Microsoft Word - Lippur.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Lippur.doc"

Väljavõte

1 Sisekaitseakadeemia Üldainete Keskus Eda Lippur PERSONALIJUHTIMISE ARENGUSTRATEEGIA VÄLJATÖÖTAMINE TÜRI VALLAVALITSUSE NÄITEL Lõputöö Juhendaja: Urve Anter, MA Kaasjuhendaja: Mairit Kratovitś, MA Tallinn 2010

2 ANNOTATSIOON Kolledž: Üldainete Keskus Kuu ja aasta: juuni 2010 Töö pealkiri: Personalijuhtimise arengustrateegia väljatöötamine Türi Vallavalitsuse näitel Töö autor: Lühikokkuvõte: Olen nõus oma lõputöö kättesaadavaks tegemisega elektroonilises keskkonnas. Allkiri: Käesolev lõputöö on koostatud eesti keeles ja vormistamisel on lähtutud Sisekaitseakadeemia üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendist. Lõputöö maht on 52 lehekülge, millest põhiosa moodustab 43 lehekülge ja lisa 10 lehekülge. Töö koosneb sissejuhatusest, kahest peatükist, kokkuvõttest, kasutatud allikate loetelust ja inglise keelsest resümeest. Esimene peatükk käsitleb inimressursi strateegilise juhtimise teoreetilist osa, personalistrateegia olemust ja koostamise protsesse. Teine peatükk tutvustab lühidalt Türi Vallavalitsust kui ametiasutust ning seejärel kirjeldab ametiasutuse personali arengustrateegia koostamist. Personalistrateegia koostamisel on metodoloogiana võetud aluseks L. Grattoni (2004) 6-sammuline personalistrateegia väljatöötamise protsess. Keskkonna analüüsimisel on kasutatud aastal läbiviidud küsitluse tulemusi ning praeguse olukorra paremaks mõistmiseks viis autor läbi personalijuhtimise valdkondades kitsaskohtade ja probleemide kaardistamise aastal. Eraldi osas selgitatakse personalijuhtimise arengusuundi Türi Vallavalitsuses. Lõputöö eesmärgiks on kaasa aidata Türi Vallavalitsuse inimressursi juhtimise tulemuslikkuse tagamisele. Eesmärgi saavutamiseks koostatakse personalijuhtimise arengustrateegia, mis määratleb personalijuhtimise põhisuunad ja kindlustab eesmärgistatud tegevuste läbiviimise eesmärgi saavutamiseks. Lõputööna valminud personalijuhtimise arengustrateegia kavand on autori arvates suure praktilise väärtusega instrument juhtidele parema personalijuhtimise saavutamiseks. Selgelt sõnastatud personalijuhtimise põhisuunad aitavad kaasa töötajate rahulolu kasvule ning efektiivsemale tööle. Võtmesõnad: inimressursid; personalijuhtimine; arengustrateegia Võõrkeelsed võtmesõnad: human resources; personnel management; development strategy Säilitamise koht: Kaitsmisele lubatud Kolledži direktor: Vastab lõputöö nõuetele Juhendaja: Allkiri: Allkiri: 2

3 SISUKORD MÕISTETE JA LÜHENDITE SELGITUS... 4 SISSEJUHATUS STRATEEGILINE INIMRESSURSI JUHTIMINE Personalijuhtimine avalikus sektoris Strateegia olemus Personalistrateegia seos organisatsiooni strateegiaga Personalistrateegia koostamine Juhtiva töögrupi moodustamine Visiooni sõnastamine Keskkonna hindamine Probleemide kaardistamine Strateegiliste eesmärkide määratlemine Tegevuskava koostamine Strateegia elluviimine PERSONALISTRATEEGIA VÄLJATÖÖTAMISE PROTSESS TÜRI VALLAVALITSUSES Türi Vallavalitsuse ametiasutuse tutvustus Strateegia väljatöötamine Töögrupi moodustamine Visiooni sõnastamine Keskkonna hindamine Personalijuhtimise probleemide kaardistamine Personalijuhtimise strateegiliste eesmärkide määratlemine Tegevuskava koostamine Türi Vallavalitsuse personalijuhtimise arengusuunad Strateegia ülesehitus Arengusuunad ja tähtsamad tegevused KOKKUVÕTE SUMMARY TABELITE JA JOONISTE LOETELU VIIDATUD ALLIKATE LOETELU LISA

4 MÕISTETE JA LÜHENDITE SELGITUS Arengustrateegia HRM KOKS Organisatsioon PM Strateegiline dokument, milles kirjeldatakse organisatsiooni arengu pikaajalised põhieesmärgid ja peamised teed nende saavutamiseks Inimressursi juhtimine (ingl Human Resource Management) Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus Inimeste ühendus, mida seovad eesmärk, strateegia, struktuur ja tehnoloogia (Perens1999:14). Personali juhtimine (ingl Personnel Management) Personal Organisatsiooni kõik töötajad (Vääri jt 2000:756) Personali juhtimine Töötajate juhtimine organisatsioonis; käesolevas töös kasutab autor mõisteid personali juhtimine ja inimressursi juhtimine sünonüümidena Personalistrateegia Organisatsioonistrateegia üks osa, mille eesmärgiks on inimressursi kujundamine, motiveerimine ja arendamine selliseks, et see toetaks maksimaalselt organisatsiooni strateegiliste eesmärkide elluviimist Projekt Ressursid SMART-reegel SHRM Tegevuste kogum, mida seob teatud ajaperiood ja mida viiakse ellu ainulaadse tulemuse saavutamiseks, milleks on tavaliselt püsiv kvalitatiivne muutus, uus teenus või toode (Rahvusvaheline 2000:6) Varad: maad, tehnoloogia, kapital, tööjõud Reegel eesmärgi sõnastamiseks, mille järgi peab eesmärk olema: spetsiifiline (ingl Specific), mõõdetav (ingl Measurable), kokkulepitud (ingl Agreed), saavutatav (ingl Realistic), ajastatud (ingl Timed). (Haljaste jt 2007:151) Strateegiline inimressursi juhtimine (ingl Strategic Human Resource Management) 4

5 Strateegia Visioon Läbimõeldud tegevuskava kaugemate eesmärkide saavutamiseks (Vääri jt 2000:935) Tulevikunägemus kuhu organisatsioon pikemas perspektiivis oma arenguga tahab jõuda 5

6 SISSEJUHATUS Uudse lähenemisena on Eestis üha enam käsitletud töötajat kui ressurssi ning strateegiline personalijuhtimine on muutnud personalijuhi rolli, olulisemaks on muutunud juhtimisega seotud ülesanded. Tõhusa personalijuhtimise kaudu on võimalik tagada, et asutus valitud suunal liiguks ja seatud sihtideni jõuaks. Personalijuhtimine on juhtimise üks põhifunktsioone, mille eesmärgiks on tagada töö suurim võimalik efektiivsus nii töötajate, asutuse kui ka ühiskonna seisukohalt. Personalijuhtimise taset Eesti avalikus teenistuses on senini peetud ebaühtlaseks, ilmnevad erinevused kohaliku ja riikliku tasandi vahel, sealjuures kõige nõrgemaks on hinnatud personalijuhtimise taset kohalikes omavalitsustes. Puudujääke esineb ka personalijuhtimise erinevate valdkondade korralduses ja omavahelises sidususes. Eeltoodut kinnitab aastal Riigikantselei avaldatud Eesti avaliku teenistuse personalijuhtimise uuring (Eesti avaliku teenistuse ). Türi Vallavalitsuses aasta sügisel läbiviidud personali rahuloluküsitlus tõi välja rea probleeme. Küsitlusest selgus, et töötajad ei ole rahul asutusesisese kommunikatsiooniga, ametiülesanded kattuvad, esineb üksikuid nn halle alasid, alluvussuhted on paigast ära, töötasu ei motiveeri töötajaid pingutama, tunnustamis- ja edutamissüsteem ei ole piisav, töötajate värbamine on ebaselge jne. Sellest tulenevalt on töötajatel motivatsioonilangus, tööd tehakse nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Unustatud on ühine eesmärk, mille nimel ametiasutuses töötatakse. Oma soovil on nelja aasta jooksul lahkunud 11 ametnikku, mis on suur arv ametiasutuse ca 60 töötaja juures. Selleks, et aidata juhtidel paremini personalijuhtimisega toime tulla ning töötajatele töötamisel rahulolu ja tasakaalu tagada, on tekkinud vajadus koostada dokument, milles on määratletud kindlad suunad ja tegevused olukorra parandamiseks. Arengustrateegia koostamisel on oluline erinevate ametnike ja sealjuures juhtide kaasamine. Arengustrateegia koostamine viiakse läbi projektina, selleks moodustatakse projektimeeskond ning määratakse projektijuht, kelle ülesandeks on projekti edukas elluviimine. Lõputöö eesmärgiks on kaasa aidata Türi Vallavalitsuse inimressursi juhtimise tulemuslikkuse tagamisele. Eesmärgi saavutamiseks koostatakse personalijuhtimise arengustrateegia, mis 6

7 määratleb personalijuhtimise põhisuunad ja kindlustab eesmärgistatud tegevuste läbiviimise eesmärgi saavutamiseks. Lõputöö on üles ehitada kahele peatükile. Esimeses peatükis käsitletakse inimressursi strateegilise juhtimise teoreetilist osa, personalistrateegia olemust ja koostamise protsesse. Teises peatükis tutvustatakse lühidalt Türi Vallavalitsust kui ametiasutust ning seejärel kirjeldatakse ametiasutuse personali arengustrateegia koostamist, tuginedes valitud personalistrateegia koostamise metodoloogiale. Personalistrateegia koostamisel võetakse aluseks Lynda Grattoni (2004) 6-sammuline personalistrateegia väljatöötamise protsess, mille järgi moodustatakse esmalt töögrupp, sõnastatakse visioon, viiakse läbi keskkonna analüüs ja probleemide kaardistamine ning seejärel määratletakse strateegilised eesmärgid ja koostatakse tegevuskava. Keskkonna analüüsimisel on kasutatud aastal läbiviidud küsitluse tulemusi ning praeguse olukorra paremaks mõistmiseks viib autor läbi personalijuhtimise valdkondades kitsaskohtade ja probleemide kaardistamise. Eraldi osas selgitatakse personalijuhtimise arengusuundi Türi Vallavalitsuses. Lõputööna valmiv personalijuhtide arengustrateegia kavand omab autori arvates suurt praktilist väärtust ning seda on kavas kasutada juhtimisinstrumendina Türi Vallavalitsuses. 7

8 1. STRATEEGILINE INIMRESSURSI JUHTIMINE Iga organisatsioon vajab toimimiseks erinevaid ressursse. Kõige vältimatum ja olulisem ressurss organisatsiooni jaoks on tema töötajad, inimressurss, kes aitaksid ellu viia strateegiat ja saavutada seatud eesmärke. Inimressursi sidumine organisatsiooni strateegia ja eesmärkidega annab inimressursi juhtimisele strateegilise mõõtme, koondades selle terminisse strateegilise inimressursi juhtimine. Käesolevas peatükis püüab töö autor läbi teoreetiliste lähtekohtade lahti mõtestada strateegilise juhtimise ja inimressursi juhtimise olemust, strateegia koostamist ning elluviimist. Lühiülevaatena käsitletakse personalijuhtimist avalikus sektoris. Alljärgnevad teoreetilised lähtekohad on toeks personalistrateegia väljatöötamisel. Armstrong kirjeldab (2000:3) inimressursi juhtimist kui strateegilist ja sidusat lähenemisviisi organisatsiooni kõige väärtuslikumale varale inimestele. Inimressursi juhtimine on iseloomulik lähenemine tööhõive juhtimisele, mis üritab saavutada konkurentsieelist väga pühendunud ja kvalifitseeritud tööjõu strateegilise värbamise kaudu. Inimressursi juhtimist võib pidada omavahel seotud poliitikate kogumiks koos ideoloogilise ja filosoofilise alusega. See on seotud tööhõive, arengu ja töötajate tasuga organisatsioonides ning juhtkonna ja tööjõu vaheliste suhete juhtimisega, hõlmates kõiki, keskastmejuhte ja meekonna liidreid, inimressursi spetsialistid eksisteerivad, et aidata kaasa soetud protsessidele. (Armstrong 2000:3) Neal, West ja Patterson (2005) on seisukohal, et inimressursi juhtimise süsteem on loodud suurendama töötajate teadmisi, oskusi, võimekust ja motivatsiooni, et seeläbi suureneb tulemuslikkus ja tulusus, suureneb tõenäosus ning töötajad teevad oma tööd paremini ja muudavad oma käitumist ka muudes rollides vastutustundlikumaks. See omakorda aitab kaasa organisatsiooni arendamisele ja väärtustele. (Neal et al 2005) Pedrase, Liivamägi ja Vartsi (2007:12) hinnangul on inimressursi juhtimine oluline ja loomulik osa iga organisatsiooni juhtimises, see hõlmab endas kõiki tegevusi organisatsioonis, mis on seotud inimeste, inimeste töö korraldamisega ja juhtimisega ning mille eesmärk on inimeste kui ressursi maksimaalne rakendamine organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. Türk (2005:11) leiab, et inimressursi juhtimine on juhtimise põhifunktsioon, mis hõlmab töötajate juhtimist organisatsioonis, seisneb nende tegevuse koordineerimises ja mõjutamises 8

9 püstitatud eesmärkide saavutamise nimel. Aegade jooksul on nimetatud inimressursijuhtimist ka mehitamiseks (ingl staffing), personali juhtimiseks või inimressursi juhtimiseks. (Türk 2005:11) Mõisteid inimressursi juhtimine ja personali juhtimine kasutatakse tänapäeval tihti sünonüümidena, samas on erinevad autorid toonud välja mõistete erinevused. Torrington ja Hall (1991, ref Armstrong 2000:11) toovad välja personalijuhtimise ja inimressursi juhtimise erinevused personalijuhtimine on tööjõukeskne ja seega suunatud töötajatele, samas inimressursi juhtimine on ressursikeskne ja käitleb organisatsiooni üldisi inimressursi vajadusi. Armstrongi hinnangul võiks inimressursi juhtimist kirjeldada pigem lähenemisviisina kui alternatiivina traditsioonilisele personali juhtimisele. Kui võrrelda inimressursi juhtimist ja personali juhtimist, esineb nende vahel rohkem sarnasusi kui erinevusi. Sellised mõisted nagu strateegiline integreerimine, kultuuri juhtimine, pühendumus, üldine kvaliteet, investeerimine inimkapitali ning juhtkonna ja töötaja huvide kokkulangemine, on olulised osad inimressursi juhtimise mudelile. Inimressursi juhtimist kasutatakse üha enam alternatiivina personali juhtimisele, kuna leitakse, et see vastab organisatsiooni elu tegelikkusele. (Armstrong 2000:11) Kuigi eeltoodud autorid näitavad erinevusi personali juhtimise ja inimressursi juhtimise mõistetes, on siiski põhiolemuselt tegemist inimeste juhtimisega. Parema ülevaate saamiseks kasutab autor antud peatükis mõisteid inimressursi juhtimine ja personali juhtimine sünonüümidena. Personali juhtimist on defineeritud kui tegevuste kogumit, mis esiteks võimaldab töötajatel ja nende oskusi rakendaval organisatsioonil leppida omavahel kokku töösuhte eesmärkides ja olemuses ning teiseks kindlustab selle kokkuleppe täitmise (Eesti avaliku teenistuse ). Yntema (2002:221) hinnangul põhineb personalijuhtimine arusaamal, et üksikisikute vajadused, individuaalsed väärtused ja võimed oleksid tasakaalus organisatsiooni eesmärkide ja kultuuriga. Eeltoodu põhjal võib väita, et üha enam käsitletakse personalijuhtimist strateegilise tegevusena ning seetõttu kasutatakse personalijuhtimisest rääkides rohkem terminit strateegiline personalijuhtimine. Personali strateegiline juhtimine on saanud oluliseks tegevuseks organisatsioonis, olles seotud strateegilise juhtimisega. Strateegilist juhtimist on kirjanduslikes allikates kirjeldatud kui laiahaardelist protsessi, mille eesmärgiks on efektiivse strateegia loomine ja selle elluviimine. Samas on leitud seotust juhtimise põhifunktsioonidega planeerimise, organiseerimise, motiveerimise, mehitamise ja kontrollimisega (Leimann, Skärvad ja Teder 2003). Strateegilise juhtimise eesmärgiks on protsesside efektiivne juhtimine: tulevikku arvestatavate strateegiate koostamine ning nende tulemuslik elluviimine. Oma iseloomult on strateegiline juhtimine integreeritud protsess, mille 9

10 käigus otsustatakse tegevuse eesmärgid ning prioriteedid, ühendatakse juhtimise väliskeskkonna ootustega ning seotakse igapäevane juhtimine strateegiliste eesmärkide saavutamisega (Aru 2001). Armstrong (2000:247) väidab, et strateegiline inimressursi juhtimine viitab organisatsiooni soovile saavutada oma eesmärke inimeste kaudu. See on seos inimressursi juhtimise ja strateegilise juhtimise vahel organisatsioonis. Strateegiline inimressursi juhtimine hõlmab organisatsioonilisi probleeme, mis on seotud struktuuri ja kultuuriga, muutuste juhtimise, organisatsiooni tõhususe, tulemuslikkuse ja pädevusega ning töötajate arenguga üldiselt. (Armstrong 2000:247) Organisatsioonid koosnevad inimestest ja nende inimeste arendamine peaks olema peamiseks võtmeülesandeks. Kõrge konkurentsiga keskkonnas, millega täna firmad on silmitsi, on inimressursist saanud väärtuslik kaup, mis annab eelise teiste ettevõtete ees. Tippjuhid väidavad, et nende töötajad on neile tähtsad, kuid sageli on just tippjuhid keskendunud inimressursi arendamise eelarve kärpimisele ning töötajate arvu samaaegsele vähendamisele, mistõttu jääb mõnikord ebaselgeks, kui olulised need inimesed organisatsioonile on. (Swart, Mann, Brown and Price 2005:2-3) Yntema (2002: ) väitel nähakse personalijuhtimist süsteemina, milles on hulk tegevusi, mis üksteist mõjutavad. Esiteks, osa personalijuhtimise ettevalmistavast tööst on seotud võimu ja ülesannete jaotamise struktuuri loomisega (inimesed, töötulemused, tööjaotus, reeglid, struktuur ja palk). Järgmisena võib ühte gruppi koondada värbamisega seotud tegevused. Viimane grupp koosneb personalijuhtimise traditsioonilistest tegevustest: tasustamine, koolitus ja arendamine, edutamine, osalemine otsustusprotsessis jne. (Yntema 2002: ) Bossidy ja Charan (2004:95) väidavad, et organisatsiooni inimressurss on kõige usaldusväärsem allikas, mis loob aastast aastasse häid tulemusi. Töötajaskonna otsustusvõimest, kogemustest ja pädevusest sõltub edu või läbikukkumine. (Bossidy ja Charan 2004:95) Lähtudes eeltoodud teoreetilistest hinnangutest on autori arvates strateegiline inimressursi juhtimine oluline ja vajalik nii organisatsiooni kui ka töötajate seisukohalt. Strateegiline inimressursi juhtimine asetab töötaja organisatsiooni keskmesse, keskendudes inimressursi arendamisele ja motiveerimisele ning aitab kaasa organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamisele. 10

11 1.1. Personalijuhtimine avalikus sektoris Personalijuhtimise korraldamise eest asutuses vastutab põhimõtteliselt iga organisatsioon eraldiseisvalt. Avaliku teenistuse personalijuhtimist koordineerivaks keskseks institutsiooniks Eestis on alates 1. jaanuarist 2010 Rahandusministeerium (Rahandusministeeriumi põhimäärus, vastu võetud Vabariigi Valitsuse määrusega ). Samas on avaliku sektori arengus vajaliku ühtsuse tagamiseks osa valdkondade koordineerimise ja arendamise alane vastutus jagatud teiste institutsioonide vahel (Eesti avaliku ): seadusandlusega tegeleb Justiitsministeerium, ametnike värbamise ja valiku, koolituse ja arendamise, hindamise, avaliku teenistuse eetika, palgakorralduse ning avalike teenistujate andmekogu ja statistikaga tegeleb Rahandusministeerium, tippjuhtide arendamisega Riigikantselei ning kohalike omavalitsuste personalitööga Siseministeerium. Personalijuhtimist avalikus sektoris reguleerib 1. jaanuaril aastal jõustunud avaliku teenistuse seadus (ATS). Seadus sündis eelkõige õigustehnilise ettevõtmisena, ilma poliitilisel tasandil toimuvate kontseptuaalsete aruteludeta tegemist oli lihtsalt ühe praktilise regulatsiooniga pikas nimekirjas, mis oli vaja kiiresti vastu võtta selleks, et riik võiks toimida iseseisva demokraatliku õigusriigina (Alakivi 2005:8-10). Riigikantselei viis aastal läbi avaliku teenistuse personalijuhtimise uuringu (Eesti avaliku ) eesmärgiga kaardistada personalijuhtimise olukord kõigis Eesti avaliku teenistuse asutusegruppides, analüüsides personalijuhtimist nii strateegilisel kui ka igapäevase personalitöö tasandil ning hinnata personalijuhtimise arengusuundi, koostööd ja koordineerimist avalikus teenistuses tervikuna. Uuringust järeldus, et personalijuhtimise tase Eesti avaliku teenistuse asutustes on ebaühtlane, eriti olulised erinevused ilmnevad kohaliku ja riikliku tasandi vahel. Personalijuhtimise tase on kõige nõrgem kohalikes omavalitsustes ning personalijuhtimist ei saa enamasti süsteemseks tegevuseks pidada. Puudujäägid ilmnesid ka personalijuhtimise erinevate valdkondade korralduses ja omavahelises sidususes ning strateegilise juhtimise ja personalijuhtimise alusdokumentides. Avaliku sektori juhtide lühikesed ametiajad, politiseeritus, regulatsioonide rohkus kõigis valdkondades ei võimalda pikaajalisi plaane teha ning vähendavad võimalusi organisatsiooni arendada. Strateegilised eesmärgid, tegevused ning vahendite eraldamine on seotud kõikvõimalike poliitiliste, sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnaga seonduvate teguritega, mis seavad omad piirangud. Personalitöös tuleb järgida kõikvõimalikke reegleid ja protseduure. (Alas ja Sepper 2006:20-23) 11

12 Autori arvates tulenevad avaliku sektori personalijuhtimises tekkinud probleemid osalt meie ajaloolisest taustast ning samas ka kiirelt muutunud ootustest personalijuhtimisele. Professionaalse ja läbipaistva avaliku teenistuse arendamiseks on tehtud suuri pingutusi juba Eesti iseseisvumisest (aasta 1991) alates aastal vastuvõetud avaliku teenistuse seadus kehtib ka käesoleval ajal. Seaduse täiustamise kallal töötatakse jätkuvalt. Samuti on oluliselt mõjutanud avaliku sektori personalijuhtimist poliitiline keskkond: politiseeritus ja juhtide lühikesed ametiajad, mis sunnivad keskenduma lühiajalistele plaanidele. Paraku on aga personali juhtimise tegevused pikaajalised ja järjepidevad Strateegia olemus Alates ajast, mil hakati kasutama mõistet strateegia, on erinevad autorid püüdnud seda defineerida ning soovitanud, kuidas strateegiat koostama peaks. Need definitsioonid hõlmavad kõike alates keerukatest analüüsiülesannetest ja viieaastastest strateegiaplaanidest kuni ajurünnakute ja lihtsalt visiooni kirjeldamiseni. Samas on nendes väljaütlemistes nii sarnasusi kui ka erisusi. Alljärgnevalt toob autor välja erinevates kirjandusallikates kirjeldatud autorite seisukohad strateegia määratlemisel. Bossidy ja Charan (2004:149) väidavad, et strateegia annab ärile suuna ja näitab kätte tee, mis selles suunas viib. Strateegia loomisel peavad juhid küsima, kas ja kuidas saab organisatsioon hakkama sellega, mida eesmärkideni jõudmiseks on vaja teha. Tugev strateegia ei ole kokkuklapitatud numbrite jada ega astroloogi ennustus, millest ettevõtted ikka ja jälle järgmise kümne aasta jooksul näitajaid laiendavad. (Bossidy ja Charan 2004:149) Roberts (2006:22-23) kirjeldab strateegiat kui regulatsioonivahendit, mis aitab välja selgitada, milliseid lõpmatu arv tekkivaid võimalusi peaks ettevõte ära kasutama ja mida mitte. Strateegia kätkeb endas tegevuste kogumit, mis on vajalik strateegia realiseerimiseks. Strateegia saab motivatsioonile kaasa aidata, luues valikuteks selged eesmärgid ja piirid, samuti aitab strateegia töötajatel langetada strateegilisi otsuseid ilma suure edasise aruteluta ning soodustab seega koordineerimist. (Roberts 2006:22-23) Druckeri (2003:55) hinnangul mõistetakse strateegiana eelduste kogumit äri sisu kohta, organisatsiooni eesmärkide kohta, tulemuste defineerimise kohta, tema klientide kohta ning selle kohta, mida tema kliendid hindavad ja mille eest maksavad. Strateegia eesmärgiks on võimaldada organisatsioonil saavutada soovitud tulemusi prognoosimatus keskkonnas. (Drucker 2003:55) 12

13 Strateegia peab aitama juhil vastata sellistele küsimustele: kus ollakse praegu, kuhu jõutakse tulevikus, kuidas seda tehakse (Aru 2001; Bossidy ja Charan 2004), samas strateegia määrab organisatsiooni põhieesmärgid ja peamised teed nende saavutamiseks, andes organisatsioonile kindla tegevussuuna (Miller, Catt & Carlson 1997, ref Alas 2008:54). Leimann, Skärvad ja Teder pakuvad välja erinevad võimalused strateegia käsitlemiseks (2005:12): 1) strateegia kui üldine kirjeldus käitumisest ja astutavatest sammudest, mille abil ettevõte kavatseb oma eesmärgid saavutada; 2) strateegia kui perspektiiv, kus strateegia tugineb missiooni ja visiooni määratlemisele; 3) strateegia kui positsioon langetatakse teatud põhiotsustused, kuidas end tegevusharus positsioneerida; 4) strateegia kui plaan, milles määratletakse tegevuse eesmärgid ja püütakse need läbimõeldud tegevuse läbi saavutada; 5) strateegia kui tegevusmall, kus otsustatakse kuidas toimida, vastavalt tagasisidele viiakse sisse korrektsioone. Sõna strateegia kiputakse valesti kasutama, see ei tohiks olla nimisõna. Strateegiat ei tohiks omada dokumendi näol, kus on kirjas organisatsiooni tegevussuunad. Strateegia peaks olema pigem tegusõna, mida pigem tehakse kui et omatakse. (de Geus 1999:185) Kuigi teoreetikute sõnastused strateegia defineerimisel on erinevad, on autori arvates teoreetikute poolt väljaöeldu põhimõtteliselt sarnane, viidates tegevuste kogumile, mis on juhtimise aluseks, määrates organisatsiooni põhieesmärgid ja teed eesmärkide saavutamiseks Personalistrateegia seos organisatsiooni strateegiaga Kuigi inimressursi juhtimine põhineb personalijuhtimisel või personali administreerimisel, on varasemad kirjutajad viidanud sageli selgele seosele personali poliitika ja tegeliku praktilise personalijuhtimise vahel, hakates seda hiljem nimetama personalijuhtimiseks, liites nii organisatsiooni kui ka personali strateegilise juhtimise. Pakutud on mitmeid erinevaid termineid, kuid enamust neist võib tõlgendada kui personalijuhtimise strateegiat, mis on seotud inimressursi juhtimise kogemuste ühendamisega organisatsiooni arendamise strateegiaga. Poleemikat on tekitanud sidususe ulatus strateegiate vahel. Varem kalduti eeldama, et tugev sidusus on soovitatav, kuid kiiresti muutuv väliskeskkond on sundinud muutma sellist mõtteviisi ja mõtlema suuremale paindlikkusele. (Kane 2000) 13

14 Protsess, milles inimressursse kasutatakse organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks, peavad olema kooskõlla viidud äristrateegiaga, see tähendab, et inimressursi strateegia peab tegema äristrateegia saavutamise võimalikuks (Swart et al 2005:75-77). Golden ja Ramanujam väidavad, et strateegilistel ühilduvustel on erinevad määrad (1985, ref Swart et al 2005:76-77): 1. Administratiivne seos, mis on kõige nõrgem ühilduvus ettevõtte strateegia ja inimressursi strateegia vahel. Inimressurss keskendub igapäevastele tegevustele, inimressursi panus strateegilisse planeerimisse ja strateegilisse elluviimisse on väike. 2. Ühesuunalise seosega on tegemist, kui inimressursi strateegia fookus on äriplaani elluviimisel ja poliitikad on kujunenud ümber äriplaani. 3. Kahesuunalise seosega on tegemist, kui integratsioonipunkt arvestab inimressursi panusega strateegilise planeerimise protsessi ajal. 4. Integreeriv seos on mitmetahuline seos, mis nõuab personalijuhtimise funktsioonilt pidevat panust strateegilise planeerimise protsessi. Swart, Mann, Brown & Price (2005:76-77) hinnangul erinevad strateegilised ühilduvuse määrad inimressursi juhtimise funktsioonide ja rollide ning organisatsiooni strateegia vahel näitavad, et inimressursi juhtimise strateegiat võib kujundada äristrateegia väljatöötamise või rakendamise etappides. Valdkondlikud strateegiad peaks toetama organisatsiooni üldist strateegiat ning näitama teed teatud valdkonna eesmärkide saavutamiseks ning missiooni täitmiseks (Leimann jt 2003:97). Näiteks saab personalistrateegia aidata kaasa personalijuhtimise kaudu vajalike töötajate värbamisele, arendamisele ja motiveerimisele. Personalistrateegia võib välja töötada üldstrateegia ühe osana või sellest lähtuva eraldiseisva dokumendina, milles defineeritakse konkreetsemalt asutuse strateegilisest arengukavast tulenevad personalialased nõuded ja vajadused ning see, kuidas läbi erinevate personalijuhtimise valdkondade ellu viidud tegevuste soovitud tulemusteni jõuda. (Eesti avaliku ) Pedrase jt (2007:24) hinnangul peab personalistrateegia sobituma organisatsiooni üldise strateegilise liiniga ning arvesse võtma mitmeid tegureid. Selleks, et personalijuhtimine kui tugifunktsioon aitaks kaasa organisatsiooni üldeesmärkide saavutamisele, tuleb tähelepanu pöörata personalijuhtimise valdkondade omavahelisele sidususele, terviklike personalipoliitikate olemasolule ning nende sobivusele organisatsiooni teiste strateegiatega (Saar 2009:14). Kuna inimressursi juhtimine ei ole eraldiseisev funktsioon, vaid on üks juhtimise põhifunktsioonidest, on autori arvates oluline, et inimressursi juhtimise strateegia oleks seotud organisatsiooni üldstrateegiaga. Kui üldstrateegia määrab organisatsiooni üldised eesmärgid ja 14

15 suunad, kuhu poole liikuda, siis inimressursi strateegia kirjeldab, kuidas organisatsioon saavutab oma soovitud tulemused läbi inimressursi juhtimise Personalistrateegia koostamine Strateegia koostamisel tuleb jälgida kindlaid tegevusi, milleta strateegiat koostada ei saa. Alljärgnevalt vaatleb autor kirjandusallikates pakutavaid erinevaid meetodeid ja samme strateegia koostamiseks. Leimann, Skärvad ja Teder (2003:67) kirjeldavad strateegia koostamise protsessis järgmisi tegevusi: ettevõtte põhiväärtuse määratlemine, tegevusvaldkonna määratlemine, missiooni ja visiooni sõnastamine, eesmärkide püstitamine, strateegia kavandamine ja väljatöötamine. Linda Gratton (2004) on kirja pannud oma kogemuste ja praktikate põhjal strateegia koostamise teekonna. Grattoni väljatöötatud strateegia koostamise kuue sammu metodoloogias pakutakse välja järgmised tegevused: suundanäitava koalitsiooni loomine (töögrupi moodustamine), kujutlus tulevikku (visiooni loomine), praeguse võimekuse mõistmine ja lahknevuste määratlemine (keskkonna hindamine), süsteemikaardi loomine (probleemide kaardistamine), visiooni dünaamika modelleerimine ja toetavate protsesside loomine (strateegiliste eesmärkide määratlemine), põhitegevuste modelleerimine (tegevuskava koostamine). Gratton (2004:18) väidab, et inimestele orienteeritud strateegiate loomine on üheks vahendiks, mille toel organisatsioon tasakaalustab lühiajalised vajadused pikaajalistega ning finantskapitali inimpotentsiaaliga. Loovad ja kaasavad inimeste juhtimise strateegiad põhinevad arusaamisel, kuidas visioon ja ärieesmärgid võivad inimeste kaudu teostuda ning millised on konkreetsed vajalikud tegevused, et siduda tegelikkus püüdlustega. (Gratton 2004:18) Juhtiva töögrupi moodustamine Erinevad kirjandusallikad rõhutavad, et töötajatel peaks olema strateegia väljatöötamisel võimalus kaasa rääkida. Inimesed, kes on ise osalenud strateegia koostamisel, aitavad seda ellu viia pühendunumalt. Grattoni (2004:121) väitel on suundanäitava koalitsiooni loomine otsustava tähtsusega samm protsessis, mille käigus asetatakse inimesed strateegia keskmesse. Bossidy ja Charan (2004:38-39) rõhutavad, et strateegia koostamise protsessi on oluline kaasata kõiki, kes selle elluviimise eest hiljem vastutavad. Organisatsiooni liidril on vastutus strateegia väljatöötamisel ja kõigi asjaosaliste kaasamisel, liider on strateegia väljatöötamise peremees. (Bossidy ja Charan 15

16 2004:38-39; ) Leimann jt (2003:75) väidavad, et töötajad osalevad innukamalt sellise visiooni elluviimisel, mille väljatöötamise juures nad on ise saanud osaleda. Grattoni (2004: ) hinnangul aitab algusest peale kaasatud lai huvigrupp kaasa järgmistele positiivsetele tulemustele: lai valik seisukohti ja ideid, kõrgekvaliteedilise strateegilise dialoogi alustamine kogu organisatsioonis, võimalus tõeliselt kaasata juhte strateegia inimaspektides, eriti panna nad osalema vaidlustes ressursside üle, mis on hilisema edu seisukohalt nii määrava tähtsusega ning energia ja toetus, mis käivitavad edasised tegevused. Huvigrupi koosseisus näeb Gratton (2004:117) viit potentsiaalset huvigruppi: tippjuhid, meeskondade või esmatasandi juhid, inimressursi professionaale, põhiprotsessi töötajaid, samuti organisatsiooni nooremaid liikmeid. Tema hinnangul toovad kõik huvigrupid kaasa oma ainulaadse vaatenurga, ilma nendeta väheneb edu tõenäosus. (Gratton 2004:117, ) Visiooni sõnastamine Strateegia väljatöötamisel on järgmiseks oluliseks tegevuseks tuleviku kujutlemine ehk visiooni sõnastamine. Inimkeskse organisatsiooni rajamise alus on võimekus luua ja edasi arendada haaravat ja köitvat tulevikuvisiooni, mis tagaks võimalikkusest ja selle saavutamise viisidest ühise arusaama. Haarava ja köitva visiooni loomise üheks eelduseks on organisatsiooni võime näha ette, mida tulevik võiks tuua. (Gratton 2004:17) Igal arengu kavandajal peab olema nägemus tulevikust, mille saavutamise nimel ta tegutseb. Mitte iga nägemus tulevikust ei ole veel visioon. Visioonil kui strateegia ühel elemendil on kolm üldist põhjust: see viitab tulevikule, see kirjeldab ideaali, sellega kaasneb tahe soovitud suunas liikuda ning püüdlus tegevuse fokuseerida ja ühildada valitud suunas liikumise toetamiseks. Heal visioonil peab olema motiveeriv potentsiaal, sellega peab kaasnema usk, et seatud sihi saavutamisel muutub kõik paremaks ja väärtuslikumaks. (Haljaste jt 2007: ) Belasco ja Stayer (2000:95) kinnitavad, et visioon peab innustama, sest innustavad visioonid loovad väärtust teistele: töötajatele, klientidele ja laiemalt kogu ühiskonnale, need motiveerivad inimesi. Inimestel on vaja näha, et visioon on rakendatud mingi suurema hüvangu teenistusse. Et anda visioonile selgus ja otsustuskriteeriumi jõud, sõnastage see lühikese, lihtsa ja kergesti arusaadava väitena. Visioon loob pildi sellest, milline organisatsioon peab olema, et ellu jääda. (Belasco ja Stayer 2000:93-95) Leimann, Skärvad ja Teder (2003:75-76) väidavad, et strateegiline visioon peegeldab seda, milliseks soovitakse organisatsiooni pikemas perspektiivis arendada. Sisuliselt on visiooni näol 16

17 tegemist kõige üldisema eesmärgiga, milleni jõudmise vaheetappe täpsustatakse pika- ja lühiajaliste eesmärkide fikseerimise kaudu. Hästisõnastatud strateegiline visioon on efektiivse strateegilise juhtimise eeltingimus. Hea visiooni sõnastus on lihtne, napisõnaline, selge, ettevõtte tuleviku suhtes entusiasmi tekitav, organisatsiooni kõigi liikmete isiklikke jõupingutusi esilekutsuv (Leimann jt 2003:75-76,81). Grattoni (2004:97) hinnangu viitab inimeste juhtimise protsesside mudel sellele, et inimeste ja organisatsioonide arendamise ajalised raamid vajavad tasakaalu lühiajalise protsesside, nagu värbamine, sooritusjuhtimise ja koolituse ning pikaajaliste protsesside, nagu juhtimise, töötajaskonna ja organisatsiooni arendamise vahel. Lühiajalised eesmärgid ja pikaajaline visioon loovad laia strateegilise pildi ning arusaamise, kuhu organisatsioon teel on. (Gratton 2004:97,126) Leimann, Skärvad ja Teder (2003:76) toovad välja visiooni iseloomustavad omadused: - see peegeldab teatud ideaali, ei ole detailne ega sisalda numbreid; - visioon käsitleb üldiselt kõrget kvaliteeti ja kõrgetasemelist tegevust; - see on üldiseks suunanäitajaks pidevalt muutuvas maailmas; - visiooni peaksid läbi tunnetama ja ellu viima nii palju inimesi kui võimalik. Eeltoodud põhjal võib järeldada, et visioonile on omane selge, lihtne, arusaadav, kuid samas mitte liiga üksikasjadesse laskuv sõnastus. Hästi sõnastatud visioon innustab, motiveerib ja ühendab ühiselt tegutsema strateegiliste eesmärkide elluviimisel nimel Keskkonna hindamine Strateegia väljatöötamise protsessis on oluline ühe tegevusena määratleda organisatsiooni hetkeolukord, selleks viiakse läbi keskkonna analüüs. Keskkonna analüüsimisel peab arvestama erinevate mõjutavate teguritega - nii organisatsiooni sise- kui väliskeskkonnaga. Keskkonna mõiste haarab enda alla väga erinevaid mõjusid. Keskkondade kirjeldamisel on esimeseks sammuks oluliste väliskeskkondade määratlemine ning kindlasti tuleks tähelepanu pöörata keskkonna lihtsusele või keerukusele ja keskkonna püsivusele või ebakindlusele. (Haljaste jt 2007:123) Selleks, et strateegia oleks edukas, tuleb tema väljatöötamisel arvesse võtta nii ettevõtte väliskeskkonda iseloomustavaid näitajaid kui ka tema sisemist keskkonda ja ressursse. Strateegilist analüüsi alustatakse väliskeskkonna analüüsist. (Leimann jt 2003:107) Väliskeskkond koosneb kahest osast makro- ja mikrokeskkonnast. Makrokeskkond on see, mida organisatsiooni juhid ei suuda mõjutada, mikrokeskkonnaga peavad nad aga pidevalt 17

18 tegelema. Organisatsiooni sisekeskkonna (mikrokeskkonna) moodustavad organisatsiooni ametlikud ja mitteametliku struktuuri ja töötajatevahelised suhted, organisatsiooni visioon, missioon, eesmärk, strateegia, poliitika ja kultuur. (Türk 2005:15,19) Kõik ettevõtted tegutsevad muutuvas poliitilises, sotsiaalses ja makromajanduslikus kontekstis, seega peab strateegia välja tooma need eeldused, mida juhtkond on strateegia koostamisel kasutanud. (Bossidy ja Charan 2003:157) Teoreetikute poolt on välja pakutud väliskeskkonna analüüsimiseks nn PEST-analüüs (ingl political, economic, social & technological change), milles keskendutakse poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja tehnoloogiliste muutuste analüüsimisele. Sisemise keskkonna analüüsimiseks on pakutud SWOT-analüüsi (ingl Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats), milles määratletakse ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. (Haljaste jt 2007; Leimann jt 2003) Haljaste jt (2007:126) jagavad analüüsimeetodid vastavalt nende fookuse iseloomule nelja rühma: sisekeskkonna analüüs, väliskeskkonna analüüs, võrdlev analüüs ning totaalne sise- ja väliskeskkonna käsitlust lõimiv analüüs. Sisekeskkonna analüüsi meetoditena on välja pakutud rida erinevaid võimalusi: nt ressursside analüüsi ja auditi, mida täiendab ressursside tasakaalu analüüs, valdkondlikule tasandile sobiv arengukomponentide analüüs jt. Haljaste jt (2007:137,141) soovitavad sisekeskkonna ja väliskeskkonna käsitluste sidumiseks kasutada SWOT-analüüsi või spetsiifilise analüüsimeetodina riskianalüüsi. SWOT-analüüs on hea lähtekoht, millelt strateegilist kavandamist üldse alustada, see on vahend, mitte eesmärk omaette ning sisulise väärtuse saab analüüs tulemuste oskuslikul interpreteerimisel ja kasutamisel otsuste tegemiseks. Riskianalüüsi ülesanne on esile tuua need negatiivsed võimalikud tegurid, mis võivad oluliselt mõjutada arengut ning mille vältimiseks peab olema valmis vajalikke samme astuma. (Haljaste jt 2007:126,137,141) Mida põhjalikum on organisatsiooni olukorra analüüs, seda lihtsam on hilisem strateegiliste plaanide elluviimine, sest arvestatud on oma tegelike vajaduste ja võimalustega. (Aru 2001:19) Strateegia väljatöötamise kolmandas etapis toob Gratton (2004: ) välja esmalt praeguse võimekuse diagnoosimise ja seejärel soovitab kasutada lahknevuste määratlemiseks riskimaatriksit, mille eesmärk on välja tuua nende teguritega seotud suhtelised riskid, mis laienevad ka visioonile endale, kuna tegurid tulenevad visioonist. Ta peab oluliseks, et esmalt tuleb mõista, kus paikneb organisatsioon praegu ning selgitada lahknevused tulevikupüüdluste ja tänase tegelikkuse vahel. Praeguse võimekuse diagnoosimisel on tegemist nn jäämäe efektiga, kus mõned osad on rohkem nähtaval kui teised. Praeguse tegelikkuse kõige nähtavamaks küljeks 18

19 on inimeste juhtimise kirjalikud poliitikad, kuid pinna alla jääb inimeste juhtimise protsesside ja struktuuride tegelik toimimine. Organisatsiooni võimekuse sügavaimal tasandil asuvad üksikisikute oskused, käitumine ja hoiakud. (Gratton 2004: ,146) Gratton (2004:147) soovitab jagada strateegilised tegurid riskiastmete alusel kolme kategooriasse: 1. Haavatavuse kategooria - Tegurid, mis on suurima riskiastmega ning kujutavad endast tegureid, mille puhul ressursse ümber suunates võiks saavutada maksimaalse mõjujõu. Need tegurid on tugeva strateegilise mõjuga ning suutmatus neid juurutada võib seada visiooni teostumise tõsise kahtluse alla. 2. Juhitava riski kategooria Selle kategooria teguritele tuleb ilmselgelt pöörata tähelepanu ja eraldada ressursse, kuid riskid on vastuvõetavad. Need tegurid on oma tugeva strateegilise mõju tõttu olulisemad kui keskmise mõjukusega tegurid. 3. Madala riski kategooria Selle kategooria tegurid on nõrga strateegilise mõjuga ning nende puhul pole vaja lisaressursse, nende edukas juurutamine on vähem oluline Probleemide kaardistamine Keskkonna hindamisel on selgunud probleemid, mille lahendamisega on vaja järgnevalt tegeleda. Töö lihtsuse huvides on esmalt vajalik probleemid grupeerida. Probleemide hulk võib olla suur ning seetõttu on oluline keskenduda olulisematele. Kirjandusallikates soovitatakse valida kuni viis probleemset suunda, millega edasi tegeleda. Probleemi all mõistame mistahes tajutud kitsaskohta või häirivat nähtust, sõltumata selle ulatusest. Probleemide analüüsimiseks tuleb nende kohta hankida piisavalt ja sobivas vormis otsest või kaudset, usaldusväärset ja ajakohasta informatsiooni. Analüüsi ulatus sõltub probleemide keerukusest. Probleemianalüüs toob välja hetkeolukorra negatiivsed ilmingud ning esitab põhjus tagajärg suhte esinevate probleemide vahel. (Rahvusvaheline 2000:16) Probleemide kaardistamiseks kasutab Gratton (2004: ) süsteemikaardi koostamise kolme järjestikust tehnikat: - Esmalt määratletakse piiritlevad põhisuunad, milles määratletakse neli kuni viis võtmesuunda. Üle viie suuna ei soovita, kuna piiritlemine muutub liiga keeruliseks ja lihtsus läheb kaduma ning on oluline, et põhisuunad haaraksid peamisi eesmärke, milles visioon väljendub. Põhisuunad liidavad orgaaniliseks tervikuks strateegilist mõju omavad valdkonnad. 19

20 - Teiseks tegevuseks on hoobade modelleerimine. Hoovad on tegurid, mille muutmine või kujundamine võib toetada ettevõtte arendamist neis suundades. Siinjuures on oluline keskenduda väikesele arvule võtmehoobadele. Lühiajaliste hoobade hulka kuuluvad värbamine ja valik, eesmärkide püstitamine, tasustamine ja tunnustus ning lühiajaline koolitus. Pikaajaliste hoobade hulka kuuluvad organisatsiooni arendamine struktuurimuudatuste kaudu, juhtimiskäitumise muutmine juhtide arendamise kaudu ja töötajate käitumise muutmine töötajate arendamise kaudu. - Kolmandaks tegevuseks on lõppseisundi modelleerimine. Need on soovitavad tulemused, käitumine ja kultuur, mis viivad pikaajaliste eesmärkide saavutamisele. Lõppseisundid on suundade spetsiifilised aspektid. Ühe võimaliku probleemide analüüsi vahendina on välja pakutud probleemipuu tehnikat. Probleemipuu on omavahel seotud probleemide hierarhia, mida analüüsitakse põhjus-tagajärg seoste kaudu. Probleemipuu sünnib järgmiste tegevuste tulemusel: keskse probleemi tuvastamine, ajurünnak, probleemide seoste määramine, probleemide hierarhia määratlemine. (Rahvusvaheline 2000:16-18) Strateegiliste eesmärkide määratlemine Strateegiliste eesmärkide määratlemine on strateegia väljatöötamise protsessis viies samm. See on olulise tähtsusega probleemide lahendamisel. Strateegiline eesmärk on hetkeolukorra analüüsi alusel püstitatud konkreetne mõõdetav siht, mis väljendab taotletavat mõju. Eesmärke võib ühe tegevusvaldkonna all olla mitu ning nad võivad moodustada hierarhia. Eesmärgid seatakse lähtuvalt hetkeolukorra analüüsi tulemustest. (Strateegilise ) Eesmärgid võivad olla ettevõtte omanikel, juhtidel, reatöötajatel, kusjuures need ei pruugi põrmugi kokku langeda. Leimanni jt (2003:85-87) hinnangul aitavad eesmärgid määratleda strateegiat ja tegevuskava ning eesmärke püstitades välditakse segadust selles, mida tuleb saavutada, ja ühtlasi tekivad mõõdupuud tulemuste hindamiseks. Eesmärgid tuleb püstitada iga olulise tegevusvaldkonna kohta. Strateegilised eesmärgid ei ole kaugele tulevikku suunatud. (Leimann jt 2003:85-87) Juht, kes ütleb, et tal on kümme prioriteeti, ei tea tegelikult, mida ta räägib, sest tal endal puudub ettekujutus kõige tähtsamast. Vaja on vaid üksikuid, hoolikalt läbimõeldud ja selgeid realistlikke eesmärke. (Bossidy ja Charan 2004:64-66) 20

21 Eesmärk vastab küsimusele, millise seisundi me tahame aja jooksul saavutada. Eesmärk on keskendatud positiivsele tulemusele, mitte tegevusele. Haljaste jt (2007:151) soovitavad eesmärgi sõnastamise nõuded kokku võtta SMART-reeglisse, mis kehtestab selle, et eesmärk peab olema: spetsiifiline (ingl Specific), mõõdetav (ingl Measurable), kokkulepitud (ingl Agreed), saavutatav (ingl Realistic), ajastatud (ingl Timed). Gratton (2004: ) soovitab muudatuste poolt ja vastu olevate tegurite esiletoomiseks kasutada jõuväljade analüüsi. Pinnale võivad kerida need tegurid, mis potentsiaalselt võiksid järgnevaid strateegia koostamise tegevusi takistada. Jõuväljade analüüsi tulemusena selguvad eesmärgi saavutamiseks poolt ja vastu olevad jõud, töötakse välja tegevused muutuste vastu olevate tegevuste vähendamiseks ning tegevused, mille kaudu suurendada muutuste poolt toimivaid jõude ja seejärel defineeritakse lõppeesmärk. (Gratton 2004: ) Tegevuskava koostamine Strateegia väljatöötamise protsessis on viimaseks tegevuseks tegevuskava koostamine. Tegevuskavas kirjeldatakse tegevused, määratakse vastutajad ning ajaperiood. Käesolevas töös kasutab autor mõisteid tegevuskava ja tegevusplaan sünonüümidena. Gratton (2004: ) defineerib tegevuskava järgmiselt: Tegevuskava on dünaamiliste tegevuste kogum, mitte ühekordne aastapõhine tegevus. Grattoni hinnangul on selle eesmärgiks täpselt mõõdetavate edukuse võtmenäitajate loomine ning kõikide suundade detailsete tegevuste ja ülesannete määratlemine ning lõpuks on oluline määratleda tegevused, ajakava ja vastutajad. (Gratton 2004: ) Bossidy ja Charani (2004: ) selgitavad, et tegevusplaan ei kujuta endast raamatupidajate poolt kokku sätitud numbreid, tegemist on täieliku vastutusega. Siin lõimitakse omavahel inimesed, strateegia ja jooksev töökorraldus ning selle kaudu seatakse eeloleva aasta sihid ja eesmärgid. (Bossidy ja Charan 2004: ) Tegevuskava koostamise peamiseks lähtekohaks peaks olema eelnevalt kokkulepitud ja väljatöötatud arengustrateegia ning seal seatud eesmärkide täitmiseks vajalikud ülesanded. Tegevuskavas ei väideta enam seda, mida oleks vaja teha, vaid seda, mida tehakse või kavatsetakse tulevikus teha. Strateegilised eesmärgid peavad leidma koha tegevuskavas. Järgmiseks sammuks tegevuskava koostamisel on tegevuste olemuse määratlemine ja on oluline, et iga tegevuse puhul oleks võimalik määrata tulemus. Seejärel on tarvis koostada ajakava. (Haljaste jt 2007: ,174) 21

22 Leimann, Skärvad ja Teder (2003:251) selgitavad, et tegevuskava peaks konkreetselt vastama küsimustele, kes, millal ja mida peab tegema ning otstarbekas on fikseerida ka astutavate sammude oodatavad tulemused. Tegevuste kirjeldamiseks pakub Gratton (2004: ) välja voodiagrammi (vt joonis 2). See on astmeline lähenemine, milles kirjeldatakse põhisuund, kriitilised edunäitajad, pingutustnõudvad eesmärgid ning tegevused ja ülesanded Kriitilised edunäitajad Pingutustnõudvad eesmärgid Tegevused ja ülesanded Põhisuunad Joonis 1. Tegevuste voodiagramm (Gratton 2004:191, joonis 36) 1.5. Strateegia elluviimine Strateegia elluviimine on otsustava tähtsusega, sest elluviimiseta on strateegia sisuliselt väärtusetu. Samas on strateegia koostamine tunduvalt lihtsam kui selle edukas elluviimine. Elluviimine on süstemaatiline protsess, mille käigus arutatakse järjekindlalt, kuidas midagi teha, esitatakse küsimusi, viiakse kõik rangelt lõpuni ja tagatakse vastutus. Bossidy ja Charan (2004:26) väidavad, et elluviimine on strateegia juures põhjapaneva tähtsusega ja seda peab kujundama. On võimatu planeerida mõistlikku strateegiat arvestamata organisatsiooni võimet seda ellu viia. Elluviimine on süstemaatiline viis tegelikkuse väljatoomiseks, et siis vastavalt ka tegutseda. (Bossidy ja Charan 2004:26) Leimanni, Skärvadi ja Tedre (2003:13,249) hinnangul on hea strateegia ja tema edukas elluviimine kõige usaldusväärsemad signaalid selle kohta, et ettevõtet juhitakse hästi. Strateegia elluviimise oluliseks osaks on nende inimeste valik, kes strateegiat ellu viivad (Leimann jt 2003:13,249). Belasco ja Stayer (2000:63) selgitavad, et peamine eesmärk on kujundada kõigis ettevõtte töötajates strateegiline juhtimishoiak. Niisiis eesmärk ei ole mitte ainult koostada plaan, vaid 22

23 selline plaan, mida kõik töötajad enda omaks peavad ja millest saavad aru kõik, kes seda ellu peavad viima. (Belasco ja Stayer 2000:63) Strateegia väljatöötamine ja elluviimine ei ole reaalses elus selgelt eristatavad üksteisele järgnevad etapid, vaid pigem omavahel läbipõimunud tegevused. Strateegia elluviimine eeldab sobivate töötajate, eriti aga sobivate tippjuhtide olemasolu. Sama oluline, kui iga üksik juht, on juhtimismeeskond. Strateegia elluviimisel peaksid osalema kõik juhid ja suurem osa personalist. (Leimann jt 2003: ) Bossidy ja Charan i (2004:21,23) hinnangul kukuvad strateegiad enamasti läbi seepärast, et neid ei viida korralikult ellu, asjad, mis lubati teha, jäid tegemata. Seega peab strateegia teostus olema organisatsiooni igal tasandil äärmiselt hästi läbi mõeldud. (Bossidy ja Charan i 2004:21,23) Leimann, Skärvad ja Teder (2003: ) näevad strateegia elluviimise ebaõnnestumise põhjustena nõrka organiseerimist, tippjuhtide valesti valitud juhtimisstiili, puudulikku meeskonnatööd, nõrka koordineerimist. Avaliku sektori asutuse või tegevusvaldkondade arengukavad on tihtipeale jäetud sidumata teiste oluliste dokumentidega, näiteks riigi- või kohaliku eelarvega. Samuti näevad nad põhjusena strateegilise dokumendi sisulisi vastuolusid, strateegiast tulenevalt ei ole koostatud konkreetseid tegevuskavu, pikemaajaliste eesmärkide saavutamiseks ei ole kehtestatud vahe-eesmärke. (Leimann jt 2003: ) Bossidy ja Charan (2004:38-40) toovad strateegia elluviimise ebaõnnestumise põhjustena välja elluviimise eest vastutajate mittekaasamise, samuti õigete inimeste õigel kohal puudumise, paika panemata vahe-eesmärgid, töötajatele vastutusalade määramata jätmise ja ebareaalselt püstitatud visiooni. (Bossidy ja Charan 2004:38-40) Autori arvates on personalistrateegia koostamine heaks võimaluseks siduda ühtseks tervikuks erinevad personalijuhtimise valdkonnad, täpsustada osapoolte rollid ning tõsta organisatsiooni personalijuhtimise alast teadlikkust. Samuti aitab personalistrateegia kaasa inimeste ja personalijuhtimise suuremale väärtustamisele ning hõlbustab tulemuslikkuse mõõtmist. Kuna erinevusi erinevate strateegiate väljatöötamise protsessides ei ole, on kasulik järgida personalistrateegia formuleerimisel eeltoodud strateegia koostamise etappe. Käesolevas töös kirjeldatud strateegia väljatöötamine on üheks oluliseks sammuks, mis aitab jõuda paremale inimressursi juhtimise tasemele. 23

24 2. PERSONALISTRATEEGIA VÄLJATÖÖTAMISE PROTSESS TÜRI VALLAVALITSUSES Käesolevas peatükis töö autor tutvustab Türi Vallavalitsuse ametiasutust ja teeb lühiülevaate personalijuhtimise hetkeolukorrast. Seejärel kirjeldab personalijuhtimise arengustrateegia koostamist, tuginedes metodoloogias Lynda Grattoni raamatus Elav strateegia personalistrateegia koostamise 6-sammu teooriale Türi Vallavalitsuse ametiasutuse tutvustus Türi vald on moodustunud nelja omavalitsuse ühinemise teel aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimise ajal ühinesid üheks omavalitsuseks piirkonna neli omavalitsust Türi linn, Türi vald, Oisu vald ja Kabal vald. Ühinenud omavalitsusüksuste ametiasutuste ühendamisega moodustati uus ametiasutus, Türi Vallavalitsus (edaspidi Ametiasutus), kelle peamiseks ülesandeks on avaliku võimu teostamine ning Türi Vallavolikogu ja Türi Vallavalitsuse õigusaktidega ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmine. Ametiasutus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid teostab õigusi ja täidab kohustusi Türi valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku nimel, esindades oma ülesannete täitmisel Türi valda. (Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse põhimäärus, vastu võetud Türi Vallavolikogu määrusega ) Ametiasutuse põhiülesannete täitmiseks on ametiasutuses loodud spetsiifilisi üleandeid täitvad osakonnad ja osakondade välised otse vallavanemale alluvad ametikohad ning ametiasutuse struktuuriüksusena tegutsevad teeninduspunktid. Ametiasutus koosneb valla 5 struktuuriüksusest: arendus- ja rahandusosakond, majandus- ja planeeringuosakond, sotsiaalosakond, haridus- ja kultuuriosakond ning vallakantselei. Lisaks on struktuuris osakondade välised vallavanemale otse alluvad ametnikud: vallavanema nõunik, siseaudiitor, järelevalvespetsialist ja kaks abivallavanemat. Ametiasutuse kehtiv struktuur on kinnitatud aastal ning jõustus 1. veebruaril 2010 (Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuri muutmine, vastu võetud Türi Vallavolikogu otsusega ). Käesoleval ajal on ametiasutuses 51 teenistujat, neist 7 juhti, 43 vanemametnikku ja 1 nooremametnik. Abiteenistujaid on struktuuris 8. 24

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode] HHP 3170 Organisatsiooni- psühholoogia 1. Sissejuhatus ainesse Psühholoogia organisatsioonis Vahetult peale II Maailma Sõda sõnastati kaks olulist, kuid selget ülesannet, mis ongi aluseks OP kujunemisele:

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

PEADIREKTOR

PEADIREKTOR KINNITATUD august 2018 I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus Järelevalveosakond 1.2 Ametinimetus Nõunik (keskkonnatervis) 1.3 Ametipositsioon Ametnik 1.4 Vahetu juht Järelevalveosakonna juhataja 1.5

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Microsoft Dynamix AX juurutus Kaubamajas 11.03.2015 Heli Viirand Kaubandusdirektor Teemad Ülevaade Kaubamajast ERP süsteemi juurutamise eeldused ERP süsteemi valik Miks Microsoft Dynamics AX Ülevaade projektist

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

PRIA arengukava Töögrupi töötulemus (septembris 2012, Jänedal). Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ARENGUKAVA

PRIA arengukava Töögrupi töötulemus (septembris 2012, Jänedal). Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ARENGUKAVA Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ARENGUKAVA 2013 2015 PRIA arengukava lähtub Euroopa Liidu Ühtsest Põllumajanduspoliitikast, sellest tulenevatest Eesti riigi strateegia- ja programmdokumentidest

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 KOMPETENTSIPÕHINE HINDAMINE JA SELLE MEETODID Anu Vaagen, Raili Laas Mis on hindamine? Esimese asjana seostub õppuril selle sõnaga õpetaja autoriteedile alluva otsuse vorm, mis kajastub numbrilisel kujul.

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve CORBA Sissejuhatus IDL CORBA struktuur Serveri ehitus Objekti adapter Lisateenused MEELIS ROOS 1 CORBA sissejuhatus CORBA Common Object Request Broker Architecture Üldine Objektipäringute Vahendaja Arhitektuur:)

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Eesti kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks oli välja

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus MUDELPROJEKTEERIMINE MERKO EHITUSES Sammud BIM-i juurutamises 1 AS Merko Ehitus kontsern Baltimaade juhtiv ehituskontsern Pakub ehitusteenuseid ja teostab kinnisvaraarendust Eestis, Lätis, Leedus Aktsiad

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Summer Universities SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT Project period 01.09.2017-31.08.2020 9 Partners: Estonia (3), Latvia (2), Slovenia (3) and Portugal (2) Study Trips EUROPARC sertificate Total budget

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD TARBIJAKAITSEAMETI TURUJÄRELEVALVE OSAKONNA KAUBANDUSTALITUSE EKSPERT- VALDKONNAJUHI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Turujärelevalve osakond / kaubandustalitus 1.2 AMETIKOHA NIMETUS Ekspert-

Rohkem