Komisjoni otsus, 29. veebruar 2012, millega luuakse keeleressursside ja -tehnoloogia ühine infrastruktuur Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri kons

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Komisjoni otsus, 29. veebruar 2012, millega luuakse keeleressursside ja -tehnoloogia ühine infrastruktuur Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri kons"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu Teataja L 64/13 OTSUSED KOMISJONI OTSUS, 29. veebruar 2012, millega luuakse keeleressursside ja -tehnoloogia ühine infrastruktuur Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi kujul (CLARIN ERIC) (teatavaks tehtud numbri C(2012) 1018 all) (2012/136/EL) EUROOPA KOMISJON, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, võttes arvesse nõukogu 25. juuni aasta määrust (EÜ) nr 723/2009 Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi (ERIC) käsitleva ühenduse õigusliku raamistiku kohta, ( 1 ) eriti selle artikli 6 lõike 1 punkti a, ning arvestades järgmist: (1) 23. septembril 2011 esitasid Tšehhi Vabariik, Taani, Saksamaa, Eesti, Hollandi Keele Ühendus, Austria ja Madalmaad komisjonile taotluse keeleressursside ja -tehnoloogia ühise infrastruktuuri loomise kohta Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi kujul (edaspidi CLARIN ERIC ). (2) Madalmaad esitasid deklaratsiooni, milles tunnustatakse CLARIN ERICut rahvusvahelise organisatsioonina nõukogu 28. novembri aasta direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) ( 2 ) artikli 143 lõike 1 punkti g ja artikli 151 lõike 1 punkti b ning nõukogu 25. veebruari aasta direktiivi 92/12/EMÜ (aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta) ( 3 ) artikli 23 lõike 1 teise taande tähenduses alates selle loomisest. (3) Komisjon hindas taotlust vastavalt määruse (EÜ) nr 723/2009 artikli 5 lõikele 2 ja jõudis järeldusele, et see vastab nimetatud määruses sätestatud tingimustele. (4) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 723/2009 artikli 20 alusel loodud komitee arvamusega, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: Artikkel 1 1. Käesolevaga luuakse keeleressursside ja -tehnoloogia ühise infrastruktuuri jaoks Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsium nimega CLARIN ERIC. 2. CLARIN ERICu põhikiri, mis on kokku lepitud selle liikmete vahel, on lisatud käesolevale otsusele. Artikkel 2 Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele. Brüssel, 29. veebruar 2012 Komisjoni nimel komisjoni liige Máire GEOGHEGAN-QUINN ( 1 ) ELT L 206, , lk 1. ( 2 ) ELT L 347, , lk 1. ( 3 ) EÜT L 76, , lk 1.

2 L 64/14 Euroopa Liidu Teataja LISA CLARIN ERICu PÕHIKIRI Sisukord 1. PEATÜKK: ÜLDSÄTTED Artikkel 1. Nimi, asukoht, tegutsemiskohad ja töökeel Artikkel 2. Eesmärgid ja tegevus 2. PEATÜKK: LIIKMELISUS Artikkel 3. Liikmelisus ja esindavad üksused Artikkel 4. Liikmete ja vaatlejate vastuvõtmine Artikkel 5. Liikme- või vaatlejastaatusest loobumine / Liikme- või vaatlejastaatuse lõpetamine 3. PEATÜKK: LIIKME JA VAATLEJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Artikkel 6. Liikmed Artikkel 7. Vaatlejad 4. PEATÜKK: CLARIN ERICu JUHTIMINE Artikkel 8. Üldkogu Artikkel 9. Teadusnõukogu Artikkel 10. Riiklike koordinaatorite foorum Artikkel 11. Tegevdirektor Artikkel 12. Direktorite nõukogu Artikkel 13. CLARINi tehnoloogiakeskuste alaline komitee Artikkel 14. Töörühmad 5. PEATÜKK: RAHASTAMINE Artikkel 15. Eelarvepõhimõtted ja raamatupidamine Artikkel 16. Kohustused 6. PEATÜKK: ARUANDLUS KOMISJONILE Artikkel 17. Aruandlus komisjonile 7. PEATÜKK: PÕHIMÕTTED Artikkel 18. Lepingud kolmandate isikutega Artikkel 19. Kasutajate juurdepääsu põhimõtted Artikkel 20. Teadusliku hindamise põhimõtted Artikkel 21. Teavituspõhimõtted Artikkel 22. Intellektuaalomandi õiguse põhimõtted Artikkel 23. Tööhõive, sealhulgas võrdsete võimaluste põhimõtted Artikkel 24. Hankepõhimõtted ja maksuvabastused Artikkel 25. Andmetega seotud põhimõtted

3 Euroopa Liidu Teataja L 64/15 8. PEATÜKK: KESTUS, TEGEVUSE LÕPAMINE, VAIDLUSED, LOOMISSÄTTED Artikkel 26. Kestus Artikkel 27. Tegevuse lõpetamine Artikkel 28. Kohaldatav õigus Artikkel 29. Vaidlused Artikkel 30. Põhikirja kättesaadavus Artikkel 31. Loomissätted 1. LISA: LIIKME JA VAATLEJATE NIMEKIRI 2. LISA: AASTAMAKS 1. PEATÜKK ÜLDSÄTTED Artikkel 1 Nimi, asukoht, tegutsemiskohad ja töökeel 1.1. Luuakse Euroopa teadusuuringute infrastruktuur Keeleressursside ja -tehnoloogia ühine infrastruktuur ehk CLARIN CLARINi õiguslikuks vormiks on määruse (EÜ) nr 723/2009 sätete kohaselt asutatud Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsium (ERIC), mille nimi on CLARIN ERIC CLARIN on teadusuuringute jaotunud infrastruktuur, mis tegutseb kõigis CLARIN ERICu liikmesriikides ja muudes riikides, millega CLARIN ERIC on sõlminud kokkulepped vastavalt artiklile CLARIN ERICu põhikirjajärgne asukoht on Madalmaades, Utrechtis CLARIN ERICu töökeel on inglise keel. Artikkel 2 Eesmärgid ja tegevus 2.1. CLARIN ERICu peamine eesmärk on edendada humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna teadusuuringuid sellega, et teadlastele pakutakse ühetaolist juurdepääsu platvormile, millesse on Euroopa tasemel koondatud keelealaseid ressursse ja kõrgetasemelisi töövahendeid. Eesmärgi saavutamiseks luuakse teadusuuringute ühine jaotunud infrastruktuur, mille eesmärk on muuta keeleressursid, -tehnoloogia ja -teadmised kättesaadavaks laiemale humanitaar- ja sotsiaalteaduste teadlaskonnale, ning hoitakse seda töös Selleks võtab CLARIN ERIC ette ja koordineerib mitmesuguseid tegevusi, mis hõlmavad järgmist, kuid ei piirdu sellega: (a) olemasolevate andme- ja veebiteenusekeskuste ühenduse loomine, et võimaldada nende keskuste pakutavatele andmetele ja tehnoloogilistele teenustele juurdepääsu ühekordse sisselogimisega; (b) vormi- ja sisustandardite ja nendevaheliste seoste kogumi määratlemine ja selle haldamine, et parandada andmete ja teenuste koostalitlusvõimet; (c) uute andmete ja veebiteenuste omandamisele ja loomisele suunatud tegevuse koordineerimine ja toetamine; (d) kasutajate vajaduste ja parimate tavade kogumine, et pakkuda tõhusat kasutajatuge; (e) selliste teadmiskeskuste loomine, kus keskendutakse keeleressursside ja -tehnoloogia kasutamisele humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna teadusuuringute edendamise huvides; (f) koolituste ning teadlikkuse suurendamise ja teabe levitamisega seotud tegevuse korraldamine, et soodustada teadusuuringute infrastruktuuri kasutamist ja edasist arengut; (g) sellise litsentsimis-, juurdepääsu- ja autentimisraamistiku loomine ja selle käigushoidmine, mis ühest küljest tagaks lihtsa juurdepääsu, ent samas kaitseks ka andmete ja töövahendite omanike mõistlikke õigusi ja üksikisikute eraelu puutumatust;

4 L 64/16 Euroopa Liidu Teataja (h) suhete loomine ja hoidmine valdkonna organisatsioonide ja infrastruktuuridega Euroopas ja väljaspool seda, et teha nendega koostööd; (i) panustamine poliitiliste põhimõtete arendamisse, et seeläbi edendada teadusuuringuid Euroopa teadusruumis nii humanitaar- kui ka sotsiaalteaduste valdkonnas ja eri teadusharude vahel; (j) muu tegevus, mis aitab toetada teadusuuringuid Euroopa teadusruumis CLARIN ERIC rajab keeleressursside ja -tehnoloogia ühise infrastruktuuri (CLARIN) ning hoiab seda käigus mittetulunduslikkuse põhimõtete kohaselt; selleks et innovatsiooni ning teadmiste ja tehnoloogia levikut veelgi hoogustada, võib piiratud mahus tegeleda ka tulundustegevusega, kui see ei sea ohtu põhitegevust. 2. PEATÜKK LIIKMELISUS Artikkel 3 Liikmelisus ja esindavad üksused 3.1. Järgmised üksused võivad saada CLARIN ERICu liikmeks või ilma hääleõiguseta vaatlejaks: (a) liikmesriigid; (b) assotsieerunud riigid; (c) kolmandad riigid, kes ei ole assotsieerunud riigid; (d) valitsustevahelised organisatsioonid. Liikmete ja vaatlejate vastuvõtmise tingimused on sätestatud käesoleva põhikirja artikli 4 lõigetes 4.1 ja CLARIN ERICu liikmeks on vähemalt kolm liikmesriiki Üldkogus on liikmesriikidel ühiselt häälteenamus Iga liiget ja vaatlejat võib esindada üks tema valitud avalik-õiguslik või avaliku teenuse pakkumisega tegelev eraõiguslik isik, kes määratakse tema enda eeskirjade ja korra kohaselt Praegused liikmed, vaatlejad ja neid esindavad üksused on loetletud 1. lisas. ERICut käsitleva avalduse esitamise ajal liikmeks olnuid nimetatakse asutajaliikmeteks. Artikkel 4 Liikmete ja vaatlejate vastuvõtmine 4.1. Uute liikmete vastuvõtmise tingimused on järgmised: (a) uute liikmete vastuvõtmiseks on vaja üldkogu heakskiitu; (b) taotlejad esitavad kirjaliku taotluse üldkogu esimehele; (c) taotluses tuleb kirjeldada, kuidas aitab taotleja kaasa artiklis 2 kirjeldatud CLARINi eesmärkidele ja tegevusele ning kuidas kavatseb taotleja täita artikli 6 lõikes 6.2 osutatud kohustusi Artikli 3 lõikes 3.1 loetletud üksused, kes soovivad CLARIN ERICu tegevuses osaleda, kuid ei saa veel liikmeks astuda, võivad taotleda vaatlejastaatust. Vaatlejate vastuvõtmise tingimused on järgmised: (a) vaatlejaid võetakse vastu kuni kolmeks aastaks. Vaatlejastaatust võib uuesti taotleda ühe korra. Erandjuhtudel võib üldkogu nõustuda vaatlejastaatuse täiendava pikendamisega; (b) uute vaatlejate vastuvõtmiseks või teistkordseks vastuvõtmiseks on vaja üldkogu heakskiitu; (c) taotleja peab kirjaliku taotluse saatma CLARIN ERICu põhikirjajärgsesse asukohta; (d) taotluses tuleb kirjeldada, kuidas aitab taotleja kaasa artiklis 2 kirjeldatud CLARINi eesmärkidele ja tegevusele ning kuidas kavatseb taotleja täita artikli 7 lõikes 7.2 osutatud kohustusi.

5 Euroopa Liidu Teataja L 64/17 Artikkel 5 Liikme- või vaatlejastaatusest loobumine / Liikme- või vaatlejastaatuse lõpetamine 5.1. Esimese viie aasta jooksul pärast CLARIN ERICu loomist ei või ükski liige oma staatusest loobuda, kui liikmeks ei ole astutud kindlaksmääratud lühemaks ajaks Kui CLARIN ERICu loomisest on möödunud viis aastat, võib liige oma staatusest loobuda eelarveaasta lõpus, tingimusel et ta on esitanud sellekohase taotluse 12 kuud enne staatusest loobumist Vaatleja võib oma staatusest loobuda eelarveaasta lõpus, tingimusel et ta on esitanud sellekohase taotluse kuus kuud enne staatusest loobumist Staatusest loobumist ei kinnitata enne, kui on täidetud kõik rahalised ja muud kohustused Üldkogul on õigus lõpetada liikme- või vaatlejastaatus järgmistel tingimustel: (a) liige või vaatleja on tõsiselt rikkunud üht või mitut käesolevast põhikirjast tulenevat kohustust; (b) liige või vaatleja ei ole sellist rikkumist kuue kuu jooksul heastanud; Liikmele või vaatlejale antakse võimalus vaidlustada tema staatuse lõpetamise otsus ning end üldkogu ees kaitsta. 3. PEATÜKK LIIKME JA VAATLEJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Artikkel 6 Liikmed 6.1. Liikmete õigused on järgmised: (a) võimaldada oma teadusringkondadele juurdepääsu CLARINile ja kõigile selle teenustele; (b) osaleda ja hääletada üldkogul ning kasutada seeläbi oma mõjuvõimu; (c) osaleda strateegiate ja poliitiliste põhimõtete väljatöötamises; (d) teha tihedat koostööd teiste riikidega, et muuta ressursse, töövahendeid ja teenuseid asjaomaste riikide teadlaste jaoks kättesaadavaks; (e) võimaldada oma teadusringkonnal osaleda asjaomaste CLARINi standardite valimisel ja parimate tavade soovitamisel; (f) võimaldada oma teadusringkonnal osaleda CLARINi üritustel (näiteks suvekoolides, seminaridel, konverentsidel, koolitustel) soodushindadega; (g) kasutada CLARINi sümboolikat; (h) osaleda ELi projektiettepanekutes, mille puhul CLARIN ERIC on esitav konsortsium Igal liikmel tuleb: (a) tasuda 2. lisas osutatud aastamaks; (b) määrata esindav üksus vastavalt artikli 3 lõikele 3.4 ning hoida üldkogu kursis sellega, kes esindav üksus on. (c) anda oma esindavale üksusele täielikud volitused hääletada kõigil üldkogus arutatavatel ja päevakorda kantud teemadel; (d) luua riiklik konsortsium, kes tegeleks käesolevast põhikirjast riigile tulenevate kohutuste täitmisega; (e) nimetada riikliku konsortsiumi eest vastutav riiklik koordinaator; (f) anda CLARIN ERICu kasutusse vähemalt üks andme- ja teenusekeskus; (g) võtta kasutusele kasutajate autentimise ja volitamise kokkulepitud süsteem; (h) pakkuda kokkulepitud teenuseid;

6 L 64/18 Euroopa Liidu Teataja (i) soodustada asjaomaste standardite kasutamist ressursside ja töövahendite loomise riiklike projektide raames; (j) tagab juurdepääsu võimaldamiseks vajaliku tehnilise infrastruktuuri; (k) tutvustada CLARINi teenuste kasutamist oma riigi teadlaste seas ning koguda kasutajate tagasisidet ja teavet nende vajaduste kohta; (l) toetada liikmeks oleva riigi CLARINi keskusi ning aidata kaasa nende lõimimisele riiklike ja muude asjaomaste infrastruktuuridega Nende liikmete aastamaks, kes on CLARIN ERICuga liitudes jätnud endale õiguse loobuda liikmestaatusest enne seda, kui CLARIN ERICu loomisest möödub viis aastat, on suurem kui 2. lisas määratletud aastamaks Liikmed võivad lisaks CLARIN ERICu aastamaksule anda ka muu panuse kas üksi või koostööst teiste liikmete, vaatlejate või kolmandate isikutega. Selline panus võib olla rahaline või mitterahaline Liikmed volitavad oma esindava üksuse või riiklikku konsortsiumi esindava üksuse täitma artikli 6 lõike 6.2 punktis a ja punktides d l osutatud kohustusi. CLARIN ERIC sõlmib selle üksusega CLARINi kokkuleppe, et sätestada tingimused ja nõuded, mille alusel kohustusi täidetakse ja panus antakse Vaatlejate õigused on järgmised: Artikkel 7 Vaatlejad (a) osaleda üldkogul ilma hääleõiguseta; (b) kui ei ole ruumilisi piiranguid, siis võimaldada oma teadusringkondadel osaleda CLARINi üritustel (näiteks suvekoolides, seminaridel, konverentsidel, koolitustel) soodushindadega; (c) võimaldada oma teadusringkondadel kasutada CLARIN ERICu toetust asjaomaste süsteemide, protsesside ja teenuste ülesehitamiseks Igal vaatlejal tuleb: (a) määrata esindav üksus vastavalt artikli 3 lõikele 3.4 ning hoida üldkogu kursis sellega, kes esindav üksus on. (b) tasuda 2. lisas osutatud aastamaks; (c) kirjeldada, milline on nende panus CLARIN ERICu artiklis 2 osutatud eesmärkidesse Vaatlejad võivad lisaks CLARIN ERICu aastamaksule anda ka muu panuse kas üksi või koostöös teiste liikmete, vaatlejate või kolmandate isikutega. Selline panus võib olla rahaline või mitterahaline Vaatlejad volitavad oma esindava üksuse täitma artikli 7 lõike 7.2 punktides b ja c osutatud kohustusi. CLARIN ERIC sõlmib selle üksusega CLARINi vaatleja kokkuleppe, et sätestada tingimused ja nõuded, mille alusel kohustusi täidetakse ja panus antakse. 4. PEATÜKK CLARIN ERICu JUHTIMINE Artikkel 8 Üldkogu 8.1. CLARIN ERICu üldkogu on organ, kellel on täielik otsustuste tegemise pädevus ja kes esindab CLARIN ERICu liikmeid. Igal liikmel on üks hääl. Iga liiget esindav üksus nimetab ühe ametliku esindaja. Iga liige võib täiendavalt kaasa võtta ka ühe eksperdi. Seega võib iga delegatsioon koosneda kuni kahest inimesest, kuid hääleõigus on ametlikul esindajal Üldkogu tuleb kokku vähemalt kord aastas ning teeb vähemalt järgmist: (a) nimetab ametisse tegevdirektori ja direktorite nõukogu, peatab nende tegevuse või vabastab nad ametist (välja arvatud artikli 10 lõikes 10.3 ja artikli 13 lõikes 13.2 nimetatud ex officio liikmed).

7 Euroopa Liidu Teataja L 64/19 (b) kinnitab direktorite nõukogu ex officio liikmed; (c) nimetab ametisse teadusnõukogu; (d) otsustab CLARINi ülesehitamise ja kasutamise strateegia ja muude teemade üle, mida peab oluliseks direktorite nõukogu või mõni liige või liikmete rühm, kes esitab vastava taotluse vastavalt artikli 8 lõikele 8.3; (e) kiidab heaks CLARIN ERICu töökava ja aastaeelarve; (f) otsustab vähemalt iga viie aasta järel iga liikme aastamaksu arvutamise põhimõtete ning aastamaksu summa üle, kusjuures nii põhimõtted kui ka vastavad summad sätestatakse käesoleva põhikirja 2. lisas; (g) kiidab heaks CLARIN ERICu aastaaruanded ja raamatupidamise aastaaruanded; (h) kiidab heaks iga liikme panuse CLARINisse; (i) kiidab heaks uute liikmete ja vaatlejate ühinemise; (j) otsustab liikme- ja vaatlejastaatuse lõpetamise üle; (k) otsustab CLARIN ERICu tegevuse lõpetamise üle vastavalt artiklile Esimees kutsub üldkogu kokku vähemalt neljanädalase etteteatamisega ning päevakord saadetakse laiali vähemalt kaks nädalat enne kohtumist. Liikmetel on õigus esitada päevakorda küsimusi kuni kolm nädalat enne kohtumist. Üldkogu kohtumist võib taotleda vähemalt 50 % liikmetest ning kohtumine toimub nii pea kui võimalik ja vähemalt kahenädalase etteteatamisega Üldkogu valib esimehe lihthäälteenamusega. Esimees on ühe liikme ametlik esindaja. Esimees valitakse kahe aasta pikkuseks ametiajaks ning on ametis mitte rohkem kui kaks ametiaega järjest. Kui esimees astub enne ametiaja lõppu tagasi, valib üldkogu uue esimehe Üldkogu valib aseesimehe lihthäälteenamusega. Aseesimees on ühe liikme ametlik esindaja. Aseesimees valitakse kahe aasta pikkuseks ametiajaks ning on ametis mitte rohkem kui kaks ametiaega järjest. Kui aseesimees astub enne ametiaja lõppu tagasi, valib üldkogu uue aseesimehe. Aseesimees asendab esimeest tolle äraoleku ja huvide konflikti korral Kui ametlik esindaja ei saa üldkogul osaleda, võib liige kirjaliku ja nõuetekohaselt allkirjastatud volitusega, mis esitatakse esimehele enne kohtumise algust, volitada enda eest hääletama samasse üksusse kuuluva esindaja, riikliku eksperdi või teise liikme ametliku esindaja. Ükski esindaja ei või esitada rohkem kui kolm volitust Üldkogu juhatab esimees või tema puudumise korral aseesimees. Esimees või esimehe volitatud isik vastutab 1. lisa ajakohastamise eest, et alati oleks olemas liikmete, vaatlejate ja neid esindavate üksuste täpne nimekiri Kõik otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud järgmised otsused: (a) CLARIN ERICu põhikirja muutmine; (b) pärast esimest viit aastat 2. lisa Aastamaks muutmine; (c) CLARIN ERICu tegevuse lõpetamine; (d) liikme- või vaatlejastaatuse lõpetamine; (e) tegevdirektori ja direktorite nõukogu tegevuse peatamine või nende ametist vabastamine Järgmiste otsuste tegemiseks on vaja kahekolmandikulist häälteenamust: (a) põhikirja muutmine; (b) 2. lisa muutmine; (c) tegevdirektori ja direktorite nõukogu tegevuse peatamine või nende ametist vabastamine; (d) CLARIN ERICu tegevuse lõpetamine.

8 L 64/20 Euroopa Liidu Teataja Põhikirja muutmise suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 723/2009 artikli 11 sätteid Liikme- või vaatlejastaatuse lõpetamiseks on vaja ühehäälset otsust; arvesse ei võeta kõnealuse liikme enda häält ja hääletamisest loobunuid Esindaja soovi korral on hääletamine salajane. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav hääl esimehel Üldkogu kvoorumi moodustab kahekolmandikuline häälteenamus. Esindajad võivad kohal olla isiklikult või volitatud esindaja kaudu, nagu on kirjeldatud artikli 8 lõikes 8.6. Üldkogu võib teha otsuse kasutada kohtumisteks tehnilisi abivahendeid, näiteks videokonverentse Esimees võib teha otsuse kasutada otsuste vastuvõtmiseks kirjalikku menetlust. Sellistel juhtudel saadab esimees või esimehe volitatud isik ettepaneku laiali kõigile üldkogu ametlikele esindajatele, kes esitavad seejärel ettenähtud aja jooksul oma vastuväited või muudatusettepanekud või teatavad kavatsusest hääletamisest loobuda. Vastamise tähtaeg ei tohi olla lühem kui 14 kalendripäeva. Kiireloomulistel juhtudel ja siis, kui vastuvõetavat abinõu tuleb hakata viivitamata rakendama, võib esimees vastamise tähtaega lühendada viie kalendripäevani. Kui ettenähtud aja jooksul ei esitata vastuväiteid ega muudatusettepanekuid ega teatata kavatsusest loobuda hääletamisest, loetakse ettepanek vaikimisi vastuvõetuks. Kui ametlikul esindajal on vastuväiteid või muudatusettepanekuid, võib esimees otsustada ettepanekut muuta ning esitada selle uuesti kirjalikuks menetluseks või lisada selle küsimuse üldkogu järgmise kohtumise päevakorda. Artikkel 9 Teadusnõukogu 9.1. Teadusnõukogu liikmed määrab ametisse üldkogu. Teadusnõukogu koosneb kõrgetasemelistest teadlastest, kes ei ole CLARIN ERICuga seotud ( 1 ). Teadusnõukogus peavad esindatud olema nii CLARIN ERICu infrastruktuuri pakkujad kui ka kasutajad Teadusnõukogu liikmete arvu otsustab üldkogu. Liikmeid ei tohiks olla vähem kui viis ega rohkem kui kümme Teadusnõukogu ametiaeg on kolm aastat ning üldkogu otsusega võib seda ühe korra pikendada Teadusnõukogu annab üldkogule kas selle palvel või oma algatusel nõu strateegilistes küsimustes, muu hulgas seoses tulevikuplaanide, uute algatuste, töökavade ja kvaliteedi tagamisega. Teadusnõukogu võib esitada üldkogule CLARIN ERICu töö ja pakutavate teenuste hindamiseks oma seisukohti Teadusnõukogu esimehe määrab ametisse üldkogu. Teadusnõukogu eeskirjade aluseks on direktorite nõukogu väljatöötatud eeskirjade üldvorm. Eeskirjad peab heaks kiitma direktorite nõukogu. Artikkel 10 Riiklike koordinaatorite foorum Iga liikmeks olev riik peab määrama riikliku koordinaatori. Riiklik koordinaator on peamine ühenduslüli CLARIN ERICu ja riikliku konsortsiumi vahel. Riiklik koordinaator vastutab selle eest, et tema riik järgib üldkogu poliitilisi otsuseid ja strateegiaid CLARINi arendamiseks ja kasutamiseks Kui liige on tegevstruktuuriga valitsustevaheline organisatsioon, on ta kohustatud määrama koordinaatori. Koordinaator on peamine ühenduslüli CLARIN ERICu ja valitsustevahelise organisatsiooni tegevüksuste vahel. Koordinaator vastutab selle eest, et tema organisatsioon järgib üldkogu poliitilisi otsuseid ja strateegiaid CLARINi arendamiseks ja kasutamiseks. Kui käesolevas põhikirjas kasutatakse edaspidi terminit riiklik koordinaator, hõlmab see ka valitsustevaheliste organisatsioonide määratud koordinaatoreid Riiklike koordinaatorite foorum koosneb kõigist riiklikest koordinaatoritest. Riiklike koordinaatorite foorum vastutab üldkogu kehtestatud strateegiate rakendamise koordineerimise eest. Foorum peab tagama ühtsuse ja järjepidevuse kogu CLARINi lõikes ja koostöö selle liikmete vahel. ( 1 ) Ei ole seotud tähendab, et neil ei ole huvide konflikti.

9 Euroopa Liidu Teataja L 64/ Riiklike koordinaatorite foorumi esimees valitakse foorumi eeskirjade kohaselt. Esimees on ex officio direktorite nõukogu liige Foorumi eeskirjade aluseks on direktorite nõukogu väljatöötatud eeskirjade üldvorm. Eeskirjad peab heaks kiitma direktorite nõukogu. Artikkel 11 Tegevdirektor Üldkogu määrab CLARIN ERICu tegevdirektori ametisse üldkogu määratletud korras. Õiguslikult esindavad CLARIN ERICut koos tegevdirektor ja direktorite nõukogu. Tegevdirektor tegeleb CLARIN ERICu igapäevase juhtimisega. Tegevdirektor vastutab 2. lisa muutmist käsitleva üldkogu otsuse rakendamise eest Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat ning üldkogu otsusega võib seda ilma konkursita pikendada kuni kahe aasta võrra. Pärast viie aasta pikkuse ametiaja lõppu või siis, kui ametiaega ei saa rohkem pikendada, kuulutatakse välja uus avalik konkurss. Artikkel 12 Direktorite nõukogu Üldkogu määrab ametisse kõrgetasemelistest isikutest koosneva direktorite nõukogu. Direktorite arvu üle otsustab üldkogu. Ametissemääramise korra määrab kindlaks üldkogu. Direktorite nõukogu kollektiivsed teadmised peavad hõlmama järgmisi valdkondi: juhtimine, tehniline infrastruktuur, keeleressursid ja -vahendid ning kasutajate vajadused Üldkogu määrab ühe direktorite nõukogu liikme asedirektoriks. Asedirektor asendab tegevdirektorit tema äraoleku ajal või huvide konflikti korral Direktorite nõukogu liikmete ametiaeg on kolm aastat ning üldkogu otsusega võib seda ühe korra pikendada Direktorite nõukogu moodustab koos tegevdirektoriga CLARIN ERICu täitevorgani. Direktorite nõukogu vastutab selle eest, et CLARIN ERIC toimiks sujuvalt vastavalt üldkogu suunistele ja otsustele, aga ka muudelt nõukogudelt ja komiteedelt laekuvale tagasisidele Direktorite nõukogu kehtestab eeskirjade üldvormi, mida kasutavad kõik käesolevas põhikirjas nimetatud nõukogud ja komiteed, ning kiidab heaks iga nõukogu ja komitee konkreetsed eeskirjad. Direktorite nõukogu kehtestab üldvormi põhjal ka oma eeskirjad Tegevdirektor on direktorite nõukogu esimees. Artikkel 13 CLARINi tehnoloogiakeskuste alaline komitee Luuakse CLARINi tehnoloogiakeskuste alaline komitee. CLARINi keskuste alaline komitee koosneb CLARINi tegevuse seisukohalt võtmetähtsusega keskusteks peetavate keskuste direktoritest (või direktorite nimetatud esindajatest). Võtmetähtsusega keskuste väljaselgitamise kriteeriumid määratleb direktorite nõukogu. Otsuse nimetada tehnoloogiakeskus CLARINi tegevuse seisukohalt võtmetähtsusega keskuseks teeb üldkogu CLARINi keskuste alalise komitee ülesanne on tagada infrastruktuuriteenuste ühtsus, järjepidevus ja stabiilsus rakendamist käsitlevate otsuste ning keskuste ja liikmete omavahelise tegevuse koordineerimise kaudu. Alaline komitee annab aru riiklike koordinaatorite foorumile ja direktorite nõukogule. Alalise komitee eesistuja valitakse komitee eeskirjade kohaselt. Esimees on ex officio direktorite nõukogu liige Alalise komitee näol on tegemist CLARINi keskuste foorumiga, kus vahetada mõtteid ja kogemusi. Alalise komitee ülesanne on anda CLARIN ERICule ja riiklikele koordineerijatele nõu ning esitada taotlusi ja ettepanekuid teenuste ühtsuse, järjepidevuse ja stabiilsuse tagamiseks Alalise komitee eeskirjade aluseks on direktorite nõukogu väljatöötatud eeskirjade üldvorm. Eeskirjad peab heaks kiitma direktorite nõukogu. Artikkel 14 Töörühmad Direktorite nõukogu võib luua ja laiali saata töörühmi, kes tegelevad erilist pühendumist vajavate küsimustega, millega direktorite nõukogu tegeleda ei saa Töörühmade eeskirjade aluseks on direktorite nõukogu väljatöötatud eeskirjade üldvorm. Eeskirjad peab heaks kiitma direktorite nõukogu.

10 L 64/22 Euroopa Liidu Teataja PEATÜKK RAHASTAMINE Artikkel 15 Eelarvepõhimõtted ja raamatupidamine CLARIN ERICu eelarveaasta algab iga aasta 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril Kõik CLARIN ERICu tulu- ja kuluartiklid peavad kajastuma igaks eelarveaastaks koostatavates kalkulatsioonides ja need kirjendatakse aastaeelarves. Aastaeelarve on kooskõlas läbipaistvuse põhimõtetega CLARIN ERICu raamatupidamisaruannetele lisatakse aruanne, mis käsitleb eelarve haldamist ja finantsjuhtimist eelarveaastal CLARIN ERICu suhtes kohaldatakse raamatupidamisarvestuse koostamise, esitamise, auditeerimise ja avaldamise nõudeid, mis on sätestatud kohaldatavas õiguses CLARIN ERIC tagab, et assigneeringuid kasutatakse usaldusväärse finantshalduse põhimõtete kohaselt CLARIN ERIC peab oma majandustegevuse kulude ja tulude üle eraldi raamatupidamist CLARIN ERIC vastutab oma võlgade eest. Artikkel 16 Kohustused Liikmed ei vastuta ühiselt CLARIN ERICu võlgade eest Liikmete finantsvastutus CLARIN ERICu võlgade eest piirdub iga konkreetse liikme aastapanusega, mis on sätestatud 2. lisas CLARIN ERIC kindlustab ennast nõuetekohaselt CLARINi loomise ja toimimisega seotud riskide eest. 6. PEATÜKK ARUANDLUS KOMISJONILE Artikkel 17 Aruandlus komisjonile CLARIN ERIC koostab iga-aastase tegevusaruande eelkõige oma teadusliku, korraldusliku ja finantstegevuse kohta. Üldkogu peab selle aruande heaks kiitma ning edastama komisjonile ja asjaomastele ametiasutustele kuue kuu jooksul pärast vastava eelarveaasta lõppu. Kõnealune aruanne tehakse üldsusele kättesaadavaks CLARIN ERIC teatab komisjonile kõigist asjaoludest, mis ähvardavad seada tõsisesse ohtu CLARIN ERICu eesmärkide saavutamise või takistavad CLARIN ERICut määruses (EÜ) nr 723/2009 sätestatud nõuete täitmisel. 7. PEATÜKK PÕHIMÕTTED Artikkel 18 Lepingud kolmandate isikutega Kui CLARIN ERIC peab seda kasulikuks, võib ta sõlmida lepinguid kolmandate isikutega, näiteks konkreetsete asutuste, piirkondade ja liikmete hulka mittekuuluvate riikidega Kui liikmete hulka mittekuuluva riigi asutus või muu artikli 18 lõikes 18.1 osutatud isik soovib anda oma panuse CLARIN ERICu tegevusse kas teadmiste, teenuste, keeleressursside või -tehnoloogia näol, võib CLARIN ERIC sõlmida sellise isikuga lepingu. Lepingus määratletakse konkreetne teenus/panus, mida kõnealune isik pakub, ning täpsustatakse juurdepääsuõigused, kasutustasu ja muud selle panusega seotud tingimused. Eeltingimusena peavad CLARINi andmete, vahendite ja teenuste kasutajad kuuluma autentimise ja volitamise süsteemi. Artikkel 19 Kasutajate juurdepääsu põhimõtted CLARINi liikmesriikide teadlastele ettenähtud juurdepääs CLARIN ERICu pakutavatele andmetele, vahenditele ja teenustele on avatud kõigile töötajatele ja üliõpilastele sellistes teadusasutustes nagu ülikoolid, teaduskeskused, muuseumid ja teadusraamatukogud vastavalt infosisu pakkujate antud volitustele ning CLARIN ERICu heakskiidetud autentimise alusel.

11 Euroopa Liidu Teataja L 64/ Selleks, et liikmete hulka mittekuuluvate riikide teadlased saaksid kasutada CLARINi andmeid, vahendeid ja teenuseid, peab asjaomane teadusasutus maksma 2. lisas esitatud põhimõtete kohase kasutustasu ning sel juhul on kõigil selle asutuse töötajatel ja üliõpilastel juurdepääs CLARINi andmetele, vahenditele ja teenustele. Eeltingimusena peavad CLARINi andmete, vahendite ja teenuste kasutajad kuuluma autentimise ja volitamise süsteemi, mis vastab CLARINi nõuetele ja mille CLARIN ERIC on heaks kiitnud Muudele asutustele, tööstusettevõtjatele ja samalaadsetele konkreetset liiki kasutajatele ning üksikutele teadlastele, kes ei kuulu ühegi asutuse juurde, võib võimaldada juurdepääsu kasutustasu eest. Eeltingimusena peavad CLARINi andmete, vahendite ja teenuste kasutajad kuuluma autentimise ja volitamise süsteemi, mis vastab CLARINi nõuetele ja mille CLARIN ERIC on heaks kiitnud Kui omanike seatud litsentsitingimused ei piira teenuste või vahendite kasutamist, võib juurdepääsu anda ka üldsusele. Lubatakse juurdepääs metaandmetele ning avatud lähtekoodiga ja avatud juurdepääsuga ressurssidele Ka siis, kui artikli 19 lõigete alusel on juurdepääs lubatud, võib omaniku nõudmisel olla mõnede teenuste ja ressursside kasutamine tasuline. Artikkel 20 Teadusliku hindamise põhimõtted CLARIN ERICu eesmärk on soodustada teadustegevust ning üldiselt toetab ta võimalikult vaba juurdepääsu teaduslikele andmetele. Sellest põhimõttest sõltumata propageerib CLARIN ERIC kõrgetasemelist teadustegevust ning toetab koolituste kaudu headele tavadele toetuvat teaduskultuuri. Kui jõudlusega seotud probleemide tõttu tuleb piirata juurdepääsu CLARINi teadusandmetele või vahenditele ning projektide seas tuleb teha valik, hindavad projektiettepanekute teaduslikku kvaliteeti sõltumatud eksperdid; hindamise kriteeriumid ja korra kehtestab üldkogu teadusnõukogult saadud nõuannete põhjal. Kriteeriumide puhul võetakse arvesse, et teatav osa jõudlusest tuleks reserveerida täiesti uute ideede jaoks, mis ei pruugi olla saavutanud täielikku küpsust või mille teaduslikku väärtust ei ole veel laialdaselt tunnustatud. Projekte hindavad eksperdid valib välja direktorite nõukogu vastavalt hindamispõhimõtetele CLARIN ERICu tegevust ja selle tulemusi hindab teaduslik nõuandekogu vastavalt artikli 9 lõikele 9.4. Artikkel 21 Teavituspõhimõtted CLARIN ERIC tutvustab CLARINi tegevust ning julgustab teadlasi alustama uusi ja uuendusmeelseid projekte ja kasutama CLARINit kõrghariduses CLARIN ERIC julgustab kõiki teadlasi tegema oma teadustöö tulemused üldsusele kättesaadavaks ning soovib, et liikmesriikide teadlased avaldaksid oma töö tulemused CLARINi kaudu Teavituspõhimõtetes kirjeldatakse erinevaid sihtrühmi ning CLARIN kasutab nendeni jõudmiseks eri kanaleid (veebiportaalid, uudiskirjad, seminarid, osalemine konverentsidel, artiklid ajakirjades või ajalehtedes). Artikkel 22 Intellektuaalomandi õiguse põhimõtted CLARIN ERICu raames saavutatud tulemuste intellektuaalomandi õigused kuuluvad CLARIN ERICule ning neid haldab direktorite nõukogu Üldiselt soositakse avatud lähtekoodi ja avatud juurdepääsu põhimõtteid CLARIN ERIC jagab teadlastele juhtnööre (sh veebisaidi kaudu) tagamaks, et teadustegevus, milles kasutatakse CLARIN ERICu kaudu kättesaadavaid materjale, toimub andmete omanike ja üksikisikute õigusi tunnustaval moel CLARIN ERIC tagab, et kasutajad on nõus juurdepääsu tingimustega ning andmete salvestamisel ja töötlemisel rakendatakse sobivaid turvameetmeid CLARIN ERIC kehtestab täpse korra teadusandmete väidetavate turvalisuse ja konfidentsiaalsuse rikkumise juhtumite uurimiseks.

12 L 64/24 Euroopa Liidu Teataja Artikkel 23 Tööhõive, sealhulgas võrdsete võimaluste põhimõtted CLARIN ERIC pakub tööandjana kõigile võrdseid võimalusi. Töölepingutes järgitakse personali töölevõtva riigi õigusakte CLARIN ERIC valib iga ülesannet täitma parima kandidaadi, olenemata tema taustast, rahvusest, usulistest põhimõtetest ja soost. Artikkel 24 Hankepõhimõtted ja maksuvabastused CLARIN ERICu raames koheldakse hankekandidaate ja pakkujaid võrdsetel ja mittediskrimineerivatel alustel, sõltumata sellest, kas nad asuvad Euroopa Liidus või mitte. CLARIN ERICu hankepõhimõtted võtavad arvesse läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja konkurentsi põhimõtteid. CLARIN on jaotunud konsortsium ja seega tegelevad hangetega osaliselt konkreetsed liikmed vastavalt oma riigi hanke-eeskirjadele ja -korrale ning osaliselt CLARIN ERIC ise CLARIN ERICu hangete eest vastutab direktorite nõukogu. Kõik hanked kuulutatakse välja CLARIN ERICu veebisaidil ning liikmete ja vaatlejate riikide territooriumitel. Kui hanke maksumus ületab eurot, rakendab CLARIN ERIC ELi riigihankedirektiive ja neist tulenevaid riikide õigusakte. Hankelepingu sõlmimise otsus avaldatakse koos täieliku põhjendusega. Üldkogu võtab vastu rakenduseeskirjad, milles määratletakse täpselt kõik hankemenetluse ja -kriteeriumide vajalikud üksikasjad Liikmete ja vaatlejate hangete puhul, mis on seotud CLARINi tegevusega, võetakse nõuetekohaselt arvesse CLARIN ERICu vajadusi, tehnilisi nõudeid ja asjaomaste asutuste spetsifikatsioone Maksuvabastused, mis põhinevad nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ ( 1 ) artikli 143 lõike 1 punktil g ja artikli 151 lõike 1 punktil b ning on kooskõlas nõukogu rakendusmääruse (EL) nr 282/2011 ( 2 ) artiklitega 50 ja 51, piirduvad selliste kaupade ja teenuste käibemaksuga, mis on ette nähtud CLARIN ERICu ametlikuks kasutamiseks, mille väärtus on suurem kui 250 eurot ja mille eest tasumise maksmise ja mille hankimisega tegeleb täies mahus CLARIN ERIC. Üksikute liikmete hangete suhtes neid vabastusi ei kohaldata. Täiendavaid piiranguid ei kohaldata. Artikkel 25 Andmetega seotud põhimõtted Üldiselt soosib CLARIN ERIC avatud lähtekoodi ja avatud juurdepääsu põhimõtteid, kuid kehtivaid litsentse tuleb austada CLARIN ERIC teeb kõik keeleressursid ja -vahendid avalikult nähtavaks tuumsete metaandmete kirjelduste kaudu. 8. PEATÜKK KESTUS, TEGEVUSE LÕPAMINE, VAIDLUSED, LOOMISSÄTTED Artikkel 26 Kestus CLARIN ERIC luuakse määramata ajaks. Artikkel 27 Tegevuse lõpetamine CLARIN ERICu tegevus lõpetatakse üldkogu otsusega vastavalt artikli 8 lõigetele 8.2 ja Pärast seda, kui on vastu võetud otsus CLARIN ERICu tegevuse lõpetamise kohta, teatab CLARIN ERIC sellest otsusest viivitamata ja igal juhul hiljemalt kümne päeva jooksul Euroopa Komisjonile Pärast CLARIN ERICu võlgade tasumist järelejäänud varad jagatakse liikmete vahel proportsionaalselt nende akumuleerunud aastapanusele CLARIN ERICu tegevusse, mis on sätestatud 2. lisas. Vastavalt artikli 16 lõikele 16.3 jaotatakse kohustused, mis jäävad järele pärast CLARIN ERICu varade tasaarvestamist, liikmete vahel proportsionaalselt nende akumuleerunud aastapanusele CLARIN ERICu tegevusse, mis on sätestatud 2. lisas. ( 1 ) ELT L 347, , lk ( 2 ) ELT L 77, , lk 1 22.

13 Euroopa Liidu Teataja L 64/ CLARIN ERIC teatab komisjonile tegevuse lõpetamise protsessi lõpuleviimisest viivitamata ja igal juhul 10 päeva jooksul CLARIN ERIC lakkab eksisteerimast päeval, mil Euroopa Komisjon avaldab sellekohase teabe Euroopa Liidu Teatajas. Artikkel 28 Kohaldatav õigus CLARIN ERICu tegevuse suhtes kohaldatakse järgmisi õigusnorme järgmises järjestuses: (a) Euroopa Liidu õigus, eelkõige määrus (EÜ) nr 723/2009; (b) Madalmaade õigus, kui ELi õigus ei reguleeri asjaomast küsimust (või reguleerib seda vaid osaliselt); (c) käesolev põhikiri. Artikkel 29 Vaidlused Euroopa Liidu Kohus on pädev lahendama CLARIN ERICut käsitlevaid vaidlusi liikmete vahel, liikmete ja CLARIN ERICu vahel ning kõiki selliseid vaidlusi, kus EL on osaline CLARIN ERICu ja kolmandate isikute vaheliste vaidluste suhtes kohaldatakse kohtualluvust käsitlevaid ELi õigusakte. ELi õigusega reguleerimata juhtudel määratakse sellise vaidluse lahendamisel kohaldatav õigus kindlaks Madalmaade õiguse põhjal. Artikkel 30 Põhikirja kättesaadavus Käesoleva põhikirja kehtiv versioon on alati üldsusele kätte saadav CLARIN ERICu veebisaidil ja põhikirjajärgses asukohas. Artikkel 31 Loomissätted Asukohariik kutsub üldkogu moodustamiseks kokku kohtumise nii pea kui võimalik, kuid hiljemalt 45 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui jõustub komisjoni otsus CLARIN ERICu loomise kohta Asukohariik teatab asutajaliikmetele, kui enne moodustamiskohtumist peaks olema CLARIN ERICu nimel vaja teha konkreetseid kiireloomulisi õigustoiminguid. Kui asutajaliige ei esita vastuväiteid viie tööpäeva jooksul pärast teatamist, teostab asukohariigi poolt nõuetekohaselt volitatud isik need õigustoimingud. 1. Lisa LIIKME JA VAATLEJATE NIMEKIRI Käesolevas lisas on loetletud liikmed ja vaatlejad ning neid esindavad üksused. Viimati uuendatud: 20. septembril 2010 Liikmed Riik või valitsustevaheline organisatsioon Esindav üksus Austria Vabariik Austria Teadus- ja Uurimistegevuse Riigiministeerium (BMWF - Bundesministerium für Wissenschaft und Forschungi) Bulgaaria Vabariik Tšehhi Vabariik Taani Kuningriik Hollandi Keele Ühendus Eesti Vabariik. Haridus-, Noorsootöö- ja Teadusministeerium Haridus-, Noorsootöö- ja Spordiministeerium Taani Teaduse, Tehnoloogia ja Innovatsiooni Agentuur Peasekretär Haridus- ja Teadusministeerium Saksamaa Liitvabariik Saksamaa Hariduse ja Teaduse Riigiministeerium (BMBF - Bundesministerium für Bildung und Forschung)

14 L 64/26 Euroopa Liidu Teataja Riik või valitsustevaheline organisatsioon Esindav üksus Madalmaade Kuningriik Madalmaade Teadusuuringute Organisatsioon (NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) Poola Vabariik Vaatlejad Riik või valitsustevaheline organisatsioon Esindav üksus 2. Lisa AASTAMAKS Põhimõtted Esimese viie aasta jooksul arvutatakse liikmete, vaatlejate ja liikmete hulka mittekuuluvate riikide CLARIN ERICuga liituda soovivate asutuste iga-aastased rahalised panused lähtuvalt allpool kirjeldatud põhimõtetest. Ühtlasi võib üldkogu sõlmida eraldi koostöölepinguid kolmandate isikutega. Edaspidi kasutatav arvutusmetoodika pannakse paika enne esimese viie aasta möödumist. Põhimõtted on järgmised: (a) Esialgse eesmärgi kohaselt peaks eelarve olema eurot aastas ning see eeldab, et CLARINi ettevalmistava etapi konsortsiumis esindatud 26 riigist osaleb kaks kolmandikku. Kui liitujaid on rohkem, võib üldkogu otsustada vähendada makseid või laiendada tegevust; (b) Madalmaade kui asukohariigi osamakse esimesel aastal on eurot; (c) teiste liikmete maksimaalne osamakse esimesel aastal on eurot; (d) liikme minimaalne osamakse esimesel aastal on eurot; (e) iga liikme osamakse määratakse kindlaks viieks aastaks ning see kasvab aastas 2 %, et katta inflatsioon ja kulude suurenemine. Iga liikme täpse osamakse summa on sätestatud allpool esitatud tabelis;

15 Euroopa Liidu Teataja L 64/27 (f) järgmistel aastatel liitujad tasuvad selleks aastaks kinnitatud indekseeritud osamakse; (g) vaatlejad tasuvad väikseima indekseeritud osamakse vastavalt allpool esitatud tabelile; (h) liikmete hulka mittekuuluvate riikide konkreetsed asutused tasuvad väikseima indekseeritud osamakse vastavalt allpool esitatud tabelile; (i) Hollandi Keele Ühenduse osamakse on eurot, mis põhineb Flandria osal liidu sisemajanduse koguproduktist (sellest tuleb eurot), millele omakorda lisandub eurot konkreetselt Hollandi Keele Ühenduse kui rahvusvahelise organisatsiooni panusena; (j) aasta jooksul liituvate üksuste osamakse on proportsionaalne sellega, mitu kuud on kõnealusest aastast veel jäänud, ning arvestust alustatakse liitumiskuu esimesest päevast; (k) osamaksed põhinevad sellel, kui suure osa ELi 2010 SKPst (Eurostati andmete kohaselt) moodustas konkreetse riigi sama aasta SKP, vastavalt allpool esitatud valemile. Protsent ELi SKPst ümardatakse lähima täisarvuni (kõik viiest väiksemad täisarvud ümardatakse ülespoole ja kõik viiest suuremad allapoole) ning korrutatakse väikseima osamaksega vastavalt järgmisele tabelile. % ELi SKPst ümardatud Osamakse eurodes > 1 ja > 2 ja > 3 ja > 5 ja > 6 ja jne 16 ja < puudub Nende liikmete aastamaksu, kes esialgu ei seo ennast konsortsiumiga viieks aastaks, suurendatakse 25 % võrra, kuni nad ei ole ennast sidunud kogu ülejäänud perioodiks. Kui selline liige seob ennast konsortsiumiga viie aasta ülejäänud osaks või kui ta on konsortsiumi liige viis aastat, tagatakse, et liige ei maksa kokku rohkem kui nende viie aasta tavapärased aastamaksud. Järgmine tabel ja selle kogusummad arvestavad 33 võimaliku liikmega Euroopast. Arvutuste tulemused end konsortsiumiga viieks aastaks sidunud liikmete puhul (võimalik) liige % SKPst EL 2010 Alus: osamakse aastane kasv 2 % summa Island 0, Küpros 0, Eesti 0, Malta 0,

16 L 64/28 Euroopa Liidu Teataja (võimalik) liige % SKPst EL 2010 Alus: osamakse aastane kasv 2 % summa Läti 0, Leedu 0, Bulgaaria 0, Luksemburg 0, Sloveenia 0, Horvaatia 0, Slovakkia 0, Ungari 0, Rumeenia 1, Tšehhi 1, Iirimaa 1, Portugal 1, Soome 1, HKÜ/Flandria 1, Taani 1, Kreeka 1, Austria 2, Norra 2, Belgia 2, Rootsi 2, Poola 2, Šveits 3, Türgi 4, Madalmaad 4, Hispaania 8, Itaalia 12, Ühendkuningriik 14, Prantsusmaa 16, Saksamaa 20, KOKKU

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega C 426/64 ET Euroopa Liidu Teataja 12.12.2017 ARUANNE ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega (2017/C 426/09) SISUKORD Punkt Lk Lehekülg

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

COM(2018)631/F2 - ET (annex)

COM(2018)631/F2 - ET (annex) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 5.10.2018 COM(2018) 631 final/2 ANNEXES 1 to 6 CORRIGENDUM This document replaces COM(2018)631 final of 12.9.2018. Update of the cover page. The text should read as follows: LISAD

Rohkem

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid Kinnitatud 01.02.2016 EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspidi ÜE) valimiseeskiri reguleerib ÜE valimiste läbiviimist,

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem