MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: aktsiaselts PÄRNU VESI registrikood: tänava/talu

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: aktsiaselts PÄRNU VESI registrikood: tänava/talu"

Väljavõte

1 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: registrikood: tänava/talu nimi, Vingi tn 13 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond: Pärnu maakond postisihtnumber: telefon: e-posti aadress: veebilehe aadress:

2 Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 7 Bilanss 7 Kasumiaruanne 8 Rahavoogude aruanne 9 Omakapitali muutuste aruanne 10 Raamatupidamise aastaaruande lisad 11 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 11 Lisa 2 Raha 13 Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud 13 Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed 14 Lisa 5 Varud 14 Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 15 Lisa 7 Materiaalsed põhivarad 16 Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad 17 Lisa 9 Kasutusrent 17 Lisa 10 Laenukohustised 18 Lisa 11 Võlad ja ettemaksed 19 Lisa 12 Võlad tarnijatele 19 Lisa 13 Võlad töövõtjatele 19 Lisa 14 Muud võlad 20 Lisa 15 Aktsiakapital 20 Lisa 16 Müügitulu 21 Lisa 17 Muud äritulud 21 Lisa 18 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu 22 Lisa 19 Üldhalduskulud 23 Lisa 20 Tööjõukulud 23 Lisa 21 Muud ärikulud 24 Lisa 22 Intressitulud 24 Lisa 23 Intressikulud 24 Lisa 24 Seotud osapooled 24 Aruande allkirjad 26 Vandeaudiitori aruanne 27 2

3 AS Pärnus Vesi Tegevusaruanne 2018 Üldist TEGEVUSARUANNE 2018 AS Pärnu Vesi põhitegevusaladeks on klientide varustamine joogiveega ning reovee ärajuhtimine ja puhastamine. Ettevõte on määratud vee-ettevõtjaks Pärnu linnas, Pärnu linna asustusüksuses ja Paikuse ning Audru osavaldades, Häädemeeste vallas (Kalevi tänaval) ning võtab vastu/puhastab reovett ja varustab joogiveega Tori vallas Sindi linna, Sauga alevikku ja Tammiste küla ning võtab vastu reovett Häädemeeste vallas Reiu külast. Meie missioon Pakume kvaliteetset joogivett ja hoiame keskkonna puhtana. Meie visioon Pärnu Vesi on parimat veeteenust pakkuv ja oma töötajaid väärtustav, jätkusuutlik regionaalne veeettevõte Meie väärtused Oleme kliendikesksed Oleme kompetentsed Hoolime keskkonnast Töötame meeskonnana Täidame lubadusi Oleme arengule suunatud Juhtimine Pärnu Vesi AS-i kõik aktsiad kuuluvad Pärnu linnale. Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek valib kuni 5 liikmelise nõukogu, kes omakorda valib aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse korraldamiseks juhatuse. Seltsi juhatajana/juhatuse liikmena tegutses aruandeperioodil Leho Võrk. Kliendid Ettevõtte ligi 7,9 tuhandest kliendist moodustavad suurima osa erakliendid ja eramajapidamised, mida on kokku ca 6,6 tuhat klienti, teise suurema kliendigrupi moodustavad korteriühistud (ca 700 klienti) ja erinevad äriettevõtted ja asutused (ca 550 klienti). Enamikule klientidest osutab ettevõte nii vee- kui kanalisatsiooniteenust, siiski on ka teatud osa kliente, kes kasutavad vaid vee või kanalisatsiooniteenust. Klientide ootustele vastav klienditeenindus on ettevõtte üks peamisi eesmärke aastal viis sõltumatu uuringufirma läbi järjekorras juba neljanda kliendirahulolu uuringu, mille käigus intervjueeriti 573 AS-i Pärnu Vesi kliendi ja lõpptarbija. Küsitletud andsid meie teenusele hinnanguks 4,3 palli 5-st, sealhulgas lõpptarbijad 4,5 punkti. Küsitlusest selgus, et tegevuspiirkonna joogivee kvaliteet on tarbijate hinnangul jätkuvalt väga hea ning 96% meie klientidest joovad kraanivett. Rahulolu küsitluse tulemused annavad kindlust, et meie tegevus vastab suurel määral klientide ootustele aastal alustati üleminekuga kaugloetavatele veearvestitele, igal aastal on kavas paigaldada ca üks tuhat kaugloetavat veearvestit ning projekti lõppajaks on planeeritud aasta aastal paigaldati veearvestit, sh 960 kaugloetavat veearvestit. Üldine informatsioon Ettevõttel on lepingulist klienti. 1

4 AS Pärnus Vesi Tegevusaruanne 2018 Kokku oli aasta lõpu seisuga Pärnu Vesi AS-i klientidele paigaldatud veearvestit. AS Pärnu Vesi osutab vee- ja kanalisatsiooniteenuseid ca 44 tuhandele elanikule Pärnu linnas ja Häädemeeste vallas. Vee- ja kanalisatsiooni süsteemide opereerimine Joogivesi 2018.aastal ammutati puurkaevudest 2,85 miljonit kuupmeetrit põhjavett, millest peale puhastusprotsessi edastati klientidele 2,60 miljonit kuupmeetrit. Vee müügi maht suurenes võrreldes 2017.aastaga 4,2%, sealhulgas Pärnu linnas 3,5% ja väljaspool Pärnu linna lähivaldadest 7,1%. Ammutatud põhjavee kogumahust moodustas müümata vee osakaal 13,42%, võrreldes 2017.aastaga vähenes müümata vee osakaal 1,8% võrra,samas seoses suurema müügiga ammutati vett 1,9% rohkem kui aastal aastal registreeriti ühisveevärgi torustikul 43 veeavariid, mida oli samas suurusjärgus aasta tulemusega. Veeavariid olid lokaalse iseloomuga ja ei põhjustanud olulisi häireid klientidele ja kogukonnale. Joogivesi vastas aastal Pärnu linna asustusüksuse 99% (1 mittevastavus) nõuetele, Audru osavallas oli nõuetele vastavus 84% (15 mittevastavust), mis on viimaste aastate kõrgeim. Kokku oli AS Pärnu Vesi tegevuspiirkonnas aasta veekvaliteedi vastavus 91,4%, mis on 5,9% punkti kõrgem aasta tulemusest 85,6%. Reovesi Klientide reovett võeti ühiskanalisatsiooni vastu 2,49 miljonit m³. Kanalisatsiooni teenuse müügi maht suurenes võrreldes aastaga 3,4%, sealhulgas Pärnu linnas 2,7% ja väljaspool Pärnu linna, lähivaldadest 6,9% aastal registreeriti 92 ühiskanalisatsiooni ummistust, mida on 17,8% võrra vähem kui 2017.aastal. Ummistuste ennetamiseks ja tehnilise seisukorra uuringuteks teostati kanalisatsioonitorustike survepesu 28,3 km ulatuses ning sealhulgas 11 km kanalisatsioonitorustiku seisukorda uuriti lisaks CCTV kaameraga. Mõrra reoveepuhastis puhastati 2018.aastal 4,3 miljonit m³ reovett, infiltratsiooni ja sademevee osakaal oli reoveepuhastusjaama juhitud reoveest 43%, mida oli 10% vähem kui 2017.aastal. Mõrra reoveepuhastuse näitajad vastasid kõigile nõuetele, opereeritavates väikepuhastites Audru ja Paikuse vallas ei vastanud heitvesi nõuetele ning ettevõte maksis kõrgendatud saastetasu aastal 6 tuhat eurot aastal tekkis reovee puhastamisel ja viidi prügilasse käitlemiseks 3,3 tuhat tonni reoveesetet. Üldine informatsioon Puurkaeve Veetöötlusjaamasid Rõhutõstepumplaid Ühisveevärk Ühiskanalisatsioon Sademeveekanalisatsioon Kanalisatsioonipumplaid Reoveepuhasteid 21 tk 9 tk 2 tk 359 km 362 km 111 km 144 tk 8 tk 2

5 AS Pärnus Vesi Tegevusaruanne 2018 Töötajad AS Pärnu Vesi eesmärk on pakkuda toetavat ja motiveerivat töökeskkonda, mis võimaldab töötajatel läbi uute kogemuste ja mitmesuguste koolituste oma professionaalsust tõsta ning ettevõtte eesmärke täita aasta septembris viisime läbi töötajate rahulolu uuringu, millest võttis osa 64% ettevõtte töötajatest. Üldine rahulolu oli kõrge 3,9 punkti 5 st, mis oli sarnane varasematel aastatel läbi viidud rahuolu küsitluste tulemusega. Üldine informatsioon 31. detsembri aasta seisuga töötas ettevõttes 61 töötajat. Ettevõtte töötajate keskmine vanus on 52 aastat aastal tööõnnetusi ei registreeritud. Aruandeaasta tööjõukulud (koos maksudega) moodustasid 1,45 miljonit eurot, sealhulgas Seltsi nõukogu töötasu koos maksudega eurot ja Seltsi juhatuse töötasu eurot. Aktsiakapitali suurendamine 2018 toimus ettevõtte omaniku, Pärnu linna poolt kaks aktsiakapitali suurendamist : Pärnu Linnavalitsuse korraldusega 04.juuni 2018 nr 513 suurendas Pärnu linn AS Pärnu Vesi aktsiakapitali ,84 euro võrra nimelise aktsia nimiväärtusega 6,40 eurot väljalaskmise teel ja ülekursiga 4,44 eurot. Aktsiate ja ülekursi eest tasuti mitterahalise sissemaksena, andes ettevõtte bilanssi Audru ja Paikuse osavalla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni varad. Pärnu Linnavalitsuse korraldusega 13.august 2018 nr 669 suurendas Pärnu linn AS Pärnu Vesi aktsiakapitali ,80 euro võrra nimelise aktsia nimiväärtusega 6,40 eurot väljalaskmise teel. Aktsiate eest tasuti rahalise sissemaksega. Aktsiakapitali lõplikuks suuruseks kujunes ,60 eurot. Tulud, kulud ja kasum AS Pärnu Vesi müügitulu oli aastal 5,52 miljonit eurot, millest põhitegevusega seotud vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük moodustas 97%. Muud äritulu sai ettevõte aruandeperioodil 71 tuhat eurot. Kulud moodustasid aastal 5,57 miljonit eurot. Kõikidest kuludest moodustasid tootmisega seotud kulud ja kulum 85%, üldhalduskulud 14% ning muud ärikulud 1%. AS Pärnu Vesi aasta majandusaasta kahjumiks kujunes 14,2 tuhat eurot. Suhtarvud Põhivara käibesiduvus 0,11 0,10 Koguvara käibesiduvus 0,10 0,10 Debitoorse võlgnevuse käibekiirus 33,25 32,74 Likviidsuskordaja 1,78 2,21 Maksevõime kordaja 1,81 2,27 Intresside kattekordaja 18,37 17,56 * Võlakordaja 0,14 0,11 Omakapitali kordaja 0,86 0,89 Müügitulu puhasrentaablus 20,84 16,82 * Koguvara rentaablus 2,06 1,62 * Tulu aktsia kohta 0,75 0,37 * Aktsia raamatupidamisväärtus 31,48 21,17 * Arvestuse aluseks on võetud kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral 3

6 AS Pärnus Vesi Tegevusaruanne 2018 Mõisted Varade kasutamise efektiivsuse näitajad Põhivara käibesiduvus müügikäive/põhivara keskmine maksumus Varade käibesiduvus müügikäive/koguvarade keskmine maksumus Debitoorse võlgnevus käibekiirus päevades debitoorne võlgnevus/müügikäive km-ga x 365 Likviidsus ja maksevõime Likviidsuskordaja (käibevara-varud)/lühiajalised kohustused Maksevõime kordaja käibevara/lühiajalised kohustused Intresside kattekordaja ärikasum/perioodi intressikulu Võõrkapitali kasutamine Võlakordaja koguvõlgnevus/varad Omakapitali kordaja omakapital/passiva kokku Müügikäibe rentaablus Müügitulu puhasrentaablus puhaskasum/müügitulu*100 Varade ja investeeringute rentaablus Koguvara rentaablus puhaskasum/kogu vara aasta keskmine maksumus *100 Aktsiate analüüs Tulu aktsia kohta puhaskasum/aktsiate arv Aktsia raamatupidamisväärtus omakapital/aktsiate arv Investeeringud aastal teostati omavahenditest investeeringuid põhivarasse 1,97 miljoni euro eest. Suuremad investeeringud aastal olid: Tiigi piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni I etapi uusehitus 478 tuhat eurot Papsaare küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni uusehitus ja rekonstrueerimine 204 tuhat eurot Toorveetorustiku 12 sõlme uuendamine 124 tuhat eurot Sademevee strateegia investeeringud 82 tuhat eurot Paikuse ja Audru pumplate kaugvalve rajamine 35 tuhat eurot Mõrra maakütte rajamine 247 tuhat eurot Mõrra peahoone fassaad 42 tuhat eurot Mõrra purgla võre asendus 34 tuhat eurot Jõõpre uus veetöötlusjaam 65 tuhat eurot Vaskrääma keskuse ümberehitus 63 tuhat eurot Vingi kontori ventilatsioon, küte ja aknad 189 tuhat eurot Uus kallur ja kaubik 94 tuhat eurot aastal jätkatakse investeeringutega ettevõtte varade parendusse ja võrkude rekonstrueerimisse 3,5 miljoni euro ulatuses. Olulisemad projektid on investeeringud vee- ja kanalisatsioonivõrkudesse 2,7 miljonit eurot, kanalipumplatesse ning reoveepuhastusse 570 tuhat eurot. 4

7 Raamatupidamise aastaaruanne Bilanss Lisa nr Varad Käibevarad Raha Finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed Varud Kokku käibevarad Põhivarad Materiaalsed põhivarad Immateriaalsed põhivarad Kokku põhivarad Kokku varad Kohustised ja omakapital Kohustised Lühiajalised kohustised Laenukohustised Võlad ja ettemaksed Kokku lühiajalised kohustised Pikaajalised kohustised Laenukohustised Kokku pikaajalised kohustised Kokku kohustised Omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss 4 0 Kohustuslik reservkapital Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) Aruandeaasta kasum (kahjum) Kokku omakapital Kokku kohustised ja omakapital

8 Kasumiaruanne Lisa nr Müügitulu Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu Brutokasum (-kahjum) Üldhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Ärikasum (kahjum) Intressitulud Intressikulud Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist Aruandeaasta kasum (kahjum) Sealhulgas: Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus Aruandeaasta kasum (kahjum) sihtfinantseerimise netomeetodi korral

9 Rahavoogude aruanne Lisa nr Rahavood äritegevusest Ärikasum (kahjum) Korrigeerimised Põhivarade kulum ja väärtuse langus ; 8 Kasum (kahjum) põhivarade müügist Muud korrigeerimised Kokku korrigeerimised Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus Kokku rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist Laekunud intressid Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenude tagasimaksed Makstud intressid Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest Kokku rahavood finantseerimistegevusest Kokku rahavood Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

10 Omakapitali muutuste aruanne Kokku Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Kohustuslik reservkapital Jaotamata kasum (kahjum) Aruandeaasta kasum (kahjum) Aruandeaasta kasum (kahjum) Emiteeritud aktsiakapital

11 Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Üldine informatsioon AS Pärnu Vesi juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande 2018.aasta kohta. Aruanne on koostatud eurodes täpsusastmega 1 euro. Käesolev aruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt, jälgides ka Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendit. AS Pärnu Vesi esitab Rahandusministeeriumi infosüsteemi saldoandmikud, mille koostamise aluseks on Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi kontoplaan. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. AS Pärnu Vesi kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 2. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Aruande koostamisel on arvesse võetud bilansipäevajärgsed sündmused a. Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtted ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamise ajaks muudetud. Vigade korrigeerimine Käeoleva aruande koostamisel pole tuvastatud ebakorrektselt kajastatud või kajastamata jäetud andmeid eelmiste perioodide raamatupidamisaruannetes. Raha Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja pankade arvelduskontode jääke. Lisaks neile on rahana arvestatud ka LHV makseterminaali kaudu uue aruandeaasta esimesel tööpäeval laekuv summa. Rahalähenditeks loetakse lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, näiteks lühiajalised deposiidid. Deposiidid tähtajaga üle 3 kuu kajastatakse finantsinvesteeringutena. Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised Pärast euro kasutuselevõttu Eestis, ei ole välisvaluutatehinguid toimunud. Nõuded ja ettemaksed Nõuded kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet iga kliendi vastu hinnatakse eraldi. Nõudeid hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansi lisas "Nõuded ostjate vastu". Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud. Muude nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega. Saadud ettemaksed kajastatakse soetusmaksumuses, analüütiline arvestus on iga kliendi kohta eraldi. Varud Varude arvestust peetakse ettevõttes laos olevate materjalide, tagavaraosade, tööks vajalike tarvikute, kemikaalide ja tööriiete kohta. Tulenevalt AS Pärnu Vesi tootmise spetsiifilisusest ei toimu valmistoodangu ja lõpetamata toodangu arvestust. Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted Materjalid võetakse laos arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad Materiaalseks põhivaraks loetakse kõiki hooneid, kinnistuid, maarajatisi ja transpordivahendeid ning lisaks neile ka tootmisseadmeid, tööriistu ja muud inventari, mille kasulik tööiga ületab aasta ja soetusmaksumus ületab põhivara arvelevõtmise alampiiri. Põhivara arvestatakse soetusmaksumuses, bilansis jääkmaksumuses. Põhivara, mille soetusmaksumus on vahemikus 32 eurot kuni eurot, arvestatakse väheväärtusliku põhivarana ja kantakse soetamisel täielikult kuludesse. Arvestust niisuguse vara üle peetakse bilansiväliselt koguseliselt. Alla EUR-i maksumusega 11

12 vara soetust kajastatakse põhivarana ainult siis, kui see moodustab ühesuguse kasutuseaga terviku ja kogumi soetusmaksumus algab vähemalt põhivara kapitaliseerimise alampiirist. Põhivara kriteeriumitele vastavad põhivara parendustega seotud kulud kapitaliseeritakse ja lisatakse põhivara maksumusele. Põhivara amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Põhivara hakatakse amortiseerima tema kasutuselevõtmise hetkest ning seda tehakse kuni amortiseeritava osa täieliku amortiseerumiseni või vara eemaldamiseni kasutusest. Kui täielikult amortiseerunud põhivara on veel kasutuses, kajastatakse seda põhivara arvestuses seni kuni see vara on kasutusest lõplikult eemaldatud. Lõpetamata ehituses peetakse arvestust iga ehitusobjekti kohta eraldi, igal ehitusobjektil on oma kood-nimi. Valdavalt on AS Pärnu Vesi ehituse tellija, mitte ehitaja. AS Pärnu Vesi kui ehitaja ehitusobjekti maksumus koosneb ainult objekti otsekuludest. Põhivarade arvelevõtmise alampiir eurot Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates) Põhivara grupi nimi Hooned Rajatised Tootmisseadmed Transpordivahendid Immateriaalne põhivara Muu põhivara Kasulik eluiga 10 kuni 35 aastat 10 kuni 45 aastat 5 kuni 15 aastat 5 kuni 10 aastat 4 kuni 10 aastat 2 kuni 10 aastat Põhivara igaaastase inventuuri käigus hinnatakse põhivara järelejäänud kasutusiga. Kui hindamisel selgub, et järelejäänud kasulik eluiga erineb oluliselt esialgselt arvatust, teeb inventeerimiskomisjon ettepaneku amortisatsiooninormide muutmiseks. AS Pärnu Vesi vara on spetsiifiline ja üldjuhul kasutatav pikas perspektiivis põhiliselt ainult vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks ning ettevõtte spetsialistide ekspertide hinnangul on varad arvel tõepärase väärtusega, ei pea ettevõtte juhtkond mõistlikuks läbi viia eraldi varade väärtuse hindamist- testimist. AS Pärnu Vesi parendustöödel arvestatakse põhivara objekti järelejäänud kasulikku eluiga ning põhivara amortisatsiooni ja vastavalt parendusele arvestatakse põhivarale uus kasulik eluiga parendamise kuupäevast alates. Rendid Kehtivaid kasutusrendi lepinguid omab AS Pärnu kui rendileandja. Kasutusrendi tingimuste järgi väljarenditud ruumid asuvad meie põhitegevuse hoonetes ja kajastuvad bilansis hoonete all. Finantskohustised Kõik finantskohustised võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Bilansis on kohustised jagatud lühiajalisteks (tasumise perioodiks kuni 12 kuud) ja pikaajalisteks. Sihtfinantseerimine Varade sihtfinantseerimisel võetakse taotluse alusel saadaolev sihtfinantseering tuludesse kogusummas põhivara soetamisel; kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk; kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel. AS Pärnu Vesi saab sihtfinantseeringuid ainult põhivara soetuseks. Põhivara võetakse arvele tema kogu maksumuses (sh sihtfinantseeringuga osa ja omafinantseeringuga osa). Sihtfinantseeritud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses sarnaselt teiste põhivaradega siis, kui ehitus on lõppenud. Eraldi peetakse arvestust sihtfinantseeringuga põhivara üle. Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse arvele tema soetusmaksumuses koos sihtfinantseeringuga ja omafinantseeringuga. Netomeetod on põhivara arvestus, milles välistame sihtfinantsteeringuga saadud põhivarad. See arvestus on vajalik vee- ja kanalisatsiooni hinna arvutamisel kuna veeteenuse hinda ei lülitata sihtfinantseerimisega soetatud põhivarade kapitalikulu (kulumit). Liitumistasude arvestus toimub kahepoolselt sõlmitud ja allkirjastatud liitumislepingute alusel. Liitumislepingu alusel AS Pärnu Vesi kohustub võimaldama oma vee- ja kanalisatsioonitorustikuga liituma lepingu sõlminud kliendi. Liitumispunkt asub valdavalt kinnistu piiril ning AS Pärnu Vesi teeb ise vajalikud ehitustööd liitumiseks või tellib need ehitajalt. Töödega seotud kulud katab liituja liitumistasu kaudu ja ehitatud torustik jääb AS Pärnu Vesi omandisse. Torustik jääb AS Pärnu Vesi põhivara koosseisu arvele 0-maksumusega. Tulud 12

13 Müügitulu vee tarbimise ja kanaliseerimise eest kajastatakse veemõõtja näitude alusel esitatud arvete arvestuses. Vee ja kanalisatsiooni müügiks on ostjatega sõlmitud tarbimislepingud, kus on kindlaks määratud veemõõtja näitude teatamise kohustus. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Kulud Kulude arvestus toimub ettevõttes tekkepõhiselt, lähtudes soetusmaksumusest. Seotud osapooled AS Pärnu Vesi käsitleb seotud osapooltena emaettevõtjat Pärnu linnavalitsust (kui omanikku) koos linnavalitsuse allasutustega. Lisaks on seotud osapoolteks ka teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted, kelle üle emaettevõtjal on valitsev mõju: Estonia SPA Hotels AS, OÜ Kümblus, OÜ Paikre, OÜ Lavassaare Kommunaal, SuFe OÜ, OÜ Tõstamaa Sadam, SA Pärnu Haigla, SA Tõstamaa Hooldekodu, Tõstamaa Mõis SA. Seotud osapooleks on ka ettevõtte juhtkond, kellel on kontroll või oluline mõju ettevõtte üle, eelmainitud isikute lähedased pereliikmed ning kõigi eelmainitud isikute poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted. Lisa 2 Raha Sularaha kassas SEB panga arvelduskonto Swedbank panga arvelduskonto Luminor panga arvelduskonto LHV arvelduskonto Coop panga arvelduskonto Kokku raha Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud Kokku Muud Soetamine Müük müügihinnas või lunastamine Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses Soetamine Müük müügihinnas või lunastamine Kajastatud õiglases väärtuses

14 Coop Pank tähtajalised hoiused kokku eurot tähtajaga 2019 a. Bigbank tähtajalised hoiused kokku eurot tähtajaga 2019 a. Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed kuu jooksul Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded Muud nõuded Intressinõuded Ettemaksed Tulevaste perioodide kulud Sotsfondilt laekumata puhkusetasud Kokku nõuded ja ettemaksed kuu jooksul Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded Muud nõuded Intressinõuded Ettemaksed Tulevaste perioodide kulud Sotsfondilt laekumata puhkusetasud Kokku nõuded ja ettemaksed Lisa 5 Varud Tooraine ja materjal Kokku varud

15 Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad Maksuvõlg Maksuvõlg Ettevõtte tulumaks Käibemaks Üksikisiku tulumaks Erisoodustuse tulumaks Sotsiaalmaks Kohustuslik kogumispension Töötuskindlustusmaksed Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

16 Lisa 7 Materiaalsed põhivarad Kokku Maa Ehitised Masinad ja Transpordivahendid Arvutid ja arvutisüsteemid Muud masinad ja seadmed Muud materiaalsed põhivarad Lõpetamata projektid Lõpetamata projektid ja ettemaksed seadmed Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused Amortisatsioonikulu Müügid Ümberliigitamised Ümberliigitamised lõpetamata projektidest Muud ümberliigitamised Muud muutused Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Lisandumised äriühenduste kaudu Amortisatsioonikulu Müügid Ümberliigitamised Ümberliigitamised lõpetamata projektidest Muud muutused Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas Masinad ja seadmed Kokku

17 Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad Kokku Muud immateriaalsed põhivarad Lõpetamata projektid ja ettemaksed Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Amortisatsioonikulu Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Ümberliigitamised Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Lisa 9 Kasutusrent Aruandekohustuslane kui rendileandja Kasutusrenditulu Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest kuu jooksul aasta jooksul

18 Lisa 10 Laenukohustised Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Lühiajalised laenud Maa järelmaks % EUR 2019 Keskkonnainvesteeringute Keskus ,25%+ 6 kuu euribor EUR 2028 Lühiajalised laenud kokku Pikaajalised laenud Keskkonnainvesteeringute Keskus ,25%+ 6 kuu euribor EUR 2028 Pikaajalised laenud kokku Laenukohustised kokku Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Lühiajalised laenud Maa järelmaks % EUR 2018 Keskkonnainvesteeringute Keskus Lühiajalised laenud kokku Pikaajalised laenud Keskkonnainvesteeringute Keskus ,25% + 6 kuu EURIBOR EUR 2028 Pikaajalised laenud kokku Laenukohustised kokku Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus Maa Ehitised Kokku Keskkonnainvesteeringute Keskusele on laenukohustus kokku eurot, millest lühiajaline osa on eurot ja pikaajaline osa eurot. Hüpoteegid on seatud kinnistutele, rajatistele ja seadmetele. AS Pärnu Vesi on seadnud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kasuks hüpoteegid kokku summas ,64 ( ) ja ( ). 18

19 Lisa 11 Võlad ja ettemaksed kuu jooksul Lisa nr Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad Intressivõlad Muud viitvõlad Saadud ettemaksed Muud saadud ettemaksed Liitumislepingutest tulenevad kohustused Kokku võlad ja ettemaksed kuu jooksul Lisa nr Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad Intressivõlad Muud viitvõlad Saadud ettemaksed Muud saadud ettemaksed Liitumislepingutest tulenevad kohustused Kokku võlad ja ettemaksed Lisa 12 Võlad tarnijatele Võlad toodete ja teenuste eest Võlad põhivara eest Kokku võlad tarnijatele Lisa 13 Võlad töövõtjatele Töötasude kohustis Puhkusetasude kohustis Muud võlad töövõtjatele Kokku võlad töövõtjatele

20 Lisa 14 Muud võlad kuu jooksul Intressivõlad Muud viitvõlad Deklareerimata arvestatud sotsiaalmaksukohustus Deklareerimata arvestatud töötuskindlustusmaksed Ametühingumaksude kohustus 2 2 Kokku muud võlad kuu jooksul Intressivõlad Muud viitvõlad Deklareerimata arvestatud sotsiaalmaksukohustus Deklareerimata arvestatud töötuskindlustusmaksed Ametühingumaksude kohustus 3 3 Kokku muud võlad Lisa 15 Aktsiakapital Aktsiakapital Aktsiate arv (tk) Aktsiate nimiväärtus

21 Lisa 16 Müügitulu Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes Müük Euroopa Liidu riikidele Eesti Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku Kokku müügitulu Müügitulu tegevusalade lõikes Kanalisatsioon ja heitveekäitlus Veekogumine, -töötlus ja varustus Materjalide müük Tellitud teenustööd Kokku müügitulu Lisa 17 Muud äritulud Lisa nr Kasum materiaalsete põhivarade müügist Trahvid, viivised ja hüvitised Rendi- ja üüritulu Liitumiste korraldamistulud Muud Kokku muud äritulud

22 Lisa 18 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu Lisa nr Tooraine ja materjal Energia Elektrienergia Kütus Transpordikulud Üür ja rent Mitmesugused bürookulud Lähetuskulud Koolituskulud Riiklikud ja kohalikud maksud Tööjõukulud Amortisatsioonikulu Kulu varade väärtuse langusest Kindlustusmaksed Töökaitsekulud Paikusele ostetud vesi Hoonete ja rajatiste hooldus ja remont Muud Kokku müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

23 Lisa 19 Üldhalduskulud Lisa nr Energia Elektrienergia Soojusenergia Kütus Transpordikulud Mitmesugused bürookulud Lähetuskulud Koolituskulud Riiklikud ja kohalikud maksud Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest Tööjõukulud Amortisatsioonikulu Kulu varade väärtuse langusest Muud Töökaitsekulud Kindlustusmaksed Pankade teenustasud Ruumide ja kontoritehnika hooldus ja remont Juriidilise teenindamise kulud Tasutud riigilõivud Kokku üldhalduskulud Lisa 20 Tööjõukulud Palgakulu Sotsiaalmaksud Puhkusereservi muudatus Puhkusereservi muudatus sotsiaalmaksus Kokku tööjõukulud Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa: Töölepingu alusel töötav isik Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige

24 Lisa 21 Muud ärikulud Trahvid, viivised ja hüvitised Mitmesugused liikmemaksud Muud Kokku muud ärikulud Lisa 22 Intressitulud Intressitulu hoiustelt Intressitulu arvelduskontolt Kokku intressitulud Lisa 23 Intressikulud Intressikulu laenudelt Kokku intressikulud Lisa 24 Seotud osapooled Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud Pärnu Linnavalitsus Eesti Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes Ostud ja müügid Ostud Ostud Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused Arvestatud tasu

25 Tehingutes seotud osapooltega on antud 500 eurot toetust emaettevõtjale. Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasu sisaldab nõukogu liikmete ja juhatuse liikme tasusid. Juhatuse liikme leping on sõlmitud tähtajalisena (5 aastat). Juhatuse liikme lepingus on sätestatud lepingu lõppemisel tingimuslik kohustus, mille realiseerumise korral makstakse juhatuse liikmele lahkumise hüvitist koos maksudega 9576 euro ulatuses. 25

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS registrikood: 1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS registrikood: 1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 10854476 tänava/talu nimi, Sompa tn 3 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 sihtasutuse nimi: registrikood: 90013236 tänava/talu nimi, Estonia pst 9 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80413845 tänava/talu nimi, Ristiku tn 40/2-12 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Põhja-Tallinna

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80235740 tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14 maja ja korteri number: linn: Rapla vallasisene linn vald:

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Pagulasabi registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Pagulasabi registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80137003 tänava/talu nimi, Lai tn 30 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Täienduskoolituse asutuse nimetus OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 1. Õppekava nimetus Täiskasvanute Koolituskeskus Raamatupidamise täiendkursus osalis

Täienduskoolituse asutuse nimetus OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 1. Õppekava nimetus Täiskasvanute Koolituskeskus Raamatupidamise täiendkursus osalis Täienduskoolituse asutuse nimetus OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 1. Õppekava nimetus Täiskasvanute Koolituskeskus Raamatupidamise täiendkursus osaliselt e-õppena TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA Raamatupidamise

Rohkem