E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt"

Väljavõte

1 E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga

2 Sisukord 1. Oluline... 3 Ohutus... 3 Toote hooldamine... 4 Keskkonna kaitsmine... 4 Vastavus... 4 Abi ja tugi... 5 Avatud lähtekoodiga tarkvara Teie toode... 5 Peaseade... 5 Kaugjuhtimispult... 6 Juhtmeta ruumilised kõlarid... 7 Juhtmeta subwoofer... 8 Ühendused Ühendamine ja seadistamine Peaseadmega ühendamine Võrgu seadistamine Kõlarite laadimine Manuaalne sidumine peaseadmega...11 Kõlarite paigutamine...11 Televiisoriga ühendamine...12 Heli ühendamine teistest seadmetest...13 Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI Toote kasutamine Helitugevuse muutmine...18 Heli valimine...18 Taasesitamine MP3 mängijast Taasesitamine USB seadmelt Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu Bluetooth ühendus läbi NFC ühenduse Automaatne puhkerežiim Ekraani heleduse kohandamine Tehaseseadistuste taastamine EasyLink funktsiooni seadistamine (HDMI-CEC kontroll) Tarkvara uuendamine Tarkvara versiooni kontrollimine Tarkvara uuendamine interneti kaudu Tarkvara uuendamine USB kaudu Tehnilised andmed Probleemide lahendamine Google Cast ja Spotify Connect Seadme ühendamine võrguga...15 Muusika striiming sellesse seadmesse...15 Rakenduse peamenüüs liikumine Ruumiline kalibreerimine Samm 1: kuulamistsooni kalibreerimine...17 Samm 2: ruumilise kõlari asukoha kalibreerimine

3 1. Oluline Lugege enne selle toote kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti. Ohutus Elektrilöögi või tulekahju oht! y Enne ühenduste loomist või muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust eemaldatud. y Toode ei tohi kokku puutuda vihma ega veega. Ärge kunagi asetage SoundBari lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske SoundBari enne selle kasutamist kontrollida. y Ärge kunagi asetage toodet lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. y Ärge kunagi asetage esemeid toote ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse. y Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla. y Patareisid (patareipakki või paigaldatud patareisid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte nagu päikesekiirgus, leegid või muu sarnane. y Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti. y Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates. y Lühise või tulekahju oht! y Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme taga või all. y Enne toote vooluvõrku ühendamist kontrollige, et voolunäitajad oleksid vastavuses näitajatega, mis on trükitud toote taha või alla. Ärge kunagi ühendage toodet vooluvõrku, kui pinge on erinev. Vigastuste või seadme kahjustumise oht! y Ärge kunagi asetage toodet ega teisi objekte voolujuhtmele või teistele elektroonilistele seadmetele. y Kui toodet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate. y Mõned selle toote osad võivad olla tehtud klaasist. Olge ettevaatlik, et vältida vigastusi ja kahjustusi. Ülekuumenemise oht! y Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid. Keskkonna saastamise oht! y Ärge kasutage koos erinevaid patareisid (vanu ja uusi ega süsinik ja alkaline jne). y Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage vaid sama tüüpi patareidega. y Eemaldage patareid, kui need on tühjad või kui te ei planeeri kaugjuhtimispulti kasutada pikema ajaperioodi vältel. y Patareid sisaldavad keemilisi aineid, need tuleks õigesti ära visata. Patareide neelamise oht! y Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatusest väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused. y Kui kahtlustate, et patarei on alla neelatud, siis kutsuge kohe arstiabi. 3

4 ... Oluline y Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste käeulatusest väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud. y Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatusest väljas ning võtke tootjaga ühendust. See tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL. See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel puudub kaitsev maandus. Toote hooldamine y Kasutage toote puhastamiseks (nt kõlaririide sisse jäänud tolmu või mustuse eemaldamiseks) vaid mikrokiududest riiet. Ärge kasutage puhastusvahendeid, et puhastada puidust paneele ja kõlaririiet. y Puhastage nahast käepidemeid kergelt niiske pehme lapiga, mis on kastetud naha puhastamise lahusesse. Seejärel pühkige nahka kuiva puhta riidega. y Puust paneelide ja nahast käepidemete värv ja muster võib erinevatel seadmetel erineda, kuna need on tehtud naturaalsetest materjalidest. Keskkonna kaitsmine Vana toote ja patarei ära viskamine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. See tähis näitab, et seade sisaldab Euroopa direktiivile 2013/56/EL vastavat sisseehitatud taaslaetavat patareid, mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas. Soovitame seade viia ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse, et sisseehitatud patarei eemaldada. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektroonikaseadmete ning patareide kogumise kohta. Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet ega sisseehitatud patareid hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadme ja sisseehitatud patarei hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Vastavus 0560 Seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele. Käesolevaga kinnitab Gibson Innovations, et see toode on vastavuses oluliste direktiivi 1999/5/EK nõuetega ja teiste asjakohaste sätetega. Vastavuse Deklaratsiooni (Declaration of Conformity) koopia on kättesaadav aadressil 4

5 ... Oluline 2. Teie toode Abi ja tugi Pakume täielikku tuge internetis. Külastage meie veebilehekülge aadressil et: y laadida alla täielik kasutusjuhend ja Kiire Alustamise Juhend y vaadata videoõpetusi (saadaval vaid valitud mudelite jaoks) y leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele y saata meile küsimus y suhelda meie esindajatega Järgige veebileheküljel olevaid instruktsioone, et valida oma keel ning seejärel sisestage oma toote mudeli number. Te saate kontakteeruda ka oma riigi klienditeeninduskeskusega. Enne kui klienditeeninduskeskusega kontakteerute, kirjutage üles mudeli number ja seerianumber, mille leiate oma toote alt või tagant. Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis aadressil Peaseade Selle toote peaseade koosneb vasakpoolsest ja parempoolsest põhikõlarist. Parempoolne põhikõlar Avatud lähtekoodiga tarkvara See toode sisaldab tarkvara, mis on litsentseeritud avatud lähtekoodina. Litsentsi teksti jaoks vaadake oma toote kasutusjuhendit aadressil support. Gibson Innovations Limited pakub käesolevaga soovi korral lähtekoodi täieliku koopia. See pakkumine kehtib kuni kolm aastat pärast toote ostmist. Lähtekoodi koopia omandamiseks kirjutage aadressile Kui te ei soovi kasutada e-posti või kui te ei saa kinnitust ühe nädala jooksul pärast postitust sellele e-posti aadressile, saatke tavakiri aadressile "Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong". 1. Ekraanipaneel 2. Bluetooth režiimi lülitamine (vaid peaseade). 3. +/ (Helitugevus) Helitugevuse suurendamine või vähendamine. 4. Kõikide allikate vahel lülitamine. 5. y Selle seadme sisse lülitamine. y Selle seadme ECO puhkerežiimi lülitamine, kui see seade ei ole võrguga ühendatud. y Selle seadme võrgu puhkerežimi lülitamine, kui see seade on võrguga ühendatud. 6. NFC tag 5

6 ... Teie toode 7. Punane/valge/oranž LED Punane LED y Süttib, kui see seade on ECO puhkerežiimis (ei ole võrguga ühendatud). Valge LED y Vilgub, kui seade ei ole võrguga ühendatud või kui ühendamisel tekkis viga. y Süttib, kui seade on võrguga ühendatud või kui seade on võrgu puhkerežiimis (on võrguga ühendatud). Oranž LED y Süttib, kui tarkvarauuendus on saadaval. y Vilgub, kui tarkvara uuendamine ebaõnnestub. Kaugjuhtimispult See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimispuldist. 1. y Selle seadme sisse lülitamine. y Selle seadme ECO puhkerežiimi lülitamine, kui see seade ei ole võrguga ühendatud. y Selle seadme võrgu puhkerežimi lülitamine, kui see seade on võrguga ühendatud. y Võrgu staatuse vaates: vajutage ja hoidke, et lülitada seade ECO puhkerežiimi. 6

7 ... Teie toode 2. Allika valimise nupud y HDMI ARC: lülitumine HDMI ARC ühendusele. y HDMI 1: lülitumine HDMI 1 ühendusele. y HDMI 2: lülitumine HDMI 2 ühendusele. y COAX: lülitumine koaksiaalsele ühendusele. y OPTICAL: lülitumine optilisele ühendusele. y AUDIO IN: lülitumine MP3 ühendusele (3.5mm pesa). y USB: lülitumine USB režiimi. y : lülitumine Bluetooth režiimi (vaid peaseadme puhul). y SOURCE: selle toote jaoks sisendallika valimine. Või Spotify Premium kasutajate jaoks: kiirelt Spotify Connect taasesitamise jätkamine. 3. / Eelmise või järgmise loo juurde liikumine (USB/ Bluetooth/online muusika striimingu jaoks). 4. Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine (USB/Bluetooth/online muusika striimingu jaoks). 5. BASS +/ Bassi (madalad helid) suurendamine või vähendamine peaseadmel. 6. Helitugevuse kohandamine y +/ : Helitugevuse suurendamine või vähendamine. y : Heli vaigistamine või taastamine. 7. Helirežiimi valik SMART: Automaatne helirežiimi valimine, mis sobib teie video või muusikaga. MUSIC: Stereo helirežiimi valimine. VOICE: Selge hääle helirežiimi või CLOSE TO ME (minu lähedal) helirežiimi valimine. MOVIE: Ruumilise helirežiimi valimine. 8. REAR VOL. +/ Vajutage, et juhtmeta ruumiliste kõlarite helitugevust suurendada või vähendada (toimib vaid siis, kui ruumilised kõlarid on juhtmeta ühenduse kaudu peaseadmega ühendatud või SOD režiim on sisse lülitatud). 9. AUDIO SYNC +/ Heliviivituse suurendamine või vähendamine. 10. NIGHT Öörežiimi sisse või välja lülitamine. 11. CALIBRATION y Vajutage ja hoidke, et käivitada kuulamistsooni kalibreerimine. y Vajutage kolm korda, et käivitada juhtmeta ruumiliste kõlarite asukoha kalibreerimine. 12. AUTO VOL. Automaatse helitugevuse sisse ja välja lülitamine. 13. DIM Selle toote ekraanipaneeli heleduse kohandamine. 14. TREBLE +/ Tämbri (kõrged helid) suurendamine või vähendamine peaseadmel. Juhtmeta ruumilised kõlarid Seadmel on kaasas 2 juhtmeta ruumilist kõlarit. * Joonisel on kuvatud mõlema ruumilise kõlari ülevaade. 1. Kõlari LED indikaator y Vilgub vaheldumisi punaselt ja oranžilt, kui ruumiline kõlar ei ole juhtmeta ühenduse abil peaseadmega ühendatud. y Süttib valgelt, kui ruumiline kõlar on juhtmeta ühenduse abil peaseadmega ühendatud või kui seadme patarei on täis või on sellel voolu järel rohkem kui 30%. 7

8 ... Teie toode y Süttib punaselt, kui seadme patareil on voolu järel vähem kui 30%. y Vilgub punaselt, kui seadme patareil on voolu järel vähem kui 10%. y Süttib oranžilt, kui ruumilist kõlarit laetakse (vaid siis, kui ruumiline kõlar on peaseadme küljes). 2. y Vajutage, et ruumiline kõlar sisse lülitada, kui see on automaatselt puhkerežiimi läinud. y Vajutage ja hoidke, et ruumiline kõlar puhkerežiimi lülitada. 3. nupp/led y Vajutage, et ruumiline kõlar Bluetooth režiimi lülitada. y LED vilgub, kui lülitate ruumilise kõlari Bluetooth režiimi ning ühtegi Bluetooth seadet ei ole ühendatud. y LED süttib, kui lülitate ruumilise kõlari Bluetooth režiimi ning mõni Bluetooth seade on ühendatud. 4. SOD nupp/led y Vajutage, et ruumiline kõlar SOD (surround on demand ruumilisus nõudmisel) režiimi lülitada. y LED süttib, kui lülitate ruumilise kõlari SOD režiimi. 5. RESET Kui ruumiline kõlar ei vasta, siis vajutage nõelaga ja hoidke 5 sekundit, et taastada ruumilise kõlari vaikimisi seadistused. Juhtmeta subwoofer Sellel seadmel on juhtmeta subwoofer. 1. Subwooferi indikaator y Vilgub, kui subwoofer pole ühendatud või seda ühendatakse peaseadmega. y Süttib, kui ühendamine peaseadmega õnnestub. y Kustub, kui subwoofer läheb puhkerežimi või juhtmeta ühendus on 4 minutit kastkestatud. 2. CONNECT (ühendamine) Vajutage, et siseneda subwooferi ühendamise režiimi. 3. AC MAINS~ Pesa vooluvõrguga ühendamiseks. y Kui vajutate nupule ruumilisel kõlaril, siis ühendub see peaseadme küljest lahti (või lülitub SOD režiim välja). 8

9 ... Teie toode Ühendused See peatükk annab ülevaate teie seadme ühenduspesadest. Vasakpoolsel põhikõlaril 1. TO R SPEAKER Pesa parempoolse põhikõlariga ühendamiseks komplektisoleva DIN kaabli abil. 2. AC MAINS~ Pesa vooluvõrguga ühendamiseks. Parempoolsel põhikõlaril 4. ETHERNET Pesa püsiühenduse modemi või ruuteri ethernet pordiga ühendamiseks. 5. HDMI IN 1 Pesa digitaalse seadme HDMI väljundpesaga ühendamiseks. 6. RESET Kui ruumiline kõlar ei vasta, siis vajutage nõelaga ja hoidke 5 sekundit, et taastada ruumilise kõlari vaikimisi seadistused. 7. HDMI IN 2 Pesa digitaalse seadme HDMI väljundpesaga ühendamiseks. 8. TO TV - HDMI OUT (ARC) Pesa televiisori HDMI (ARC) sisendpesaga ühendamiseks. 9. TO L SPEAKER Pesa vasakpoolse põhikõlariga ühendamiseks komplektisoleva DIN kaabli abil. 10. AUDIO IN Heli sisendpesa AUDIO IN või AUX allika ühendamiseks (vajutades korduvalt nupule AUDIO IN kaugjuhtimispuldil). 1. COAX Pesa televiisori või teiste seadmete koaksiaalse heliväljundiga ühendamiseks. 2. OPTICAL Pesa televiisori või digitaalseadmete optilise heliväljundiga ühendamiseks. 3. USB y Pesa USB mäluseadmega ühendamiseks, et muusikat kuulata. y Selle toote tarkvara uuendamine. 9

10 3. Ühendamine ja seadistamine See peatükk aitab teil luua ühendusi selle seadme ja televiisori/teiste seadmete vahel ning seejärel selle seadistada. Lisainformatsiooni saamiseks selle seadme põhiühenduste ja lisatarvikute kohta vaadake Kiire Alustamise Juhendit (Quick Start Guide). y Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas. y Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud. Peaseadmega ühendamine Kasutage komplektisolevat DIN kaablit, et ühendada vasakpoolne põhikõlar parempoolse põhikõlariga ning tekitada nii peaseade. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks Kiire Alustamise Juhendit (Quick Start Guide). Selle toote ekraanipaneelil kuvatakse SETUP (seadistamine). Parempoolsel põhikõlaril olev valge LED vilgub. y Võrgu seadistamise alustamiseks vaadake peatükki Google Cast ja Spotify Connect. y Võrgu seadistamise vahele jätmiseks valige mõni teine heli sisendallikas. Kõlarite laadimine Kui juhtmeta ruumiline kõlar ei ole peaseadme küljes, siis kuvatakse selle patarei laetuse taset juhtmeta kõlari peal oleval LED indikaatoril. y Põleb valgelt: patarei on täis või on sellel voolu järel rohkem kui 30%. y Põleb punaselt: patarei hakkab tühjaks saama (vähem kui 30% alles) y Vilgub punaselt: patarei on kohe tühi (vähem kui 10% alles) Ettevaatust y Kui lülitate komplektisoleva DIN kaabli peaseadme ühenduspesadesse, siis toote vigastuste vältimiseks veenduge, et ühendate selle õiget pidi. Võrgu seadistamine Kui see seade lülitatakse esimest korda sisse või kui võrk ei ole seadistatud, siis palutakse teil võrk seadistada, et saaksite striimida muusikat online muusika äppidest. 1. Kinnitage oma vasakpoolne ja parempoolne juhtmeta kõlar peaseadme külge (vasakpoolse ja parempoolse põhikõlari), et neid laadida. 2. Lülitage peaseade sisse. Laadimise ajal on juhtmeta kõlarite LED indikaatorid oranžid. Kui juhtmeta kõlarid on laetud, kustub oranž LED indikaator. y Kõlarite täielikult täis laadimine võib võtta aega kuni 3 tundi. 10

11 ... Ühendamine ja seadistamine Manuaalne sidumine peaseadmega Juhtmeta subwoofer ja kõlarid ühenduvad juhtmeta ühenduse kaudu automaatselt peaseadmega (vasakpoolse ja parempoolse põhikõlariga), kui lülitate peaseadme, kõlarid ja subwooferi sisse. Kui te ei kuule juhtmeta kõlaritest ja subwooferist heli, siis looge ühendus käsitsi. 1. Kinnitage juhtmeta ruumilised kõlarid peaseadme külge. 2. Lülitage peaseade ja subwoofer sisse. 3. Ühendamise režiimi sisenemiseks vajutage nupule CONNECT (ühendamine) subwooferil. Subwooferil olev indikaator vilgub kiirelt. 4. HDMI ARC režimis olles (vajutage nupule HDMI ARC) vajutage kaugjuhtimispuldil kuue sekundi jooksul kaks korda nupule, üks kord nupule Volume + ning seejärel hoidke all nuppu BASS +. Kui ühendus õnnestub, siis süttib subwooferil olev indikaator põlema. Kui ühendus ei õnnestu, siis vilgub subwooferil olev indikaator aeglaselt. 5. Kui ühendus ei õnnestu, siis korrake ülalmainitud samme. y Kui te ei kuule heli peaseadme küljest lahti ühendatud (või LED indikaator juhtmeta ruumiliste kõlarite peal vilgub vaheldumisi punaselt ja oranžilt) juhtmeta ruumilistest kõlaritest, siis kinnitage need taas peaseadme külge ning ühendage siis lahti, et luua juhtmeta ühendus peaseadmega. Kõlarite paigutamine Parima heli saamiseks pöörake kõik kõlarid oma istumiskoha poole ning asetage need oma kõrva kõrgusele (kui istute). y Ruumilise heli kvaliteet sõltub mitmest faktorist: ruumi kuju ja suurus, seina ja lae materjal, aknad ja paageldavad pinnad, kõlarite akustika. Eksperimenteerige kõlaritega, et leida parim paigutus. Järgige neid üldisi instruktsioone ning seejärel paigutage oma kõlarid. 1. Istumiskoht: See on teie kuulamispiirkonna keskus. 2. Asetage peaseade (vasakpoolne ja parempoolne põhikõlar) otse istumiskoha ette. 3. L/R ruumilised kõlarid (vasakpoolne/parempoolne): Asetage oma tagumised ruumilised kõlarid oma istumiskoha vasakule ja paremale poolele, kas istumiskohaga samale joonele või sellest kergelt tahapoole. 11

12 ... Ühendamine ja seadistamine 4. SUBWOOFER (subwoofer): Asetage subwoofer vähemalt 1 meetri kaugusele televiisorist. Jätke subwooferi ja seina vahele vähemalt 10 cm vaba ruumi. y Mõne televiisori mudeli puhul on vaja aktiveerida välise kõlari väljund televiisori seadistuste menüüst (lisainformatsiooniks vaadake televiisori kasutusjuhendit). Ruumiliste kõlarite kinnitamine peaseadme külge Te saate oma eemaldatavad kõlarid kinnitada ka peaseadme külge, näiteks kui vaatate telesaateid või uudiseid. Televiisoriga ühendamine Ühendage oma seade televiisoriga. Te saate televiisori heli läbi läbi selle seadme kõlarite kuulata. Valik 1: Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu Parima kvaliteediga heli Teie seade toetab HDMI versiooni, millel on Audio Return Channel (ARC). Kui teie televiisoril on HDMI ARC tugi, siis saate kuulata televiisori heli läbi selle seadme, kasutades vaid ühte HDMI kaablit. Mida te vajate? y Ühte kiiret (High Speed) HDMI kaablit. y Televiisorit, millel on HDMI ARC ja HDMI-CEC tugi (lisainformatsiooniks vaadake televiisori kasutusjuhendit). 1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage HDMI OUT (ARC) pesa sellel seadmel HDMI ARC pesaga televiisoril. y HDMI ARC ühenduspesa televiisoril võib olla tähistatud erinevalt. Televiisori ühenduspesade kohta lugege televiisori kasutusjuhendist. 2. Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC. y HDMI-CEC probleemide korral lugege televiisori kasutusjuhendit, et veenduda, et HDMI-CEC ühendus on korrektselt tehtud. Vajadusel võtke ühendust televiisori tootjaga. 3. Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule HDMI ARC, et aktiveerida HDMI ARC ühendus. y 100%-list ühilduvust kõikide HDMI-CEC seadmetega ei garanteerita. y Kui teie televiisor ei ole HDMI ARC toega, siis ühendage helikaabel, et kuulata televiisori heli läbi selle seadme kõlarite. Valik 2: Heli ühendamine optilise kaabli kaudu Parima kvaliteediga heli 12

13 ... Ühendamine ja seadistamine 1. Kasutades optilist kaablit, ühendage seadme OPTICAL pesa optilise väljundpesaga televiisoril. y Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse televiisoril kasutada ka tähiseid OPTICAL OUT, SPDIF või SPDIF OUT. 2. Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule OPTICAL, et aktiveerida optilise kaabli ühendus. Valik 3: Heli ühendamine koaksiaalse kaabli kaudu Parima kvaliteediga heli 1. Kasutades koaksiaalset kaablit, ühendage seadme COAXIAL pesa koaksiaalse väljundpesaga televiisoril. y Digitaalse koaksiaalse kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse televiisoril kasutada ka tähiseid COAXIAL/DIGITAL OUT või DIGITAL AUDIO OUT. 2. Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule COAX, et aktiveerida koaksiaalse kaabli ühendus. Valik 4: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite Tavalise kvaliteediga heli 1. Kasutades analoogset kaablit, ühendage seadme AUDIO IN (3.5 mm) pesad analoogsete väljundpesadega (punane ja valge) televiisoril. y Analoogsete heliväljundpesade tähistamiseks võidakse televiisoril kasutada ka tähist AUDIO OUT. 2. Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule AUDIO IN, et aktiveerida analoogsete helikaablite ühendus. Seadme ekraanipaneelil kuvatakse AUX. Heli ühendamine teistest seadmetest Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik kuulata teiste elektroonikaseadmete heli läbi selle seadme. Valik 1: Heli ühendamine optilise kaabli kaudu Parima kvaliteediga heli 1. Kasutades optilist kaablit, ühendage seadme OPTICAL pesa optilise väljundpesaga välisel seadmel. y Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse välisel seadmel kasutada ka tähiseid OPTICAL OUT, SPDIF või SPDIF OUT. 2. Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule OPTICAL, et aktiveerida optilise kaabli ühendus. 13

14 ... Ühendamine ja seadistamine Valik 2: Heli ühendamine koaksiaalse kaabli kaudu Parima kvaliteediga heli 1. Kasutades koaksiaalset kaablit, ühendage seadme COAXIAL pesa koaksiaalse väljundpesaga välisel seadmel. y Digitaalse koaksiaalse kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse välisel seadmel kasutada ka tähiseid COAXIAL/DIGITAL OUT või DIGITAL AUDIO OUT. 2. Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule COAX, et aktiveerida koaksiaalse kaabli ühendus. Valik 3: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI Kasutage ühte HDMI ühendust, et ühendada oma seade digiboksi, DVD/Blu-ray mängija või mängukonsooliga. Kui ühendate seadmed nii ning taasesitate faile või mängite mänge, siis: y video taasesitatakse automaatselt teie televiisoris ning y heli taasesitatakse automaatselt läbi teie seadme. 1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage HDMI OUT pesa digitaalsel seadmel HDMI IN 1/2 pesaga teie seadmel. 2. Ühendage oma seade televiisoriga läbi HDMI OUT (ARC) ühenduse. y Kui televiisoril puudub HDMI CEC tugi, siis valige oma televiisoril korrektne videosisend. 3. Lülitage ühendatud seadmel sisse HDMI-CEC. y Televiisori HDMI-CEC probleemide korral vaadake televiisori kasutusjuhendit ja veenduge, et HDMI-CEC seadistus on korrektselt tehtud, või kontakteeruge vajadusel televiisori tootjaga. 4. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule HDMI IN 1/2, et aktiveerida HDMI IN 1/2 ühendus. Tavalise kvaliteediga heli 1. Kasutades analoogset kaablit, ühendage seadme AUDIO IN (3.5 mm) pesad analoogsete väljundpesadega (punane ja valge) välisel seadmel. y Analoogsete heliväljundpesade tähistamiseks võidakse välisel seadmel kasutada ka tähist AUDIO OUT. 2. Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule AUDIO IN, et aktiveerida analoogsete helikaablite ühendus. Seadme ekraanipaneelil kuvatakse AUX. 14

15 4. Google Cast ja Spotify Connect Selle seadme kõlarite kaudu on teil võimalik kuulata muusikat, mis on pärit järgnevatelt online muusika teenustepakkujatelt: y Google Cast toega rakendused y Spotify Connect Mida te vajate? y Nutitelefoni/tahvelarvutit, millel on Android 4.3 või uuem; iphone i/ipadi, millel on ios 8.0 või uuem. y Google Play st või ios App Store st alla laetud Philips HCWeSet rakendust. y Ruuterit. y Võrgukaablit (juhtmega ühenduse jaoks). y Kui seade ühendab võrguga, siis seadme valge LED tuli vilgub. y Kui seade on võrguga ühendatud, siis seadme valge LED tuli süttib. y Aktsepteerige võrgu seadistamise ajal Google teenus ja privaatsuse leping, et aktiveerida Google Cast toega rakendused. y Kui võrguga ühendamine ebaõnnestub võrgu seadistamise ajal, järgige ekraanil olevaid juhendeid, et uuesti proovida. Seadme ühendamine võrguga Google Cast ja Spotify Connect teenuste kasutamiseks on teil vaja seadistada võrguühendus, et see seade võrguga ühendada. Enne kui alustate y Veenduge, et see toode ja teie mobiilne seade on ühendatud samasse võrku. y Juhtmega ühenduse puhul olete ühendanud võrgukaabli selle seadme LAN pesaga ja ruuteriga. y Juhtmeta ühenduse jaoks on sellel seadmel sisseehitatud Wi-Fi. 1. Käivitage oma mobiilses seadmes Philips HCWeSet rakendus. 2. Seadistamise lõpuni viimiseks järgige ekraanil olevaid juhendeid. y Valige esimesel seadistamise lehel Setup New Speaker (seadista uus kõlar), et alustada seadistamist. y ios seadmete kasutajatele: kui teile pakutakse, minge ios seadme Wi-Fi nimekirja, et valida see seade, ning seejärel naaske rakendusse, et jätkata võrgu seadistamist. Muusika striiming sellesse seadmesse Pärast edukat võrgu seadistamist on teil võimalik kanda muusikat üle online Google Cast ja Spotify Connect teenustest sellesse seadmesse. 1. Käivitage oma mobiilses seadmes Philips HCWeSet rakendus. 2. Minge rakenduse avalehele. Avalehel kuvatakse Google Cast toega rakendused ja Spotify rakendus. 3. Vajutage muusikateenuse ikoonil ja alustage muusika taasesitamist. y Kui muusika rakendus on juba teie mobiilsele seadmele paigaldatud, siis see käivitatakse. y Kui muusika rakendust ei ole teie mobiilsele seadmele paigaldatud, siis suunatakse teid Google Play sse või ios App Store i seda paigaldama. y Selleks, et saada informatsiooni Google Cast ja Spotify Connect muusikateenuste kasutamise kohta, vaadake peatükki Rakenduse peamenüüs liikumine. Muusikat hakatakse automaatselt üle kandma sellesse seadmesse. 15

16 ... Google Cast ja Spotify Connect y Pärast võrgu seadistamist on teil võimalik Google Cast toega rakendusi (nagu näiteks Google Play Music, TuneIn Radio jne) või Spotify rakendus otse käivitada, et alustada muusika ülekandmist sellesse seadmesse. y Spotify Connect kasutamiseks on vajalik Spotify Premium kasutaja. y Kui tuvastatakse tarkvara uuendus, süttib parempoolsel põhikõlaril oranž LED tuli. Rakenduse peamenüüs liikumine 1. Käivitage oma mobiilses seadmes Philips HCWeSet rakendus. 2. Minge rakenduse avalehele. 3. Vajutage ikooni, et siseneda menüüvalikutesse, kus on järgmised funktsioonid: y My Speakers (minu kõlarid) valiku kaudu saate uuendada selle seadme tarkvara versiooni ja taastada selle seadme tehaseseadistused jne. y Google Cast rakenduse kasutama õppimine. y Spotify Connect rakenduse kasutama õppimine. y Ligipääs juriidilisele info ja teatele. y Ligipääs klienditeenindusele. 5. Ruumiline kalibreerimine Ruumilist kalibreerimist kasutatakse, et saavutada järgmine mugavus. Samal ajal optimeerib see ruumilise heli kogemust. y Vabadus asetada vasakpoolset ja parempoolset kõlarit (ruumilist) oma vajadustele vastavalt. y Automaatne eemaldatavate kõlarite (ruumiliste) tasakaalustamine vastavalt oma istumiskohale. Ruumiline kalibreerimine hõlmab kahte sammu. y Samm 1: kuulamistsooni kalibreerimine y Samm 2: ruumilise kõlari asukoha kalibreerimine Millal kalibreerida y Kui teostate ruumilist kalibreerimist esimest korda, siis teostage Samm 1 ja Samm 2 järjekorras. y Kui muudate oma istumiskeskust, siis teostage Samm 1 ja Samm 2 järjekorras. y Kui tõstate juhtmeta ruumiliseid kõlareid ümber, siis teostage vaid Samm 2 (võite Sammu 1 vahele jätta). Enne kui alustate y Veenduge, et ruum on võrdlemisi vaikne. y Veenduge, et vasakpoolse ja parempoolse põhikõlari vahel ei oleks takistusi. y Pöörake juhtmeta ruumilised kõlarid peaseadme poole. y Veenduge, et peaseade ja juhtmeta ruumilised kõlarid täielikult näevad üksteist ning nende vahel ei ole takistusi. y Miinimumkaugus vasakpoolse ja parempoolse põhikõlari vahel on 0.8m (2.6 ), maksimumkaugus on 3m (20 ). y Miinimumkaugus juhtmeta ruumiliste kõlarite ning peaseadme vahel on 0.8m (2.6 ), maksimumkaugus on 6m (10 ). 16

17 ... Ruumiline kalibreerimine Samm 1: kuulamistsooni kalibreerimine See samm on mõeldud ruumilise kuulamiskogemuse optimeerimiseks läbi teie istumiskoha. 1. Asetage juhtmeta ruumilised kõlarid kahele istumiskohale, mida kõige rohkem eelistate (näiteks diivani peal). y Veenduge, et juhtmeta ruumilised kõlarid on juhtmeta ühenduse kaudu peaseadmega ühendatud (vajutage nupule SOD juhtmeta kõlaril). Samm 2: ruumilise kõlari asukoha kalibreerimine See samm on mõeldud ruumilise kuulamiskogemuse optimeerimiseks läbi juhtmeta ruumiliste kõlarite asukoha. 1. Asetage juhtmeta ruumilised kõlarid kohale, mida kõige rohkem eelistate. y Veenduge, et juhtmeta ruumilised kõlarid on juhtmeta ühenduse kaudu peaseadmega ühendatud (vajutage nupule SOD juhtmeta kõlaril). 2. Vajutage kaugjuhtimispuldil ja hoidke kolm sekundit nuppu CALIBRATION, et alustada kalibreerimisega. Ekraanile kuvatakse ZONE (tsoon). Te kuulete juhemta ruumilistest kõlaritest kalibreerimistoone. 3. Oodake, kuni kalibreerimistoonid lõppevad. Ekraanile kuvatakse -> SPEAKER (kõlar). 4. Seejärel jätkake Sammuga 2 (ruumilise kõlari asukoha kalibreerimine), et lõpetada ja salvestada uued seadistused. 2. Vajutage kaugjuhtimispuldil ühe korra nupule CALIBRATION, et alustada kalibreerimisega. y Vajutage kolm korda nupule CALIBRATION, et kalibreerimisega alustada, kui tõstate juhtmeta ruumilised kõlarid ümber ning jätate Sammu 1 (kuulamistsooni kalibreerimine) vahele pärast seda, kui olete eelnevalt ruumilise kalibreerimise teostanud. Te kuulete juhtmeta ruumilistest kõlaritest kalibreerimistoone. 3. Oodake, kuni kalibreerimistoonid lõppevad. Kui kalibreerimine õnnestub, kuvatakse ekraanile DONE (valmis). Uued seadistused on salvestatud. 17

18 ... Ruumiline kalibreerimine 6. Toote kasutamine y Ruumiline kalibreerimine kestab umbes 3 minutit. y Ruumilise heli parandus on vaid siis märgatav, kui juhtmeta ruumilised kõlarid on valesti paigutatud või teie poolt taasesitatavas muusikas on tugev ruumiline efekt. y Kui juhtmeta ruumilised kõlarid lähevad asukoha muutmise ajal vahetusse, kuvatakse kalibreerimise ajal mõneks sekundiks L <-> R. Seejärel kalibreerimine lõppeb. y Te võite kalibreerimise ajal vajutada nupule CALIBRATION, et kalibreerimine katkestada. Seadistused on tagasi vaikimisi väärtustel. y Kui ruumiline kalibreerimine ei õnnestu, kuvatakse ekraanile veateade, näiteks FAIL (ebaõnnestus), ning seadistused on tagasi vaikimisi väärtustel. y Kui ruumiline kalibreerimine ei õnnestu, siis proovige seda uuesti. Veenduge, et selle peatüki alguses välja toodud kalibreerimispunktid on täielikult täidetud. See peatükk aitab teid, kui soovite seda seadet kasutada heli taasesitamiseks mitmetest erinevatest allikatest. Enne kui alustate: y Tehke kõik vajalikud ühendused nagu kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start Guide). y Lülitage see seade õigele allikale teiste seadmete jaoks. Helitugevuse muutmine 1. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nupule Volume +/. y Heli vaigistamiseks vajutage nupule. y Heli taastamiseks vajutage taas nupule või vajutage nupule Volume +/. Vaid juhtmeta ruumiliste kõlarite puhul 1. Kui juhtmeta ruumilised kõlarid on juhtmeta ühenduse kaudu peaseadmega ühendatud (SOD režiimis), siis vajutage nupule REAR VOL. +/, et helitugevust suurendada või vähendada. Heli valimine See peatükk aitab teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks. Helirežiim Valige eelnevalt seadistatud helirežiim, mis sobib teie video või muusikaga. y Vajutage nupule MOVIE, et luua ruumiline kuulamiskogemus. Ideaalne filmi vaatamiseks. y Vajutage nupule MUSIC, et luua kahekanaliline või multikanaliline heli. Ideaalne muusika kuulamiseks. y Vajutage nupule VOICE, et luua heliefekt, mis muudab inimeste kõne kuulamise selgemaks ja teravamaks. y Vajutage nupule SMART, et vastavalt sisendhelile valida automaatselt eelseadistatud helirežiim (MOVIE, MUSIC või VOICE), mis pakub parimat kuulamiskogemust. 18

19 ... Toote kasutamine CLOSE TO ME (minu lähedal) Väga selgeks heliks (ilma teie naabreid segamata) asetage juhtmeta ruumilised kõlarid teile lähedale ning aktiveerige see funktisoon (et peaseade vaigistada). y Toimib vaid siis, kui juhtmeta ruumilised kõlarid on juhtmeta ühenduse abil peaseadmega ühendatud (või SOD režiim lülitub sisse). y Kui CLOSE TO ME (minu lähedal) on sisse lülitatud, on nupud MOVIE ja MUSIC deaktiveeritud. 1. Vajutage ja hoidke kolm sekundit nuppu VOICE, et see funktsioon aktiveerida. CLOSE TO ME (minu lähedal) kerib korra ekraanipaneelil. Peaseade on vaigistatud. 2. Sellest režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke taas kolm sekundit nuppu VOICE. Eelmine helirežiim lülitub sisse. Kõrgete helide või bassi muutmine Muutke oma seadmel kõrgsageduslikke (treble) ning madalasageduslikke (bass) helisid. 1. Sageduse muutmiseks vajutage nuppe TREBLE+/ või BASS+/. Automaatne helitugevus Lülitage sisse automaatne helitugevus, kui soovite helitugevuse hoida allika vahetamisel muutumatuna. See muudab ka heli dünaamikat, suurendades helitugevust vaiksetes stseenides ning vähendades helitugevust valjudes stseenides. 1. Automaatse helitugevuse sisse või välja lülitamiseks vajutage nupule AUTO VOL. Kui automaatne helitugevus on sisse lülitatud, kerib ekraanil korra ON AUTO VOLUME. Kui automaatne helitugevus on välja lülitatud, kerib ekraanil korra OFF AUTO VOLUME. Öörežiim Vaikseks plaatide kuulamiseks vähendage valjude helide tugevust. Öörežiim on saadaval vaid Dolby Digital heli puhul. 1. Öörežiimi sisse ja välja lülitamiseks vajutage nupule NIGHT. Kui öörežiim on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil korra ON NIGHT. Kui öörežiim on välja lülitatud, kuvatakse ekraanil korra OFF NIGHT. y Kui automaatne helitugevus on sisse lülitatud, ei saa te öörežiimi sisse lülitada. Pildi ja heli sünkroniseerimine Kui heli ja pilt ei ole sünkroonis, siis viivitage heli, et see läheks kokku pildiga. 1. Vajutage nupule AUDIO SYNC +/, et heli pildiga sünkroniseerida. y AUDIO SYNC + suurendab heliviivitust ning AUDIO SYNC vähendab heliviivitust. 19

20 ... Toote kasutamine Taasesitamine MP3 mängijast Oma MP3 mängijale salvestatud helifailide või muusika taasesitamiseks ühendage MP3 mängija selle seadmega. Mida te vajate? y MP3 mängijat. y 3.5mm-st stereo helikaablit. 1. Kasutades 3.5mm-st stereo helikaablit, ühendage MP3 mängija paremal kõlaril oleva AUDIO IN pesaga. 2. Vajutage korduvalt nupule AUDIO IN. Ekraanile kuvatakse AUDIO IN. 3. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida MP3 mängija nuppude abil. y Soovitame MP3 mängija heli määrata 80% peale maksimum helitasemest. Taasesitamine USB seadmelt Nautige muusikat USB mäluseadmetelt nagu MP3 mängija, USB mälupulk jne. Mida te vajate? y USB mäluseadet, mis on vormindatud FAT või NTFS failisüsteemis ja ühildub Mass Storage Classiga. 1. Ühendage USB mäluseade seadmega. 2. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule USB. 3. Kasutage kaugjuhtimispulti, et taasesitamist juhtida. y Vajutage nupule, et alustada, katkestada või taastada taasesitamine. y Vajutage nupule /, et liikuda eelmise või järgmise loo juurde. y Vajutage USB taasesitamise ajal all USB nuppu, et valida üks allolevatest taasesitusrežiimidest: y RPT TRACK: kordab praegust lugu. y RPT ALL: kordab kõiki kasutas olevaid lugusid. y RPT RANDOM: taasesitab kaustas olevaid lugusid juhuslikus järjestuses. y RPT OFF: väljub kordus- või juhusliku taasesituse režiimist. 20 y See seade ei pruugi olla ühilduv kõikide USB mäluseadmetega. y Kui kasutate USB pikenduskaablit, USB HUBi või USB multi-lugejat, võib juhtuda, et USB seadet ei tuvastata. y Digitaalse kaamera PTP ja MTP protokolle ei toetata. y Ärge eemaldage USB seadet, kui seade sellelt loeb. y See seade ei toeta DRM-kaitsega muusikafaile (MP3). y USB port: 5V, 1A. Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu Ühendage see seade Bluetooth ühenduse abil oma Bluetooth seadmega (näiteks ipad, iphone, ipod touch, Android telefon või laptop) ning saate selle seadme kõlareid kasutada, et sellel seadmel olevaid helifaile taasesitada. Mida te vajate? y Bluetooth seadet: y mis toetab Bluetoothi profiile A2DP, AVRCP y mille Bluetoothi versioon on 4.1 koos Bluetooth Low Energy ga y Tegevusraadius peaseadme (vasakpoolne ja parempoolne põhikõlar) ja Bluetooth seadme vahel on umbes 10 meetrit (30 jalga). y Muusika taasesitamist võivad segada takistused seadme ja selle seadme vahel, näiteks sein, seadet kattev metallist ümbris või mõned teised läheduses asuvad seadmed, mis töötavad samal sagedusel. y Kui soovite selle seadme ühendada mõne teise Bluetooth seadmega, siis katkestage ühendus juba ühendatud Bluetooth seadme vahel.

21 ... Toote kasutamine Bluetooth peaseadmel 1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule, et lülitada peaseade Bluetooth režiimi. Ekraanile kuvatakse BT ja see hakkab vilkuma. 2. Lülitage Bluetooth seadmel Bluetooth sisse, otsige üles Philips E6 ning valige see, et luua ühendus (Bluetoothi võimaldamiseks Bluetooth seadmel vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit). Ühendamise ajal vilgub ekraanil BT. 3. Oodake, kuni ekraanil süttib BT. Kui Bluetooth ühendus õnnestub, kuvatakse ekraanile BT. Kui Bluetooth ühendus ei õnnestu, siis vilgub ekraanil BT. 4. Taasesitage helifaile või muusikat oma Bluetooth seadmest. y Kui taasesitamise ajal tuleb Bluetooth seadmesse kõne, siis muusika taasesitamine peatub (see funktsioon sõltub ühendatud mobiiltelefonist). y Kui teie Bluetooth seade toetab AVRCP profiili, siis võite kaugjuhtimispuldil vajutada nuppe /, et järgmise/eelmise loo juurde liikuda, või vajutage nupule, et taasesitamine katkestada või seda jätkata. y Kui heli on katkendlik, siis liigutage Bluetooth seade peaseadmele lähemale. 5. Bluetooth režiimist väljumiseks valige mõni teine allikas. Kui lülitute tagasi Bluetooth režiimile, jääb Bluetooth ühendus aktiivseks. y Bluetooth ühenduse katkestamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu. Bluetooth ühel ruumilisel kõlaril Te saate kasutada vasakpoolset ja parempoolset ruumilist kõlarit ka kui eraldi Bluetooth kõlaritena, iseseisvalt peaseadmest. 1. Vajutage vasakpoolsel või parempoolsel ruumilisel kõlaril nupule, et lülituda Bluetooth režiimi. y LED indikaator vasakpoolsel või parempoolsel ruumilisel kõlaril hakkab vilkuma. 2. Lülitage Bluetooth seadmel Bluetooth sisse, otsige üles vasakpoolne või parempoolne ruumiline kõlar ning valige see, et luua ühendus (Bluetoothi võimaldamiseks Bluetooth seadmel vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit). y Philips E6 -L tähendab vasakpoolset ruumilist kõlarit ning Philips E6 -R tähendab parempoolset ruumilist kõlarit. Ühendamise ajal vilgub vasakpoolsel või parempoolsel ruumilisel kõlaril LED indikaator. 3. Oodake, kuni ruumilisel kõlaril süttib LED indikaator. Kui Bluetooth ühendus õnnestub, kuulete ühendustooni ning ruumilisel kõlaril süttib LED indikaator. Kui Bluetooth ühendus ei õnnestu, siis vilgub ruumilisel kõlaril LED indikaator. 4. Taasesitage helifaile või muusikat oma Bluetooth seadmest. y Kui taasesitamise ajal tuleb Bluetooth seadmesse kõne, siis muusika taasesitamine peatub (see funktsioon sõltub ühendatud mobiiltelefonist). y Kui heli on katkendlik, siis liigutage Bluetooth seade ruumilisele kõlarile lähemale. 5. Bluetooth režiimist väljumiseks vajutage ruumilisel kõlaril olevale SOD nupule. Siis ühendatakse ruumiline kõlar taas peaseadmega. Kui lülitute tagasi Bluetooth režiimile, jääb Bluetooth ühendus aktiivseks. 21

22 ... Toote kasutamine y Bluetooth ühenduse katkestamiseks vajutage ja hoidke ruumilisel kõlaril olevat nuppu. y Kaugjuhtimispult ei ole saadaval, kui kasutate seda funktsiooni. Stereo Bluetooth juhtmeta kõlaritel Te saate ühendada ka vasakpoolse ja parempoolse ruumilise kõlari üksteisega, et luua stereo efekt, iseseisvalt peaseadmest. Vasakpoolne ruumiline kõlar funktsioneerib kui peakõlar ja parempoolne ruumiline kõlar funktsioneerib kui alamkõlar. 1. Vajutage vasakpoolsel ja parempoolsel ruumilisel kõlaril nupule, et lülitada mõlemad kõlarid Bluetooth režiimi. y Veenduge, et mõlemad ruumilised kõlarid on sisse lülitatud. y Veenduge, et parempoolne ruumiline kõlar ei ole ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. y LED indikaator vasakpoolsel ja parempoolsel ruumilisel kõlaril hakkab vilkuma. 2. Vajutage nuppudele vasakpoolsel ja parempoolsel ruumilisel kõlaril, et alustada sidumisega. y LED vasakpoolsel ruumilisel kõlaril vilgub ning LED parempoolsel ruumilisel kõlaril süttib. See näitab, et parempoolne ruumiline kõlar on ühendatud vasakpoolse ruumilise kõlariga. 3. Lülitage Bluetooth seadmel Bluetooth sisse, otsige üles Philips E6 L ning valige see, et luua ühendus vasakpoolse ruumilise kõlari ja Bluetooth seadme vahel (Bluetoothi võimaldamiseks Bluetooth seadmel vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit). Vasakpoolse ruumilise kõlari ja Bluetooth seadme ühendamise ajal vilgub vasakpoolsel ruumilisel kõlaril endiselt LED indikaator. 4. Oodake, kuni vasakpoolsel ruumilisel kõlaril süttib LED indikaator. Kui Bluetooth ühendus vasakpoolse ruumilise kõlari ja Bluetooth seadme vahel õnnestub, süttib vasakpoolsel ruumilisel kõlaril LED indikaator. Kui Bluetooth ühendus vasakpoolse ruumilise kõlari ja Bluetooth seadme vahel ei õnnestu, siis vilgub vasakpoolsel ruumilisel kõlaril endiselt LED indikaator. 5. Taasesitage helifaile või muusikat oma Bluetooth seadmest. y Kui taasesitamise ajal tuleb Bluetooth seadmesse kõne, siis muusika taasesitamine peatub (see funktsioon sõltub ühendatud mobiiltelefonist). y Kui heli on katkendlik, siis liigutage Bluetooth seade ruumilisele kõlarile lähemale. 6. Ühenduse kastkestamiseks vasakpoolse ja parempoolse ruumilise kõlari vahel vajutage parempoolsel ruumilisel kõlaril olevale SOD nupule. Või Bluetooth režiimist väljumiseks või Bluetooth taasesitamise katkestamiseks vajutage vasakpoolsel ruumilisel kõlaril olevale SOD nupule. y Bluetooth ühenduse katkestamiseks vajutage ja hoidke vasakpoolsel ruumilisel kõlaril olevat nuppu. y Kaugjuhtimispult ei ole saadaval, kui kasutate seda funktsiooni. 22

23 ... Toote kasutamine Bluetooth ühendus läbi NFC ühenduse NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab juhtmeta ühendust NFC-toega seadmete vahel (näiteks mobiiltelefonid). Mida te vajate? y NFC toega Bluetooth seadet. y Ühendamiseks puudutage NFC seadmega parempoolsel kõlaril olevat NFC tagi. y NFC funktsioon on saadaval vaid peaseadme jaoks ning ei ole saadaval vasakpoolse ja parempoolse ruumilise kõlari jaoks. 1. Võimaldage Bluetooth seadmel NFC (vaadake lisainformatsiooni saamiseks seadme kasutusjuhendit). 2. Puudutage NFC seadmega peaseadme NFC tagi, kuni kuulete sellest seadmest piiksu. y Veenduge, et see seade on puhkerežimist sisse lülitatud ning ei ole ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Ekraanil süttib BT ning NFC seade on ühendatud selle seadmega Bluetooth ühenduse abil. Kui Bluetooth ühendus ei õnnestu, siis vilgub ekraanil BT. 3. Valige ja taasesitage helifaile või muusikat oma NFC seadmel. y Ühenduse katkestamiseks puudutage NFC seadmega taas peaseadme NFC tagi. Automaatne puhkerežiim Võrgu puhkerežiim Kui see seade on ühendatud vooluvõrku, lülitub see automaatselt võrgu puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul ei teostata ühtegi toimingut. Võrgu puhkerežiim lühendab seadme uuesti sisse lülitamiseks kuluvat aega ning optimeerib muusika striimingut mobiilirakendusest. Eco puhkerežiim Kui seade ei ole ühendatud võrku, lülitub see automaatselt ECO puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul ei teostata seadmega ühtegi toimingut. ECO puhkerežiim pikendab seadme uuesti sisse lülitamise aega, kuid voolutarbivus on väiksem. Võrgu staatuse vaates võite vajutada ning hoida nuppu kaugjuhtimispuldil, et see seade ECO puhkerežiimi lülitada. y Kui see seade on ECO puhkerežiimis, süttib punane LED parempoolsel põhikõlaril. y Kui see seade on võrgu puhkerežiimis, süttib valge LED ja punane LED kustub. Ekraani heleduse kohandamine Vajutage korduvalt nupule DIM, et valida ekraanile sobiv heledustase. Kui valite DIM 0, siis lülitub LED sõnum välja, kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule. Tehaseseadistuste taastamine Kui sellest seadmest ei tule vastust või kui võrguga on probleemid, siis võite taastada selle seadme tehaseseadistustele. y Kui tehaseseadistuste taastamine on lõpetatud, lülitub seade automaatselt välja ning taaskäivitub. 23

24 ... Toote kasutamine Valik 1: 1. Käivitage HCWeSet rakendus oma mobiilsel seadmel. y Veenduge, et ühendate selle seadme võrku. y Veenduge, et ruumilised kõlarid on ühendatud peaseadmega. 2. Minge rakenduse avalehele. 3. Vajutage nupule, et siseneda menüüsse. 4. Valige My Speakers (minu kõlarid). Kuvatakse ühendatud seadmed. 5. Seejärel valige Factory Reset (tehaseseadistuste taastamine) ning järgige lõpetamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid. Valik 2: 1. Selle seadme tehaseseadistuste taastamiseks vajutage (nõelaga) ja hoidke parempoolsel põhikõlaril ja vastavalt juhtmeta ruumilistel kõlaritel nuppu RESET. EasyLink funktsiooni seadistamine (HDMI-CEC kontroll) Teie seade toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollil. EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida. y 100%-list ühilduvust kõigi HDMI-CEC toega seadmetega ei garanteerita. y HDMI-CEC protokolli võidakse sõltuvalt tootjast erinevate nimedega nimetada. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake oma seadme kasutusjuhendit. Enne kui alustate y Ühendage see seade HDMI-CEC toega seadmetega läbi HDMI ühenduse. y Tehke kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start Guide). Seejärel valige ühendatud seadme jaoks õige heliallikas. y Lülitage televiisoril ja teistel ühendatud seadmetel sisse HDMI-CEC kontroll. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake televiisori või teiste seadmete kasutusjuhendit. EasyLink kontroll EasyLink funktsiooni abil on teil võimalik kontrollida ühe kaugjuhtimispuldi abil seda seadet, televiisorit ja teisi ühendatud HDMI-CEC toega seadmeid. y One-touch standby (ühe klõpsuga puhkerežiim): Seda seadet on võimalik lülitada puhkerežiimi televiisori või mõne teise HDMI-CEC toega seadme kaugjuhtimispuldiga. Vajutage ja hoidke selle seadme kaugjuhtimispuldil vähemalt kolm sekundit all nuppu, et lülitada kõik ühendatud HDMI-CEC toega seadmed puhkerežiimi. 24

25 7. Tarkvara uuendamine Parimate funktsioonide ja toe saamiseks paigaldage oma seadmesse uusim tarkvara. y Kui see seade on ühendatud võrguga ning tuvastatakse tarkvara uuendus, siis süttib parempoolsel põhikõlaril oranž LED tuli. y Uuendamine võtab pisut aega. Uuendamise ajal kuvatakse ekraanile UPGRADE (uuendamine). Oodake, kuni uuendamine on lõppenud. Tarkvara versiooni kontrollimine 1. Käivitage HCWeSet rakendus oma mobiilsel seadmel. y Veenduge, et ühendate selle seadme võrku. 2. Minge rakenduse avalehele. 3. Vajutage nupule, et siseneda menüüsse. 4. Valige My Speakers (minu kõlarid). Kuvatakse ühendatud seadmed. 5. Seejärel valige About (seadmest). Kuvatakse tarkvara versiooni number koos muu toote informatsiooniga. Tarkvara uuendamine interneti kaudu 1. Käivitage HCWeSet rakendus oma mobiilsel seadmel. y Veenduge, et ühendate selle seadme võrku. 2. Minge rakenduse avalehele. 3. Vajutage nupule, et siseneda menüüsse. 4. Valige My Speakers (minu kõlarid). Kuvatakse ühendatud seadmed. 5. Valige selle seadme nimi ning seejärel valige Software update (tarkvara uuendamine) > Network (võrk). 6. Järgige ekraanile ilmuvaid juhendeid, et uuendamine lõpuni viia. Uuendamise ajal kuvatakse ekraanile UPGRADE (uuendamine). Kui uuendamine on lõppenud, siis lülitub seade välja ning seejärel taas sisse. Kui uuendamine ebaõnnestub, hakkab parempoolsel põhikõlaril olev oranž LED tuli vilkuma. Tarkvara uuendamine USB kaudu Ettevaatust y Ärge lülitage uuendamise ajal seadet voolu alt välja ega eemaldage USB seadet. Vastasel juhul võite seda seadet kahjustada. 1. Kontrollige viimast tarkvara versiooni aadressilt y Leidke oma mudel ning vajutage nupule Software and drivers (tarkvara ja draiverid). 2. Laadige tarkvara alla USB seadmele. (1) Pakkige allalaetud fail lahti, kui see on kokku pakitud (.zip formaadis). Veenduge, et lahti pakitud kausta nimi on UPG. (2) Pange UPG kaust juurkausta. 3. Ühendage USB mäluseade selle seadme (USB) pessa. 4. Käivitage HCWeSet rakendus oma mobiilsel seadmel. Veenduge, et ühendate selle seadme võrku. 5. Minge rakenduse avalehele. 6. Vajutage nupule, et siseneda menüüsse. 7. Valige My Speakers (minu kõlarid). Kuvatakse ühendatud seadmed. 8. Valige selle seadme nimi ning seejärel valige Software update (tarkvara uuendamine) > USB (USB). 25

26 ... Tarkvara uuendamine 8. Tehnilised andmed 9. Järgige ekraanile ilmuvaid juhendeid, et uuendamine lõpuni viia. Uuendamise ajal kuvatakse ekraanile UPGRADE (uuendamine). Kui uuendamine on lõppenud, siis lülitub seade välja ning seejärel taas sisse. Kui uuendamine ebaõnnestub, hakkab parempoolsel põhikõlaril olev oranž LED tuli vilkuma. y Toote tehnilisi andmeid ja välimust võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata. Võimendi y Kogu väljundvõimsus: 192W RMS (+/ 0.5 db, 10% THD) y Sageduse vastuvõtt: 20 Hz 20 khz / ± 3 db y Signaali-müra suhe: > 65dB (CCIR) / (A-kaalutud) y Sisendi tundlikkus: y AUDIO IN: 500mV y AUX: 1000mV Heli y S/PDIF digitaalne helisisend: y Koaksiaalne: IEC y Optiline: TOSLINK USB y Ühenduvus: Hi-Speed USB (2.0) y Klassi tugi: USB Mass Storage Class (MSC) y Failisüsteem: FAT16, FAT32, NTFS y Taasesitatavad failiformaadid:.aac,.mka,.mp3,.wav,.m4a,.flac,.ogg,.ape,.dsf,.dff Bluetooth y Bluetooth profiilid: A2DP, AVRCP y Bluetooth versioon: Bluetooth V4.1 + Bluetooth Low Energy 26

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

A9R9163.tmp.pdf

A9R9163.tmp.pdf HW-J7500 HW-J7501 Kasutusjuhend Nõgus heliriba Kasutusjuhend Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode www.samsung.com/register

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx 1 Sisukord Lisavahendid... 3 Võimalused... 5 Mida saate seadmega teha... 5 Osade nimetused ja funktsioonid... 7 Esipaneel... 7 Esitabloo (indikatsioon)... 8 Tagapaneel... 9 Kaugjuhtimispult... 10 Ettevalmistused...

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 4-487-569-13(1) (EE) KODUNE HELISÜSTEEM Kasutusjuhtnöörid Alustamine Ketta/USB taasesitus USB-edastus Tuuner Bluetooth Heli reguleerimine Muud toimingud Lisateave SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 HOIATUS

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode veebilehel www.samsung.com/register

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

HT-CT370/CT770

HT-CT370/CT770 Sound Bar Kasutusjuhend HT-CT370/CT770 February 25, 2014 5:13 pm HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe,

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

HT-CT380/CT381/CT780

HT-CT380/CT381/CT780 Heliriba Kasutusjuhend HT-CT380/CT381/CT780 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 2 SISUKORD 1 Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 8601 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 55PUS8601 65PUS8601 Sisukord 1 Teleri ülevaade 1.1 UltraHD TV 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Kanalite vaatamine

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

ipod nano Kasutusjuhend

ipod nano Kasutusjuhend ipod nano Kasutusjuhend Sisukord 1. peatükk 4 Põhiinfo ipod nano kohta 5 ipod nano lühiülevaade 5 ipod nano nuppude kasutamine 7 Pikkade nimistute kiire sirvimine 7 Muusikaga seotud menüüosade otsimine

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL OK55 MFL7050429 www.lg.com Copyright 2018

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem