KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017"

Väljavõte

1 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

2 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS Lühiülevaade ajaloost Asutuse hetkeseis Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna ja vabariiklikul tasandil: EELMISE ARENGUKAVA TÄITMISE TULEMUSED Strateegiline juhtimine Personali juhtimine Ressursside juhtimine Koostöö huvigruppidega Õppe- ja kasvatustegevus KOOLI MOTO PRIORITEETSED KOOLIARENDUSE VALDKONNAD TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS ( ) Eestvedamine ja strateegiline juhtimine Personali juhtimine Ressursside juhtimine Koostöö huvigruppidega Õppe- ja kasvatustegevus Personali täiendkoolituse kava Arengukava meetmed õpilaste võimaluste tagamiseks õpingute jätkamiseks eesti keeles Turvalisuse tagamine ja tervisedendus ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

3 1. SISSEJUHATUS Tallinna Pae Gümnaasiumi (edaspidi kool) arengukava (edaspidi arengukava) on dokument, mis on suunatud kooli järjepideva arengu tagamiseks, määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad ning käsitleb kavandatavaid hariduslikke eesmärke. Arengukava põhineb eelneva arenguperioodi ja kooli sisehindamise tulemustel ja on koostatud perioodiks , et tagada kooli arenguvõimet ning luua kaasaegne õppekeskkond. Arengukava lähtub: kooli põhimäärusest; põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest; arengustrateegiast Tallinn 2025 ; Tallinna arengukavast ; keelekümbluse strateegiast ; kooli sisehindamise aruandest. Arengukava on valminud kooli meeskonnatöö tulemusena, milles osalesid kooliga seotud põhilised huvigrupid ning on arutatud ja heaks kiidetud kooli õppenõukogu a. koosolekul nr 1-4/2; hoolekogu koosolekul nr 3-6/3, ning tutvustatud õpilasesindusele koosolekul. Arengukava on kooskõlastatud Tallinna Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja Tallinna Lasnamäe Linnaosa halduskogu poolt Kooli arengukava koostamiseks on kasutatud erinevaid meetodeid (kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid), kooli tegevust kajastavaid statistilisi andmeid, tagasisidet põhilistelt huvigruppidelt. Arengukava on valminud kooli töötajate, õpilaste, lastevanemate ühise koostöö tulemusena. Arengukava koostamise käigus viidi läbi arutlused töörühmades ja SWOT analüüs kooli tugevuste, nõrkuste väljaselgitamiseks ning välis- ja sisekeskkonnast tulenevate mõjude hindamiseks. Arengukava hõlmab endasse tegevuskava järgmiste valdkondadega : üldtegevuskava viies valdkonnas: strateegiline juhtimine, personali juhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, õppe- ja kasvatustöö; personali täiendkoolituskava; 3

4 meetmed üleminekuks eestikeelsele õppele; tervise edendamisele ning turvalisuse tagamisele suunatud tegevuskava. Arengukavas lähtutakse põhimõttest, et kooli jätkusuutlikus, õpilaste toimetulek ja rahulolu sõltuvad eripära arvestamisest iga õpilase puhul. 1.1 Lühiülevaade ajaloost Tallinna Pae Gümnaasium on munitsipaalkool üldhariduse omandamiseks. Asub Lasnamäel, aadressil Pae tn 5. Kooli veebilehekülg: Tallinna Pae Gümnaasium avati 1. septembril a. Tol ajal kandis kool Tallinna 25. Keskkooli nime a sai kool gümnaasiumi staatuse ja nimeks Tallinna Pae Gümnaasium. Kool on Tallinna linna haridusasutus, kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna Haridusamet. Kiiresti arenevas ja muutuvas ühiskonnas otsib kool teid ja vahendeid oma põhilise eesmärgi võimaldada õpilastele konkurentsivõimelist haridust - täitmiseks. Tallinna Pae Gümnaasium on olnud mitmete ettevõtmiste algatajaks: Üle 25 aasta tegutseb koolis rahvapilliorkester Russki Suvenir; 2003 alustati esimesena vabariigis hilise keelekümbluse programmiga; 2008 alustati rahvusvahelistes projektides osalemist; 2009 alustati koolis varase keelekümbluse programmi rakendamist; 2012 kuulub kool UNESCO ühendkoolide nimekirja; 2012 alustati lõimimisprojekti Jüri Gümnaasiumiga; 2013 alustati projekti eesti keele õppe toetamiseks vene õppekeelega klassides; 2013 alustati põhikoolis tasemeõpet matemaatikas; 2014 alustati hiina keele õpetamist koostöös Konfutsiuse Instituudiga; 2014 alustati karjääripäevade läbiviimist koostöös õpilaste õpetajate, lapsevanemate ja vilistlastega; 2015 koolivormi sisseviimine; 2016 tähistas kool 60-aastapäeva; 2017 osales mudilaskoor XII Noorte laulu- ja tantsupeol. 1.2 Asutuse hetkeseis Käesoleval ajal töötab koolis 102 töötajat, kellest 88 on pedagoogid. 4

5 Aastatel on kooli õpilaste arv pidevalt kasvanud. Hetkel õpib koolis 1170 õpilast. Klassikomplektide arv on 43 (üks väikeklass). Klassi keskmine täituvus on 28 õpilast. Põhikoolis keelekümblusprogrammi järgi õppivate õpilaste arv viimase kolme aastaga on kasvanud alates 2017.a on põhikoolis ülekaal keelekümblusklassidel 19/ klassi õpilased osalevad tunnivälises tegevuses, nö terve päeva koolis, millega on tagatud õpilaste turvalisus ja abi koduste ülesannete valmistamisel. Keelekümblusklasside õpilastele on sellega tagatud keelekeskkond. Kool on keelekümbluse programmi propageerija nii Eestis kui ka välisriikides. Õpilased osalevad koolis töötavates õppekavavälistes aineringides keele- (inglise, prantsuse, eesti, hiina), matemaatika, spordi- ning muusikaringides. Koolis on võimaldatud tugiteenuste saamine logopeedi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, abiõpetaja näol. Kool osaleb vabariiklikes ja rahvusvahelistes projektides. Kooli tegevust toetab lapsevanemate poolt loodud MTÜ Tallinna Pae Gümnaasiumi heategu Rahvapilliorkester on kooli visiitkaart, esindades kooli Eestis ja rahvusvahelistel festivalidel ja konkurssidel. Koolil on märkimisväärsed saavutused omatulu teenimisel. 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna ja vabariiklikul tasandil: Parim personali projekt 2015 Tallinna noor õpetaja 2015 Tallinna aasta õpetaja 2016 Alustavat õpetajat toetav kool 2017 Tallinna noor õpetaja 2017 Tallinna aasta õpetaja 2017 Tallinna aasta koolijuht 2017 Keelekümblusasutus

6 2. EELMISE ARENGUKAVA TÄITMISE TULEMUSED Kooli tegevuse tulemuslikkuse analüüs on valminud kolme-aastase sisehindamise käigus. Protsessi kaasati huvigrupid töötajad, õpilased, lapsevanemad. Arengukava täitmise analüüsi viidi läbi iga õppeaasta lõpus töögrupi poolt. Tulemused on tutvustatud iga õppeaasta augustikuu õppenõukogu ja hoolekogu koosolekul. Arengukava analüüs kajastub sisehindamise aruandes. Tulemused on esitatud viie valdkonna lõikes. 2.1 Strateegiline juhtimine Tugevused: Kooli tegevustes kajastub arengukavas kirja pandud missioon ja visioon - oleme avatud ja arenemisvõimelised inimesed, kelle eestvedamisel toimub kooli areng. Kooli personal on aktiivne töörühmades osaleja nii kooli, linna ja vabariiklikul tasemel (SA Innove Keelekümbluskeskuse kvaliteediauhinna töörühm, KK õpetajate koolituskava väljatöötamise töörühm, Märka ja aita jt). Arengukava täitmise analüüsi ning uue arengukava koostamiseks olid kaasatud põhilised huvigrupid seminaride kaudu, mille käigus said sõnastatud ühised väärtused - missioon, visioon ja tegevuskava järgnevaks perioodiks. Juhtimisstruktuur on optimeeritud vastavalt kooli vajadusele. Koolis on toimiv tagasiside küsitluste süsteem. Koolis valitseb sõbralik ja toetav õhkkond. Hoolekogu avaldas tunnustust kooli kollektiivile tehtud töö eest, andes hinnangu sisehindamise aruandele Sisehindamise aruande põhjal on koostatud arengukava Kooli arengu suundade elluviimisel lähtub kool Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava arengukavast; SA Innove Keelekümblusprogrammi strateegiat ; Eesti elukestva õppe strateegia 2020 jt. Parendused: Laiendada kooli ja kodu koostöövõimalusi põhiväärtuste propageerimisel. Teadvustada kooli eripära ja saavutusi laiemale ringkonnale läbi erinevate meediakanalite. Kaasata rohkem töötajaid töögruppides osalema ka väljaspool kooli. Tõhustada juhtkonna liikmete omavahelist koostööd. 2.2 Personali juhtimine Tugevused: Personali vajaduse hindamine toimub lähtuvalt kooli arengusuundadest ja õppekavast. Koolil on väljatöötatud personalipoliitika. Uute õpetajate leidmiseks on kasutatud programmi Noored kooli, rakendatud töötavate õpetajate ümberõpe ja täiendõpe, Tallinna linna sotsiaalse projekti kaudu on kool saanud abiõpetajaid. Koolis on vähene personali voolavus. Personal on aktiivne koolitustel osaleja ning koolituste (LAK-õppe) ja konverentside korraldaja (Humaanse pedagoogika konverents, DIGI-konverents vene õppekeelega koolide õpetajatele, Tee lasteaiast kooli koostöös Haridusametiga jt). Koolis on väljatöötatud toimiv motivatsioonisüsteem materiaalne ja mittemateriaalne. Iga aasta õpetajaid ja teisi kollektiivi liikmeid esitatakse tunnustamisele linnaosa, linna või vabariiklikul tasandil. Rakendatud on toimiv mentorluse süsteem. Turvatunnet aitavad luua koolis valitsevad suhted, toetav ja turvaline töökeskkond. Parendused: Arendada personali eneseanalüüsi oskust. Toetada õpetajaid karjääri kujundamisel. Kaasata sisekoolituste läbiviimisesse rohkem õpetajaid. 6

7 2.3 Ressursside juhtimine Tugevused: Koolis on heal tasemel finantsdistsipliin - finantsaruandlus on korrektselt vormistatud ning õigeaegselt esitatud. Kõik arengueesmärgid on realiseeritud: täiendavad ametikohad keelekümbluse ja gümnaasiumiastme õppealajuhataja, juhiabi, abiõpetaja ametikoht; vajalikud digi-vahendid töökorras, uued soetatud; vahendid töötajate koolitamiseks ja tunnustamiseks on olemas. Omavahendid on pidevalt kasvavas trendis õppekavavälistes ringides osalevate õpilaste arvu suurenemisest, renditulust jne. Koolimaja on heas korras, õppekeskkond vastab kaasaja nõuetele, õppevahenditega varustatus on hea - klasside sisustus vastab nõuetele, raamatukogufonde täiendatakse vastavalt kooli õppekava vajadustele. Kooli territooriumil ohutu liiklemise tagamiseks on väravatesse paigaldatud tõkkepuud. Kooli territoorium - õueala, kooliaed on heas korras. Parendused: Tagada vanemate ja õpilaste rahulolu õppekavavälistes ringides osalemisega. Toetada õppetegevust väljapool kooli (LAK, MÕK). Jätkata koostööd Tallinna Linnavalitsuse ja Haridusametiga kooli juurdeehituse projekti ellu viimisel. Aktiivsemalt kaasata õpilasi säästlikult suhtuma keskkonda läbi uurimus- ja praktilise tegevuse. 2.4 Koostöö huvigruppidega Tugevused: Huvigrupid (lastevanemad, hoolekogu, vilistlased, õpilasesindus) on kaasatud kooli tegevustesse arengukava välja töötamine, õppenõukogu töö, õppekava, küsitlused, avatud uste päevad, karjääripäev, lapsevanemate kool, konverentsid LAK-õppe nädala raames jt. Kool on avatud koostööle teiste haridusasutustega, huvikoolidega, noortekeskustega, muuseumidega ja raamatukogudega ürituste, kohtumiste kaudu. Koolis toimub aktiivne projektitegevus, mis on algatatud kooli poolt ning osaletakse partnerite poolt pakutud üritustel. Kool on avatud huvigruppidele ka väljaspool õppetööd SA Innove tasemeeksamite läbiviimine, lepingud spordiklubide, korteriühistute jms partneritega; ringitegevus kooli õpilastele. On tagatud infovahetus huvigruppide vahel ja suhted avalikkusega esinemised raadios, televisioonis, Lasnamäe lehes, rahvusvahelistel ja vabariiklikel konverentsidel. Infovahetus on tagatud elektrooniliste infokanalite kaudu kooli e-kool, kooli siseveeb, koduleht, Facebooki leht. Tagasisidestamine toimub iga-aastaselt küsitlused lastevanematele ja koostöö hoolekoguga. Teistelt huvigruppidelt küsitakse tagasisidet vajaduspõhiselt (nt ürituste järgselt). Üldine rahulolu kooli tööga on hea. Asutuse maine kujundamiseks osaletakse konkurssidel, võistlustel, konverentsidel, esinetakse meedias, omatakse kooli sümboolikaga esemeid, viiakse läbi koolitusi ja seminare. Kooli maine üheks näitajaks on pidevalt kasvav õpilaste arv. Parendused: Jätkata koostööd partnerkoolidega. Jagada enda ja rakendada töösse teiste koolide head praktikat. Vaadata üle ning täiendada tagasiside küsimustikud. 2.5 Õppe- ja kasvatustegevus Tugevused: Õppekava arendus toimub pidevalt - kooli õppekava täiendatakse jooksvalt vastavalt vajadustele. Õppekava täitmise juhtimine ja analüüsimine toimub ainesektsioonides, metoodikanõukogus ning õppenõukogus, hoolekogus, õpilasesinduses. 7

8 Koolis toimub õpilaskesksete ja uuenduslikke õpetamis- ja kasvatusmeetodite kasutamise soodustamine ja toetamine - ainetevaheline lõimimine. Koostatud lõimitud õpetajate töökava kl; MÕK õppimine väljaspool klassi/kooli; jätkub õppekavaväline võõrkeele õpe: inglise-, saksa-, prantsuse-, soome-, hiina keel. Koolis on tagatud õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine: toimiv tugisüsteem HEVKO, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi töö, nt sotsiaalpedagoog viib läbi küsitlusi koolikiusamisest. Kool toetab vähekindlustatud peresid MTÜ Tallinna Pae Gümnaasiumi Heategu kaudu, mis on loodud hoolekogu algatusel. Õppeja kasvatustegevuse korraldamine toimub lähtuvalt õpilaste vajadustest: arvestatakse õpilaste individuaalseid vajadusi ja oskusi HEV-töörühm (sh logopeed, töö andekatega, viiakse läbi uuringuid. Õppeedukuse ja kvaliteedi näitajad on stabiilsed. Põhikoolis on märkimisväärsed saavutused keelekümblusklasside õpilastel. Õpilaste küsitluste tulemused näitavad, et suhtumine kooli on heal tasemel, õpilased on rahul kooli tingimustega ja kooli mainega Õpilased osalevad aktiivselt erinevatel võistlustel ja konkurssidel, projektides, olümpiaadidel. Õpilaste mitmekülgseks arenguks on koolis huviringid. Aktiivsemad osalejad on I-II kooliastme õpilased; III-IV kooliastme õpilased osalevad võõrkeele, spordi ja muusikaringides. Keeleõpe on kooli eripära: põhikoolis keelekümblus, gümnaasiumiastmes võõrkeeled (saksa, soome). Parendused: Jätkata kooli õppekava arendamist, sh loodusteaduste õppesuund. Kaasata kogu personal LAKi ja MÕKi rakendamisse. Viia läbi uuringud tasemeõpe tulemuslikkuse kohta. Luua tingimused II-III kooliastme õpilaste huviringides osalemiseks. 8

9 3. KOOLI MOTO Ärge ajage elus edu taga, vaid väärtusi! (Albert Einstein) Missioon Kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi, kellel on vajalikud oskused ja pädevused elukestvaks õppeks ning tööalaseks karjääriks. Visioon Aastaks 2020 on Tallinna Pae Gümnaasium on: edasiarenev multikultuuriline kool, kus igale õpilasele on loodud igakülgseks arenguks soodne keskkond, mis võimaldab kujundada oskusi elukestvaks õppeks ning lõimumiseks kaasaegsesse ühiskonda, säilitades õpilase rahvuslikku identiteeti ning väärtustades iga õpilase individuaalsust; muutunud õpikäsitlust rakendav kool; kool, mis pakub põhikooli tasemel õpilastele ja lastevanematele võrdväärset valikuvõimalust varase ja hilise keelekümbluse ning vene õppekeelega klassi vahel; kool, mis rakendab lõimitud aine ja keeleõpet turvalises ja rikastavas õpikeskkonnas; konkurentsivõimelist reaal- ja loodusharidust pakkuv kool, kus igale õpilasele on tagatud tema isiklikele võimetele ning potentsiaalile vastav õpe; kool, kus on tugev, järjepidev ja mõtestatud võõrkeelte õpe; jätkusuutlikkust toetav ja vastutustundlikku maailmakodanikku kujundav kool; digivõimalusi teadlikult ja targalt õppeprotsessi lõimiv kool; loovust õppeprotsessis õhutav, toetav ja arendav kool; kool, kus on saavutatud vanemate õpetajate kogemuse, noorte õpetajate energilisuse ja uute infotehnoloogiliste vahendite efektiivse kasutamise sünergia. Kooli iseloomustavad põhiväärtused P perekond. Kooli õpilased ja töötajad moodustavad ühise koolipere, mille liikmed on paekad. Klass koos klassijuhatajaga moodustavad klassipere. Väärtustame iga koolis töötavat ja õppivat inimest. A aktiivne ja tervislik eluviis. Kõiges mida teeme, väärtustame tervislikku eluviisi väärtustame nii füüsilist, sotsiaalset kui ka vaimset tervist. E eesmärgipärasus, eneseareng, elutarkus. Oskame püstitada ja saavutada eesmärke. Arvestame oma tegevuses kooli ja isiklikke eesmärke. Teadvustame nii oma tegemiste kui ka tegemata jätmiste mõju. Meie sõnad ja teod on kantud vastutusest mineviku, oleviku ja tuleviku ees. K kompetentsus. Oleme professionaalsed kõiges, mida teeme. Arendame õpilastes kriitilist analüüsivat, seoseid otsivat, tõe poole püüdlevat ja probleemide lahendamisele suunatud mõtteviisi. A alternatiivisus. Pakume õpilastele võrdväärset võimalust valida varase- ja hilise keelekümbluse ja venekeelse õppekeelega klasside vahel. Pakume valikaineid ja huviringe. 9

10 S - saavutustele suunatud silmaringi avardamine. Oleme oma tegevuses sihikindlad ja järjepidevad. Arvestame, et eduka töö aluseks on kinnipidamine kokkulepetest, reeglitest ja tähtaegadest. Kool soovib: arendada LAK-õppe mudelit, õppides teistelt riikidelt ja vahendades Eesti kogemusi; rakendada õppetegevusse MÕKi põhimõtteid; austada ja väärtustada õpetajate, õpilaste ja lastevanemate algatusi ning tunnustada neid; väärtustada heategevust - märkama oma seotust teiste inimestega, hoolivust, abivalmidust ning üksteise toetamist; rakendada loomingulist lähenemist õpilase arengus. 4. PRIORITEETSED KOOLIARENDUSE VALDKONNAD Lähtudes sisehindamise tulemustest, eelmise perioodi arengukava täitmise analüüsist ning välis- ja sisefaktorite mõju analüüsist tuuakse välja arendusvaldkonnad ja prioriteedid kolmeks aastaks ( ) järgmistes valdkondades: 1. Eestvedamine ja juhtimine: kooli dokumentatsioon on vastavuses kehtiva seadusandlusega; kooli juhtimisstruktuur tagab kooli jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime; tehnoloogia on rakendatud juhtimisse; töötajad on kaasatud töögruppidesse ja ürituste organiseerimisse; kooli sisehindamise süsteem on täiendatud; kooli head praktikat on tutvustatud meediakanalite kaudu; kool osaleb aktiivselt projektides. 2. Personali juhtimine: koolis on eesmärkidele vastav koosseisu struktuur; kvalifitseeritud ning pidevalt arenev personal (LAK-õppe juurutamine kogu kooli ulatuses, digipädevuste kaardistamine ja koolitusplaani väljatöötamine); valmidus jagama parimaid praktikaid kolleegidele; mentorisüsteemi arendamine on juhitud; toimub motivatsiooni- ja tunnustamissüsteemi arendamine. 3. Ressursside juhtimine: kooli ressursside säästlik, tulemuslik ja tasakaalustatud kasutamine; IKT vahendite järjepidev arendamine; LAK-õpet toetavate materjalide loomine ja arendamine; omatulu vahendite kasutamine õppimisvõimaluste mitmekesistamiseks (MÕK); juurdeehituse projekti elluviimine õpikeskkonna parendamiseks. 10

11 4. Koostöö huvigruppidega: koostöö arendamine toimub kõikidel tasanditel ning partnerid on kaasatud; kooli tegevustesse; kooli tegevus on kajastatud meedias. 5. Õppe- ja kasvatustegevus: põhiväärtustel põhineva õppe rakendamine; üldpädevuste arendamine ja mõõtmine; kaasaegsete metoodikate kasutamine õppija motivatsiooni toetamiseks; õpiprotsessi tagasisidestamine lähtuvalt kujundava hindamise põhimõtetest; tugisüsteemi tulemuslik toimimine, koostööoskuste arendamine; huvitegevuse mitmekesitamine; gümnaasiumiastmes õppesuundade arendamine lähtuvalt õpilaste prioriteetidest. 6. Tervisedendus ja turvalisuse tagamine koolis: tervislike eluviiside põhimõtete juurutamine; riskianalüüsil põhjal koostatud tegevuskava järgimine; temaatiliste loengute, õppuste korraldamine. 11

12 5. TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS ( ) Arengukava valdkondade eesmärgid ja tegevused prioriteetsete eesmärkide saavutamiseks 5.1 Eestvedamine ja strateegiline juhtimine Eesmärk: Kooli juhtimisega on tagatud kooli pidev areng Eestvedamine Analüüsida kord aastas arengukava täitmist, vajadusel viia sisse muudatused x x x Töögrupp Direktor Koostada õppeaasta üldtööplaan, mis hõlmab õppeasutuse tähtsamaid valdkondi, x x x Juhtkond Direktor lähtudes arengukavast ja sisehindamisest, Demingi ringi järgimise kaudu Koostada arengukava aastateks x x x Töögrupp Direktor Töötajatele on loodud võimalused olla kaasatud töörühmadesse kooli arenguga seotud valdkondade edendamisel x x x Juhtkond Direktor Tulemus: Juhtimisprotsessid on jälgitud ja nende areng analüüsitud, võetud vastu otsused mille tagajärjel toimub tulemuslik kooli areng. Kooli visioonist ja missioonist on üheselt aru saadud, töötajad on kokkulepitud väärtushinnangute kandjad. Strateegiline juhtimine Arendada koolikultuuri kokkulepitud põhiväärtuste kaudu x x x Personal Direktor Ajakohastada tagasiside küsimustikud. Kord aastas saada tagasisidet põhilistelt huvigruppidelt personal, õpilased, lapsevanemad. x x x Infojuht Töögrupp Direktor Luua haridustehnoloogi ametikoht. x Direktor Direktor Kooli x x x Juhtkond Direktor Kooli Tõhustada õppealajuhatajatevahelist koostööd, reguleerides ülesandeid ja koostöösuhteid. Uuendada personali ja õpilaste tunnustamise kord. x Töögrupp Direktor Jätkata kooli ühtekuuluvustunde kujundamist ja traditsioonide arendamist. x x x Personal Juhtkond Kooli Viia sisse muudatused sisehindamissüsteemi vastavalt analüüsi tulemusele. x x x Metoodikanõukogu Direktor Koostada uus sisehindamise raport x Juhtkond Direktor Tulemus: Koolipere on valmis panustama organisatsiooni arengusse. Rahuloluküsitlused näitavad positiivset trendi. 12

13 5.2 Personali juhtimine Eesmärk: Koolis töötab professionaalne, motiveeritud, asutuse väärtusi kandev ja õppija arengut toetav personal Personali vajaduse hindamine Igal aastal analüüsida personali koosseisu ja vajadust õppekava suundade realiseerimiseks x x x Õppealajuhataja, Direktor ainesektsioonide juhid Kord aastas viia läbi eesmärgistatud arenguvestlused õpetajatega nende väärtuste, x x x Juhtkond Direktor saavutuste, probleemide, vajaduste ja eesmärkide väljaselgitamiseks. Tulemus: Toimiv ja kooli vajadusele ning põhiväärtustele vastav koosseisu struktuur Personali motiveerimine Kaasajastada ja täiendada personali tunnustamise ja motiveerimise süsteemi. x x x Töögrupp Direktor Kooli Korraldada ühisüritusi ja sisekoolitusi kollektiivi omatunde ja sotsiaalse sidususe kujundamiseks. x x x Töögrupp Direktor Kooli Innustada õpetajaid osalema kooli, linna, riiklikel konkurssidel. x x x Ainesektsioonid Juhtkond Tulemus: Toimiv motivatsiooni- ja tunnustussüsteem, mis näitab positiivset trendi personali rahulolu küsitluste tulemustes Personali kaasamine ja toetamine Vaadata üle ja täiendada koolis toimiv mentorluse süsteem. x x x Õppealajuhataja, Direktor Metoodikanõukogu Täiendada arenguvestluste läbiviimise korda (luua võimalusi, mitte kohustusi). x x x Õppealajuhataja Metoodikanõukogu Direktor Tulemus: Personali tegevus on toetatud, personal on kaasatud otsustamisprotsessi ning uute õpetajate sisseelamise protsess kulgeb sujuvalt Personali arendamine Rakendada õppe- ja kasvatustöösse parimaid praktikaid ja innovaatilisi õpimudeleid. x x x Õpetajad Direktor Korraldada õpetajate ümberõpet lähtuvalt kooli ja õpetajate individuaalsetest vajadustest. x x x Juhtkond Direktor Kooli Igal aastal teostada koolituse tulemuslikkuse hindamist. x x x Ainesektsioonide juhid Õppeala juhataja Korraldada koolis sisekoolitusi kogemuste jagamiseks ja üksteiselt õppimiseks (LAK, DIGI, õpetajalt- õpetajale jt). x x x Õppealajuhataja Õppeala juhataja Kooli 13

14 Ainesektsioonide juhid Tulemus: On loodud tingimused personali professionaalseks arenguks. Personali hindamine Ajakohastada pedagoogi enesehindamise süsteem. x x x Metoodikanõukogu Direktor Arendada töötajate eneseanalüüsi oskust. x x x Juhtkond Direktor Kooli Kaasajastada personali hindamise vormi. x x x Juhtkond Direktor Töötada välja ja käivitada tulemushindamise süsteem. x x x Juhtkond Direktor Kooli Tulemus: Töötajad oskavad oma tööd analüüsida, hindamissüsteem on selge ja arusaadav 5.3 Ressursside juhtimine Eesmärk: Kooli ressursside juhtimine on tasakaalustatud, säästlik ja tulemuslik Eelarveliste ressursside juhtimine Hoida vanu ja leida uusi lepingu- ja koostööpartnereid. x x x Majandusjuhataja Direktor Leida täiendavaid suurendamise võimalusi projektides osalemise kaudu. x x x Juhtkond Direktor Rentida välja kooli ruume kinnitatud hinnakirja alusel. x x x Majandusjuhataja Direktor Kooli Jälgida nõuete laekumist võlgnevuste ennetamiseks. x x x Juhiabi Direktor Kooli Tulemus: Eelarve on analüüsitud ja tasakaalus, omatulu laekub kavandatud mahus. Materiaal-tehnilise baasi arendamine Viia kooli juurdeehituse protsess lõpuni. x Renoveerida fassaad ja katus kooli territooriumil asuval majal (jõusaal). x x x Majandusjuhataja Direktor Kooli Paigaldada kaamerad sokli-, I-IV korrusel turvalisuse tagamiseks. x x x Majandusjuhataja Direktor Kooli Viia kooli lisi võimalusi kasutades õppekeskkond vastavusse kehtestatud õppekava nõuetega, sh loodusteaduste õppesuuna arendamine. x x x Majandusjuhataja Direktor Kooli 14

15 Vahetada välja aula ja remonti vajavate kabinettide uksed, aknamehhanismid. x x x Majandusjuhataja Direktor Kooli Teostada õppevahenditega varustatuse uuendamine vastavalt ainesektsioonide tellimustele. Analüüsida õppekirjanduse vajadust. x x x Ainesektsioonide juhid Direktor Kooli Õppealajuhataja Tagada kehalise kasvatuse ja spordiürituste läbiviimine partnerite kaasabil. x x x Õppealajuhataja Direktor Kooli 15 Majandusjuhataja x x x Majandusjuhataja Direktor Kooli Vaadata üle ja teostada remonditöid füüsilise õpikeskkonna parendamiseks, sh pimendavate ruloode väljavahetamine Soetada aulasse esitlus- ja helitehnika hoiukapp. x Majandusjuhataja Direktor Kooli Tagada kooliterritooriumi hooldus kooliaed, õueala, istandused. x x x Majandusjuhataja Direktor Kooli Investeerida kooli sümboolikasse: lipumastide paigaldamine kooli peasissekäigu ees. x x x Juhtkond Direktor Kooli Tulemus: Füüsiline õpikeskkond vastab põhikooli ja gümnaasiumi õppekavades esitatud nõuetele. Kõigi osapoolte rahuloluküsitluste tulemused näitavad positiivset trendi. Tallinna Pae Gümnaasiumi sümboolika on nähtav. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid Jälgida kooli vara hoolivat kasutamist. x x x Majandusjuhataja Direktor Jälgida ressursside kokkuhoidlikku kasutamist (printimine, koopiapaber, x x x Töökeskkonnakomis Direktor hügieenitarbed, vesi, elekter, küte jm). jon Tagada kooli ruumide optimaalne kasutamine. x x x Majandusjuhataja Direktor Õppealajuhataja Järgida töökeskkonna ohutuse ja ergonoomilisuse põhimõtteid. x x x Töökeskkonnakomis jon Direktor Kooli Tulemus: Säästlik majandamine ja keskkonnahoid on tagatud. Töö- ja õppekeskkond on turvalised. Inforessursside juhtimine Viia ellu kooli digiplaani süsteemis Digipeegel ja IKT arengukava prioriteedid. x x x Juhtkond Direktor Kaasajastada ja suurenda ainekabinettide infotehnoloogilise riistvara ja arvutipark. Tagada olemasoleva tehnika korrasolek. Jälgida kooli kodulehe ja Facebook i kaasajastamist. x x x Infojuht, Haridustehnoloog, x x x Infojuht Direktor Kooli Direktor

16 Huvijuht Viia üle kooli dokumendihaldus ja Delta-server Google Drive i. x x x Infojuht Haridustehnoloog Kasutada suhtlemisel lastevanematega E-kooli võimalusi ja muid võrgustikke. x x x E-kooli Direktor Õppeala administraator juhataja Käivitada elektrooniline valideerimine (sissepääs, söökla, raamatukogu). x x x Juhtkond Direktor Tulemus: Kooli arvutipark ja server toetavad õppekava vajadusi. Rahuloluküsitluste tulemused infovahetusega (personal, õpilased ja koostööpartnerid) näitavad positiivset trendi. Kooli 5.4 Koostöö huvigruppidega Eesmärk: Koolis toimub tulemuslik koostöö huvigruppide ja koostööpartneritega, mis tagab kooli jätkusuutlikkuse ja õpilaste arengu Koostöö juhtimine ja hindamine Tõhustada info kättesaadavust põhilistele huvigruppidele (listid, sotsiaalmeedia, x x x Juhtkond Direktor koolikoduleht, e-kool, kooli Facebook i kogukond, kooliserver, kooliraadio jt ). Kaasata lastevanemad kooli tegevustesse (lastevanemate päevad 3 korda aastas, x x x Juhtkond Direktor lastevanemate koosolekud, lastevanemate kool, ühisüritused, konverentsid, avatud tunnid jne). Jätkata tööd kooli hoolekoguga ning kaasata lastevanemad heategevusse. x x x Direktor Direktor Toetada ÕE tegevuse arendamist, kaasates õpilasi kooli juhtimise protsessi. x x x Huvijuht Direktor Jätkata koostööd partnerkoolide, Lasnamäe linnaosa lasteaedade, SA Innove. x x x Õppealajuhataja Direktor Keelekümbluskeskuse, HITSA ga ühisprojektide teostamisel ning kogemuste jagamisel. Laiendada koostööd SA Noored Kooli, Tagasi Kooli, Rajaleidja, Töötukassa, Junior x x x Direktor Direktor Achievment, vabariigi kõrg- ja kutsekoolidega jt. Õppeala juhataja Kaasata vilistlasi kooli ühisüritustesse ja tegevustesse. x x x Huvijuht Direktor Infojuht Kajastada koolitegevusi meediaallikate kaudu. x x x Direktor Direktor Tulemus: Tõhus ja toimiv koostöö kõikide huvigruppidega, mis mitmekesistab õppeprotsessi ning loob kogukonna tunde. 16

17 5.5 Õppe- ja kasvatustegevus Eesmärk: Koolis on loodud tingimused õpilaste võimete mitmekülgseks arenguks õpitulemuste saavutamisel ja elus toimetulekuks Õpilaste areng ja selle toetamine Võtta kooli tegevuste aluseks koolikogukonnaga kokkulepitud põhiväärtused. x x x Personal Direktor Kaasajastada koolis toimivat monitooringu süsteemi rakendamist ja määrata igaks x x x Õpetajad Õppealajuhataja õppeaastaks prioriteetsed valdkonnad. Jätkata eesmärgistatud tööd gümnaasiumi klassidega, et pakkuda nendele x x x Õpetajad Õppealajuhataja konkurentsivõimelist haridust, eneseteostuse võimalust. Tõsta gümnaasiumiastme õppeainete kvaliteet. x x x Õpetajad Keelekümbluse koordinaator Juurutada uuendatud õpilaste praktiliste, loov- ja uurimistööde koostamise ja x x x Õpetajad Õppealajuhataja kaitsmise kord. Innustada õpilasi osalema õpilasvõistlustel, konkurssidel, aineolümpiaadidel, x x x Õpetajad Õppealajuhataja teaduskonverentsidel ja projektides. Arendada õpilaste digipädevused ainetundide kaudu. x x x Õpetajad Õppealajuhataja Haridustehnoloog Arendada õppija eneseanalüüsi oskust, rakendades kujundava hindamise x x x Õpetajad Õppealajuhataja põhimõtteid. Luua õpilastele võimalused saada terviklikumat ja individuaalsetest vajadustest lähtuvat tuge hariduse omandamisel. Jätkata põhikoolis toimivat tugisüsteemi ja meetmete arendamist: tuge vajavate x x x Õpetajad Õppealajuhataja õpilaste väljaselgitamine, õpiabi rühmade moodustamine I ja II kooliastme õpilastele Tugispetsialistid Tagada tingimuste loomine karjääriteenuse kättesaadavuseks - karjääriõppeks, x x x Karjäärinõustaja Õppealajuhataja karjääriinfoks, karjäärinõustamiseks. Õpetajad Arendada õpilaste ettevõtlikkuspädevust Junior Achievement Eesti programmide x x x Õpetajad Õppealajuhataja toel. Luua tingimused õpilasesinduse efektiivsemaks toimimiseks (omaette tööruum, Huvijuht Direktor Kooli- tehnika) Klassijuhatajad Arendada kooliraamatukogu meediakeskus. x x x Raamatukogujuha Direktor taja Jätkata kooliks ettevalmistust koostöös lasteaedade, tugispetsialistide ja vanematega. x x x Õpetajad Õppealajuhataja Tugispetsialistid Jätkata koolikiusamise ennetamist ja ohjamist KIVA kaudu. x x x Tugispetsialistid Õppealajuhataja 17 Kooli

18 Õpetajad Mitmekesistada tasuta huviringide valikuid arvestades õpilaste huve. x x x Huviringijuhid Huvijuht Kooli Rakendada meetmed õpilaste rahvusliku identiteedi, keele ja kultuuri hoidmiseks ja x x x Õpetajad Direktor arendamiseks. Huvijuht Jätkata õppekavaväliste huvi- ja aineringide korraldamist lastevanemate vahendite x x x Õpetajad Õppealajuhataja arvelt ning laiendada pakutavate teenuste loetelu (varase arengu rühm). Huvijuht Tugevdada õpilasesinduse rolli juhtimisse kaasamise kaudu. x x x Huvijuht Direktor Jätkata heategevuskontsertide, -laatade jms ürituste korraldamist. x x x Õpetajad Huvijuht Direktor Tulemus: Õpilastele on loodud võimalused saada terviklikumat ja individuaalsetest vajadustest lähtuvat tuge hariduse omandamisel. Koolis pole klassikursuse kordajaid. Tunnivälise koolisisese huvitegevuse valik on laienenud, kvaliteet on tõusnud, osalejate arv suurenenud. Edasiõppijate statistika näitab õpingute jätkamist järgmisel haridustasandil. Õppekava Eesmärk: Koolis on toimiv õppekava, milles kajastub kooli eripära Jälgida kooli õppekava vastavust riikliku õppekavaga. x Õppealajuhataja Direktor Juurutada teemaõppe rakendamist lõimitud töökava alusel kogu kooli ulatuses. x x x Õppealajuhataja Direktor Õpetajad Õppekava uuendamisel arvestada kooli prioriteete hariduspoliitikas elukestvaõppe x x x Õppealajuhataja Direktor strateegiat, karjääri kujundamist. Õpetajad Toetada kooli õppekava väljundeid huvitegevuse kaudu. x x x Huvijuht Direktor Õpetajad Koostada õpilaste ja õpetajate digipädevuse arengukava, mis on kooli õppekava osa. x x x Haridustehnoloog Direktor Ühtlustada ja edasi arendada kujundava hindamise kriteeriumid. x x x Töörühm, Direktor õppealajuhataja Arvestada õpilaste vajadusi ja kooli võimalusi gümnaasiumiastme õppeplaani koostamisel. x x x Õpetajad Õppealajuhataja Direktor Tulemus: Kooli õppekava eripära kajastub kooli tegevuses. Kujundava hindamise kriteeriumid on kõikide huvigruppide poolt vastuvõetud. 18

19 5.6 Personali täiendkoolituse kava Koolituse kategooria Koolitused Vastutaja Allüksus Pedagoogi/spetsialisti Aineõpetajate erialane koolitus. Õpetajate individuaalsetest x x x Õppealajuhataja Õpetajad üldpädevusi arendav koolitus arenguvajadustest tulenevad koolitused Üldpädevuste ja väärtuste arendamine ja hindamine x x x Direktor Õpetajad Muudatused RÕKis ja KÕKi uuendamine x x x Õppealajuhataja Õpetajad LAK õppe ja aktiivõppemeetodite rakendamine õppetöösse x x x Õppealajuhataja Õpetajad Personali eneseanalüüsioskuse arendamine x x x Õppealajuhataja Õpetajad Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine õppetöösse x x x Õppealajuhataja Õpetajad Kujundava hindamise rakendamine x x x Direktor Õpetajad Konverentsi Õpetajalt õpetajale läbiviimine x x x Õppealajuhataja Õpetajad Tervisedenduse alane koolitus LAK konverentsi ja metoodiliste päevade läbiviimine x x x Õppealajuhataja Õpetajad Õpilaste ealiste iseärasuste arvestamine x x x Direktor Õpetajad Esmaabikoolitus x x x Direktor Laagrikasvatajad Õpilaste ja õpetajate füüsilise ja vaimse tervise säilitamine ja x x x Tugispetsialistid Õpetajad tugevdamine Kriisimeeskonna töökorraldus koolis x x x Direktor Õpetajad Turvalisuse alane koolitus Koostööalane koolitus Projektiõppe oskuse arendamine x x Direktor Õpetajad Õpetajate koostööoskuse arendamine x x x Direktor Õpetajad IT alane koolitus VOSK põhimõte ja rakendused x x x Haridustehnoloog Väikerühmad Google Docs töökeskkonna kasutamine x x x Haridustehnoloog Individuaalne Digipädevuse arendamine ainetunni raames x x x Haridustehnoloog Individuaalne Turvaline interneti kasutus x x x Haridustehnoloog Õpetajad Autoriõigused ja litsentsid x x x Haridustehnoloog Õpetajad 5.7 Arengukava meetmed õpilaste võimaluste tagamiseks õpingute jätkamiseks eesti keeles Eesmärk: Põhiliste huvigruppide õpilased, lastevanemad, pedagoogid positiivse hoiaku kujundamine eestikeelse aineõppe suhtes ja selle hoidmine. Eesti keele omandamine heal tasemel, mis võimaldab hariduse jätkamist järgmisel haridusastmel eesti keeles. Jätkata eestikeelset aineõpet põhikooli vene õppekeelega klassides x x x Õpetajad Õppealajuhataja Kooli Jätkata teema-õppe põhimõtete juurutamist kõikides põhikooli klassides x x x Õpetajad Õppealajuhataja Kooli 19

20 Korraldada õpetajate täiendõpe lisaeriala saamiseks x x x Õpetajad Õppealajuhataja Osaleda lõimumisprojektides sh keelekümbluskoolide võrgustikus x x x Õpetajad Õppealajuhataja Projekt Tagada keelekümbluse järjepidevus kogu kooli ulatuses x x x Õpetajad Õppealajuhataja Kooli Jätkata koostööd eesti ja vene õppekeelega Tallinna ja vabariigi koolidega x x x Õpetajad Õppealajuhataja Projekt Tulemus: On loodud eesti keele õpet soodustav õppekeskkond, mis on toetatud vajaliku ressursi olemasoluga. Eesti keele oskus on paranenud. 5.8 Turvalisuse tagamine ja tervisedendus Eesmärk: Koolis on loodud füüsiliselt ja vaimselt turvaline keskkond Jälgida kooli dokumentatsiooni vastavust kehtivale seadusandlusele x x x Direktor Tagada Tervisenõukogu häireteta tegutsemine koolituste kaudu õpilaste ja personali eriolukordades ohutu käitumise õpetamise eesmärgil x x x Tervisenõukogu Direktor Kooli Korraldada temaatilisi koolitusi lastevanemate nõustamiseks tervist puudutavates x x x Tervisenõukogu Direktor Kooli küsimustes Koostöös klassijuhatajatega viia läbi koolitusi õpilaste nõustamiseks tervislike x x x Tervisenõukogu Õppeala eluviiside propageerimiseks ja ennetustegevuseks juhataja Korraldada kord õppeaastas personalile ja õpilastele õppehäire x x x Majandusjuhataja Direktor Kujundada turvalist õppe- ja töökeskkonda. Viia läbi riskianalüüs füüsikaliste, x x x Töökeskkonnako Direktor bioloogiliste ja keemiliste, füsioloogiliste ja psühholoogiliste ohtude misjon vähendamiseks. Selgitada välja olukorrad ja neid põhjustavad faktorid. Viia läbi traditsioonilisi tervise- ja spordiüritusi x x x Tervisenõukogu Juhtkond Direktor Korraldada temaatilisi koolitusi õpilastele internetis turvalise käitumise teemadel x x x Tulemus: Personal ja õpilased oskavad käituda kriisiolukorras õigesti. Koolis järgitakse tervisliku eluviisi. Rahuloluküsitluste tulemused on stabiilsed või näitavad positiivset trendi. Kooli Kooli Kooli 20

21 6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 1. Iga õppeaasta lõpul analüüsitakse õppenõukogu koosolekul ning hoolekogu ja õpilasesinduse koosolekul tegevuskava täitmise tulemusi, vajadusel tehakse tegevuskavadesse korrektiive. Arengukava tegevuskava muudatused kooskõlastab direktor õppenõukogu ja hoolekoguga ning seejärel kinnitab. Koopia muudetud tegevuskavast esitatakse Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistusele. 2. Iga 3 aasta järel koostatakse uus arengukava, mis kooskõlastatakse õppenõukogu koosolekul, hoolekogu, õpilasesinduse koosolekul ning Lasnamäe Linnaosa Valitsuse istungil, peale seda kinnitatakse arengukava Tallinna Haridusametis. 3. Arengukava uuendatakse seoses: haridusalase seadusandluse muudatustega; muudatustega õppekavas; kooli staatuse muutumisega; haridusnõudluse muutumisega; õppenõukogu, hoolekogu, õpilasesinduse ettepanekutega; muudatustes kooli s või investeeringutes; arengukava tähtaja möödumisega. Uue arengukava koostamine toimub 2020.a. kooli sisehindamise tulemuste põhjal. 21

22 22

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017 KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2017-2021 TALLINN 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. Lühiülevaade ja hetkeolukorra analüüs... 4 1.2. Hetkeolukorra analüüs... 5 1.2.1. Organisatsiooni ja personali juhtimine....

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse 26.11.2014 määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGUKAVA 2015-2020 SISUKORD I Sissejuhatus....................................................

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6 Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn 12918 Tel: 6 579 952 E-post: kool@32kk.edu.ee Kontaktisik: õppealajuhataja

Rohkem

Järveküla Kooli arengukava Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava ko

Järveküla Kooli arengukava Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava ko Järveküla Kooli arengukava 2018-2021 Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava koostamise protsessi kaasati koolipere, lapsevanemad,

Rohkem

Microsoft Word - Narva Soldino Gumnaasium,aruanne, doc

Microsoft Word - Narva Soldino Gumnaasium,aruanne, doc Gümnaasium Projektitegevus Aruanne 01.01.2007-01.06.2012 perioodi eest 1.Käesolev olukord Käesoleval ajal on projektitöö gümnaasiumis järgnevas olukorras: 1.1.Lõpetatud projektid-38 tk. Üldsumma -121 670,01

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardi kasutusalad

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD Maardu Linnavolikogu määrusega nr 68 MAARDU PÕHIKOOL ARENGUKAVA MAARDU

LISA 1 KINNITATUD Maardu Linnavolikogu määrusega nr 68 MAARDU PÕHIKOOL ARENGUKAVA MAARDU LISA 1 KINNITATUD Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määrusega nr 68 MAARDU PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2016 2020 2016 MAARDU SISUKORD I SISSEJUHATUS... 3 II ÜLDANDMED... 3 2.1. Kooli ajalugu... 3 2.2. Demograafiline

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014 TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA 2015-2020 TALLINN 2014 Sisukord 1. Sissejuhatus... 3 2. Huvikooli hetkeseis... 4 3. Tallinna Kanutiaia Noortemaja 2009-2014 aasta arengukava analüüs... 6 3.1 Juhtimine...

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - TUGIMATERJAL_Karja_a_riteenuste_korraldus_yldhariduskoolis_RL

Microsoft Word - TUGIMATERJAL_Karja_a_riteenuste_korraldus_yldhariduskoolis_RL Karjääriteenuste korraldus üldhariduskoolis Tugimaterjal Tallinn 2014 SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus Tugimaterjal on koostatud SA Innove poolt riikliku programmi Karjääriteenuste

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2015 2017 SISUKORD: 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 4 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 5 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 13 4. ASUTUSE SWOT ANALÜÜS... 14 6. TALLINNA

Rohkem

Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12 Tääksis 12. detsembril 2016 Koosoleku algus kl Koosoleku lõpp kl Koosoleku juhataja:

Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12 Tääksis 12. detsembril 2016 Koosoleku algus kl Koosoleku lõpp kl Koosoleku juhataja: Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12 Tääksis 12. detsembril 2016 Koosoleku algus kl 17.30 Koosoleku lõpp kl 19.40 Koosoleku juhataja: Vahur Vingisaar Protokollija: Aino Viinapuu Osalesid

Rohkem