Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapp (SME instrument phase 1) (H2020 VKE-dele ettenähtu

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapp (SME instrument phase 1) (H2020 VKE-dele ettenähtu"

Väljavõte

1 Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapp (SME instrument phase 1) (H2020 VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapi (SME instrument phase 1) ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis) Vastutuse välistamine Käesoleva dokumendi eesmärk on pakkuda abi programmi Horisont 2020 raames toetuse taotlemisel. Dokumendis osutatakse kõigile sätetele, mida on võimalik kohaldada nimetatud tüüpi toetuslepingu suhtes, ja see on koostatud üksnes teabe eesmärgil. Toetusleping on õiguslikult siduv, kui lepinguosalised on sellele iga meetmega seoses alla kirjutanud.

2 Versioon oktoober 2017 Vastutuse välistamine Käesoleva dokumendi eesmärk on pakkuda abi programmi Horisont 2020 raames toetuse taotlemisel. Dokumendis osutatakse kõigile sätetele, mida on võimalik kohaldada nimetatud tüüpi toetuslepingu suhtes, ja see on koostatud üksnes teabe eesmärgil. Toetusleping on õiguslikult siduv, kui lepinguosalised on sellele iga meetmega seoses alla kirjutanud.

3 MUUDATUSTE ÜLEVAADE Versioo n Avaldamise kuupäev Muudatused Algversioon 2.0 & Peamised muudatused võrreldes näidislepingu 1. versiooniga on järgmised: Artikli 20 lõige 4: konsortsiumil on ainult üks lõplik raamatupidamisaruanne. Artikli 21 lõige 2 Eelmakse summa tagatisfondi jaoks kinnipeetav summa, et anda konsortsiumile võimalus saada eelmakse varasemal kuupäeval, nimelt kümme päeva enne meetme alguskuupäeva. Artikli 21 lõige 4: ainult koordinaator vastutab rahaliselt. Artikkel 50: kui ühe või mitme toetusesaaja osalemine lõpetatakse ja toetusleping jätkub (st seda muudetakse), ei arvutata sellele toetusesaajale makstavat summat, kelle osalemine lõpetati. Muid vähem tähtsaid sõnastuse muudatusi ja ametnike tehtud vigade parandusi saab näha märgitud muudatustega versioonis Peamised muudatused võrreldes näidislepingu 2.1. versiooniga on järgmised: Artikli 34 lõige 1. Kohustus järgida eetika- ja teadusuuringute terviklikkuse põhimõtteid: et rõhutada teadusuuringute terviklikkuse standardeid, mida toetusesaajad peavad järgima. Artikli 34 lõige 2. Eetikaküsimusi tekitav tegevus: et lihtsustada toetusesaajate eetikaalast aruandluskohustust enne eetikaküsimusi tekitava tegevuse alustamist. Artikli 36 lõige 1. Üldine kohustus tagada konfidentsiaalsus: et võimaldada komisjoni/ameti töötajatele, teistele ELi institutsioonidele ja asutustele laialdasemat juurdepääsu konfidentsiaalsele teabele. Artikli 50 lõige 3. Lepingu või ühe või mitme toetusesaaja osalemise lõpetamine komisjoni/ameti poolt: komisjon/amet võib lõpetada toetusesaaja osalemise, kui see ei taotlenud toetuslepingu muutmist, et lõpetada sellise seotud kolmanda isiku osalemine, kes on samas olukorras nagu toetusesaaja, kelle osalemise võib lõpetada. Näiteks on seotud kolmas isik pankrotis. Muid vähem tähtsaid sõnastuse muudatusi ja ametnike tehtud vigade parandusi saab näha märgitud muudatustega versioonis Peamised muudatused võrreldes näidislepingu 3.0. versiooniga on järgmistes artiklites: Artikli 52 lõige 1. Teabevahetuse vorm ja vahendid Muid vähem tähtsaid sõnastuse muudatusi ja ametnike tehtud vigade parandusi saab näha märgitud muudatustega versioonis Peamised muudatused võrreldes näidislepingu 4.0 versiooniga on järgmised: Artikkel 34. Eetika ja teadusuuringute terviklikkus, et viia eetikat ja teadusuuringute terviklikkust käsitlevad 3

4 põhimõtted vastavusse Euroopa teaduste akadeemiate ühenduse ALLEA vastu võetud uue Euroopa käitumisjuhendiga teadusuuringute usaldusväärsuse kohta. Muid vähem tähtsaid sõnastuse muudatusi ja ametnike tehtud vigade parandusi saab näha märgitud muudatustega versioonis. 4

5 EUROOPA KOMISJON Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME) Direktor RAAMPROGRAMMI HORISONT TOETUSLEPINGU NÄIDIS VKE-dele ETTENÄHTUD VAHENDI 1. ETAPP (SME instrument phase 1) 2 (H2020 VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapi (SME instrument phase 1) ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis) Sissejuhatav märkus H2020 SME Ph1 ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis erineb ühe toetusesaajaga toetuslepingu üldisest näidisest järgmiselt: Artikkel 4 (meetme hinnanguline eelarve) Artikkel 5 (toetussumma, toetuse vorm, hüvitismäär) Artikkel 6 (kindla summaga seotud kululiik) Artikkel 7 (VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapiga seotud erisäte) Artiklid 8, 12, 14, 15, 16, 23a 33, 37, 39 (ei kohaldata) Artikkel 10 (VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapiga seotud erisäte ostude puhul) Artikkel 13 (VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapiga seotud erisäte allhangete puhul) Artikkel 18 (VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapiga seotud erisäte arvestuse pidamise puhul) Artikkel 20 (VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapiga seotud erisätted aruandluse puhul) Artikkel 21 (VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapiga seotud erisätted maksmise puhul) Artikkel 36 (VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapiga seotud erisäte konfidentsiaalsuse puhul) Artikkel 38 (VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapiga seotud erisäte meetme reklaamimise puhul) Artikkel 42 (VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapiga seotud erisäte kindlate summade puhul) Artikkel 50 (VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapiga seotud erisäte kindlate summade puhul) 2. lisa Meetme hinnangulise eelarve standardvorm 4. lisa Raamatupidamisaruande standardvorm Sinisega märgistatud joonealused märkused ei ole nähtavad tekstis, mille IT-süsteem loob allkirjastamiseks (sest need sisaldavad määratlusi või viiteid õigusaktidele). Teised joonealused märkused jäävad tekstist välja (sest need on sisemised juhised). Hall tekst viitab sellele, et H2020 toetuslepingu üldises näidises sisalduv tekst ei kehti käesoleva toetuslepingu puhul. Valikud [kaldkirjas, nurksulgudes]: asjakohane valik tuleb teha IT-süsteemis. Mittevalitud variante kas ei näidata automaatselt või neid näidatakse kui ei kohaldata. Valitud variante näidatakse kaldkirjas ilma sulgudeta ja valiku pealkirjata (see võimaldab toetusesaajatel hõlpsasti märgata, et kohaldatakse konkreetset eeskirja). 1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri aasta määrus (EL) nr 1291/2013, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020 aastateks (edaspidi raamprogrammi Horisont 2020 määrus nr 1291/2013 ) (ELT L 347, , lk 104). 2 VKE-dele mõeldud vahendi 1. etapi (SME-Ph1) toetustega rahastatakse väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKE-d), kes uurivad uute murranguliste ideede teostatavust ja kaubanduslikku potentsiaali ning elujõulisust (idee tõestamine) (uued tooted, protsessid, teenused ja tehnoloogialahendused või olemasoleva tehnoloogia uued tururakendused). 5

6 [Halli värvi ja nurksulgudes] väljad (isegi kui need on eelmises punktis nimetatud valiku osa): sisestage IT-süsteemis asjakohased andmed. IT-süsteem koostab teabelehe, mis kinnitab valitud variante ja sisestatud andmeid. TOETUSLEPING NUMBER [sisestage number] [sisestage akronüüm] Käesolev leping (edaspidi leping ) on sõlmitud järgmiste poolte vahel: ühelt poolt Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME) (edaspidi amet ) Euroopa Komisjoni (edaspidi komisjon ) delegeeritud volituste alusel, kes on volitanud käesolevat toetuslepingut allkirjastama [[ametikoht, [peadirektoraat, direktoraat, üksus] [talitus]] [ees- ja perekonnanimi], 3 ja teiselt poolt toetusesaaja : [täielik ametlik nimetus (lühinimetus)], kes on asutatud aadressil [täielik ametlik aadress] [VALIK nende toetusesaajate jaoks, kellel on käibemaksukohustuslasena registreerimise number: käibemaksukohustuslasena registreerimise number [sisestage number]], keda käesoleva lepingu allkirjastamisel esindab [ametikoht, ees- ja perekonnanimi] Eespool nimetatud pooled on sõlminud lepingu allpool esitatud tingimustel. Lepingut allkirjastades võtab toetusesaaja toetuse vastu ja nõustub rakendama seda enda vastutusel ja vastavalt lepingule, täites kõik lepingus sätestatud kohustused ja tingimused. Lepingu osad: Tingimused 1. lisa Meetme kirjeldus 2. lisa Meetme hinnanguline eelarve 3. lisa 4. lisa Raamatupidamisaruande standardvorm 5. lisa 3 Ametit esindav isik peab olema eelarvevahendite käsutaja (volitamise või edasivolitamise kaudu), kes määratakse vastavalt 22. veebruari aasta dokumendile nr Mise en place de la Charte des ordonnateurs. 6

7 6. lisa 7

8 SISUKORD TINGIMUSED 1. PEATÜKK. ÜLDINE ARTIKKEL 1. LEPINGU ESE PEATÜKK. MEEDE ARTIKKEL 2. RAKENDATAV MEEDE ARTIKKEL 3. MEETME KESTUS JA ALGUSKUUPÄEV ARTIKKEL 4. HINNANGULINE EELARVE JA EELARVEÜLEKANDED Hinnanguline eelarve Eelarveülekanded PEATÜKK. TOETUS ARTIKKEL 5. TOETUSSUMMA, TOETUSE VORM, HÜVITISMÄÄRAD JA KULULIIGID Maksimaalne toetussumma Toetuse vorm, hüvitismäärad ja kululiigid Lõplik toetussumma arvutamine Muudetud lõplik toetussumma arvutamine ARTIKKEL 6. TOETUSKÕLBLIKUD JA TOETUSKÕLBMATUD KULUD Toetuskõlblikud kulud Toetuskõlbmatud kulud Toetuskõlbmatute kulude deklareerimise tagajärjed PEATÜKK. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED JAGU. MEETME RAKENDAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ARTIKKEL 7. ÜLDINE KOHUSTUS RAKENDADA MEEDET NÕUETEKOHASELT Üldine kohustus rakendada meedet nõuetekohaselt Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 8. VAHENDID MEETME RAKENDAMISEKS MEETMEGA SEOTUD KOLMANDAD ISIKUD ARTIKKEL 9. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE TOETUSESAAJATE POOLT, KEDA EI RAHASTA EL ARTIKKEL 10. KAUPADE, TÖÖ VÕI TEENUSTE OSTMINE Kaupade, töö või teenuste ostmise eeskirjad Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 11. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT TASU EEST TEHTUD MITTERAHALISTE SISSEMAKSETE KASUTAMINE ARTIKKEL 12. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT TASUTA TEHTUD MITTERAHALISTE SISSEMAKSETE KASUTAMINE ARTIKKEL 13. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE ALLTÖÖVÕTJATE POOLT Allhanke korras meetme ülesannete täitmise eeskirjad Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 14. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE SEOTUD KOLMANDATE ISIKUTE POOLT ARTIKKEL 15. RAHALINE TOETUS KOLMANDATELE ISIKUTELE ARTIKKEL 16. TEADUSTÖÖ INFRASTRUKTUURILE RIIGIÜLESE VÕI VIRTUAALSE JUURDEPÄÄSU PAKKUMINE JAGU. TOETUSE HALDAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

9 ARTIKKEL 17. ÜLDINE TEAVITAMISKOHUSTUS Üldine kohustus esitada taotluse alusel teavet Kohustus teavet ajakohastada ja teavitada lepingut mõjutada võivatest sündmustest ja asjaoludest Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 18. ANDMETE SÄILITAMINE TÄIENDAVAD DOKUMENDID Deklareeritud kulusid toetavad andmed ja muud dokumendid Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 19. TULEMUSTE ESITAMINE Tulemuste esitamise kohustus Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 20. ARUANDLUS MAKSETAOTLUSED Aruande esitamise kohustus Aruandeperiood Perioodilised aruanded vahemaksete taotlused Lõpparuanne lõppmakse taotlus Kulude kogusumma teave Raamatupidamisaruannetes kasutatav vääring Aruandes kasutatav keel Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 21. MAKSED JA MAKSEKORD Tehtavad maksed Eelmakse summa tagatisfondi jaoks kinnipeetav summa Vahemaksed summa arvutamine Lõppmakse summa arvutamine tagatisfondi jaoks kinnipeetud summa vabastamine Teade tasumisele kuuluva summa kohta Maksete vääring Toetusesaajale tehtavad maksed Maksete pangakonto Makse ülekandekulud Makse kuupäev Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 22. KONTROLLID, HINDAMISED, AUDITID JA JUURDLUSED TULEMUSTE PÕHJAL JÄRELDUSTE TEGEMINE Ameti ja komisjoni korraldatud kontrollid, hindamised ja auditid Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlused Euroopa Kontrollikoja kontrollid ja auditid Kontrollide, hindamiste, auditite ja juurdluste käigus saadud tulemuste tagajärjed tulemuste põhjal järelduste tegemine Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 23. MEETME MÕJU HINDAMINE Õigus hinnata meetme mõju Nõuete mittetäitmise tagajärjed JAGU. TAUSTTEABE JA TULEMUSTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ALAJAGU. ÜLDINE

10 ARTIKKEL 23a. INTELLEKTUAALOMANDI HALDAMINE ALAJAGU. TAUSTTEABEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ARTIKKEL 24. TAUSTTEAVET KÄSITLEV KOKKULEPE ARTIKKEL 25. TAUSTTEABE KASUTUSÕIGUS ALAJAGU. TULEMUSTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ARTIKKEL 26. TULEMUSTE OMANDIÕIGUS ARTIKKEL 27. TULEMUSTE KAITSMINE ELi-POOLSE RAHASTAMISE NÄHTAVUS ARTIKKEL 28. TULEMUSTE KASUTAMINE ARTIKKEL 29. TULEMUSTE LEVITAMINE AVATUD JUURDEPÄÄS ELi-POOLSE RAHASTAMISE NÄHTAVUS ARTIKKEL 30. TULEMUSTE EDASIANDMINE JA LITSENTSIDE ANDMINE ARTIKKEL 31. TULEMUSTE KASUTUSÕIGUS JAGU. MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ARTIKKEL 32. TEADLASTE TÖÖLEVÕTMINE JA TÖÖTINGIMUSED ARTIKKEL 33. SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS ARTIKKEL 34. EETIKA JA TEADUSUURINGUTE TERVIKLIKKUS Kohustus järgida eetika- ja teadusuuringute terviklikkuse põhimõtteid Eetikaküsimusi tekitav tegevus Inimese embrüote või inimese embrüonaalsete tüvirakkudega seotud tegevus Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 35. HUVIDE KONFLIKT Kohustus vältida huvide konflikti Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 36. KONFIDENTSIAALSUS Üldine kohustus tagada konfidentsiaalsus Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 37. JULGEOLEKUALASED KOHUSTUSED ARTIKKEL 38. MEETME REKLAAMIMINE ELi-POOLSE RAHASTAMISE NÄHTAVUS Kohustus edendada meedet ja selle tulemusi teave ELi rahastamise kohta kohustus ja õiguse kasutada ELi embleemi Ameti ja komisjoni vastutuse välistamine Ameti ja komisjoni õigus kasutada materjale, dokumente või teavet Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 39. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE Ametipoolne ja komisjonipoolne isikuandmete töötlemine Toetusesaajapoolne isikuandmete töötlemine Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 40. AMETI VASTU OLEVATE MAKSENÕUETE ÜLEANDMINE PEATÜKK. TOETUSESAAJA ÜLESANDED JA VASTUTUS SUHTED TEISTE TOETUSESAAJATEGA SUHTED ÜHISMEETME PARTNERITEGA PEATÜKK. TOETUSESAAJA ÜLESANDED JA VASTUTUS SUHTED TEISTE TOETUSESAAJATEGA SUHTED ÜHISMEETME PARTNERITEGA Ülesanded ja vastutus ameti ees Ülesannete ja vastutuse omavaheline jaotus Toetusesaajate omavahelised kokkulepped konsortsiumileping Suhted teiste toetusesaajatega koostööleping Suhted ühismeetme partneritega kooskõlastuskokkulepe

11 6. PEATÜKK. KULUDE TAGASILÜKKAMINE TOETUSE VÄHENDAMINE TAGASINÕUDMINE SANKTSIOONID KAHJUD PEATAMINE LÕPETAMINE VÄÄRAMATU JÕUD JAGU. KULUDE TAGASILÜKKAMINE TOETUSE VÄHENDAMINE SISSENÕUDMINE SANKTSIOONID ARTIKKEL 42. TOETUSKÕLBMATUTE KULUDE TAGASILÜKKAMINE Tingimused Tagasilükatavad toetuskõlbmatud kulud arvutamine menetlus Mõju ARTIKKEL 43. TOETUSE VÄHENDAMINE Tingimused Vähendatav summa arvutamine menetlus Mõju ARTIKKEL 44. ALUSETULT MAKSTUD SUMMADE TAGASINÕUDMINE Sissenõutav summa arvutamine menetlus ARTIKKEL 45. HALDUSSANKTSIOONID JAGU. KAHJUHÜVITIS ARTIKKEL 46. KAHJUHÜVITIS Ameti vastutus Toetusesaajate vastutus JAGU. PEATAMINE JA LÕPETAMINE ARTIKKEL 47. MAKSETÄHTAJA PEATAMINE Tingimused Menetlus ARTIKKEL 48. MAKSETE PEATAMINE Tingimused Menetlus ARTIKKEL 49. MEETME RAKENDAMISE PEATAMINE Meetme rakendamise peatamine toetusesaaja poolt Meetme rakendamise peatamine ameti poolt ARTIKKEL 50. LEPINGU LÕPETAMINE Lepingu lõpetamine toetusesaaja poolt Ühe või mitme toetusesaaja osalemise lõpetamine toetusesaajate poolt Lepingu lõpetamine ameti poolt JAGU VÄÄRAMATU JÕUD ARTIKKEL 51. VÄÄRAMATU JÕUD PEATÜKK. LÕPPSÄTTED ARTIKKEL 52. POOLTEVAHELINE TEABEVAHETUS Teabevahetuse vorm ja vahendid Teabevahetuse kuupäev Teadete aadressid ARTIKKEL 53. LEPINGU TÕLGENDAMINE Tingimuste ülimuslikkus lisade suhtes Privileegid ja immuniteedid ARTIKKEL 54. PERIOODIDE, KUUPÄEVADE JA TÄHTAEGADE ARVUTAMINE ARTIKKEL 55. LEPINGU MUUTMINE Tingimused

12 55.2 Menetlus ARTIKKEL 56. LEPINGUGA ÜHINEMINE ARTIKKEL 57. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE Kohaldatav õigus Vaidluste lahendamine ARTIKKEL 58. LEPINGU JÕUSTUMINE

13 1. PEATÜKK. ÜLDINE ARTIKKEL 1. LEPINGU ESE Käesolevas lepingus on sätestatud õigused, kohustused ja tingimused, mida kohaldatakse 2. peatükis sätestatud meetme rakendamiseks toetusesaajale antava toetuse suhtes. 2. PEATÜKK. MEEDE ARTIKKEL 2. RAKENDATAV MEEDE Toetus antakse 1. lisas kirjeldatud meetme [sisestage meetme nimetus] [sisestage akronüüm] (edaspidi meede ) jaoks. ARTIKKEL 3. MEETME KESTUS JA ALGUSKUUPÄEV Erimeetme kestus on [sisestage arv] kuud alates [vaikimisi VALIK 1: lepingu jõustumise kuupäevale järgneva kuu esimesest päevast (vt artikkel 58)] [VALIK 2 juhul, kui see on meetme jaoks vajalik: [sisestage kuupäev]] 4,5 (edaspidi meetme alguskuupäev ). ARTIKKEL 4. HINNANGULINE EELARVE JA EELARVEÜLEKANDED 4.1 Hinnanguline eelarve Meetme hinnanguline eelarve on esitatud 2. lisas. See sisaldab eelarvekategooriat, hinnangulisi toetuskõlblikke kulusid ja kululiike (vt artiklid 5 ja 6). 4.2 Eelarveülekanded 3. PEATÜKK. TOETUS ARTIKKEL 5. TOETUSSUMMA, TOETUSE VORM, HÜVITISMÄÄRAD JA KULULIIGID 5.1 Maksimaalne toetussumma Maksimaalne toetussumma on eurot (viiskümmend tuhat eurot). 4 See kuupäev peab olema kuu esimene päev ja hilisem lepingu jõustumise kuupäevast, kui eelarvevahendite käsutaja ei ole lubanud teisiti, juhul kui taotleja saab tõendada, et meetme rakendamist on vaja alustada enne toetuslepingu jõustumist või mõnel muul kui kuu esimesel päeval. Igal juhul ei tohiks alguskuupäev olla toetuse taotluse esitamise kuupäevast varasem (finantsmääruse artikkel 130). 5 Kaldkirjas tekst näitab toetuslepingu näidise valikuid, mis kehtivad käesoleva lepingu suhtes. 13

14 5.2 Toetuse vorm, hüvitismäärad ja kululiigid Toetusega hüvitatakse 70% meetme toetuskõlblikest kuludest (vt artikkel 6) (edaspidi toetuskõlblike kulude hüvitamise toetus ) (vt 2. lisa). Meetme hinnangulised toetuskõlblikud kulud on eurot (seitsekümmend üks tuhat nelisada kakskümmend üheksa eurot). Toetuskõlblikud kulud (vt artikkel 6) teostatavusuuringu kulude puhul tuleb deklareerida kindla summana, mis on sätestatud 2. lisas (st liigina kindlasummalised kulud ). 5.3 Lõplik toetussumma arvutamine Lõplik toetussumma sõltub meetme nõuetekohasest rakendamisest vastavalt lepingu tingimustele. Selle summa arvutab amet lõppmakse tegemisel (vt artikkel 21) järgmiste etappide kaupa: 1. etapp hüvitismäärade kohaldamine 2. etapp mahaarvamiste tegemine märkimisväärsete vigade, eeskirjade eiramise, pettuse toimepaneku või kohustuste täitmata jätmise tõttu Esimene etapp hüvitismäärade kohaldamine toetuskõlblikele kuludele Hüvitismäära (vt artikli 5 lõige 2) kohaldatakse toetuskõlblikele kuludele (kindlasummalised kulud; vt artikkel 6), mille toetusesaaja on deklareerinud ja mille amet on heaks kiitnud (vt artikkel 21) Teine etapp mahaarvamiste tegemine märkimisväärsete vigade, eeskirjade eiramise, pettuse toimepaneku või kohustuste täitmata jätmise tõttu vähendatud maksimaalne toetussumma arvutamine Kui toetust vähendatakse (vt artikkel 43), arvutab amet vähendatud maksimaalse toetussumma, lahutades artikli 5 lõikes 1 sätestatud maksimaalsest toetussummast mahaarvatava summa (mis arvutatakse proportsionaalselt vigade, eeskirjade eiramise, pettuse või kohustuste täitmata jätmise tõsidusega vastavalt artikli 43 lõikele 2). Sel juhul on lõplik toetussumma järgmisest kahest summast väiksem: - 1. etapis saadud summa või - 2. etapis saadud summa. 5.4 Muudetud lõplik toetussumma arvutamine 14

15 Kui pärast lõppmakse tegemist (eelkõige pärast kontrolle, hindamisi, auditeid või juurdlusi; vt artikkel 22) amet lükkab kulud tagasi (vt artikkel 42) või vähendab toetust (vt artikkel 43), arvutab ta muudetud lõpliku toetussumma. Selle summa arvutab amet tuvastatud puuduste alusel järgmiselt: - kulude tagasilükkamise korral: kohaldades hüvitismäära muudetud toetuskõlblikele kuludele, mille amet heaks kiitis; - toetuse vähendamise korral: proportsionaalselt vigade, eeskirjade eiramise, pettuse või kohustuste täitmata jätmise tõsidusega (vt artikli 43 lõige 2). Kulude tagasilükkamise ja toetuse vähendamise korral on muudetud lõplik toetussumma eespool nimetatud kahest summast väiksem. ARTIKKEL 6. TOETUSKÕLBLIKUD JA TOETUSKÕLBMATUD KULUD 6.1 Toetuskõlblikud kulud Eelarvekategooria kulud: A. Teostatavusuuringu kulud (otsesed ja kaudsed kulud) on toetuskõlblikud ( toetuskõlblikud kulud ), kui need vastavad 2. lisas esitatud kindlale summale ja kui meetmega seotud vastavad ülesanded või osad on nõuetekohaselt rakendatud 1. lisa kohaselt. 6.2 Toetuskõlbmatud kulud Toetuskõlbmatud kulud on: (a) kulud, mis ei vasta eespool (vt artikli 6 lõige 1) sätestatud tingimustele, ja (b) muu ELi või Euratomi toetuse (sh toetused, mille annab liikmesriik ja mida rahastatakse ELi või Euratomi eelarvest, ja toetused, mille annab muu organ kui amet ELi ja Euratomi eelarve täitmiseks) raames deklareeritud kulud. [(c) VALIK kulukategooriate jaoks, mis on tööprogrammist selgesõnaliselt välja jäetud: [sisestage väljajäetud kulukategooria nimetus]]. 6.3 Toetuskõlbmatute kulude deklareerimise tagajärjed Deklareeritud kulud, mis on toetuskõlbmatud, lükatakse tagasi (vt artikkel 42). Selle tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 15

16 4. PEATÜKK. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 1. JAGU. MEETME RAKENDAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ARTIKKEL 7. ÜLDINE KOHUSTUS RAKENDADA MEEDET NÕUETEKOHASELT 7.1 Üldine kohustus rakendada meedet nõuetekohaselt Toetusesaaja peab rakendama meedet vastavalt 1. lisas kirjeldatule ning kooskõlas lepingu sätetega ja kõigi kohaldatavates ELi, rahvusvahelistes ja riigi õigusaktides sätestatud õiguslike kohustustega. 7.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed Kui toetusesaaja ei rakenda meedet (või selle osa) nõuetekohaselt, on vastavad kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need lükatakse tagasi (vt artikkel 42). Kui toetusesaaja ei täida mis tahes muid kohustusi, võib toetust vähendada (vt artikkel 43). Selle tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. ARTIKKEL 8. VAHENDID MEETME RAKENDAMISEKS MEETMEGA SEOTUD KOLMANDAD ISIKUD Toetusesaajal peavad olema asjakohased vahendid meetme rakendamiseks. Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võib toetusesaaja: - osta kaupu, tööd ja teenuseid (vt artikkel 10) ja - pöörduda allhankijate poole, et nad täidaksid 1. lisas kirjeldatud meetme ülesandeid (vt artikkel 13). Sellisel juhul jääb toetusesaaja ameti ees ainuvastutajaks meetme rakendamise eest. ARTIKKEL 9. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE TOETUSESAAJATE POOLT, KEDA EI RAHASTA EL ARTIKKEL 10. KAUPADE, TÖÖ VÕI TEENUSTE OSTMINE 10.1 Kaupade, töö või teenuste ostmise eeskirjad 16

17 Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võivad toetusesaajad osta kaupu, tööd või teenuseid. Toetusesaaja peab selliste ostude tegemisel tagama parima või (kui see on asjakohane) madalaima hinna. Seda tehes peab ta vältima huvide konflikti tekkimist (vt artikkel 35). Toetusesaaja peab tagama, et amet, komisjon, Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 22 ja 23 sätestatud õigusi ka tema töövõtjate suhtes Nõuete mittetäitmise tagajärjed Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada (vt artikkel 43). Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. ARTIKKEL 11. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT TASU EEST TEHTUD MITTERAHALISTE SISSEMAKSETE KASUTAMINE ARTIKKEL 12. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT TASUTA TEHTUD MITTERAHALISTE SISSEMAKSETE KASUTAMINE ARTIKKEL 13. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE ALLTÖÖVÕTJATE POOLT 13.1 Allhanke korras meetme ülesannete täitmise eeskirjad Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võivad toetusesaajad sõlmida teatavate 1. lisas kirjeldatud meetme ülesannete täitmiseks allhankelepinguid. Toetusesaaja peab allhankelepingute sõlmimisel tagama parima või (kui see on asjakohane) madalaima hinna. Seda tehes peab ta vältima huvide konflikti tekkimist (vt artikkel 35). Toetusesaaja peab tagama, et amet, komisjon, Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 22 ja 23 sätestatud õigusi ka tema töövõtjate suhtes. Toetusesaajad peavad tagama, et nende artiklitest 35, 36, 38 ja 46 tulenevad kohustused kehtivad ka alltöövõtjate suhtes Nõuete mittetäitmise tagajärjed Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada (vt artikkel 43). Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 17

18 ARTIKKEL 14. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE SEOTUD KOLMANDATE ISIKUTE POOLT ARTIKKEL 15. RAHALINE TOETUS KOLMANDATELE ISIKUTELE ARTIKKEL 16. TEADUSTÖÖ INFRASTRUKTUURILE RIIGIÜLESE VÕI VIRTUAALSE JUURDEPÄÄSU PAKKUMINE 2. JAGU. TOETUSE HALDAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ARTIKKEL 17. ÜLDINE TEAVITAMISKOHUSTUS 17.1 Üldine kohustus esitada taotluse alusel teavet Toetusesaaja peab esitama nii meetme rakendamise aja kui ka pärast seda kogu teabe, mida taotletakse meetme nõuetekohase rakendamise ja lepingust tulenevate kohustuste täitmise kontrollimiseks Kohustus teavet ajakohastada ja teavitada lepingut mõjutada võivatest sündmustest ja asjaoludest Toetusesaaja peab ajakohastama osalejate portaali toetusesaaja registris (elektroonilise teabevahetussüsteemi kaudu; vt artikkel 52) hoitavat teavet, eelkõige oma nime, aadressi, esindajate andmeid, õiguslikku vormi ja organisatsiooni liiki. Toetusesaaja peab viivitamata teavitama ametit alljärgnevast: (a) sündmused, mis võivad märkimisväärselt mõjutada meetme rakendamist või ELi finantshuve või põhjustada sellega seoses viivitusi, eelkõige tema õigusliku, rahalise, tehnilise, organisatsioonilise või omandiõiguse olukorra muutumine; (b) asjaolud, mis mõjutavad: (i) (ii) toetuse andmise otsust või lepingust tulenevate nõuete täitmist Nõuete mittetäitmise tagajärjed Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada (vt artikkel 43). Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 18

19 ARTIKKEL 18. ANDMETE SÄILITAMINE TÄIENDAVAD DOKUMENDID 18.1 Deklareeritud kulusid toetavad andmed ja muud dokumendid Toetusesaajad peavad kolme aasta jooksul pärast lõppmakse tegemist säilitama asjakohaseid andmeid ja muid täiendavaid dokumente, mis tõendavad 1. lisas kirjeldatud meetme vastavate ülesannete või selle osa nõuetekohast rakendamist. Toetusesaaja ei pea tegema kindla summana deklareeritud summa tõendamiseks kindlaks tegelikke toetuskõlblikke kaetud kulusid ega esitama täiendavaid dokumente (nt raamatupidamisaruandeid). Ta peab need tegema taotluse korral kättesaadavaks (vt artikkel 17) või esitama need kontrolli, hindamise, auditi või juurdluse ajal (vt artikkel 22). Poolelioleva kontrolli, hindamise, auditi, juurdluse, kohtuvaidluse või muu eritoetuslepingust tulenevate nõuete menetlemise korral (sh tulemuste põhjal järelduste tegemine; vt artikkel 22) peab partner säilitama andmed ja muud täiendavad dokumendid nimetatud menetluste lõpuni. Toetusesaaja peab säilitama algdokumendid. Digitaalseid või digitaliseeritud dokumente käsitatakse algdokumentidena, kui need on kohaldatavate riigi õigusaktide kohaselt lubatud. Amet võib heaks kiita muud dokumendid peale algdokumendi, kui ta leiab, et need tagavad samaväärse kindlusastme Nõuete mittetäitmise tagajärjed Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, on ebapiisavalt põhjendatud kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need lükatakse tagasi (vt artikkel 42). Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. ARTIKKEL 19. TULEMUSTE ESITAMINE 19.1 Tulemuste esitamise kohustus Toetusesaaja peab esitama 1. lisas kindlaksmääratud tulemused nimetatud lisas täpsustatud tähtpäevadel ja tingimustel Nõuete mittetäitmise tagajärjed Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib amet kohaldada 6. peatükis kirjeldatud meetmeid. ARTIKKEL 20. ARUANDLUS MAKSETAOTLUSED 20.1 Aruande esitamise kohustus 19

20 Toetusesaaja peab esitama ametile (vt artikkel 52) lõpparuande, mis on sätestatud selles artiklis. See aruanne sisaldab maksetaotlust ja selle koostamisel tuleb kasutada elektroonilise teabevahetussüsteemi vorme (vt artikkel 52) Aruandeperiood Meetmel on üks aruandeperiood: - AP1: esimesest kuust kuuni [X] 20.3 Perioodilised aruanded vahemaksete taotlused 20.4 Lõpparuanne lõppmakse taotlus Toetusesaaja peab esitama ametile (vt artikkel 52) 60 päeva jooksul pärast aruandeperioodi lõppu lõpparuande, mis sisaldab lõppmakse taotlust. Lõpparuanne peab sisaldama järgmist: a) lõplik tehniline aruanne koos kokkuvõttega, mis sisaldab järgmist teavet: (i) (ii) (iii) ülevaade tulemustest; meetme järeldused; vastused küsimustikule, mis hõlmab meetme rakendamisega seotud teemasid ning majanduslikku ja sotsiaalset mõju, nimelt seoses Horisont 2020 peamiste tegevusnäitajatega ja Horisont 2020 seirenõuetega. b) lõplik finantsaruanne, mis sisaldab raamatupidamisaruannet (vt 4. lisa) koos lõppmakse taotlusega. Raamatupidamisaruandes tuleb täpsustada toetuskõlblikud kulud (kindlasummalised kulud; vt artikkel 6 ja 2. lisa). Amet ei võta raamatupidamisaruandes deklareerimata jäetud summasid arvesse. Toetusesaaja peab tõendama, et: - esitatud teave on täielik, usaldusväärne ja tõene; - deklareeritud kulud on toetuskõlblikud (st meede on nõuetekohaselt rakendatud; vt artikkel 6); - kulusid (st meetme nõuetekohast rakendamist) saab põhjendada piisavate andmete ja täiendavate dokumentidega (vt artikkel 18), mis esitatakse 20

21 20.5 Kulude kogusumma teave taotluse alusel (vt artikkel 17) või kontrolli, hindamise, auditi ja juurdluse korral (vt artikkel 22) Raamatupidamisaruannetes kasutatav vääring Raamatupidamisaruanded tuleb koostada eurodes Aruandes kasutatav keel Kõik aruanded (lõplik tehniline ja finantsaruanne, sh raamatupidamisaruanded) tuleb esitada lepingus kasutatud keeles Nõuete mittetäitmise tagajärjed Kui esitatud aruanne ei ole käesoleva artikliga kooskõlas, võib amet maksetähtaja peatada (vt artikkel 47) ja kohaldada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. Kui toetusesaaja ei täida oma aruande esitamise kohustust ja kui ta ei täida seda kohustust 30 päeva jooksul pärast kirjalikku meeldetuletust, võib amet lepingu lõpetada (vt artikkel 50) või kohaldada mis tahes muud 6. peatükis kirjeldatud meedet. ARTIKKEL 21. MAKSED JA MAKSEKORD 21.1 Tehtavad maksed Toetusesaajale tehakse järgmised maksed: - üks eelmakse; - üks lõppmakse vastavalt osutatud lõppmaksetaotlusele (vt artikkel 20) Eelmakse summa tagatisfondi jaoks kinnipeetav summa Eelmakse eesmärk on anda toetusesaajale käibevahendeid. See summa jääb lõppmakse tegemiseni ELi varaks. Eelmakse summa on [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] eurot. Amet teeb toetusesaajale eelmakse, v.a artikli 48 kohaldamise korral, kas 30 päeva jooksul lepingu jõustumisest (vt artikkel 58) või 10 päeva enne meetme alguskuupäeva (vt artikkel 3) olenevalt sellest, kumb neist kuupäevadest on hilisem. Amet peab eelmaksest kinni [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] eurot, st 5% maksimaalsest toetussummast (vt artikli 5 lõige 1), ja kannab selle üle tagatisfondi. 21

22 21.3 Vahemaksed summa arvutamine 21.4 Lõppmakse summa arvutamine tagatisfondi jaoks kinnipeetud summa vabastamine Lõppmaksega hüvitatakse järelejäänud osa toetuskõlblikest kuludest, mis toetusesaajal meetme rakendamisel tekkisid. Kui varasemate maksete kogusumma on lõplikust toetussummast (vt artikli 5 lõige 3) suurem, toimub lõppmakse asemel tagasinõudmine (vt artikkel 44). Kui varasemate maksete kogusumma on lõplikust toetussummast väiksem, teeb amet lõppmakse 90 päeva jooksul lõpparuande (vt artikli 20 lõige 4) kättesaamisest, välja arvatud artikli 47 või 48 kohaldamise korral. Makse sõltub lõpparuande heakskiitmisest. Aruande heakskiitmine ei tähenda, et sellega tunnistatakse selle sisu nõuetele vastavaks, usaldusväärseks, täielikuks või tõeseks. Amet arvutab lõppmaksena tasumisele kuuluva summa, lahutades vastavalt artikli 5 lõikele 3 kindlaksmääratud lõplikust toetussummast juba tehtud ettemakse kogusumma: {lõplik toetussumma (vt artikli 5 lõige 3), millest lahutatakse tehtud eelmakse}. Lõppmakse tegemisel vabastatakse tagatisfondi jaoks kinnipeetud summa (vt eespool) ja: - Kui jääk on positiivne: makstakse vabastatud summa täielikult toetusesaajale koos lõppmaksena tasumisele kuuluva summaga; - kui jääk on negatiivne (lõppmakse asemel toimub tagasinõudmine), arvatakse see vabastatud summast maha (vt artikli 44 lõike 1 punkt 2). Kui selle tulemusena saadud summa: - on positiivne, makstakse see toetusesaajale; - on negatiivne, nõutakse see sisse. Tasumisele kuuluva summa võib siiski tasaarvestada toetusesaaja nõusolekuta muu summaga, mille toetusesaaja ametile, komisjonile või muule rakendusametile võlgu on (ELi või Euratomi eelarve raames, kuni ELi toetuse ülempiirini, mis on asjaomase toetusesaaja kohta hinnangulises eelarves märgitud (vt 2. lisa) Teade tasumisele kuuluva summa kohta 22

23 Amet teavitab ametlikult toetusesaajat tasumisele kuuluvast summast ja täpsustab lõpliku toetussumma. Toetuse vähendamise või alusetult makstud summade tagasinõudmise korral eelneb teate saatmisele artiklites 43 ja 44 sätestatud ärakuulamismenetlus Maksete vääring Amet teeb maksed eurodes Toetusesaajale tehtavad maksed Maksed tehakse toetusesaajale. Toetusesaajale tehtavad maksed vabastavad ameti tema maksekohustusest Maksete pangakonto Kõik maksed tehakse järgmisele pangakontole: Panga nimi: [ ] Konto omaniku täisnimi: [ ] Täielik kontonumber (sh panga koodid): [ ] [IBAN: [ ]] 6 ] 21.9 Makse ülekandekulud Ülekandekulud tasutakse järgmiselt: - amet maksab oma panga küsitud ülekandetasu; - toetusesaaja maksab oma panga küsitud ülekandetasu; - korduva ülekande põhjustanud isik maksab kõik korduva ülekande kulud Makse kuupäev Ameti tehtud makseid käsitatakse teostatuna kuupäeval, mil need tema kontolt debiteeritakse Nõuete mittetäitmise tagajärjed Kui amet ei pea kinni makse tähtpäevadest (vt eespool), on toetusesaajatel õigus saada viivisintressi vastavalt Euroopa Keskpanga (EKP) eurodes toimuvate peamiste refinantseerimistoimingute puhul kohaldatavale määrale (edaspidi viiteintressimäär ), mida on suurendatud 3,5 punkti võrra. Viiteintressimäär on viimase maksekuu esimesel päeval kehtiv määr, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teataja C-seerias. 6 BIC-kood või SWIFT-kood selliste riikide korral, kus IBANit ei kohaldata. 23

24 Kui viivisintress on kuni 200 eurot, makstakse see toetusesaajale üksnes juhul, kui asjaomane taotlus esitatakse kahe kuu jooksul pärast hilinenud makse kättesaamist. Viivisintressi ei tule maksta, kui toetusesaaja on ELi liikmesriik (sh piirkondliku ja kohaliku omavalitsuse asutused või muud avaliku sektori asutused, kes tegutsevad käesoleva lepingu kohaldamisel liikmesriigi nimel). Makse tähtaja või maksete peatamist (vt artiklid 47 ja 48) ei käsitata hilinenud maksena. Viivisintress hõlmab ajavahemikku makse tähtpäevale järgnevast päevast (vt eespool) kuni makse kuupäevani (k.a). Viivisintressi ei võeta lõpliku toetussumma arvutamisel arvesse ARTIKKEL 22. KONTROLLID, HINDAMISED, AUDITID JA JUURDLUSED TULEMUSTE PÕHJAL JÄRELDUSTE TEGEMINE 22.1 Ameti ja komisjoni korraldatud kontrollid, hindamised ja auditid Kontrolli teostamise õigus Amet või komisjon kontrollib meetme rakendamise ajal või pärast seda meetme nõuetekohast rakendamist ja lepingust tulenevate kohustuste täitmist, hinnates muu hulgas tulemusi ja aruandeid. Ametit või komisjoni võivad selles abistada välised isikud või asutused. Amet või komisjon võib taotleda ka lisateavet vastavalt artiklile 17. Esitatav teave peab olema tõene, täpne ja täielik ning see tuleb esitada nõutud vormingus, sealhulgas elektroonilisel kujul Hindamise õigus Amet või komisjon võib meetme rakendamise ajal või pärast seda korraldada hindamisi, et kontrollida meetme nõuetekohast rakendamist (sh hinnates tulemusi ja aruandeid), lepingust tulenevate kohustuste täitmist ja meetme jätkuvat teaduslikku või tehnilist tähtsust. Hindamist võib alustada kuni kaks aastat pärast lõppmakse tegemist. Neist teatatakse ametlikult toetusesaajale ning nende alguskuupäevana käsitatakse ametliku teate kuupäeva. Kui hindamine tehakse kolmanda isikuga seoses (vt artiklid 10 16), peab toetusesaaja kolmandat isikut sellest teavitama. Amet või komisjon võivad teha hindamisi otseselt (kasutades enda töötajaid) või kaudselt (kasutades selleks määratud väliseid isikuid või asutusi). Ta teatab toetusesaajale väliste 24

25 isikute või asutuste andmed. Toetusesaajal on õigus määramine ärisaladusele viidates vaidlustada. Toetusesaaja peab esitama kindlaksmääratud tähtaja jooksul kogu teabe ja andmed lisaks juba esitatud tulemustele ja aruannetele (sh teabe vahendite kasutamise kohta). Toetusesaajal võib paluda osaleda kohtumistel, sealhulgas välisekspertidega. Kohapealse hindamise korral peab toetusesaaja võimaldama juurdepääsu sh välistele isikutele või asutustele oma valdustesse ja ruumidesse ning tagama, et nõutud teave on hõlpsasti kättesaadav. Esitatav teave peab olema tõene, täpne ja täielik ning see tuleb esitada nõutud vormingus, sealhulgas elektroonilisel kujul. Hindamise tulemuste põhjal koostatakse hindamisaruanne. Amet või komisjon esitab ametlikult hindamisaruande toetusesaajale, kellel on 30 päeva aega, et ametlikult esitada oma märkused (edaspidi ärakuulamisega hindamismenetlus ). Hindamine toimub (ja hindamisaruanded koostatakse) lepingus kasutatud keeles Auditeerimise õigus Amet või komisjon võib meetme rakendamise ajal või pärast seda auditeerida meetme nõuetekohast rakendamist ja lepingust tulenevate kohustuste täitmist. Auditite tegemist võib alustada kuni kaks aastat pärast lõppmakse tegemist. Neist teatatakse ametlikult toetusesaajale ning nende alguskuupäevana käsitatakse ametliku teate kuupäeva. Kui audit teostatakse kolmanda isikuga seoses (vt artiklid 10 16), peab toetusesaaja kolmandat isikut sellest teavitama. Amet või komisjon võivad teha auditeid otseselt (kasutades enda töötajaid) või kaudselt (kasutades selleks määratud väliseid isikuid või asutusi). Ta teatab toetusesaajale väliste isikute või asutuste andmed. Toetusesaajal on õigus määramine ärisaladusele viidates vaidlustada. Toetusesaaja peab esitama kindlaksmääratud tähtaja jooksul kogu teabe, mis on lepingu täitmise kontrollimiseks vajalik. Kohapealse auditi korral peab toetusesaaja võimaldama juurdepääsu sh välistele isikutele või asutustele oma valdustesse ja ruumidesse ning tagama, et nõutud teave on hõlpsasti kättesaadav. Esitatav teave peab olema tõene, täpne ja täielik ning see tuleb esitada nõutud vormingus, sealhulgas elektroonilisel kujul. Auditi tulemuste põhjal koostatakse auditiaruande kavand. 25

26 Amet või komisjon esitab ametlikult auditiaruande toetusesaajale, kellel on 30 päeva aega, et ametlikult esitada oma märkused (edaspidi ärakuulamisega auditimenetlus ). Amet või komisjon võib seda perioodi põhjendatud juhtudel pikendada. Lõplikus auditiaruandes võetakse toetusesaaja esitatud märkusi arvesse. Aruanne esitatakse ametlikult koordinaatorile või asjaomasele toetusesaajale. Auditid toimuvad (ja auditiaruanded koostatakse) lepingus kasutatud keeles. Amet või komisjon võib ka tutvuda toetusesaaja kohustuslike dokumentidega kindla summa perioodilise hindamise kohta Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlused Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) võib vastavalt määrustele nr 883/ ja nr 2185/96 8 (ja vastavalt nende sätetele ja menetlustele) igal ajal meetme rakendamise ajal ja pärast seda teostada juurdlusi, sealhulgas kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi, et teha kindlaks, kas on esinenud pettust, korruptsiooni või muud liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust Euroopa Kontrollikoja kontrollid ja auditid Euroopa Kontrollikoda võib vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 ja finantsmääruse nr 966/ artiklile 161 igal ajal meetme rakendamise ajal ja pärast seda teostada auditeid. Kontrollikojal on kontrollide ja auditite teostamiseks juurdepääsuõigus Kontrollid, hindamised, auditid ja juurdlused rahvusvaheliste organisatsioonide puhul 22.5 Kontrollide, hindamiste, auditite ja juurdluste käigus saadud tulemuste tagajärjed tulemuste põhjal järelduste tegemine Käesoleva toetusega seotud tulemused 7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, , lk 1). 8 Nõukogu 11. novembri aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, , lk 2). 9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 ( finantsmäärus nr 966/2012 ) (ELT L 298, , lk 1). 26

27 Käesoleva toetusega seoses teostatud kontrollide, hindamiste, auditite või juurdluste käigus saadud tulemuste põhjal võidakse toetuskõlblikud kulud tagasi lükata (vt artikkel 42), toetust vähendada (vt artikkel 43), alusetult makstud summad tagasi nõuda (vt artikkel 44) või kohaldada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. Kui pärast lõppmakse tegemist kulud tagasi lükatakse või toetust vähendatakse, muudetakse selle tulemusel lõplikku toetussummat (vt artikli 5 lõige 4). Kontrollide, hindamiste, auditite või juurdluste käigus saadud tulemuste põhjal võidakse taotleda 1. lisa muutmist (vt artikkel 55). Kui kontrollide, hindamiste, auditite või juurdluste käigus avastatakse süsteemseid või korduvaid vigu, eeskirjade eiramist, pettust või kohustuste täitmata jätmist, võivad sellel olla tagajärjed muudele samadel tingimustel antud ELi või Euratomi toetustele (edaspidi käesoleva toetuse tulemuste põhjal järelduste tegemine muude toetuste kohta ). Lisaks võib OLAFi juurdluse käigus saadud tulemustele järgneda kriminaalvastutusele võtmine riigi õigusnormide alusel Muude toetustega seotud tulemused Amet või komisjon võib teha muude toetuste puhul saadud tulemuste põhjal järeldusi käesoleva toetuse kohta (edaspidi muude toetuste tulemuste põhjal järelduste tegemine käesoleva toetuse kohta ), kui: (a) leitakse, et toetusesaaja on muude sarnastel tingimustel antud ELi või Euratomi toetuste puhul teinud süsteemseid või korduvaid vigu, eiranud eeskirju, pannud toime pettuse või jätnud kohustused täitmata selliselt, et see avaldab käesolevale toetusele suurt mõju, ja (b) neist tulemustest on toetusesaajat ametlikult teavitatud ja lisatud neist tulemustest mõjutatud toetuste loetelu hiljemalt kahe aasta jooksul pärast käesoleva toetusega seotud lõppmakse tegemist. Tulemuste põhjal järelduste tegemise tulemusel võidakse kulud tagasi lükata (vt artikkel 42), toetust vähendada (vt artikkel 43), alusetult makstud summad tagasi nõuda (vt artikkel 44), maksed peatada (vt artikkel 48) või meetme rakendamine peatada (vt artikkel 49) või lõpetada (vt artikkel 50) Menetlus Amet või komisjon teavitab ametlikult toetusesaajat süsteemsetest või korduvatest vigadest ja oma kavatsusest teha saadud audititulemuste põhjal järeldusi ning esitab talle nendest tulemustest mõjutatud toetuste loetelu Kui tulemused puudutavad kulude toetuskõlblikkust, sisaldab ametlik teatis järgmist: (a) ettepanek esitada märkused tulemustest mõjutatud toetuste loetelu kohta; 27

28 (b) nõue esitada kõigi mõjutatud toetuste kohta muudetud raamatupidamisaruanded; (c) parandusmäär ekstrapoleerimiseks, mille amet või komisjon määrab kindlaks süsteemsete või korduvate vigade alusel selliste summade arvutamiseks, mis tuleb tagasi lükata, kui asjaomane toetusesaaja: (i) (ii) leiab, et muudetud raamatupidamisaruannete esitamine ei ole võimalik või teostatav, või ei esita muudetud raamatupidamisaruandeid. Toetusesaajal on märkuste ja muudetud raamatupidamisaruannete esitamiseks või nõuetekohaselt põhjendatud alternatiivse parandusmeetodi väljapakkumiseks aega 90 päeva pärast teatise kättesaamist. Amet või komisjon võib seda perioodi põhjendatud juhtudel pikendada. Amet või komisjon võib siis algatada tagasilükkamismenetluse kooskõlas artikliga 42, võttes aluseks: - muudetud raamatupidamisaruanded, kui need on heaks kiidetud; - väljapakutud alternatiivse parandusmeetodi, kui see on heaks kiidetud või - algselt teatatud parandusmäära ekstrapoleerimiseks, kui talle ei esitata märkusi või muudetud raamatupidamisaruandeid või ta ei kiida märkusi või väljapakutud alternatiivset parandusmeetodit heaks või ei kiida heaks muudetud raamatupidamisaruandeid. Kui amet või komisjon kiidab toetusesaaja väljapakutud alternatiivse parandusmeetodi heaks, teatab ta ametlikult heakskiidetud alternatiivse parandusmeetodi kohaldamisest Kui tulemused hõlmavad märkimisväärseid vigu, eeskirjade eiramist, pettust või kohustuste täitmata jätmist: sisaldab ametlik teatis järgmist: (a) ettepanek esitada märkused tulemustest mõjutatud toetuste loetelu kohta ja (b) kindel määr, mida amet või komisjon kavatseb kohaldada vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele. Toetusesaajal on märkuste esitamiseks või nõuetekohaselt põhjendatud alternatiivse kindla määra väljapakkumiseks aega 90 päeva pärast teatise kättesaamist. Amet või komisjon võib siis algatada tagasilükkamismenetluse kooskõlas artikliga 43, võttes aluseks: - väljapakutud alternatiivse kindla määra, kui see on heaks kiidetud 28

29 või - algselt teatatud kindla määra, kui talle ei esitata märkusi või ta ei kiida märkusi või väljapakutud alternatiivset kindlat määra heaks. Kui amet või komisjon kiidab toetusesaaja väljapakutud alternatiivse kindla määra heaks, teatab ta ametlikult heakskiidetud alternatiivse kindla määra kohaldamisest Nõuete mittetäitmise tagajärjed Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, on ebapiisavalt põhjendatud kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need lükatakse tagasi (vt artikkel 42). Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. ARTIKKEL 23. MEETME MÕJU HINDAMINE 23.1 Õigus hinnata meetme mõju Amet või komisjon võib teha meetme mõju vahe- ja lõplikke hindamisi, mille käigus võrreldakse seda mõju ELi programmi eesmärgiga. Hindamist võib alustada meetme rakendamise ajal ja kuni kolm aastat pärast lõppmakse tegemist. Hindamise alguskuupäevana käsitatakse toetusesaajale ametliku teate saatmise kuupäeva. Amet või komisjon võib teha selliseid hindamisi otseselt (kasutades enda töötajaid) või kaudselt (kasutades selleks määratud väliseid asutusi või isikuid). Toetusesaaja peab esitama kogu teabe, mis on meetme hindamiseks asjakohane, sealhulgas elektroonilise teabe Nõuete mittetäitmise tagajärjed Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib amet kohaldada 6. peatükis kirjeldatud meetmeid. 3. JAGU. TAUSTTEABE JA TULEMUSTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 1. ALAJAGU. ÜLDINE ARTIKKEL 23a. INTELLEKTUAALOMANDI HALDAMINE 29

30 2. ALAJAGU. TAUSTTEABEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ARTIKKEL 24. TAUSTTEAVET KÄSITLEV KOKKULEPE ARTIKKEL 25. TAUSTTEABE KASUTUSÕIGUS 3. ALAJAGU. TULEMUSTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ARTIKKEL 26. TULEMUSTE OMANDIÕIGUS ARTIKKEL 27. TULEMUSTE KAITSMINE ELi-POOLSE RAHASTAMISE NÄHTAVUS ARTIKKEL 28. TULEMUSTE KASUTAMINE ARTIKKEL 29. TULEMUSTE LEVITAMINE AVATUD JUURDEPÄÄS ELi- POOLSE RAHASTAMISE NÄHTAVUS ARTIKKEL 30. TULEMUSTE EDASIANDMINE JA LITSENTSIDE ANDMINE ARTIKKEL 31. TULEMUSTE KASUTUSÕIGUS 4. JAGU. MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ARTIKKEL 32. TEADLASTE TÖÖLEVÕTMINE JA TÖÖTINGIMUSED ARTIKKEL 33. SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS ARTIKKEL 34. EETIKA JA TEADUSUURINGUTE TERVIKLIKKUS 30

31 34.1 Kohustus järgida eetika- ja teadusuuringute terviklikkuse põhimõtteid Toetusesaaja peab rakendama meedet kooskõlas järgmisega: (a) eetikapõhimõtted (sealhulgas teadusuuringute terviklikkuse kõrgeimad standardid) ning (b) kohaldatavad rahvusvahelised, ELi ja riigi õigusnormid. Ei rahastata väljaspool ELi teostatud tegevust, kui selline tegevus on kõigis ELi liikmesriikides keelatud, või tegevust, millega hävitatakse inimese embrüoid (nt tüvirakkude saamiseks). Toetusesaaja peab tagama, et meetme rakendamiseks teostatav tegevus on keskendunud üksnes tsiviilrakendustele. Toetusesaaja peab tagama, et meetme rakendamiseks teostatav tegevus ei ole: (a) suunatud inimese kloonimisele, mille eesmärk on paljundamine; (b) ette nähtud muutma inimese genotüüpi, mis võib kõnealused muudatused päritavaks muuta (v.a sugunäärmete vähi raviga seotud teadusuuringud, mida võib rahastada), või (c) ette nähtud looma inimese embrüoid üksnes teadustöö eesmärgil või tüvirakkude saamiseks, sealhulgas keharakkude tuuma siirdamise abil. Lisaks peavad toetusesaajad järgima teadusuuringute terviklikkuse aluspõhimõtet, nagu on sätestatud näiteks Euroopa käitumisjuhendis teadusuuringute usaldusväärsuse kohta 10. See hõlmab vastavust järgmistele aluspõhimõtetele: - usaldatavus teaduskvaliteedi tagamisel, mis avaldub teadustöö kavandamisel, meetodite valikul, tulemuste analüüsimisel ning ressursside kasutamisel tehtavates valikutes; - ausus teadustöö kavandamisel, tegemisel, retsenseerimisel, tulemuste esitamisel ja avalikkusele tutvustamisel läbipaistval, õiglasel, täielikul ja erapooletul moel; - austus kolleegide, teadustöös osalejate, ühiskonna, ökosüsteemide, kultuuripärandi ja looduskeskkonna vastu; 10 ALLEA (All European Academies) Euroopa käitumisjuhend teadusuuringute usaldusväärsuse kohta. 31

Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis Marie Skłodowska-Curie kaasrahastamismeetmed (H2020 MGA MSCA COFUND ühe toetusesaajaga)

Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis Marie Skłodowska-Curie kaasrahastamismeetmed (H2020 MGA MSCA COFUND ühe toetusesaajaga) Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis Marie Skłodowska-Curie kaasrahastamismeetmed (H2020 MGA MSCA COFUND ühe toetusesaajaga) Versioon 4.0 27. veebruar 2017 Vastutuse välistamine

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega C 426/64 ET Euroopa Liidu Teataja 12.12.2017 ARUANNE ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega (2017/C 426/09) SISUKORD Punkt Lk Lehekülg

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Aruanne ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega

Aruanne ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega C 473/24 ET Euroopa Liidu Teataja 16.12.2016 ARUANNE ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega (2016/C 473/04) SISUKORD Punkt Lk SISSEJUHATUS.........................................................

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Euroopa Liidu C 42 Teataja Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 1. veebruar aastakäik Sisukord III Ettevalmistavad aktid KONTROLLIKODA 201

Euroopa Liidu C 42 Teataja Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 1. veebruar aastakäik Sisukord III Ettevalmistavad aktid KONTROLLIKODA 201 Euroopa Liidu C 42 Teataja Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 1. veebruar 2019 62. aastakäik Sisukord III Ettevalmistavad aktid KONTROLLIKODA 2019/C 42/01 Arvamus nr 8/2018 (vastavalt Euroopa Liidu

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas 27.6.2013 Euroopa Liidu Teataja L 175/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Horisont 2020 Ettevõtted (sh VKEd) Horisont 2020-s Riskikapitali kättesaadavus Margit Ilves 2017 Horizon 2020 struktuur Tegevuste tüübid tööprogrammides Põhifookus: 1. Teadusprojektid 2. Innovatsiooniprojektid

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem