Eelnõu II lugemine SAUE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Saue 22. märts 2012 nr Saue Linnavarahalduse põhimäärus Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korral

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eelnõu II lugemine SAUE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Saue 22. märts 2012 nr Saue Linnavarahalduse põhimäärus Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korral"

Väljavõte

1 Eelnõu II lugemine SAUE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Saue 22. märts 2012 nr Saue Linnavarahalduse põhimäärus Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 1 ja lg 2 alusel. 1.Üldsätted (1) Põhimäärusega määratakse kindlaks Saue Linnavarahalduse (edaspidi asutus) tegutsemise õiguslikud alused, eesmärk ja pädevus. (2) Asutus on linnavara haldamisega tegelev Saue Linnavalitsuse hallatav asutus. (3) Asutuse asutajaks on Saue Linnavolikogu. Asutusel on oma eelarve, vapiga pitsat ning sümboolika. Asutus ei ole iseseisev juriidiline isik. (4) Asutuse asukoha aadressiks on: Nurmesalu 9, Saue linn, Harju maakond, (5) Asutus juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. (6) Asutuse põhimääruse kinnitab ning teeb selles muudatusi ja täiendusi Saue Linnavolikogu. Asutuse struktuuri ja koosseisu kinnitab Saue Linnavalitsus asutuse juhataja ettepanekul. 2. Eesmärk, õigused ja põhiülesanded 1) Asutuse tegevuse eesmärgiks on Saue linna ameti- ja hallatavatele asutustele tingimuste loomine nende põhifunktsioonide täitmiseks ja linnavara efektiivne ja säästlik kasutamine. (2) Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid: 1) tagab asutustele soodsa ja nõuetekohase õppe- ja töökeskkonna; 2) korraldab asutusele üle antud hoonete ja varade arvestust ning hooldust ja remonti vastavalt eelarvele; 3) tagab talle üleantud hoonete ja välisterritooriumite heakorrastamise ning sotsiaal- ja tehniliste rajatiste korrashoiu; 4) koordineerib ja korraldab talle üleantud hoonetes ruumide kasutamist hallatava asutuse põhitegevuse välisel ajal; 5) kasutab eelarves ettenähtud vahendeid, viib vara kasutamiseks läbi hankeid, teostab tehingute ja muid toiminguid vastavalt riigihangete seadusele ja volikogu poolt kehtestatud linnavaraeeskirjale; 6) kontrollib ehitiste, tehnosüsteemide ja rajatiste tehnilist seisukorda ja korrasolekut ning võtab tarvitusele abinõud puuduste kõrvaldamiseks; 7) tagab taristu pideva parendustegevuse; 8) täidab muid asutuse eesmärgist tulenevaid ülesandeid. (3) Asutusel on õigus: 1) moodustada ülesannete täitmiseks vajalikke töögruppe ja tellida eksperthinnanguid; 2) anda tasuta või tasu eest rendile asutusele antud linna vara vastavalt kehtivatele eeskirjadele; 3) sõlmida lepinguid, osta ülesannete täitmiseks seadmeid, inventari ning materjale juriidilistelt ja

2 füüsilistelt isikutelt; 4) osutada tasulisi teenuseid; 5) teha koostööd teiste asutuste ja ettevõtetega; 6) teha Saue Linnavalitsusele ettepanekuid ja koostada projekte varade haldamise paremaks korraldamiseks; 7) kuulutada välja konkursse töövõtja leidmiseks asutusele pandud ülesannete täitmiseks. 3. Juhtimine (1) Asutuse igapäevast tegevust juhib asutuse juhataja tähtajalise töölepingu alusel. Linnavalitsus valib asutuse juhataja avaliku konkursiga 5. aastaks. Asutuse juhataja kinnitab ametisse linnavalitsus linnapea ettepaneku alusel. (2) Asutuse juhatajaga sõlmib töölepingu linnapea. (3) Asutuse juhataja: 1) esindab asutust ja korraldab asutuse igapäevast tegevust ning tagab asutusele pandud ülesannete täitmise; 2) käsutab asutuse vara ja vahendeid talle antud volituste piires, juhib asutuse finantsmajanduslikku tegevust lähtudes kinnitatud eelarvest; 3) esitab linnavalitsusele asutuse tegevuse aastaaruanded, eelarveprojekti ning vastutab eelarve täitmise eest; 4) esindab asutust suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega, sõlmib lepinguid oma pädevuse piires; 5) võtab tööle ja vabastab töölt asutuse personali, määrab kindlaks töötajate tööülesanded, annab asutuse töö korraldamiseks käskkirju ning täidab muid tööandja kohustusi. 6) kehtestab pädevuse piires ülesannete täitmiseks vajalikud eeskirjad ja juhendid. 7) vastutab asutusele püstitatud eesmärkide ja ülesannete täitmise eest, eelarveliste vahendite kasutamise, vara säilimise ja korrasoleku eest. 8) asutuse juhatajal on õigus saada ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni linnavalitsuselt ja hallatavatelt asutustelt. 4. Halduskogu (1) Halduskogu on nõuandev organ, kes kooskõlastab ruumide ja varade kasutamise korra ning ettepanekud ruumide ja vara kasutamise eest võetava tasu suuruse osas. (2) Halduskogusse kuuluvad kõigi hallatavate asutuste juhid ja linnavalitsuse ja volikogu esindaja. (3) Halduskogu kehtestab oma tegutsemise põhimõtted ja töökorra. (4) Halduskogu kutsub kokku ja tema tegevust juhatab asutuse juhataja. (4) Halduskogu käib eelarveliste ja töökorralduslike küsimuste arutamiseks koos vähemalt kaks korda aastas. (5) Halduskogu liikmete vahelised erimeelsused lahendab Saue Linnavalitsus. 5. Vara ja majandamine (1) Asutuse vara moodustub talle üle antud Saue linna varast, mida asutus valdab, kasutab ja käsutab Saue Linnavolikogu poolt kehtestatud eelarvest, arengukavast ja linnavaraeeskirjadest lähtudes. (2) Asutus saab rahalisi vahendeid Saue linna eelarvest, asutuse põhitegevusega seotud tasulistest teenustest ja annetustest. (3) Tasuliste teenuste hinnad kehtestab linnavalitsus. (4) Asutuse raamatupidamist teostatakse Saue Linnavalitsuse raamatupidamise poolt.

3 6. Saue Linnavarahalduse reorganiseerimine, tegevuse lõpetamine (1) Asutuse reorganiseerimine või lõpetamine toimub Saue Linnavolikogu otsusega. (2) Asutuse tegevuse lõppemisel läheb asutuse vara üle Saue Linnavalitsusele. 7. Rakendussätted (1) Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu a määrus nr 56 Saue Koolihaldusasutuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine (2) Määrus jõustub 1. aprill Valdis Toomast Volikogu esimees

4 SELETUSKIRI Saue Linnavarahaldusasutuse põhimäärus Saue Linnavolikogu otsuse nr 109 alusel reorganiseeritakse Saue Linnavalitsuse hallatav asutus Saue Koolihaldusasutus ning alates alustab tegevust Saue Linnavarahaldusasutusena. Asutuse tegevuse eesmärgiks on Saue linna haridus-, spordi- ja kultuuriehitiste ning sotsiaal- ja tehnilise infrastruktuuri rajatiste (hoonete) haldamine ja majandamine ning asutustele paremate tingimuste loomine põhifunktsioonide täitmiseks. KOKSI 35 lg 2 kohaselt toimub hallatava asutuse põhimääruse kinnitamine ning muutmine volikogu poolt kehtestatud korras. Valla või linna ametiasutus ja ametiasutuse hallatav asutus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris. Registrisse kantakse asutuste kohta muude andmete kõrval järgmised andmed: 1) täisnimi; 2) liik; 3) asukoha aadress; 4) tegevusala; 5) tegevuspiirkond; 6) moodustamise või asutamise kuupäev (riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuseks muutmise kuupäev); 7) põhimääruse, põhikirja või reglemendi kinnitamise akti nimetus, number ja kuupäev; 8) sidevahendite numbrid. Saue Linnavolikogu hallatavate asutuste põhimäärustes ning ka käesolevas põhimääruses on kindlaks määratud, et põhimääruse kinnitab volikogu. Kalev Israel Linnamajanduse valdkonna juht

5 SAUE LINNAVOLIKOGU EELARVE- JA MAJANDUSKOMISJONI JA HARIDUSKOMISJONI ÜHISKOOSOLEK KOOSOLEKU PROTOKOLL Saue 2. veebruar 2012 Algus kell 18.00, lõpp kell Juhatas komisjoni esimees Valdis Toomast Osalesid: Raivo Ojapõld, Matti Nappus, Mati Riimaa, Argo Ladva, Jüri Tümanok, Malle Liiv, Andres Pajula ja Signe Laar. Linnavalitsust esindasid: linnapea Harry Pajundi linnamajanduse valdkonna juht Kalev Israel. Kutsutuna osalesid: Saue lasteaia Midrimaa juhataja Anne Teetamm Saue Koolihaldusasutuse juhataja Ivo Sandre. Protokollis: Siiri Raagmets PÄEVAKORD: 1. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu Saue Linnavarahalduse põhimäärus Komisjoni esimees Valdis Toomast alustas komisjoni koosolekuga tutvustades komisjoni liikmetele tänase koosoleku päevakorrapunkti ning andis sõna linnamajanduse valdkonna juhile Kalev Israel ile. Kalev Israel soovis kõigepealt teha paranduse, et loomisel oleva asutuse nimetus on ekslikult koolihaldusasutuse ümberkorraldamise otsusega jäänud Saue linnavarahaldus mitte Saue Linnavarahaldusasutus. Päevakorrapunkt 1 Saue Linnavolikogu määruse eelnõu Saue Linnavarahalduse põhimäärus KUULATI linnamajanduse valdkonna juht Kalev Israel i ettekannet Valdis Toomast luges ette arengukomisjoni koosolekul tehtud ettepaneku kuna loodav asutus hakkab haldama märkimisväärset kogust vara, kuuluksid halduskogusse ka volikogu liikmed. Kalev Israel vastas, et linnavalitsusel ei ole midagi selle paranduse sisse viimise vastu. Arutati halduskogu moodustamisega seotud küsimusi. Peamiselt tõstatus küsimus, kui suur see halduskogu olema saab ja mis selle halduskogu ülesanne on? Vastati, et selle eelnõu järgi kuuluks halduskogusse iga allasutuse esindaja pluss linnavalitsuse ja linnavolikogu esindaja.

6 Ivo Sandre lisas, et kõik koos me kohtume tegelikult väga harva, ei ole mõtet kutsuda muusikakooli direktorit arutama gümnaasiumi puudutavat probleemi aga sellist probleemi, mis puudutaks korraga kõiki allaasutus, praktiliselt ei ole. Kui me vaatame, millega haldusasutus hakkab tegelema, siis ongi mõttekas, et kutsutakse kohale need, keda see probleem puudutab. Andres Pajula lisas, et kõigepealt peaks kokku leppima, mis on halduskogu roll, tal ei ole klassikalises mõttes äriühingu nõukogu ega ka kooli hoolekogu roll, sest juhtimisotsuste vastuvõtmisel ta kaasa rääkida ei saa. Kui koolihaldus tehti, siis nõukogu mõte oli, et sisuliselt ühes majas töötas kolm-neli erinevat asutust, lepiti omavahel kokku reeglid, kuidas neid ruume kasutatakse. Täna on teine situatsioon ja teine olukord, haldusasutus hakkab haldama erinevaid asutusi ja täna see kokkupuutepunkt halduskogul muutub Võiksime arutada, mis on selle halduskogu mõte, kas ja milleks seda halduskogu on? Jüri Tümanok viitas kahele asjale, kõigepealt sõnastaks eesmärgi teistpidi, pööraks laused ümber ja sellest lähtuvalt tuleb üles ka halduskogu teema. Eesmärk on mitte vara hallata, see on tema funktsioon, eesmärk on linnavalitsuse hallatavatele asutustele paremate tingimuste loomine nende põhifunktsioonide täitmiseks. Tulenevalt sellest pakub linnavarahaldus allasutustele teenust ja selle jaoks, et teemasid arutada või midagi kooskõlastada, peab see halduskogu mingil hetkel kokku tulema ja kinnitama, et me toimime nii st kuidas seda vara siis kasutatakse ja see on aluseks varahaldusele. Kuskil peab mingisugune kogu olema, kes ütleb, et meie tahame nii, siis on põhifunktsioonid täidetud. Andres Pajula lisas, et meie teeme seda kui munitsipaalasutust, kuid teoreetiliselt võiks see sama hästi olla ka äriühing. Põhifunktsioon on ikkagi hoonete haldus ja tagada põhifunktsioonide täitja. Põhifunktsioonide täitja ütleb tingimused. Tegelikult halduskogu võib-olla kaotab mingisuguse sisulise mõtte. Ühiselt arutada nt lasteaeda puudutavaid küsimusi Jüri Tümanok lisas, et jooksvad küsimused tulebki üks-ühele jagada aga strateegilised küsimused, mis puudutavad kõiki, lähevad kooskõlastamiseks halduskogus. Andres Pajula küsis, millised need strateegilised küsimused otsustab linnavalitsus ja volikogu. Nemad saavad kõige rohkem teha linnavalitsusele ettepaneku. Valdis Toomast tegi ettepaneku, et võib-olla jätaks haldusasutuse halduskogust välja allasutuste juhid ja jätaks alles ainult linnavalitsuse ja linnavolikogu esindajad. Jätaks välja need, kes teenust saavad ja jätaks alles need, kes sisuliselt rahastamise üle otsustavad. Anne Teetamm tegi ettepaneku, et halduskogu võiks olla ja vastavalt vajadusele võiks ta ikkagi kokku tulla, sest kattuvaid küsimusi arutamiseks ikka on ning haldusasutuse juhataja oleks aruandev isik halduskogus. Andres Pajula lisas, et räägime kõigepealt ikkagi seda, millise otsustusruumi ja pädevuse me sellele halduskogule anname ja siis tegeleme sellega, kes sinna võiks kuuluda. Olulised küsimused, mida see halduskogu võiks teha on esiteks arutada: o Esiteks asutuse eelarvet, see on koht, kus halduskogu saab teha ettepaneku, heaks kiita, kooskõlastada või öelda oma arvamus, sest haldusasutuse eelarvest sõltub ühe või teise maja olukord. o Teiseks, mida võiks halduskogu arutada, või vähemalt leida talle funktsioon, et vähemalt üks kord aastas esitab haldusasutuse juht oma asutuse tegevusaruanne, mille halduskogu kuulab ära ja annab selle kohta oma hinnangu.

7 o Samas võiks sellel asutusel olla oma tegevuskava või arengukava, mille halduskogu heaks kiidab ja millele enne linnavalitsusele ja volikogule esitamist oma hinnangu annab. Jooksvad küsimused tuleb loomulikult lahendada jooksvalt. Andres Pajula tegi ettepaneku teha loetelu nendest ülesannetest, konkreetsetest asjadest, mis halduskogu ülesanded olema hakkavad. Ruumide ja vara kasutamise korra kinnitamise jätaks linnavalitsusele, selle põhiideoloogia valmistab ette linnavalitsus ja halduskogu võiks selle siis heaks kiita. Komisjon tegi ettepaneku 4. Halduskogu muutmiseks alljärgnevalt: (1) Linnavalitsus kinnitab asutuse halduskogu ja selle esimehe, kuhu kuuluvad kõigi hallatavate asutuste esindajad ja linnavalitsuse ning linnavolikogu esindaja. (2) Halduskogu kooskõlastab enne linnavalitsusele ettepanekute esitamist: 1) arengukava, 2) eelarve, 3) kuulab ära asutuse juhi tegevusaruande ja annab sellele omapoolse hinnangu, 4) ruumide ja varade kasutamise korra ning ettepanekud ruumide ja vara kasutamise eest võetava tasu suuruse osas. 5) muid tekkivaid küsimusi; (3) Halduskogu kutsub kokku ja tema tegevust juhatab asutuse juhataja halduskogu esimees. (4) Juhul, kui asutuse juhataja pole nõus halduskogu otsusega, lahendab küsimuse Saue Linnavalitsus. Asutuse juhataja ja halduskogu vahelised eriarvamused esitatakse linnavalitsusele lahendamiseks. (5) Halduskogu käib koos vähemalt kaks korda aastas enne asutuse eelarve esitamist linnavalitsusele ja asutuse juhi tegevusaruande ära kuulamiseks ning omapoolse hinnangu andmiseks. Muutmisettepanekute lõpliku sõnastuse osas linnavalitsusega nõu pidada. Tõstatusid ruumide ja vara kasutamise korra kehtestamisega seotud küsimused Tõstatus küsimus, millist ruumide kasutamise korda siin mõeldakse, kas on plaanis välja töötada mingisugune eraldi haldusasutuse ja asutuse suhteid reguleeriv kord või mõeldakse siin linna üldist vara kasutamise korda? Valdis Toomast lisas, et praegu on kõikidel allasutusel oma korrad ja need on suhteliselt vastuolus. Mõte on selles, et kui uus varahaldus moodustatakse tekiks ühtne kord. Ettepanekud tulevad altpoolt ja ka neid võib juba halduskogu üle vaadata. Andres Pajula küsis, et see peaks olema linnavalitsuse kord. Kuid, kui on ühtne linnavara haldamise ja kasutamise ja käsutamise kord, siis allapoole, kas see on delegatsiooni norm, et hallatav asutus võib oma vara täpsustatud kasutamise korra teha või kuidas see mõte siin oli? Harry Pajundi selgitas, et siin on mõeldud põhimõtteliselt seda, et vara kasutab nt teatud perioodil noortekeskus, mis on täielikult tema käsutuses ja edasi põhitegevuse välisel ajal tegevuse organiseerimine on haldusasutuse kompetentsis.

8 Anne Teetamm oli mures seoses ruumide kasutamisega põhitegevuse välisel ajal. Esiteks ei kujuta ette, kui suvel on rühmad kinni, siis kas nendes ruumides on lastelaager, see ei ole lasteaiaruumides seadusega lubatud. Kalev Israel vastas, et lasteaia ruumides saab teha ikka seda, mis seadusega lubatud on. Siin on mõeldud pigem, et lasteaed tegutseb nt kella 19:00ni ja kui 19:30 on tantsutrenn sees, siis seda organiseerib juba haldusfirma. Anne Teetamm oli seisukohal, et lasteaia saal on väga spetsiifiline, meil on oma ruumide kasutamise kord, koristamine jääb meile ja kes tagab, et keegi ei lähe rühmadesse jne. Andres Pajula lisas, et kõik need asutused, kes seal haldusasutuse all on, on hästi erinevad ja spetsiifilised. Võib-olla mõte, et on küll üldine linnavara halduse ja vara kasutamise kord, kuid kas siin ei peaks olema nt pigem haldusasutuse ja lasteaia vaheline leping, mida käsitletaksegi sellest asutusest lähtuvalt, kuidas tema saab ruume kasutada ja milliseid kohustusi vastastikku võetakse. Anne Teetamm lisas, et lastega seoses on vanematega palju üritusi, mis lähevad üle põhitegevuse aja, aga saal võib sel ajal võib olla juba ära müüdud. Andres Pajula oli seisukohal, et ruume tuleb efektiivselt kasutada, see süsteem on toiminud ja on hästi oluline, et16 tundi päevas toimuks tegevus ja lasteaias ning noortekeskuses võiks samamoodi olla. Jüri Tümanok lisas, et tulenevalt eesmärgist, sellepärast tuleb ka eesmärk ümber sõnastada, mis on eelkõige asutuse töö efektiivsus, et ta saaks oma põhitegevust teha ja sellest eesmärgist lähtuvalt reserveeritakse hoone ning ülejäänud aeg on varahalduse teema. Sellepärast peate teie olema ka halduskogus, et need asjad läbi rääkida. Anne Teetamm oli seisukohal, et siin tuleb arvestada ikkagi, et see ei ole äri, lasteaiale on oluline, et lasteaia ruum jääks kasutada nii palju kui lasteaed seda vajab. Sellisel juhul näeb siin positiivset külge, aga kui ruumid on kõik õhtud välja müüdud, siis lasteaia tegevus sellest küll ei parane. Tõstatus teema seoses vastutamisega, kuna tegemist on suhteliselt suure hulga varadega ja suure eelarvega, siis kes selle eest ikkagi lõppude lõpuks vastutab? Leiti, et juhataja vastutab, samas leiti, et kuna juhataja ei kinnita eelarvet, siis eelarve kohapealt vastutab volikogu. Valdis Toomast lisas, et samas ei ole ju ka hoolekogudel mingit suuremat funktsiooni aga nad toimivad, annavad nõu ja miks ei võiks sellise suure eelarvega asutusel olla nõuandvat organit. See ei võta ei raha, kuid on demokraatia mõttes väga hea, kui on rohkem ära kuulajaid. Harry Pajundi lisas, et pooldab seda varianti, et hoolekogu peaks olema ja just hallatavate asutuste juhatajad just selle eelarve seisukohast, sest allasutused teavad detailselt juba neid vajadusi ja eelarve koostamise kohapealt on nende soovid ja nõuanded väga olulised. Jüri Tümanok tegi ettepaneku eesmärgi ümber sõnastamiseks kasutades küll samu sõnu, kuid tõstes ümber rõhuasetuse. Asutuse eesmärk on eelkõige Saue linna hallatavatele asutustele paremate tingimuste loomine nende põhifunktsiooni täitmiseks. Selleks asutus haldab ja majandab hariduse-, spordi- ja kultuuriehitisi ning sotsiaal- ja tehnilise infrastruktuuri rajatisi.

9 Andres Pajula lisas, et see on tema põhifunktsioon, kuid kindlasti on hästi oluline, et siiski linnavara kasutatakse võimalikult efektiivselt, ei ole ju mõtet, et tuled on surnud, meil on hoone ehitatud, kuid samas on asutusi ja organisatsioone, kes tahaksid seda. Kooli puhul oli haldusasutuse mõte samuti esiteks, et vabastada koolijuht majandusküsimustest, et ta saaks keskenduda õppekasvatustegevusele. Teiseks, et maja võimalikult efektiivselt töötaks, ehk kõik need inimesed, kes soovivad ruume kasutada, saaks seda koolist vabal ajal kasutada. Arutelu tulemusena tehti ettepanek sõnastada 2 lg 1 alljärgnevalt: Asutuse tegevuse eesmärgiks on Saue linna hallatavatele asutustele paremate tingimuste loomine nende põhifunktsioonide täitmiseks ja võimaldades vara efektiivset kasutamist. Selleks asutus haldab ja majandab hariduse-, spordi- ja kultuuriehitisi ning sotsiaal- ja tehnilise infrastruktuuri rajatisi. Asutuse tegevuse eesmärgiks on Saue linna haridus-, spordi- ja kultuuriehitiste ning sotsiaal- ja tehnilise infrastruktuuri rajatiste haldamine ja majandamine ning hallatavatele asutustele paremate tingimuste loomine põhifunktsioonide täitmiseks. Tulenevalt ülalolevast vastutuse küsimusest tõstatus küsimus seoses sellega, milline suhe tekib vastutusega, kuidas need asutuste vahelised suhted paika pannakse? Leiti, et omavahelised suhted peaks panema paika lepinguga või korraga ja see ei saa olla kõigiga ühesugune kokkulepe. Andres Pajula oli seisukohal, et peaksime kokku leppima, milline suhe tekib vastutusega, kuidas need asutuste vahelised suhted paika pannakse, kui me ütleme, et need pannakse paika lepingu või korraga, siis me peaksime selle kuskil siin kirja panema. Jüri Tümanok lisas, et see ei peaks ilmtingimata olema leping, kas lepitakse kokku kord või sõlmitakse leping, see lepitakse omavahel kokku. Andres Pajula oli nõus, et see ei ole oluline kuidas, kuid see kuidas see suhe tekib, peaks olema kuskil siin põhimääruses kehtestatud. Tundub, et ühtne kord ei saa olla ühtne nii noortekeskusele, koolile, kui lasteaiale, selles suhtes tekivad selle korra kehtestamisega teatud probleemid, võib-olla see lepinguline suhe annabki võimaluse vastutust piiritleda. Andres Pajula tegi ettepaneku, et enne volikokku tulekut linnavalitsus eelkõige arutaks veidi ja vaataks, milline see allasutuse ja haldusasutuse suhe olema hakkab. Tõstatus küsimus, millised on juhi õigused, kohustused ja vastutus? Vastati, et põhimõtteliselt pannakse need õigused ja kohustused paika ametijuhendis. Jüri Tümanok lisas, et võib-olla tõesti peaks õigused ja vastutus olema lahti kirjutatud. Esiteks vastutab ta selle eest, et vara oleks hea seistud, raha peab kasutama vastavalt eelarvele ja peab eesmärki täitma. Õigused on sõlmida lepinguid eelarve piires, sõlmida töölepinguid ja teha otsuseid oma tööülesannete piires. Arutati, kas viide ametijuhendile peaks olema sisse kirjutad põhimäärusesse. Arutelu käigus leiti, et juhataja õiguste juurde 3 lg 3 punkti 3 peaks märkusena lisama nt, et asutuse juht esindab asutust suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega, sõlmib lepinguid oma pädevuse ja asutuse eelarve piires.

10 Jüri Tümanok tegi ettepaneku muuta 3 lg 3 punkt 1 korraldab asutuse igapäevast tegevust ning tagab asutusele pandud eesmärgi ülesannete täitmise. Tehti ettepanek, lisada 3 lg 3 punkt 7 ja muud eesmärgi täitmiseks vajalikud toimingud. Andres Pajula tegi ettepaneku, et linnavalitsus veelkord mõtleks asutuse juhataja kohustused, õigused ja vastutuse, kas seda kirjutada pikemalt, üksikasjalikult lahti või siis võimalikult üldsõnaliselt, kus ühes-kahes lauses oleks kõik öeldud. Põhimäärus peab andma juhised ja suuna. Andres Pajula tegi tähelepaneku, et 3 lg 3 punkti 1 korraldab asutuse igapäevast tegevust ning tagab asutusele pandud eesmärgi täitmise, tuleks täpsustada, kas siin on mingid piirangud või ei ole. Kas üldised linna volikogu poolt vastu võetud ja linnavalitsuse kehtestatud korrad kehtivad jne või ta töötav lihtsalt lähtuvalt ülesandest. Tõstatus teema seose küsimusega, kas loodav asutus peaks olema käibemaksukohuslane? Kas eelarve ja raha kasutuse mõttes oleks mõistlik, et ta oleks käibemaksukohuslane, siis ehk ta peaks olema sihtasutus vm asutus? Ivo Sandre arvas, et siiski tuleks selles küsimuses ära kuulata pearaamatupidaja arvamuse. Andres Pajula tegi ettepaneku, et enne lõpliku otsuse tegemist, peaks tegema ikkagi arvestused ja võib-olla selle asutuse tegemine käibemaksukohuslaseks on mõistlik. Eriti arvestades seda, kui meil on plaanis objektidesse investeerida või me hakkame nt lasteaiaruume korrastama. Muuhulgas tegi Jüri Tümanok ettepanku sõnastada 6 punkt 2 ümber järgnevalt: Asutuse tegevuse lõppemisel läheb kogu vara üle Saue Linnavalitsusele lõpetamisel järele jäänud vara ja vahendite haldamise korraldab Saue Linnavalitsus. Andres Pajula tegi ettepaneku, et linnavalitsus omavahel arutaks seda suhet haldusasutus hallatav asutus, kuidas see suhe täpselt olema hakkaks, et me sellest ülevaate saaksime, sest praegu on see kõige problemaatilisem. O T S U S T A T I seekord eelnõu veebruari kuu volikokku II lugemisele mitte suunata, vaid dokumendiga edasi töötada ning märtsi alguses uuesti komisjonis selle arutelu juurde tagasi tulla. Seniks saata komisjonipoolsed ettepanekud linnavalitsusele arutamiseks ja arvamuse andmiseks linnavalitsusele. Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Valdis Toomast tänas komisjoni liikmeid koosolekul osalemise eest ning lõpetas eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku. Valdis Toomast Komisjoni esimees Siiri Raagmets Protokollija

11 Saue linnavalitsuse esitatud seisukohad komisjoni ettepanekute osas Tehti ettepanek asutuse tegevuse eesmärgi ümber sõnastamiseks kasutades küll samu sõnu, kuid tõstes ümber rõhuasetuse. Leiti, et asutuse eesmärk on eelkõige Saue linna hallatavatele asutustele paremate tingimuste loomine nende põhifunktsiooni täitmiseks võimaldades vara efektiivset kasutamist. Selleks asutus haldab ja majandab hariduse-, spordija kultuuriehitisi ning sotsiaal- ja tehnilise infrastruktuuri rajatisi. Arvestatud 1 lg 1 ümber sõnastatud ning konkretiseeritud ka eesmärgist tulenevaid ülesandeid ( punasega muudatused) Tõstatus teema seoses küsimusega, kas loodav asutus peaks olema käibemaksukohuslane? Kas eelarve ja raha kasutuse mõttes oleks mõistlik, et ta oleks käibemaksukohuslane, siis ehk ta peaks olema sihtasutus vm asutus? Tehti ettepanek, et enne lõpliku otsuse tegemist, peaks tegema ikkagi arvestused ja võib-olla selle asutuse tegemine käibemaksukohuslaseks on mõistlik. Eriti arvestades seda, kui meil on plaanis objektidesse investeerida või me hakkame nt lasteaiaruume korrastama. Leiti, et selles küsimuses tuleks audiitoriga konsulteerida. Käibemaksukohustuslaseks registreerimiseks peab loodaval Saue linnavalituse hallataval asutuse Saue Linnavarahaldus tekkima maksustatav käive. Maksustatakse lisandväärtust st asutus peab oma teenuseid müüma koos kasumiga. Lõpptarbija maksab kinni kõik kulud. Hallatav asutus ei saa esitada linnavalitsusele ega teistele hallatavatele asutustele arveid st ei teki maksustatavat käivet. Maksustatav käive peab tekkima väljastpoolt. Ruumide rendi maksustamiseks käibemaksuga tuleb saada maksuhaldurilt eelnev luba. Ruumide rendi käive peab ületama seaduses nõutud miinimumi. Põhivara soetuselt sisendkäibemaksu tagasiarvestuseks peab nimetatud põhivara eelkõige kuuluma maksukohustuslasele. Hallatava asutuse puhul otsest kuulumist ei ole, kogu linna vara kuulub Saue linnale. Loodava/ehitatava põhivara soetusmaksumuselt sisendkäibemaksu tagasiarvestamiseks peab nimetatud põhivara abil hakkama tekkima maksustatav käive. Kui ehitatavast koolihoonest renditakse välja vaid osa, siis saab sisendkäibemaksu maha arvata ainult selle osa ulatuses, mis loob lisandväärtust ja tekitab maksustatavat käivet. Sihtasutus kui eraldiseisev juriidiline isik saab ehitatavat koolihoonet kajastada oma põhivarana, seda välja rentida ja müüa teenuseid sh linnavalitsusele ja teistele hallatavatele asutustele. Lõpptarbijatena maksavad linn ja teised hallatavad asutused kinni rendisummad, kommunaalkulud ja käibemaksu st eelarvelised kulud suurenevad. Sihtasutusel on võimalik koolihoone ehitamisel makstud sisendkäibemaksu tagasi arvestada sellises proportsioonis, mida kasutatakse maksustatava käibe tekkimiseks. Maksustatav käive peab tekkima kogu hoone ekspluatatsiooni jooksul st esialgu saadakse sisendkäibemaks (osaliselt) tagasi, seejärel makstakse käibelt tekkiv käibemaks mitmete aastate vältel Maksuametile ära. Tulenevalt ülalolevast vastutuse küsimusest tõstatus küsimus seoses sellega, milline suhe tekib vastutusega, kuidas need asutuste vahelised suhted paika pannakse?? Leiti, et omavahelised suhted peaks panema paika lepinguga või korraga ja asutuste spetsiifikast lähtuvalt see ei saa olla kõigi allasutustega ühesugune kokkulepe.

12 Tehti ettepanek, et linnavalitsus omavahel arutaks seda suhet haldusasutus hallatav asutus, kuidas see suhe täpselt olema hakkaks, et me sellest ülevaate saaksime, sest praegu on see kõige problemaatilisem. Täpsustatud 4, omavahelised suhted reguleeritakse halduskogu töökorraga. Haldusasutus on linnavara hooldav ja remontiv asutus, ei ole teiste hallatavate asutuste allasutus ( sellist asutuse vormi KOKS ette ei näe). Tõstatus küsimus, millised on juhi õigused, kohustused ja vastutus? Tehti ettepanek, et linnavalitsus veelkord mõtleks asutuse juhataja kohustused, õigused ja vastutuse, kas seda kirjutada pikemalt, üksikasjalikult lahti või siis võimalikult üldsõnaliselt, kus ühes-kahes lauses oleks kõik öeldud. Põhimäärus peab andma juhised ja suuna. Täpsustatud, kuid täpsed tööülesanded määratletakse töölepingus. Põhimääruses juhi ülesanded samased teiste hallatavate asutuse juhi ülesannetega, kuid pole sees ürituste korraldamisi, ürituste kavasid ja suhteid lastevanemate jm kultuuri ja haridusasutuste juhtide kohustusi. Juht vastutab otseselt põhimääruse 2 töödud eesmärgi ja ülesannete täitmise eest. Ei pea 3 neid üle kordama.

13 SAUE LINNAVOLIKOGU EELARVE- JA MAJANDUSKOMISJONI JA HARIDUSKOMISJONI ÜHISKOOSOLEK KOOSOLEKU PROTOKOLL Saue 12. märts 2012 Algus kell 18.40, lõpp kell Juhatas komisjoni esimees Valdis Toomast Osalesid: Raivo Ojapõld, Matti Nappus, Mati Riimaa, Argo Ladva, Jüri Tümanok, Malle Liiv, Signe Laar ja Anne Teetamm. Puudusid komisjonide liikmed: Jaan Palumets, Kalev Lillo, Egle Viilma, Andres Pajula. Linnavalitsust esindasid: linnapea Harry Pajundi linnamajanduse valdkonna juht Kalev Israel linnasekretär Jekaterina Tikerpuu pearaamatupidaja Ingrid Niid Protokollis: Siiri Raagmets PÄEVAKORD: 1. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu Saue Linnavarahalduse põhimäärus Komisjoni esimees Valdis Toomast alustas komisjoni koosolekuga tutvustades komisjoni liikmetele tänase koosoleku päevakorrapunkti ning andis sõna linnapeale Harry Pajundi le. Päevakorrapunkt 1 Saue Linnavolikogu määruse eelnõu Saue Linnavarahalduse põhimäärus KUULATI linnapea Harry Pajundi ettekannet Ühel või teisel määral on määruses arvestatud kõiki komisjonipoolseid ettepanekuid, küll aga ei ole seda määrust käsitletud sellest aspektist, mis vormis see asutus edasi peaks hakkama tegutsema. Me lähtusime põhimõttest, et volikogu poolt on otsus tehtud linnavarahalduse loomise suhtes, siis kui peaksime hakkama seda tegema mõnes teises vormis, peame tühistama volikogu otsuse ja hakkama tegutsema põhimõtteliselt nullist pihta. Käibemaksu osas käisime uurimas ka audiitorfirmas, diskussiooni käigus jõudsime selleni, et pikas perspektiivis me sealt võitu ei saa, lühemas perspektiivis meil on mingisugune võimalus käibemaksu osa tagasi saada, kuid pärast majandusetegevuse käigus tuleks see riigile niikuinii tagasi maksta. Mis puudutab uuringut, siis see tähendaks meie jaoks sisuliselt äriprojekti koostamist kümneks aastaks. Jüri Tümanok lisas, et käibemaksu osas sai veel lisaküsimusi küsitud ja praegu on tõesti mõistlik sellega mitte edasi minna. Jüri Tümanok edastas komisjoni liikmetele IRL koosolekul tehtud ettepaneku, et allasutuse juht võiks töötada tähtaegse töölepingu alusel. Siinjuures lisas, et juristidega konsulteerides ilmnes, et saab küll sõlmida tähtajalist töölepingut. Viimases lahtiseletatud töölepingu seaduse seletuskirjas on toodud selline lähenemine, et saada riigiasutustesse pädevaid asutuste juhte, on võimalik teha tähtajalisi töölepinguid, kui see tähtaeg on sätestatud õigusaktis.

14 Seejärel tegi ettepaneku muuta määruse 3 lg 1: Asutuse igapäevast tegevust juhib asutuse juhataja tähtajalise töölepingu alusel. Linnavalitsus valib asutuse juhataja avaliku konkursiga 5. aastaks. Asutuse juhataja kinnitab ametisse linnavalitsus linnapea ettepaneku alusel. Arutelu tulemusena otsustati ettepanek määrusesse sisse viia, kuid enne volikogu istungit teha kindlaks, kas ja milliste seaduste alusel on võimalik tähtajalist töölepingut sõlmida. Arutati halduskogu teemat määruse 4. Harry Pajundi selgitas, et linnavalitsus jäi seisukohale, et kuna tegemist on hallatavate asutustega, kes on kõik täielikult samal tasemel, siis halduskogu ei saa anda korraldusi samal tasemel asetsevale asutusele, nad on sisuliselt samal põhimõttel töötavad ja me leidsime, et siin on ainult väga piiratud küsimused, millega halduskogu tegeleda saab. Jekaterina Tikerpuu lisas, et halduskogu on omavahelist tööd koordineeriv kogu, see ei ole asutuse juhtimisorgan, kus üks hallatav asutus hakkab juhtima teist hallatavat asutust. Mõte oli, et see oleks koostöökogu, kus eelkõige pannakse paika töökorralduslikud ülesanded. Valdis Toomast lisas, et ei olegi olnud mõttes, et linnavarahaldus peaks hakkama halduskogule aru andma, vaid kokku tullakse pigem töökorralduslike küsimuste arutamiseks ja informatsiooni vahetamiseks ning oli seisukohal, et halduskogusse peaks siiski kuuluma lisaks hallatavate asutuste juhtidele ja linnavalitsuse esindajale ka volikogu esindaja. Komisjoni liikmed olid nõus ning tegid ettepaneku lisada määruse 4 lõikesse 2 volikogu esindaja ning sõnastada järgnevalt: Halduskogusse kuuluvad kõigi hallatavate asutuste juhid ning linnavalitsuse ja volikogu esindaja. Samuti oli komisjon arvamusel, et halduskogu peaks informatsiooni vahetamiseks ja töökorralduslike küsimuste arutamiseks käima koos vähemalt kaks korda aastas ning halduskogu liikmete vahelised erimeelsused lahendab linnavalitsus. Tehti ettepanek lisada määruse 4 lg 4 Halduskogu käib eelarveliste ja töökorralduslike küsimuste arutamiseks koos vähemalt kaks korda aastas ja sõnastada 4 lg 5 Juhul, kui asutuse juhataja pole nõus halduskogu otsusega, lahendab küsimuse Saue Linnavalitsus ümber Halduskogu liikmete vahelised erimeelsused lahendab Saue Linnavalitsus. 7 poolt ja 1 erapooletu O T S U S T A T I saata eelnõu vastuvõtmiseks volikogu II lugemisele. Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Valdis Toomast tänas komisjoni liikmeid koosolekul osalemise eest ning lõpetas eelarve- ja majanduskomisjoni ja hariduskomisjoni ühiskoosoleku. Valdis Toomast Komisjoni esimees Siiri Raagmets Protokollija

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. Reguleerimisala MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. peatükk ÜLDSÄTTED LISA Maardu Linnavolikogu 29.aprill 2008 määrusele nr 162 Maardu Kunstide Kooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus)

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-72-12 Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Jüri

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD TARBIJAKAITSEAMETI TURUJÄRELEVALVE OSAKONNA KAUBANDUSTALITUSE EKSPERT- VALDKONNAJUHI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Turujärelevalve osakond / kaubandustalitus 1.2 AMETIKOHA NIMETUS Ekspert-

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only] 2019 jõustunud KMS muudatused ja kinnisvaratehingute maksustamine Ain Ulmre Maksude osakonna peaspetsialist Mis muutus käibemaksuseaduses 01.01.2019 Vautšeritega seotud tehingute käibemaksukäsitlus Digiteenuste

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem