PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (s

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (s"

Väljavõte

1 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine) Taylor- fashion stylist Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 60 EKAP JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 Õppekava koostamise alus: Kutsestandard "Rätsep-stilist, tase 5" Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu otsus nr 4 Kehtib alates: Kehtib kuni: ja Vabariigi Valitsuse määrus nr 130 "Kutseharidusstandard" Õppekava õpiväljundid: Õppekava eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab rätsep- stilist (naiste ülerõivaste valmistamine) erialal töötamiseks vajalikud kompetentsid iseseisvalt naiste rõivaste individuaaltellimuste täitmiseks, tööalaste ettepanekute tegemisteks, juhtimiseks ja töötajate juhendamiseks. Õppekava rakendamine: Statsionaarne kooli- või töökohapõhine kutseõpe keskharidusega isikutele, kellel on töökogemus individuaalõmbluses (sh konstrueerimises) või 4. taseme kompetentsid valdkonnas. Nõuded õpingute alustamiseks: Antud õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitase kutsealal või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kutseeksamiga. Kui ei ole kutseeksami sooritamine võimalik, lõpetatakse õpingud kooli lõpueksamiga. Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid: Rätsep- stilist, tase 5 Naiste ülerõivaste rätsepa kompetentsid. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Kooli lõputunnistus koos hinnetelehega. Õppekava struktuur Põhiõpingute moodulid (51 EKAP) Nimetus Maht Õpiväljundid Naiste ülerõivaste kavandamine ja kliendi nõustamine Naiste voodriga vesti ja jaki õmblemine individuaaltööna 4 EKAP Kaardistab kliendi soovi ja vajaduse ning loob sellest lähtuvalt stiilikaardi erinevates tehnikates, sh arvutiprogramme kasutades Nõustab ja koostab kliendile garderoobi lähtudes figuuritüübist, riietumisstiilist ja etiketist, kasutab moealast sõnavara ka võõrkeeles Digiteerib põhilõikeid ja modelleerib lõiget, vormistab tehnoloogilise töötlemise järjestuse kasutades arvutiprogramme ning arhiveerib kliendiraamatusse Pildistab visualiseerimise tööprotsessi ja rõivakomplekte, töötleb digitaalselt fotosid ning lisab kliendiraamatusse 9 EKAP Selgitab välja kliendi soovi, kavandab kliendile rõivategumoe ja nõustab materjalide valikul, vormistab moejoonise ja tellimuse kliendiraamatusse Valib kangad ja abimaterjalid rõiva valmistamiseks lähtudes nende omavahelisest sobivusest, tehnoloogilistest omadustest ning hooldustingimustest Konstrueerib ja modelleerib lõiked järgides moejoonist, kliendi mõõte ja kehaproportsioone ning koostab tehnoloogilise töötlemise järjestuse ja ajakava Paigutab ettevalmistatud kangale ratsionaalselt lõiked ning lõikab detailid vastavalt juurdelõikusplaanile ja õmblustehnoloogiale, järgib töökeskkonnaohutuse nõudeid Õmbleb, teeb rõivaproove ja prooviparandusi ning viimistleb rõivaid kasutades X 1/51

2 Naiste mantli õmblemine individuaaltööna töös efektiivseid töövõtteid, järgides ajakava ja tööohutusnõudeid Valmistab rõiva ette kliendile üleandmiseks ja hindab rõiva istuvust, annab soovitusi edaspidiseks rõivahoolduseks Hindab valmisrõiva kohandamise võimalust ning kohandab või parandab rõiva kliendile sobivaks 20 EKAP Selgitab välja kliendi soovi, kavandab kliendile rõivategumoe ja nõustab materjalide valikul, vormistab moejoonise ja tellimuse kliendiraamatusse Valib kangad ja abimaterjalid rõiva valmistamiseks lähtudes nende omavahelisest sobivusest, tehnoloogilistest omadustest ning hooldustingimustest Konstrueerib ja modelleerib lõiked järgides moejoonist, kliendi mõõte ja kehaproportsioone ning koostab tehnoloogilise töötlemise järjestuse ja ajakava Paigutab ettevalmistatud kangale ratsionaalselt lõiked ning lõikab detailid vastavalt juurdelõikusplaanile ja õmblustehnoloogiale, järgib töökeskkonnaohutuse nõudeid Õmbleb, teeb rõivaproove ja prooviparandusi ning viimistleb rõivaid kasutades töös efektiivseid töövõtteid, järgides ajakava ja tööohutusnõudeid Valmistab rõiva ette kliendile üleandmiseks ja hindab rõiva istuvust, annab soovitusi edaspidiseks rõivahoolduseks Hindab valmisrõiva kohandamise võimalust ning vastavalt sellele kohandab või parandab rõiva kliendile sobivaks Ettevõtlus 4 EKAP Koostab ja hindab ärivõimalusi, arvestades iseenda eeldusi ja ettevõtluskeskkonda Kavandab turundustegevused vastavalt äriidees valitud tootele, tarbijale ja turutingimustele Mõistab ettevõtte eelarvestamise, finantseerimise ja majandusarvestuse põhimõtteid lähtudes õigusaktidest ja heast tavast Kavandab ettevõtte asutamise õpitavas valdkonnas lähtudes äriideest ja ettevõtluskeskkonnast. Korraldab ettevõtte juhtimise ja arenduse lähtuvalt ärimudelist ja äriplaanist Kasutab oma õigusi ja täidab kohustusi igapäevasel tegutsemisel Praktika 14 EKAP Planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded tulenevalt praktikajuhendist Töötab praktikaettevõttes, järgib ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, kasutab töötamisel efektiivseid ja ohutuid töövõtteid, täidab kvaliteedinõudeid ning ajakava Planeerib ja kavandab juhendamise protsessi, arvestab juhendavatega ning annab tagasisidet Täidab praktikapäeviku kogu praktikaperioodi vältel ning praktika lõppedes koostab praktika aruande Kogumaht- 60 EKAP Põhiõpingud- 51 EKAP sh Praktika 14 EKAP Valikõpingud- 9 EKAP Rätsep- stilisti, tase 5 õppekavas puudub karjääri planeerimine ja ettevõtluse aluse moodul, sest eelnevas tasemeõppes on läbitud karjääri planeerimine ja ettevõtluse aluse moodul. Käesoleva õppekava ettevõtlusmooduli suunitlus on äriplaani koostamisele, mille raames saab õpilane omandatud ka majanduse ja õiguse ning karjääriplaneerimise teemad. Suhtlemise ja karjääriplaneerimise teemad käsitletakse samuti ka praktika moodulis ning töökeskkonna teemat kõigis erialamoodulites. Valikõpingute moodulid (9 EKAP) Nimetus Maht Õpiväljundid Ettevõtlusõppe baasmoodul 6 EKAP 1. hindab ärivõimalusi, arvestades iseenda eeldusi ja ettevõtluskeskkonda 2. kavandab turundustegevused vastavalt äriidees valitud tootele, tarbijale ja turutingimustele 3. kavandab ettevõtte eelarvestamise, finantseerimise ja majandusarvestuse põhimõtteid lähtudes õigusaktidest ja heast tavast 4. korraldab ettevõtte juhtimise ja arenduse lähtuvalt ärimudelist Masinjoonestamine 3 EKAP tunneb masinprojekteerimisega seotud mõisteid. omab ülevaadet peamistest masinprojekteerimise tarkvarapakettidest. tunneb joonistel kasutatavaid elemente, objekte ja nende omadusi. 2/51

3 kasutab algtasemel masinprojekteerimise tarkvara ja loob lihtsaid kolmemõõtmelisi objekte kasutades lihtsaid tehnikaid ning vahendeid. koostab CAD tarkvara kasutades jooniseid vastavalt ülesandele Soojendusvoodriga püksid 3 EKAP Omab ülevaadet soojendusvoodriga pükste kangastest, voodri- ja vahematerjalidest ning furnituuridest; Kavandab ja joonistab pükste tegumoe, konstrueerib ja modelleerib lõike järgides moejoonist, kliendi mõõte, keha proportsioone Teab soojendusvoodriga pükste õmblemiseks vajalikke põhi- ja väikedetaile ning lõigete kangale paigutamise ja juurdelõikamise põhimõtteid ning õmblustehnoloogiat Koostab soojendusvoodriga pükste õmblemise tehnoloogilise järjestuse ja toote valmimise ajakava Teab konstrueerimisel ja õmblemisel tekkinud vigade tekkepõhjuseid ja mõistab nende mõju järgnevatele töölõikudele Lõikab välja soojendusvoodriga pükste detailid, õmbleb, viimistleb, teeb proove, järgib proovitehnikaid, õmblustehnoloogiat, ajakava ning tööohutus- ja kvaliteedinõudeid, kasutab efektiivseid töövõtteid Rõivalisandite disain ja õmblemine 3 EKAP Kavandab ja joonistab rõivalisandeid, valib materjali, konstrueerib lõike, järgides mõõte 2. Teab rõivalisandite dekoreerimise tehnikaid ja kaunistamise võtteid, juurdelõikamise põhimõtteid ning õmblemise tehnoloogiat 3. Lõikab detailid, õmbleb, viimistleb ja kaunistab rõivalisandeid, järgib tehnoloogiat Rõivaste taaskasutus 3 EKAP 1. Kujundab ja töötleb ümber tekstiilesemeid, taaskasutades erinevaid tekstiile ja rõivaid 2. Lõikab tekstiiltoote detailid, õmbleb, viimistleb, järgides tehnoloogilise töötlemise järjestust ja ajakava Erialane inglise keel rätsep-stilistile 3 EKAP suhtleb igapäevases argisuhtluses suulises kõnes tasemel A1 keelekasutajana inglise keeles selgitab välja kliendi vajadused, rakendades sobivat keelekasutust, hoiakuid ja lugupidavat kultuurilist suhtumist inglise keeles kasutab iseseisvalt inglise keelset kaubandusega seotud põhisõnavara ja nõustab klienti kauba valikus arveldab kliendiga ja lõpetab positiivselt kliendikontakti Valikõpingute valimise võimalused: Õpilasel on võimalik valida 9 EKAP ulatuses valikõpinguid. Koolil on õigus otsustada valikõpingute valikud arvestades kooli võimalusi ja õpilaste soove. Grupp avatakse, kui valikaine on valinud vähemalt 51% kursusel õppijatest. Kui grupp on 10 või vähem õpilast, siis otsustatakse valikõpingu mooduli avamine lihthäälteenamusega. Teistes õppeasutustes läbitud või omandatud valikõpinguid arvestatakse vastavalt varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise põhimõtetele. Spetsialiseerumise võimalused: Naiste ülerõivaste valmistamine, tase 5 Õppekava kontaktisik: Heli Sakk-Hännikäinen kutseõpetaja Telefon, Märkused: Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad: (koos moodulite rakenduskavadega) 3/51

4 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Lisa 1: õppekava rakendusplaan Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine) Õppekava moodulite nimetused ja mahud(ekap) Maht kokku 1. õppeaasta Põhiõpingute moodulid Naiste ülerõivaste kavandamine ja kliendi nõustamine 4 4 Naiste voodriga vesti ja jaki õmblemine individuaaltööna 9 9 Naiste mantli õmblemine individuaaltööna Ettevõtlus 4 4 Praktika Valikõpingute moodulid 9 9 Ettevõtlusõppe baasmoodul 6 6 Masinjoonestamine 3 3 Soojendusvoodriga püksid 3 3 Rõivalisandite disain ja õmblemine 3 3 Rõivaste taaskasutus 3 3 Erialane inglise keel rätsep-stilistile 3 3 4/51

5 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Lisa 2 Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine) Seosed kutsestandardi Rätsep- stilist, tase 5 kompetentside ja eriala õppekava moodulite vahel. Eriala õppekava moodulid Valikõpingute moodulid Kompetentsi nimetus kutsestandardis selgitab välja kliendi soovi, loob kliendiga suheldes positiivse õhkkonna; X X X X X nõustab klienti stiiliküsimustes: tegumoe, materjali, värvide, furnituuri, rõivakandmise etiketi ja valmisrõivaste valimise osas; X X X X X soovitab kliendile terviklikuks rõivaks või komplektiks rõivalisandeid ja kaunistuselemente (nt vööd, ehted); X X X X X X visualiseerib kliendi soovile ja figuurile vastava moejoonise, kasutades moealast infot internetist ja kirjandusest ning erinevaid X X X X X X tehnikaid (joonistamine, telestilistika, fotograafia, fotostilistika) või arvutiprogramme; valib moejoonisest lähtuvalt vajalikud materjalid (põhimaterjal, vooder), furnituuri (nööbid, pandlad, lukud) ja abimaterjalid X X X X (tugevdusmaterjalid, õlakud); võtab kliendilt mõõdud arvestades moejoonist; X X X X X arvestab materjalikogused vastavalt materjali omadustele, moejoonisele ja mõõtudele; X X X X X X hindab kavandi teostatavust, teeb rõiva valmistamise, kohandamise või parandamise maksumuse eelarvestuse; X X X X X kooskõlastab ja vormistab tellimuse. X X X X konstrueerib ja modelleerib juurdelõikuseks vajalikud lõiked (lekaalid) joonestus-ja mõõtevahendite või arvutiga, lähtudes X X X X X mõõtudest ja valitud konstrueerimissüsteemi tabelitest; valmistab materjali ette juurdelõikuseks (nt märgistab defektsed kohad, aurutab, triigib) ja asetab materjali juurdelõikuslauale; X X X X paigutab lekaalid käsitsi või arvutiga materjalile, jälgides materjali lõimesuunda, mustrit, struktuuri ja defekte; X X X X Naiste ülerõivaste kavandamine ja kliendi nõustamine Naiste voodriga vesti ja jaki õmblemine individuaaltööna Naiste mantli õmblemine individuaaltööna Ettevõtlus Praktika Ettevõtlusõppe baasmoodul Masinjoonestamine Soojendusvoodriga püksid 5/51

6 lõikab välja detailid ja väikedetailid (kraed, kandid jne) vastavalt juurdelõikusplaanile; teeb vajalikele abimaterjalide juurdelõikuse X X X X (dubleer, liimiriie, vaheriie); lõikab ja valmistab proovikangast maketi (mulaaži) keerulisemate mudelite või täpsustamist vajavate detalide puhul. X X X X dubleerib vajalikud detailid ja töötleb õmbluste tugevdamiseks lõikeservad liimipaelaga vastavalt materjali ja toote eripärale X X X X kontrollib detailide vastavust lekaalidele, vajadusel teeb parandused; X X X X õmbleb kokku eseme detailid ja tehnoloogilised sõlmed käsitsi või õmblusseadmetega järgides valitud tehnoloogiat, märgistust, X X X X vastasmärke ja õmblusvarusid; teeb kuumniisket töötlemist töö erinevatel etappidel arvestades materjali omadustega; X X X X kontrollib rõivaproovides valmistatava rõiva istuvust, sobitab õmmeldava rõivaeseme tellija figuurile, tuvastab ja märgistab X X X X istuvusvead, nõustab tellijat proovide käigus; lisab tegumoele vastavad lisadetailid (kaunistuselemendid jm); X X X X lõikab välja voodri- ja täpsustatud väikedetailid vastavalt põhidetailidele; X X X X õmbleb rõiva, viies sisse prooviparandused vastavalt märgistusele, lisab ja õmbleb kinnituselemendid (nööbid, haagid, lukud), X X X X paelad jm furnituuri; kohandab tellija valmisrõiva figuurile sobivaks: muudab rõiva pikkust ja laiust, lühendab varrukaid või muudab tellija valmisrõiva X X X X stiili (nt kitsendab revääre, püksisääri, vahetab valmisrõiva voodrit või asendab detaile. triigib ja/või pressib toote, arvestades materjali koostist ja omadusi; X X X X hindab visuaalsel vaatlusel toote kvaliteeti; X X X X korrastab toote, kasutades rõivamaterjalile sobivaid puhastusvõtteid hooldusvahendeid (vajadusel); X X X X valmistab toote ette turvaliseks hoiustamiseks ja transportimiseks, vajadusel kasutab kaitsekatteid; X X X X annab soovitusi toote kasutuse ja hoolduse osas, vastavalt materjalile ja hooldusmärgistusele. X X X X arendab teenuse ja kujundab selle hinna, lähtudes sihtgrupist, ettevõtluskuludest ja turuhindadest; X X X X leiab võimalusi teenuse tutvustamiseks ja müügiks; X X X X hindab müügikanali sobivust teenuse turundamiseks; X X X X korraldab meeskonna töö: planeerib tellimustööd, määrab ajagraafiku ja leiab ressursid; X X X X võtab vastu juhtimisega seotud otsuseid ja vastutab nende täitmise eest; X X X X annab arusaadavalt edasi kutsealaseid teadmisi ja oskusi: planeerib ja kavandab juhendamise protsessi, valib juhendamise stiili, X X X X arvestab juhendatava vajadusi ja eeldusi; hindab juhendatavate tegevust ja annab konstruktiivset tagasisidet X X X X valib moejoonisest lähtuva õmblustehnoloogia mantli, ülerõivajaki (tänavajaki) või jope õmblemiseks; X X X planeerib töö käigu ja ajakava, määrab tööde järjekorra, arvestades eesolevate tellimustööde mahtu ja tellija vajadusi; X X X komplekteerib ja valmistab ette vastavalt tööjuhendile või kavandile materjalid, abimaterjalid ja töövahendid; X X X korraldab ohutu ja käepärase töökoha. X X X 6/51

7 kasutab töös arvutit baasmoodulites Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus ja standardmoodulites X X X X X X X X Esitlus, Andmebaasid ja Koostöö internetis nõutud tasemel kasutab võõrkeelt tasemel A2 komponent Mõistmine erialase dokumentatsiooni lugemiseks; X X X X X X X X kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, siirdub kiirelt ja sujuvalt ühelt tegevuselt teisele; X X X X X hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks; X X X X X loob head suhted klientide ja kolleegidega: suudab aktiivselt kuulata, toetada ja innustada ja lahendada ettetulevaid probleeme; X X X X X järgib säästva materjalikasutuse põhimõtteid; X X X X X X tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, võttes oma tegevuses arvesse töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse reegleid; X X X X X X X X arvestab autorikaitse, tarbijakaitsega seotud aspektidega; X X X X X X X X kasutab eesmärgipäraselt kaasaegseid õmblustehnoloogiaid ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi; X X X X X X X X orienteerub õmblusalases terminoloogias, dokumentatsioonis ja leppemärkides. X X X X X X X X X tähistatakse, millises moodulis antud kompetentsi tegevusnäitaja omandatust hinnatakse 7/51

8 Pärnumaa Kutsehariduskeskus 5. taseme kutseõppe õppekava Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm keskhariduse omandanud õpilane statsionaarne - koolipõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 1 Naiste ülerõivaste kavandamine ja kliendi nõustamine 4 Heli Sakk-Hännikäinen, Värdi Soomann, Lembit Miil Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Puuduvad Õpetusega taotletakse, et õppija nõustab tellijat rõivastumisstiili ja rõivakandmise etiketi küsimustes, et leida esteetiline ja sobiv lahendus ning kavandab tellijale sobivad rätseparõivad. Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde 36 t 20 t 48 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Kaardistab kliendi soovi ja vajaduse ning loob sellest lähtuvalt stiilikaardi erinevates tehnikates, sh arvutiprogramme kasutades teoreetiline töö: 18 praktiline töö: 26 kokku: 44 Kavandab ja loob ülesandest lähtuvalt kliendi stiilikaardi, arvestades kliendi figuuri ja kasutades erinevaid tehnikaid sh IT lahendusi ning esitleb seda kaasõpilastele 1. Põhi ja väikedetailide joonistamine, rõivaste joonistamine 2. Figuuri joonistamine 3. Figuuritüübid 4. Värvitüübid 5. Stiilikaardi koostamise põhitõed 5. Lectra programmi Kaledo kasutamine 6. Erialaste arvutiprogrammide lühitutvustus loeng joonistamine/värvimine visandamine vaatlus arutelu näitlikustamine 1. Määrab figuuri ja värvitüübi 2.Erinevatele figuuri- ja värvitüüpidele rõivaste joonistamine - figuuri joonis, detailide joonised, värvilised rõivaste joonised 3. Juhendi alusel Lectra programmi Kaledo kasutades etteantud figuurile detailse rõivakomplekti joonistamine Tööleht Kaardistab kliendi soovi ja vajaduse ning loob sellest lähtuvalt stiilikaardi erinevates tehnikates, sh arvutiprogramme kasutades. Hindamisülesanded 8/51

9 Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Tööleht 1. Määrab figuuri ja värvitüübi 2.Erinevatele figuuri- ja värvitüüpidele rõivaste joonistamine - figuuri joonis, detailide joonised, värvilised rõivaste joonised 3. Juhendi alusel Lectra programmi Kaledo kasutades etteantud figuurile detailse rõivakomplekti joonistamine Hindekriteeriumid hindamine : 1. Määrab figuuri ja värvitüübi 2. Erinevatele figuuri- ja värvitüüpidele rõivaste joonistamine - figuuri joonis, detailide joonised, värvilised rõivaste joonised. 3. Lectra programmi Kaledo kasutades etteantud figuurile rõivadetailide ja rõivakomplekti joonistamine. Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Nõustab ja koostab kliendile garderoobi lähtudes figuuritüübist, riietumisstiilist ja etiketist, kasutab moealast sõnavara ka võõrkeeles teoreetiline töö: 8 iseseisev töö: 10 kokku: 18 Nõustab klienti garderoobi koostamisel, rõivaste ja rõivalisandite kombineerimisel ning põhjendab pakutud lahendusi vajadusel ka võõrkeeles. Koostab juhendi alusel sündmusest ja etiketist lähtuva rõivastuse stiilikaardi ning esitleb ja põhjendab pakutud lahendust 1. Kaasaegsed moesuunad - moeterminid, moeloojad ja moeikoonid. 2. Riietumise stiilid. 3. Riietumise etikett. näitlikustamine praktiline töö 1. Nimetab moekunsti arenguperioode, kaasaegseid moesuundi ja moeloojaid. 2. Nimetab erinevaid riietumisstiile ja lisab need stiilikaardile. 3. Koostab ja joonistab garderoobi erinevate sündmuste puhul, järgides etiketi reegleid. Ettekanne/esitlus Probleemsituatsiooni lahendamine Kasutab kliendiga suheldes moetermineid, tutvustab erinevaid riietumisstiile ja etiketi reegleid vastavalt sündmusele. Koostab ja joonistab garderoobi erinevate sündmuste puhul, järgides etiketi reegleid. Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Digiteerib põhilõikeid ja modelleerib lõiget, vormistab tehnoloogilise töötlemise järjestuse kasutades arvutiprogramme ning arhiveerib kliendiraamatusse Digiteerib lõikeid ja modelleerib moejoonisest lähtuvalt Lectra programmiga Modaris ning lisab need stiilikaardile (arhiveerib kliendiraamatusse), selgitab oma tegevust Vormindab arvutis tehnoloogilise töötlemise 1. Tööakna tutvustus 2. Seadistamine, valimine 3. Dokumentide sissetoomine 4. Tekst 5. Mõõtmine 6. Lõigete modelleerimine Lectra programmi abil praktiline töö näitlikustamine 9/51

10 teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 16 kokku: 20 järjestuse alusel skeeme ja jooniseid 1. juhendi alusel Lectra programmi Modaris kasutades ühe toote lõigete digiteerimine ja modelleerimine 2. tehnoloogilise töötlemise järjestuse koostamine digiteeritud toote kohta 3. arvutis toote tehnoloogilise töötlemise järjestuse alusel skeemide ja jooniste vormindamine digiteerib põhilõikeid ja modelleerib lõiget, vormindab tehnoloogilise töötlemise järjestuse kasutades arvutiprogramme ning arhiveerib kliendiraamatusse. Juhendi alusel ühe toote lõigete digiteerimine ja modelleerimine, kasutades Lectra programmi. Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Pildistab visualiseerimise tööprotsessi ja rõivakomplekte, töötleb digitaalselt fotosid ning lisab kliendiraamatusse teoreetiline töö: 6 praktiline töö: 6 iseseisev töö: 10 kokku: 22 Pildistab juhendi alusel visualiseerimise tööprotsessi, rõivakomplekte. Töötleb fotod fototöötlusprogrammi kasutades ning lisab fotod loodud kliendiraamatusse. 1. Kärpimine 2. Pööramine 3. Perspektiivi kohendamine 4. Üle ja alavalgustus 5. Värvikõverate kohendamine 6. Värvustasakaal 7. Heledus, kontrastsus, gamma 8. Fotode vähendamine ja suurendamine 9. Fotolt objektide eemaldamine või lisamine 10 Autoriõiguse litsentsi lisamine oma tööle praktiline töö iseseisev töö Õpilane pildistab ja töötleb iseseisvalt 3 fotot mis vastaks juhendis etteantud kriteeriumitele. Esitleb neid kaasõpilastele. Pildistab juhendi alusel visualiseerimise tööprotsessi, rõivakomplekte Töötleb fotod fototöötlusprogrammi kasutades ning lisab fotod loodud kliendiraamatusse. Õpilane pildistab ja töötleb iseseisvalt 3 fotot mis vastaks juhendis etteantud kriteeriumitele. Esitleb neid kaasõpilastele. Fotode tegemine ja töötlemine vastavalt õpetaja poolt antud juhendile. 10/51

11 Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine Mooduli hinne kujuneb kõigi teemade juures kirjeldatud hindamiskriteeriumite õpiväljundite saavutamisel. Kõik õpiväljundid on saavutatud lävendi tasemel ja väljendatakse sõnaga "arvestatud" (A). Kui õpiväljundid saavutatakse lävendi tasemest madalamal tasemel, siis on tulemus ebapiisav ehk "mittearvestatud" (MA). Õpilane sooritab järgmised tööd: Kliendi stiilikaardi koostamine mis koosneb: 1. Kliendi temperamendi ja elustiili kirjeldus. 2. Kliendi isikliku värvikaardi koostamine. 3. Kliendi figuuri- ja värvitüübile omaste rõivaste joonistamine- figuuri joonis, detailide joonised, värvilised rõivaste joonised. 4. Kliendile garderoobi koostamine ja joonistamine erinevate sündmuste puhul, järgides etiketi reegleid. mitteeristav hindamine Õppematerjalid Manninen, I. Eesti rahvariiete ajalugu. Eesti Rahva Muuseum 2009 Henderson,V. Henshow,P. Enesekindlaks värvide abil Odamees Tammert, M. Värviõpetus teoorias, Tallinna Tehnikakõrkool, /51 Tartotti, M. Riietumise peen kunst, Odamees, 2000 Drudi, E. Pasi, Tizian. Figure drawing for fashion desing. The pepin press. 11/51

12 Pärnumaa Kutsehariduskeskus 5. taseme kutseõppe õppekava Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Keskhariduse omandanud õpilane statsionaarne - koolipõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 2 Naiste voodriga vesti ja jaki õmblemine individuaaltööna 9 Heli Sakk-Hännikäinen Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Puuduvad Õpetusega taotletakse, et õppija konstrueerib vesti ja jaki lõiked vastavalt figuurilt võetud mõõtudele, õmbleb ja viimistleb tooted kasutades sobivat tehnoloogiat ja järgides tehnoloogilist järjestust, täidab tööohutuse ja kvaliteedinõudeid Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde 30 t 65 t 139 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Selgitab välja kliendi soovi, kavandab kliendile rõivategumoe ja nõustab materjalide valikul, vormistab moejoonise ja tellimuse kliendiraamatusse teoreetiline töö: 8 iseseisev töö: 8 kokku: 16 Joonistab kirjelduse järgi erinevaid vesti ja jaki moejooniseid, lisab sobiva materjali, võtab kliendilt vajalikud mõõdud 1. Kliendiga suhtlemine 2. Moejooniste joonistamine kirjelduse järgi 3. Materjalide valik lähtuvalt kliendi figuuri eripärast ja soovitud tootest Loeng, näitlikustamine, arutelu, iseseisev töö, enesehindamine Selgitab moekirjelduse alusel kliendi soovi, kavandab ja joonistab vähemalt kolm vesti ja kolm jaki tegumoodi, lisab sobivad materjalid, põhjendab tegumoe soovitust. Selgitab moekirjelduse alusel kliendi soovi, kavandab ja joonistab vähemalt kolm vesti ja kolm jaki tegumoodi, lisab sobivad materjalid, põhjendab tegumoe soovitust. Joonistada kliendi figuurist ja soovist lähtuvalt 3 vesti ning jaki moejoonist leida sobivad värvitoonid ja materjali näidised jooniste juurde 12/51

13 Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Valib kangad ja abimaterjalid rõiva valmistamiseks lähtudes nende omavahelisest sobivusest, tehnoloogilistest omadustest ning hooldustingimustest teoreetiline töö: 8 iseseisev töö: 11 kokku: 19 Selgitab kliendi soovi, nõustab ja kavandab vähemalt kaks tegumoodi, võtab mõõdud lähtudes autori- ja tarbijakaitsega seotud aspektidega Arvutab tellimustöö eripärast lähtuvalt õmblemiseks vajamineva kanga koguse ja teenuse hinna, lähtudes töömahukusest Vesti ja jaki kangad. Abimaterjalid, vahematerjalid, nende sobivus põhikangaga. Voodriga vesti ja jaki kangastest lähtuvad hooldusnõuded Interaktiivne loeng, näidiste demonstratsioon, iseseisev töö Koostada kirjalikult juhendi alusel kaupluses müüdavate voodriga vestide ja jakkide põhjal ülevaate õmblemiseks kasutatavatest kangastest ja teha selle põhjal ettekanne klassis. Ülesanne/harjutus Nimetab ülesande põhjal voodriga vesti ja jaki õmblemiseks kasutatavaid põhimaterjale, kasutades erialast sõnavara, kirjeldab hooldusnõudeid; valib ja nimetab kanganäidiste põhjal sobivaid abi- ja vahematerjale, kirjelda kasutusvaldkondi ja tehnoloogilisi omadusi; valib ülesande alusel tootele furnituuri, põhjendab oma valikuid Õpilane koostab kirjalikult juhendi alusel kaupluses müüdavate voodriga vestide ja jakkide põhjal ülevaate õmblemiseks kasutatavatest kangastest Voodriga vesti ja jaki õmblemisel kasutatavate erinevate vahematerjalide tehnoloogiliste omaduste praktilised katsetused. Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Konstrueerib ja modelleerib lõiked järgides moejoonist, kliendi mõõte ja kehaproportsioone ning koostab tehnoloogilise töötlemise järjestuse ja ajakava teoreetiline töö: 10 iseseisev töö: 10 kokku: 20 Konstrueerib vesti ja jaki lõike vastavalt võetud mõõtudele ning figuuri iseärasusi arvestades Modelleerib erinevate tegumoodidega tooteid Loetleb juhendi alusel vesti ja jaki detaile ning nimetab toodete detailidele lisatavad õmblusvarud ja vastasmärgid Koostab tootele tehnoloogile järjestuse ja valmimise ajakava 1. Konstrueerimiseks vajalikud mõõdud ja avaruslisad 2. Vesti lõike konstrueerimine, modelleerimine vastavalt moejoonisele 3. Jaki lõike konstrueerimine, modelleerimine vastavalt moejoonisele 4. Detailide nimetused 5. Tehnoloogilise töötlemise järjestuse koostamine 6. Ajakava Interaktiivne loeng, näidiste demonstratsioon, iseseisev töö Võtab figuurilt mõõte, konstrueerib vesti ja jaki lõike vastavalt võetud mõõtudele ning figuuri 13/51

14 iseärasusi arvestades, modelleerib erinevate tegumoodidega naiste veste ja jakke Võtab figuurilt mõõte, konstrueerib vesti ja jaki lõike vastavalt võetud mõõtudele ning figuuri iseärasusi arvestades, modelleerib erinevate tegumoodidega naiste veste ja jakke. Konstrueerib tööjuhendi alusel vesti ja jaki lõike vastavalt figuurilt võetud mõõtudele. Modelleerib vesti lõike vastavalt kliendi soovile ja moejoonisele. Koostab tehnoloogilise töötlemise järjestuse ja paneb paika ajakava Võtab kliendilt mõõdud, konstrueerib ja modelleerib tooted Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Paigutab ettevalmistatud kangale ratsionaalselt lõiked ning lõikab detailid vastavalt juurdelõikusplaanile ja õmblustehnoloogiale, järgib töökeskkonnaohutuse nõudeid teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 9 iseseisev töö: 6 kokku: 19 Selgitab juhendi alusel vesti ja jaki lõigete kangale paigutamise ja juurdelõikamise põhimõtteid, paigutab ettevalmistatud kangale ratsionaalselt lõiked. Nimetab juhendi alusel tugevdamist vajavad vesti ja jaki detailid ning selgitab nende juurdelõikamise põhimõtteid. Lõikab detailid vastavalt juurdelõikusplaanile ja õmblustehnoloogiale. Järgib töökeskkonnaohutuse nõudeid 1. Kangale paigutus 2. Vajalikud õmblusvarud ja vastasmärgid 3. Tugevduskangaga juurdelõikus 4. Dubleerimine, pidepaela kinnitamine Interaktiivne loeng, näidiste demonstratsioon, iseseisev töö Lõigete kangale paigutamine ja vajalike õmblusvarude ning vastasmärkide märkimine, juurdelõikuse teostamine, abimaterjalide juurdelõikus, detailide kuumniiske töötlemine. Ülesanne/harjutus Lõigete kangale paigutamine ja vajalike õmblusvarude ning vastasmärkide märkimine, juurdelõikuse teostamine, abimaterjalide juurdelõikus, detailide kuumniiske töötlemine. Koostada M 1:4 toodete kangale paigutused Lõigete kangale paigutamine ja vajalike õmblusvarude ning vastasmärkide märkimine, abimaterjalide juurdelõikus, detailide kuumniiske töötlemine Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine 14/51

15 Õmbleb, teeb rõivaproove ja prooviparandusi ning viimistleb rõivaid kasutades töös efektiivseid töövõtteid, järgides ajakava ja tööohutusnõudeid praktiline töö: 112 iseseisev töö: 12 kokku: 124 Õmbleb kliendile vesti ja jaki kasutades ratsionaalseid töövõtteid Järgides tehnoloogilist järjestust ning täites tööohutuse ja kvaliteedinõudeid Teeb kliendile proovi, viib sisse parandused ning põhjendab paranduste vajadust 1. Toodete valmistamine prooviks, kliendile proovi tegemine, varrukate töötlemine ja tootele ühendamine, prooviparandused, rõiva õmblemine ja kuumniiske töötlemine. Õpilane lõikab välja kliendi tellimusel vesti ja jaki põhi- voodri- ning tugevdusdetailid ja teostab esialgse kuumniiske töötlemise; õmbleb ja viimistleb kliendile tooted kasutades ratsionaalseid töövõtteid, järgides tehnoloogilist järjestust ning täites tööohutuse ja kvaliteedinõudeid, teostab proove ja prooviparandusi ning põhjendab nende vajadust. Annab koos juhendajaga hinnangu oma töö kvaliteedile Õpilane lõikab välja kliendi tellimusel vesti ja jaki põhi- voodri- ning tugevdusdetailid ja teostab esialgse kuumniiske töötlemise; õmbleb ja viimistleb kliendile tooted kasutades ratsionaalseid töövõtteid, järgides tehnoloogilist järjestust ning täites tööohutuse ja kvaliteedinõudeid, teostab proove ja prooviparandusi ning põhjendab nende vajadust. Annab koos juhendajaga hinnangu oma töö kvaliteedile. Prooviks ettevalmistused, prooviparanduste märkimine, vaheetappide teostamine Vesti ja jaki õmblemine Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Valmistab rõiva ette kliendile üleandmiseks ja hindab rõiva istuvust, annab soovitusi edaspidiseks rõivahoolduseks praktiline töö: 4 kokku: 4 Annab hinnangu töö kvaliteedile. Teostab lõppviimistluse ja pakkimise 1. Lõppviimistlus 2. Furnituur 3. Toote pakendamine Näitlikustamine, enesehindamine, iseseisev töö Teostab lõppviimistluse vestile ja jakile, hindab toodete istuvust kliendi seljas ja teavitab klienti toodete hooldusjuhistest, pakendab tooted kliendile üleandmiseks. Annab hinnangu töö kvaliteedile. Teostab lõppviimistluse ja pakkimise. 15/51

16 Pakendamise läbimõtlemine Praktika Lõpp- pressimine, kliendi seljas istuvuse kontroll Õpiväljund 7 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Hindab valmisrõiva kohandamise võimalust ning kohandab või parandab rõiva kliendile sobivaks praktiline töö: 14 iseseisev töö: 18 kokku: 32 Teostab kliendi soovist lähtuvalt parandustöid 1. Vesti parandamine, kehaosa laiemaks/kitsamaks tegemine, voodri välja vahetamine 2. Jaki parandamine, kehaosa, varrukate kitsamaks /laiemaks tegemine, pikemaks/ lühemaks tegemine, taskute parandamine, krae ja kinnise uuendamine, voodri vahetus Loeng, näitlikustamine, arutelu, iseseisev töö, enesehindamine Toote parandamine/muutmine vastavalt kliendi soovile, kasutades ennastsäästvaid töövõtteid. Analüüs Toote parandamine/muutmine vastavalt kliendi soovile, kasutades ennastsäästvaid töövõtteid. Märkmete ja näidiste tegemine Parandustööde teostamine Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine Õppematerjalid Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb protsessihinnete koondhindest ja õpiväljundite omandamisel sooritatud iseseisvatest töödest: kliendi mõõtudega vesti ja jaki konstrueerimine ja modelleerimine 3 erineva vesti ja jaki tegumoe joonistamine, rõivalisandite ning põhi-, voodri-, abi- ja vahematerjalide valimine vesti ja jaki valmistamise ajakava koostamine vesti ja jaki töötlemise kavandi (moejoonis, moekirjeldus, tehnoloogiline järjestus, tehnoloogilised skeemid) koostamine töötulemuste analüüs ja praktilistest töödest: kliendile vesti ja jaki õmblemine (kliendilt mõõtude võtmine, lõigete konstrueerimine ja modelleerimine, toodete õmblemine, proovide teostamine, lõppviimistlus, kvaliteedi kontrollimine ja hinnangu andmine oma tööle) mitteeristav hindamine K. Sokk O. Soone "Õmbleme ise" Liivia Kivilo "Õmblemine" Liivia Kivilo "Õmbleme veel" 16/51

17 "TAILORING, a step-by-step guide to creating beautiful costomized garments" Ajakiri "Rundschau" Ajakiri "Ateльe 17/51

18 Pärnumaa Kutsehariduskeskus 5. taseme kutseõppe õppekava Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Keskhariduse omandanud õpilane statsionaarne - koolipõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 3 Naiste mantli õmblemine individuaaltööna 20 Heli Sakk-Hännikäinen Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Puuduvad Õpetusega taotletakse, et õppija konstrueerib mantli lõiked vastavalt figuurilt võetud mõõtudele, õmbleb ja viimistleb tooted kasutades sobivat tehnoloogiat ja järgides tehnoloogilist järjestust, täidab tööohutuse ja kvaliteedinõudeid Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde 56 t 111 t 353 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Selgitab välja kliendi soovi, kavandab kliendile rõivategumoe ja nõustab materjalide valikul, vormistab moejoonise ja tellimuse kliendiraamatusse teoreetiline töö: 14 iseseisev töö: 6 kokku: 20 Selgitab kliendi soovi, nõustab ja kavandab vähemalt kaks tegumoodi, võtab mõõdud lähtudes autori- ja tarbijakaitsega seotud aspektidega. Arvutab tellimustöö eripärast lähtuvalt õmblemiseks vajamineva kanga koguse ja teenuse hinna, lähtudes töömahukusest 1. Kliendiga suhtlemine 2. Moejooniste joonistamine kirjelduse järgi 3. Materjalide valik lähtuvalt kliendi figuuri eripärast ja soovitud tootest Interaktiivne loeng, näidiste demonstratsioon, iseseisev töö Selgitab moekirjelduse alusel kliendi soovi, kavandab ja joonistab vähemalt kolm mantli tegumoodi, lisab sobivad materjalid, põhjendab tegumoe soovitust Arutlus Suuline esitus Enesehindamine Selgitab moekirjelduse alusel kliendi soovi, kavandab ja joonistab vähemalt kolm mantli tegumoodi, lisab sobivad materjalid, põhjendab tegumoe soovitust 18/51

19 Joonistab kliendi figuurist ja soovist lähtuvalt 3 mantli moejoonist. Leiab sobivad värvitoonid ja materjali näidised jooniste juurde Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Valib kangad ja abimaterjalid rõiva valmistamiseks lähtudes nende omavahelisest sobivusest, tehnoloogilistest omadustest ning hooldustingimustest teoreetiline töö: 8 iseseisev töö: 12 kokku: 20 Oskab soovitada lähtuvalt kliendi vajadusest ja isikupärast tootele vastavaid kangaid ja abimaterjale Tunneb kangaste hooldusnõudeid ja oskab neid kliendile selgitada 1. Mantli kangad. 2. Abimaterjalid, vahematerjalid, nende sobivus põhikangaga. 3. Mantli kangastest lähtuvad hooldusnõuded Interaktiivne loeng, näidiste demonstratsioon, iseseisev töö Koostab kirjalikult juhendi alusel kaupluses müüdavate mantli põhjal ülevaate õmblemiseks kasutatavatest kangastest ja teeb selle põhjal ettekanne klassis Suuline esitus Probleemsituatsiooni lahendamine Nimetab ülesande põhjal mantlite õmblemiseks kasutatavaid põhimaterjale, kasutades erialast sõnavara, kirjeldab hooldusnõudeid; valib ja nimetab kanganäidiste põhjal sobivaid abi- ja vahematerjale, kirjeldab kasutusvaldkondi ja tehnoloogilisi omadusi; valib ülesande alusel tootele furnituuri, põhjendab oma valikuid. Õpilane koostab kirjalikult juhendi alusel kaupluses müüdavate mantlite põhjal ülevaate õmblemiseks kasutatavatest kangastest. Mantli õmblemisel kasutatavate erinevate vahematerjalide tehnoloogiliste omaduste praktilised katsetused. Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Konstrueerib ja modelleerib lõiked järgides moejoonist, kliendi mõõte ja kehaproportsioone ning koostab tehnoloogilise töötlemise järjestuse ja ajakava teoreetiline töö: 16 praktiline töö: 60 iseseisev töö: 24 kokku: 100 Konstrueerib mantli lõike vastavalt võetud mõõtudele ning figuuri iseärasusi arvestades Modelleerib erinevate tegumoodidega tooteid; loetleb juhendi alusel mantli detaile ning nimetab toodete detailidele lisatavad õmblusvarud ja vastasmärgid Koostab tootele tehnoloogilise järjestuse ja valmimise ajakava Õmbleb tööjuhendi järgi erinevaid tootesõlmi 1. Konstrueerimiseks vajalikud mõõdud ja avaruslisad 2. Mantli lõike konstrueerimine, modelleerimine vastavalt moejoonisele 3. Detailide nimetused 4. Tehnoloogilise töötlemise järjestuse koostamine 5. Tootesõlmede tehnoloogia (tõmblukuga-, küljeõmblustesse- ning voodriga pealeõmmeldud taskute töötlemine, salakinniste (sh tõmblukuga) töötlemine, allääre töötlemine, mahapööratava krae ja kapuutsi õmblemine ja kaelakaarega ühendamine) 5. Ajakava Interaktiivne loeng, näidiste demonstratsioon, iseseisev töö, enesehindamine 19/51

20 Võtab figuurilt mõõte, konstrueerib mantli lõike vastavalt võetud mõõtudele ning figuuri iseärasusi arvestades, modelleerib erinevate tegumoodidega naiste mantleid, esitab õmmeldud tootesõlmed Võtab figuurilt mõõte, konstrueerib mantli lõike vastavalt võetud mõõtudele ning figuuri iseärasusi arvestades, modelleerib erinevate tegumoodidega naiste mantleid. Õmbleb tööjuhendi järgi erinevaid tootesõlmi (taskud, salakinnised, mahapööratav krae, kapuuts) Konstrueerib tööjuhendi alusel mantli lõike vastavalt figuurilt võetud mõõtudele. Modelleerib mantlii lõike vastavalt kliendi soovile ja moejoonisele. Koostab tehnoloogilise töötlemise järjestuse ja paneb paika ajakava Kliendilt mõõdude võtmine, mantli konstrueerimine ja modelleerimine Tõmblukuga-, küljeõmblustesse- ning voodriga pealeõmmeldud taskute töötlemine Salakinniste (sh tõmblukuga) töötlemine Mantli allääre töötlemine Mahapööratava krae ja kapuutsi töötlemine ning ühendamine kaelakaarega Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Paigutab ettevalmistatud kangale ratsionaalselt lõiked ning lõikab detailid vastavalt juurdelõikusplaanile ja õmblustehnoloogiale, järgib töökeskkonnaohutuse nõudeid teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 14 iseseisev töö: 12 kokku: 30 Selgitab juhendi alusel mantli lõigete kangale paigutamise ja juurdelõikamise põhimõtteid, paigutab ettevalmistatud kangale ratsionaalselt lõiked Nimetab juhendi alusel tugevdamist vajavad mantli detailid ning selgitab nende juurdelõikamise põhimõtteid Lõikab detailid vastavalt juurdelõikusplaanile ja õmblustehnoloogiale Järgib töökeskkonnaohutuse nõudeid 1. Kangale paigutus 2. Vajalikud õmblusvarud ja vastasmärgid 3. Tugevduskanga juurdelõikus 4. Dubleerimine, pidepaela kinnitamine Loeng, näitlikustamine, arutelu, praktiline töö, iseseisev töö, enesehindamine Paigutab lõiked kangale ja märgib vajalikud õmblusvarud ning vastasmärkid, lõikab välja põhi-, voodri- ja tugevdusdetailid, teostab esialgse kuumniiske töötlemise. Paigutab lõiked kangale ja märgib vajalikud õmblusvarud ning vastasmärgid, lõikab välja kliendi tellimusel mantli põhi-, voodri- ja tugevdusdetailid, teostab esialgse kuumniiske töötlemise. Koostab lõigete kanagale paigutused M1:4 Lõigete kangale paigutamine ja vajalike õmblusvarude ning vastasmärkide märkimine Juurdelõikuse teostamine Detailide esialgne kuumniiske töötlemine 20/51

21 Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Õmbleb, teeb rõivaproove ja prooviparandusi ning viimistleb rõivaid kasutades töös efektiivseid töövõtteid, järgides ajakava ja tööohutusnõudeid praktiline töö: 253 iseseisev töö: 45 kokku: 298 Õmbleb kliendile mantli kasutades ratsionaalseid töövõtteid järgides tehnoloogilist järjestust ning täites tööohutuse ja kvaliteedinõudeid Teeb kliendile proovi, viib sisse parandused ning põhjendab paranduste vajadust 1. Toodete valmistamine prooviks 2. Kliendile proovi tegemine 3. Varrukate töötlemine ja tootele ühendamine 4. Prooviparandused 5. Rõiva õmblemine ja kuumniiske töötlemine loeng, iseseisev töö, praktiline töö, enesehindamine, analüüs Õmbleb ja viimistleb kliendile mantli kasutades ratsionaalseid töövõtteid, järgides tehnoloogilist järjestust ning täites tööohutuse ja kvaliteedinõudeid, teostab proove ja prooviparandusi ning põhjendab nende vajadust. Annab koos juhendajaga hinnangu oma töö kvaliteedile. Õmbleb ja viimistleb kliendile mantli kasutades ratsionaalseid töövõtteid, järgides tehnoloogilist järjestust ning täites tööohutuse ja kvaliteedinõudeid, teostab proove ja prooviparandusi ning põhjendab nende vajadust. Annab koos juhendajaga hinnangu oma töö kvaliteedile. Ettevalmistab toote proovideks 1. Mantli õmblemine ja viimistlemine 2. Proovide ning prooviparanduste teostamine Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Valmistab rõiva ette kliendile üleandmiseks ja hindab rõiva istuvust, annab soovitusi edaspidiseks rõivahoolduseks teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 10 kokku: 14 Annab hinnangu töö kvaliteedile; teostab lõppviimistluse ja pakkimise 1. Lõppviimistlus 2. Furnituur 3. Toote pakendamine Loeng, iseseisev töö, praktiline töö, enesehindamine, analüüs Teostab lõppviimistluse mantlile, hindab toodete istuvust kliendi seljas ja teavitab klienti toodete hooldusjuhistest, pakendab tooted kliendile üleandmiseks. Probleemsituatsiooni lahendamine 21/51

22 Teostab lõppviimistluse mantlile, hindab toodete istuvust kliendi seljas ja teavitab klienti toodete hooldusjuhistest, pakendab mantli kliendile üleandmiseks. Mantli lõpp-pressimine Kliendi seljas istuvuse kontroll. Toote pakendamine kliendile üleandmiseks. Õpiväljund 7 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Hindab valmisrõiva kohandamise võimalust ning vastavalt sellele kohandab või parandab rõiva kliendile sobivaks teoreetiline töö: 10 praktiline töö: 16 iseseisev töö: 12 kokku: 38 Teostab kliendi soovist lähtuvalt parandustöid 1. Mantli parandamine, toote laiemaks/kitsamaks tegemine, varrukate kitsamaks /laiemaks tegemine, pikemaks/ lühemaks tegemine, taskute parandamine, krae ja kinnise uuendamine, voodri vahetus Loeng, näitlikustamine, praktiline töö, iseseisev töö Parandab/muudab tooted vastavalt kliendi soovile, kasutades ennastsäästvaid töövõtteid. Analüüs Parandab/muudab tooted vastavalt kliendi soovile, kasutades ennastsäästvaid töövõtteid. Teeb näidised Parandustööde teostamine Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine Mooduli hinne kujuneb kõigi teemade juures kirjeldatud hindamiskriteeriumite õpiväljundite saavutamisel. Kõik õpiväljundid on saavutatud lävendi tasemel ja väljendatakse sõnaga arvestatud (A). Kui õpiväljundid saavutatakse lävendi tasemest madalamal tasemel, siis on tulemus ebapiisav ehk mittearvestatud (MA). Õpilane sooritab järgmised tööd: Kliendi stiilikaardi koostamine mis koosneb: 1. Kliendi temperamendi ja elustiili kirjeldus. 2. Kliendi isikliku värvikaardi koostamine. 3. Kliendi figuuri- ja värvitüübile omaste rõivaste joonistamine - figuuri joonis, detailide joonised, värvilised rõivaste joonised. 4. Kliendile garderoobi koostamine ja joonistamine erinevate sündmuste puhul, järgides etiketi reegleid. mitteeristav hindamine Õppematerjalid Manninen, I. Eesti rahvariiete ajalugu. Eesti Rahva Muuseum /51

23 Henderson,V. Henshow,P. Enesekindlaks värvide abil Odamees Tammert, M. Värviõpetus teoorias, Tallinna Tehnikakõrkool, 2000 Tartotti, M. Riietumise peen kunst, Odamees, 2000 Drudi, E. Pasi, Tizian. Figure drawing for fashion desing. The pepin press. 23/51

24 Pärnumaa Kutsehariduskeskus 5. taseme kutseõppe õppekava Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Keskhariduse omandanud õpilane statsionaarne - koolipõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 4 Ettevõtlus 4 Heli Sakk-Hännikäinen, Ille Kukk, Riina Tomast Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Õppija on läbinud baasmooduli "Karjääri planeerimise ja ettevõtluse alused" Õpetusega taotletakse, et õpilasel on valmisolek (teadmised, oskused, hoiakud) olla ettevõtlik töötaja ja luua ning juhtida ettevõtet õmblustöö ja iluteeninduse valdkonnas. Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde 86 t 40 t 52 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Koostab ja hindab ärivõimalusi, arvestades iseenda eeldusi ja ettevõtluskeskkonda teoreetiline töö: 56 praktiline töö: 24 iseseisev töö: 24 kokku: 104 Analüüsib enda võimalusi ettevõtjana või ettevõtliku töötajana, lähtudes vajalikest ressurssidest ja ärieetikast; Analüüsib meeskonnatööna õpitava valdkonna ettevõtte toimimist ja juhtimist ning selle keskkonda; Analüüsib meeskonnatööna kavandatud äriidee uudsust ja teostatavust, arvestades sihtturgu ja ettevõtluskeskkonda; Koostab ärimudeli lähtudes äriidee teostatavusest Ettevõte; Ettevõtlus; 1. Ettevõtja 2. Ettevõtlikkus 3. Ettevõtluskeskkond 4. Kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõttele 5. Äriidee 6. Meeskonnatöö Praktiline meeskonnatöö: struktureeritud aruande (foto-, video- vm) koostamine lähtuvalt juhisest. Kohtumine ettevõtjaga (rühmatöö). Õppekäik ettevõttesse. Töövarjuna ettevõttes. Intervjuu ettevõtjaga (rühmatöö). Mõistekaart rühmatööna. Äriidee koostamine ja esitlemine rühmatööna. Analüüsimeetodid (SWOT, PESTLE, juhtumianalüüs) 1. Struktureeritud aruanne meeskonnatööna teemal: Mina, minu eriala ja ettevõtlus 5 aasta pärast (vorm, meedium vaba) 2. Meeskonnatöö analüüs ja hinnang 3. Struktureeritud aruande (nt posteri) esitlus meeskonnatööna 4. Äriidee koostamine meeskonnatööna Rühmatöö Enesehindamine 24/51

25 Õpilane orienteerub ettevõtluskeskonnas, oskab hinnata oma võimeid ja võimalusi ettevõtjana, on sooritanud iseseisvad tööd ning täitnud hindamisülesanded. 1. Eneseanalüüs: minu võimalused tegutsemiseks ettevõtjana või ettevõtliku töötajana lähtudes õpitava eriala ettevõtluskeskkonnast. 2. Valdkonna ettevõtte ärimudeli toimimise kirjeldamine juhendi alusel. 3. Äriidee valideerimine meeskonnatööna. Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Kavandab turundustegevused vastavalt äriidees valitud tootele, tarbijale ja turutingimustele teoreetiline töö: 10 praktiline töö: 14 kokku: 24 Analüüsib meeskonnatööna sihtrühmi ja turgu lähtuvalt tootest Koostab meeskonnatööna turundustegevuste plaani teenuste ja toodete müügiks Autori ja tarbija kaitse 1. Nõudlus, pakkumine ja turu tasakaal. 2. Konkurents. 3. Klient, kliendisegmendid. 4. Turunduseesmärgid. 5. Turundusmeetmestik. 6. Turuanalüüs. Praktiline meeskonnatöö juhendi alusel: sihtrühma analüüsimine. Praktiline meeskonnatöö juhendi alusel: turundustegevuste plaan. Valitud äriidee turundusplaani koosatmine ja selle esitlus rühmatööna: Sihtrühmade kirjeldus ja turundustegevuste plaan finantsiliselt ja ajaliselt struktueerituna. Suuline esitus Kirjalikult koostatud struktureeritud turundusplaan valitud äriideele. Turundusplaani koostamine valitud äriideele rühmatööna. Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Mõistab ettevõtte eelarvestamise, finantseerimise ja majandusarvestuse põhimõtteid lähtudes õigusaktidest ja heast tavast teoreetiline töö: 8 praktiline töö: 8 iseseisev töö: 6 kokku: 22 Koostab meeskonnatööna ettevõtte investeeringute ja tegevuskulude eelarve ning müügiprognoosi, lähtudes äriideest ja turuanalüüsist Hindab meeskonnatööna erinevaid finantseerimisvõimalusi, lähtudes loodud äriidee valdkonnast Kavandab ettevõtte majandusarvestuse lähtudes õigusaktidest ja heast tavast 1. Majandusarvestuse põhialused (eelarved, kasumiaruanne, bilanss). 2. Püsi- ja muutuvkulud. 3. Omahinna arvestus. 4. Ressursside jaotus ja efektiivsus. 5. Äri finantseerimine ja riskid. 6. Äriseadustik, raamatupidamise seadus, võlaõigusseadus. Juhtumiuuring meeskonnatööna: reaalse ettevõtte finantsanalüüs: tuludkulud, bilanss, rahavood, suhtarvud ja nende tähendus. Praktiline meeskonnatöö juhendi alusel: ettevõtte investeeringute ja tegevuskulude eelarve, müügiprognoos, kasumiplaan ja bilanss 25/51

26 lähtuvalt valitud äriideest. Mõistekaart: ettevõtte finantseerimisvõimalused Kompleksülesanne meeskonnatööna: investeeringute eelarve ja katteallikad, rahavood, müügiprognoos, kasumiplaan, bilansiprognoos äriplaani osana. Rühmatöö Analüüs Meeskonnatööna on valminud ja esitatud äriplaani finantsosa. Valdkonna ettevõtte finantsnäitajate analüüs rühmatööna. Äriplaani finantsosa koostamine rühmatööna Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Kavandab ettevõtte asutamise õpitavas valdkonnas lähtudes äriideest ja ettevõtluskeskkonnast. Korraldab ettevõtte juhtimise ja arenduse lähtuvalt ärimudelist ja äriplaanist teoreetiline töö: 6 praktiline töö: 4 iseseisev töö: 6 kokku: 16 Koostab ärimudeli meeskonnatööna lähtudes äriideest ja valitud strateegiast Kavandab ettevõtte asutamisprotsessi, lähtudes äriseadustikust Kavandab meeskonnatööna juhtimistegevused, lähtuvalt ettevõtte eesmärkidest Koostab ettevõtte arengustrateegia, lähtudes ärimudelist, finantsprognoosidest ja ettevõtluskeskkonnast Hindab meeskonnatööna juhendamisel ettevõtte tasuvust lähtuvalt ärimudelist 1. Ärimudelid. 2. Ettevõtlusvormid. 3. Ettevõtte asutamine. 4. Meeskond, partnerid, kompetentsid. 5. Juhtimine: aruandlus, kontroll, delegeerimine, rollijaotus. Ärimudeli koostamine meeskonnatööna juhendi alusel. Protsessikirjeldus või mudel ettevõtte asutamisest. 1. Kompleksülesanne meeskonnatööna: ärimudel, protsessikirjeldus ettevõtte asutamisest ja tasuvusanalüüs. 2. Esitlus meeskonnatööna: ärimudel ja ettevõtte/äriidee tasuvus. Rühmatöö Analüüs Õpilane oskab koostada ja esitleda valitud äriidee ärimudelit nii suuliselt lühivormis kui presentatsioonina. Juhtumi analüüs juhendi alusel: ärimudeli innovatsioon. 26/51

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Microsoft Word - kergete_roivaste_ratsep, õppekava,rakenduskava 21.11

Microsoft Word - kergete_roivaste_ratsep, õppekava,rakenduskava 21.11 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Kergete rõivaste rätsep MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm põhiharidusega õppija Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Direktori 2

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Direktori 2 Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Direktori 27.10.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/65 Narva Kutseõppekeskus

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/ KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/60 09.06.2014 KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/8 09.06.2014 KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus PAGAR BAKER, LEVEL 4 ПЕКАРЬ

Rohkem

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator оператор машины CNC Õppekava kood Ehises ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 180857 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõidukitehnik Vehicle technician техник по автомобилям

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es 133477 Bодитель автобуса ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori 01.12.2014 käskkirjaga nr 1-2/125 KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu 26.11.2014 koosoleku

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet LISA 1 KINNITATUD direktori 02.05.19.a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Sisetööde elektrik (nimetus

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 133517 Водитель грузовика ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es 134880 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility serviceman Lisa 1 KINNITATUD Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhendile, arvestades valmistatavat toodet. Seadme kasutusjuhendi

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials mooduli maht

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EH

Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EH Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EHIS-es 130218 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es 139050 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

KUTSESTANDARD Juuksur, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute

KUTSESTANDARD Juuksur, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute KUTSESTANDARD Juuksur, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 193896 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 199780 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmasinadiagnostik Vehicle technician, level 5 техник по

Rohkem

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu 1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppe

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppe KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel. Kutsenimetus Eesti

Rohkem

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/20 RÄPI

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/20 RÄPI RÄPINA AIANDUSKOOLI KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Aiandus Õppekava nimetus Florist Florist Флорист Õppekava kood 135029 EHISes ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus EKR

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es 193891 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood EHIS-es 139198 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4

Rohkem

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI KINNITATUD TKAK direktori 14.02.2006.a käskkirjaga nr 1-5/6 KINNITATUD direktori 05.11.2018 käskkirjaga nr 1-5/132 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

KINNITATUD Direktori a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhihar

KINNITATUD Direktori a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhihar KINNITATUD Direktori 02.05.2019.a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhiharidusega õppija või vähemalt 22-aastane põhihariduseta

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz sing

GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz sing GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz singing) Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es GEORG OTSA NIMELISE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Muusika ja esituskunstid Muusikaettevõtl

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es GEORG OTSA NIMELISE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Muusika ja esituskunstid Muusikaettevõtl Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 209483 GEORG OTSA NIMELISE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Muusika ja esituskunstid Muusikaettevõtluse spetsialist Music Management Specialist Cпециалист

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsenimetus

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es 130438 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuja, tase 5 5 Võimalikud spetsialiseerumised ja nimetused kutsetunnistusel Spetsialiseerumine Nimetus

Rohkem

Rakvere Ametikool Krohvija, tase 4 esmane kutse KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, Nõukogu otsus 4/2.1, RAKVERE AMETIKO

Rakvere Ametikool Krohvija, tase 4 esmane kutse KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, Nõukogu otsus 4/2.1, RAKVERE AMETIKO KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, 18.11.2015 Nõukogu otsus 4/2.1, 17.11.2015 RAKVERE AMETIKOOL 4.taseme kutseõppe õppekava Krohvija MOODULITE RAKENDUSKAVA SIHTRÜHM Põhihariduse omandanud õppija

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Pagar, tase 4 Pagar, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsekeskhariduse ja täiendusõppe õppeka

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Pagar, tase 4 Pagar, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsekeskhariduse ja täiendusõppe õppeka KUTSESTANDARD Pagar, tase 4 Pagar, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsekeskhariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel. Selle kutsestandardi

Rohkem

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND ÜLERIIGILISE KÄSITÖÖ, KODUNDUSE JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND 2014/2015. õ.-a. 17. aprillil 2015.a. korraldab Tallinna Ülikooli Tööõpetuse kond üldhariduskoolide õpilastele üleriigilise käsitöö-,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

MOODUL nr

MOODUL nr Kool: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Õppeasutuse kood: 70006369 Aadress: Pargi 1, PÄRNU 800100 Telefon/Faks: 442 7888 Faks: 442 7889 e-post: parnumaa@hariduskeskus.ee Õppekava rühm: Õppekava: Kutseõppe liik:

Rohkem

KUTSESTANDARD Tantsuspetsialist, tase 8 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste j

KUTSESTANDARD Tantsuspetsialist, tase 8 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste j KUTSESTANDARD Tantsuspetsialist, tase 8 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Transporditehnika Õppekava nimetus Sõiduautotehnik Cartechnician Tехник по обслуживанию автомобилям Õpp

VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Transporditehnika Õppekava nimetus Sõiduautotehnik Cartechnician Tехник по обслуживанию автомобилям Õpp VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Transporditehnika Õppekava nimetus Sõiduautotehnik Cartechnician Tехник по обслуживанию автомобилям Õppekava kood EHISes 130 877 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE

Rohkem

ÕPILASTE VASTUVÕTT 2019

ÕPILASTE VASTUVÕTT 2019 ÕPILASTE VASTUVÕTT 2019 SISUKORD OLULISED KUUPÄEVAD JA KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID... 3 KUTSEKESKHARIDUSÕPE... 4 EHITUSVIIMISTLUS... 5 ELEKTROONIKASEADMETE TEHNIK... 6 IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST... 7

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Õppekava MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA ERIALA ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm kutseõpe põhihariduse baasil X kutsekeskharidusõpe kutseõpe keskharidus

Õppekava MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA ERIALA ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm kutseõpe põhihariduse baasil X kutsekeskharidusõpe kutseõpe keskharidus Õppekava MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA ERIALA ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm kutseõpe põhihariduse baasil X kutsekeskharidusõpe kutseõpe keskhariduse baasil Õppevorm X statsionaarne (koolipõhine) statsionaarne

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖ

KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖ KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt 19.02.2018 protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori 19.02.2018 käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖÖTAJA (PRAKTIKAJUHENDAJA HOOLEKANDEASUTUSES) ÕPPEKAVA

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeels

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeels ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm:

Rohkem

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu 05.06.2019 otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse kutseala kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem