PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats"

Väljavõte

1 PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn Töö nr 2326/15 Keskkonnaekspert: Jaak Järvekülg Allkiri /.../ Projektijuht: Martin Ruul Tartu 2015

2

3 SISUKORD SISUKORD SISSEJUHATUS TAUST JA SEADUSANDLIKU ASPEKTID OLEMASOLEVA OLUKORRA ÜLDKIRJELDUS JA PROJEKTIGA KAVANDATAVA TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS PROJEKTIGA KAVANDATAVA TEGEVUSE KIRJELDUS KAVANDATAVA TEGEVUSE EELDATAV KESKKONNAMÕJU JA LEEVENDAVAD MEETMED MÕJU PIIRKONNA VEEREŽIIMILE MÕJU KULTUURIVÄÄRTUSTELE MÕJU KOHALIKELE INIMESTELE EELHINNANGU KRITEERIUMITE KONTROLL-NIMEKIRI JÄRELDUS LISA 1. IISAKU RISTMIKU ASENDIPLAAN SEISUGA

4

5 5 1. SISSEJUHATUS Käesolevaks tööks on keskkonnaalane konsultatsioon SKA Inseneribüroo OÜ poolt koostatava põhimaantee nr 3 Jõhvi Tartu Valga km 34,16 ristmiku (Iisaku ristmik) ümberehituse tehnilise projekti koosseisu. Projekteeritav ristmik asub Iisaku vallas, Iisaku alevikus, Ida-Virumaal. Vastavalt Maanteeameti riigihanke Tugimaantee 22 Rakvere Väike-Maarja Vägeva km 3,27 Kalmistu ristmiku ning põhimaantee 3 Jõhvi Tartu Valga km 34,16 Iisaku ristmiku ümberehitamise tehnilise projekti koostamine lisas III-2 sätestatud koostamise nõuetele (punkt 4.4 ) tuleb: Koostada objektidele keskkonnamõjude eelhinnang, tuginedes vastavalt Keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus 6 lg 2 p-le 10, lähtudes võimalikust mõjust 500 meetri raadiuses. Eelhinnangu sisu koostada vastavalt eelnimetatud seaduse 6 lg 3. Käesoleva konsultatsiooni käigus koostati nõutud keskkonnamõjude eelhinnang, mis on esitatud käesolevas eelhinnangu aruandes. Töös käsitletakse potentsiaalselt negatiivset mõju omavaid keskkonnaaspekte käesoleva projekti kontekstis, ning antakse soovitus KMH algatamise või mitte algatamise ning negatiivsete mõjude vältimise osas. Käesolev töö on koostatud OÜ Hendrikson & Ko poolt sisendiks tööprojekti, projekti kinnitajaks on Maanteeamet. Eelhinnang on koostatud projekti koostamise ajal. VERSIOON TÖÖ NR 2326/15

6 6 2. TAUST JA SEADUSANDLIKU ASPEKTID Keskkonnamõju hindamise (KMH) vajadust reguleerib Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (KeHJS), vastu võetud Vastavalt KeHJS: 3. Keskkonnamõju hindamise kohustuslikkus Keskkonnamõju hinnatakse, kui: 1) taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju; 2) kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala. 4. Keskkonnamõju Keskkonnamõju käesoleva seaduse tähenduses on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale. 5. Oluline keskkonnamõju Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. 6. Olulise keskkonnamõjuga tegevus (1) Olulise keskkonnamõjuga tegevus on:... 13) kiirtee, 2100 meetri pikkuse või pikema peamaandumisrajaga lennuvälja, üle kümne kilomeetri pikkuse nelja sõidurajaga tee püstitamine või ühe või kahe sõidurajaga tee ehitamine vähemalt nelja sõidurajaga teeks; (2) Kui kavandatav tegevus ei kuulu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatute hulka, peab otsustaja andma eelhinnangu selle kohta, kas järgmiste valdkondade tegevusel on oluline keskkonnamõju:... 10) infrastruktuuri ehitamine või kasutamine; (3) Otsustaja annab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud eelhinnangu, lähtudes kõikidest järgmistest kriteeriumidest: 1) tegevuse ala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest, nagu maakasutusest, alal esinevatest loodusvaradest, nende omadustest ja 1 TÖÖ NR 2326/15 VERSIOON

7 7 taastumisvõimest ning looduskeskkonna vastupanuvõimest. Keskkonna vastupanuvõime hindamisel lähtutakse eelkõige märgalade, randade ja kallaste, pinnavormide, metsade, kaitstavate loodusobjektide, sealhulgas Natura 2000 võrgustiku alade, alade, kus õigusaktidega kehtestatud nõudeid on juba ületatud, maareformi seaduse tähenduses tiheasutusega alade ning ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise väärtusega alade vastupanuvõimest; 2) tegevuse iseloomust, kaasa arvatud selle tehnoloogiline tase, loodusvarade kasutamine, jäätme- ja energiamahukus, ning lähipiirkonna teistest tegevustest; 3) tegevusega kaasnevatest tagajärgedest, nagu vee, pinnase või õhu saastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn; 4) tegevusega kaasnevate avariiolukordade esinemise võimalikkusest; 4 1 ) kavandatava tegevuse eeldatavast mõjust Natura 2000 võrgustiku alale või mõnele muule kaitstavale loodusobjektile; 5) käesoleva lõike punktides nimetatuga kaasneva mõju suurusest, ruumilisest ulatusest, kestusest, sagedusest ja pöörduvusest, toimest, kumulatiivsusest ja piiriülesest mõjust ning mõju ilmnemise tõenäosusest. Lisaks on KeHJS 6 lõige 2 nimetatud tegevusvaldkondade täpsustatud loetelu kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 224 Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu, vastu võetud Vastavalt VV määruse 13 lg 8: 13. Infrastruktuuri ehitamine Keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust tuleb kaaluda infrastruktuuri ehitamise valdkonda kuuluvate järgmiste tegevuste korral: 8) tee ehitamine või remont, kui remondi käigus toimub tee koosseisus olevate rajatiste (v.a liikluskorraldusvahendid ja märgistus) lisandumine või asukoha muutus, välja arvatud katendi remont olemasolevas mahus, objekti ligipääsuks vajaliku tee rajamine ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 6 lõike 1 punktis 13 nimetatud juhul; Antud juhul ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS 6 lõikes 1 loetletud tegevuste hulka, mille puhul KMH on kohustuslik selle vajadust kaalumata. Antud juhul on tegu infrastruktuuri ehitamise või kasutamisega (KeHJS 6 lõige 2, p 10) ning vastavalt VV määruse 13 lg 8 tee ehitamise või remondiga, kui remondi käigus toimub tee koosseisus olevate rajatiste lisandumine või asukoha muutus. 2 VERSIOON TÖÖ NR 2326/15

8 8 Seega antud juhul peab otsustaja andma eelhinnangu selle kohta, kas tegevusel on oluline keskkonnamõju vastavalt KeHJS 6 lõige 2. Seega sõltub KMH vajadus eelhinnangu tulemusest. Käesolev eelhinnang on tellitud SKA Inseneribüroo OÜ poolt Iisaku ristmiku ümberehituse projekti koosseisus eesmärgiga selgitada KMH vajadust ning on aluseks haldusakti koostamiseks KMH algatamise või mittealgatamise kohta. TÖÖ NR 2326/15 VERSIOON

9 9 3. OLEMASOLEVA OLUKORRA ÜLDKIRJELDUS JA PROJEKTIGA KAVANDATAVA TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS 3.1. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS Vaadeldav ristmik paikneb Iisaku alevis, Iisaku vallas, Ida-Virumaal (vt joonis 1). Maantee nr 3 väljaehitamise klass on IV ja maantee nr on klassita. Ristmiku alas paikneb ühendustee nr Ristmiku skeem on esitatud joonisel 2. Joonis 1 Projektiga kavandatava tegevuse asukohaskeem. 3 3 Joonis pärineb riigihanke Tugimaantee 22 Rakvere Väike-Maarja Vägeva km 3,27 Kalmistu ristmiku ning põhimaantee 3 Jõhvi Tartu Valga km 34,16 Iisaku ristmiku ümberehitamise tehnilise projekti koostamine lisast III-2 Tehniline kirjeldus VERSIOON TÖÖ NR 2326/15

10 10 Joonis 2 Iisaku ristmiku skeem. 4 Punasega on piiritletud projekti piirkond. Vastavalt riigihanke Tugimaantee 22 Rakvere Väike-Maarja Vägeva km 3,27 Kalmistu ristmiku ning põhimaantee 3 Jõhvi Tartu Valga km 34,16 Iisaku ristmiku ümberehitamise tehnilise projekti koostamine lisast III-2 Tehniline kirjeldus 4 Joonis pärineb riigihanke Tugimaantee 22 Rakvere Väike-Maarja Vägeva km 3,27 Kalmistu ristmiku ning põhimaantee 3 Jõhvi Tartu Valga km 34,16 Iisaku ristmiku ümberehitamise tehnilise projekti koostamine lisast III-2 Tehniline kirjeldus TÖÖ NR 2326/15 VERSIOON

11 11 punktile 2.2 täpsustatakse lõigu (lõikude) alg- ja lõppkilomeeter koos Tellijaga projekti koostamise käigus. Käesoleva eelhinnangu koostamis hetkeks on SKA Inseneribüroo OÜ koostanud Iisaku ristmiku asendiplaani (seisuga , vt lisa 1), mis on käesoleva eelhinnangu aluseks. Ristmik paikneb Iisaku alevis, Iisaku vallas, Ida-Virumaal. Maantee nr 3 väljaehitamise klass on IV ja maantee nr on klassita. Ristmiku alas paikneb ühendustee nr Nii põhimaantee nr 3 kui ka kõrvalmaantee nr on sõidutee 1+1 sõidurajaga. Põhimaantee nr 3 sõidutee laius on 9m ning tugipeenra laius jääb vahemikku 0,75m 1,75m. Kõrvalmaantee nr katendi laius on 6m ning tugipeenrad on 0,5m lai. Käesoleval ajal on Iisaku ristmik kolmeharuline. Põhi- ja kõrvalmaantee ristuvad terava nurga all, mis tekitab liiklusohtliku olukorda. Lisaks on ca 55m kaugusel põhiristmikust põhjapoole olemas eraldi haru (ühendustee nr 1315), et autodel oleks mugavam liikluda Iisaku Jõhvi ja Jõhvi Iisaku suunas. Sama haru vastas asub hiljuti välja ehitatud kinnisti Kivi tn 2 mahasõit. Praegune ristmiku ala on suur ning ebamäärase liikluskorraldusega, kuna puudub korralik ja läbimõeldud liikluskorraldus. Olukorda raskendavad liiklusmärkide ning korraliku kattemärgistuse puudumine (vt foto 1). Foto 1 Iisaku ristimik VERSIOON TÖÖ NR 2326/15

12 12 Projekteeritav ala asub linnapiirkonnas, kus kehtib 50 km/h kiiruse piirang. Aasta keskmine liiklussagedus aasta loendusandmete põhjal on maanteel nr a/ööp ja maanteel nr a/ööp. Projekti piirkonnas asub ajaloomälestis Terroriohvrite ühishaud (mälestise reg nr 33). Umbes 240 m kaugusel asub Iisaku ministeeriumikool (reg nr 13846) ning ca 340 m kaugusel Kalmistu, saj. (reg nr 8964). Rohkem kultuurimälestisi lähipiirkonnas (500 m raadiuses) ei esine. Looduskaitse alustest objektidest on lähim Iisaku mõisa park (registrikood KLO ), mis asub ca 430 m lõuna suunas. Rohkem looduskaitse aluseid objekte (500 m raadiuses) projekti lähipiirkonnas ei esine PROJEKTIGA KAVANDATAVA TEGEVUSE KIRJELDUS Alljärgnev projektiga kavandatava tegevuse kirjeldus tugineb SKA Inseneribüroo OÜ koostatud projekti seletuskirja eelnõul, seisuga Iisaku ristmiku asendiplaan on esitatud aruande lisas 1. Projekti eesmärgiks on teostada Iisaku ristmiku ümberehitamine ja seeläbi tõsta ristmiku liiklusohutust. Iisaku ristmiku liiklusohutuse parandamiseks on ette nähtud järgmist: Kõrvalmaantee lõikumine tugimaanteele on viidud täisnurkseks; Kõrvalmaantee ristmiku harule on ette nähtud eraldussaar; Põhimaanteele on ette nähtud möödasõidulaiend (Tartu Jõhvi suunas); Põhimaanteele on ette nähtud ohutussaar jalakäijatele; Projektiga on ette nähtud tähispostid nii põhimaanteele kui ka tugimaanteele. Kuna olemasolev ristumine on terava nurga all, on projektiga ette nähtud lõikumisnurga parandamine. Selleks on olemasoleva ristmiku kõrvalmaantee nr teravnurkne haru ning ühendustee nr 1315 on ette nähtud sulgeda ning uus ristmiku haru on projekteeritud täisnurksena. Sellega seoses on ristmiku asukohta nihutatud 170 m ulatuses Jõhvi suunas. Lisaks on ristmikule Tartu Jõhvi suunal projekteeritud möödasõidulaiend, et vähendada vasakpööret ootavate autode poolt otsesõitjate takistamist. Projekteeritud maantee nr 3 parem serv jälgib valdavalt olemasolevat muldkeha. Põhimaantee möödasõidulaiendus on projekteeritud vasakule poole. TÖÖ NR 2326/15 VERSIOON

13 13 Põhimaantee sõidurajad on projekteeritud 3,5m laiused, millele lisanduvad 1,0m laiused kindlustatud peenrad ja 0,5m laiused tugipeenrad. Ohutussaare ulatuses on sõiduraja laiust vähendatud kuni 3,25m. Projekteeritud kõrvalmaantee sõidurajad on 3,15m, millele lisandub 0,5m laiused tugipeenrad. Ristmiku alas on lahendatud ka jalakäijate liiklemine olemasoleva kergliiklustee ja Kivi tn 2 paikneva söögikoha vahel. Selleks on jalakäijatele ette nähtud 2,5m laiune ühendustee ning jalakäijate ohutumaks maantee ületuseks on maanteele nr 3 nähtud ette ohutussaarega teeületuskoht jalakäijatele. Olemasoleva põhimaantee vertikaalplaneeringut ei muudeta. Sõiduteelt on sademeevesi juhitud haljasalale, kus see immutatakse. Projektiga käsitletavas lõigus ei asu truupe, ning ühtegi uut truupi ei rajata, samuti ei ole ette nähtud kaevata uusi kraave. Projekteeritud teed on ette nähtud rajada asfaltbetoonkatetega. Põhimaanteele on ette nähtud tasandusfreesimine ülekattega ning laiendustele ja kõrvalteele 2 või 3 kihiline asfaltbetoonkate. Katendi konstruktsioon täpsustatakse järgnevas projekti staadiumis. Projektlahendusega muudetakse Iisaku ristmik ohutumaks. Projekti seletuskiri näeb ette järgmised keskkonnakaitse meetmed ja tingimused: Ehituse töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis ja kohalikus omavalitsuses kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ning pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse Tellijaga. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed (ka ehitustööde käigus leitavad) tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käsitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja. Kaevetöödel kaevandatavad ja mittesobivad pinnased tuleb vedada Tellija poolt kooskõlastatud kohta. Vastavalt Maapõueseaduse 60 on kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja kasutamine lubatud ainult Keskkonnaameti nõusolekul. Enne Maapõueseaduse 60 mõistes ülejääva kaevise kasutamist (nt kasutuskõlbmatu materjali utiliseerimist) peab kinnistu omanik (Tellija) saama vastavateks töödeks Keskkonnaameti nõusoleku. Töövõtja peab Tellijale esitama andmed kõikide materjalide ladustamiskohtade, vaheladude jms kohta, kõikide kinnistute kaupa, VERSIOON TÖÖ NR 2326/15

14 14 milledelt kaevist võõrandatakse või kasutatakse väljaspool sama kinnistut. Kaevise võõrandamisel või selle väljaspool kinnisasja kasutamisel tuleb saada vastava kinnistu omaniku kirjalik nõusolek. Et tagada ehitusperioodi aegne mõjude minimeerimine, tuleb keskkonnatingimused ehitustegevuseks kirjutada ehitusloa koosseisu. Vajadusel võib Tellija nõuda Peatöövõtjalt ka ehituse jooksul kasutatava keskkonnakaitse kava olemasolu. TÖÖ NR 2326/15 VERSIOON

15 15 4. KAVANDATAVA TEGEVUSE EELDATAV KESKKONNAMÕJU JA LEEVENDAVAD MEETMED Tuleb välja tuua, et käesolevas eelhinnangus käsitletakse tööprojekti (st põhimaantee nr 3 Jõhvi Tartu Valga km 34,16 Iisaku ristmik) ümberehituse võimalikku keskkonnamõju, mitte ristmikku läbiva liikluse mõju. Kuna tegemist on juba olemasoleva ristmikuga, toimuks liiklus antud asukohas ka ilma projektiga kavandatava tegevuseta. Projektiga kavandatakse Iisaku ristmiku ohutuse tõstmist, millel on läbi õnnetuse riski vähendamise positiivne mõju. Kuna projektiga kavandatavad tegevused on ette nähtud valdavalt olemasoleva ristmiku alal, on negatiivne mõju ümbritsevale keskkonnale piiratud ja väikese ulatusega. Ka ei esine projekti vahetus läheduses olulisi tundlikke kaitstavaid loodusobjekte MÕJU PIIRKONNA VEEREŽIIMILE Projektiga nähtav uus ristmiku asub valdavalt olemasoleval muldkehal. Olemasoleva põhimaantee vertikaalplaneeringut ei muudeta. Sõiduteelt on sademeevesi juhitud haljasalale, kus see immutatakse. Projektiga käsitletavas lõigus ei asu truupe, ning ühtegi uut truupi ei rajata, samuti ei ole ette nähtud kaevata uusi kraave. Projekti piirkonnast ida pool asub Allika-lipniku 4 maaparandussüsteem (kõige lähemal ca 40 m). Lääne pool paiknevad Allika- lipniku 2 ja Allika-lipniku 3 maaparandussüsteemid ning Iisaku peakraav (kõik kolm paiknevad umbes 260 m kaugusel kavandatavast tegevusest). Lähim puurkaev asub projekti piirkonnast ca 220 m (vt joonis 3). Projektlahendusega tuleb tagada, et ei muudetaks oluliselt piirkonna veerežiimi ning tuleb tagada maaparandussüsteemide edasine toimimine. Arvestades aga kavandatava tegevuse mahtu ja iseloomu ei ole alust eeldada olulist mõju piirkonna veerežiimile, kuna vee käitlemisel põhimõttelisi ümberkorraldusi ei tehta ning tundlikud objektid asuvad kavandatavast tegevuspiirkonnast piisavalt kaugel. VERSIOON TÖÖ NR 2326/15

16 16 Joonis 3 Lähipiirkonnas asuv puurkaev ning selle sanitaarkaitsevöönd. Punasega on piiritletud projekti piirkond, kollane on puurkaevu sanitaarkaitseala. Allikas: Keskkonnaregistri andmebaas seisuga MÕJU KULTUURIVÄÄRTUSTELE Projekti piirkonnas asub ajaloomälestis Terroriohvrite ühishaud (mälestise reg nr 33, vt foto 2). Umbes 240 m kaugusel asub Iisaku ministeeriumikool (reg nr 13846) ning ca 340 m kaugusel Kalmistu, saj. (reg nr 8964). Nimetatud kultuurimälestised on välja toodud joonisel 3. Foto 2 Terroriohvrite ühishaud TÖÖ NR 2326/15 VERSIOON

17 17 Joonis 3 Projekti ala paiknemine kultuurimälestiste suhtes. Punasega on piiritletud projekti piirkond, sinisega kultuurimälestised. Maa-ameti avalik kaardirakendus, Rohkem kultuurimälestisi lähipiirkonnas (500 m raadiuses) ei esine. VERSIOON TÖÖ NR 2326/15

18 18 Vastavalt Muinsuskaitseseaduse 5 24 lg 1 ja 2 on kinnismälestistel ja muinsuskaitsealadel Muinsuskaitseameti kirjaliku loata muuhulgas keelatud: ehitamine; ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kinnistute piiride muutmine; haljastus-, raie-, kaeve- ja maaparandustööd; mullatööd; teede, trasside ja võrkude rajamine. 24. lg 1 ja 2 nimetatud lubade väljaandmise korra ja lubade vormid kehtestab kulutuuriminister määrusega nr Kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal tööde ja tegevuste lubade väljaandmise kord ja lubade vormid. 6 Vastavalt Muinsuskaitseseadus 25 lg 1 kehtestatakse kinnismälestise kaitseks kaitsevöönd. Vastavalt Muinsuskaitseseaduse 25 (3) moodustab kinnismälestise kaitsevööndi 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates. Mälestisel ja mälestise kaitsevööndis kehtivad Muinsuskaitseseaduse 24 ja 25 tulenevad kitsendused. Vastavalt 25 (7) on Muinsuskaitseameti kirjaliku loata kinnismälestise kaitsevööndis keelatud ehitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine, muud mulla- ja kaevetööd ning maaparandustööd. Seega tuleb projekt kooskõlastada Muinsuskaitseametiga ja enne tööde alustamist tuleb võtta Muinsuskaitseametist luba tööde teostamiseks. Kui maantee remonttööde käigus ilmneb kultuuriväärtusega leid, tuleb ehitus- ja kaevetööd koheselt peatada, leiukoht muutumatul kujul säilitada ja leiust viivitamatult Muinsuskaitseametile või valla- või linnavalitsusele teatada (MuKS 32). Terroriohvrite ühishaud asub olemasoleva tee servast ning lähimast kavandatud ehitustööde alast vähemalt 10 m kaugusel (vt foto 2), seega otsest mõju ehitustegevusest või hilisemast ristmiku kasutamisest ette näha ei ole. Iisaku ministeeriumikool ning Kalmistu saj. asuvad projekti piirkonnast suhteliselt kaugel ning kavandatava tegevuse iseloomu arvestades ei ole põhjust eeldada negatiivset mõju. Kokkuvõttes ei ole kavandatud tegevuse iseloomu arvestades ette näha olulist mõju kaitsealustele kultuuriväärtustele, kuid Terroriohvrite ühishaua (mälestise reg nr 33) kaitsevööndis teostatavad tegevused tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga TÖÖ NR 2326/15 VERSIOON

19 19 Foto 2 Terroriohvrite ühishaua paiknemine olemasoleva tee suhtes MÕJU KOHALIKELE INIMESTELE Kavandatava ristmiku ümberehituse mõju kohalikele elanikele avaldub elkõige selle valmimise järgselt, kui paraneb liiklusohutus. Olulisemateks negatiivseteks mõjudeks võivad osutuda ehitusaegne müra, õhusaaste (nt heitgaasid ja tolm) ning võimalikud on ajutised piirangud võrreldes praeguse liikluskorraldusega. Ehitusaegsete negatiivsete mõjude leevendamiseks on soovitatav järgida järgmisi põhimõtteid: Kuivadel perioodidel tuleks vajadusel ehitustegevuse piirkonda kasta, et vältida üleliigse tolmu tekkimist; Mürarikast ehitustegevust tuleks vältida õhtusel ja öisel ajal; Ehitusaegsed muudatused liikluskorralduses tuleks planeerida selliselt, et need põhjustaksid võimalikult vähesel määral ja lühiajaliselt muutusi, võrreldes senise liikluskorraldusega. VERSIOON TÖÖ NR 2326/15

20 20 5. EELHINNANGU KRITEERIUMITE KONTROLL- NIMEKIRI Vastavalt KeHJS 6. lõige 3 on esitatud alljärgnevalt kontroll-nimekiri, milles kaetud kõik seaduses märgitud kriteeriumid, mille käsitlemine eelhinnangus on muuhulgas vajalik. Tabel 1 Kriteeriumid, millest tuleb eelhinnangu koostamisel lähtuda tulenevalt KeHJS 6. lõige 3 KRITEERIUM Tegevuse ala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimused KOMMENTAAR Tegevus leiab aset olemasoleva ristmiku vahetus läheduses ning olemasolevatel maanteedel (osaliselt olemasoleval muldkehal). Tegevuse lähiümbruse keskkonnatingimused on juba olemasoleva olukorra korral ristmiku ning teede poolt mõjutatud. Mõju asjakohastele tundlikele objektidele on käsitletud ptk 4. maakasutus Tegevus leiab aset valdavas osas transpordimaa sihtotstarbega kinnistutel ning on täielikult olemasoleva ristmiku ja maanteede mõjutsoonis. alal esinevad loodusvarad, nende omadused ja taastumisvõime looduskeskkonna vastupanuvõime Umbes 300 m lääne suunas paikneb Lõpe kohaliku tähtsusega turbamaardla (reg nr 523), kuid projekti ala kaugust arvestades ei ole põhjust eeldada, et tegevus maardlale mõju avaldaks. Ühtlasi ei põhjusta projekt piisavalt suuri muudatusi, et põhjustaks muude loodusvarade omaduste ja taastumisvõime muutust. Kavandatavad tegevused jäävad olemasoleva ristmiku ja maanteede vahetusse lähedusse (osaliselt kattudes), ehituse-aegsete mõjude puhul on võimalik nende vältimine või minimeerimine. Keskkonna vastupanuvõimet võib pidada stabiilseks. märgalad Väärtuslikke märgalasid projekti piirkonnas ei paikne. rannad ja kaldad Randa ja kallast projekti piirkonnas ei asu. pinnavormid Kavandatava tegevusega hõlmatakse uusi alasid minimaalselt, tundlikke pinnavorme projektiga ei mõjutata. TÖÖ NR 2326/15 VERSIOON

21 21 KRITEERIUM KOMMENTAAR metsad Tegevus paikneb olemasoleva ristmiku ja maanteede vahetus läheduses (osaliselt kattudes) ning metsakooslustele täiendavat olulist mõju ei oma. kaitstavad loodusobjektid alad, kus õigusaktidega kehtestatud nõudeid on juba ületatud maareformi seaduse tähenduses tiheasutusega alad ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise väärtusega alad Tegevuse iseloom Looduskaitse aluseid objekte projekti piirkonnas ei esine. Kavandatav tegevus ei ole teadaolevalt seotud ühegi alaga, kus õigusaktidega kehtestatud nõudeid on ületatud. Projekti ala asub tiheasustusalal. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on ohutuse taseme tõstmine, mis on tiheasustusalale positiivse mõjuga. Kavandatud tegevuse iseloomu arvestades ei ole olulist mõju kaitsealustele kultuuriväärtustele ette näha, kuid Terroriohvrite ühishaua (mälestise reg nr 33) kaitsevööndis teostatavad tegevused tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga ning kultuuriväärtusega leidudest tuleb viivitamata Muinsuskaitseametit teavitada. Tegemist on juba olemasoleva ristmiku ohutumaks ehitamisega. tehnoloogiline tase Kavandatava tegevuse tehnoloogiline tase ei põhjusta olulisi mõjusid projekti piirkonnas eemal (eeldusel, et tee-ehitusaegseid mõjusid minimeeritakse või välditakse). loodusvarade kasutamine Antud juhul on tegemist suhteliselt väiksemahulise projektiga, mille puhul kasutatakse osaliselt ära ka olemasolevat muldkeha. Sellest tulenevalt ei ole kasutatavate looduvarade maht suur. Vajaminev materjal hangitakse maardlatest, millede avamise ja kasutamise keskkonnamõju on eraldi hinnatud ning projektiala piirkonnast loodusvarade kasutust ei toimu. Projektiala piirkonnas täiendav negatiivne mõju puudub. VERSIOON TÖÖ NR 2326/15

22 22 KRITEERIUM KOMMENTAAR jäätme- ja energiamahukus Lähipiirkonna teised tegevused Tegevusega kaasnevad tagajärjed vee, pinnase või õhu saastatus Tegemist ei ole ulatusliku teeprojektiga, mistõttu jäätme- ja energiamahukus pole suur. Kavandatava tegevusega tekkivad jäätmed on võimalik osaliselt ka taaskasutada. Materjalide taaskasutus on teeprojektide puhul ka tavapraktika. Ehitusaegsete jääkmaterjalide taaskasutuse tingimust täpsustada tööprojektis. Kui võimalik, näha tööprojektis ette ehitusaegsete jääkmaterjalide taaskasutus - - edasiseks kasutuseks kõlblik materjal (sh. näit. täitematerjalid, muld, pinnas ning freespuru) tuleb maksimaalselt taaskasutada Olulist negatiivset kumulatiivset mõju teiste piirkonna tegevustega ette näha ei ole. Olulisemad (potentsiaalset negatiivset keskkonnamõju omavad) tegevused ja tagajärjed on käsitletud ptk 4. Kavandatav tegevus ei too endaga kaasa suurt saasteohtu, negatiivset mõju võimalik vältida. jäätmeteke Tegemist ei ole ulatusliku teeprojektiga, mistõttu jäätmeteke pole suur. Kavandatava tegevusega tekkivad jäätmed on võimalik osaliselt ka taaskasutada. Materjalide taaskasutus on teeprojektide puhul ka tavapraktika. Ehitusaegsete jääkmaterjalide taaskasutuse tingimust täpsustada tööprojektis. Kui võimalik, näha tööprojektis ette ehitusaegsete jääkmaterjalide taaskasutus - edasiseks kasutuseks kõlblik materjal (sh. näit. täitematerjalid, muld, pinnas ning freespuru) tuleb maksimaalselt taaskasutada. Taaskasutuseks mittesobivad ehitusel tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. müra Kavandatav tegevus ei too endaga kaasa olulist püsivat muutust müratasemetes. Mürarikast ehitustegevust tuleks vältida õhtusel ja öisel ajal. vibratsioon Kavandatav tegevus ei too endaga kaasa olulist muutust vibratsiooni tasemetes. valgus Kavandatav tegevus ei too endaga kaasa olulist muutust seoses valgusreostusega. soojus, kiirgus, lõhn Kavandatav tegevus ei too endaga kaasa olulist muutust seoses soojuse, kiirguse, lõhnaga. TÖÖ NR 2326/15 VERSIOON

23 23 KRITEERIUM Tegevusega kaasnevate avariiolukordade esinemise võimalikkus Kavandatava tegevuse eeldatav mõju Natura 2000 võrgustiku alale või mõnele muule kaitstavale loodusobjektile KOMMENTAAR Kavandatava tegevuse tulemusena parandatakse ristmiku piirkonnas liiklusohutust, mille tagajärjel avariiolukordade võimalikkus pigem väheneb. Ehitusperioodil tuleb avariiolukordade risk välistada korrektsete töömeetoditega. Natura 2000 alasid ja kaitstavaid loodusobjekte projekti piirkonnas ei paikne. Ülal kirjeldatud aspektide käsitlemisel on arvesse võetud ka võimaliku mõju suurust, ruumilist ulatust, kestust, sagedust ja pöörduvust, toime ja kumulatiivsust. Olulist (riigi)piiriülest mõju projektiga kavandatav tegevus kaasa ei too. VERSIOON TÖÖ NR 2326/15

24 24 6. JÄRELDUS Eelhindamise tulemusel jõuti järeldusele, et põhimaantee nr 3 Jõhvi Tartu Valga km 34,16 ristmiku (Iisaku ristmik) ümberehituse tehnilise projektiga kavandatava tegevuse puhul pole vastavalt KeHJS esitatud tingimustele ja kriteeriumitele alust eeldada olulise keskkonnamõju esinemist ning KeHJS järgne keskkonnamõju hindamine (KMH) ei ole vajalik. Olulise keskkonnamõju vältimine tuleb tagada sobiva projektlahendusega ja korrektsete töömeetoditega. Alljärgnevalt on välja toodud kõik meetmed projekti seletuskirjast ning käesoleva eelhinnangu aruandest, mille abil on võimalik negatiivset mõju vältida või miinimumini viia: Ehituse töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis ja kohalikus omavalitsuses kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ning pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse Tellijaga. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed (ka ehitustööde käigus leitavad) tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käsitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja. Kaevetöödel kaevandatavad ja mittesobivad pinnased tuleb vedada Tellija poolt kooskõlastatud kohta. Vastavalt Maapõueseaduse 60 on kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja kasutamine lubatud ainult Keskkonnaameti nõusolekul. Enne Maapõueseaduse 60 mõistes ülejääva kaevise kasutamist (nt kasutuskõlbmatu materjali utiliseerimist) peab kinnistu omanik (Tellija) saama vastavateks töödeks Keskkonnaameti nõusoleku. Töövõtja peab Tellijale esitama andmed kõikide materjalide ladustamiskohtade, vaheladude jms kohta, kõikide kinnistute kaupa, milledelt kaevist võõrandatakse või kasutatakse väljaspool sama kinnistut. Kaevise võõrandamisel või selle väljaspool kinnisasja kasutamisel tuleb saada vastava kinnistu omaniku kirjalik nõusolek. Kuna kavandatav ehitustegevus kulgeb osaliselt asub Terroriohvrite ühishaud kaitsevööndis, tuleb projekt kooskõlastada Muinsuskaitseametiga ja enne tööde alustamist tuleb võtta Muinsuskaitseametist luba tööde teostamiseks. Kui maantee remonttööde käigus ilmneb kultuuriväärtusega leid, tuleb ehitus- ja kaevetööd koheselt peatada, leiukoht muutumatul kujul säilitada ja leiust viivitamatult Muinsuskaitseametile või valla- või linnavalitsusele teatada (MuKS 32). Kui võimalik, näha tööprojektis ette ehitusaegsete jääkmaterjalide taaskasutus - edasiseks kasutuseks kõlblik materjal (sh. näit. täitematerjalid, muld, pinnas ning freespuru) tuleb maksimaalselt TÖÖ NR 2326/15 VERSIOON

25 25 taaskasutada. Taaskasutuseks mittesobivad ehitusel tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. Kuivadel perioodidel tuleks vajadusel ehitustegevuse piirkonda kasta, et vältida üleliigse tolmu tekkimist. Mürarikast ehitustegevust tuleks vältida õhtusel ja öisel ajal. Ehitusaegsed muudatused liikluskorralduses tuleks planeerida selliselt, et need põhjustaksid võimalikult vähesel määral ja lühiajaliselt muutusi, võrreldes senise liikluskorraldusega. Ehitusaegseid negatiivseid mõjusid tuleb vältida ja avariiolukordade risk välistada korrektsete töömeetoditega, ehitustööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat keskkonda. Et tagada ehitusperioodi aegne mõjude minimeerimine, tuleb keskkonnatingimused ehitustegevuseks kirjutada ehitusloa koosseisu. Vajadusel võib Tellija nõuda Peatöövõtjalt ka ehituse jooksul kasutatava keskkonnakaitse kava olemasolu. VERSIOON TÖÖ NR 2326/15

26

27 27 LISA 1. IISAKU RISTMIKU ASENDIPLAAN SEISUGA VERSIOON TÖÖ NR 2326/15

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk Versioon 04.11.2018 /// TÖÖ NR 18003104 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Keskkonnamõjude eelhinnang ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

/// Töö nr 2873/17 T11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 2,6-4,1 lõigu ehitusprojekti keskkonnamõjude eelhinnang Töö nr 2873/17 Tartu 20

/// Töö nr 2873/17 T11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 2,6-4,1 lõigu ehitusprojekti keskkonnamõjude eelhinnang Töö nr 2873/17 Tartu 20 27.11.2017 /// Töö nr 2873/17 T11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 2,6-4,1 lõigu ehitusprojekti Töö nr 2873/17 Tartu 2017 Jaak Järvekülg Keskkonnaekspert, KMH litsents KMH0127 T11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Anu Lepp Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor anu.lepp@muinsuskaitseamet.ee Muinsuskaitseameti põhiülesanded: Pärandi kaitsmine järelevalve kui ohu ennetamine tegevuste kooskõlastamine Arendustegevus

Rohkem

Microsoft Word - Eelhinnang_Vagula_Varese_v4.doc

Microsoft Word - Eelhinnang_Vagula_Varese_v4.doc Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 730 0310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2018-186 186 Asukoht (L-Est 97) X 6415848 Y 670373 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 0,0-9,242 asuva Vagula Varese lõigu

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - KSH_programm.doc

Microsoft Word - KSH_programm.doc Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil Programm Töö teostaja:

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Alguspunkti ligikaudsed koordinaadid (L-Est 97) X Y 6

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Alguspunkti ligikaudsed koordinaadid (L-Est 97) X Y 6 Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2018-160 Alguspunkti ligikaudsed koordinaadid (L-Est 97) X 6429437 Y 664425 Tugimaantee 62 Kanepi-Leevaku km 0 19,233 asuva

Rohkem

Microsoft Word - Rae jalgrattatee KMH eelhinnang ELLE

Microsoft Word - Rae jalgrattatee KMH eelhinnang ELLE RAE KÜLA JALG- JA JALGRATTATEEDE PÕHIPROJEKTI KESKKONNAMÕJU EELHINNANG 2017 Nimetus Versioon Esitamiseks tellijale Töö nr 17/PA/31 Aeg 31.10.2017 Tellija Maanteeamet Rae Vallavalitsus Projekteerija Teedeprojekt

Rohkem

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on juurde tulnud ja läbikriipsutatud sõnad on ära kustutatud.

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

(Microsoft Word - TUGIMAANTEE NR 44 AOVERE_eelhinnang_Alkranel O\334.doc)

(Microsoft Word - TUGIMAANTEE NR 44 AOVERE_eelhinnang_Alkranel O\334.doc) TUGIMAANTEE NR 44 AOVERE-LUUNJA KM 0,000-11,352 EHITUSPROJEKT Keskkonnamõju eelhinnang Tellija: Toner-Projekt OÜ Täitja: Alkranel OÜ Projektijuht: Alar Noorvee (litsents nr: KMH0098) Tartu 2012 SISUKORD

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine PÕHIMAANTEE NR 2 (E263) TALLINN-TARTU- VÕRU-LUHAMAA KM 118,3-119,2 LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISE TEHNILINE PROJEKT: OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö nr 2469/15

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word TP_seletuskiri

Microsoft Word TP_seletuskiri Turu tn 34, Tartu 51004, tel 7 475 333, registrikood 10149499. Tegevuslitsentsid: Nr 0853/11019, 738 MA, 544 MA-k. TELLIJA: Maanteeamet TÖÖ: 10-18-TP Asukoht: Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn, Laagna küla

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev Projekti nr LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT

Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev Projekti nr LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev 15.06.2018 Projekti nr 15-18 LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHPROJEKT Versioon

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc Tabivere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM (12.03.2014) Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul Töö number 2019-0047 Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti 34 90504, Haapsalu Telefon: 4725300; e-post: hlv@haapsalulv.ee Registrikood: 75012802 Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx Tapa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus 2018 SISUKORD 1 Sissejuhatus... 3 2 Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt... 4 2.1 Üldplaneering ja selle

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tall

Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tall Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE 21157 VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tallinn 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 6 1. LÄHTEANDMED

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU 2006. a. määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid lisa 1 Loa registreerimisnumber Loa taotluse registreerimisnumber KESKKONNAKOMPLEKSLUBA Keskkonnalubade

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Halinga-YP-seletuskiri

Halinga-YP-seletuskiri OÜ Arhitektuuribüroo Novel Äriregistri kood 11253230 +372 521 1133 aadu@niidas.eu Tartu mnt 84a Tallinn Halinga valla üldplaneering Vastuvõetud: Halinga Vallavolikogu 27.06.2012 otsus nr 11 Kehtestatud:

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu VÄLJVÕTE Pärnu Linnavalitsuse 2019. a hankeplaan 14.02.2019 riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldus) Hanke korraldamise eeldatav aeg Periood lepingust

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem