KVKP_REP_ettepanekute_koond

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KVKP_REP_ettepanekute_koond"

Väljavõte

1 EELNÕU AVALIKUSTAMISEL LAEKUNUD ETTEPANEKUTE KOONDTABEL ärakiri Maa-amet nr 6-3/18/ Päästeamet nr 1.2-1/ Planeeringujoonistel Põhijoonis ja Lahenduse võimalik variant ei vasta Pakasjärve turbamaardla, Ohepalu turbamaardla ja Kalajärve liivamaardla piirid keskkonnaregistris arvel olevatele maardla piiridele. Näiteks Kalajärve liivamaardla piir hõlmab jooniste järgi ka prognoosvaru, mida ei loeta MaaPS järgi maardla osaks. Palume riigi eriplaneeringu joonistel Põhijoonis ja Lahenduse võimalik variant kujutada keskkonnaregistris arvel olevate maardlate piire. KSH aruande eelnõu peatükis 6.5. Maavarad ja maardlad on märgitud, et Kaitseväe keskpolügooni territooriumil asuvad kehtiva kaevandamisloaga mäeeraldised Kalajärve liivakarjäär (loa nr HARM-135), Kalajärve II liivakarjäär (loa nr L.MK/300603) ja Kalajärve III liivakarjäär (loa nr L.MK/322588). Täpsustame, et Kaitseväe keskpolügooni territooriumil asub eelpool nimetatud mäeeraldistest vaid Kalajärve liivakarjäär (loa nr HARM-135). KSH aruande eelnõu peatüki 9.6. Mõju maavaradele alapeatükis Kalajärve liivamaardla märgitud kehtiva kaevandamisloaga mäeeraldiste loetelu. Täpsustame, et Kalajärve II liivakarjääri ja Kalajärve III liivakarjääri kaevandamisloa omajaks on Lemminkäinen Eesti AS asemel YIT Infra Eesti AS, kuna nimetatud ettevõtted ühinesid 1. veebruaril 2018 ja peale ühinemist on kasutusel nimi YIT Infra Eesti AS. Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse eelnõu ja KSH aruande eelnõus on kirjeldatud, et tsiteerin: Maardlatele kehtivad maapõueseadusest tulenevad nõuded. Maardlatel kavandatav tegevus ei või halvendada maardla kaevandamisväärsena säilimist ja maavarale juurdepääsu olemasolevat olukorda. Erandjuhuks on riigikaitselised ehitised, mille jaoks ei ole mõistlikku alternatiivset asukohta. Antud juhul on KVKP alal tegemist riigikaitseliste ehitistega, millel ei ole mõistlikku alternatiivset asukohta. Kuid igakordselt maardla alale ehitisi kavandades planeeringualal kooskõlastada projekt Maa-ametiga ja võimalusel kaaluda ehitise asukohta väljaspool maardla ala. Eeltoodust tulenevalt nõustub Maa-amet kirjaga nr 12-1/18/3645 edastatud Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahendusega ja KSH aruande eelnõuga tingimusel, et täpsustatakse planeeringu dokumente vastavalt eelpool toodud märkustele. Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse eelnõu seletuskirjas ei ole kirjeldatud tuleohutuse osas, milliste õigusaktide ja normide alusel tuletõrje veevarustus tagatakse. Päästeameti ettepanek on esitada seletuskirja punkti 3.13 ja tähistada eriplaneeringu põhijoonisel tuletõrje veevarustuse minimaalsed nõuded ja veevõtukohtade asukohad vastavalt põllumajandusministri määruse nr 18 Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid 45, siseministri määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele 54 ja EVS nõuetele. Arvestatud planeeringu ja KSH materjale korrigeeritakse vastavalt. Arvestame osaliselt ja täiendame seletuskirja väljatoodud punktidega. Põhijoonisele ei ole võimalik veevõtukohtade asukohti märkida, kuna planeeringulahendus ei ole koostatud sellises 1 / 14

2 ärakiri 3 Maanteeamet nr 15-5/18/ Terviseamet nr 9.3-4/6519 Tutvunud planeeringu ja KSH aruande eelnõu materjalidega ning tuginedes ehitusseadustikule (EhS), planeerimisseadusele (PlanS) ja Maanteeameti põhimäärusele teeb Maanteeamet alljärgnevalt ettepanekud planeeringu ja KSH aruande eelnõu täiendamiseks: 1. Planeeringu põhijoonisel puudub ohuala piir planeeringuala kaguosas (tingmärk katkeb), mistõttu ei selgu ohuala kaugus riigiteest Tapa-Lehtse-Jäneda. Vajab täiendamist. 2. Planeeringu seletuskirjas p 3.7 Teed, sillad, liiklus ja parkimiskorraldus on märgitud, et valmib Kaitseväe Tapa linnaku ja KVKP ühendustee. Palun lisada ka viide projektile (Selektor Projekt OÜ, töö nr P18007), mille alusel ühendustee sh ristumine riigiteega rajatakse. 3. KSH aruande eelnõu punktis märgitakse riigiteede 1 Tallinn-Narva, 24 Tapa-Loobu ja Tapa-Lehtse-Jäneda kasutamist. Sellele loetelule on vajalik lisada ka riigitee 13 Jägala-Käravete. Anda iga riigitee kohta ühesõnaline hinnang - vajab/ei vaja rekonstrueerimist. Samuti märkida, et riigiteede osas tuleb teha koostööd Maanteeametiga. 4. Teeme ettepaneku KVKP ühendamiseks riigiteega 24 Tapa-Loobu tagamaks sõidukite Tallinna suunalised vasakpöörded läbi Loobu liiklussõlme. Juhime tähelepanu et Maanteeamet sulgeb perspektiivis samatasandilised tagasipöörded riigiteel 1 Tallinn-Narva. Amet on tutvunud esitatud materjalidega aadressil ning märgib järgmist: Dokumendi Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu detailse lahenduse ja keskkonnamõju strateegiline hindamine peatükis 3.2. Kavandatava tegevuse kirjeldus on kirjutatud: Hetkel on keeruline ennustada kõiki väljaõppetegevuseks vajalikke lahendusi ja seega ei pruugi arendusprogrammis kavandatu täpselt sellisena realiseeruda. Seetõttu ei ole ka planeeringus kavandatavate objektide asukohti paika pandud (va sihtmärgialad) ning neid võib rajada etteantud tingimustel kogu KVKP alal. Täpne lahendus selgub projekteerimisel ja objektide rajamisel. Võimalusel tuleks müraallikad (lasketiirud, lõhkamisalad, demineerimisalad) paigutada elamutest võimalikult kaugele. Lisaks tuleks vältimaks ülemäärase müra jõudmist elamualadeni kinni pidada määratud aladest, kus mürarikkaid tegevusi teostatakse. Peatükis Mõju inimeste tervisele, heaolule ja varale on välja toodud: Kohalikku elanikkonda teavitatakse harjutusväljal toimuvast harjutusväljale viivate teede ääres asuvate infotahvlite ja Kaitseväe veebilehe kaudu. KVKP kasutuseeskirja kohaselt ilmub info kohalikule elanikkonnale minimaalselt 7 tööpäeva enne ohtliku tegevuse algust. Ameti hinnangul tuleks mõjutatud elanikke teavitada ka mürarikaste tegevuste (suurõppuste) toimumise ajast detailsusastmes. 1. Arvestatud. 2. Arvestatud. 3. Arvestatud osaliselt. KSH aruande eelnõu ptk riigiteede loetelu on täiendatud. KSH aruande eelnõu peatükki on lisatud, et riigiteede kasutamise osas tuleb teha koostööd Maanteeametiga. KSH ülesanne ei ole hinnata riigiteede rekonstrueerimise vajadust. 4. Võtame teadmiseks. Arvestatud planeeringu ja KSH materjale on täiendatud vastavalt. 2 / 14

3 ärakiri ning kestvusest. Soovitame teha tihedat koostööd planeeringuga mõjutatud elanikega, leidmaks kõigi jaoks sobivaimad lahendused. 5 Alar Teras Kui pikaks ajaks kokku ühes aastas suletakse keskpolügooni ohuala harjutusteks? Vabariigi Valitsuse korralduse nr 352 Kaitseväe keskpolügooni ümbritsevas riigimetsas alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks loa andmine seletuskirjas on märgitud, et piirkonda rajatud matkaradade ja puhkepaikadega kattuva riigimetsa kasutamine väljaõppes toimub kuni 90 päeval aastas ja peamiselt argipäevadel. Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammis on kirjas, et harjutuste käigus kasutatakse laiendatud ohuala kuni 120 päeva aastas. Teen ettepaneku lisada planeeringu seletuskirja, et ohuala kasutatakse kuni 90 päeval aastas ja peamiselt argipäevadel. 2. Kas idapoolse ohuala piir kulgeb mööda Tapa-Pikasaare oosistu harja kulgevat teed? Planeeringu põhijooniselt on näha, et idapoolse ohuala piir kulgeb mööda Tapa- Pikasaare oosistu harja kulgevat teed ilmus ajalehes Virumaa Teataja artikkel Kaitseväe ohualade loomine tekitab kohalikes teadmatust ja hirmu (lisatud). Artiklis avaldab Kaitseministeeriumi esindaja, et matkaraja ja ohuala kattumine oli kaardi mõõtkavadest tingitud eksitus, sest üks millimeeter kaardil on nii suure mõõtkava korral looduses väga suur maaala. Reaalselt kattumist ei ole ja ohuala vaid külgneb matkarajaga. Teen ettepaneku, et planeeringu põhijoonisel oleks selgelt näha ja eristatav, et ohuala piir ja mööda Tapa-Pikasaare oosistut (Rutka oos) kulgev tee Valgejõest kuni Mõndavere külani ei kattuks. Täiendada seletuskirja selliselt, et oleks selge, et mööda Tapa-Pikasaare oosistut (s.h Rutka oos) kulgev tee Valgejõest kuni Mõndavere külani s.h RMK matkatee jääb ohualast välja. 3. Miks on kavandatud Rabasaare külasse linnavõitluselementide ala, kui läbiviidavate õppuste käigus võivad väärtuslikud ehitised saada oluliselt kahjustada või hävineda? Planeeringulahenduse alternatiivil (Lisa 3) on kavandatud Tapa vallas asuvasse Rabasaare külasse linnavõitluselementide ala. Kultuurimälestiste riiklikusse registrisse on XX sajandi arhitektuuri osasse kantud Rabasaare tööstusasula (nr 1181) Samas on leitav ka Muinsuskaitseameti poolt tellitud ekspertiishinnang, milles on märgitud järgmist: Asumis on arhitektuurselt väärtuslikud kõik algsed hooned (eh ). Üksikhoontele lisandub hoonete ansambliline väärtus Kommentaarid ei puuduta REP-i lahendust ja KSH-d. Võetud teadmiseks ja vastuskirjas seisukohti selgitatud. 3 / 14

4 ärakiri ning asula planeeringuline väärtus, sest Rabasaare puhul on suures osas tegemist ühe inseneri poolt kavandatud ja lühikese aja jooksul ehitatud tervikliku tööstusasulaga. Teen ettepaneku mitte kavandada Rabasaare külasse linnavõitluselementide ala ja mitte kajastada seda eriplaneeringu joonistel. 4. Kas ja millal avaldatakse töö Kaitseväe keskpolügooni ohuala piiritähistuse, RMK matkaradade ja vaatetorni ehitusprojekt? Planeeringu dokumentide kohaselt käsitletakse selles töös mõju matkateedele ja nende kasutatavusele. 6 RMK nr 3-1.1/2835 Käesolevaga saadame Teile veidi hilinenult RMK poolsed tähelepanekud ja ettepanekud KSH aruande eelnõu osas: 1. KSH aruande eelnõus on läbivalt mitmetes kohtades kastutatud mõistet lageraie, mille all tegelikult peetakse silmas planeeritavaid raadamistöid. Lageraie ja raadamine on metsaseaduse mõistes täiesti erinevad tegevused. Mõlema tegevuse puhul raiutakse mets põhimõtteliselt kogu ulatuses maha ja järgi jääb lage ala. Samas, teostatakse lageraiet metsa-alale uue metsapõlve rajamise eesmärgil, raadamise puhul on aga eesmärgiks maa-ala kasutamine muul eesmärgil kui metsa uuendamiseks. Teeme ettepaneku KSH aruande sõnastuse korrastamiseks eelkirjeldatust lähtuvalt ja raadamistegevuse puhul mitte kasutada mõistet lageraie. 2. Punktis on viidatud, et kehtiv Keskpolügooni detailplaneering kirjutab muuhulgas, riigikaitsemaal kasvavate metsade metsamajandusliku haldamise eesmärk on sõjaväeliste vajaduste rahuldamine. Juhime tähelepanu, et metsa majandamise eesmärk on ikkagi eelkõige metsakasvatuslik, et metsade tervislik seisund, mitmekesisus ja jätkusuutlikkus oleks tagatud pikemas perspektiivis. Loomulikult tuleb riigikaitsemaal lisaks nimetatule arvestada ka sõjaväeliste vajadustega, kuid see ei saa olla peamiseks metsamajanduslikuks eesmärgiks. 3. Peatükis 9. on mitmes kohas viidatud, et raadamisaladele jääb ka hiljutisi lageraie alasid ning noorendikke, mille puhul ei saa rääkida bioloogilises mõistes olemasolevatest metsakooslustest. Juhime tähelepanu, et igasugune metsamaana kirjeldatud ala (s.h. lage või juba uuenenud) on käsitletav metsakooslusena ja igasugune metsamaa muul otstarbel kasutusse võtmine peaks olema käsitletav raadamisena. 4. Punktis on looduskaitse all olevate aladele ja Natura-aladele leevendusmeetmena nähtud ette puhveraladel kasvavas metsas lageraiete keelustamine ja edaspidine püsimetsana majandamine. RMK ei saa nõustuda selliste piirangute kehtestamisega. Valdavas osas Eesti metsades ei ole püsimetsa majandamise rakendamine võimalik, sest see ei anna tuleviku metsa osas soovitud tulemusi ning võib pikema perspektiivis viia puhveralade kaitse efektiivsuse olulise languseni. Samuti ei ole võimalik näiteks kuusikuid, kui tuuleheitele vastuvõtlikke metsi, ilma lageraiet tegemata uuendada. Teeme 1. Arvestatud 2. Ei arvestata. Ptk-s on antud ülevaade kehtiva DP sisust. Käesoleva KSH aruandega ei saa muuta kehtiva planeeringu teksti sõnastust. 3. Arvestatud. KSH aruande ptk 9 sõnastust on täpsustatud. 4. Ei arvestata. KSH aruande ptk 11.2 on lisatud täiendavad selgitused. 5. Täiendatakse leevendusmeetmeid ja lisatakse, et nõuet saab täita koostöös kaitseväega. 4 / 14

5 ärakiri 7 Anija vald nr 11-4/ Priit Adler Soovin vastuseid seoses KSH-ga: ettepaneku selliseid piiranguid mitte kehtestada. Vajalikud metsa majandamise võtted ja lahendused leitakse jooksvalt vastavalt konkreetsele kohapealsele olukorrale metsamajanduslike tööde planeerimise käigus. 5. Punktis lõigus Metsa kaitse ja tuletõkkeribad on viidatud muuhulgas tuleohutuse seaduses tulenevatele riigimetsa majandaja kohustustele. Tulenevalt asjaolust, et RMK kui riigimetsa majandaja juurdepääs Kaitseväe keskpolügoonil kasvavale riigimetsale on oluliselt piiratud ja seetõttu ka seadusest tulenevate kohususte täitmine komplitseeritud, teeme ettepaneku antud seadusesätet planeeringus mitte käsitleda. Anija Vallavalitsus teatab, et on tutvunud saadetud planeeringu dokumentidega ning Anija valla ja Kaitseväe keskpolügooni ühiste kokkupuutealadega. Praeguse lahenduse kohaselt on potentsiaal, et suletakse populaarne matka sihtpunkt - Jussi nõmmede piirkond ja Paukjärvest Jussi järvedeni (RMK matkarajad). Anija Vallavalitsuse seisukoht on, et käesolevas planeeringus tuleb näidata alternatiivne matkarada ja puhkekohad ohualast väljapoole. Nõustume, et Anija valla territooriumile jäävad Soodla harjutusvälja ühendusteed lahendatakse Soodla harjutusvälja eriplaneeringuga. 1. Miks ei ole käsitletud muudetavat DP KSH-s, mis täna kehtib ja selle mõju Kuusalu valla ÜP-le? 2. Miks pole käsitletud KSH-s vibratsiooni sh madalasagedusliku müra levikut, mis on paratamatult müraga kaasnev füüsikaline nähtus ja füüsiliselt tuntav maetud ürgorgudes harjutusalast kaugemal asuvates elamutes ja loomakasvatushoonetes? Samuti pole käsitletud maapinna geoloogiat müra sh vibratsiooni ning madalsagedusliku müra leviku leevendavaid meetmeid. 3. Miks pole käsitletud mõju metsikutele noorloomadele nende imetamise ajal, loomade rändele, metsikute loomade innale ning populatsiooni säilimisele ning kuidas mõju leevendatakse või milliseid leevendavaid meetmeid selleks kavandatakse? 4. KSH-s pole käsitletud häiringute leevendamist kohalike elanike ajalooliselt traditsioonilistel tähtpäevadel. Ettepanek ei puuduta REP-i lahendust ja KSH-d. Võetud teadmiseks ja vastuskirjas seisukohti selgitatud. e-kiri 1. KSH aruandes on käsitletud kehtivaid planeeringuid. Vajalike väljaõppetingimuste loomist ei toeta enam kehtiv detailplaneeringu lahendus, millest tulenevalt on koostamisel riigi eriplaneering. 2. KSH aruannet täiendatakse vastava ülevaatega. 3. KSH aruande ptk täiendatakse. 4. Võetud teadmiseks. Tulenevalt väljaõppetsüklist ja vajadusest ei saa välistada, et mõned õppused ja harjutuspäevad langevad ka 5 / 14

6 ärakiri tähtpäevadele. 9 Kohaliku kogukonna arvamus Seisukohad ühispöördumisest: 1. Teavitus dokumendi olemasolust ja tagasiside võimalustest ning tähtajast on olnud ebapiisavad. 2. Polügooni ja laiendatud ohualade eraldi käsitlemine on eksitav. 3. Dokumendis on eriplaneeringu detailse lahenduse mõju inimestele käsitletud ebapiisavalt, aegunud ja ebapiisava allika alusel, ja järeldused on sellest tulenevalt osaliselt valed. 4. Edasiste protseduuride vältel soovitate aktiivset kommunikatsiooni nii isiklikult potentsiaalselt võõrandatavate kinnistute omanikega kui kohalikus ja üle-eestilises meedias, arvestades polügooni ja selle mõjuga inimestele üle Eesti. 5. Polügooni ja laiendatud ohualade planeerimise ühendamist üheks tervikuks ning aruannete koostamist jm protseduuride läbiviimist alles peale seda, kui need peegeldavad selget ja üheselt mõistetavat kogu polügoonitervikuga seonduvatest tegevustest. 6. Adekvaatse uuringu läbiviimist kõigi sidusrühmade hulgas, kaasates mh nii Tapa valla ja linna kui ka kogu Eesti elanikud, kes end polügoonist ja laiendatud ohualadest mõjutatuna tunnevad. e-kiri 1. Kaitseministeerium ei nõustu väitega, et teavitamisel on järgitud vaid seaduses ette nähtud nõudeid. Teavitamisel laiendati avalike kanalite hulka ja ka arutelude arvu. Loetelu avaldamise kohtadest ja viisist on toodud vastuskirjas. 2. Selgitame, et Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 255 Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine algatati Kaitseväe keskpolügooni eriplaneering ja KSH. Planeeringuala on Kaitseväe keskpolügooni olemasolevates piirides. Planeeringu eesmärk on määrata keskpolügoonile kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõigus. Keskpolügoon koosneb erinevatest väljaõppeehitistest ja väljaõpet toetavatest ehitistest, milleks võivad olla nt 6 / 14

7 ärakiri sihtmärgialad, laskeväljad, lasketiirud, teedevõrk, varjualused jne. Selliseid ehitisi ei ole kavas rajada nn laiendatud ohualadele. 3. Kaitseministeeriumi hinnangul on KSH koostamisel kasutatud hinnang asjakohane. Varasemale kogemusele ja uuringutele tuginevat järeldust oleme selgitanud vastuskirjas. 4. Võetud teadmiseks. 5. t ei ole täies mahus võimalik arvestada. Riigi eriplaneeringu detailse lahenduse koostamist jätkame planeeringuala kohta, kuid nn laiendatud ohualadega seonduvat oleme valmis selgitama täiendavalt ka avalikel aruteludel. 6. Võetud teadmiseks. Uut lisauuringut läbi ei viida. 10 Keskkonnaamet nr 6-5/18/ Keskkonnaamet esitab ettepanekud Kaitseväe keskpolügooni (edaspidi KVKP) riigi eriplaneeringu (edaspidi eriplaneering) ning KSH aruande eelnõu täiendamiseks. 1. Eriplaneeringu seletuskirja punktis Tehniline taristu on kirjeldatud, et maa-alal asub seitse keskkonnaregistris registreeritud puurkaevu Vastuseid on täpsemalt selgitatud vastuskirjas. 1. Arvestatud. KSH aruande eelnõu ptk on täiendatud ettepanekuga 7 / 14

8 ärakiri (hüdrogeoloogilised puurkaevud). Eriplaneeringuga tuleb tagada puurkaevude säilimine ja vältida reostuse sattumine puurkaevu. Teeninduslinnaku juures ja Keskla maaüksusel asub puurkaev joogivee võtmiseks, millele on igaühele kehtestatud sanitaarkaitseala ulatusega 50 m. Keskkonnaamet peab vajalikuks rõhutada, et eriplaneeringu elluviimisel tuleb jälgida veeseaduse (edaspidi VeeS) -st 28 tulenevaid sanitaarkaitseala nõudeid ja vältida puurkaevude reostamist. Teeninduslinnaku põhjanurgas asub kahe kogumismahutiga reoveepuhasti. Regulaarselt tuleb jälgida reoveepuhastite töökorras olekut, et sinna ei satuks muid tahkeid osakesi ja saasteaineid, mida ei saa puhastada ja mis rikuks reoveepuhasti toimimise. 2. Eriplaneeringu seletuskirja punktis 3.2. Planeeritava ala hoonete ja rajatiste ehitusõigus ning arhitektuurinõuded on kirjeldatud ehitatavate rajatiste rajamist ja tingimusi. Kaitseväe juhtkond on oma rajatiste projekteerimisel arvestanud VeeS-st tulenevate tingimustega ning vee erikasutusloa taotlemise vajadusega. Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et tulevikus toimuvate õppuste käigus koolmekohtadel veejuhtmete läbimisel tuleb reostuse vältimiseks arvestada lõhejõgedele kehtivate keskkonnakaitseliste tingimustega (keskkonnaministri määrus nr 58 Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded, keskkonnaministri määrus nr 73 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu ning keskkonnaministri määrus nr 18 Keskkonnaministri 15. juuni a määruse nr 73 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu muutmine ). 3. Eriplaneeringu seletuskirja punktis 3.7 Teed sillad, liiklus ja parkimiskorraldus kirjeldatud väiksemate kraavide ja ojade ületamiseks tuleb rajatavate ehitiste projektid kooskõlastada Põllumajandusameti ja kohaliku omavalitsusega ning kui nimetatud objekt asub veekaitsevööndis, ka Keskkonnaametiga. 4. Eriplaneeringu seletuskirja punktis 3.10 Kuivendamine on kirjeldatud uute kuivendussüsteemide rajamist ja olemasolevate kuivendussüsteemide rekonstrueerimist. Tulenevalt maaparandusseadusest tuleb maatulundusmaal tehtavad tegevused kooskõlastada Põllumajandusametiga, teistel maaüksustel kohaliku omavalitsusega. 5. Keskkonnaamet juhib tähelepanu asjaolule, et nii eriplaneeringus kui KSH aruande eelnõus on korduvalt kirjeldatud jäätmete utiliseerimist (sh ka väljaheidete utiliseerimist), kuid ei ole defineeritud, mida utiliseerimise all mõeldakse. Jäätmeseaduses ei ole kasutatud mõistet utiliseerimine ning kasutusel on mõisted jäätmete taaskasutamine ja jäätmete kõrvaldamine. Utiliseerimine ei ole üheselt arusaadav mõiste. Nt KSH aruande eelnõu (meetmega) ümbritseda teeninduslinnaku puurkaevu sanitaarkaitseala piirdeaiaga, sest sellega välditakse mittelubatud tegevusi sanitaarkaitsealal õppuste käigus. 2. Arvestatud. KSH aruande ptk on vastavalt täiendatud. 3. ja 4. Planeeringuga kavandatakse sihtotstarve muuta 100% riigkaitsemaaks, seega need täiendused ei ole asjakohased. Veekaitsevööndis kooskõlastusvajadust Keskkonnaametiga on käsitletud. 5. Arvestatud. 6. Arvestatud. 7. Arvestatud. 8. Arvestatud. KSH aruande eelnõu ptk 5.5 esimene lõik on sõnastatud järgmiselt: Arvestades KVKP REP-i tasandit ja täpsusastet (detailne lahendus) ning asjaolu, et KVKP asukohavalik on maakonnaplaneeringu tasandil juba varem tehtud, on käesolevas etapis planeeringu koostamisel ja KSH läbiviimisel võetud arvesse järgmisi dokumente, milles on 8 / 14

9 ärakiri punktis on kirjutatud, et Mahuteid tuleb tühjendada, puhastada ja välja vahetada või ära vedada ning väljaheited utiliseerida keskkonna- ja hügieeninõudeid järgides. Pole aru saada, kas väljaheited antakse üle luba omavatele isikutele või tühjendatakse need samale territooriumile. Keskkonnaamet palub nimetatud tekstiosa korrigeerida. 6. KSH aruande eelnõu punktis 6.13 on kirjutatud, et Töötlemata puitu ning paberit/pappi võib harjutusväljal kohapeal põletada selleks ette nähtud kohtades. Keskkonnaamet juhib tähelepanu asjaolule, et paberit ja pappi on lubatud põletada koguses, mis on vajalik tule alustamiseks. 7. KSH aruande eelnõu punktis 9.17 (lk 167) on kirjaviga mealljäätmete, mis vajab selguse huvides korrigeerimist. 8. KSH aruande eelnõu peatükis 5.5 Olulised keskkonnakaitse eesmärgid ja nendega arvestamine ei ole kõigi punktide all käsitletud nendega arvestamist (nt Looduskaitse arengukava 2020, kaitstavad loodusobjektid, Natura 2000 võrgustiku alad). Keskkonnaamet palun peatükki täiendada. 9. KSH aruande eelnõus on esitatud leevendavad meetmed peatükis 11. Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et KeHJS 40 lg 4 p 8 kohaselt peab KSH aruanne sisaldama strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva olulise ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks ja leevendamiseks kavandatud meetmeid ning nende meetmete eeldatava tõhususe hinnangut. KSH aruande eelnõu peatükis 11 ei ole esitatud meetmete tõhususe hinnangut, mistõttu vajab see täiendamist. 10. Natura 2000 alade asjakohase hindamise tulemusena mõjutab kavandatav tegevus Põhja-Kõrvemaa linnuala kaitse-eesmärgiks oleva liigi metsise ja Valgejõe loodusala kaitse-eesmärgiks oleva liigi saarmas soodsat seisundit. Samuti ei suudeta leevendavate meetmetega tagada mõju mitteavaldumist Põhja-Kõrvemaa linnuala kaitse-eesmärgiks olevale kaljukotkale ning Ohepalu linnuala kaitse-eesmärgiks olevale must-toonekurele. Olulist mõju lõplikult leevendavaid meetmeid Põhja-Kõrvemaa linnuala kaitse-eesmärgiks olevale metsisele (Kolgu elupaik), Valgejõe loodusala kaitse-eesmärgiks olevale saarmale, Põhja-Kõrvemaa linnuala kaitse-eesmärgiks olevale kaljukotkale ja Ohepalu linnuala kaitse-eesmärgiks olevale must-toonekurele pole olemas, st meetmed, mida on üldse võimalik rakendada, on mõjusid mingil määral leevendavad, kuid need pole mõjude vältimiseks piisavad. Lähtuvalt sellest kohaldub KeHJS 29 lõige 3, milles on sätestatud, et kui hoolimata kavandatava tegevuse eeldatavalt ebasoodsast mõjust Natura 2000 võrgustiku alale on see tegevus alternatiivsete lahenduste puudumisel siiski vajalik avalikkuse jaoks esmatähtsatel ja erakordselt tungivatel põhjustel, sealhulgas sotsiaalset või majanduslikku laadi põhjustel, võib tegevusloa anda Vabariigi Valitsuse nõusolekul. KeHJS 45 lg 4 kohaselt on vajalikud vastuvõetud hüvitusmeetmed. Avalikustatud KSH aruande eelnõu hüvitusmeetmeid ei sisalda. KeHJS 40 lg 4 p 8 1 kohaselt sisaldab KSH sätestatud kavandatava tegevuse seisukohast olulised keskkonnakaitse eesmärgid:. Kuna see lõik kehtib kogu järgneva loetelu kohta, siis puudub vajadus käsitleda iga punkti juures eraldi nendega arvestamist. 9. Arvestatud. 10. Arvestatakse. KSH aruande eelnõu täiendatakse vastavalt enne selle esitamist kooskõlastamisele. Selgituseks: arvestades järgmisi asjaolusid: KSH käigus läbi viidud Natura 2000 alade asjakohase hindamise (etapp 2) tulemusena jõuti järeldusele, et leevendavate meetmetega ei ole tõenäoliselt võimalik tagada kavandatava tegevusega kaasneva negatiivse mõju mitteavaldumist Põhja-Kõrvemaa linnuala kaitseeesmärgiks olevate liikide metsise ja kaljukotka, Ohepalu linnuala kaitseeesmärgiks oleva must-toonekure ning Valgejõe loodusala kaitse-eesmärgiks oleva saarma soodsale seisundile; 9 / 14

10 ärakiri aruanne vajaduse korral ülevaadet strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt kaasneva ebasoodsa keskkonnamõju põhjustatava võimaliku kahjustuse reaalsetest hüvitusmeetmetest looduskaitseseaduse 70 1 tähenduses, samuti nende meetmete tõhususe ja vajaliku rakendusmahu hinnangu. Keskkonnaamet palub KSH eelnõu nimetatud märkuse alusel täiendada. 11. KSH aruande eelnõu lk 46 on kirjutatud, et Valgejõe hoiuala kuulub Valgejõe loodusala, Põhja-Kõrvemaa linnu- ja loodusala ning Ohepalu loodusala koosseisu. Valgejõe hoiuala kuulub tervikuna Valgejõe loodusalana Natura 2000 võrgustikku, mitte ei ole jagatud erinevate Natura alade vahel. Valgejõgi elupaigana jääb erinevatele Natura aladele. 12. KSH aruande eelnõu lk 46 on esitatud info, et Ridaküla merikotka püsielupaik (KLO ) on Ohepalu linnu- ja loodusala koosseisus. Eesti Looduse Infosüsteemi (edaspidi EELIS) andmetel ei kuulu Ridaküla merikotka püsielupaik Natura 2000 alade võrgustikku. Keskkonnaamet palub teksti korrigeerida. 13. KSH aruande eelnõu lk 46 on nimetatud Loobu merikotka püsielupaika (KLO ). EELIS andmetel on tegemist endise kaitsealuse püsielupaigaga, mille territoorium on praegu Lahemaa rahvuspargi koosseisus. 14. KSH aruande eelnõu lk 47 on kirjutatud, et KVKP-d läbivas Valgejõe lõigus ja selle kallastel on rohe-vesihobu ja saarma elupaigad, mis jäävad jõe alal Valgejõe hoiualale. EELIS andmetel esineb saarmas ka Ohepalu looduskaitsealale jäävas Valgejõe lõigus, kuid kaitse-eesmärgiks on liik üksnes Valgejõe loodusalal. Keskkonnaamet palub teksti korrigeerida. 15. Vajalik on üle vaadata KSH aruande eelnõu erinevad osad (kokkuvõte, punktid 8.2, 8.3, 8.4) ja ühtlustada seal esitatud informatsiooni. Nt ei ole negatiivset mõju Valgejõe loodusalal esinevale saarmale välja toodud aruande kokkuvõtvas osas ega punktis 8.4 Natura hindamise tulemused ja järeldus. 16. Keskkonnaamet palub täpsustada leevendavate meetmete loetelus leevendusmeedet metsiste kaitseks nendes metsise elupaikades, mis hüvitusmeetmete alla ei lähe, st kõikides teistes tegevuse mõjupiirkonnas olevate metsiste elupaikades (v.a Kolgu metsis). Mõjude leevendamisel metsiste kaitseks on ajaliste piirangute kavandamisel soovitatav laskeharjutusi viia läbi päevasel ajal (märtsi esimesest poolest kuni mai keskpaigani kell ning mai keskpaigast kuni juuni lõpuni kell 9-19) ning vältida või vähendada laskeharjutuste sagedust (laskeharjutusi teha mitte rohkem kui kahel päeval kuus) aprillis ja mai esimesel poolel. kavandatavale tegevusele puuduvad alternatiivsed lahendused (Natura hindamise etapp 3; põhjendused esitab Kaitseministeerium hüvitusmeetmete kava koosseisus) on vajalik hüvitusmeetmete väljatöötamine (Natura hindamise etapp 4). REP-i detailse lahenduse KSH aruande koostamisega, sh Natura asjakohase hindamisega, alustades ei olnud hüvitusmeetmete kava väljatöötamise vajadus veel teada, mistõttu sellega ei olnud võimalik töömahu esialgsel määratlemisel arvestada. Seetõttu koostatakse Natura hüvitusmeetmete kava täiendava tööna ning integreeritakse KSH aruande eelnõu Natura hindamise osa koosseisu enne KVKP REP-i ja KSH aruande eelnõu esitamist kooskõlastamisele. Hüvitusmeetmete kava koostamisel tehakse tihedat koostööd Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaametiga. 11. Arvestatud. 12. Arvestatud. 13. Arvestatud. 10 / 14

11 ärakiri 14. Arvestatud. 15. Arvestatud. 16. ga ei ole võimalik arvestada väljaõppetegevuse vajadustest lähtuvalt nr 6-5/18/ toimub Kaitseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti esindajate kohtumine, et arutada riigi eriplaneeringuga seonduvaid looduskaitselisi küsimusi. Eelnevast tulenevalt ei ole Keskkonnaametil võimalik omapoolseid ettepanekuid esitada Teie kirjas esitatud tähtajaks. Keskkonnaamet palub pikendada Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja KSH aruande eelnõu ettepanekute esitamise tähtaega kuni Võetud teadmiseks 11 Keskkonnaministeerium nr 7-12/18/ Kõnealuse planeeringu KSH puhul tuleb PlanS 2 lg 3 arvesse võttes muuhulgas lähtuda KeHJS 45 lõigetest 3 ja 4, kuna planeeringuga kavandatav tegevus mõjutab ebasoodsalt Natura 2000 võrgustiku ala terviklikkust ja kaitse eesmärki. See tähendab, et PlanS 53 kohast planeeringu kehtestamise otsust tehes peab Vabariigi Valitsus muuhulgas andma nõusoleku Natura 2000 alade osas erandi tegemiseks ning seada tuleb hüvitusmeetmete rakendamise kohustus. Planeeringu kehtestamise otsuses tuleb välja tuua vähemalt järgmine info, mis on eelnevalt Keskkonnaministeeriumiga kooskõlastatud: Natura 2000 ala nimi (linnuala, loodusala); elupaigad ja liigid, millele avaldatakse negatiivset mõju; alternatiivsete lahenduste puudumise põhjendus; avalikkuse jaoks esmatähtsad põhjused; rakendatavad hüvitusmeetmed. Peale planeeringu kehtestamist teavitab Keskkonnaministeerium vastuvõetud hüvitusmeetmetest Euroopa Komisjoni. Seejuures on oluline, et planeeringuga kavandatud tegevust ei tohi alustada enne hüvitusmeetmete rakendamist. Euroopa Komisjonile saadetava kirja jaoks peab Kaitseministeerium edastama Keskkonnaministeeriumile järgmise info: elupaigad ja liigid, millele avaldatakse negatiivset mõju; tõenäolise kahjuliku mõju kirjeldus (hävimine, halvenemine, häirimine, otsesed ja kaudsed mõjud jne); mõju ulatus (mõjutatavate elupaikade pindala ja liikide arv või mõju esinemise alad); tähtsus ja ulatus (nt võrreldakse mõjutatud ala või populatsiooni kogu ala ja võimaluse korral kogu riigi pindala ja populatsiooniga) ning asukoht (lisada kaardid); 11 / 14

12 ärakiri võimalik kumulatiivne ja muu mõju, mida planeering võib alale avaldada, võttes arvesse hinnatava planeeringu tegevuse ning muude kavade või projektide koostoimest tekkida võivat kumulatiivset ja muud mõju; kavandatud leevendusmeetmed (kirjeldage, kuidas neid rakendatakse ja kuidas need aitavad alale avalduvat negatiivset mõju ära hoida või vähendada); alternatiivsete lahenduste väljaselgitamine ja kirjeldus, sh senise olukorra jätkumine (märkige, kuidas need välja selgitati, menetlus, meetodid); uuritud alternatiivsete lahenduste hindamine ja valitud alternatiivse lahenduse põhjendus (põhjused, miks otsustati, et alternatiivsed lahendused puuduvad); põhjused, miks planeering tuleks siiski ellu viia, vaatamata selle negatiivsetele mõjudele: - üldise huvi seisukohast eriti mõjuvad põhjused, sh sotsiaalsed või majanduslikud põhjused; - avalik julgeolek; - esmatähtsad soodsad tagajärjed keskkonnale; - muud üldise huvi seisukohast eriti mõjuvad põhjused; põhjuste kirjeldus ja selgitus, miks need on mõjuvad põhjused; hüvitusmeetmed: eesmärgid, sihtrühm (elupaigad ja liigid) ning ökoloogilised protsessid ja funktsioonid, mis tuleb heastada (põhjused, miks kõnealused meetmed sobivad negatiivse mõju heastamiseks). Hüvitusmeetmete ulatus (pindalad, populatsiooni arvukus), Hüvitusalade väljaselgitamine ja asukoht (lisada kaardid), hüvitusalade endine seisund ja seal valitsevad tingimused (olemasolevad elupaigad ja nende seisund, maa tüüp, praegune maakasutus jne). Eeldatavad tulemused ning selgitus, kuidas pakutavad meetmed heastavad kahjuliku mõju ala terviklikkusele ja võimaldavad säilitada Natura 2000 võrgustiku üldise sidususe. Hüvitusmeetmete rakendamise ajakava (sh pikaajaline rakendamine), näidates, millal eeldatavad tulemused saavutatakse. Hüvitusmeetmete rakendamiseks kavandatavad meetodid ja tehnoloogia, nende teostatavus ja võimalik tulemuslikkus. Kavandatavate hüvitusmeetmete maksumus ja rahastamine. Vastutus hüvitusmeetmete rakendamise eest. Hüvitusmeetmete rakendamise seire, kui on ette nähtud (nt kui meetmete tõhususe osas on küsitavusi), tulemuste hindamine ja järelmeetmed. KSH aruande peatükis 13 toodud tabelis 30 on öeldud, et Keskkonnaministeerium on kaasatud planeerimismenetlusse KeHJS 2 3 lg 1 ja 2 alusel. Juhime tähelepanu sellele, et KeHJS 33 lg 2 1 ja PlanS 2 lg 3 kohaselt viiakse planeeringute KSH läbi planeerimisseaduses sätestatud korras (vaadates KeHJS-st vaid aruande sisu ja muid tingimusi, mida PlanS ei käsitle). Seega on Keskkonnaministeerium 12 / 14

13 ärakiri planeeringumenetlusse (sh KSH menetlus) kaasatav asutus PlanS 4 lg 4 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse nr p 3 kohaselt. KSH aruandest puudub raadamise (ligi 6000 ha) ning muudetud veerežiimiga alade mõjude kirjeldus LULUCF (maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus) sektori heitmetele. Kuna kavandatava tegevusega raadatakse märkimisväärne osa metsa, siis peab kindlasti hindama ka selle mõjusid kasvuhoonegaaside emissioonile/sidumisele. Lisaks raadatakse ka vääriselupaiku (VEP), mistõttu peab Keskkonnametiga koostöös hindama, kui väärtuslikud need on. VEP-de puhul tuleb leevendusmeetmena välja pakkuda lähikonnast mitteraadatavatelt aladelt sarnaste uute kompenseerivate VEP-de loomine. KSH aruandes toodud müra hinnang on koostatud vaid laskmistega seotud impulssmürale, puudub hinnang erinevate liiklusvahendite (sh sõjaliste masinate) liikumisel tekkivale mürale ja õhusõidukite liikumise ajal tekkivale mürale. Palume KSH aruannet selles osas täiendada. Kuna jäätmekäitlusvaldkonnas on olulisel kohal jäätmetekke vähendamine, sh materjalide korduskasutus ning ringlussevõtt, siis võiks eriplaneeringus olla toodud võimalus, et teatud rajatiste või taristu elementides kasutatakse ringlussevõetavaid materjale. Näiteks parklate rajamisel saaks kasutada ehituslammutusjäätmete ringlussevõtu tulemusel tekkinud ehitusmaterjali, vanarehvidest on võimalik rajada barjääre või muid tõkkeid jne. KSH aruandes kasutatakse mõistet utiliseerima. Nimetatud mõiste kasutamisest võiks selguse huvides loobuda, kuna sellest ei järeldu, kas jäätmeid taaskasutatakse, ladustatakse või kõrvaldatakse (matmine, põletamine jne). Palume KSH aruandes läbivalt asendada sõna utiliseerima jäätmealastes õigusaktides toodud terminitega. Palume KSH aruande peatükis 9.17 käsitleda ka võimalikku reostusohtu, mis võib pärineda rasketehnikast, ning selle likvideerimist ja valmisolekut reostusjuhtumitega tegelema (nt kuidas toimub saastunud pinnase kogumine ja selle üleandmine). KSH aruande peatükis 9.6 leheküljel 132 on välja toodud, et planeeringualale jäävad Lemminkäinen Eesti AS-le (uue nimega YIT Infra Eesti AS) kuuluvad karjäärid Kalajärve II ja Kalajärve III. Juhime tähelepanu sellele, et Kalajärve II maavara kaevandamisluba kehtib kuni ning Kalajärve III osas on Keskkonnaametile esitatud taotlus pikendada maavara kaevandamise luba kuni ( Juhime tähelepanu sellele, et KSH aruandes ei ole käsitletud eraettevõtetele kuuluvatele karjääridele juurdepääsu ja kasutusvõimalust olukorras, kus moodustatud on polügoon. Palume aruannet selles osas täiendada, arvestades seejuures maapõueseaduse 14 lg 2 p 3, mille kohaselt võib Keskkonnaministeerium või valdkonna eest vastutava ministri volitatud asutus 13 / 14

14 ärakiri lubada maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat tegevust üksnes juhul, kui kavandatav tegevus halvendab maavara kaevandamisväärsena säilimise või maavarale juurdepääsu olemasolevat olukorda, kuid tegemist on ülekaaluka avaliku huviga ehitise, sealhulgas tehnovõrgu, rajatise või ehitusseadustiku tähenduses riigikaitselise ehitise ehitamisega, mille jaoks ei ole mõistlikku alternatiivset asukohta. KSH aruande peatükis 12.3 on öeldud, et vooluveekogude seire optimaalne sagedus on üks kord aastas pärast lahinglaskmisi. Soovitame ülejäänud veekogudega võrreldavate tulemuste saamiseks seirata suure koormusega piirkondades pinnavees põhinäitajaid ja tegevusega mõjutatavaid näitajaid vähemalt neli korda aastas. KSH aruande leheküljel 10 on Valgejõe loodusala puhul jõutud erinevale järeldusele võrreldes peatükis toodud tabeliga 11, kus on välja toodud mõju saarmale. Lisaks ei ole mõju saarmale käsitletud peatükis (tabel 22), kuigi saarmas on ka hoiuala eesmärgiks. Palume aruannet täiendada ja korrigeerida nr 7-12/18/ Kõnealuse eriplaneeringuga kavandatud tegevus võib vajada Euroopa Komisjonilt nö Natura-erandi tegemiseks luba ning seda teemat on kavas arutada toimuval kohtumisel Kaitseministeeriumis. Sellest tulenevalt ei saa Keskkonnaministeerium määratud tähtajaks oma seisukohta anda ning planeerimisseaduse 1 lg 3 ja haldusmenetluse seaduse 41 alusel esitame avalikul väljapanekul olevate dokumentide osas arvamuse hiljemalt Võetud teadmiseks Koostas: Triin Lepland 14 / 14

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek Reet Alev Pajusi Vallavalitsus info@pajusi.ee Teie 08.11.2016 nr 7-1/1032-42 Meie 28.11.2016 nr 6-3/16/12593-4 Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - KSH_programm.doc

Microsoft Word - KSH_programm.doc Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil Programm Töö teostaja:

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc Tabivere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM (12.03.2014) Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc TALLINNA LINNAS PIRITA LINNAOSAS RANDVERE TEE 82A JA 88A KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANNE Töö nr. 1103 Tellija: Tallinna Keskkonnaamet Koostaja: Corson OÜ Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - Eelhinnang_Vagula_Varese_v4.doc

Microsoft Word - Eelhinnang_Vagula_Varese_v4.doc Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 730 0310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2018-186 186 Asukoht (L-Est 97) X 6415848 Y 670373 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 0,0-9,242 asuva Vagula Varese lõigu

Rohkem

(Microsoft Word - V\344ndra_DP_KSH_EH_ _alkranel)

(Microsoft Word - V\344ndra_DP_KSH_EH_ _alkranel) Vändra vald, Suurejõe küla Saunataguse ja Traakonimaa katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang (10.05.2016. a) Töö tellija: Vändra Vallavalitsus Töö koostaja:

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx Tapa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus 2018 SISUKORD 1 Sissejuhatus... 3 2 Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt... 4 2.1 Üldplaneering ja selle

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk Versioon 04.11.2018 /// TÖÖ NR 18003104 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Keskkonnamõjude eelhinnang ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul Töö number 2019-0047 Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti 34 90504, Haapsalu Telefon: 4725300; e-post: hlv@haapsalulv.ee Registrikood: 75012802 Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc Eksperdi kommentaarid Tallinna rohealade teemaplaneeringu KSH aruandele laekunud märkustele ja ettepanekutele 1. Lillepi Pargi Selts MTÜ Lillepi Pargi Seltsi juhatus [---] avaldab tunnustust aruande koostajale.

Rohkem

Metsamajandamise piirangud Õiguslik analüüs Metsaseaduses sätestatud piirangutest aastatel SA Keskkonnaõiguse Keskus 2013

Metsamajandamise piirangud Õiguslik analüüs Metsaseaduses sätestatud piirangutest aastatel SA Keskkonnaõiguse Keskus 2013 Metsamajandamise piirangud Õiguslik analüüs Metsaseaduses sätestatud piirangutest aastatel 1998-2013 SA Keskkonnaõiguse Keskus 2013 Käesoleva analüüsi koostas SA Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) projekti ELFi

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

VaLGA VALLA ÜLDPLANEERING

VaLGA VALLA ÜLDPLANEERING VALGA VALLA ÜLDPLANEERING Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus Versiooni kuupäev 26.11.2018 Valgas 2018 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. PLANEERINGUALA ASUKOHT,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem