PR_INI_AnnPETI

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PR_INI_AnnPETI"

Väljavõte

1 Euroopa Parlament Istungidokument A8-0366/ RAPORT petitsioonikomisjoni aasta tegevuse kohta (2016/2146(INI)) Petitsioonikomisjon Raportöör: Ángela Vallina RR\ docx PE v04-00 Ühinenud mitmekesisuses

2 PR_INI_AnnPI SISUKORD lk EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI TEPANEK... 3 SELUSKIRI VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLUSE TULEMUS NIMELINE LÕPPHÄÄLUS VASTUTAVAS KOMISJONIS PE v /29 RR\ docx

3 EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI TEPANEK petitsioonikomisjoni aasta tegevuse kohta (2016/2146(INI)) Euroopa Parlament, võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone petitsioonikomisjoni arutelude tulemuse kohta, võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (edaspidi ELi leping ) artikleid 10 ja 11, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 1 riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta, võttes arvesse petitsiooniõiguse tähtsust ning seda, kuivõrd oluline on, et Euroopa Parlament saaks Euroopa kodanike ja elanike konkreetsetest muredest viivitamata teada, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi ELi toimimise leping ) artiklites 24 ja 227, võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 228, võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 44, milles käsitletakse õigust pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole, võttes arvesse ELi toimimise lepingu sätteid, mis käsitlevad rikkumismenetlust, eelkõige selle artikleid 258 ja 260, võttes arvesse kodukorra artiklit 52 ja artikli 216 lõiget 8, võttes arvesse petitsioonikomisjoni raportit (A8-0366/2016), A. arvestades, et petitsioonikomisjoni tegevust käsitleva aastaaruande eesmärk on tutvustada aastal esitatud petitsioonide analüüsi ja suhteid teiste institutsioonidega ning esitada õige ja õiglane ülevaade aastal saavutatud eesmärkidest; B. arvestades, et aastal esitati 1431 petitsiooni, mis on ligikaudu 47% vähem kui aastal, mille jooksul saadeti Euroopa Parlamendile 2714 petitsiooni; 943 petitsiooni tunnistati vastuvõetavaks ning nendest 424 petitsiooni vaadati kiiresti läbi ja nende käsitlemine lõpetati, olles eelnevalt petitsiooni esitajat nõuetekohaselt teavitanud talle muret valmistanud küsimusest, 519 petitsiooni on petitsioonikomisjonis veel arutamiseks avatud; arvestades, et 483 petitsiooni tunnistati vastuvõetamatuks; C. arvestades, et esitatud petitsioonide arv on Euroopa Liidu kogu elanikkonda arvestades suhteliselt tagasihoidlik, mis näitab, et enamik ELi kodanikest ja elanikest ei ole kahjuks veel teadlikud petitsiooniõiguse olemasolust ja selle võimalikust kasulikkusest vahendina, millega juhtida ELi institutsioonide ja liikmesriikide tähelepanu kodanikke RR\ docx 3/29 PE v04-00

4 mõjutavatele ja neile muret valmistavatele probleemidele, mis puudutavad Euroopa Liidu tegevusvaldkondi; D. arvestades, et aastal tunnistati vastuvõetamatuks 483 petitsiooni ning ELi tegevusvaldkondade osas valitseb endiselt üldine segadus, millele osutab vastuvõetamatuteks tunnistatud esitatud petitsioonide suur osakaal (33,8 %); arvestades, et probleemi lahendamiseks tuleks ergutada ja parandada kommunikatsiooni kodanikega ning selgitada eri pädevusvaldkondi Euroopa, riiklikke ja kohalikke; E. arvestades, et kõiki petitsioone kontrollitakse ja käsitletakse tähelepanelikult, tõhusalt ja läbipaistvalt; F. arvestades, et petitsiooni esitajad on üldjuhul kodanikud, kes seovad end põhiõiguste kaitse ning meie ühiskonna täiustamise ja edasise heaoluga; arvestades, et nende kodanike kogemus oma petitsioonide käsitlemise osas mõjutab tugevalt nende edaspidist suhtumist ELi institutsioonidesse ja Euroopa Liidu õiguses kehtestatud petitsiooniõigusest kinnipidamisse; G. arvestades, et Euroopa Parlament on ainus kodanike poolt otse valitud ELi institutsioon ning petitsiooniõigus annab neile vahendid, mille abil juhtida enda valitud esindajate tähelepanu teemadele, mis neile muret valmistavad; arvestades, et kahjuks ei ole petitsioonikomisjonil endal praegu piisavaid uurimisvõimalusi; H. arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule peavad liidu institutsioonid, organid ja asutused hea valitsemistava edendamiseks ja kodanikuühiskonna osalemise tagamiseks tegema oma tööd võimalikult avatult; I. arvestades, et petitsiooniõigus peab olema keskne element liikumisel osalusdemokraatia poole, kaitstes tulemuslikult iga kodaniku õigust osaleda otse Euroopa Liidu demokraatlikes protsessides; arvestades, et tegelik demokraatlik ja kaasav valitsemine peab tagama täieliku läbipaistvuse, põhiõiguste tõhusa kaitse ja kodanike tulemusliku kaasamise otsustusprotsessi; arvestades, et petitsioonid võimaldavad Euroopa Parlamendil kuulata, anda teavet ja aidata lahendada kodanikke puudutavaid probleeme, paludes ka muudel Euroopa Liidu ja liikmesriikide pädevatel asutustel teha selles vallas kõik vajalikud jõupingutused; arvestades, et petitsioonide kaudu tuleb hinnata ELi õigusaktide mõju elanike igapäevaelule; J. arvestades, et viimased sündmused Ühendkuningriigis, pagulastega seotud humanitaarkriis, kokkuhoiumeetmete väga tõsine sotsiaalne ja majanduslik mõju, suutmatus lahendada finantskriis ning tagada kõigile kodanikele vaba ja väärikas elu ja põhiõiguste täielik kaitse ning rassismi ja ksenofoobia kasv kogu Euroopas seavad kahtluse alla usalduse süsteemi ja sellega seoses Euroopa projekti vastu; arvestades, et petitsioonikomisjonil on vastutus ja tõsine ülesanne pidada ja tugevdada konstruktiivset dialoogi Euroopa kodanike ja elanikega Euroopa Liidu küsimustes; K. arvestades, et petitsioonikomisjon suudab kõige paremini kodanikele näidata, mida Euroopa Liit nende heaks teeb ning milliseid lahendusi on võimalik saavutada Euroopa, riiklikul ja kohalikul tasandil; arvestades, et petitsioonikomisjon võib teha märkimisväärset tööd Euroopa projekti selgitamisel ning selle saavutuste ja eeliste tõendamisel; PE v /29 RR\ docx

5 L. arvestades, et petitsiooniõigus peab tugevdama Euroopa Parlamendi võimet reageerida ja aidata lahendada probleeme, mis on seotud peamiselt ELi õiguse kohaldamise ja ülevõtmisega; arvestades, et petitsioonid on väärtuslik esmane teabeallikas, mis põhineb inimeste endi kogemusel ja aitab riigi tasandil välja selgitada võimalikke puudusi ELi õigusaktide kohaldamisel ning mis on viimaks Euroopa Komisjoni järelevalve all tema aluslepingute täitmise järelevalvaja rolli raames; arvestades, et petitsioonid, mis põhinevad ELi tegevusvaldkondadel ja täidavad vastuvõetavuse kriteeriume, on põhiliseks vahendiks, mis aitab tuvastada puudusi ELi õiguse ülevõtmisel ja jõustamisel liikmesriikides; arvestades, et petitsioonide kaudu saavad ELi kodanikud anda teada puudujääkidest ELi õiguse kohaldamisel ja aidata avastada ELi õiguse rikkumisi; M. arvestades seega, et petitsioonidel on seadusandlikus protsessis suur tähtsus, kuna need annavad teistele Euroopa Parlamendi komisjonidele kasulikku ja otsest teavet õigusloometööks nende vastavates valdkondades; arvestades, et petitsioonide eest ei vastuta mitte ainult petitsioonikomisjon, vaid need peaksid olema kõigi Euroopa Parlamendi komisjonide ühine vastutusvaldkond; N. arvestades, et petitsioonide kaudu saavad ELi kodanikud ja elanikud anda teada ELi õiguse ebaõigest kohaldamisest ja seega on kodanikud väärtuslik teabeallikas ELi õiguse rikkumiste väljaselgitamiseks; O. arvestades, et lisaks sellele, et petitsioonid annavad vajalikku tagasisidet kehtiva õiguse kohaldamise kohta, võivad need ka aidata tuvastada lünkasid ELi seadustes ning hinnata õigusaktide puudumise mõju teatud valdkondades, andes seega tõuke edasiseks seadusandlikuks tööks; P. arvestades, et petitsioonikomisjon on kasutanud hästi enda kui komisjoni käsutuses olevaid eriinstrumente, nagu suuliselt vastatavad küsimused ja lühiresolutsioonid, et teha nähtavaks kodanikele murettekitavad konkreetsed küsimused, ning on esitanud parlamendi täiskogul küsimusi ja resolutsioone, näiteks resolutsioonid hüpoteeki käsitlevate õigusaktide ja riskantsete finantsinstrumentide kohta Hispaanias või lapse huvide kohta Euroopas; Q. arvestades, et aastal on kodanike saadetud petitsioone menetletud kiiremini ja tõhusamalt ning petitsiooni esitajate kirjadele vastamise aega on lühendatud; arvestades, et sekretariaat on teinud selle saavutamiseks märkimisväärseid jõupingutusi; R. arvestades, et petitsiooni esitajad teevad komisjoniga aktiivset koostööd, esitades komisjoni liikmetele, Euroopa Komisjonile ja asjaomaste liikmesriikide esindajatele täiendavat vahetut teavet; arvestades, et osaledes aruteludes ja esitades petitsioone, millele on lisatud üksikasjalikum teave, annavad nad oma panuse korrapärase ja konstruktiivse dialoogi kujundamisse Euroopa Parlamendi liikmete ja Euroopa Komisjoniga; arvestades, et aastal osales petitsioonikomisjoni aruteludes ja oli nendesse kaasatud 191 petitsiooni esitajat; kuigi see arv tundub olevat suhteliselt väike, ei tasu unustada, et petitsioonikomisjoni koosolekud kantakse üle ning see võimaldab petitsiooni esitajatel jälgida arutelusid voogedastuse abil otse ja reaalajas; S. arvestades, et heaks on kiidetud erimeetod laste heaolu puudutavate petitsioonide menetlemiseks ning selle teema käsitlemiseks on loodud eriotstarbeline töörühm, mis moodustati 17. septembril 2015 ja mille juhiks valiti Eleonora Evi; RR\ docx 5/29 PE v04-00

6 T. arvestades, et petitsiooni esitamisega samaaegselt esitatakse sageli kaebus Euroopa Komisjonile, kes võib algatada rikkumismenetluse; arvestades, et Euroopa Parlament andis aastal Euroopa Komisjonile petitsioonide ja küsimuste kaudu teada teatavates liikmesriikides esinevatest puudustest teatavate ELi õigusaktide rakendamisel; U. arvestades, et need petitsioonid olid aluseks keskkonnaalastele kaebustele; arvestades, et Euroopa Komisjon saatis Soomele märgukirja seoses keskkonnateabele avalikku juurdepääsu käsitleva direktiivi ülevõtmisega; arvestades, et viiel muul keskkonda puudutaval juhul algatas Euroopa Komisjon asjaomase liikmesriigiga kahepoolsed kõnelused; arvestades, et need juhtumid olid seotud kildagaasi, hundipopulatsiooni majandamise, keskkonnamõju strateegilist hindamist käsitleva direktiivi ebaõige kohaldamise ning siseriikliku õiguse vastavusega keskkonnateabele avalikku juurdepääsu käsitleva direktiivi nõuetele; V. arvestades, et kodanike petitsioonides käsitleti ka õiguse ja õigusalase koostöö teemasid ning ühe petitsiooni alusel algatas Euroopa Komisjon kahepoolse dialoogi ühe liikmesriigiga seoses nimevahetuse piirangutega abiellumise järel; W. arvestades, et Euroopa Komisjon algatas mitme petitsiooni alusel ka kahepoolsed kõnelused mitme liikmesriigiga kinnisvaramaksu ning üliõpilaste poolt tasutava kohaliku elukohamaksu üle; X. arvestades, et Euroopa Komisjon kavatseb tugevdada ELi õigusaktide kohaldamist nende ülevõtmise ja riiklike õigusaktide nendele vastavuse süsteemse kontrollimise abil; arvestades, et Euroopa Komisjon on teatanud, et ta võtab ELi õigusaktide võimaliku rikkumise tuvastamise korral asjakohaseid meetmeid, algatades muu hulgas uued EU- Piloti uurimised ja rikkumismenetlused; Y. arvestades, et Euroopa Parlamendi kaasamisega neisse menetlustesse lisandub ELi pädevate institutsioonide uurimistegevusse täiendav kontroll; arvestades, et ühegi petitsiooni käsitlemist ei tohi lõpetada, kui see on Euroopa Komisjonis uurimisel; Z. arvestades, et Euroopa Komisjon avalikustab aastaaruandes Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta ELi õiguse rikkumisega seotud meetmed ning annab pressiteadete kujul teavet rikkumismenetluste kohta; arvestades, et nende rikkumismenetluste kohta tehtud otsustega on võimalik tutvuda Euroopa Komisjoni andmebaasis Europa veebisaidil; arvestades, et Euroopa Komisjonilt saadav üksikasjalikum teave sekkumise kohta petitsioonikomisjoni tegevusse petitsioonidega seotud juhtumite osas aitaks suurendada läbipaistvust ja teha sujuvamat koostööd kahe institutsiooni vahel; AA. arvestades, et petitsioonides käsitletavad peamised teemad puudutavad väga paljusid eri küsimusi, nt keskkonnakaitset (eriti reovee puhastust, jäätmekäitlust, vesikondade majandamist, gaasi- ja süsivesinike geoloogilist uurimist ja ekstraheerimist), põhiõigusi (eelkõige lapse õigusi ja puuetega inimeste õigusi), isikute vaba liikumist, diskrimineerimist, sisserännet, tööhõivet, loomade heaolu, kohtumõistmist (eriti lapse isikuhooldusõigust) ning tarbijaõiguste rikkumist; AB. arvestades, et aasta lõpus kasutusele võetud petitsioonikomisjoni veebisait toimib, PE v /29 RR\ docx

7 kuid ei ole veel lõplikult valmis; arvestades, et selle portaali näol antakse ELi kodanikele ja elanikele elektrooniline abivahend, mis võimaldab neil esitada petitsioone ja jälgida jooksvalt nende menetlemist, samuti allkirjastada elektrooniliselt oma petitsioone ning ühineda teiste esitatud petitsioonidega neile huvipakkuvatel teemadel; arvestades, et puudused osades põhifunktsioonides, nagu otsingumootori puhul, mis kestsid kogu aasta ja veel väga hiljuti, kahjustasid portaali kui kodanike teabevahetuse interaktiivse koha rolli; arvestades, et see probleem on lõpuks lahendatud; AC. arvestades, et portaali eesmärk on muuta petitsioonimenetlus läbipaistvamaks ja interaktiivsemaks ning tagada parema haldusliku tõhususe, seda nii petitsiooni esitajate, parlamendiliikmete kui ka üldsuse huvides; arvestades, et projekti teine etapp, mille eesmärk oli eelkõige parandada petitsioonide halduslikku menetlemist, kuid ka võimaldada petitsiooni esitajatel petitsiooni käsitlemist reaalajas jälgida, ei ole aastal edenenud, kuigi algse plaani kohaselt oleks see pidanud selleks ajaks olema juba lõpule viidud; AD. arvestades, et selle projekti edasiste etappide mitmed viivitused on petitsioonikomisjoni sekretariaadile tekitanud lisatööd, kuna asjaomased dokumendid tuleb eri andmebaasidesse käsitsi üles laadida; arvestades, et osa petitsioone ootab veel üleslaadimist, kuna siiani on portaali lisatud üksnes 2013., ja aastal esitatud menetluses olevad petitsioonid ning praegu laetakse süsteemi üles aastal esitatud petitsioone; AE. arvestades, et kõrvaldatud on teatavad puudused, nt otsingufunktsiooni ning petitsiooni esitaja salastatuse osas, ning aasta teisel poolel jätkati puuduste kõrvaldamist plaanikohaselt, et muuta teenus kodanike jaoks kasulikumaks ja nähtavamaks; AF. arvestades, et petitsiooni vastuvõetavus põhineb ELi toimimise lepingu artiklis 227 sätestatud kriteeriumidel; arvestades, et liidu tegevusvaldkonna kontseptsioon on laiem kui lihtsalt pädevuste loetelu; arvestades, et vastuvõetamatuks tunnistamist võib kohtulikult kontrollida, kui see ei ole nende kriteeriumide alusel nõuetekohaselt põhjendatud; AG. arvestades, et riiklikel kohtutel lasub peamine vastutus ELi õigusaktide nõuetekohase rakendamise tagamise eest liikmesriikides; arvestades, et sellega seoses on Euroopa Kohtu eelotsus riiklikele kohtusüsteemidele kättesaadav kasulik vahend; arvestades, et mõnes liikmesriigis on asjaomast menetlust kasutatud vähesel määral, kui sedagi; arvestades, et petitsioonid pakuvad alternatiivset sõltumatut võimalust uurimiseks ja ELi õigusaktidele vastavuse kontrollimiseks, ning arvestades, et need kaks alternatiivset menetlust ei peaks seega üksteist välistama; AH. arvestades, et Euroopa kodanikualgatus peaks olema kodanike jaoks oluline vahend, mis võimaldab neil osaleda ELi poliitika kujundamises, ning selle potentsiaal tuleb täielikult ära kasutada, tagades samas, et kodanikke teavitatakse sellest, millised valdkonnad kuuluvad ELi ja millised riikide pädevusse; arvestades, et Euroopa kodanikualgatuse ja petitsiooniõiguse peamist erinevust tuleks kodanikele paremini selgitada; arvestades, et Euroopa Parlamendil on peamine vastutus selle vahendi tõeliselt edukaks muutmise eest; arvestades, et nii nagu see kajastus 22. veebruaril 2015 toimunud avaliku kuulamise sõnavõttudes, valitseb Euroopa kodanikualgatusi RR\ docx 7/29 PE v04-00

8 registreerivates organisatsioonides üldine arvamus, et kodanike osaluse osas parimate võimalike tulemuste saavutamiseks tuleb kõrvaldada haldustakistused; AI. arvestades, et kolm aastat pärast 1. aprilli aasta määruse (EL) nr 211/2011 jõustumist peab petitsioonikomisjon vajalikuks selle rakendamist hinnata, et tuvastada võimalikud puudused ning pakkuda välja konkreetsed ja toimivad lahendused selle kiireks läbivaatamiseks, et selle toimimist saaks parandada; AJ. arvestades, et petitsioonikomisjon suutis suure töökoormuse tõttu teha aastal ainult ühe teabekogumikülastuse seoses aastal menetletud petitsioonidega; arvestades, et 5. ja 6. novembril 2015 Ühendkuningriiki tehtud teabekogumiskülastus vanemliku nõusolekuta adopteerimise küsimuses võimaldas delegatsiooni liikmetel kujundada parema arusaamise olukorrast, kuna probleemi oli võimalik arutada Ühendkuningriigi asjaomaste eri asutuste esindajatega; AK. arvestades, et petitsioonikomisjon on töökoormuse normaliseerudes teinud aastal kolm teabekogumiskülastust seoses aastal menetletavate petitsioonidega; arvestades, et sellised külastused on petitsioonikomisjoni spetsiifiline eelisõigus ning oluline osa komisjoni töös, mis hõlmab suhtlust petitsioonide esitajate ja asutustega asjaomastes liikmesriikides; arvestades, et selliste delegatsioonide liikmed osalevad võrdsetel alustel kõigis tegevustes, muu hulgas lõpparuande koostamises; AL. arvestades, et petitsioonikomisjonil on kohustusi Euroopa Ombudsmani ees, kes vastutab ELi kodanikelt ja elanikelt ELi institutsioonide ja organite võimaliku haldusomavoli kohta laekunud kaebuste uurimise eest, mille kohta petitsioonikomisjon koostab samuti iga-aastase raporti, mis tugineb Euroopa Ombudsmani enda aastaaruandele; AM. arvestades, et Euroopa Ombudsman Emily O Reilly esitas oma aasta aruande 26. mail 2015 Euroopa Parlamendi presidendile Martin Schulzile; arvestades, et 23. juunil 2015 tutvustas Euroopa Ombudsman oma aruannet selle institutsiooniga suhtlemise eest vastutava petitsioonikomisjoni koosolekul; AN. arvestades, et petitsioonikomisjon kuulub Euroopa ombudsmanide võrgustikku, mis ühendab riigi ja piirkonna tasandi ombudsmanide institutsioone ja Euroopa Liidu liikmesriikide, kandidaatriikide ning Euroopa Majanduspiirkonda ja/või Schengeni alasse kuuluvate muude riikide petitsioonikomisjone ja samalaadseid organeid; arvestades, et võrgustikku kuulub praegu 94 bürood 36 riigist ja Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon on võrgustiku täieõiguslik liige; AO. arvestades, et iga petitsioon vaadatakse tähelepanelikult läbi ning et iga petitsiooni esitaja peab saama vastuse mõistliku aja jooksul; AP. arvestades, et kõikidel petitsiooni esitajatel peaks olema võimalus petitsioonikomisjonile juhtumeid otse tutvustada; 1. toonitab, et petitsiooniõigus peab tugevdama Euroopa Parlamendi reageerimisvõimet, aidates tal lahendada peamiselt ELi õigusaktide ülevõtmise ja kohaldamisega seotud probleeme, kuna petitsioonid, mis põhinevad ELi tegevusvaldkondadel ja täidavad vastuvõetavuse kriteeriume, on väärtuslik teabeallikas ELi õigusaktide kohaldamisel PE v /29 RR\ docx

9 esinevate võimalike rikkumiste väljaselgitamiseks; kutsub komisjoni üles ELi õigusaktide tõhusa kohaldamise tagamiseks oma volitusi rohkem kasutama, näiteks alustades kiiremini ELi toimimise lepingu artiklite 258 ja 260 kohase rikkumismenetluse; 2. tõstab esile tööd, mida petitsioonikomisjon teeb, et kuulata ja aidata lahendada liidu kodanikke puudutavaid probleeme; usub, et petitsioonide abil on võimalik paremini hinnata ühenduse õigusaktide mõju nende igapäevaelule, mis on justkui sillad kodanike ja institutsioonide vahel; 3. toonitab, et petitsioonikomisjonil on võimalus ja tõsine ülesanne pidada usalduslikku ja viljakat dialoogi kodanikega, kuna tal on võimalik tuua ELi institutsioone kodanikele lähemale; märgib, et see peaks ka aitama edendada osalusdemokraatiat; on seisukohal, et selle eesmärgi täitmiseks on väga oluline vastata petitsioonidele asjakohaselt, seda nii ajalises kui ka vastuse kvaliteedi mõttes; 4. tuletab meelde, et petitsioonikomisjoni avalikel aruteludel tuleks järgida petitsiooni esitajate võrdse ja proportsionaalse esindatuse põhimõtet; et tugevdada petitsioonikomisjoni Euroopa mõõdet, tuleks julgustada kõikide liikmesriikide piisavat ja õiglast esindatust petitsioonikomisjoni avalikel aruteludel; 5. toonitab, et petitsioonid on väga tähtsad ka seadusandliku protsessi jaoks, kuna nende abil selgitatakse välja olemasolevad lüngad ja puudused ühenduse õigusaktide ülevõtmisel ja antakse teistele Euroopa Parlamendi komisjonidele kasulikku ja otsest teavet õigusloometööks nende vastavates valdkondades; tunneb heameelt, et petitsioonikomisjon on hakanud teiste parlamendikomisjonidega rohkem suhtlema ning et täiskogu istungitel käsitletakse üha sagedamini petitsioonidega seotud küsimusi; arvestades, et petitsioonide eest ei vastuta mitte ainult petitsioonikomisjon, vaid see peab olema kõigi parlamendikomisjonide ühine vastutusvaldkond; väljendab heameelt mitteametliku petitsioonide võrgustiku loomise kavatsuse üle parlamendis, milles osalevad kõigi komisjonide esindajad, et tagada petitsioonidega seotud tegevuse sujuv ja tõhus koordineerimine; on arvamusel, et see võrgustik peab aitama paremini mõista petitsioonide rolli parlamendi töös ja tugevdama komisjonidevahelist koostööd petitsiooni esitajate tõstatatud küsimustes; kutsub kõiki parlamendi pädevaid komisjone üles pöörama piisavat tähelepanu neile edastatud petitsioonidele ja tegema vajalikke pingutusi, et anda petitsioonide nõuetekohaseks käsitlemiseks vajalikku teavet; 6. tunnistab, et parlament täidab ka tähtsat poliitilist rolli seoses Euroopa Komisjoni jõustamismeetmetega, kontrollides ELi õiguse rakendamise järelevalve aastaaruandeid ja võttes vastu asjakohaseid parlamendi resolutsioone; kutsub Euroopa Komisjoni üles võtma arvesse petitsioonikomisjoni esitatud Euroopa Parlamendi resolutsioone, milles käsitletakse petitsioonide põhjal ilmnenud ELi õiguse rakendamise ja kohaldamise konkreetseid puudusi ning kutsutakse komisjoni üles vastavalt tegutsema ja oma järelmeetmetest parlamendile aru andma; kutsub ka nõukogu ja parlamenti üles võtma konkreetseid meetmeid määruse 2013/0140/(COD) vastuvõtmisel seoses hariliku äädikakärbse puhul erandi tegemisega veterinaarkontrollidest ELi välispiiridel, nagu seda on soovitanud Nobeli preemia laureaadid (biokeemia professorid) petitsioonis nr 1358/2011; 7. väljendab heameelt, et aastal lühendati petitsioonide menetlemise aega, kuid RR\ docx 9/29 PE v04-00

10 toonitab siiski, et petitsioonikomisjoni sekretariaat vajab kiiresti rohkem tehnilisi ressursse ja töötajaid, et tagada petitsioonide hoolikas läbivaatamine ja lühendada menetlemise aega, kindlustades samas nende kvaliteetse käsitlemise; 8. on jätkuvalt seisukohal, et petitsiooni esitajatele tuleb petitsiooni vastuvõetamatust või selle käsitlemise lõpetamist põhjendamatuse tõttu hoolikalt põhjendada; 9. märgib, et Euroopa Komisjon on petitsiooniprotsessi kaasatud ja võtnud endale sellega seoses kohustused ning vastab võimalikult kiiresti talle parlamendi poolt saadetavatele uutele petitsioonidele; märgib, et Euroopa Komisjoni vastused on üldjuhul üksikasjalikud ja puudutavad tema pädevusvaldkonnas olevaid petitsioone; tuletab siiski meelde, et Euroopa Komisjon ei lisa paljudel juhtudel vastustesse uusi elemente, kui tegemist on petitsioonidega, mis on vaja läbi vaadata staatuses või kontekstis toimunud muutuste tõttu; peab kahetsusväärseks neid juhtumeid, kus Euroopa Komisjon keskendub peamiselt menetluslikele aspektidele ja ei süvene küsimuse sisusse; tuletab Euroopa Komisjonile meelde, et selliste petitsioonide käsitlemise, milles on viidatud ELi õiguse võimalikule rikkumisele, võib lõpetada alles pärast nende piisavat analüüsimist; juhib tähelepanu Euroopa Komisjoni võetud kohustusele saata petitsioonikomisjoni koosolekutele üldist pädevust omavaid ametnikke, kuna petitsioonide käsitlemise üldine kvaliteet paraneb, kui Euroopa Komisjoni esindavad aruteludes võimalikult kõrge tasandi ametnikud; väljendab kahetsust, et petitsioonikomisjoni koosolekutel piirduvad Euroopa Komisjoni vastused enamasti petitsioonikomisjonile saadetud ametliku vastuse sisuga ega paku uut või asjakojast teavet, mis võimaldaks tõstatatud küsimusi lahendada; märgib, et kirjalikke vastuseid võetakse tõsiselt arvesse ja neid selgitatakse petitsioonikomisjoni korraldatavatel suulistel aruteludel; 10. on seisukohal, et Euroopa Komisjon peaks oma aluslepingute täitmise järelevalvaja rollis ja eelkõige keskkonnaküsimustes minema kaugemale formaalsest menetluskorrale vastavuse analüüsimisest ning keskenduma rohkem põhiküsimuse tegelikule sisule; tuletab meelde ettevaatuspõhimõtet ja ELi keskkonnaalaste õigusaktide lõppeesmärki, milleks on ökoloogiliselt tundlikele piirkondadele pöördumatu kahju tekitamise ärahoidmine, ning nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon võtaks vastu lähenemisviisi, mis lubaks tal kasutada oma volitusi ja eelisõigusi ennetavalt; 11. märgib, et pöörab edaspidi rohkem tähelepanu sellele, et Euroopa Komisjon annaks parlamendile korrapäraselt aru üksikute liikmesriikide vastu algatatud aluslepingu rikkumise menetlustega seotud edusammude kohta, et võimaldada paremat koostööd ja et asjaomaseid petitsiooni esitajaid oleks võimalik varakult asjade käigust teavitada; 12. on seisukohal, et läbipaistvuse huvides, eri ELi institutsioonide vahelise lojaalse koostöö vaimus ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vaheliste suhete raamkokkuleppele peaks komisjon Euroopa Parlamendi taotluse alusel esitama EU-Piloti menetlusega seotud üksikjuhtumite kokkuvõtte; tuletab meelde petitsioonikomisjoni taotlusi tagada juurdepääs EU-Piloti ja rikkumismenetluse dokumentidele, kuna petitsioonid viivad tihti selliste menetluste algatamiseni; kordab oma üleskutset Euroopa Komisjonile teavitada petitsioonikomisjoni petitsioonidega otseselt seotud rikkumismenetluste edenemisest; märgib vajadust tagada maksimaalne läbipaistvus seoses EU-Piloti menetlust ja juba lõppenud rikkumismenetlusi puudutava PE v /29 RR\ docx

11 teabe levitamisega; 13. on seisukohal, et petitsioonidega seotud uurimise tulemusena algatatud rikkumismenetlusi käsitlev teave tuleks esitada õigeaegselt Euroopa Parlamendile ja eelkõige petitsioonikomisjoni nõudel; 14. peab väga tähtsaks koostöö parandamist riikide parlamentide ja nende pädevate komisjonidega, samuti liikmesriikide valitsustega, eelkõige selleks, et tagada petitsiooni käsitlemine asjakohase ja pädeva asutuse poolt; kordab oma nõudmist algatada liikmesriikidega struktuurne dialoog, mis toimuks korrapäraste kohtumiste kujul asjaomaste parlamendikomisjonidega; väljendab heameelt, et Saksamaa Liidupäeva petitsioonikomisjoni delegatsioon viibis 4. mail 2015 petitsioonikomisjoni koosolekul; julgustab liikmesriike ning asjaomaseid kohalikke ja/või piirkondlikke ametiasutusi saatma petitsioonikomisjoni koosolekutele oma esindajaid; kordab, et on vajalik nõukogu ja komisjoni esindajate osalemine petitsioonikomisjoni koosolekutel ja kuulamistel; 15. tunnistab, et ELi õiguse tulemuslik kohaldamine tugevdab ELi institutsioonide usaldusväärsust; tuletab meelde, et Lissaboni lepingus sätestatud petitsiooniõigus on Euroopa kodakondsuse oluline element ning tõeline mõõdik ELi õiguse kohaldamise jälgimiseks ja võimalike lünkade leidmiseks; kutsub petitsioonikomisjoni üles korraldama riiklike petitsioonikomisjonidega korrapäraseid kohtumisi, et suurendada teadlikkust Euroopa kodanike muredest ELis ja liikmesriikides ning tugevdada veelgi nende õiguseid parema Euroopa õigusloome ja õiguse kohaldamise abil; 16. kordab petitsioonikomisjonikomisjoni aasta tegevust käsitlevas raportis 1 tehtud üleskutset parandada struktuurset dialoogi liikmesriikidega, nt korraldades korrapäraseid kohtumisi riiklike petitsioonikomisjonide või muude pädevate asutuste esindajatega; kutsub liikmesriike üles registreerima teabekogumiskülastuste aruannetes ja dialoogide käigus esitatud soovitusi; 17. väljendab heameelt, et aastal on 191 kodanikku esitanud oma petitsioonid otse petitsioonikomisjonile; tuletab meelde ja toetab videokonverentside või muude vahendite kasutamist, mis võimaldaks petitsiooni esitajatel petitsioonikomisjoni töös aktiivselt osaleda, kui nad ei saa füüsiliselt kohal viibida; 18. võtab teadmiseks Euroopa Komisjoni piirava ja kitsa tõlgenduse põhiõiguste harta artikli 51 lõike 1 kohta, milles märgitakse muu hulgas, et harta on suunatud liikmesriikidele üksnes liidu õiguse kohaldamise korral; märgib, et harta artikli 51 lõikes 2 sätestatakse, et harta ei laienda liidu õiguse reguleerimisala kaugemale senisest pädevusest; nõuab tungivalt harta kohaldamisala laiemat tõlgendamist ja lõpuks harta ja aluslepingute tulevase läbivaatamise korral selle artikli asjakohasuse ümberhindamist; rõhutab, et miski ei takista liikmesriike harta sätteid täielikult kohaldamast oma riigi õigusaktides, et tagada nende kodanike põhiõiguste kaitse liidu õigusest suuremas ulatuses, ning tuletab meelde, et neile kehtivad ka muud rahvusvahelised kohustused; 19. peab kahetsusväärseks, et petitsiooni esitajad ei ole endiselt piisavalt teadlikud sellest, 1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0204. RR\ docx 11/29 PE v04-00

12 mille alusel võib petitsiooni tunnistada vastuvõetamatuks; 20. peab kahetsusväärseks Euroopa Komisjoni ranget ja piiravat tõlgendust põhiõiguste harta artikli 51 osas, mille kohaselt on harta sätted subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele ja asutustele ning liikmesriikidele üksnes liidu õiguse kohaldamise korral; tuletab meelde, et harta artikli 51 olemasolu tõttu ei piirdu kodanike ootused sageli sellega, mida harta rangelt õiguslikud sätted võimaldavad, ning selle range ja piiratud tõlgendamise tõttu jäävad ootused sageli täitmata; palub Euroopa Komisjonil leida uus lähenemisviis, mis vastaks paremini neile ootustele; 21. peab kahetsusväärseks, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta ei kaitse endiselt Poola ja Ühendkuningriigi kodanikke; 22. rõhutab, et kaks parlamendiliiget nimetati aasta jaanuaris petitsioonikomisjoni esindajateks ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni alusel loodud struktuurides ja nad osalesid Euroopa Liidu ja ÜRO komitee puuetega inimeste õigusi käsitleva esialgse aruande analüüsimises augustil 2015 Šveitsis Genfis; rõhutab petitsioonikomisjonis tehtud jätkuvat olulist tööd ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise raames; võtab teadmiseks, et aasta oli väga märkimisväärne aasta, kuna esmakordselt kontrollis üks ÜRO organ inimõiguste valdkonnas võetud kohustuste täitmist ELis; tunneb heameelt asjaolu üle, et ühel ÜRO komiteel oli võimalus kuulata ära kõik üksikasjad petitsioonikomisjoni kaitsefunktsiooni kohta; toonitab, et Euroopa Komisjon on alustanud ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee lõppjärelduste ülevõtmist petitsioonide menetlemise protsessi 1 ; tunneb heameelt, et petitsioonikomisjoni poolt 15. oktoobril 2015 korraldatud avalikul kuulamisel Puuetega inimeste õiguste kaitse lähtuvalt esitatud petitsioonidest saavutati kõrge juurdepääsetavuse tase; juhib tähelepanu poliitikaosakonna C tellitud uuringu (petitsioonikomisjoni kaitsefunktsiooni kohta ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kontekstis) järelduste tähtsusele; peab oluliseks, et petitsioonikomisjon jätkaks ürituste korraldamist, milles keskendutakse puuete teemaga seotud petitsioonidele; nõuab, et tugevdataks petitsioonikomisjoni ja selle sekretariaadi suutlikkust, et komisjonil oleks võimalik oma kaitsefunktsiooni asjakohaselt täita; nõuab ühe ametniku määramist puudega seotud probleemide menetlemise eest vastutavaks; võtab teadmiseks petitsioonikomisjonis aastal puuetega seoses võetud märkimisväärsed järelmeetmed konkreetsematel teemadel, nt Marrakechi lepingu ratifitseerimine, diskrimineerimise vastase direktiivi ummikseisu lõpetamine, puudega inimeste haridus-, teadus- või kultuurielu edendamiseks kavandatud teatavate toodete tollimaksust vabastamine või omaste hooldajad; 23. nõuab tungivalt Marrakechi lepingu kiiret ratifitseerimist ELi tasandil, et lihtsustada pimedate, nägemispuudega või muul põhjusel trükikirja lugeda mitte saavate inimeste juurdepääsu avaldatud teostele, hoolimata Euroopa Liidu Kohtus arutatavast pädevuskonfliktist; tuletab meelde, et puuetega inimeste õiguste komitee juhtis oma aasta septembri lõppmärkustes tähelepanu mõnele puudujäägile, mille osas EL 1 ÜRO komitee poolt vastu võetud 14. istungil (17. august 4. september 2015), vt 2f1&Lang=en PE v /29 RR\ docx

13 konventsiooni täielikult ei täida; märgib, et EL peab kiiresti vastu võtma muudetud Euroopa juurdepääsetavuse akti ning kehtestama tõhusad ja juurdepääsetavad jõustamis- ja kaebuste esitamise mehhanismid; märgib nõuet lahutada Euroopa Komisjoni rollid, eemaldades ta sõltumatu järelevalve raamistikust, et tagada raamistiku piisavate ressursside olemasolu oma ülesannete täitmiseks; 24. rõhutab kodanike esitatud petitsioonides käsitletavate teemavaldkondade mitmekesisust, nt põhiõigused, laste heaolu, puuetega inimeste õigused, vähemustesse kuuluvate inimeste õigused, lapse õigused, siseturg, keskkonnaõigus, töösuhted, rändepoliitika, kaubanduskokkulepped, rahvatervise küsimused, transport, loomade õigused ja diskrimineerimine; 25. rõhutab teabekogumiskülastuste kontekstis, mida petitsioonikomisjon võib petitsioone käsitledes korraldada, et lapse õigustega seotud petitsioonid on eriti tundlikud, kuna nende puhul on vaja petitsiooni esitaja murele kiiresti ja asjakohaselt vastata, tagades laste parimad huvid; 26. usub, et avalike kuulamiste korraldamine on kasulik vahend, mis aitab põhjalikumalt uurida kodanike tõstatatud probleeme ELi tegevusvaldkondades, samuti ELi toimimise üldiseid aspekte ning selle olulisi puudusi; juhib tähelepanu avalikele aruteludele, mis toimusid 26. veebruaril 2015 koos põhiseaduskomisjoniga Euroopa kodanikualgatuse teemal, 23. juunil 2015 petitsiooniõiguse teemal, 15. oktoobril 2015 teemal Puuetega inimeste õiguste kaitse lähtuvalt esitatud petitsioonidest, 11. mail 2015 koos veel kolme komisjoniga Euroopa kodanikualgatuse Lõpp loomkatsetele teemal, ning kasulikule seminarile piiriülese lapsendamise teemal, mis toimus 1. detsembril 2015 koos õiguskomisjoniga; 27. arvestades, et Euroopa kodanikualgatus on kodanike uus poliitiline õigus ja ühtlasi Euroopa Liidu osalusdemokraatias kasutatav asjakohane tegevuskava koostamise vahend, mis võimaldab kodanikke neid mõjutavatesse projektidesse ja protsessidesse otseselt ja aktiivselt kaasata ja mille potentsiaali tuleb kindlasti maksimaalselt ära kasutada ja arvestatavalt suurendada, et saavutada võimalikult häid tulemusi ja ergutada võimalikult paljusid liidu kodanikke Euroopa integreerimise protsessi edasises kujundamises kaasa lööma; usub ka, et põhiõiguste kaitse, demokraatliku õiguspärasuse tugevdamine ja institutsioonide läbipaistvuse suurendamine peaksid kuuluma ELi esmaste eesmärkide hulka; tuletab Euroopa Komisjonile meelde vajadust järgida soovitusi, mis on esitatud Euroopa Parlamendi 28. oktoobri aasta resolutsioonis kodanikualgatuse kohta 1, et tagada Euroopa kodanikualgatuse esitamise õiguse tegelik kasutamine; kinnitab veel kord lubadust osaleda proaktiivselt edukaid Euroopa kodanikualgatusi käsitlevate avalike kuulamiste korraldamises; kohustub pidama selle kaasava protsessi tõhusust institutsioonide tasandil esmatähtsaks ning tagama asjakohased seadusandlikud järelmeetmed; 28. peab kahetsusväärseks, et Euroopa Komisjoni hinnangul on liiga vara vaadata läbi 1. aprilli aasta määrus (EL) nr 211/2011, mis jõustus kolme aasta eest; peab vajalikuks selle rakendamist põhjalikult hinnata, et kõrvaldada kõik avastatud puudused ning pakkuda välja toimivad lahendused selle koheseks läbivaatamiseks, tagades, et Euroopa kodanikualgatusega seotud menetlus ja tingimused oleksid tõeliselt selged, 1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0382. RR\ docx 13/29 PE v04-00

14 lihtsad, kergesti kohaldatavad ja proportsionaalsed; väljendab heameelt Euroopa Komisjoni 31. märtsi aasta aruande üle Euroopa kodanikualgatuse kohta ja Euroopa Ombudsmani otsuse OI/9/2013/TN üle ning palub komisjonil selle vahendi läbivaatamisel tagada, et Euroopa kodanikualgatus annaks liitu tegeliku panuse kooskõlas liidu väärtuste ja põhiõigustega ning et võetaks kõik vajalikud õigusmeetmed vajalike järelmeetmete jaoks, kui Euroopa kodanikualgatus on tunnistatud edukalt lõpule viiduks; kutsub mitmeid ilmnenud puudusi silmas pidades komisjoni üles esitama võimalikult kiiresti ettepaneku vaadata läbi määrus (EL) nr 211/2011; 29. juhib tähelepanu oma 8. oktoobri aasta resolutsioonile hüpoteeki käsitlevate õigusaktide ja riskantsete finantsinstrumentide kohta Hispaanias 1 (laekunud petitsioonide põhjal), milles Euroopa Parlament esitas rea soovitusi hüpoteegiõigust käsitlevate ELi õigusaktide nõuetekohase kohaldamise ja pangandustavade kuritarvitamise vastu võitlemise kohta; palub komisjonil jälgida kõigis liikmesriikides tähelepanelikult hüpoteeklaenude direktiivi 2014/17/EL ja direktiivi 93/13/EMÜ (ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes) kohaldamist ning jagada parimaid tavasid, et paremini kaitsta rahalistes raskustes kodanikke; 30. peab murettekitavaks, et petitsioonide käsitlemisel on ilmnenud, et teatavates liikmesriikides on probleeme asjakohase õiguskaitse kättesaadavusega; peab seda väga oluliseks probleemiks, millega tuleb viivitamata tegeleda, et tagada liidu nõuetekohane demokraatlik toimimine ja põhiõiguste kasutamine tema kodanike ja elanike poolt; on seisukohal, et liit peaks näitama eeskuju, võttes kasutusele Århusi konventsiooni samba, mis käsitleb kohtu poole pöördumist keskkonnaasjus; 31. juhib tähelepanu oma 21. jaanuari aasta resolutsioonile petitsioonikomisjoni aasta tegevuse kohta ning oma 25. veebruari aasta resolutsioonile Euroopa Ombudsmani aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta; 32. tunneb heameelt teabekogumiskülastuste töötaseme normaliseerumise üle ja loodab, et selle petitsioonikomisjoni erilise eelisõiguse kogu potentsiaal kasutatakse järgmistel aastatel kuni õigusloomeperioodi lõpuni täielikult ära; rõhutab, et pärast iga külastust on vaja koostada töödokumendid, sealhulgas konkreetsed soovitused, ning nõuab tungivalt nende nõuetekohast arvesse võtmist eri ametiasutuste poolt; on seisukohal, et nende soovituste järgimist tuleks korrapäraselt hinnata; 33. toonitab petitsioonikomisjoni aastal tehtud tööd eesmärgiga anda petitsioonide esitajate käsutusse veebiportaal, mille kaudu neil on võimalik petitsioone registreerida ja esitada, laadida üles saatedokumente ning toetada juba vastuvõetavaks tunnistatud petitsioone; toonitab, et seda portaali ajakohastatakse ning 2013., ja aastal registreeritud petitsioonid on sinna üles laetud; väljendab heameelt, et otsingu, petitsioonide toetamise ning petitsiooni esitaja nime salastatusega seotud funktsioone on uuendatud ja parandatud; 34. tuletab meelde, et on vaja meetmeid, et viia lõpule petitsioonide veebiportaali projekti viimased etapid, et petitsiooni esitaja saaks reaalajas teavet oma petitsiooni staatuse kohta ning oleks automaatselt teavitatud petitsiooni staatuses toimunud muudatustest, näiteks vastuvõetavaks tunnistamisest, Euroopa Komisjoni vastuse saabumisest või 1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0347. PE v /29 RR\ docx

15 tema petitsiooni lisamisest petitsioonikomisjoni koosoleku ajakavasse koos veebiülekande lingiga, ning saaks võtta otse ühendust petitsioonikomisjoni ametnikega, et saada selget ja otsest teavet; rõhutab, et veebiportaal on ELi kodanike jaoks väga oluline teabeallikas ning seetõttu tuleks anda teavet petitsiooni elutsükli kohta; 35. juhib tähelepanu määruse 910/2014/EL (e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul) vastuvõtmisele; nõuab tungivalt, et petitsioonikomisjon ja kõik Euroopa Liidu institutsioonid peaksid vastu võtma kõigi 28 liikmesriigi e- allkirjaga varustatud dokumente; 36. toonitab tähtsat rolli, mida etendab liikmesriikide vaheline probleemide lahendamise võrgustik SOLVIT, mis tuleks kogu selle potentsiaali kasutades täielikult välja arendada nimetatud riikide ning riikide valitsusasutustest sõltuvate riiklike SOLVITi keskuste koostöös, ning palub eraldada SOLVITile rohkem vahendeid ning süstemaatilisemalt analüüsida SOLVITi kaudu välja selgitatud probleeme, kuna see võrgustik aitab anda õige pildi ühtse turu tõrgetest; 37. palub Ühendkuningriigil võtta teadmiseks soovitused, mis esitati Londonisse 5. ja 6. novembril 2015 tehtud teabekogumiskülastuse kohta koostatud aruandes ja mille petitsioonikomisjon kiitis heaks 19. aprillil 2016; 38. rõhutab Euroopa Ombudsmaniga tehtava koostöö ning Euroopa Parlamendi Euroopa Ombudsmani võrgustikus osalemise tähtsust; kiidab heaks Euroopa Ombudsmani ja petitsioonikomisjoni vahel institutsioonilises raamistikus hoitavad head suhted; avaldab tunnustust Euroopa Ombudsmani tööle ELi hea haldustava parandamisel ning tundis erilist heameelt tema regulaarse panuse üle petitsioonikomisjoni töösse kogu aasta jooksul; 39. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja petitsioonikomisjoni raport nõukogule, komisjonile, Euroopa ombudsmanile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, nende petitsioonikomisjonidele ja ombudsmanidele või samalaadsetele pädevatele organitele. RR\ docx 15/29 PE v04-00

16 SELUSKIRI aasta aruande eesmärk on anda ülevaade petitsioonikomisjoni tööst, kuna selle tegevuskava ei ühti Euroopa Komisjoni õigusloomekavaga, vaid selle määravad kodanikud, kes kasutavad oma õigust esitada Euroopa Parlamendile petitsioone, et väljendada muret seoses erinevate ELi poliitikavaldkondade ja õigusaktidega. Aastaaruande eesmärk on anda täpne ja täielik ülevaade petitsioonikomisjoni tööst. Aruandes esitatakse statistika komisjonile saadetud, komisjonis käsitletud või lõpetatud petitsioonide arvu kohta, riikide kohta, mida petitsioonid puudutavad, ning käsitletud teemade kohta. Statistilised andmed on oluline kvantitatiivne vahend petitsioonikomisjoni töö hindamiseks. Aruanne puudutab ka muid aspekte, nagu suhted teiste ELi institutsioonide ning riiklike ja piirkondlike asutustega. Õigus esitada petitsioone Euroopa Parlamendile: Euroopa kodakondsuse üks alustala aasta statistika näitab, et enamik kodanikest pöördub parlamendi poole selleks, et taotleda abi keskkonna-, õigus-, siseturu ja põhiõiguste küsimustes. Osa petitsioonide esitajaid soovib, et võetaks kuulda nende ettepanekuid ja soovitusi seoses Euroopa poliitikameetmete väljatöötamisega, ning teised pöörduvad Euroopa Parlamendi poole selleks, et esitada kaebus riiklike asutuste ja kohtute otsuste kohta. Mõni kaebab puuduste üle Euroopa õigusaktide kohaldamisel kas õigusakti puuduliku ülevõtmise või ühenduse õigusnormide kohaldamata jätmise tõttu. Statistika järgi sai Euroopa Parlament aastal 1431 petitsiooni, mida on 47 % vähem kui aastal saadud 2714 petitsiooni. Võib öelda, et eelmistel aastatel (2013 ja 2014) oli petitsioonide laekumine haripunktis aastal toimunud petitsioonide arvu järsk vähenemine (peaaegu poole võrra) näitab suundumuse muutumist pärast petitsioonide arvu püsivat suurenemist Euroopa Parlamendi eelmisel ametiajal aastal saadud petitsioonide statistiline analüüs võrreldes aastal saadud petitsioonidega Petitsioonide käsitlemine Petitsioonide käsitlemine Petitsiooni % Petitsiooni % de arv de arv Vastuvõetav ja käsitlemisel , ,3 Vastuvõetav ja lõpetatud , ,6 Vastuvõetamatu , ,8 Ootab otsust 37 1,4 5 0,3 Registreeritud petitsioone kokku ,0 Petitsioonide käsitlemine Petitsiooni % Petitsiooni de arv de arv % PE v /29 RR\ docx

17 Vastuvõetav ja käsitlemisel Vastuvõetav ja edastatud teistele 77 9, asutustele arvamuse saamiseks Vastuvõetav ja edastatud teistele , ,2 asutustele teavitamiseks Vastuvõetav ja edastatud Euroopa Komisjonile arvamuse saamiseks , , Käsitlemine Petitsiooni de arv Protsent Käsitlemine Petitsioonide arv Protsent Vastuvõetav ,9 Vastuvõetav ,0 Vastuvõetamat u ,8 Vastuvõetamatu ,9 Ootab otsust 5 0,3 Ootab otsust 2 0,1 Kokku Kokku aastal tunnistati vastuvõetavaks 943 petitsiooni (65,9 % esitatud 1431 petitsioonist) ning vastuvõetamatuks 483 petitsiooni (33,8 %). 63,4 % aastal saadud petitsioonidest (907 petitsiooni) käsitleti kiirmenetluse raames, sest need kas tunnistati vastuvõetamatuks (33,8 %) või tunnistati küll vastuvõetavaks, kuid nende käsitlemine lõpetati kohe pärast seda, kui petitsiooni esitajale oli edastatud teave või kui petitsioon oli edasi saadetud mõnele teisele parlamendikomisjonile, kelle tegevusvaldkonda petitsioon puudutas (29,6 %). Petitsioonikomisjonil õnnestus aastal kaotada viivitused petitsioonide käsitlemisel, mis aitab oluliselt parandada petitsioonikomisjoni ja petitsiooni esitajate suhete kvaliteeti, võttes arvesse petitsioonide kiiremat käsitlemisaega. Tuleb märkida, et vastuvõetamatuks tunnistatud petitsioonide osakaal on aastal aastaga võrreldes vähenenud (6,1 %) ning vastuvõetavaks tunnistatud petitsioonide osakaal kasvanud (5,9 %). Vastuvõetavaks tunnistatud ja käsitlemise varases etapis suletud petitsioonide osakaal püsib jätkuvalt 30 % juures. Mis puudutab petitsioonide põhjal võetud meetmeid ja petitsioonikomisjoni liikmete poolt vastu võetud otsuseid, siis on ja aasta vahel selgeid erinevusi. Otsust saata petitsioon teistele asutustele teavitamiseks tehti 21 % rohkem ning otsust saata petitsioon teistele asutustele (peale Euroopa Komisjoni) arvamuse saamiseks tehti umbes 8 %-l juhtudest. Euroopa Komisjon on jätkuvalt petitsioonikomisjoni suurim koostööpartner nende petitsioonide käsitlemisel, mille käsitlemist ei lõpetata menetluse varases etapis, ning talle saadetakse ligi 90 % petitsioonidest teavitamiseks ja arvamuse saamiseks (519st petitsioonist 464). Petitsioonide arv riigiti Võrreldes eelmise aastaga võib aastal märgata mõningaid muutuseid saadetud petitsioonide päritoluriikides. Esikohal on endiselt Hispaania, millele järgnevad Itaalia, Saksamaa, Rumeenia ja Poola (2014. aastal oli viiendal kohal Ühendkuningriik). Siiski tasub RR\ docx 17/29 PE v04-00

18 märkida Itaaliast saadetud petitsioonide osakaalu olulist suurenemist (7,9 %-lt 12,3 %-le). Kõige vähem petitsioone saadeti jälle Leedust, Eestist ja Lätist Petitsioonid Petitsioonide Riik % Riik e arv arv % Euroopa Liit ,7 Euroopa Liit ,9 Hispaania ,9 Hispaania ,3 Itaalia ,3 Saksamaa 271 8,6 Saksamaa 153 9,3 Itaalia 248 7,9 Rumeenia 104 6,3 Rumeenia 199 6,3 Poola 57 3,5 Ühendkuningrii k 109 3,5 Muud ,0 Muud ,0 Petitsioonide arv riigiti aastal Petitsioonide peamised valdkonnad Nagu juba mainitud, oli petitsiooni esitajate peamine murevaldkond aastal keskkond, millele järgnesid õigusküsimused, siseturu toimimine, põhiõigused ning transport Valdkond Petitsioonide arv Protsent Valdkond Petitsioonide arv Protsent Keskkond 174 9,2 Õigusküsimused 300 8,3 Õigusküsimused 142 7,5 Keskkond 284 7,8 Siseturg 139 7,3 Siseturg 266 7,3 Põhiõigused 84 4,4 Põhiõigused 208 5,7 PE v /29 RR\ docx

19 Transport 84 4,4 Tervis 173 4,8 Tervis 78 4,1 Sotsiaalküsimused 158 4,4 Tööhõive 74 3,9 Transport 117 3,2 Sotsiaalküsimused 60 3,2 Haridus ja kultuur 113 3,1 Haridus ja kultuur 57 3,0 Tööhõive 108 3,0 Vara ja vara tagastamine 32 1,7 Vara ja vara tagastamine 55 1,5 Muud ,3 Muud 1,844 50,9 Petitsioonide keel Väikeseid muutusi võib täheldada ka petitsioonide keele pingereas: aastal, nagu ka aastal, kasutasid petitsiooni esitajad kõige rohkem saksa ja inglise keelt, mille osakaal püsis stabiilsena. Kolmandal ja neljandal kohal olid vastavalt itaalia ja hispaania keel (2015. aastal kasvas itaalia keele osakaal 16,8 %-lt 18,2 %-ni). Nendes neljas keeles (saksa, inglise, itaalia ja hispaania) oli esitatud kolm neljandikku saadud petitsioonidest (74,5 %). Eesti ja läti keel on kahel viimasel kohal (üks petitsioon kummaski keeles) Keel Petitsioonide arv Protsent Keel Petitsioonide arv Protsent saksa ,4 saksa ,4 inglise ,8 inglise ,3 itaalia ,2 hispaania ,8 hispaania ,1 itaalia ,7 prantsuse 71 5,0 prantsuse 151 5,6 rumeenia 71 5,0 rumeenia 135 5,0 poola 66 4,6 poola 105 3,9 Muud ,0 kreeka 92 3,4 Muud Petitsioonide arv keelte kaupa aastal RR\ docx 19/29 PE v04-00

20 Petitsiooni esitajate kodakondsus Kodakondsuse järgi olid aastal sarnaselt aastale kõige aktiivsemad petitsioonide esitajad Saksamaa kodanikud, kellele järgnesid Itaalia ja Hispaania kodanikud. Neile järgnesid omakorda Rumeenia, Poola ja Ühendkuningriigi kodanikud. Viimastel kohtadel olid Malta ja Luksemburgi kodanikud, kes esitasid aastal kokku kõigest viis petitsiooni Petitsiooni peamise esitaja kodakondsus Petitsioonid e arv Protsent Petitsiooni peamise esitaja kodakondsus Petitsioonid e arv Protsent Saksamaa ,54 Saksamaa ,2 Itaalia ,15 Hispaania ,1 Hispaania ,67 Itaalia ,6 Rumeenia 103 7,17 Rumeenia 196 7,2 Poola 91 6,34 Ühendkuningriik 143 5,2 Ühendkuningriik 74 5,15 Prantsusmaa 129 4,7 Prantsusmaa 63 4,39 Poola 123 4,5 Kreeka 40 2,80 Kreeka 113 4,1 Muud ,79 Muud ,9 Petitsioonide arv aastal esitaja kodakondsuse kaupa PE v /29 RR\ docx

21 Petitsiooni esitamise vorm Seoses petitsiooni esitamise vormiga on ümber pöördunud kuni aastani püsinud suundumus saata üha enam petitsioone e-postiga internetis olevat vormi kasutades (2014. aastal 80 % ja aastal 69,3 %) ning traditsiooniliste kirjade osakaal on kasvanud 10 % võrra (2014. aastal 20 % ja aastal 30,7 %). Kuidas seletada sellist suundumuse muutust just nüüd, kui veebiportaal peaks hõlbustama elektrooniliste dokumentide saatmist koos petitsiooniga? Võimalik, et petitsioone esitavad kodanikud ei tunne väga hästi internetti ja selle võimalusi, mistõttu on tähtis säilitada traditsioonilise kirja saatmise võimalus selle digitaalse ja võib-olla põlvkondliku lõhe leevendamiseks. Võib-olla tuleks veebiportaal teha lihtsamaks ja kasutajasõbralikumaks Petitsiooni esitamise vorm Petitsioonide arv % Petitsiooni esitamise vorm Petitsioonide arv E-post ,3 E-post Kiri ,7 Kiri % Petitsioonide esitamise vorm aastal RR\ docx 21/29 PE v04-00

22 Petitsioonide staatus Petitsioonide staatuse puhul tuleb märkida, et suure osa (ligikaudu 80 %) petitsioonide käsitlemine lõpetati vastuvõetavuse hindamisele ja käsitlemisele järgnenud aastal. Võib öelda, et vaid väike arv petitsioone on käsitlemisel rohkem kui neli aastat. Petitsioonid, mille käsitlemist ei ole lõpetatud, puudutavad enamasti Euroopa Liidu Kohtu rikkumismenetlusi või teemasid, millega parlamendiliikmed soovivad põhjalikumalt tutvuda. Petitsioonide staatus Aasta Käsitlemine pooleli Käsitlemine lõpetatud ,3% ,7% ,2% ,8 % ,0% ,0% ,6% ,4% ,6% ,4% ,6% ,4% ,3% ,7 % ,8% ,2% ,1 % ,9% ,0% ,0% ,3% ,7% ,5 % ,5% % % % % % % Petitsioonide statistiliste andmete analüüsist selgub, et vastuvõetamatuks tunnistatakse petitsioonid enamasti seetõttu, et petitsioonide esitajad ajavad endiselt segi liikmesriikide ja Euroopa Liidu pädevused, samuti ELi institutsioonide ja Euroopa Nõukogu või Euroopa Inimõiguste Kohtu pädevused. See näitab, et tuleb rohkem tööd teha kodanike teavitamiseks sellest, mida tähendab petitsiooniõigus ja mida võib parlamendile petitsiooni esitamisega PE v /29 RR\ docx

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

CM

CM EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Õiguskomisjon Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 7.1.2010 TEATIS LIIKMELE Teema: Õigusküsimuste, põhiõiguste

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE ET ARUPÄRIMINE EUROOPA PARLAMENDIS VOLINIKUKANDIDAADI VASTUSED KÜSIMUSTIKULE Hr Joaquín ALMUNIA (majandus- ja rahaküsimused) A osa Üldküsimused I. Isiklik ja ametialane taust 1. Milliseid oma ametialastest

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatus Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Euroopa kodanikualgatuse juhend 3. väljaanne september 2015 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Euroopa kodanikualgatuse juhend 3. väljaanne september 2015 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa kodanikualgatuse juhend 3. väljaanne september 2015 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Head lugejad! Alates 2012. aasta aprillist on Euroopa Liidu kodanikel olnud uus õigus, mis annab neile

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu C 355/16 Euroopa Liidu Teataja 29.12.2010 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 259 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING R

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 259 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING R EUROOPA KOMISJON Brüssel, 8.6.2012 COM(2012) 259 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ÜHTSE TURU PAREM JUHTIMINE ET ET

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

European Ombudsman Euroopa hea halduse tava eeskiri Euroopa Ombudsman Euroopa hea halduse tava eeskiri ET Meie missioon on tugevdada demokraatiat, teh

European Ombudsman Euroopa hea halduse tava eeskiri Euroopa Ombudsman Euroopa hea halduse tava eeskiri ET Meie missioon on tugevdada demokraatiat, teh European Ombudsman Euroopa hea halduse tava eeskiri Euroopa Ombudsman Euroopa hea halduse tava eeskiri ET Meie missioon on tugevdada demokraatiat, tehes Euroopa Liidu institutsioonidega koostööd tõhusama,

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem