MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:"

Väljavõte

1 MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_

2 Sisukord Sisukord Üldandmed Hanke kirjeldus Hankedokumentide väljastamine Muudatuste tegemine hankedokumentides ja täiendava teabe saamine Pakkumuse ettevalmistamise juhis Pakkujate kvalifikatsiooni, majandusliku seisundi ja tehnilise kompetentsuse hindamiseks nõutavad dokumendid Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja pakkuja kõrvaldamine hankelt Pakkumuse vastavaks tunnistamiseks nõutavad dokumendid Pakkumuse vastavaks tunnistamise tingimused Hanke tingimused ja lisad Hanke teostamise tähtpäev Pakkumuse maksumus Esitamine Pakkumuste avamine Pakkumuste võrdlemine ja hindamine Kõigi pakkumiste tagasilükkamine Hankelepingu sõlmimine

3 1. Üldandmed 1.1. Hankija on Eesti Andmesidevõrk MTÜ, registrikoodiga , asukohaga Pikk tn 15a, Võru linn, Võru maakond, 65604, Eesti Hankija kontaktandmed: üldine e-posti aadress: pakkumuste saatmiseks ettenähtud e-posti aadress: telefon: ; koduleht: Vastutav isik on Raivo Tammiksaar Hanke nimetus on EST-SIDE_ Hanke eesmärk on avalikkusele kättesaadava fiiberoptilise baasvõrgu ja selle liinirajatiste projekteerimine ja ehitus Hange on avalik. 2. Hanke kirjeldus 2.1. Käesoleva hankega soovib Hankija välja valida parimad terviklahenduste pakkumised avalikkusele kättesaadava fiiberoptilise baasvõrgu ja selle liinirajatiste projekteerimiseks ja ehitamiseks. Hange hõlmab fiiberoptiliste võrkude ja muude liinirajatiste rajamiseks vajalike geodeetiliste mõõdistustööde teostamist, tehnilise projekti koostamist, projekti kooskõlastamist ja maakasutuse seadustamist (juhul, kui ei ilmne Töövõtjast sõltumatuid takistusi, mille vältimine pole Töövõtja võimuses), materjalide hankimist, ehitustööde teostamist ning kui ostetava asja kasutamiseks on vajalik väljaõpe, siis ka väljaõpet Hankija rahastab hanget Euroopa Liidu toetusfondidest saadavatest vahenditest, mille rakendusasutuseks on EAS ja omafinantseeringu arvelt. Hankijal on õigus hankest taganeda kui EAS Hankija rahastamistaotlusi ei rahulda või ei rahulda taotletud mahus. Hankijal on õigus taganeda hankest ka osaliselt. Hankest taganemise korral ei kanna Hankija materiaalset ega mistahes muud vastutust pakkuja ees Vastavalt riigihangete seaduse 14lg1p1 ei ole Hankija kohustatud rakendama riigihangete seaduses sätestatud korda, kui ostetakse asju või tellitakse teenuseid või ehitustöid peamise eesmärgiga pakkuda või opereerida avalikkusele kättesaadavaid elektroonilise side võrke. Käesolev hange ei ole riigihange. 3

4 3. Hankedokumentide väljastamine 3.1. Pakkumuse koostamiseks vajalikud hankedokumendid väljastatakse pakkujale ajavahemikul kuni Hankija e-posti aadressilt sinna saadetud vabas vormis avalduse alusel Punktis 3.1. mainitud avaldus peab: olema digitaalselt allkirjastatud pakkuja juhatuse liikme või juhatuse liikme poolt volitatud esindaja poolt ajavahemikul kuni ; sisaldama pakkuja juriidilist nime, registrikoodi ja aadressi (kui juriidiline ja tegevusaadress on erinevad, siis mõlemat); sisaldama kontaktandmeid (vähemalt e-posti aadress ja telefoni number); sisaldama kontaktisiku nime ja kontaktandmeid (vähemalt e-posti aadress ja telefon) Juhul kui alla kirjutanud isik pole pakkuja juhatuse liige ning ta tegutseb volikirja alusel, peab olema avaldusele lisatud pakkuja juhatuse liikme poolt digitaalselt allkirjastatud antud isiku esindusõigust tõendav dokument Hankedokumendid on tasulised. Nende hind 400 (nelisada) eurot (hind ei sisalda käibemaksu), tuleb tasuda Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk arveldusarvele nr EE Swedbank pangas. Hankija väljastab avalduse esitanud isikutele vastava arve. Enne hankedokumentide kättesaamist tuleb Hankijale saata maksekorraldus e-posti aadressile 3.4. Pakkumuse võivad esitada ainult hankedokumendid Hankija käest ametlikult saanud isikud. 4. Muudatuste tegemine hankedokumentides ja täiendava teabe saamine Hankijal on õigus teha muudatusi hanke korras ja hankedokumentides pakkumuse esitamise tähtaja jooksul. Muudatused saadetakse kirjalikult kõigile hankedokumendid saanud pakkujatele. Hankijal on õigus muuta ka hanke mahtu. Hanke ja üksikute projektide mahtu on Hankijal õigus muuta kuni hankelepingu sõlmimiseni Pakkujatel on õigus saada Hankijalt täiendavat teavet hankedokumentide sisu kohta ja kohustus esitada küsimusi täiendavate selgituste saamiseks hankedokumentides sisalduva informatsiooni vastuolude ja puuduste kohta igal ajal enne pakkumuste esitamise tähtpäeva saabumist. Kui pakkuja ei ole esitanud hanke läbiviimise käigus küsimusi selgituste saamiseks hankedokumentides avastatud vastuolude, vasturääkivuste või puuduste kohta, siis on Hankijal õigus hankelepingu täitmise käigus üleskerkinud vaidluste korral valida Hankijale sobivam hankedokumentide tõlgendus. 4

5 4.3. Pakkuja peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks esitama kirjalikult eesti keeles e-posti aadressile 4.4. Hankija kohustub pakkujate esitatud küsimustele vastama eesti keeles, 5 tööpäeva jooksul vastava küsimuse saamisest arvates. Vastused saadetakse kõikidele pakkujatele Juhul kui pakkuja ei ole esitanud hanke läbiviimise käigus kirjalikke küsimusi selgituste ja täiendava informatsiooni saamiseks, ei aktsepteeri Hankija ühtegi pakkuja hilisemat pretensiooni või lisanõuet (ka eduka pakkuja pretensiooni või lisanõuet hankelepingu täitmise käigus), mis tuleneb sellest, et pakkuja hinnangul on hankedokumendid vastuolulised või pakkuja ei ole saanud Hankijalt pakkumuse koostamiseks vajalikku selgitavat või täiendavat informatsiooni. 5. Pakkumuse ettevalmistamise juhis 5.1. Pakkumuse koostamisel tuleb lähtuda hanke korrast ja hankedokumentides sätestatust ning Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest Hange on jagatud üheksaks (9) geograafiliselt eraldiseisvaks projektiks: EST-SIDE-1, EST-SIDE-2, EST-SIDE-4, EST-SIDE-5, EST-SIDE-6, EST-SIDE-7, EST-SIDE-8, EST-SIDE-9 ja EST-SIDE-10. Projektide kirjeldused on toodud Lisades 1 (Lähteülesanded). Pakkuja peab pakkumust tehes jälgima pakkuja nõudeid geodeetilistele töödele, projekteerimisele ja seadustamisele (Lisad 2, 3, 4); nõudeid ehitusele (Lisa 5 ja 6); ja nõudeid põhimaterjalidele (Lisa 7). Pakkuja peab esitama hinnapakkumise (Lisa 10), pakkumise tehnilise kirjelduse (Vorm 8) ja projekteerimise ning ehitustööde läbiviimise väljapakutava ajakava (Lisa 11) igale projektile eraldi. Igale projektile tehtud pakkumust hinnatakse eraldi. Pakkuja võib esitada pakkumuse ühele, mõnele või kõikidele hankes olevatele projektidele Alternatiivsed pakkumused ei ole lubatud Ühispakkumised ei ole lubatud Kõik hankel osalemise, pakkumuse koostamise ja esitamisega seotud kulud ja riskid kannab täies mahus pakkuja. Hankija ei kanna materiaalset ega mistahes muud vastutust pakkuja poolt hanke käigus tehtud kulutuste eest Kõik esitatud dokumendid peavad olema nummerdatud, dateeritud ja pakkuja poolt digitaalselt allkirjastatud. Pakkumuse Digidoc konteiner peab sisaldama kahte eraldi kausta: hinnapakkumine ja pakkumise tehniline kirjeldus koos punktis 8.1 nõutud dokumentidega ja punktis 6. nõutud kvalifitseerimisdokumendid. Hinnapakkumus esitada vastavalt ette antud Lisale 10, pakkumise tehniline kirjeldus vastavalt Vormile 8 ning projekteerimise ning ehitustööde läbiviimise väljapakutava ajakava Lisale 11. 5

6 5.7. Nõutavad dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles. Materjalide ja tehnika sertifikaadid, mehhanismide tehnilised passid ja ISO sertifikaadid võivad olla ingliskeelsed Pakkumus ei tohi sisaldada muudatusi ega lisandusi peale nende, mis on tehtud Hankija vastaval korraldusel. Sellisel juhul peavad parandused olema kinnitatud pakkumusele alla kirjutanud volitatud isiku allkirjaga Parandused, vahelekirjutused esitatud dokumentides ei ole lubatud Pakkumus tuleb teha täpselt hankedokumentides sisalduvate nõuete kohaselt. Hankijal on õigus kõrvaldada hankelt pakkumus, mis ei ole nõuetekohaselt tehtud ja/või esitatud Pakkumuse tegemisel eeldatakse, et Hankija ja pakkuja tunnevad kõiki kehtivaid õigusakte. Kumbki pool ei tohi oma huvides ära kasutada teise poole teadmatust või vigu. Pakkumuse pooled teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest, võimalikest või olemasolevatest huvide konfliktidest ning abinõudest, millega saab pakkumist edendada ja soodustada parema tulemuseni. 6. Pakkujate kvalifikatsiooni, majandusliku seisundi ja tehnilise kompetentsuse hindamiseks nõutavad dokumendid Pakkuja kvalifitseerimiseks peab ta lisama pakkumusele järgnevalt loetletud dokumendid: Pakkuja avaldus hankes osalemiseks (Vorm 1); Pakkuja õiend, mis sisaldab pakkuja rekvisiite: nimi, registrikood, aadress, e- post, telefon, esindaja nimi koos kontaktandmetega (Vorm 2); Volikiri pakkuja esindajale volituste andmise kohta (Vorm 3); Pakkuja kirjalik kinnitus selle kohta, et pakkujat või tema seaduslikku esindajat ei ole kriminaalkorras karistatud, ettevõte on maksevõimeline, selle vara ei ole sekvesteeritud, et ettevõtte suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust (Vorm 4); Pakkuja äriregistri B-kaart (või selle väljatrükk) ja MTR väljatrükid, mis ei ole välja antud varem kui 15 (viisteist) kalendripäeva enne pakkuja poolt pakkumuse esitamist; Pakkuja esitab Maksu- ja Tolliameti või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. Tõend ei või olla välja antud enne käesoleva hanketeate avaldamise kuupäeva; Väljavõtted pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta (Vorm 5 ); Pakkuja kirjalik õiend, mis tõendab, et pakkuja omab piisavat kogemust analoogsete lepingute täitmisel ning on eelmise aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik hankeobjektile sarnased sõlmitud lepingud, esitades sinna juurde nimekirja viimase kahe aasta jooksul teostatud sarnastest projektidest (Vorm 6); 6

7 Pakkuja kirjalik nimekiri tema poolt lepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate põhiliste alltöövõtjatest äriühingute (allhankijate) nimedega. (Vorm 7); Pakkuja kirjalik kinnitus personali, töö- ja finantsvahendite, seadmete ja tehnilise varustuse olemasolu või nende saamise kohta; Pakkuja kirjalik nimekiri projekti realiseerimiseks nõutava kvalifikatsiooniga personali kohta või kirjalik eelkokkulepe tööks nõutava kvalifikatsiooniga personali omava äriühinguga või nõutava kvalifikatsiooniga füüsilisest isikust ettevõtjaga. Personal, kes hakkab suhtlema Hankijaga peab valdama piisaval tasemel eesti keelt; Pakkuja kirjalik nimekiri hankes nõutava tehnilise varustuse omamise kohta või kirjalik eelkokkulepe selle kasutamiseks tehnikat omava äriühinguga või nõutavat tehnikat omava füüsilisest isikust ettevõtjaga. Tuua ära tehnilise varustatuse kirjeldus koos mehhanismide tehniliste passide ja fotodega; Koopiad tegevuslubadest ja/või sertifikaatidest, mis tõendavad tööde teostamise kvaliteeti/lubatavust. 7. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja pakkuja kõrvaldamine hankelt 7.1. Pakkuja peab kandma pakkumistagatisena 1% pakkumuse ilma käibemaksuta kogumaksumusest Hankija arvelduskontole nr EE Swedbank pangas Pakkumuse tagatis peab olema laekunud pakkumuse avamise hetkeks. Tagatis realiseeritakse, see tähendab, et tasutud rahasummat ei tagastata, kui pakkuja kõrvaldatakse hankelt, pakkuja põhjustab hanke nurjumise, pakkuja võtab pakkumuse tagasi või pakkumise edukaks tunnistatuna keeldub hankelepingu sõlmimisest Kui hankes osaleja ei osutu edukaks pakkujaks või kui hange nurjub Hankija süül, tagastatakse pakkujal tagatisena tasutud rahasumma hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale vastava otsuse tegemist. Edukaks tunnistatud pakkujale tagastatakse tagatisena tasutud rahasumma hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale sõlmitud hankelepingu jõustumist Pakkuja loetakse kvalifitseerituks kui ta on esitanud kõik punktis 6. loetletud dokumendid, pakkuja kvalifikatsioon, majanduslik seisund ja tehniline kompetentsus on Hankija poolt kontrollitud ning vastab järgnevatele tingimustele: Pakkujat või tema seaduslikku esindajat ei ole kriminaalmenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; Pakkuja on maksevõimeline, tema vastu ei ole algatatud likvideerimismenetlust, tehtud pankrotiotsust ja tema vara ei ole sekvesteeritud; 7

8 Pakkuja peab olema nõuetekohaselt registreeritud Äriregistris või asukohamaa vastavas registris; Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) või asukohamaa vastavas kutseala registris projekteerimise, ehituse, ehitusjuhtimise ja ehitusgeodeetilised tööde alal. Pakkuja võib eritööde osas (näiteks ehitusgeodeetilised tööd) esitada alltöövõtja vastava registreeringu, kui tal on selleks kirjalik eelkokkulepe alltöövõtjaga; Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud kõik oma õigusaktidest tulenevad kohustused riiklike maksude, elu- või asukohajärgse kohalike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise osas; Pakkuja 2011 ja 2012 majandusaasta netokäive kokku telekommunikatsiooni võrkude ehitustööde osas on olnud vähemalt 1 miljon eurot; Pakkuja on 2011 ja 2012 aastal teostanud kokku vähemalt 400 km ulatuses projekte (olles sealjuures peatöövõtja), mille sihtotstarve on olnud mikrotorude (Microduct) süsteemil baseeruva elektroonilise sidevõrgu maakaabli trassi rajamine. Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud kõik sõlmitud hankeobjektile sarnased lepingud. Arvesse ei võeta selliseid projekte, mille esmane sihtotstarve ei olnud elektroonilise sidevõrgu maakaabli trassi rajamine, aga mille käigus rajati ka maakaablit (näiteks ei ole sobilik projekt tee-ehitus, mille käigus paigaldati ka sidekaableid); Pakkuja on esitanud hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate alltöövõtjate ja nende poolt teostatavate tööde ammendava loetelu; Pakkuja peab omama hanke tööde teostamiseks kõiki vajalike tegevuslubasid; Pakkuja peab omama hankelepingu sõlmimisel kehtivaid kvaliteedijuhtimise sertifikaate ISO 9001 ja ISO 14001; Pakkuja esindajal ja projektijuhil peab olema piisav eesti keele oskus läbirääkimiste pidamiseks; Pakkuja peab omama kõiki hanke teostamiseks vajalike töö- ja finantsvahendeid või tal peab olema võimalus neid saada. Hankija peab piisavateks rahalisteks vahenditeks pakkuja poolt tehtavat pakkumuse maksumuse suurust Pakkuja võib oma tehnilist kompetentsust ja nõutud eelnevat kogemust tõendada pakkujaga samasse kontserni kuuluvate teiste ettevõtete abil Hankijal on õigus kõrvaldada pakkuja hankelt igal ajal kui selgub, et pakkuja kvalifitseerimiseks esitatud andmed on valed, ei vasta kontrollimisel esitatud andmetele või esitatud dokumendid on võltsitud. Pakkuja peab veenduma, et nimetatud tingimused oleksid täidetud ka tema poolt valitud alltöövõtjatel. 8. Pakkumuse vastavaks tunnistamiseks nõutavad dokumendid 8.1. Pakkumuse vastavaks tunnistamiseks peab pakkuja esitama järgnevalt loetletud dokumendid: Pakkuja hankes osalemise avaldus (Vorm 1); Pakkumuse tehniline kirjeldus (Vorm 8); 8

9 Hinnapakkumine (Lisa 10); Projekteerimise ning ehitustööde läbiviimise väljapakutava ajakava (Lisa 11); Pakkuja peab vastavalt punktis 5.2. esitama hinnapakkumise, pakkumuse tehnilise kirjelduse ja projekteerimise ning ehitustööde läbiviimise väljapakutava ajakava iga projekti kohta eraldi; Pakkuja kirjalik kinnitus selle kohta, et esitatud pakkumus vastab kõigile hankedokumentides sätestatud tingimustele (Vorm 1); Volikiri, kui pakkumusele on alla kirjutanud pakkuja esindaja, kelle esindusõigus ei tulene seadusest (Vorm 3); Pakkuja kirjalik hankes osalemise avaldus (Vorm 1); Pakkumus peab olema hinnapakkumuse esitamise vormil (Lisa 10) ning pakkumuse esitamisega kinnitatakse, et pakkumus on jõus vähemalt kuni a. Hankija võib pakkujatelt taotleda pakkumuste jõusoleku perioodi pikendamist lisaperioodi võrra; Maksekorralduse koopia pakkumistagatise ülekandmise kohta Hankija arveldusarvele nr EE Swedbank pangas Teostatavate ja planeeritavate projektide nimekiri (Vorm 9). 9. Pakkumuse vastavaks tunnistamise tingimused 9.1. Hankija tunnistab kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumused vastavaks kui pakkuja on esitanud kõik punktis 8.1. nõutud dokumendid, esitatud dokumentide sisu vastab nõutud tingimustele ning pakkumus on kooskõlas kõigi hankedokumentides esitatud tingimustega Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumiselt kui selgub, et pakkuja on esitanud valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet või võltsinud dokumente Hankija lükkab pakkumuse tagasi kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud tingimustele. Hankijal on õigus tunnistada pakkumus mittevastavaks, kui selle maksumus ei ole esitatud hankedokumentides antud vormi ja struktuuri kohaselt. Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid tingimustest Hankija võib tagasi lükata pakkumuse millel on Hankija hinnangul ebareaalselt madal hind Hankija võib tagasi lükata pakkumuse, milles väljapakutud projekti läbiviimise ajakava ei ole Hankija hinnangul reaalne Hankija võib tagasi lükata pakkumuse, milles pakutav tehniline lahendus ei vasta täielikult hankedokumentides esitatud tingimustele Hankijal on õigus tagasi lükata pakkumuse, mis ei vasta punktis toodud tingimustele. 9

10 9.8. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata punktis 16. toodud tingimustel. 10. Hanke tingimused ja lisad Hankedokumentide lahutamatuteks lisadeks on alljärgnevad dokumendid: - Lisa 1 - projektide EST-SIDE-1, EST-SIDE-2, EST-SIDE-4, EST-SIDE-5, EST-SIDE-6, EST-SIDE-7, EST-SIDE-8, EST-SIDE-9 ja EST-SIDE-10 andmed; - Lisa 2 - MKM määrus nr 70, "Ehitusgeodeetliste uurimistööde tegemise kord"; - Lisa 3 - Nõuded geodeetilistele uurimistöödele; - Lisa 4 - Liinirajatiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine; - Lisa 5 - Nõuded ehitustöödele; - Lisa 6 - Side liinirajatiste dokumenteerimine ja vastuvõtmine; - Lisa 7 - Nõuded põhimaterjalidele; - Lisa 8 - Sõlmitava hankelepingu projekt; - Lisa 9 - Vormid: Vorm 1 Avaldus, Vorm 2 - Pakkuja andmed, Vorm 3 Volikiri, Vorm 4 Kinnitused, Vorm 5 - Pakkuja majandusnäitajad, Vorm 6 - Teostatud projektide andmed, Vorm 7 - Alltöövõtjate loetelu, Vorm 8 - Pakkumuse tehniline kirjeldus; Vorm 9 Teostatavate ja planeeritavate projektide nimekiri. - Lisa 10 Hinnapakkumine; - Lisa 11 - Projekteerimise ja ehitustööde läbiviimise väljapakutav ajakava. 11. Hanke teostamise tähtpäev Hanke teostamise tähtaeg on hiljemalt 31. juuli 2015.a. 12. Pakkumuse maksumus Pakkumuse maksumus tuleb väljendada eurodes vastavalt hankedokumendile (Lisa 10) Pakkumuse maksumus tuleb esitada igale projektile eraldi Pakkumuses ei tohi ületada (Lisa 10 spetsifikatsiooni punkt 1.) elektroonilise sidevõrgu projekteerimise maksumus kokku 15% pakkumuse kogumaksumusest Pakkumuse maksumus ei tohi olla tingimuslik, s.t. see peab olema sõltumatu inflatsioonist, valuutakurssidest jms. 13. Esitamine Pakkumuse esitamise tähtpäev on kell 12:00. Hankijal on õigus pakkumiste esitamise perioodi pikendada. Sellisel juhul teavitatakse uuest tähtajast kõiki, kes on hanke dokumendid välja võtnud. Samuti teavitatakse uus hangete 10

11 avamise aeg Pakkumus tuleb esitada eesti keeles digitaalselt allkirjastatult Digidoc konteineris Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk e-posti aadressile (hangete e-posti aadress). Pakkumus peab olema laekunud Hankijale ning olema digitaalselt allkirjastatud hiljemalt kell 12:00. Pärast pakkumuse esitamise tähtaega laekunud pakkumisi ei avata ja tagastatakse pakkujale Saadetav e-kiri peab sisaldama järgnevaid kirjeid: - Pealkirjas (subjekt) hanke nimetus "EST-SIDE_04-14" ja pakkuja ärinimi. - Kirjas pakkuja ärinimi, aadress, registrikood, projekti(de) nimed vastavalt punktile 5.2., millele antud kirja manuses olevate dokumentide raames on pakkumus tehtud Ühe e-kirja suurus ei tohi ületada 10 MB. Kui saadetakse rohkem kui üks kiri, peab kirjade saatmise vahe olema pikem kui 2 minutit, kui pakkumuse esitaja soovib saada automaatvastust kirja kohale jõudmise kohta Hangete e-posti aadressilt saadetakse pakkujale automaatvastus saadetud kirja kohalejõudmise kohta punktis toodud tingimustel. Saadetud kirjad avatakse punktis toodud ajal. 14. Pakkumuste avamine Õigeaegselt esitatud pakkumused avatakse kell 16:00. Pakkumuste avamist saavad pakkujad jälgida Skype vahendusel liitudes videokonverentsiga. Videokonverentsiga saavad liituda ainult punkti 7.1. nõude täitnud pakkujate esindajad Kui pakkuja esindaja soovib osaleda pakkumuste avamisel, peab ta hiljemalt saatma Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk e-posti aadressile vastava sooviavalduse, kuhu märgib; - pakkuja juriidilise nime; - enda ees ja perekonnanime; - Skype kasutajanimi, millega konverentsil soovitakse osaleda; - esindusõigust tõendava dokumendi seoses vastava pakkujaga Punkti kohaselt soovi avaldanule saadetakse juhis Skype videokonverentsiga liitumiseks Pakkuja peab ise pakkumuste avamise ajaks olema liitunud Skype kanaliga. Hankija ei vastuta pakkuja poolsete tehniliste või muude konverentsil osalemist segavate tegurite eest. 11

12 14.5. Pakkujate esindajad, kes pole punktis mainitud ajaks Skype kanaliga liitunud, pakkumuste avamist jälgida ei saa Iga pakkuja kohta võib pakkumuste avamisel osaleda üks esindaja Pakkumuse avamisel tehakse teatavaks pakkumuse esitanud pakkujate nimed ja registrikoodid Hankija kontrollib avamisel pakkuja kvalifitseerimisdokumentide kausta olemasolu ning kontrollib pakkumusega seotud dokumentide olemasolu ja teeb teatavaks pakkumuse kogumaksumused Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mille koopia saadetakse pakkujatele elektronposti teel 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates avamise päevast Pakkuja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide olemasolu ja vastavust hanketingimustele kontrollitakse peale pakkumuste avamist hanke komisjoni poolt. 15. Pakkumuste võrdlemine ja hindamine Pakkumuste hindamiskriteeriumiteks on: % ulatuses pakkumuse võrreldav maksumus % kvaliteet, milles võetakse arvesse töö ja materjalide garantiiaega ja garantiitingimusi ning samuti põhimaterjalide kvaliteeti % pakkuja poolt 2014 ja 2015 töös olevate ning planeeritavate sarnaste projektide maht (Vorm 9). Väiksem koormatus annab parema hinde % pakkuja poolt väljapakutav hankelepingu täitmise ajagraafik. Varasemad tähtajad annavad parema hinde % pakkuja eelnev kogemus käesoleva hankega hangitavate sarnaste tööde teostamisel % finantsvõimekus projekti läbi viimiseks. Parem finantsvõimekus annab kõrgema hinde. Vorm 5 osana esitatud majandusaasta aruannete põhjal Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mis ei ole tagasi lükatud. Pakkumuste võrdlemisel ja hindamisel arvestatakse ainult hankedokumentides esitatud tingimusi Hankija võib nõuda pakkujatelt põhjendatud ja asjassepuutuvaid selgitusi pakkumuses esinevate ebatäpsustuste ja ebaselguste kohta. Nõudmine ja selgitused peavad olema vormistatud kirjalikult. Kui pakkuja temalt põhjendatult nõutud selgitusi Hankijale 5 (viie) tööpäeva jooksul ei esita, võidakse tema pakkumus tagasi lükata. 12

13 15.4. Pakkumuste võrdlemisel ja hindamisel vastavalt hindamiskriteeriumitele, selgitatakse välja iga projekti kohta üks (1) parim pakkumus Hankija teeb otsuse iga projekti kohta parima pakkumuse väljavalimise kohta hiljemalt Otsus saadetakse kõikidele kvalifitseerunud pakkumuste tegijatele elektronposti teel 3 (kolme) tööpäeva jooksul Hankija alustab edasisi läbirääkimisi parima pakkumuse tegijaga iga projekti kohta, et täpsustada tehnilisi detaile ning vajadusel hanke mahtu. Juhul kui parima pakkumuse tegijaga iga projekti kohta lõppevad läbirääkimised edukalt ning kõikides küsimustes saavutatakse kokkulepe, siis tunnistatakse pakkumus edukaks. Juhul kui parima pakkumuse tegijaga iga projekti kohta läbirääkimised ebaõnnestuvad ning kokkuleppeid ei saavutata, siis alustab Hankija läbirääkimisi paremuselt järgmise pakkumuse teinud pakkujaga ning kui temaga lõppevad läbirääkimised edukalt ning kõikides küsimustes saavutatakse kokkulepe, siis tunnistatakse see pakkumus edukaks Teade pakkujate kvalifitseerimise või pakkumisest kõrvaldamise kohta saadetakse igale pakkujale elektronposti teel 5 (viie) tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest Teade parima pakkumuse väljavalimise kohta iga projekti lõikes, edastatakse elektronposti teel kõikidele pakkujatele 5 (viie) tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest. 16. Kõigi pakkumiste tagasilükkamine Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused kõigile, mõnele või ainult ühele projektile Kõik pakkumused lükatakse tagasi, kui: Ükski pakkumustest ei vasta hankedokumentides esitatud nõudmistele; Ükski pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks; Kõik pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja Hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad või on ebarealistlikult madalad võrreldes eelarvega, nii et hange ei ole sellise maksumusega Hankijale vastuvõetav või tööde realiseerumine usutav Hankija jätab endale õiguse kõik pakkumused tagasi lükata, kui pakkujaid on vähem kui 2 (kaks). 13

14 16.5. Teade kõigi pakkumiste tagasilükkamise kohta edastatakse esimesel võimalusel elektronposti teel kõigile pakkujatele, kellele hankedokumendid väljastati. Hankija teatab igale pakkujale, tema nõudel, kõikide pakkumiste tagasilükkamise põhjused. 17. Hankelepingu sõlmimine Edukaks tunnistatud pakkumuse teinud pakkujaga, kes on nõus hankedokumentides esitatud tingimustega ning kellega läbirääkimised lõppesid edukalt, vormistatakse hankeleping peale läbirääkimiste lõppu, aga mitte enne EAS-i positiivset rahastamisotsust Iga projekti kohta vormistatakse eraldi hankeleping Hankijal on õigus hankelepingus täpsustada ning muuta hanke sisu ja mahtu võrreldes hankedokumentides tooduga Edukaks tunnistatud Pakkuja peab kandma teostustagatisena 3% pakkumuse ilma käibemaksuta kogumaksumusest Hankija arvelduskontole nr EE Swedbank pangas. Teostustagatis peab olema laekunud hankelepingu jõustumise hetkeks. Teostustagatis tagastataks edukaks tunnistatud pakkujale peale tööde üleandmist vastavalt hankelepingule. 14

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe 2019 1 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc K I N N I T A N : /allkiri/ /nimi/ (ametiasutuse juht / tema asetäitja / teenistuse juht) /kuupäev/ Pirita Linnaosa Valitsus PIRITA LINNAOSA HALJASALADE AASTARINGNE HOOLDUS VIITENUMBER 132786 TEENUSE TELLIMINE

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx Euroopa Regionaalarengu Fond fondi projekti 2014-2020.11.01.16-0011 ELA 099 PROJEKTIAUDIT toetuse saaja: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus rakendusüksus: Riigi Infosüsteemi Amet Lõpparuanne ERF-274/2018

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Riigihangete registri uued võimalused

Riigihangete registri uued võimalused Riigihangete registri uued võimalused Maarika Tork, Rahandusministeerium Külli Raidma, Nortal AS Aprill 2019 1. Soovitused registris e-hanke läbiviijale ehk registri KKK Olen sisestanud hanke alusandmed.

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft Word - HD_Osa1.doc

Microsoft Word - HD_Osa1.doc Viimsi Vesi AS Osa 1 Juhend Pakkujale Jaanuar 2011 SISUKORD: 1 Projekti iseloomustus...4 1.1 Üldinfo...4 1.2 Teostatav ehitustöö...4 2 Preambul...5 3 Hankemenetluse ja lepingu terminoloogia...6 Hankemenetluses

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Microsoft Word - Peep Pukk.doc

Microsoft Word - Peep Pukk.doc Sisekaitseakadeemia Peep Pukk PAKKUJATE JA TAOTLEJATE KVALIFITSEERIMINE RIIGIHANGETE MENETLUSES Lõputöö Juhendaja: Kadri Teder Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialist

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Valguskaabli tarbijatele majja toomise projekti Internet Koju tutvustus Internet Koju projekti tekkelugu 2017 aasta alguses tuli Majandus-

Valguskaabli tarbijatele majja toomise projekti Internet Koju tutvustus Internet Koju projekti tekkelugu 2017 aasta alguses tuli Majandus- Valguskaabli tarbijatele majja toomise projekti Internet Koju tutvustus 21.01.2019 Internet Koju projekti tekkelugu 2017 aasta alguses tuli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) välja plaaniga,

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf Ute ja kitse kasvatamise toetus Toetust on õigus taotleda äriühingutel, füüsilisest isikust ettevõtjatel ja põllumajandusministri poolt nimetatud põllumajanduslikku haridust andvatel õppeasutustel, kellel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit

KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalitsustele ettepaneku esitada taotlus konkursile Isikukeskse

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 E-poe kasutustingimused 1. Üldsätted 1.1. E-poe tingimused kehtivad ostjatele, kes kasutavad veebilehte www.k-rauta.ee (edaspidi nimetatud e-pood) ning ostavad e-poest kaupu. E-poe omanik ja müügilepingu

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem