RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN"

Väljavõte

1 mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL TELLIJA: Viljandi Linnavalitsus Linnu 2, Viljandi KONTAKTISIK: Olav Remmelkoor Tel: HUVITATUD ISIK: Hedli Kivilaan Tel: PROJEKTEERIJA: reg nr: TelliskiviI 60, Tallinn KONTAKTISIK: Alice Laanemägi Tel: TALLINN 2017

2 2 Sisukord 1. ÜLDOSA Detailplaneeringu tellija Detailplaneeringu huvitatud isikud Detailplaneeringu koostaja Detailplaneeringu koostamise alused Detailplaneeringu koostamise eesmärk PLANEERITUD MAA-ALA ASUKOHA KIRJELDUS PLANEERITUD MAA-ALA RUUMILISE ARENGU EESMÄRKIDE KIRJELDUS PLANEERINGUS KAVANDATU KIRJELDUS Planeeritud maa-ala krundijaotus Hoonestusalade ja hoonete paiknemise ning suuruse kavandamise põhimõtted Hoonete kasutusotstarbed ning hoonete ja maaüksuste koormusnäitajad Vertikaalplaneerimise põhimõtted Haljastuse rajamise ja heakorra tagamise põhimõtted, sh asendusistutuse vajaduse arvutus Tänavate ja tehnovõrkude planeerimise põhimõtted Elektri- ja sidevarustus ning tänavavalgustus Veevarustus, reovee- ja sademeveekanalisatsioon, soojavarustus Liikluskorralduse ja parkimise korraldamise põhimõtteid, sh parkimiskohtade vajaduse arvutus Avaliku ruumi planeerimise põhimõtted Kehtivad ja planeeritud kitsendused Kavandatu vastavus planeeritud maa-ala ruumilise arengu eesmärkidele ning avalikele huvidele ja väärtustele Kavandatu mõju lähipiirkonna linnakeskkonnale ja selle arenguvõimalustele EHITUSPROJEKTIDE KOOSTAMISEKS JA EHITAMISEKS MÄÄRATUD NÕUDEID..17

3 3 5.1 Hoonete olulisemad arhitektuurinõuded Rajatise ehitus- ja kujundusnõuded Olemasolevate hoonete lammutamise ja ümberehitamise nõuded Täiendavate uuringute vajadus Nõuded ehitusprojektide koostamiseks ja ehitamiseks Nõuded ehitusprojektide koostamiseks ja ehitamiseks tehnovõrkude osas Tuleohutusnõuded PLANEERINGUS KAVANDATU VASTAVUSE KIRJELDUS PLANEERINGU KOOSTAMISE LÄHTEDOKUMENTIDELE JA SEISUKOHTADELE Vastavus Viljandi linna üldplaneeringule Vastavus Viljandi linna jäätmehoolduseeskirjale Vastavus Eesti standardile EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine Vastavus Siseministri 30. märtsi 2017 määrusele nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele ning Eesti standardile EVS 812 6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus Vastavus Eesti standardile EVS 843:2016 Linnatänavad Vastavus võrguvaldajate tehnilistele tingimustele Vastavus seletuskirja peatükis 1.4 loetletud uuringus esitatud nõuetele ja soovitustele Muinsuskaitse eritingimused Aasa tn 6/6a detailplaneeringule (reg nr 27101).24 JOONISED 1. ASUKOHASKEEM 2. PÕHIJOONIS M 1: TEHNOVÕRKUDE KOONDPLAAN M 1:250

4 4 1. ÜLDOSA Asukoht: Aasa tänav 6//6a, Viljandi linn, Viljandimaa. 1.1 Detailplaneeringu tellija Viljandi Linnavalitsus Linnu 2, 71020, Viljandi Kontaktisik: Olav Remmelkoor Tel: Detailplaneeringu huvitatud isikud Hedli Kivilaan Tel: Detailplaneeringu koostaja Reg nr Telliskivi 60, Tallinn Kontaktisik: Alice Laanemägi Tel Detailplaneeringu koostamise alused Detailplaneeringu koostamise alused: Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus; Viljandi linna ehitusmäärus; Hedli Kivilaane 22.novembri 2016 taotlus Aasa tn 6//6a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamiseks; Viljandi Linnavalitsuse 05. detsembri 2016 korraldus nr 850 Detailplaneeringu algatamine krundil aasa tänav 6//6a;

5 5 Kehtiv detailplaneering Viljandi linna kv.nr.63 kruntide nr.6 aadressiga Aasa tn 6 ja nr.5 aadressiga Aasa tn 62 detailplaneering, koostaja Raivo Mändmaa, töö nr PL-1-13, 2013; Muinsuskaitse eritingimused Aasa tn 6/6a detailplaneeringule, koostaja Osaühing EENSALU & PIHEL, töö nr 13-15, 2015; Planeeringu lahenduse aluseks on OÜ MLA Projekt poolt koostatud eelprojektid nr 0114 Aasa külalistemaja laiendus ja Aasa külalistemaja konverentsihoone. Detailplaneeringu lähtedokumendid: Viljandi linna üldplaneering; Viljandi linna jäätmehoolduseeskiri; Eesti standardid (Eesti standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine ; Eesti standard EVS 812-1:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara ; Eesti Standard EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus ; Eesti standard EVS 843:2016 Linnatänavad ). Siseministri määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele võrguvaldajate tehnilised tingimused; o Aktsiaselts Viljandi Veevärk tehnilised tingimused nr 6-2/705-1 muud kehtivad õigusaktid ja projekteerimisnormid. Detailplaneeringu koostamiseks teostatud uuringud: Geodeetilise alusplaanina on kasutatud litsentseeritud maamõõdubüroo OÜ Lennelda poolt märtsis 2017 mõõdistatud maa-ala plaani (töö nr ). 1.5 Detailplaneeringu koostamise eesmärk Viljandi Linnavalitsuse 05. detsembri 2016 korraldusega nr 850 Detailplaneeringu algatamine algatati detailplaneering Viljandi linnas, Aasa tänav 6//6a kinnistul (katastritunnus 89713:003:0058). Planeeringuala suurus on 684 m 2. Vastavalt detailplaneeringu algatamise korraldusele on Aasa tänav 6//6a tee 6 kinnistu detailplaneeringu eesmärk kehtiva detailplaneeringuga DP määratud hoonestuse

6 6 lubatud maksimaalset kõrgust, milleks on 5,1 m, suurendada. Uueks, detailplaneeringuga määratavaks maksimaalseks kõrguseks on 7,5 m. Planeeringu koostamise eesmärk on Aasa tänav 6//6a krundi hoonestusala määramine, krundi toimimise tagamiseks vajalike teede ning tehnorajatiste kavandamine ning haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine.

7 7 2. PLANEERITUD MAA-ALA ASUKOHA KIRJELDUS Planeeritud ala asub Viljandi linnas, Viljandi linnastaadioni kõrval, järve äärsel alal. Viljandi linna üldplaneeringu alusel asub kinnistu vanalinna muinsuskaitsealal, piirkonna juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa, kus polüfunktsionaalsus on lubatud kõrvalfunktsioonina ja on üldplaneeringu kohane. Kinnistul ei asu ühtegi muinsuskaitsealust mälestist.

8 8 3. PLANEERITUD MAA-ALA RUUMILISE ARENGU EESMÄRKIDE KIRJELDUS Aasa tn 6//6a kinnistu planeerimisel on eesmärk kavandada asukohta sobiv hoonestus, mis arvestab kõrvalasuvaid ehitisi ja on kooskõlas kontaktvööndit käsitlevates koostatavates planeeringutes kavandatavaga. Eesmärk on planeerida uushoonestus nii, et see ei domineeriks olemasoleva hoonestuse üle ning täiendaks olemasolevat hoonestust. Samuti on eesmärk planeerida alale autode juurdepääsutee, kavandades jalakäijatele mugavad liikumisvõimalused.

9 9 4. PLANEERINGUS KAVANDATU KIRJELDUS Planeeritud ala suurus on 684 m Planeeritud maa-ala krundijaotus Aasa tn 6//6a kinnistule ei ole kavandatud krundijaotust. Jätkuvalt Viljandi linnale kuuluvast Aasa tänava maaüksusest (katastriüksus nr 89713:003:0051) on määratud Viljandi Linnavalitsuse korraldusega nr 505 anda Aasa tn 6//6a kinnistul tegutseva ettevõtte OÜ Aasa Külalistemaja kasutusse maa pindalaga ca 210 m Hoonestusalade ja hoonete paiknemise ning suuruse kavandamise põhimõtted Krundi hoonestusala planeerimisel on lähtutud olemasolevast situatsioonist - naabruses paiknevate hoonete asetsemisest. Lisaks on arvestatud vajalikke tuleohutuskujasid ja võimaliku parkimiskorraldusega. Detailplaneeringu alusel soovitakse ehitada Aasa tn 6//6a krundil olemasolevale 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega majutushoone Aasa Külalistemaja juurde 2 maapealse korrusega hoone, mille alumisel korrusel on toitlustusruumid ning ülemistel korrustel on külalistemaja numbritoad. Juurdeehitatava hoone 1. korrus on kavandatud täitma ka konverentsisaali rolli. Kavandatud juurdeehitus on madalam kui selle fooniks olev külalistemaja. Aasa tn 6//6a kinnistul asuvale olemasolevale hoonele konverentsiruumide ja majutusruumidega juurdeehitise kavandamine võimaldab krunti edaspidi kasutada ööpäevaringselt piirkonda sobival viisil ning siduda külalistemaja kohvikrestoran funktsionaalselt hoonesse kavandatava seminarikeskusega. Kohvikrestoran teenindab ka kontaktvööndis asuvate hoonete elanikke ja nende külalisi. Antud planeeringulahendus on seega kooskõlas ka kõrvalalade lahendustega, arvestades piirkonna funktsioone ning hoonestuskõrgust. Aasa tn 6//6a hoone juurdeehitis täiendab järveäärse parkla põhjakülge ümbritsevat perimetraalset hoonetefronti.

10 Hoonete kasutusotstarbed ning hoonete ja maaüksuste koormusnäitajad Pos 1 Aasa tn 6//6a kinnistu Ehitusõigus: Maa sihtotstarve ja osakaalu % Hoonete arv krundil Ehitisealune pind (maa-alune ehitisealune pind) Olemasoleva hoone ehitisealune pind Planeeritud juurdeehitise ehitisealune pind Planeeritud juurdeehitise maksimaalne kõrgus Olemasoleva hoone korruselisus Planeeritud hoone korruselisus ärimaa 100% m 2 (260 m 2 ) 181,2 m 2 278,8 m 2 7,5 m (abs h= +46,6 m) -1/3 0/2 Hoone kasutusotstarve: Olemasolev hoone külalistemaja Planeeritud hoone külalistemaja laiendus Planeeritud hoonestustihedus: 1,0 Hoone kasutusviis Hoone tulepüsivusklass II (külalistemaja) minimaalselt TP3 4.4 Vertikaalplaneerimise põhimõtted Krunt on planeeritud heakorrastada ja haljastada. Muru ala on planeeritud selliselt, et sademevesi ei valguks naaberkinnistutele, vaid imbuks pinnasesse omal krundil. Kuna aga kinnistul puudub võimalus sademevett kinnistu piires immutada, paigaldatakse sademevee kassetid, mille asukoht on näidatud detailplaneeringu tehnovõrkude koondplaanil. Ala täpsem vertikaalplaneerimine ja sademevee kasseti täpne asukoht lahendatakse arhitektuur-

11 11 ehitusliku projekti koosseisus. Maapinna reljeefi krundil ei ole ette nähtud muuta. Ala täpsem vertikaalplaneerimine lahendatakse arhitektuur-ehituslikus projektis. 4.5 Haljastuse rajamise ja heakorra tagamise põhimõtted, sh asendusistutuse vajaduse arvutus Detailplaneeringu alale jääval kinnistul puudub olemasolev kõrghaljastus. Sissesõiduteed on kavandatud katta sillutisega. Sissesõiduteest ja parkimisalast vabaks jäävale alale külvatakse muru. Lisaks rajatakse Aasa tänava nurgale terrass ning Järve tänava äärde kõnnitee. Järve tänava kinnistu poolne olemasolev murukattega muldvall on nähtud ette likvideeritavana. Valli asemele rajatakse tasapinnaline muruplats. Haljastuses kasutatavate liikidena eelistada madalakasvulisi liike. 4.6 Tänavate ja tehnovõrkude planeerimise põhimõtted Aasa tn 6//6a kinnistu juurdepääsud asuvad Aasa tänava ning Järve tänava poolsel küljel. Tehnovõrkude planeerimisel oli eesmärk säilitada võimalikku haljastust ning seega on kõik tehnovõrgud kavandatud sillutatava ala alla. Tehnovõrgud on kavandatud arvestades puude paiknemist, sh juurestiku kaitseala ja võra ulatust Elektri- ja sidevarustus ning tänavavalgustus Elektrivarustus Juurdeehituste elektrivarustuse lahendus toimub olemasoleva lahenduse baasil. Vajadusel suurendatakse peakaitset vastavalt ehitusprojekti koostamise käigus taotletavatele võrguvaldaja tehnilistele tingimustele. Kinnistu varustamine elektrienergiaga toimub läbi Järve tn 9 kinnistu piiril asuva liitumiskilbi. Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad (Nõuded madalpinge kaablivõrgu projekteerimiseks). Sidevarustus Aasa tn 6//6a hoonete sidevarustus on kavandatud lahendada läbi õhu.

12 12 Tänavavalgustus Hoonete fassaadidele paigaldatakse valgustid, mis lisaks fassaadivalgustusele täidavad ka tänavavalgustuse nõuded ning tagavad hooviala turvalise kasutuse. Avalikule tänavale lisavalgustust kavandatud ei ole, kuna ala on hästi valgustatud Veevarustus, reovee- ja sademeveekanalisatsioon, soojavarustus Veevarustus Käesoleva lahenduse aluseks on AS Viljandi Veevärk poolt väljastatud tehnilised tingimused nr 6-2/ Planeeringuala veevarustus on ette nähtud lahendada ühisveevärgi baasil. Aasa tn 6//6a omab vee liitumispunkti Aasa tänaval. Täiendav veeühendus on planeeritud kinnistule ehitatavale hoonele AS Viljandi Veevärk De32 veetorustikust Järve tänavalt. Liitumispunkt rajada avalikult kasutatavale maale, kinnistu piirist mitte kaugemal kui 1 m. Veetorustiku liitumispunktide asukohad projekteerida tehnovõrkude kohta koostatavas ehitusprojektis, võttes AS-lt Viljandi Veevärk eelnevalt liitumise tehnilised tingimused. Koostatud ehitusprojekt esitada läbivaatamiseks AS-le Viljandi Veevärk. Kinnistu tarbeveevajadus, liitumispunkti asukohad ja majaühenduste läbimõõdud täpsustatakse ehitusprojekti koostamisel. Veevajadus välistuletõrjeks määratakse hoone ehitusprojektiga. Tuletõrje veevajadus rahuldatakse kinnistu lähedal Ranna pst 1 kohal Ranna pst ja Liiva tn ristmikul asuvast HK 350 või Tartu ja Järve tn ristmikul tänavaalal asuvast HK 164 olemasolevast hüdrandist, mis jäävad hoonest ca`100 m kaugusele. Tuletõrjevee vajadus määratakse hoone ehitusprojektiga. Kanalisatsioon Käesoleva lahenduse aluseks on AS Viljandi Veevärk poolt väljastatud tehnilised tingimused nr 6-2/ Planeeringuala kanalisatsioon on ette nähtud lahkvoolne. Drenaaživee ja sademevee juhtimine reovee kanalisatsiooni on keelatud.

13 13 Aasa tn 6//6a kinnistu reovee liitumispunkt asub Aasa tänaval. Täiendavalt võib reoveed suunata Järve tn olemasolevasse ühiskanalisatsiooni läbi Aasa 6a kohal oleva kontrollkaevu. Kaevuta ühendusi AS Viljandi Veevärk ei aktsepteeri. Kinnistu hoovivõrk on ette nähtud ühendada olemasoleva torustikuga projekteeritud kaevus. Olemaolevale torustikule on ette nähtud väljaspool krundi piiri liitumiskaev (olemasolev kanalisatsioonikaev). Kanalisatsiooni liitumispunkti asukoht on näidatud tehnovõrkude plaanil. Planeeritav reovee arvutuslik kogus määratakse hoone ehitusprojektiga. Kinnistu juurdepääsutee on oma loomuliku kaldega Aasa tänavamaal asuva parkimisplatsi poole, kuid pindmist sademevett ei ole lubatud juhtida naaberkinnistule või tänavaalale. Kuna aga kinnistul puudub oluline võimalus sademevett kinnistu piires immutada, paigaldatakse sademevee kassetid, mille soovituslik asukoht on näidatud detailplaneeringu tehnovõrkude koondplaanil. Ala täpsem vertikaalplaneerimine ja sademevee kasseti täpne asukoht lahendatakse arhitektuur-ehitusliku projekti koosseisus. Pinnasesse immutamise nõuded tuleb määrata ehitusprojektis, lähtudes seejuures keskkonnaministri määrusest nr 99, millega on määratud reovee puhastamise ning heit- ja sadevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende täitmise kontrollimise meetmed. Heit- ja sadevee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool kõrgeimat põhjavee taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. Sademevee puhul on võimalik kasutada ka imbsüsteemi HeitkerBloc, mis võimaldab sademevett paralleelselt nii pinnasesse immutada, koguda ja ärajuhtida kui ka taaskasutada. Kogutud sademevett saab kasutada autopesuks, aia kastmiseks vms. Drenaaži ja sademevett olmekanalisatsiooni juhtida ei tohi. Piirkonnas puudub sademevee kollektor. Kinnistult kogunevad sademeveed immutada kinnistu piires. Ühiskanalisatsiooni liitumispunktide asukohad projekteerida tehnovõrkude kohta koostatavas ehitusprojektis, võttes AS-lt Viljandi Veevärk eelnevalt liitumise tehnilised tingimused. Koostatud ehitusprojekt esitada läbivaatamiseks AS-le Viljandi Veevärk. Soojavarustus Piirkonnas puudub väljaehitatud keskküttesüsteemi lahendus ning hoonete soojavarustus toimub lokaalselt.

14 14 Külalistemaja juurdeehituse küte on planeeritud toimima olemasoleva katlaruumi baasil, mis asub olemasoleva külalistemaja keldrikorrusel. Küttevõimsuse suurenedes rajatakse võimsam katlaruum. Hotellitubadesse paigaldatakse radiaatorid. 1.korruse ning teiste üldruumide (sh koridorid, konverentsisaal jne) küte lahendatakse vesipõrandaküttega. 4.7 Liikluskorralduse ja parkimise korraldamise põhimõtteid, sh parkimiskohtade vajaduse arvutus Planeeringus on kavandatud juurdepääs krundile Aasa tänavalt, olemasoleva sissesõidu kaudu. Juurdepääs asub Aasa tänav 4 ja Aasa tänav 6//6a kruntide vahelises osas Aasa tänav 6//6a kinnistul. Lisaks on kavandatud juurdepääs kinnistule Järve tn 9 kinnistu kõrvalt, olemasolevalt sissesõiduteelt. Planeeringus on kavandatud nimetatud juurdepääsud säilitada. Parkimine on lahendatud oma krundil. Parkimisala ning sissesõidud on kavandatud võimalikult ökonoomselt, eesmärgiga säilitada maksimaalselt haljastust. Parkimiskohtade arvutuse aluseks on võetud Eesti Standard EVS 843:2016 Linnatänavad. Nimetatud standardi alusel tuleb väikeelamualale projekteeritavate hotellide või restoran/kohvikute juurde vajalike parkimiskohtade normatiivne arv määrata standardi tabeli 9.1 alusel. Lähtuvalt Viljandi klassifitseerimisest standardi Linnatänavad alusel, on tegemist linnakeskusega, mille keskuse klass on III ( elanikku). Hotelli parkimisvajadus on 4 parkimiskohta. Parkimiskohtade kontrollarvutus: P=690 x 1/180 = 3,83 P=A x n Kus P parkimiskohtade arv; A suletud brutopind; N - parkimisnormatiiv Kinnistu aadress Ehituse otstarve/liik Normatiivsete parkimiskohtade arv kokku Planeeringuga ette nähtud parkimiskohtade arv krundil Aasa tn 6//6a Ä

15 15 Planeeritaval alal kokku: 4 4 Parkimine on lahendatud oma krundil. Nimetatud alad on soovitav katta laotud või sidumata kulumiskihiga katenditega. Samuti võib kombineerida murukivi ja munakivi. Murukivi on muruga kombineeritav kivi, mis ei takista looduslikku veeringlust, parandab mikrokliimat, täidab filtri ülesandeid, aitab säilitada pinnafunktsioone. Soovituslikud värvid on hall, punane, pruun või must. Murukivide haljasala eest hoolitsetakse nii nagu tavalise muru eest, s.t võib kasutada samasuguseid muruniitjaid. Seega murukivi haljas-sillutus on elav murupind ja tarbepind samaaegselt. Kuid arvestama peab sellega, et murukivi vajab pidevat kastmist, kuna päikesega kuumenev betoon kuumutab ka muru. Suuremahulisem klientide autode parkimise võimalus on võimalik lahendada olemasoleval alakasutusega Järve tänava kinnistul asuval parklas. Lahendus tuleb kooskõlastada Viljandi Linnavalitsusega, kes on platsi valdaja. 4.8 Avaliku ruumi planeerimise põhimõtted Avalikult kasutatavaid alasid planeeritud kinnistule ei jää, küll aga on sellise kasutusviisiga ala Viljandi linna poolt Aasa tn 6//6a kinnistul tegutseva majutusastutuse kasutusse antud. Järve tänava kinnistu poolsel nimetatud alal on kavandatud olemasolev murukattega muldvall likvideerida. Valli asemele rajatakse tasapinnaline muruplats. Lisaks rajatakse Aasa tänava nurgale terrass ning Järve tänava äärde kõnnitee. Haljastuses kasutatavate liikidena eelistada madalakasvulisi liike. 4.9 Kehtivad ja planeeritud kitsendused Kehtivad kitsendused servituudi vajadus elektrikilbi hooldamiseks (2 m) läbi Järve tn 9 kinnistu võrguvaldaja kasuks ning elektrikaabli hooldamiseks (1+1 m) läbi avalikus kasutuses oleva maa võrguvaldaja kasuks servituudi vajadus vee- ja reoveetorustike hooldamiseks (2+2 m) läbi Järve tn 9 ja avalikus kasutuses oleva maa võrguvaldaja kasuks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste survetorustike kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on alla 250 mm siseläbimõõduga torustiku puhul 2 m ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste vabavoolsete torustike kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole torustikku, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud kuni 2 m sügavusele, on 2 m

16 16 krunt asub tervenisti muinsuskaitsevööndis Planeeritud kitsendused servituudi vajadus elektrikaabli rajamiseks ja hooldamiseks (1+1 m) läbi avalikus kasutuses oleva maa võrguvaldaja kasuks servituudi vajadus vee- ja reoveetorustike rajamiseks ja hooldamiseks (2+2 m) läbi avalikus kasutuses oleva maa võrguvaldaja kasuks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste survetorustike kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on alla 250 mm siseläbimõõduga torustiku puhul 2 m. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste vabavoolsete torustike kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on: o torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud kuni 2 m sügavusele 2 m; o torustikul, mille siseläbimõõt on 250 mm ja suurem ning mis on paigaldatud kuni 2 m sügavusele 2,5 m krunt asub tervenisti muinsuskaitsevööndis 4.10 Kavandatu vastavus planeeritud maa-ala ruumilise arengu eesmärkidele ning avalikele huvidele ja väärtustele Kavandatud 2 maapealse korrusega hoone vastab oma suuruselt ja kõrguselt kõrvalkinnistutel asuvate hoonete vastavatele näitajatele ja kontaktvööndis olevate hoonete näitajatele. Planeeritud hoone on madalam kui selle taustaks olev Aasa tn 6 kinnistul asuv külalistemaja. Samuti arvestab planeeringulahendus olemasoleva tellisarhitektuuri eksponeerimisega. Planeeritud hoone asetseb olemasoleva külalistemaja edelapoolsel küljel, et selgelt eraldada juurdeehitis ajaloolisest hoonest. Autodele on tagatud juurdepääsutee Aasa ja Järve tänavatelt. Jalakäijatele on planeeritud mugavad liikumisvõimalused. Autode juurdepääsutee kõrvale on kavandatud kõnnitee ning külaliste kohvikrestorani terrassile pääseb läbi külgneva Aasa tänava kinnistu (vt põhijoonis), mis on kavandatud heakorrastada. Samasse, hoonete esisele alale on kavandatud haljastatud roheala Kavandatu mõju lähipiirkonna linnakeskkonnale ja selle arenguvõimalustele Kavandatud mõju lähipiirkonna linnakeskkonnale on positiivne, kuna tegemist on linnaruumi korrastamisega ning arvestatud on ümbritsevat linnakeskkonda nagu hoonete otstarve,

17 17 suurus, kõrgus, asukoht ja arhitektuurne välisilme. Samuti on arvestatud piirkonna arenguvõimalusi. Kavandatud konverentsi- ja majutusruumidega juurdeehitise valmimise järel lisandub piirkonda ööpäevaringselt kasutatav hoonemaht, mille läbi paraneb turvatunnet suurendav kontroll lähiala avaliku ruumi üle. Vaba aja veetmise võimalusi Viljandi järve ääres jalutajatele ja staadionil suurürituste külastajatele muudab mitmekesisemaks ka külalistemajas toimiv ja ilusa järvevaatega kohvikrestoran. Kuna tegemist on kesklinnale lähedal asuva alaga, on jätkusuutlikkuse printsiipidest lähtudes mõistlik seda ala tihendada, vähendades sel moel valglinnastumist ning tagades seeläbi linna säästlikuma arengu. 5. EHITUSPROJEKTIDE KOOSTAMISEKS JA EHITAMISEKS MÄÄRATUD NÕUDEID 5.1 Hoonete olulisemad arhitektuurinõuded Peamised arhitektuurinõuded tulenevad muinsuskaitse eritingimustest (Osaühing EENSALU & PIHEL, töö nr 13-15): Külalistemaja juurdeehitus: Hoonestuse gabariidid peavad olema sarnased olemasolevale Olemasolevad hooned peavad moodustama juurdeehitustega ühtse terviku Hoone mahtude, gabariitide ja rütmide kavandamisel arvestada kogu kvartali väljakujunenud hoonestusega. Katusekalle olemasolev või analoogne naaberehitistega, ühetooniline katusekattematerjal valtsitud tsingitud terasplekk. Fassaadikattematerjalid: linaõli- või muldvärviga töödeldud profileeritud punnlaudis; keraamiline tellis; krohv; paekivi; maakivi; tulemüüril puitraketise jälgedega betoon või krohvitud pind. Piirdeaed: 1,2 m kõrgune pügatav hekk või lippaed. Piirdeaia asukoht, kõrgus ja tüüp täpsustatakse ehitusprojektis. Perspektiivne ühendusgalerii ei tohi olla 1.korruse tasapinnast kõrgem (3 m). Hoovimaja juurdeehitus: Lammutatud elamu-pesuköögi (EHR kood ) asemele rajatav konverentsihoone Hoonestuse gabariidid peavad olema sarnased olemasolevale Olemasolevad hooned peavad moodustama juurdeehitustega ühtse terviku

18 18 Katusekalle olemasolev või analoogne naaberehitistega, ühetooniline katusekattematerjal valtsitud tsingitud terasplekk. Katusesarikatel profileeritud otsad. Fassaadikattematerjalid: linaõlivärviga töödeldud profileeritud punnlaudis; krohv; tulemüüril sile betoon või krohvitud pind. Välisustel tahveljaotus, piirdelauad peavad olema profileeritud olemasolevate eeskujul. Lagunenud puitpits asendada sarnase lahendusega koopiatega. Piirdeaed: 1,2 m kõrgune pügatav hekk või lippaed. Piirdeaia asukoht, kõrgus ja tüüp täpsustatakse ehitusprojektis. Perspektiivne ühendusgalerii ei tohi olla 1.korruse tasapinnast kõrgem (3 m). 5.2 Rajatise ehitus- ja kujundusnõuded Sissesõiduteed on kavandatud katta sillutisega. Sissesõiduteest ja parkimisalast vabaks jäävale alale külvatakse muru. Lisaks rajatakse Aasa tänava nurgale terrass ning Järve tänava äärde kõnnitee. Krunt on kavandatud heakorrastada. Parkimine on lahendatud oma krundil. Krundi piirile on turvalisuse kaalutlustel kavandatud ümbruskonda sobiv piirdeaed, milleks on kas pügatav hekk või lippaed. Piirde kõrgus kuni 1,20 m. Ehitusprojekti koostamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid: teede ja õuealade valgustamisel vältida valgussaaste tekitamist; valgustada ainult vajalikku ning ühtlase allapoole suunatud valgusega. 5.3 Olemasolevate hoonete lammutamise ja ümberehitamise nõuded Käesoleva detailplaneeringu alusel kinnistul asuvaid hooneid ei lammutata ega ümber ei ehitata. 5.4 Täiendavate uuringute vajadus Puudub. 5.5 Nõuded ehitusprojektide koostamiseks ja ehitamiseks 1. Ehitusprojekt tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 2. Juurdeehitise projekteerimisel tuleb lähtuda muinsuskaitse eritingimustest.

19 19 3. Projekteerimisse tuleb kaasata tegevusluba omav projekteerimisfirma või arhitekt ning juurdeehitise ja hoone restaureerimise projekt kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 4. Hoones tuleb tagada sotsiaalministri määruses nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid, Keskkonnaministri määruses nr 71 Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid ja Atmosfääriõhu kaitse seaduses esitatud nõuded. Hoone projekteerimisel näha ette müraleevendusmeetmed, lähtuda standardist EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest. 5. Katusele ja siseteedele langev sademevesi immutada oma krundil pinnasesse ning kavandada abinõud pinnaseerosiooni vältimiseks. 6. Kui katlamaja projekteeritud soojusvõimsus on alates 0,3 MW, taotleda välisõhu saasteluba enne ehitusloa taotlemist (VÕKs 148). 7. Hoonestuses tuleb kasutada selliseid lahendusi, mis ei põhjustaks lindude kokkupõrkeid hoonega. 8. Hoone tuleb projekteerida minimaalselt tulepüsivusklassile TP3 vastav. 9. Majutusruumide suurus ning parkimiskohtade täpne arv täpsustatakse ehitusprojektis. Projekteeritav parkimiskohtade arv peab vastama kehtivatele õigusaktidele. 5.6 Nõuded ehitusprojektide koostamiseks ja ehitamiseks tehnovõrkude osas 1. Mitte kavandada kõrghaljastust olemasolevate tehnovõrkude peale. Veevarustus ja kanalisatsioon 2. Järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate vk-ehitusprojektide) koostamiseks taotleda ASlt Viljandi Veevärk tehnilised tingimused. 3. Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt ASiga Viljandi Veevärk. 4. Kinnistute vee- ja kanalisatsiooniühenduste asukohad täpsustada ehitusprojektis. 5. Olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustike likvideerimisel peab olema tagatud kõrvalkinnistute häireteta veega varustamine ning kanaliseerimine. 6. Täpne tulekustutusvee vajadus täpsustada ehitusprojektis. 7. Drenaaživee ja sademevee juhtimine reovee kanalisatsiooni on keelatud. 8. Kanalisatsioonitorustik paigaldada plasttorudest ja -kaevudest. Kõikide torude rõngasjäikus peab olema vähemalt SN8. 9. Reovee kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks kasutada kanalisatsiooni plasttorusid Ø160 mm ja PEH plastkaeve Ø300/415 mm. 10. Täiendavalt võib reoveed suunata Järve tn olemasolevasse ühiskanalisatsiooni läbi Aasa 6a kohal oleva kontrollkaevu. 11. Sademeveetorustik on ette nähtud paigaldada plasttorudest Ø200(250/217) 315 (315/276) mm ja kaevudest Ø315/400mm ja 560/315mm. Kõikide torude rõngasjäikus peab olema vähemalt SN8.

20 20 Elektrivarustus 16. Tööprojekti koostamiseks detailplaneeringu alal taotleda vajadusel Elektrilevi OÜ täiendavad konkreetsed tehnilised tingimused. 17. Tööjoonised kooskõlastada vajadusel täiendavalt Elektrilevi OÜ. 18. Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad (Nõuded madalpinge kaablivõrgu projekteerimiseks). 5.7 Tuleohutusnõuded Detailplaneeringus on lähtutud järgmistest tuleohutuse normdokumentidest: Eesti standardid (Eesti standard EVS 812-1:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara ; Eesti Standard EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus) EV siseministri määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele Hoone projekteerimiseks on määratud järgmised tuleohutusnõuded: Hoone kasutusviis II (majutusasutus) Uued hooned krundil projekteerida minimaalselt TP3 tulepüsivusastmega. Täpne tulepüsivusaste määratakse ehitusprojektide koostamise käigus. Juurdepääsutee laius minimaalselt 3,1 m. Juurdepääsuteed hoonele asuvad põhjas, sissesõidu võimalus Aasa tänavalt, ning lõunas, sissesõidu võimalus Järve tänavalt. Kui hoonetevahelist nõutud kaugust (8 m) ei ole tagatud, rajada kinnistu piiriga külgnevad hoone välisseinad tulekaitsenõuetele vastavate tulemüüridena. Kinnistusisene hoonestus lahendatakse ehitusprojekti koostamisel. Hoone korruselisus kavandada 2 maapealse korrusega. Maaalused korrused ei ole lubatud. Tule levik ühelt ehitiselt teisele ei tohi ohustada inimeste turvalisust ega põhjustada olulist majanduslikku, ühiskondlikku või keskkondlikku kahju. Tuletõrje veevarustus on lahendatud olemasoleva hüdrandi baasil. Täpne tulekustutusvee vajadus ja võimaliku vajamineva lisaveemahuti asukoht täpsustatakse ehitusprojektis. (Vt tingimus seletuskirja peatükis 5.6 punktis 6).

21 21 6. PLANEERINGUS KAVANDATU VASTAVUSE KIRJELDUS PLANEERINGU KOOSTAMISE LÄHTEDOKUMENTIDELE JA SEISUKOHTADELE 6.1 Vastavus Viljandi linna üldplaneeringule Planeeritud ala Viljandi Linnavolikogu 30.juuni 2010 otsusega nr 71 kehtestatud Viljandi linna üldplaneeringu kohane juhtfunktsioon on polüfunktsionaalsus lubatud kõrvalfunktsioonina. Ala on üldjuhul avatud krundiga, mis üldplaneeringu kohaselt on valdavalt kaetud segahoonestusega ning nende kasutamiseks on lubatud kõik juhtfunktsioonid. Samuti on antud ala osa vanalinna muinsuskaitsealast. Detailplaneering ei muuda Viljandi üldplaneeringus määratud juhtotstarvet. Alal paiknevate hoonete mahud ei tohi moodustada tänavate ja avatud vaadete poole suuri monotoonseid seinapindasid.

22 22 Viljandi linna üldplaneeringukohaselt ei ole külalistemaja parkimine normeeritud, kuid kui aluseks võtta elamupiirkonnas asuva hotelli parkimisnorm (parkimiskohti suletud brutopinna ruutmeetri kohta), peab olema tagatud 4,6 (690/150 = 4,6) parkimiskohta. Planeeringus on tagatud kinnistul parkimiskoht 4 autole. Suuremahulisem klientide autode parkimise võimalus on võimalik lahendada olemasoleval alakasutusega Järve tänava kinnistul asuval parklas. Lahendus tuleb kooskõlastada Viljandi Linnavalitsusega, kes on platsi valdaja. Viljandi üldplaneeringu kohaselt on tegemist Aasa tänava parklaga, kus on ette nähtud parkimine 100 autole. Planeeritav ala asub Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal, kus eesmärgiks on säilitada ajalooliselt väljakujunenud linnaehituslikku tervikut ning miljöölist eripära muinsuskaitsealale avanevate kaug- ning sisevaadetega. Planeeringus ettenähtud hoonestuse kõrgus ei varja ranna-alalt avanevaid kaugvaateid. Samuti säilivad vaated olemasolevast Aasa tänava külalistemajast. 6.2 Vastavus Viljandi linna jäätmehoolduseeskirjale Kinnistul või krundil tekkivad jäätmed, mida ei saa kohapeal taaskasutada, tuleb paigutada vastava jäätmeliigi kogumiseks ettenähtud kogumismahutisse, mis asub samal kinnistul või krundil, või vastava jäätmeliigi kogumiseks ettenähtud ühisesse kogumismahutisse, mida kasutatakse jäätmekäitluslepingu alusel, või viima need jäätmed jäätmepunkti või jäätmejaama. Jäätmeid ei ole lubatud jätta kogumismahuti lähedusse, välja arvatud suurjäätmeid, kui nende äravedu korraldatakse hiljemalt kolme ööpäeva jooksul. Liigiti kogutavate olmejäätmete kogumiskoht määratakse täpselt ehitusprojektis. 6.3 Vastavus Eesti standardile EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine Käesoleva planeeringu puhul on rakendatud järgmisi standardis soovitatud kuritegevuse riske vähendavaid meetmeid: ala elav kasutus; atraktiivne maastikukujundus; parkla lähedus hoonele; hoonete ja nende sissepääsude lähedus tänavatele.

23 Vastavus Siseministri 30. märtsi 2017 määrusele nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele ning Eesti standardile EVS 812 6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus Hoone tuleb projekteerida minimaalselt tulepüsivusklassile TP3 vastav. (Vt tingimus seletuskirja peatükis 5.5 punktis 8.) Planeeringulahendus võimaldab juurdepääsu Aasa tn 6//6a hoone kolmele küljele. Neljandas küljes paikneb tulemüür. Samuti on ligipääsetav hoone hoov. Juurdepääs hoovi toimub nii Aasa kui Järve tänavalt. Tuletõrje veevarustus on lahendatud olemasoleva hüdrandi baasil. Täpne tulekustutusvee vajadus ja võimaliku vajamineva lisaveemahuti asukoht täpsustatakse ehitusprojektis. (Vt tingimus seletuskirja peatükis 5.6 punktis 6). 6.5 Vastavus Eesti standardile EVS 843:2016 Linnatänavad Nimetatud standardi alusel tuleb väikeelamualale projekteeritavate hotellide või restoran/kohvikute juurde vajalike parkimiskohtade normatiivne arv määrata standardi tabeli 9.1 alusel. Lähtuvalt Viljandi klassifitseerimisest standardi Linnatänavad alusel, on tegemist linnakeskusega, mille keskuse klass on III ( elanikku). Hotelli parkimisvajadus on 4 parkimiskohta. Parkimine on lahendatud oma krundil. Suuremahulisem klientide autode parkimise võimalus on võimalik lahendada olemasoleval alakasutusega Järve tänava kinnistul asuval parklas. Lahendus tuleb kooskõlastada Viljandi Linnavalitsusega, kes on platsi valdaja. Aasa tn 6//6a hoonesse on kavandatud majutusruumid, konverentsisaal ning kohvikrestoran, suletud brutopinnaga 690 m². Detailplaneering on standardi eesmärgiga kooskõlas. 6.6 Vastavus võrguvaldajate tehnilistele tingimustele Asi Viljandi Veevärk tehnilised tingimused nr 6-2/705-1 Vt punkt ja 5.6

24 Vastavus seletuskirja peatükis 1.4 loetletud uuringus esitatud nõuetele ja soovitustele Muinsuskaitse eritingimused Aasa tn 6/6a detailplaneeringule (reg nr 27101) Nõuded, mida on detailplaneeringu koostamisel arvestatud: Oluline on planeeritud hoone kõrguse ja massiivsusega mitte varjata kinnistu hoonestuse taustal asuvat hoonestust. Krundi täisehitusprotsent peab olema maksimaalselt 67 % (käesolevas planeeringus on vastav number 67). Aasa tänava äärse ehitusjoone määrab olemasolev hoone, teiste hoonete ehitusjoon vastab krundipiirile. Krundil kasutada nt munakivisillutist. Hoonestuse juures kasutada naturaalseid ehitusmaterjale (puit, paekivi, savitellis jms). Juurdepääsud kinnistule on nii Aasa kui ka kinnistu edelanurgast. Hoovihoone ning tänavaäärse hoone vahele võib rajada galerii, kui selle kõrgus ei ületa ühe tavakorruse kõrgust. Nõuded, mida tuleb arvestada ehitusprojekti koostamisel: Ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada Aasa tn 6//6a detailplaneeringule tehtud muinsuskaitse eritingimustega (Eensalu & Pihel, töö nr 13-15). Aasa tn 6//6a kinnistul tehtavad ehitusprojektid tuleb esitada Viljandi linnavalitsuse muinsuskaitse komisjonile kooskõlastamiseks. Kaevetöödel, mis ulatuvad sügavamale kui 30 cm tuleb omanikul tagada arheoloogiline järelevalve ja vajadusel arheoloogilise uuringu läbiviimine. Arheoloogilisi uuringuid ja järelevalvet võib läbi viia Muinsuskaitseameti vastavat tegevusluba omav arheoloog või ettevõtja. Olemasolevate hoonete restaureerimisel, rekonstrueerimisel või uue hoonestusega asendamise puhul, peab arvestama nende ehitiste mõju kõikidele vaatesuundadele. Korrastatava või uue hoonestuse projekteerimisel tuleb esitada sobivuse hindamiseks 3D vaated. Hoovis asuv hooneosa rekonstrueeritakse oma endistes gabariitides (räästa kõrgus 6,38 m ja tulemüüri kõrgus 7,87 m maapinnast, ristkülikukujuline põhiplaan 14,35 m x 6,59 m) Ajaloolisele elumajale rohkem juurdeehitisi lubatud ei ole. Elumaja ja lammutatava tulemüüri asemele ehitatava juurdeehituse võib rekonstrueerida üheks hooneks, mille katusekujuks on pult- või lamekatus. Krundile mitte tekitada dominanti. Hoida madal-tihedat hoonestust. Tulemüüride rajamisel on lubatud kasutada puitraketise jälgedega betoonivalu.

25

26 Kruntide kasutamise tingimuste tabel: Kruntide peamised arhitektuurinõuded: katuse kalle harja suund välisviimistluse nõuded piirdeaedade kujundusnõuded muud arhitektuuri nõuded pos nr krundi aadress või aadressi ettepanek krundi planeeritud suurus m² hoonete ehitisealune pind m² (+ maa-alune ehitisealune m²) suurim korruselisus (maapealne/maa-alune) hoone kõrgus maapinnast ja ABS (m) hoonete arv krundil maa sihtotstarve ja osakaalu % (detailplaneeringu liikide kaupa) maa sihtotstarve ja osakaalu % (katastriüksuse liikide kaupa) suletud brutopind m² (suletud maa-alune brutopind m²) parkimiskohtade arv normatiivne ja kavandatud kitsendused 1 Aasa tn 6 // 6a (260) Aasa 6: 3/-1 Aasa 6a: 2/0 Aasa 6: 10,5 m abs 57,4 m Aasa 6a: 7,5 m abs 53,6 m 2 Ä100% Ä100% 690 (260) 4/4 V* K* E* M* MÄRKUSED: V* - veetorustiku servituudi vajadus läbi Järve tn 9 kinnistu Aasa tn 6//6a kinnistu kasuks K* - reovee kanalisatsiooni servituudi vajadus läbi Järve tn 9 kinnistu Aasa tn 6//6a kinnistu kasuks E* - madalpingekaabli servituudi vajadus läbi Järve tn 9 kinnistu Aasa tn 6//6a kinnistu kasuks M* - kinnistu Aasa tn 6//6a asub Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal Parkimiskohtade kontrollarvutus (linnakeskuse klass III) Pos nr Ehituse otstarve/liik Normatiivsete parkimiskohtade arvutus Normatiivsete parkimiskohtade arv kokku Planeeringus ette nähtud parkimiskohtade arv krundil 1 Ä100 P = 690*1/ Planeeritaval alal kokku: 4 4 Olemasolev või analoogne naaberehitistega Olemasolev või analoogne naaberehitistega Fassaadikattematerjalid: betoon, keraamiline tellis, metall, klaas, puit (kaetud muld- või linaõlivärvidega), paekivi, maakivi, krohv. Piirdeid võib rajada kavandatud kinnistu piirile. Piirded peavad olema osa nii hoone arhitektuurilahendusest kui ka kvartali maastikuarhitektuurilahendusest. Piirete lubatud maksimaalne kõrgus on 1,2 m ja lubatud materjaliks on puit või pügatav hekk. Piirkonnas tuleb vältida plastikkatteid. Hoone peab olema viimistletud piirkonda sobivate materjalidega. Kasutada eelkõige kvaliteetseid materjale keraamiline tellis, betoon, puit, klaas jms.

27

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

AAAARV.pdf

AAAARV.pdf 2 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused. Detailplaneering on koostatud Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvale kvartali nr 161 osa-alale kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Lossi 9

Lossi 9 Tellija: Algataja: Täitja: OTEPÄÄ VALLAVALTSUS SA TEHVANDI SPORDIKESKUS Klotoid OÜ Reg kood 10207096 Rohu tn 5 93819 Kuressaare Tel 453 3723 Mob 508 4489 Faks 453 3695 E-mail: klotoid@sarma.ee Maanteeameti

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

687P_DP_Cc_seletus

687P_DP_Cc_seletus Töö nr. 687 Detailplaneering SAUEAUGU 9 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Alliku küla, Saue vald, Harju maakond DETAILPLANEERING Tellija: Projekteerija: Mandri Vara OÜ Reg nr 11298540 Tornimäe 7-156,

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc)

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc) Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering Väimela alevik, Võru vald Esimene köide - planeering Seotud kultuurimälestised planeeringualal: Väimela mõisa park (ehitismälestise reg nr 14144); Väimela mõisa

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 SISSEJUHATUS Ehitusseadustiku 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus-

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem