Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-15:00 Aadress Eesti, Harj

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-15:00 Aadress Eesti, Harj"

Väljavõte

1 Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-15:00 Aadress Eesti, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn, 103 Asukoha täpsustus Kompleksloa number L.KKL.HA Käitaja nimi BLRT Grupp Aktsiaselts, Käitise nimetus Käitise tegevuskoha aadress Käitaja telefon/e-post Käitaja esindaja(d) kontrollil Kontrolli põhjus Aruande koostaja (Keskkonnainspektsioon) Keskkonnaameti esindaja BLRT Grupp Aktsiaselts Eesti, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa / Olga Korobtsova Korrapärane kontroll etteteatamisega Ave Kaskla Tatjana Filipjeva Kontrolli läbiviimise aeg : :00 Kontrolli sagedus riskihindamise põhjal enne kontrolli Kontrolli sagedus riskihindamise põhjal peale kontrolli 24 kuud 24 kuud Keskkonnaalane kontroll Kohapealne ülevaatus Otsused 1. Käitise andmed AS-ile BLRT Grupp on väljastatud keskkonnakompleksluba nr L.KKL.HA pinnatöötluseks (metallpindade katmine) orgaaniliste ainete kuluga 552 kg/h. Käitise põhitegevusalad on laevaremont, laevaehitus, metallkonstruktsioonide valmistamine, masinaehitus, metallide müük, vanametalli töötlemine ja eksport, tööstuslike ja meditsiiniliste gaaside tootmine ja müük. Keskkonnakompleksluba on viimati muudetud a. Ka hetkel on pooleli loa muutmise menetlus. Käitise üldandmed ei ole muutunud. Kompleksluba on antud pinnatöötluseks orgaaniliste ainete kuluga (metallpindade värvimine) kuni 522 kg/h. Kompleksloa koosseisu kuuluvad ettevõtted: OÜ Baltic Premator, Osaühing BLRT Rekato, OÜ Wärtsilä BLRT Estonia, Aktsiaselts BLRT ERA, Aktsiaselts Elme, Osaühing Marketex Offshore Constructions Lahustite kasutus ei ületa lubatud kogust: a 48,883 t; a 73,934 t Kompleksluba on muutmisel seoses uute väljalasete suublasse ja välisõhu heiteallikate lisandumisega. 2. Käitise tegevuse vastavus PVT-le Kehtiva loa kohaselt vastab käitise tegevus PVT-le. Kehtivas loas võrdlused aegunud PVT allikatega, kompleksloa taotluses on võrdlused esitatud uute dokumentidega. Käimasoleva kompleksloa muutmise menetluse raames viiakse kompleksloasse sisse võrdlused ajakohaste PVT dokumentidega. Kompleklsoas on käitise lahustikasutust värvimisel võrreldud muuhulgas Euroopa Komisjoni dokumendis "Draft Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents (STS) EC Directorate-General JRC, May 2004" kirjeldatud parima võimaliku tehnikaga. Nimetatud dokumenti on a 1/9

2 muudetud. Seetõttu peab teostama käitise võrdluse parima võimaliku tehnikaga, mis on toodud Euroopa Komisjoni referentsdokumendis "Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents. August 2007". Kompleksloa muutmise taotluses on vastav võrdlus esitatud. Taotluse analüüsimisel jõudis Keskkonnaamet järeldusele, et tegevus vastab nõutele. 3. PVT tegevuskava Kehtiva kompleksloaga ei ole PVT tegevuskava määratud. Kompleksloaga ei ole tegevuskava sätestatud. 4. Kompleksloas sätestatud meetmed Tabelis 7 toodud meetmeid rakendatakse pidevalt. Kohapealse kontrolliga fikseeriti kaitsevõrkude (paigaldatud dokkidele nii kai kui ka akvatooriumi poole) ja piiretega pontooni olemasolu. Tabelis 7 esitatud meedet - kaetud tõstekorvi konstruktsiooni kasutamine liivapritsitööde läbiviimisel avatud aladel (kaitsevõrgust kõrgemal) - tööohutuse kaalutlustel ei ole võimalik rakendada. Alternatiivina piiratakse tahkete osakeste lendumist dokis nr 3 kuplisüsteemi kasutamisega Wagenborg A-type laevade puhastamisel ja värvimisel (kasutusel alates a). Wagenborg A-type laevad moodustavad arvestatava osa remonditavatest laevadest. Kuplisüsteemi katsetatakse jätkuvalt ning üritatakse leida võimalusi laiendada süsteemi kasutamist ka teist tüüpi laevade puhul. Kuplisüsteem on valmistatud tugevast polüvinüülkloriidist. Tabelis 7 toodud nõue katkestada laevakorpuste puhastamis- ja värvimistööd tuule kiirusel üle 10 m/s. Ettevõttel olemas meteoroloogijaam, mille põhjal dispetšer jälgib tuulekiirust ning annab tööde teostajatele teada, kui on vajalik tuulekiirusest lähtuvalt tööd lõpetada. Eelmisel kontrollil ( a) käitaja poolt palutud täpsustada, kas on mõeldud tuule keskmist või hetkelist kiirust. Kehtivas loas ei ole nõuet täpsustatud. Reovee kogumis-ja utiliseerimissüsteemi kasutamine dokkides nr 3 ja nr 34 - Ujuvdokkidel nr 3 ja nr 34 laevakerede puhastamisel tekkinud reovesi ning dokkidesse sattunud sademevesi kogutakse spetsiaalsetesse kogumismahutite (tsisternide) setititesse, peale esmast setitamist suunatakse heitvesi kaldale edasiseks järelpuhastamiseks ning suunamiseks Tallinna linna ühiskanalisatsiooni sadama olemasoleva reoveekanalisatsiooni süsteemi kaudu. a) Värvimistööde katkestamine tuule kiirusel üle 10 m/s. Tööde planeerimisel jälgib OÜ Baltic Premator pikaajalisi ilmaprognoose erinevates internetportaalides ( Lisaks sellele BLRT Grupp territooriumil Kopli 103 kai nr 1 mastil on paigaldatud statsionaarne ilmajaam, mille Keskkonnainspektsioon teeb ettepaneku kompleksloa muutmise menetluse raames vaadata üle ning vajadusel täpsustada tabelis 7 toodud nõudeid. 2/9

3 näite jälgib ööpäevaringselt Vene-Balti Sadama dispetšer. Ta saadab teate ja hoiatuse tuule kiirusest kõikidele territooriumil töötavatele ettevõtetele (sh OÜ-le Baltic Premator), kelle töö sõltub ilmastikutingimustest. Ettevõte soovib teada, kas kompleksloas on mõeldud hetkelist või tunnikeskmist tuulekiirust. Keskkonnaamet täpsustab nõudeid kompleksloa muutmisel. b) Dokid on varustatud neljakihilise kaitsevõrguga võrgusilma suurusega 25 mm. Alates aastast tahkete osakeste lendumise piiramiseks dokis nr 3 kasutatakse ka kuplisüsteemi. Kuplisüsteem on välja töötatud Wagenborg A-type laeva jaoks (need laevad moodustavad suurima osa remondi tellimustest). Kuplisüsteemi testimisel dokis nr 3 planeeritakse välja töötada universaalne kuplisüsteem, mida võiks kasutada ka teist tüüpi laevadel. c) Mõnikord (väga harva) remonditakse dokkides laevu, mis ei mahu täies ulatuses dokki (laeva pikkuse tõttu). Sel juhul kinnitatakse doki otsa juurde ujuvkai Age, millele paigaldatakse piirded kaitsevõrkudega tolmu leviku piiramiseks. d)pärast laeva paigaldamist dokki puhastatakse (pestakse) laeva kere surveveega looduslikust mustusest karploomadest ja vetikatest, ning osaliselt vanavärvist. Kasutatud vesi satub doki tekile, kust ta voolab läbi piigatite sadama akvatooriumile. Mõju vähendamiseks veekeskkonnale paigaldatakse laevaremondi käigus doki piigatitesse filtreerivad elemendid. Filtreerivad elemendid on valmistatud vahtkummist, mis on kaetud kapronist materjaliga. Neid vahetatakse kulumise järgi. Ettevõte uurib laevade puhastamisel robotite kasutamise võimalusi, mis vähendaks ka keskkonnariski. 5. Toorme kasutus ja hoiustamine Käimasoleva kompleksloa menetluse raames Käimasoleva kompleksloa menetluse raames täiendatakse toorme ja abimaterjalide täiendatakse toorme ja abimaterjalide nimistut ja koguseid viimaste aastate kasutusest tulenevalt. Valdavalt on kasutatavad materjalid jäänud samaks ja nimistut ja koguseid viimaste aastate kasutusest tulenevalt. Valdavalt on kasutatavad materjalid jäänud samaks ja vastavad loas toodule. vastavad loas toodule. 6. Käitise vastavus veealastele nõuetele Kompleksloa muutmisel suurendatakse toorme kasutust vastavalt esitatud taotlusele. Veekasutuse aastaaruanded a ja a osas on esitatud. Veevõtu osas vastab käitise tegevus kompleksloale. Põhjavee seire on teostatud loas ettenähtud mahus ja esitatud koos kvartaalsete aruannetega. Kehtiva kompleksloa kohaselt võib seiret teostada kord kolme aasta jooksul, kui puurkaevude nr 14784, 251 või 252 seire tulemustel liigitub põhjavesi I või II kvaliteediklassi. Seire põhjal liigitub põhjavesi mitmete näitajate alusel III kvaliteediklassi, mistõttu seiret tuleb endiselt teostada kehtivas kompleksloas määratud sagedusega - 1 kord aastas. Käimasoleva kompleksloa muutmise menetluse raames lisatakse kompleksloasse puuduolevad sadevee väljalasud ja määratakse sadevee väljalaskudele ohtlike ainete segunemispiirkonnad. 3/9

4 Väljalaskude seire on samuti teostatud vastavalt kompleksloale. Seireandmete põhjal esineb mitmete raskmetallide lubatud kontsentratsioonide ületamisi (käitaja on maksnud kõrgendatud saastetasu). Ettevõte on esitanud Keskkonnaametile a taotluse väljalaskude ohtlike ainete segunemispiirkonnaks määramiseks. Veemõõtjate taatlused on kehtivad. Käitises on 5 puurkaevu, põhjavett puhastatakse ja kasutatakse joogiveena ja olmevajadusteks. Seire üks kord aastas, viimane aruanne registreeritud Põhjavesi liigitub III kvaliteediklassi. Käitises on 9 sademeveeväljalaset (loas on hetkel ainult 6), 3 heitveeväljalaset (dokid) ja 1 ühisvoolne väljalase (sademevesi ja AS-i Ökoloog heitvesi). Seire üks kord kvartalis. Seire tulemused näitasid ohtlike ainete sisalduse ületamist väljalasetes. Ettevõte on esitanud Keskkonnaametile a taotluse väljalasete ohtlike ainete segunemispiirkonnaks määramiseks. Mitmest väljalaskmest ei ole võimalik proove võtta, seoses sellega ettevõte soovib muuta proovi võtmise kohtasid: a) proov sademevee väljalaskmest nr 2, mille alusel arvutada ka nr 1 b) proov sademevee väljalaskmest nr 6, mille alusel arvutada ka nr 7 c) proov sademevee väljalaskmest nr 9, mille alusel arvutada ka nr 5 d) üks proov nr 10 või Käitise vastavus välisõhukaitse nõuetele Dokkides 3 ja 34 on ehitatud reovee kogumis- ja puhastussüsteem (mehaaniline puhastus). Reovett antakse lepingu alusel üle AS-le Tallinna Vesi, kus veest võetakse vastavad proovid. Ettevõttel on plaanis välja vahetada dok 2 ning seejärel taotleda ka reoveekogumis- ja puhastussüsteemi ehitamise finantseerimist KIK-st. Kompleksloa muutmise menetluse raames a ja a osas on välisõhu määratakse püüdeseadme efektiivsus saastamisega seotud tegevuse aruanded mõõtetulemustest lähtuvalt 20%. esitatud. Aastaste lubatud saasteainete Tulevikus lähtutakse välisõhu saastamisega heitkoguste ületamisi tuvastatud ei ole. seotud aruandes väljuvates gaasides LOÜ AS-i BLRT Grupp tegevus kuulub heite arvutamisel a koostatud LHK-s reguleerimisele THS-i 113 lõikele 1 - esitatud arvutusmetoodikast. ettevõtte kasutab lahusteid (kaas arvatud kemikaalides sisaldav lahusti) aastas üle 0,5 tonni (THS 113 lg 1 p 5 metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine 5 tonni või enam;). Tulenevalt eeltoodust kohalduvad ettevõttele keskkonnaministri määruse nr 44 Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid1 lisa 1-ga kehtestatud välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused. Lisa 1 kohaselt metalli-, plasti-, tekstiili-, kile-, kanga-, paberipinna jt pindade katmisel, välja arvatud rotatsioonsiidtrükk tekstiilile(5) lahusti aastatarbimise korral 5-15 tonni on orgaanilise lahusti koguse piirväärtuseks väljuvates gaasides määratud 100 mg C/Nm3 ning lahusti aastatarbimise korral üle 15 tonni on orgaanilise lahusti koguse piirväärtuseks väljuvates gaasides määratud 4/9

5 50 mg C/Nm3 (juhul, kui pole võimalik eristada pindade katmise ja kuivamisel eralduvat heidet eraldi). Kehtiva kompleksloa tabeli 56 Ajutised erandid kompleksloa nõuetest kohaselt teostab OÜ Baltic Premator värvimistöid dokkides (saasteallikad 83-3, 84-3, 85-3) ja territooriumil eraldatud alal (86-3), kus tehniliselt ei ole võimalik välisõhku eralduvaid LOÜ heitkoguseid kinni püüda või teostades tehnoloogilist protsessi kontrollitavates tingimustes (tegemist on 100% kontrollimatu heitega). Tulenevalt eeltoodust on ettevõttele nimetatud saasteallikate osas väljastatud Keskkonnaameti poolt erand THS 137 lõigete 2 ja 4 alusel. Hajumisarvutuste kohaselt ei ületata AS-i BLRT Grupp tegevusel saasteainete õhukvaliteedi piirväärtusi ning Keskkonnaameti hinnangul erandi tegemisega ei kaasne märkimisväärset ohtu inimese tervisele ja keskkonnale a osas on aruande tabel 8 täidetud saasteallikate 83-3, 84-3 ja 85-3 osas. Kuivõrd erandi kohaselt on tegemist 100% kontrollimati heitega, siis LOÜ tegelikku heidet väljuvates gaasides arvutama ei pea. Teiste saasteallikate kohta metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmise osas oleks tulnud tegelik heide arvutada, kuna tabeli 7 kohaselt ületab lahusti kasutus nimetatud valdkonnad 5 tonni (tabeli 8 kohaselt alla 5 tonni) a osas on saasteallikate 83-3, 84-3 ja 85-3 kohta tabelisse 8 märgitud korrektselt, et tegemist on 100 % kontrollimatu heitmega. Teiste saasteallikate osas metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmisel on kasutatud lahustit üle 15 tonni ja LOÜ heite piirväärtuseks peaks määruse kohaselt olema 50 mg C/Nm3 (KOTKAS on automaatselt genereerinud 75). Tegelikuks heiteks on arvutuslikult saadud 70 mg C/Nm3 (lahusti sisend 73,934 t/a). Uues LHK teostatud arvutuste kohaselt maksimaalse kemikaalide kasutuse korral (lahusti sisend 192,464 t/a) on heite väärtuseks 25,208 Cmg/Nm3. Seega on alust arvata, et a heite arvutamisel on ettevõte teinud vea. Juhitud ettevõtte esindaja tähelepanu asjaolule, et tulevikus lähtutakse heite arvutamisel LHK-s toodud metoodikast. Tabeli 22 kohaselt tuleb OÜ BLRT Rekato püüdeseadme (tsüklon) efektiivsuse kontrolli teostada. Viimaste aastate kontrollide tulemusena on tsükloni efektiivsuseks 16,45%-35,68%. Loa kohaselt projekteeritud puhastusaste 97%. Mõõtmisaruannete kohaselt jääb mõõdetud kiiruse väärtus mõõteriista usaldusväärsest mõõtepiirkonnast allapoole ehk < 5 m/s ning tuginedes väiksemale mõõdetud kiirusele haavelpritskambri tsükloni sisendtorul võib väita, et suhteliselt väike osa kambrist väljaimemist-puhastamist vajavast õhust jõudis tsüklonisse haavelpritskambrist ning ventilaator imes olulise osa õhust puhastusseadme ebatihedustest. Osaliselt sellest tingitult on ka tsükloni efektiivsustegur suhteliselt väike. Tuginedes nimetatud andmetele, ei saa kindlalt väita, et püüdeseadme 5/9

6 efektiivsus küündiks reaalselt projekteeritud tasemele. 8. Käitise vastavus jäätmekäitlusnõuetele aastatel lubatud heitkoguste ületamisi ei olnud. Püüdeseadme (tsüklon) efektiivsust kontrollitakse 1 kord aastas. Mõõtmised näitavad, et tegelik efektiivsus on projekteeritud efektiivsusest madalam. Tsükloni efektiivsus sõltub heitest, mida väiksem heide, seda väiksem efektiivsus aastal koostatud LHK projektis on arvestatud mõõtmistulemustega ning tsükloni efektiivsuseks on välja toodud 20%. Jäätmearuanded a ja a on esitatud. Kõik ettevõtted (OÜ Baltic Premator, OÜ BLRT Rekato, OÜ Wärtsilä BLRT Estonia, AS BLRT ERA, AS Elme ja OÜ Marketex Offshore Constructions) esitavad aruandeid eraldi. Ohtlike jäätmete osas on vormistatud saatekirjad. Teatud jäätmeliikide osas ei vasta kogused saatekirjades toodud kogustega võrreldes jäätmearuandes toodule. AS-i BLRT Grupp esindajatele rõhutatud, et tütarettevõtted peavad olema jäätmearuannete esitamisel hoolikamad ja kajastama kõik tekkivad ja üleantavad jäätmed ka aruandes. Keskkonnainspektsioon teeb ettepaneku kompleksloa muutmise menetluse raames vaadata üle kompleksloaga määratud jäätmenimistu ja lisada jäätmeliike, mille tekkimist on ettevõtete tootmistegevuse tulemusena viimaste aastate jäätmearuannete analüüsi põhjal alust eeldada. Kõigi ettevõtete puhul on viimastel aastatel tekkinud suuremal või vähemal määral jäätmeliike, mida loaga määratud jäätmenimistus ei kajastu. 9. Kütuse kasutamine ja energia tootmine kütuseliikide kaupa Jäätmearuande esitavad kõik ettevõtted eraldi aasta aruanded on õigeaegselt esitatud. Jäätmeid antakse üle jäätmeluba omavatele ettevõtetele. Jäätmearuannete kohaselt käitises tekivad ka pakendijäätmed ning raud ja teras, mida ei ole kehtivas kompleksloas. Kompleksloa muutmise taotluses on need jäätmeliigid välja toodud, seega lisatakse kompleksloasse. Kompleksloa muutmise menetluse raames a ja a osas ei ole ületatud loaga vajab ajakohastamist kasutatavate määratud maagaasi aastast kogust. kütuseliikide nimistu. Diislikütust enam ei kasutata ja kompleksloa muutmise menetluse raames viiakse loast välja. Kasutatud maagaasi kogus ei ületanud lubatud kogust. Kehtiva kompleksloa kohaselt käitises kasutatakse ka diislikütust tootmises, tegelikult diislikütust kasutatakse ainult sisetranspordiks. 10. Energia tarbimine tootmisetappide Keskkonnainspektsioon teeb ettepaneku või kasutusalade kaupa Ettevõte edastas energia tarbimise aruande kompleksloa muutmise menetluse raames kasutusvaldkondade kaupa a ja täpsustada energia tarbimist a osas. Summaarselt ei ole loaga määratud tootmisetappide kaupa vastavalt a elektrienergia tarbimist ületatud (mõningane kuni a ettevõtte poolt esitatud ületamine on toimunud teatud andmetele. tootmisetappide lõikes). 11. Lõhna, vibratsiooni ja müra esinemine ning meetmed häiringu vähendamiseks Kehtiva kompleksloa kohaselt ei ole lõhna ega vibratsiooni osas asjakohane. Kompleksloa kohaselt müra tase olemasolevatel aladel IV kategooria. 6/9

7 12. Pinnase ja põhjavee saastuse seireandmed 13. Loa andjale käitise andmete esitamise viis, sagedus ja ulatus (lisaks eelnimetatule) 14. Avariid, vahejuhtumid ja/või tegevushälbed Lõhna, müra ja vibratsiooni häiringut ei esine. Kompleksloaga ei ole eritingimused määratud. Kehtiva kompleksloa kohaselt tuleb pinnase seire teostada vastavalt vajadusele. Viimati teostatud lähteolukorra aruande koostamise raames. Põhjaveeseire fenoolide, nafta, PAH-ide ja aromaatsete süsivesinike osas tuleb teostada kord 5 aasta jooksul. Viimati on seiret teostatud a, seiretulemused näitasid, et põhjavesi ei ole reostunud. Pinnase seiret teostatakse enne ehitamist, seire teostajaks on Maves AS. Viimane seire oli aastatel. Ettevõte esitas KIKi taotluse jääkreostuse likvideerimise finantseerimiseks. Lisaks punktides 6. ja 7. kirjeldatud andmetele, täiendavate andmete esitamist kehtiva kompleksloaga määratud ei ole. Jäätme- ja õhu aruanded on õigeaegselt esitatud. Väljalasete seire tulemused esitatakse kord kvartalis koos deklaratsioonidega Käitaja sõnul pole viimase korrapärase kontrolli järgselt ( a) avariisid ega vahejuhtumeid esinenud. Keskkonna- ja töötervishoiu alaste õnnetusjuhtumite ennetamiseks on kontsernis välja töötatud integreeritud protseduur nr IP Eriolukorra situatsioonideks valmistumine ja nendele reageerimine, mille alusel on koostatud konkreetsed eriolukorraplaanid igas ettevõttes. Plaanid koosnevad kahest osast: eriolukorra ennetamise plaanist ja eriolukorra situatsioonile reageerimise plaanist. Protseduuri juurutamise ja toimimise eest vastutab tütarettevõtte juht. Lisaks sellele on Vene-Balti Sadamas Keskkonnaministeeriumiga kooskõlastatud sadama reostustõrjeplaan. Pinnase seiret tuleb kehtiva kompleksloa kohaselt teostada vastavalt vajadusele. Järgmine põhjavee saastatuse seire tuleb läbi viia a. Avariisid ei esinenud. 15. Kaebused Keskkonnainspektsioonile on a oktoobrikuus laekunud kaks kaebust seoses tolmu levikuga Kopli 103 kinnistult. Hindamaks võimalikke rikkumisi teostas Keskkonnainspektsioon territooriumile etteteatamata kohapealse kontrolli. Kontrolliga ettevõtte tegevuses rikkumisi ei tuvastatud. 16. Lähteolukorra aruanne Käitise lähteolukorra aruanne on koostatud a ja esitatud Keskkonnaametile. Lähteolukorra aruanne on koostatud aastal. 17. Keskkonnajuhtimissüsteem Kõigis kompleksloas käsitletud ettevõtetes on rakendatud ISO 14001:2015 (auditeeritud a). 7/9

8 Kõigis kompleksloa koosseisu kuuluvates ettevõtetes on rakendatud ISO 14001:2015. Sertifikaat kehtib kuni Käitaja esitatud lisaandmed Kohapealse kontrolli järgselt küsitud käitajalt välja järgmised andmed: 1) Andmed energia tarbimise kohta kompleksloas toodud tootmisetappide ja kasutusalade kaupa a ja a osas; 2) Vee-ettevõtjaga sõlmitud veeleping heitvee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks; 3) Püüdeseadme efektiivsuse kontrolli aruanne. 19. Kontrolli kokkuvõte Korrapärase kontrolli raames võrreldi ettevõte tegevust kehtiva kompleksloaga ja teostati ringkäik käitises. Käitaja on esitanud a ja a osas kõik vajalikud aruanded ja teostanud loaga nõutava seire vajaliku sagedusega. Käitise üldandmed on jäänud samaks, kuid hetkel on käimas kompleksloa muutmise menetlus seoses välisõhu heiteallikate lisandumise ning välisõhku heidetavate saasteainete heitkoguste suurendamisega. Märkused Järelkontrolli vajadus Kuupäev Alustatud väärteomenetlusi Märkused KINNITUS osalejad Keskkonnaamet jätkab kirjaga nr DM algatatud kompleksloa muutmise menetlusega Käitaja edastas kõik vajalikud andmed. Käimasoleva kompleksloa muutmise menetluse raames: 1) viiakse kompleksloasse sisse võrdlused ajakohaste PVT dokumentidega; 2) täiendatakse abimaterjalide ja toorme kasutuse andmeid; 3) täiendatakse heiteallikate nimistut ning suurendatakse välisõhku heidetavate saasteainete heitkoguste; 4) lisatakse puuduolevad sadevee väljalasud ja määratakse sadevee väljalaskudele ohtlike ainete segunemispiirkonnad; 5) määratakse püüdeseadme efektiivsus mõõtetulemustest lähtuvalt; 6) täiendatakse tekkivate jäätmeliikide nimistut; 7) ajakohastatakse kasutavate kütuseliikide nimistut. Osaleja Struktuuriüksus Aadress Telefon Harjumaa büroo Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn, 76 Ametikoht Ees-ja perekonnanimi Allkiri Inspektor Telefon Toomas Luhse Osaleja Struktuuriüksus Aadress Telefon Keskkonnaamet Ametikoht Ees-ja perekonnanimi Allkiri Keskkonnaamet Tatjana Filipjeva Telefon Koostaja/vastutaja Struktuuriüksus Aadress Telefon Harjumaa büroo Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn, 76 Ametikoht Ees-ja perekonnanimi Allkiri Vaneminspektor Telefon Ave Kaskla 8/9

9 9/9

KONTROLLI ARUANNE nr KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA OÜ Linnu Talu Telefon/e-post Kohapealne ülev

KONTROLLI ARUANNE nr KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA OÜ Linnu Talu Telefon/e-post Kohapealne ülev KONTROLLI ARUANNE nr 1038558 KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA-181998 OÜ Linnu Talu Telefon/e-post 501 7500 Kohapealne ülevaatus etteteatamisega Kontrolli kokku leppimise aeg

Rohkem

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-11:05 Aadress Asukoha täp

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-11:05 Aadress Asukoha täp Käitise kontrolli aruanne Nr. 1072238 Kontrolli läbiviimise aeg 11.05.2017 10:00-11:05 Aadress Asukoha täpsustus Eesti, Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik Kompleksloa number Käitaja nimi Käitise

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU 2006. a. määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid lisa 1 Loa registreerimisnumber Loa taotluse registreerimisnumber KESKKONNAKOMPLEKSLUBA Keskkonnalubade

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :23-15:30 Aadress Asukoha täp

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :23-15:30 Aadress Asukoha täp Käitise kontrolli aruanne Nr. 1083638 Kontrolli läbiviimise aeg 30.10.2018 11:23-15:30 Aadress Asukoha täpsustus Eesti, Ida-Viru maakond, Sillamäe linn Kompleksloa number KKL/321724 Käitaja nimi Aktsiaselts

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) Keskkonnaministri 12.11.2013. a määrus nr 66 Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded" Lisa 3 VÄLISÕHU SAASTELUBA (ERISAASTELUBA) Loa taotluse registreerimisnumber

Rohkem

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri 27.12.2016. a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vorm" lisa Loa kehtivusaeg Loa number

Rohkem

Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskkon

Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid Tabel 1. Keskkon Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Loa registreerimisnumber Loa taotluse

Rohkem

Animäe farm 2013.xls

Animäe farm 2013.xls Eeltöö käitise korrapäraseks kontrolliks Lisa 2 osa a Eeltöö käitise korrapäraseks kontrollimiseks Eeltöö tulemused Märkused ja selgitused 1. Käitise andmed KKL/300663 Osaühing Saimre, põhitegevus piimakarjakasvatus.

Rohkem

Column1 Andmed KONTROLLI ARUANDE nr Kompleksloa number L-KKL-PÕ Käitaja nimi Haameri talu Käitise nimi Haameri talu seafarm Käitise teg

Column1 Andmed KONTROLLI ARUANDE nr Kompleksloa number L-KKL-PÕ Käitaja nimi Haameri talu Käitise nimi Haameri talu seafarm Käitise teg Column1 Andmed KONTROLLI ARUANDE nr 1062586 Kompleksloa number L-KKL-PÕ-190559 Käitaja nimi Haameri talu Käitise nimi Haameri talu seafarm Käitise tegevuskoha aadress Viluste küla, Veriora vald, Põlva

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-12:35 Aadress Asukoha täp

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-12:35 Aadress Asukoha täp Käitise kontrolli aruanne Nr. 1078733 Kontrolli läbiviimise aeg 20.03.2018 10:00-12:35 Aadress Asukoha täpsustus Eesti, Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Kõldu küla Kompleksloa number KKL/317159 Käitaja

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Column1 Andmed KONTROLLI ARUANDE nr Kompleksloa number KKL/ Käitaja nimi aktsiaselts Adavere Agro Käitise nimi aktsiaselts Adavere Agro

Column1 Andmed KONTROLLI ARUANDE nr Kompleksloa number KKL/ Käitaja nimi aktsiaselts Adavere Agro Käitise nimi aktsiaselts Adavere Agro Column1 Andmed KONTROLLI ARUANDE nr 1063311 Kompleksloa number KKL/318681 Käitaja nimi aktsiaselts Adavere Agro Käitise nimi aktsiaselts Adavere Agro Käitise tegevuskoha aadress Adavere alevik, Põltsamaa

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Lisa 1. Loa taotluse (ja loa) tabelite täitmine: ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise kuupäev Loa taotluse registreerimisnumber (täidab loa andja) Loa taotluse konfidentsiaalsed osad Märkida siin,

Rohkem

Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/ Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi Fortum Ee

Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/ Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi Fortum Ee Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/317795 1. Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi Fortum Eesti AS 1.2. Registrikood / Isikukood 12114252 2.1.

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus 2012 a. aruanne Tallinn (45)

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus 2012 a. aruanne Tallinn (45) Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus 2012 a. aruanne Tallinn 2012 1 (45) Töö nimetus: Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus: 2012 a. aruanne Töö autorid Erik Teinemaa Marek Maasikmets Katri

Rohkem

EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaar

EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaar EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn......2006 nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaarsete heitkoguste vähendamise riikliku programmi aastateks

Rohkem

KESKKONNAKOMPLEKSLUBA

KESKKONNAKOMPLEKSLUBA KESKKONNAKOMPLEKSLUBA Loa registreerimisnumber 180684 Loa taotluse registreerimisnumber 29.10.2007.a nr 39-12-4/51899 Keskkonnalubade Infosüsteemi (KLIS) registrinumber L.KKL.RA - 180684 1.1. Ärinimi/Nimi

Rohkem

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc Õhukvaliteedi hindamine Eestis kehtestatud tsoonides Tallinn 2005 Lepingu nr: K-13-2-2005/28 Tööde algus: 01.01.2005 Tööde lõpp: 31.12.2005 Enn Otsa Juhatuse esimees Margus Kört Juhatuse liige Erik Teinemaa

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Objekti kontrollimise protokoll Nr OKP Nr Kontrolli koostamise aeg :00-12:30 HOONE Aadress Ehitusregistri tunnus Asukoh

Objekti kontrollimise protokoll Nr OKP Nr Kontrolli koostamise aeg :00-12:30 HOONE Aadress Ehitusregistri tunnus Asukoh OKP Nr. 1003906 Kontrolli koostamise aeg 08.04.2010 11:00-12:30 HOONE Aadress Ehitusregistri tunnus Asukoha täpsustus / marsruut X=6459491, Y=595690 KOORDINAADID Punkt Ala Viljandi maakond, Paistu vald,

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon 1 25.03.2019 www.klab.ee Pädevuskatsete programm 2019 1 (6) 1. SISSEJUHATUS Katselaborite tehnilise kompetentsi hindamise

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium

Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste Eesti riiklik jaotuskava aastateks 2005 2007 Tallinn Mai 2004 KOKKUVÕTE Käesolev dokument ja selle lisad moodustavad Eesti kasvuhoonegaaside

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Keskkonnaministri …

Keskkonnaministri … Keskkonnaministri 11.07.2012 määruse nr 25 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/ Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi Fortum Ee

Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/ Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi Fortum Ee Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/318381 1. Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi Fortum Eesti AS 1.2. Registrikood / Isikukood 12114252 2.1.

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Microsoft Word - KKL_Nordic_Tsement_muudetud_sept_2014.docx

Microsoft Word - KKL_Nordic_Tsement_muudetud_sept_2014.docx Keskkonnaministri 19. juuni 2013.a määrus nr 36 Keskkonnakompleksloa taotluse ja selle vormid ning keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja vorm" Lisa KINNITATUD Keskkonnaameti Viru Regiooni juhataja

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Microsoft Word - EAKJ21e

Microsoft Word - EAKJ21e KASVUHOONEGAASIDE HEITKOGUSTE TÕENDAJA HINDAMISE JUHEND THE CONDUCT OF ASSESSMENT OF A GHG VERIFIER EAK J21-2017 Tallinn 2017 2/10 Autorlus ja põhimõtted Käesolev juhenddokument on koostatud Eesti Akrediteerimiskeskuse

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Microsoft Word - Juhend

Microsoft Word - Juhend PRÜGILASSE JÄÄTMETE VASTUVÕTMISE KRITEERIUMID JA KORD Juhised jäätmete prügilakõlblikkuse hindamiseks SISUKORD 1 Eessõna... 4 2 Õiguslik taust... 5 3 Jäätmete liigitamine... 6 3.1 Ohtlike jäätmete määratlemise

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem