Microsoft Word - Akukon Paljassaare tehissaare DP - liiklusmüra hinnang.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Akukon Paljassaare tehissaare DP - liiklusmüra hinnang.doc"

Väljavõte

1 Paljassaare tehissaare detailplaneering Keskkonnamüra hinnang Ingrid Leemet Marko Ründva Tapio Lahti Insinööritoimisto Akukon Oy Tallinn 8/2010

2 (14)+6 (lisad) Ingrid Leemet, Marko Ründva, Tapio Lahti Paljassaare tehissaare detailplaneering Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harjumaa Keskkonnamüra hinnang tellija: Corson OÜ tellimus: kontaktisik: Toomas Liiv Kokkuvõte Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Paljassaare sadama akvatooriumi ja Tallinna lahe alale ehitusõigus tehissaare rajamiseks, millele on kavandatud Kasiinosaare kompleks ehitusõigusega kuni 9-korruseliste äri-, elu- ja sotsiaalhoonete ehitamiseks. Planeeringu lahendus näeb ette rajada alale ka kaasaegne jahisadam. Lähteandmetena on kasutatud K-Projekt AS i poolt koostatud Paljassaare tehissaare detailplaneeringut [1], Corson OÜ poolt esitatud lisainformatsiooni ja AS Tallinna Sadama tellimusel Insinööritoimisto Akukon Oy Eesti filiaali poolt koostatud Tallinna Vanasadama keskkonnamüra uuringut [6]. Tuleviku modelleerimisel on arvestatud AS Tallinna Sadamast saadud informatsiooniga ning hoonestuse modelleerimisel Paljassaare tehissaare detailplaneeringu ja naaberdetailplaneeringutega Paljassaare tee ning Paljassaare põik tänavatel. Keskkonnamüra olukorra välja selgitamiseks planeeringualal teostati autoliiklusest ja potentsiaalsest reisiterminalist (seisvad matkelaevad kaide ääres) põhjustatud müratasemete arvutused. Müratasemete arvutus tehti vastavalt põhjamaade arvutusmudelile. Seletuskirjale on lisatud arvutuslikud mürakaardid. Tulemusi võrreldakse Sotsiaalministri 4. märtsi a määrus nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid [2] kehtestatud liiklusmüra normtasemetega. Arvutustulemused osutavad, et liiklusmüra tasemed ei ole kõrged. Planeeritavale alale ulatuvad aasta liiklussageduse alusel päevasel ajal - db ja öisel ajal db müraindikaatori samatugevustsoonid. 20. aasta liiklussageduse alusel ulatub planeeritavale alale päevasel ajal db, öisel ajal - db suurused müratasemed. akukon Akukon Oy Eesti filiaal akustika müratõrje esitlustehnika Laki tn 3A, Tallinn tel: Reg.nr.: faks: MTR

3 Peamine müraallikas käsitletaval alal on rajatava tehissaare ühendustee autoliiklus. Planeeritav Paljassaare reisisadam ja jahisadam liiklusmüra olukorda märkimisväärselt ei mõjuta.

4 Sisukord 1 Sissejuhatus 4 2 Taust Olukorra kirjeldus Planeeritava olukorra kirjeldus 4 3 Keskkonnamüra normtasemed 5 4 Arvutused Arvutusmudelid ja maastikumudel Paljassaare lahe laevaliiklus Planeeritav jahisadam Autoliikluse lähteandmed Ehitusmüra 10 5 Tulemused 10 6 Järeldus 12 Referentsid 14 Lisad A: Mürakaardid A1, -A2, -A3, -A4, -A5

5 Sissejuhatus Käesoleva töö eesmärgiks on hinnata keskkonnamürast põhjustatud müra taset Harjumaal Põhja-Tallinnas paikneva Paljassaare tehissaare detailplaneeringuga [1] määratud planeeritaval alal. Lähteandmed: K-Projekt AS, töö nr Müra olukorra selgitamiseks arvutati planeeringu ja selle naabruses olevatele aladele liiklusest tingitud müratasemed maapinna läheduses. Saadud tulemusi võrreldi Sotsiaalministri 4. märtsi a määruses nr. 42 toodud nõuetega päevasele ja öisele ajavahemikule. 2 Taust 2.1 Olukorra kirjeldus Planeeritav ala paikneb Põhja-Tallinna linnaosas, Paljasaare sadama akvatooriumi ja Tallinna lahe alal. Planeeritava maa-ala suurus on 23,76 ha. Olemasoleval hetkel paiknevad Paljassaare lahe ääres erinevad tööstusettevõtted, laevaremonditehased jms; tegemist on suhteliselt kõrge keskkonnamürataseme piirkonnaga. Planeeritava ala vahetus naabruses asuv ala on kinnine sadama territoorium, kus paiknevad lao- ja tootmishooned koos sadamahoonete ja rajatistega. Suurimateks ettevõteteks on Paljassaare sadam, Tallinna Sadam AS, KS Stivideerimise AS, Atlas Seafood AS ning AS Paljassaare kalatööstus. Käsitletava ala ümbruskonnas on algatatud ja kehtestatud mitmed detailplaneeringud, mille tulemusena arendatakse välja moodne äri- ja elukeskkond. Äri- ja elukeskkonna välja arendamisel kaovad naaberdetailplaneeringuga ettenähtult ka Paljassaare sadamast nii ohtlikud veosed kui ka nende ladustamine territooriumil, kaob vajadus raudteetranspordile, mistõttu raudteed likvideeritakse. 2.2 Planeeritava olukorra kirjeldus Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu eesmärgiks on Põhja-Tallinna erinevate osade omavahelise sidususe tagamine ning nende funktsionaalsuse mitmekesistamine. Planeeringu käigus määratakse täiendavad võimalused elamuehituseks garaažikomplekside ja kasutusest välja jäänud tööstusalade arvelt, Kopli kaubajaama võimalikuks ümberstruktureerimiseks multifunktsionaalseks büroo- ja elamualaks, täiendavate miljööalade määramiseks ning sadamate arengusuundade ja perspektiivide väljatöötamiseks. Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Paljassaare sadama akvatooriumi ja Tallinna lahe alale ehitusõigus tehissaare rajamiseks, millele on kavandatud Kasiinosaare kompleks ehitusõigusega kuni 9-korruseliste äri-, elu- ja sotsiaalhoonete ehitamiseks. Planeeringu lahendus näeb ette rajada alale ka kaasaegne jahisadam.

6 le moodustatakse kolm tehissaart: lõuna-, põhja- ja idasaar. Lõunasaarele rajatakse rannapark, põhjasaarele rajatakse ühiskondlik hoone, idasaarele on ette nähtud äri- ja eluhoone. Planeeritavatele tehissaartele on ette nähtud juurdepääs maismaaga ühendatava silla abil autoga, jalakäijad pääsevad saarele samuti üle planeeritava silla. Parkimisvõimalused on ette nähtud põhja- ja idapoolse saare maa-aluse korruse parklas. AS Tallinna Sadam on Paljassaare sadamasse perspektiivis planeerinud reisisadama rajamise, millega on käesoleva planeeringu koostamisel arvestatud. Kaid nr ja asuvad lähimast tehissaarest ~ m kaugusel. Kaid (nr ja ) ei ole hetkel aktiivses kasutuses reisiterminalidena. 3 Keskkonnamüra normtasemed Tingimused on kehtestatud Sotsiaalministri 4.märtsi a määrusega nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid [2]. Määrus määratleb kolm taseme tüüpi: Taotlustase on määruse tähenduses müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta häirivust ja iseloomustab häid akustilisi tingimusi. Piirtase on määruse tähenduses müra tase, mille ületamine võib põhjustada häirivust ja mis üldjuhul iseloomustab rahuldavaid (vastuvõetavaid) akustilisi tingimusi. Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel ja uute hoonete projekteerimisel olemasolevatel hoonestatud aladel. Kui piirtase on ületatud, tuleb rakendada meetmeid müra vähendamiseks. Kriitiline tase on määruse tähenduses müra tase välisterritooriumil, mis põhjustab tugevat häirivust ja iseloomustab ebarahuldavat mürasituatsiooni. Müra normtasemetega võrreldakse müra hinnatud taset. Müra hinnatud tase tähendab, et arvutatud või mõõdetud ekvivalentsele tasemele L Aeq lisatakse vajadusel parandus sõltuvalt müra häirivusest. Kui hinnatav müra on impulssmüra või tonaalne müra, siis mõõdetud või arvutustulemustele lisatakse parandus +5 db(a) enne selle võrdlemist normtasemetega. Korraga rakendatakse ainult üht parandustegurit. Kriitilised tasemed on kehtestatud liiklusmürale ja tööstusmürale. Neid kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel välismüraallikate vahetus läheduses. Uute müratundlike hoonete ehitamine kriitilise tasemega aladele on üldjuhul keelatud. Müra normtaset võrreldakse müra hinnatud tasemega päevases ja öises ajavahemikus ja müra hinnatud tase ei tohi ületada normtaset. Määratud ajavahemikud on: päev 7-23 (sisaldab õhtut 19-23) öö Vastavalt jaotusele üldplaneeringu alusel on käesoleval juhul tegemist määruse mõistes III kategooria alaga segaala. Kuna antud juhul on tegemist hoonestamata alaga, siis tuleb müratasemete hindamisel arvestada müra normtaseme arvsuurustega uutel planeeritavatel aladel. Välismüra erinevad normsuurused uutel planeeritavatel

7 aladel on esitatud tabelis 1. Vastavalt Tallinna linna üldplaneeringule ja detailplaneeringule on planeeritaval alal tegemist määruse mõistes III kategooria alaga segaala. Tabel 1. Keskkonnamüra normtasemed. Müra kirjeldaja on (hinnatud) ekvivalentne müratase L paeq,t (db). päeval öösel Taotlustase uuel planeeritaval alal Liiklusmüra 60 Taotlustase olemasoleval alal Liiklusmüra 60 müraallikapoolne fassaad Piirtase olemasolevatel aladel Liiklusmüra müraallikapoolne fassaad Kriitiline tase olemasolevatel aladel Liiklusmüra lubatud müratundlike hoonete sõidutee (raudtee) poolsel küljel. Liiklusega seotud üksikute mürasündmuste korral hinnatakse täiendavalt ekvivalentsele helirõhutasemele ka maksimaalset helirõhutaset. Maksimaalne helirõhutase müratundlike hoonetega aladel L pa,max ei või olla suurem kui 85 db päeval ja 75 db öösel. Sotsiaalministri 4. märtsi a määrus nr 42 ja Eesti standard EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest [3] kehtestab erinevad nõuded liiklusmüra tasemetele eluruumides ja äripindadel. Tabel 2. Liiklusmüra normtasemed elamutes ja ühiskasutusega hoonetes. Müra kirjeldaja on (hinnatud) ekvivalentne müratase L paeq,t (db). päeval öösel Elamu Eluruumides - Magamisruumides 30 Büroo- ja haldushoone Töökabinettides Avatud plaanilahendusega tööruumides Kaubandus- ja teenindusettevõte Müügisaalides, teenindusruumides Baarides, restoranides Samuti on määratletud ehitustööde teostamise müra ekvivalenttase L pa,eq,t öisel ajavahemikul ja selleks on db.

8 Arvutused 4.1 Arvutusmudelid ja maastikumudel Sadama müratsoonid arvutati kasutades Põhjamaade keskkonnamüra arvutamise mudeleid. Arvutused sooritati Datakustik Cadna/ A 4.0 arvutusprogrammi abil. Arvutusmudelina kasutati: laevade müra jaoks üldist (tööstusliku müra) arvutusmudelit - Industry - Nordic Prediction Method. [4]; autode liiklusmüra jaoks liiklusmüra arvutusmudelit Road Traffic Noise (TemaNord 1995:825) Nordic Prediction Method [5]. Lähteandmetena vajab arvutusmudel iga müraallika asukohta ja müraemissiooni ning kolmemõõtmelist maastikumudelit, mis sisaldab hooneid ja teisi takistusi. Joonis 1. Paljassaare ala maastikumudel Arvutused teostati kolmemõõtmelises akustilises mudelis. See sisaldab lisaks kõrgusjoontele ka ehitisi ja muid ekraane, lisaks kõiki heli peegeldavate või neelavate pindade akustilisi omadusi. Mudeli lähteandmed (maapinna kõrgused, olemasolevate ja planeeritavate hoonete korruselisus) saadi detailplaneeringu põhijooniselt ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt saadud Tallinna linna aluskaardilt (leping nr 621). Arvutusmeetodile vajalikud lähteandmed on arvutatava ala maastik ning müraallikate asukoha ja müraemissiooni teave. Arvutusmeetodid annavad juhised ainult ühe müraallika poolt põhjustatud müra arvutamiseks ühes arvutuspunktis. Kogumüra kaartide arvutamiseks vajatakse veel arvutusprogrammi, mis sisaldab mainitud arvutusmeetodeid. Vahemaast tingitud nõrgenemine, pehme maapind ja ekraanid muudavad leviva müra spektrit. Sellepärast teostatakse arvutus sagedusribades. Lõpptulemusena erinevate

9 sageduste väärtused liidetakse kokku ühenumbriliseks väärtuseks, ekvivalentseks kaalutud A-helirõhutasemeks L Aeq kõikides arvutuspunktides. Arvutus teostati kasutades 8x8 m suuruseid arvutusruute. Müratsoonide kaardid arvutati maapinnast 2 meetri kõrgusel. Arvutussuurusena on päevase (ajavahemik 7-23) ja öise (23-7) ajavahemiku ekvivalenttase L paeq, vastavalt on siis müraindikaatoriteks L d ja L n. Mürakaartide helirõhutasemed on kogumüratasemed ehk need on arvutatud selliselt, et need sisaldavad kõikjal peegeldusi kõvadest püstpindadest, näiteks hoonete välispiirdetarinditest. Kui hinnatakse eluhoonete fassaadidele mõjuvat mürataset, siis seinast tingitud peegeldus tuleb jätta arvestamata. Selle selgituseks on, et peegeldus on alati peaaegu täielik, kui pool kogumürast on heli, mis on peegelduse järel suunaga eemale seinast. See ei ole fassaadile mõjuv müra ja see ei kuulu eluruumidesse suunduva müra hulka. Samuti käsitlevad normtasemed ja müraindikaatorid mürataset, kust on peegelduse osa eemaldatud. Seetõttu on alati seina lähedal normtasemega võrreldav müratase 3 db väiksem kui mürakaardid näitavad. See põhimõte kehtib ka müraindikaatorite määramisel, kus arvestatakse otsese heliga. 4.2 Paljassaare lahe laevaliiklus AS Tallinna Sadam on Paljassaare sadamasse perspektiivis planeerinud reisisadama rajamise ja seetõttu tuleb planeeringu koostajal selle võimalusega arvestada. Perspektiivse Paljassaare reisisadama müra arvutamisel on lähtutud, et sadamas kaide nr ja ääres peatuvad ööpäev läbi kõige mürarikkamad matkelaevad Aidacara ja Star Princess. Kaid nr ja asuvad lähimast tehissaarest ~ m kaugusel. Käesoleval juhul on arvutuses kasutatud Tallinna Vanasadamas [6] teostatud matkelaevade müraemissioonide mõõtmistulemusi. Aidacara ja Star Princess mõõdetud helivõimsustasemed jäävad vahemikku L WA = db. Arvutusmudelis esindab müraallikat ekvivalentne punktikujuline müraallikas, mis paikneb tõelise allika akustilises keskpunktis. Müraallika helivõimsustase esitatakse oktaavribades 31.5 Hz 8 khz (sisaldades 1/3 oktaavribasid 25 Hz 10 khz). Tabel 3. Arvutustes kasutatud müraemissioonid (A-spektrilähendusteguriga helivõimsustase L WA ). müraallikas L WA, db matkelaevad Aidacara 105 Star Princess 107 Laevade müra on peamiselt põhjustatud nende abimootorite või tehnoseadmete töötamisel tekkivast mürast. Laevade liikumise võib arvutustes jätta arvestamata kuna laevad on sadama lähialadel liikumas ainult mõned minutid ja needki ei ole oluliselt mürarikkamad kui kai ääres seistes.

10 Planeeritav jahisadam Planeeringu lahendus näeb ette rajada alale ka kaasaegne jahisadam. Käesoleva töö koostamisel on eeldatud, et planeeritud jahsadamat kasutavad peamiselt jahtlaevad ja väiksemad mootorpaadid (pikkus 24 m), millede poolt tekitatav müra ei ole üldisele müraolukorrale määrav. Väikelaevadest purjepaadid ja mootorita jahid müra ei tekita; müraallikateks on mootoriga varustatud väikelaevad: kaatrid, jahid, mootorpaadid, kalalaevad, jetid. Väikelaevade peamiseks müraallikaks on mootor; siiski ei ole nende mootorid üldjuhul väga võimsad ja tekitatud müratasemed väga kõrged. Tuleb välja tuua, et väikelaevade müratasemed on suhteliselt sarnased, erinedes üldiselt 5-6 db võrra; oluline on märkida, et vanemad laevad on tavaliselt mürarikkamad. Mootorpaatide helivõimsustasemed L wa jäävad vahemikku db. Erinevate uuringute põhjal on selgunud, et väikelaevade (sh. jettide) müra on üldjuhul tonaalne ja sellest tingituna tuleb lisada parandus müra tonaalsusele K 1i = +5 db. Sadama akvatooriumisse saabumisel ja lahkumisel tekkiva müra levikul on oluliseks teguriks sõidukoridorid mootorlaevade liikumine piki rannikut on ebasoodsam olukord. Kõikide uute ehitatavate lõbusõidulaevade poolt tekitatud müra peab vastama Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivile 2003/44/EÜ, 16. juuni 2003 toodud tingimustele. Direktiivis on kehtestatud järgmine nõue: Pardamootoriga või integreeritud väljalaskesüsteemita päramootoriga lõbusõidulaevad, jetid ning integreeritud väljalaskesüsteemiga päramootorid projekteeritakse, ehitatakse ja monteeritakse nii, et vastavalt ühtlustatud standardites (EN ISO 1) määratletud testidele mõõdetud müra ei ületa piirväärtusi järgmises tabelis: Tabel 2.Väikelaevadele kehtestatud piirväärtused Ühe mootori võimsus kilovattides Helirõhu piirnorm = L pasmax detsibellides PN < PN 72 PN > 75 kus PN = mootori nominaalvõimsus kilovattides nominaalkiirusel ja LpASmax = helirõhu piirnorm detsibellides. Kõigi mootoritüüpidega kahe ja enama mootoriga veesõidukite võib kohaldada vähendamist 3 db võrra. EN ISO 1 Väikelaevad. Lõbusõidulaevade õhu kaudu leviva müra mõõtmine näol on tegemist pass-by tüüpi helirõhutasemete mõõtmistega 25 m kauguselt. Erinevalt reisilaevade sadamast ei tööta väikelaevade sadamas laevade mootorid öisel ajavahemikul elektri ja kütmise eesmärgil; kaidele tuuakse välja elektritoitepistikud, mida laevad saavad vajadusel kasutada. Väikelaevade (kaatrid, jetid) müra arvutustulemused osutavad, et väikelaevade sadamasse saabumisel ja lahkumisel tekkivad ekvivalentsed müratasemed L paeq ja müra hinnatud tasemed L d ei ole planeeritava jahisadama ümbrusesse jäävatel aladel kõrged ja jäävad oluliselt alla liiklusmüra taotlustasemetele (päevasel ajavahemikul 60 db ja öösel db) uutel planeeritavatel aladel. Jahisadama ekspluateerimine ei põhjusta olulisi keskkonnamüra mõjusid.

11 Autoliikluse lähteandmed Tähtsamatest tänavatest jäävad planeeringuala kontaktvööndisse Kopli tänav, Tööstuse tänav ja Paljassaare tee. Paljassaare tänava liiklus on hetkel seotud peamiselt Paljassaare sadama ja Paljassaare reoveepuhastusjaamaga. Paljassaare sadamasse suunduvad raskeveokid liiguvad valdavalt mööda Paljassaare tänavat. le on ette nähtud juurdepääsud planeeringualaga läänest külgnevalt Paljassaare sadama-alalt silla kaudu. Planeeritava tänava liiklussagedusteks võib eeldada peale kõigi tehissaarte väljaehitamist hinnanguliselt 2120 liiklusvahendit ööpäevas. Üldkasutatavate tänavate liiklusest tingitud müratasemete arvutamisel on kasutatud Stratum OÜ poolt koostatud Tallinna kesklinna õhtuse tipptunni liiklusmudeli a ja 20. a andmeid. Vastavalt Stratum AS liiklusmudeli andmetele läbis 2008.a. Paljassaare teed 441 lv/h, 20.a. perspektiiv on lv/h. Raskete veokite (raskete veokite hulka arvestatakse veoautod, bussid, traktorid, autorongid) osakaal Paljassaare teel vastavalt Ramboll Eesti AS poolt koostatud Tallinna linna välisõhu strateegiliselt mürakaardile on 19,5%. Maksimaalne lubatud sõidukiirus on km/h. Tehissaartele juurdepääsutee liiklusmüra taseme hindamise aluseks on planeeringus ettenähtud parkimiskohtade arv (0), arvutuste tegemisel arvestati, et ööpäevane liiklussagedus on 2120 lv, raskeveokite osakaal 5%, sõidukiirus km/h. Müratasemete arvutamisel on arvestatud, et maksimaalne tund moodustab 10% kogu ööpäevasest liiklussagedusest ja kogu ööpäevane liiklussagedus jaguneb ööpäeva lõikes: 79% päevasel ajavahemikul (07-19), 13% õhtusel ajavahemikul (19-23) ja 8% öisel ajavahemikul (23-07). 4.5 Ehitusmüra Planeeritud täitetööde teostamisel ja hilisemal hoonete ehitamisel tekkiv ehitusmüra ei häiri lähimate müratundlike hoonete elanikke, sest selliseid hooneid ei ole käsitletaval alal ja selle ümbruses. Kui planeeritaval alal asuvad hooned ehitatakse ükshaaval, siis tuleb tagada, et peale esimese hoone valmimist ja ekspluatatsiooni andmist ei teostata järgmiste hoonete ehitamisel mürarikkaid tegevusi öisel ajavahemikul ja peetakse kinni Sotsiaalministri 4. märtsi a määrusest nr Tulemused Keskkonnamürast tingitud müratasemete arvutustulemusena valmis 5 kaarti päevase ning öise ajavahemiku jaoks. Müratasemete kaardid planeeritava olukorraga päevasele ja öisele ajavahemikule olemasoleva ja perspektiivse liiklussageduse osas on toodud lisades A1 A4. Lisaks arvutati müratasemed planeeritavate hoonete fassaadidel (lisa A5), kus on esitatud hoonete fassaadidele mõjuvad kõrgeimad liiklusmüra ekvivalenttasemed 20. aasta päevasel ajal (hoone keskel asuvas ringis on toodud hoone osale mõjuva kõrgeim liiklusmüra ekvivalenttase päevasel ja öisel ajavahemikul).

12 Müratsoonide arvutuste tulemused on välja toodud lisas kaartidel A1, A2, A3, A4, A5. A1 kirjeldab planeeritavat müraolukorda a liiklussageduse alusel päevasel ajavahemikul (07-23) müraindikaator L d ; A2 kirjeldab planeeritavat müraolukorda a liiklussageduse alusel öisel ajavahemikul (23-07) müraindikaator L n ; A3 kirjeldab planeeritavat müraolukorda 20. a liiklussageduse alusel päevasel ajavahemikul (07-23) müraindikaator L d ; A4 kirjeldab planeeritavat müraolukorda 20. a liiklussageduse alusel öisel ajavahemikul (23-07) müraindikaator L n ; A5 kirjeldab hoonete fassaadidele mõjuvaid müratasemeid 20. a liiklussageduse alusel müraindikaator L Aeq. Päevase ajavahemiku ekvivalentse mürataseme L d kaartidel A1 ja A3 on taotlustaseme suurusega alad, mis jäävad db müratsooni sisse (kaardil tähistatud punase värviga). Alates müratsoonist - db ei põhjusta liiklusmüra olulist häirivust (kaardil tähistatud kollase värviga). Toodud selgitused kehtivad päevase ajavahemiku kohta. Öise ajavahemiku ekvivalentse mürataseme L n kaartidel A2 ja A4 on taotlustaseme tsoon -59 db tähistatud rohelise värviga. Koostatud mürakaardid A1...A4 on otseselt võrreldavad Sotsiaalministri 4. märtsi a määrus nr 42 müra normtasemetega. Planeeritavale alale ulatuvad aasta liiklussageduse alusel päevasel ajal - db ja öisel ajal db müraindikaatori samatugevustsoonid. 20. aasta liiklussageduse alusel ulatub planeeritavale alale päevasel ajal db, öisel ajal - db suurused müratasemed. Tagamaks siseruumides kehtestatud liiklusmüra normtasemete täitmine, on vaja määrata hoonete fassaadidele mõjuvad liiklusmüratasemed, mille tulemusel saab kehtestada fassaadidele vastavad heliisolatsiooni nõuded. Planeeritavate hoonete fassaadidele mõjuvad 20.a liiklusandmete kohaselt päevasel ajal kuni L Aeq = 57 db suurune müratase. Joonisel 2 on esitatud päevasest autoliiklusest tingitud müratasemed L pa,eq,t planeeritaval alal 20.a prognoosi arvestades (värvikood sama, mis mürakaartidel).

13 Joonis 2. Vaade planeeritavale alale. 6 Järeldus Kui võrrelda saadud arvutustulemusi Sotsiaalministri 4. märtsi a määrus nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid kehtestatud III kategooria alade (segaala) liiklusmüra taotlustaseme nõuetega uutel planeeritavatel aladel 60 db päevasel ja db öisel ajavahemikul, siis kumbagi neist ei ole planeeritaval alal ületatud. Peamine müraallikas käsitletaval alal on rajatava tehissaare ühendustee autoliiklus. Planeeritav Paljassaare reisisadam ja jahisadam liiklusmüra olukorda märkimisväärselt ei mõjuta. Käesoleval planeeringualal ei ole keskkonnamüra tasemed kõrged ja ei mõjuta planeeringulahendust ning ei sea erinõudeid projekteeritavatele hoonetele. Vastavalt standardis EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest. tabelis 6.3 Välispiiretele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt välismüratasemest [3] toodule tuleks planeeritavate hoonete osade välispiirete konstruktsioonid projekteerida minimaalselt selliselt, et mitmest erineva heliisolatsiooniga elemendist välispiirde ühisisolatsioon hoone fassaadil on R w +C tr 30 db. Akende valikul tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile transpordimüra suhtes. Kui aken moodustab % välispiirde pinnast, võetakse akna nõutava heliisolatsiooni suuruseks välispiirde õhumüra isolatsiooni indeks. Välispiirde nõutava heliisolatsiooni tagamisel tuleb arvestada, et ventileerimiseks ettenähtud elemendid (tuulutusavad aknakonstruktsioonis või värskeõhuklapid

14 välisseinas) ei vähendaks välispiirde heliisolatsiooni sel määral, et lubatav müratase ruumis oleks ületatud.

15 Referentsid 1. Paljassaare tehissaare detailplaneering AS K-Projekt 2. Sotsiaalministri 4. märtsi a määrus nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid 3. Eesti Standard EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest 4. Kragh J, Andersen B & Jacobsen J, Environmental noise from industrial plants. General prediction method. Danish Acoustical Laboratory, Report 32. Lyngby Tieliikennemelun laskentamalli. Ympäristöministeriö, Ohje 6/1993, Helsinki Tallinna Vanasadama keskkonnamüra uuring Akukon Oy Eesti filiaal

16 Lisa A Lisad: 1. Akukon A1 planeeritav olukord 2008, päev L d 2. Akukon A2 planeeritav olukord 2008, öö L n 3. Akukon A3 planeeritav olukord 20, päev L d 4. Akukon A4 planeeritav olukord 20, öö L n 5. Akukon A5 hoonete välispiire, 20, päev L d

17 4-4- T a l l i n n a r e i d T a l l i n n a r e i d P A L J A S S A A R E 1 k vanalinna vaatekoridor põhjasaar lõunasaar idasaar Akukon Lisa A1 Paljassaare tehissaar Keskkonnamüra uuring Keskkonnamürast põhjustatud müratasemed, 2008: Hinnatud müratase L d päev [7-23] Mõõtkava: 1:70 akukon Akukon Eesti IL/ > 30.0 db >.0 db >.0 db >.0 db >.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db Cadna/A 4.0 (Nordic), Kasiinosaare_21.5.cna Star Princess Aidacara

18 4-4- T a l l i n n a r e i d T a l l i n n a r e i d P A L J A S S A A R E 1 k vanalinna vaatekoridor põhjasaar lõunasaar idasaar Akukon Lisa A2 Paljassaare tehissaar Keskkonnamüra uuring Keskkonnamürast põhjustatud müratasemed, 2008: Hinnatud müratase L n öö [kl 23-7] Mõõtkava: 1:70 akukon Akukon Eesti IL/ > 30.0 db >.0 db >.0 db >.0 db >.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db Cadna/A 4.0 (Nordic), Kasiinosaare_21.5.cna Star Princess Aidacara

19 4-4- T a l l i n n a r e i d T a l l i n n a r e i d P A L J A S S A A R E 1 k vanalinna vaatekoridor põhjasaar lõunasaar idasaar Akukon Lisa A3 Paljassaare tehissaar Keskkonnamüra uuring Keskkonnamürast põhjustatud müratasemed, 20: Hinnatud müratase L d päev [7-23] Mõõtkava: 1:70 akukon Akukon Eesti IL/ > 30.0 db >.0 db >.0 db >.0 db >.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db Cadna/A 4.0 (Nordic), Kasiinosaare_21.5.cna Star Princess Aidacara

20 4-4- T a l l i n n a r e i d T a l l i n n a r e i d P A L J A S S A A R E 1 k vanalinna vaatekoridor põhjasaar lõunasaar idasaar Akukon Lisa A4 Paljassaare tehissaar Keskkonnamüra uuring Keskkonnamürast põhjustatud müratasemed, 20: Hinnatud müratase L n öö [kl 23-7] Mõõtkava: 1:70 akukon Akukon Eesti IL/ > 30.0 db >.0 db >.0 db >.0 db >.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db Cadna/A 4.0 (Nordic), Kasiinosaare_21.5.cna Star Princess Aidacara

21 Akukon Lisa A põhjasaar idasaar Paljassaare tehissaar Keskkonnamüra Hoonete välispiire, 20 päev [7-23] Mõõtkava: 1:20 > 30.0 db >.0 db >.0 db >.0 db >.0 db > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db > 75.0 db lõunasaar akukon Akukon Eesti IL/ Cadna/A 4.0 (Nordic), Kasiinosaare_ground.cna

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine PÕHIMAANTEE NR 2 (E263) TALLINN-TARTU- VÕRU-LUHAMAA KM 118,3-119,2 LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISE TEHNILINE PROJEKT: OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö nr 2469/15

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

(Microsoft Word - Sihtuuringu tuulegeneraatoritest tulenev m\374ra kokkuv\365te.doc)

(Microsoft Word - Sihtuuringu tuulegeneraatoritest tulenev m\374ra kokkuv\365te.doc) Sihtuuringu Tuulegeneraatoritest tulenev müra kokkuvõte Sihtuuringu eesmärgiks oli uurida ja hinnata Aulepa tuulepargi müra, teostades kontrollmõõtmised ja koostades mürakaardi tuulepargi lähielamisaladel.

Rohkem

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ 154166-1 1(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva 8.1.2016 Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: 27.11.2015 Kontaktisik: Raigo Salong PROJEKTEERITUD PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDE AKUSTILINE HINNANG

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING 2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING TARTU LINNAS 2016. AASTAL TALLINN 2016 Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal 2 Sisukord: Uuringu

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.12.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 29.04.2007 Avaldamismärge: Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Tallinna Keskkonnaamet Harju Tallinn Abilinnapea Züleyxa Izmailova Tallinn 19. juuli a E-posti teel: zuleyxa

Tallinna Keskkonnaamet Harju Tallinn Abilinnapea Züleyxa Izmailova Tallinn 19. juuli a E-posti teel: zuleyxa Tallinna Keskkonnaamet Harju 13 10130 Tallinn Abilinnapea Züleyxa Izmailova Tallinn 19. juuli 2018. a E-posti teel: keskkonnaamet@tallinnlv.ee zuleyxa.izmailova@tallinnlv.ee Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO 11094:2005 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade AKUSTIKA Katsetuseeskiri mootorajamiga muruniidukite, murutraktorite, mu

EESTI STANDARD EVS-ISO 11094:2005 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade AKUSTIKA Katsetuseeskiri mootorajamiga muruniidukite, murutraktorite, mu EESTI STANDARD AKUSTIKA Katsetuseeskiri mootorajamiga muruniidukite, murutraktorite, muru- ja aiatraktorite, professionaalsete niidukite ning niiduklisaseadmetega muru- ja aiatraktorite poolt tekitatud

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

(Microsoft Word \334ldosa.docx)

(Microsoft Word \334ldosa.docx) OSA 1 - ÜLDOSA SISUKORD 1.1. SISSEJUHATUS... 2 1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID... 2 1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD 2 1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED... 3 1.4.1. Tellija eesmärk... 3 1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Euroopa Komisjon 23. september 2015 Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESTI STANDARD LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Linnatänavad põhineb Eesti ehitusprojekteerimisnormidel EPN 17 Linnatänavad. Standardi kavandi koostasid

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1 EESTI STANDARD GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1: General rules EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Geotehniline projekteerimine. Osa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu VÄLJVÕTE Pärnu Linnavalitsuse 2019. a hankeplaan 14.02.2019 riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldus) Hanke korraldamise eeldatav aeg Periood lepingust

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

RUUMIKAART KABINET (kuni 6 töökohta k.a) 1. SISEKLIIMA Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN Õhuvahetus Tsentraalne soo

RUUMIKAART KABINET (kuni 6 töökohta k.a) 1. SISEKLIIMA Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN Õhuvahetus Tsentraalne soo RUUMIKAART KABINET (kuni 6 töökohta k.a) Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 15251 Tsentraalne soojustagastiga ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. Suvisel

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Microsoft Word avaliku arutelu protokoll_VORMISTATUD

Microsoft Word avaliku arutelu protokoll_VORMISTATUD Tila külas asuvate Pelleti, Väike-Kivestiku ja Veski maaüksuste ja lähiala DETAILPLANEERINGU ESKIISI ARUTELU PROTOKOLL 25.09.2018.a ALGUS KELL 17.00 TOIMUMISKOHT Kõrveküla Lõpp kl 18.45 Koosoleku juhataja:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem