesti Vabariiki aktiveeritakse teenus ainult Kliendiga kokkuleppel ning klient kohustub tasuma roamingteenuse eest vastavalt GSMvalve esitatud arvetele GSMvalve on õigustatud: piirama Kliendi juurdepääsu Süsteemile või peatama Teenuse osutamise, kui Klient rikub Süsteemi kasutamise tingimusi; tegema süsteemis perioodiliselt uuendusi; GSMvalve on kohustatud: tagama Kliendile kokkulepitud ulatuses Süsteemi kättesaadavuse vähemalt 95% aastas; häirete korral teavitama Klienti puuduste kõrvaldamise tähtajast 5 tööpäeva jooksul vastava teate kättesaamisest.

5 4. SEADME PAIGALDUS, DEMONTEERIMINE JA HOOLDUS 4.1. Paigalduse, demonteerimise ja hoolduse koht: Seadme ja/või kütuseanduri paigaldus, demonteerimine ja hooldus tehakse GSMvalve ja Kliendi vahel kokkulepitud asukohas. Paigalduse, demonteeriminse ja hoolduse võib teha Kliendi juures, kui selleks on olemas vajalikud tingimused: a. Soe garaaž(min 10 kraadi); b. Elektri kasutamise võimalus; c. Kütuseanduri paigaldamisel, demonteerimisel ja hooldamisel vaba tööruum ümber sõiduki 2 meetrit, kanal või kelk sõiduki all liikumiseks (sõiduki all liikumiseks peab olema betoon- või asfaltpinnas) Paigalduse, demonteerimise ja hoolduse aeg (kuupäev ja kellaaeg): Seadme ja/või kütuseanduri paigaldus, demonteerimine ja hooldus teostatakse GSMvalve poolt määratud ning Kliendiga kooskõlastatud ajal; Juhul kui Klient soovib kokkulepitud aega muuta, tuleb vastavasisuline teade edastada GSMvalve klienditoele hiljemalt töö toimumisele eelneva tööpäeva 12:00-ks Juhul kui Klient rikub etteteatamise nõuet või ei võimalda maksimaalselt 15 minuti jooksul alates kokkulepitud ajast GSMvalve esindajal kokkulepitud tööga alustada, on GSMvalvel õigus keelduda töö tegemisest ning esitada Kliendile arve 1 töötunni eest vastavalt kehtivale Hinnakirjale Seadme paigalduse, demonteerimise ja hoolduse muud tingimused: Sõiduk peab olema tehniliselt korras (süütelukk, süütevõti, elektrilised kaitsmed vastavad nõuetele, elektrivigade puudumine, kaablid, pesad, pistikud ja kaitsmekarp on terved; Sõiduk peab iseseisvalt olema liikuumisvõimline ning komplektne (samal ajal ei remondita ega paigaldata teisi lisaseadmeid); Paigaldusele, demonteerimisele ja hooldamisele peab tulema ilma järelhaagiseta; Seade tarbib ma voolu sõiduki toitesüsteemist Kütuseanduri paigaldamise, demonteerimise ja hooldamise tingimused: Kütusepaak peab olema 100% täis;

6 Kanistrites kaasas 20 liitrit lisakütust; Tühjad kütusemahutid vastavalt Sõiduki paagi suurusele; Paagipealne peab olema ligipääsetav (min 40 cm vaba ruumi); Kütusepaak ja selle kinnitus peavad olema tehniliselt väga heas korras; paak peab olema puhas seest/väljast ning selle sees ei tohi olla sinna mitte kuuluvaid esemeid; paak ei tohi olla roostes ega deformeerunud; Veoki kabiini üles tõstmiseks vajalikud tööriistad peavad olema kabiinis; Kabiin peab tõusma üles ja tulema ka alla; Kabiinis ei tohi olla lahtiseid esemeid; Esiklaas peab olema terve; Kütuse tankimise toru ees ei tohi olla turvafiltrit; Kütusepaagil peab olema oma tankimise ava; Kütuseandurit peab saama paigaldada selliselt, et andur ulatub kõrgemast punktist madalama punktini paagi keskelt; Kütuseanduri paigaldamiseks sobib minimaalselt 10*10cm horisontaalne ja sile ala. Anduri varras peab ulatuma otse (vertikaalselt) paagi põhjani Vitsad, poldid ja mutrid peavad olema roostest vabad; Kütusevoolikud peavad olema heas seisukorras; Kütusepaagi vooliku kinnitus ei tohi olla värvitud ja/või roostes; Kütuseanduri paigaldus paaki, mille seina paksus ületab 5 (viis)millimeetrit, toimub erikokkuleppe alusel; Kui sõidukil on rohkem kui üks paak: a. Iga paak peab olema eraldi ligipääsetav pealtpoolt (min 40 cm vaba ruumi); b. Igal paagil peab olema iseseisev täitmis/tühjendamisava; c. Paakidevahelistel torudel peab olema vahel kraan, et paake oleks võimalik eraldi täis/tühjaks pumbata. Välja arvatud juhul, kui mitmepaagilise sõiduki paakide ühendamissüsteem on tootjatehases valmistatud sellisena, mis välistab kütuse paakidevahelise ringluse väljalülitatud massi või süüte puudumisel Eristaatuse kuvamiseks vajalike ühendustööde tegemine toimub sõiduki omaniku vastutusel Tingimustele vastavuse tagab Klient enda kulul.

7 4.7. Kui Kliendi sõiduk ja/või paigaldamise koht ei vasta eelpool kirjeldatud tingimustele, tuleb sellest enne paigaldamise, demonteerimise või hooldamise aja kokkuleppimist teavitada GSMvalvet kirjalikult taasesitatavas vormis Juhul kui Klient rikub tingimustele mittevastavusest teavitamise nõuet, on GSMvalvel õigus töö teostamisest keelduda ning esitada Kliendile arve 1 töötunni eest vastavalt kehtivale Hinnakirjale Tingimustele mittevastavuse korral töö teostamisel ei garanteeri GSMvalve teostatud töö vastavust kvaliteedinõuetele ning ei võta enda kanda kvaliteedile mittevastavusest tulenevaid võimalikke täiendavaid kulutusi. 5. KONFIDENTSIAALSUS 5.1. Leping koos lisadega on konfidentsiaalne ega kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele nii Lepingu kehtivuse ajal kui ka Lepingu lõppemisel Pooled kohustuvad hoidma saladuses seoses Lepingu täitmisega teatavaks saanud teise Poole ärisaladuseks olevaid andmeid ja kogu Teenuse osutamist puudutavat informatsiooni, juhendeid, eeskirju, skeeme, tasusid jms. ning neil on keelatud nende avaldamine kolmandatele isikutele nii Lepingu kehtivuse ajal kui ka pärast Lepingu lõppemist Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise korral on teisel Poolel õigus nõuda talle Lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. 6. ARVELDAMINE 6.1. Klient on kohustatud õigeaegselt tasuma Seadme, osutatud Teenuse ja muude eelnevalt kokku lepitud tööde eest arveid Lepingus ja Hinnakirjas sätestatud tingimustel Maksetähtpäevaks tasumata summadelt on GSMvalve õigustatud nõudma Kliendilt viivist. Viivist arvutatakse maksetähtpäevale järgnevast päevast 0,06 % tasumata

8 summast iga tasumisega viivitatud päeva eest Teenuse kuutasu arvestamist alustatakse pärast Seadme aktiveerimist GSMvalve Süsteemis Teenuse kuutasu ja rent ei kuulu tasumisele proportsionaalselt päevade eest, millal Teenuse osutamine on olnud olulisel määral häiritud või katkenud GSMvalvest sõltuvatel asjaoludel (tagasiarvestus). Tagasiarvestuse aluseks on GSMvalve klienditoe aadressil Kliendi poolt edastatud Rikketeatis Seadme rendi korral on GSMvalvel õigus esitada Kliendile Seadme välja ostmiseks arve Hinnakirjas sätestatud väljaostuhinna alusel juhul, kui Klient on rikkunud Lepingut viisil, mille tõttu ei ole GSMvalvel võimalust Seadmeid lepingu kohaselt demonteerida GSMvalvel on õigus jätkata Kliendile teenusarvete esitamist, kui Klient ei ole võimaldanud Seadme demonteerimist kooskõlas punktis 2.10 sätestatuga Kui Klient viivitab GSMvalve poolt esitatud arve tasumisega rohkem kui 30 päeva üle maksetähtaja, on GSMvalvel õigus taasesitamist võimaldavas vormis teatisega piirata Kliendi ligipääsu Süsteemile. Süsteemile juurdepääsu piiramist ei käsitleta lepingu olulise rikkumisena GSMvalve poolt GSMvalvel on õigus esitada Kliendile arveid ka perioodi eest, mil Süsteemile ligipääs on piiratud arvete mittetasumise tõttu Kliendi tellitud lisatööde teostamisel koostab GSMvalve tehtud tööde kohta akti, mille alusel esitatakse Kliendile täiendav arve vastavalt kehtivale Hinnakirjale. Tööde sisu ja hind lepitakse kokku enne tööde teostamist kirjalikult taasesitatavas vormis Lepingu lõpetamise korral esitatakse Kliendile Demonteerimise eest arve vastavalt kehtivale Hinnakirjale Lepingu lõppemisel teostatakse kõik lepingujärgsed arveldused 30 päeva jooksul arvates Lepingu lõppemise kuupäevast.

9 7. VASTUTUS 7.1. Pool, kes ei täida endale võetud lepingulisi kohustusi, kannab süü olemasolul varalist vastutust kahju kandnud Poole ees Klient on kohustatud GSMvalvele kuuluva Seadme juhusliku hävimise või kahjustamise korral tasuma GSMvalvele Seadme(te) maksumuse Hinnakirjas sätestatud väljaostuhinna alusel GSMvalve ei vastuta Süsteemi töös esinevate katkestuste tõttu Kliendile kaasnevate kahjude eest, kui katkestus on tingitud Teenuse osutamiseks vajalike teenuste (GPRS, GPS, GSM levi) häiretest Pool ei vastuta oma kohustuse rikkumise eest, kui ta tõendab, et kohustuste rikkumine toimus takistava asjaolu (vääramatu jõu) tõttu. Kui takistav asjaolu on ajutist laadi, ei vastuta Pool kohustuse mittetäitmise eest üksnes takistava asjaolu esinemise aja vältel Kui Klient viivitab Lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega, on GSMvalvel õigus edastada Kliendi võlgnevuse kohta andmed Krediidiinfo ASle ja/või muule maksehäirete andmebaasi töötlejale ja anda nõue sissenõudmiseks inkassoteenuseid osutavale isikule. Kui Kliendi viivitus on kestnud üle 45 päeva, on GSMvalvel õigus lisaks viivise nõudmisele Leping etteteatamistähtajata üles öelda GSMvalvel on õigus nõuda Kliendilt leppetrahvi Kliendi kahe viimase kuutasu ulatuses, kui: Klient rikub punktis 2.10 nimetatud kohustust ning demonteerib Kliendi valduses oleva rendiseadme ise või lubab seda teha kolmandal isikul; Klient rikub punktis nimetatud kohustusi GSMvalvel on õigus nõuda Kliendilt leppetrahvi kuni eurot iga rikkumise eest, kui Klient on rikkunud punktis ja/või nimetatud kohustusi Klient tasub kõik võla sissenõudmisega tekkivad kulud sh.inkasso kulud Kumbki Pool vastutab tema poolt tahtlikkusest või hooletusest tekkinud andmekaitse alaste rikkumiste eest.

10 8. LEPINGU MUUTMINE, PEATAMINE JA LÕPETAMINE 8.1. GSMvalvel on õigus muuta Üldtingimusi, kehtivat Hinnakirja, Teenuste loetelu ning Süsteemi kasutamise tingimusi teavitades Klienti muudatustest vähemalt 30 päeva enne muudatuse jõustumist. Hinnakirja muutmise õigus tekib GSMvalvel eelkõige, kui valuutakursid, impordimaksud või kaubatoojast sõltumatud maksud, lõivud või muud avalik-õiguslikud maksud muutuvad Tingimuste olulisel muutmisel on Klient õigustatud lõpetama ühepoolselt Lepingu teavitades sellest GSMvalvet 30 päeva jooksul uue redaktsiooni avaldamisest ning loobuma koheselt GSMvalve poolt osutatavast Teenusest. Süsteemi kasutamist Kliendi poolt pärast uue redaktsiooni jõustumist loetakse muudatustega nõustumiseks. Oluliseks ei loeta muudatusi Üldtingimustes, samuti Hinnakirja või Teenuste loetelu igakordsel muutmisel kuni 20% ulatuses Pooltel on õigus Leping ühepoolselt osaliselt või täielikult lõpetada, teavitades sellest teist Poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 3 kuud ette Juhul, kui üks Pool ei järgi ülesütlemise etteteatamistähtaega, on teisel Poolel õigus nõuda leppetrahvi, mille suurus arvutatakse välja puudujäävatest etteteatamispäevadest ja Lepingu alusel tasumisele kuuluvatest maksetest lähtudes Kliendil on õigus Teenus ajutiselt peatada kuni 1 (üheks) aastaks esitades selleks kirjalikult vastavasisulise sooviavalduse. Teenus peatatakse 5 (viie) tööpäeva jooksul alates avalduse kättesaamisest GSMvalve poolt. Teenuse taasavamine toimub vastavalt Hinnakirjale Lepingu peatamise korral ei ole GSMvalvel kohustust Kliendi Sõidukile paigaldatud Kliendile kuuluvat Seadet demonteerida. Kliendi vastavasisulise soovi korral teostab GSMvalve demonteerimise vastavalt kehtivale Hinnakirjale Rendilepingu lõpetamise korral on Kliendil kohustus võimaldada GSMvalvele kuuluva Seadme Demonteerimist GSMvalve tehniku poolt GSMvalvega kooskõlastatud ajal ja kohas, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul peale lepingu lõpetamise tähtaega Nimetatud kohustuse mittetäitmisel loetakse leping kehtivaks ning GSMvalvel on õigus jätkata Kliendile teenusearvete esitamist kuni Seadme Demonteerimiseni.

11 8.9. Lepingu muutmine vormistatakse Lepingu lisana (lisana käsitletakse ka taasesitamist võimaldavas vormis avalduste vahetamist). 9. ANDMEKAITSEALASED KOHUSTUSED JA KINNITUSED 9.1. Isikuandmete GSMvalve poolt Kliendile kättesaadavaks tegemisest lähtuvalt nõustub Klient käesolevaga töötlema GSMvalve Teenuste kaudu ligipääsetavaid Isikuandmeid kooskõlas kõigi rakenduvate andmekaitsenõuetega (eelkõige Kliendi kohustus teavitada vajalikul viisil enda töötajaid, seotud isikuid, kelle andmed Teenuse kaudu ligipääsetavaks muutuvad) Pooled avaldavad, et arvestades asjaolu, et GSMvalve ei tea, kuidas kasutab Klient Teenuse kaudu ligipääsetavaid andmeid, ei vastuta GSMvalve selliste Isikuandmete töötlemiste eest, mille teostab Klient, Kliendi määratud kolmas isik või teine volitatud töötleja Pooled kinnitavad, et Klient on tema poolt taotletud ning töödeldavate Isikuandmete Vastutav töötleja ning GSMvalve on Andmete Volitatud Töötleja käesoleva lepinguga kokkulepitud ulatuses Kohustused Isikuandmete töötlemisel: a. Kumbki Pool töötleb Isikuandmeid kooskõlas Andmekaitsealaste õigusaktidega; b. ei tee ega jäta tegemata midagi, mis võiks põhjustada kummagi Poole poolt Andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevate kohustuste rikkumise; c. GSMvalve töötleb Isikuandmeid ainult selles ulatuses ja sellisel viisil, mis on vajalik käesolevas Lepingus sätestatud Teenuste osutamiseks ning vastavalt Kliendi aeg-ajalt antavatele juhistele. Juhul kui GSMvalve ei ole Kliendi antud juhiste parameetrites kindel, siis pöördub GSMvalve kahtluse vältimiseks esimesel võimalusel Kliendi poole selgituse või edasiste juhiste saamiseks; d. Kumbki Pool hoiab Isikuandmed rangelt konfidentsiaalsena ning GSMvalve ei kasuta ega avalda neid mingil muul otstarbel kui käesolevas Lepingus lubatud konkreetsel otstarbel ning Klient kasutab neid vaid viisil milleks tal on andmekaitse alastest õigusaktidest tulenev seaduslik alus (s.h. vajadusel nõusolek); e. Kumbki Poolt kohustub rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid

12 Isikuandmete kaitsmiseks loata või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotsimineku või hävitamise või kahjustamise eest; f. Kliendi vastava taotluse korral tagastab GSMvalve kõik tema võimuses, valduses või kontrolli all olevad Kliendi Isikuandmed koos kõigi nendest tehtud mistahes kandjal koopiatega kui koopia säilitamiseks ei kohusta seadus ega lepingust tulenev kohustus; g. Kumbki Pool tagab, et kõik Isikuandmed on tema valduses või kontrolli all olles alati asjakohasel viisil kaitstud; 10. LÕPPSÄTTED Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või avaldatud kodulehel, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi Pooled on kohustatud teatama teisele Poolele 7 päeva jooksul Lepingus esitatud andmete muutumisest, olulistest muudatustest oma finantsolukorras, samuti teistest asjaoludest, mis võivad mõjutada Lepingu täitmist Kõiki Lepingu sätteid tõlgendatakse koosmõjus Lepingu teiste punktidega lähtudes Poolte tegelikust tahtest ja eesmärgist ning Poolte vahel kehtivast praktikast Kõigis Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi seadustest Vaidlusalused küsimused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Juhul kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlusalune küsimus Harju Maakohtus.

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega ( GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määratakse GSMvalve

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioonide üldise maksumuse nimekiri, mis on Kliendile avalikult

Rohkem

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete töötlemine töötlejate vahel sõlmitud lepingu alusel.

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD WD nr 2017/1-11.2/ Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Ting

RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD WD nr 2017/1-11.2/ Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Ting RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD 24.05.2017 WD nr 2017/1-11.2/16 1.1. Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Tingimused) on Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse (RIKS)

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ 2007) SISUKORD PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSED 2007...3 1. Üldmõisted...3 1.1. Lepingu eesmärk 1.2. Leping ja Lepingu Dokumendid 1.3. Lepingu

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word - ringraja-ja-rajatiste-renditingimused-v-6 (2)

Microsoft Word - ringraja-ja-rajatiste-renditingimused-v-6 (2) RINGRAJA ja RAJATISTE RENDITINGIMUSED (edaspidi Tingimused) Kehtivad alates 31.10.2016. 1. DEFINITSIOONID 1.1. Tingimused- Käesolevad tingimused, mis on kõigi ja u vahel sõlmitavate Lepingute lahutamatuks

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates 01.11.2017 1. Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood 12323276. Laenutaotleja Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65 aastane füüsiline

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Eestis Heade tavade üldpõhimõtted: 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõ

Head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Eestis Heade tavade üldpõhimõtted: 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõ Head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Eestis Heade tavade üldpõhimõtted: 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtjate vaheliste suhete puhul alati tarbijate huvide

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem