Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekas

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekas"

Väljavõte

1 Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekassa, Harju osakond, nõupidamiste saal, Tallinn Algus Lõpp kl kl Osalejad Töörühma liikmed: Ülla Linnamägi, Jelena Leibur, Äli Roose, Miret Tuur, Helgi Kolk, Maritta Loog, Kadri Andresen, Maritta Loog, Helen Lasn, Kristi Tamela, Teija Toivari. Puuduvad liikmed Sekretariaadi liikmed: Ülle Krikmann, Siret Oja, Anu Varep, Tiina Sats (EHK) Täiendavalt osalesid: Reet Vinkel (EHK) Töörühmast puudusid: Pille Taba, Katrin-Gross Paju, Liina Vahter, Angelika Armolik, Toomas Toomsoo Sekretariaadist puudusid: Terje Matsalu, Piret Väljaots Juhatas Ülla Linnamägi, Reet Vinkel Protokollis Ülle Krikmann Päevakord 1. Reet Vinkel. Ülevaade praegustest ravijuhenditest ja ettepanekutest, kuidas ravijuhendite välja töötamist tõhustada. 2. Reet Vinkel. Huvide deklareerimine. 3. Reet Vinkel.Töörühma ja sekretariaadi töökorraldus. 4. Ülle Krikmann. Sekretariaadi tööst ülevaade andmete ja ravijuhendite otsingutel erinevatest andmebaasidest aastatel Siret Oja 7.kliinilise küsimuse arutelu. 6. Ülle Krikmann 9. kliinilise küsimuse arutelu Ülevaade toimunud aruteludest Kohal on 11 töörühma liiget. Töörühma kvoorumi kokkusaamiseks on vajalik ¾ liikmete kohalolu ehk 12 liiget. Töörühma juht informeerib võimaliku kahe töörühma liikme vahetusest. Hetkel on liikmetega läbirääkimiste protsessid pooleli. Liikmete muutus on vajalik, et järgnevatel töökosoolekutel oleks kvoorum koos, et sõnastada ja kinnitada ravijuhendi soovitusi ning anda suuniseid sekretariaadile. Huvide konflikte vastavalt novembris 2015 esitatud huvide dekalreerimise vormile ei ole ühelgi töörühma ega sekretariaadi liikmel. 1. Reet Vinkel Ülevaade praegustest ravijuhenditest ja ettepanekutest, kuidas ravijuhendite välja töötamist tõhustada. Ettekande slaidid lisatud. Oluline keskenduda tõendusmaterjalidele, mitte anda kerge kaaluga või tõendusmaterjalita soovitusi. Ravijuhendi väljatöötamise aluseks praegune kehtiv käsiraamat (2011). 2. Reet Vinkel. Huvide deklareerimine. Reet Vinkel on tevitab osalejaid kohustusest teavitada võimalikust huvide konfliktist, kas on tekkinud uusi huvide konflikt või mitte. Ettepanek Ülla Linnamägi ja Ülle Krikman täiendavad oma huvide deklaratsioone, kuna on saanud oma tööga seonduvalt loengutasusid, toetusi ja stipendiumeid, kuid neeed ei ole seotud otseselt Alzheimeri tõve ravi ja diagnostika küsimustega. Tehakse täiendused huvide deklaratsioonidesse. Iga töökoosolek algab võimalikest huvide konfliktidest informeerimisega, vajadusel täiendatakse deklaratsioone. Otsustatkase, kas meetmeid peab rakendama või mitte 3. Reet Vinkel. Töörühma ja sekretariaadi töökorraldus. Järgmine koosolek: kell VIDEO; PAKUTAV AEG: KELL 13: ja järgmiste

2 koosolekute kavad. Eeldatav ravijuhendi lõpik valmimine kevad Sekretariaat jagab ära teemad ja püüab teha ka esilagse ajagraafiku järgmisteks koosolekutel käsitlevatest teemadest. 4. Ülle Krikmann annab ülevaate sekretariaadi tööst andmete ja ravijuhendite otsingutest erinevatest andmebaasidest aastatel Töögrupp soovitab ajavahemikku pikendada, otsinguid teostada ajavahemikust Teijari vajalik kaasata rohkem andmebaase, näiteks EBSCO, aastad M. Tuur vajalik haarata ka omaste nõustamise ja tegelemise osa kommentaar Ü. Krikmann omakseid kästlevad teemad tulevad arutlusele teises kliinilises küsimuses. R.Vinkel annab ülevaate ravijuhendite AGREEGA hindamistest. Hetkel on kõige kvaliteetsemad ravijuhendid, mida kaasatakse ka Eesti RJ koostamisele: - EFNS guidelines for the diagnosis and management of Alzheimers disease (2010) lühend EFNS, AGREE üldtulemus 67% -GUIDELINE WATCH (OCTOBER 2014): PRACTICE GUIDELINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ALZHEIMER S DISEASE AND OTHER DEMENTIAS (2014) Lühend APA-Watch AGREE üldtulemus 80% -Guideline for Alzheimer s Disease Management (2008) California_workgroup AGREE üldtulemus 65% -Fourth Canadian Consensus Conference on the Diagnosis and Treatment of Dementia: recommendations for family physicians (2014) Lühend "CanCCDTD_2014" Agree üldtulemus 73% Kliiniliste küsimuste tõendusmaterjali kokkuvõtete arutelu ja soovituste sõnastamine 5. Siret Oja. Kliiniline küsimus nr 7. 7.Kas Alzheimeri tõvega patsientide ravi ja hoolduse korraldamisel kasutada patsientide kognitsiooni ja igapäevategevustega toimetuleku säilitamiseks/parandamiseks ning ohutuse tagamiseks all-loetletud mittefarmakoloogilisi sekkumisi vs. mitte?- Kognitiivne treening/rehabilitatsioon;- Tegevusteraapia (igapäevatoimingute treening);- Multikomponentne sekkumine (multicomponenet intervention);- loovteraapia;- muusikateraapia;- validatsioonimeetod;- psühhosotsiaalsed sekkumised; - füüsilise keskkonna kohandamine;- tegevus- ja liikumisvabaduse piiramine patsiendi turvalisuse huvides (EvSu7( Kokkuvõte: Leiti 9 süstemaatilist ülevaadet või meta-analüüsi ( ) Hinnatud AMSTAR tööriistaga, mis käsitlesid mittefarmakoloogilisi ravimeetodeid. Mittefarmakoloogilistel ravivõtetel (kognitsiooniteraapia, multikomponentne sekkumine, kognitiivne stimulatsioon ja rehabilitatsioon) võib olla efekt kognitsiooni parandamiseks (numeratsioon tähistab EvSu7 uuringute jrk nr.1,3,4,5,8). Kusjuures individuaalse lähenemise efekt on suurem, kui grupiteraapial (3). Tuuakse välja, et sekkumised toimivad vaid kerge kuni mõõduka dementsusega patsientidel, raske dementsusega patsientidel rakendamine ei ole efektiivne (4,8). Kognitiivsel stimulatsioonil on kõige enam tõenduspõhiseid andmeid, kuid edasised uuringud on vajalikud kuluefektiivsuse hindamiseks (5, 8). Ühes ülevaates oli positiivne efekt vaid kognitiivsel rehabilitatsioonil, kuigi soovitus põhineb vaid ühel RCT-l (metaanalüüsi teha ei saanud) (2). Kognitiivsel treeningul positiivne efekt puudus. Toodi ära ka, et võib olla isegi negatiivne efekt patsiendi tuju alanemise tõttu, eriti raskema dementsusega patsientidel (2).

3 Ei ole efekti validatsioonimeetodil (1,7). Muusikateraapial on lühiajaline efekti tujule ja käitumisele, kuid pikaajalist kasu ei leitud (6). Muusikateraapial puudub efekt kognitsiooni paranemisele (1). Füüsilise keskkonna kohaldamist ja tegevus- ning liikumisvabaduse piiramist käsitletakse rohkem psüühika- ja käitumishäirete kontekstis. Ei leitud piisavalt tõendeid, et soovitada füüsilise keskkonna kohaldamist käitumishäirete parandamiseks (7). Ühes süstemaatilises ülevaates tuuakse välja, et füüsilised harjutused (exercise programs) võivad parandada igapäevategevustega (ADL) toimetulekut, efekt kognitsioonile ja neuropsühiaatrilistele sümptomitele puudub (9). Piirangud: enamus uuringuid on tehtud väikses uuringurühmas; mittefarmakoloogiste ravimeetodite kontrollrühmas on enamasti "tavapärase"(farmakoloogilise) ravi grupp, mis teeb efekti hindamise keeruliseks. Tihti vaadeldakse mitut sekkumist korraga, mistõttu on keeruline selgitada ühe konkreetse sekkumise efekti. Kaasatud on vaid kerge kuni mõõduka dementsusega patsiendid. Mõnes ülevaates on hõlmatud erinevate diagnoosidega dementsed patsiendid. Vaadeldud uuringute põhjal saab soovitada kognitiivsele stimulatsioonile ja multikomponentsele sekkumisele suunatud meetodeid, mille võib olla efekt kognitsiooni paranemisele kerge kuni mõõduka dementsusega AT haigetel. Muudel sekkumistel oluline efekt puudub või on lühiajaline. Ravijuhendid Kokkuvõte: Mittefarmakoloogilist ravi käsitletakse 4 Alzheimeri tõve (AT) ravijuhendis (1-4) ja 2 dementsuse ravijuhendis (5, 6). Ameerika Psühhiaatrite Assotsiatsiooni aasta AT ravijuhend on mittefarmakoloogise ravi osas kõige põhjalikum. Kognitsioonile suunatud sekkumised (reaalsusele orientatsioon, oskuste treening ja rehabilitatsioon) - leiti mõningane ja ajutine positiivne efekt, kuid kokkuvõttes ei tasu ravi kulukus ja võimalik kõrvaltoimete risk (tõusnud frustratsioon, viha, depressioon) end ära (III) (4). Samale järeldusele jõuab ka Canadian Medical Association dementsuse ravijuhend: ei ole piisavalt tõendeid, et kognitiivne treening, rehabilitatsioon omaks efekti kognitsiooni parandamises ja säilitamises kerge kuni mõõduka dementsuse korral (5). Kognitsiooni treeningu efektiivsus pole piisavalt tõestatud võib põhjustada patsientidel pigem frustratsiooni (II)(3). Igapäevatoimingute treening ja füüsilise keskkonna kohaldamine (occupational therapy) parandab patsientide funktsionaalset võimekust (II) (1). Canadian Medical Association dementsuse ravijuhendis leiti positiivset efekti ADL treeningul, kuid soovituste tegemiseks puudub piisav informatsioon (5). Emotsioonile suunatud sekkumised (Reminiscence, valitatsioonimeetod, toetav psühhoteraapia, sensoorne integratsioon, simulated presence therapy) ei omanud kliiniliselt olulist efekti kognitsiooni, meeleolu ega käitumise osas (III) (4). Validatsioonimeetodi ja reminescence efektiivsuse kohta on vastakaid andmeid ja ei saa kindlalt soovitada (3). Algstaadiumis patsientidele võib psühhoteraapia grupis (oma kogemuste jagamine) vähendada depressiooni. Harimine, psühhosotsiaalne tugi nii patsiendile kui ka omastele omab positiivset efekti kognitsioonile, meeleolule, tervisele, enesehinnangule ja stressile (2). Käitumisele suunatud sekkumised võivad olla efektiivsed meeleolu ja käitumishäirete (agressiivne käitumine) korral. Samas näidati, et efekt püsib vaid nii kaua, kuni kestab interventsioon. Käitumishäirete ravis soovitatakse esmalt proovida mittefarmakoloogilisi sekkumisi (II) (4). Lähemalt tuleb käsitlemisele kliinilise küsimuse nr. 12 all. Stimulatsioonile suunatud sekkumised (mängud, lemmikloomad, muusikateraapia, kunst, füüsilised harjutused, multisensoorne stimulatsioon, aroomiteraapia, simulated presence therapy) vähendavad käitumishäireid (agitatsioon) ja parandavad meeleolu. Tõenduspõhisus on vähene, kuid common sense soovitab kaasata dementse patsiendi ravisse (II) (4). Individualiseeritud treeningprogrammid (exercise programs) parandavad kerge kuni keskmise raskusega dementsetel funktsionaalset sooritust. Füüsilised harjutused parandavad kognitsiooni, meeleolu, und ja funktsionaalset võimekust, vähendavad käitumishäireid (2, 5). Muusikateraapia ja reminiscence võivad parandada sotsiaalseid suhteid, emotsionaalseid oskuseid ja vähendada käitumishäireid (2). NICE aastal uuendatud ravijuhendis öeldakse, et kognitiivsel stimulatsioonil võib olla efekt kognitisooni säilitamisel ja tuleks soovitada kerge kuni mõõduka dementsusega haigetele, sõltumata põhjusest (6). EFNS ravijuhendis tuuakse välja, et kognitiivne stimulatsioon võib omada efekti kerge kuni mõõduka raskusega AT patsiendi mittefarmakoloogilises ravis hea praktika tava soovitus (1). California workgroupi ravijuhendis leiti, et kognitiivne stimulatsioon koos farmakoloogilise raviga on efektiivsem kui farmakoteraapia üksinda (2). Töörühm on formuleeritud GRADE 7 tabelis soovitused. Soovitused jäävad veel kinnitamata. 1. Alzheimeri tõvega patsientidele on soovitav kognitiivse stimulatsioonile suunatud sekkumised.

4 2. Individuaalne lähenemine on mõjusam kui grupiteraapia. 3. Kognitsiooni stimulatsioonile suunatud sekkumised on efektiivsemad kerge ja mõõduka dementsuse korral. 4. Igapäevatoimetuleku säilitamiseks soovitame regulaarset füüsilist aktiivsust. 5. Elukvaliteedi säilitamiseks võib kasutada muusikateraapiat, mille efekt on tõenäoliselt lühiaegne. 6. HEA TAVA SOOVITUS Eelistatud on multikomponentne ja psühhosotsiaalne individuaalne lähenemine. Lisaks:- Täiendavalt otsida veel uuringuid psühhosotsiaalse sekkumise kohta mitteintensiivsel meetodil, laiendada otsinguid alates aastast. 6. Ülle Krikmann 9.kliinilise küsimuse arutelu. Täidetakse GRADE 9, sõnastatakse soovitused. 9.Kas Alzheimeri tõvega patsientide ravis kasutada parema ravitulemuse saavutamiseks atsetüülkoliini esteraasi inhibiitorit vs. memantiini vs. kombinatsioonravi? (EvSu9) Kokkuvõte: Praktikas on kasutusel koliinesteraasi (ChEIs) inhibiitorid (donepesiil, galantamiin, takriin ja rivastigmiin) ja N-metüül D-aspartatat retseptori antagonist memantiin. Kasutamine põhineb nii uuringutel kui metaanalüüsidel.. Leitud mõned süstemaatilised uuringud: Defining optimal treatment with cholinesterase inhibitors. Small G jt (2011) uuringus on ChEIs tõestanud efektiivsust igapäevaeluga toimetuleku, käitumise ja kognitiivse funktsiooni paranemise osas. Varases ALZ staadiumis ravi alustamise kohta on avatud uuringud nii donepesiili, rivastigmiini ja galantamiini osas näidanud elukvaliteedi ja iseseisvuse säilitamist. Optimaalne ravi doos ja ravi pikkus on sagedasti seotud ravimite kõrvaltoimetega või ei ole oodatud tulemust saavutatud. Artiklis on esitatud algoritm ravi alustamise ja ravi jätkamise strateegiate osas. 1) ChEIs on olulised haiguse hilisemas staadiumis 2) suurim ravi kasu saadakse ALZ hilisemas staadiumis (ChEIs defitsiit on siis suurim). Kõrge doosiga AChE Kõrge doos on tõhusam varases staadiumis 1) Soovitage kõrgeimat doosi, mis on tõhusam 2) Säilitage funktsioon kõrgeimal tasemel nii kaua kui võimalik 3) Transdermaalne ravim võimaldab saavutada kõrget doosi ilma ohverdamata taluvust 4) veenge sugulasi ja patsiente, et kõik tehakse selle nimel, et säilitada parim elukvaliteet nii kaua kui võimalik Süstem. uuringu Deardorff WJ jt (2015). The Use of Cholinesterase Inhibitors Across All Stages of Alzheimer s Disease. Drugs Aging eesmärk oli võrrelda ChEIs ja memantiini kliinilist efektiivsust Alzheimeri erinevates staadiumites. ChEIs on näidanud väikest, kuid statistiliselt olulist paranemist ALZ tõvega haigetel (kerge, mõõduka, raske staadiumis) kognitsioonis, üldseisundis, igapäeva eluga toimetulekus ja käitumises. ChEIs on küllatki hästi talutavad. Sagedasemad kõrvaltoimed on iiveldus (19%), oksendamine (13%), kõhulahtisus10%), peapööritus (10%), kaalulangus (9%). Pikajaline ravi põhjustas mõningaid olulisi kõrvaltoimeid (SAE) - hospitaliseerimist sünkoobi tõttu võrreldes patsientidega, keda ei ravitud ChEIs-ga * ChEIs ja elu lõpu periood (terminaalne staadium) - hooldus hospiitsis - voodihaige, väljendunud kognitiivse ja funktsionaalse häirega. Selles perioodis on kasu limiteeritud, ravimid kulukad ja kaasuvad kõrvaltoimed ja ravi jätkamine ChEIs-ga vajab sugulastega läbirääkimist.kui kognitsioon halveneb ning käitumishäired tekivad, võib ravi uuesti alustada. Kõrvaltoimeid menatiini kasutamisel vähem Ravijuhendid: NICE (2011) Donepezil, galantamin, rivastigmine and memantine for the treatment of Alzheimer's disease Technology appraisal guidance soovitused: 1. ChEIs (donepesiil, galantamiin,rivastigmiin) on soovitatavad kerge ja mõõduka ALZ raviks, kui on täietud alljärgnevad tingimused: Ravi alustavad dementsusele spetsialiseerunud spetsialistid 1.2 Hooldajaga intervjuu ravi alguses on oluline. Ravi alustada madalaima doosiga. Ravi

5 memantiiniga on soovitav: Mõõduka ALZ puhul, kui nad ei talu ChEIs või need on vastunäidustatud. Ja raske ALZ puhul Töörühm on formuleeritud GRADE 9 tabelis soovitused. Soovitused jäävad veel kinnitamata. 1. Parema ravitulemuslikkuse saavutamiseks alustada Alzheimeri tõvega patsiendi ravi haiguse varases staadiumis koliinesteraasi inhibiitoritega (donepesiil, galantamiin, rivastigmiin), tõstes raviannust maksimaalset talutava annuseni. 2. Koliinesteraasi inhibiitorite kõrvaltoimete esinemisel vahetada ravi memantiini ravi vastu olenemata haiguse staadiumist. 3. Mõõduka ja raske Alzheimeri diagnoosi korral on soovitav kombinatsioonravi (atsetüülkoliinesteraasi inhibiitor koos memantiiniga) 4. Atsetüülkoliinesteraasi inhibiitorite tugevate kõrvaltoimete esinemisel eelistada transdermaalset depooravivormi (plaaster). LISAKS: - Täiendavalt otsida RCT uuringud - teha ravimite kasutamise kohta tabel-algoritm. Vastuvõetud otsused: -Järgmised koosolekud: - 5.aprill 2016 kell :00 VIDEO Põllu 1a, Tartu Haigekassa ja Tallinnas LEMBITU 10, I korruse saalis mai 2016 KELL 13: Põhjaka Mõisas (?), EHK korraldab vajadusel transpordi - Sügisel 2016 toimuvad töökoosolekud panna Doodle ajaplaneerimise valikutesse hääletamiseks -Sekretariaat laiendab materjalide otsinguid ajavahemikus Sekretariaat jagab ära teemad ja püüab teha ka esilagse ajagraafiku järgmisteks koosolekutel käsitlevatest teemadest. -Sekretariaadil täiendavalt otsida veel uuringuid kl.küs. nr 7 psühhosotsiaalse sekkumise kohta mitteintensiivsel meetodil, laiendada otsinguid alates aastast. -Sekretariaadil täiendavalt otsida RCT uuringud ja lisaks teha ravimite kasutamise kohta tabelalgoritm järgmiseks koosolekuks.

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr.11 Kas Alzheimeri tõvega patsientide ravis on kindlad kriteeriumid spetsiifilise farmakoloogilise ravi lõpetamiseks vs. mitte? Tulemusnäitajad: patsiendi

Rohkem

Kliiniline küsimus nr 10 Kas kõikidel ravi saavatel Alzheimeri tõvega patsientidel teostada ravitulemuse hindamiseks kordusuuringud kindla aja järel v

Kliiniline küsimus nr 10 Kas kõikidel ravi saavatel Alzheimeri tõvega patsientidel teostada ravitulemuse hindamiseks kordusuuringud kindla aja järel v Kliiniline küsimus nr 10 Kas kõikidel ravi saavatel Alzheimeri tõvega patsientidel teostada ravitulemuse hindamiseks kordusuuringud kindla aja järel vs. mitte? - Igapäevategevustega toimetuleku hindamine

Rohkem

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakord 31. oktoober 2017 Paide, Hindreku talu, kell: 13.00-16.00

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr 2: Kas kõikidele dementsussündroomi kahtlusega patsientidele teha haiguse diagnoosimiseks neuropsühholoogiline uuring vs mitte? Kriitilised tulemusnäitajad:

Rohkem

Sepsise ravijuhend

Sepsise ravijuhend Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi koosoleku protokoll nr 3 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juhataja 12.mai 2017, 12.00-15.00 Tartu, Ravila 19, ruum 1038 Joel Starkopf (juht),

Rohkem

Hapra eaka patsiendi käsitlus Kai Saks

Hapra eaka patsiendi käsitlus Kai Saks Kai Saks TÜ Sisekliiniku geriaatriadotsent TÜK Sisekliiniku arst-õppejõud Edukalt vananev inimene: tuleb oma eluga iseseisvalt toime vähemalt 85.-90. eluaastani on eluga rahul võib elada 100-aastaseks

Rohkem

Microsoft Word - MA Töö_Lõplik.docx

Microsoft Word - MA Töö_Lõplik.docx TARTU ÜLIKOOL Sotsiaal ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekava Kerttu Tammeri HOOLEKANDE JA TERVISHOIU SEKTORI SPETSIALISTIDE ARUSAAMAD TÖÖST DEMENTSUSEGA

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr.4 Kas kõikidele dementsussündroomi kahtlusega patsientidele teha haiguse diferentsiaaldiagnostikaks strukturaalsed visualiseerimisuuringud (magnetresonantstomograafia

Rohkem

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigeka

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigeka TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigekassa, Lastekodu 48, Tallinn Algus Lõpp kl 12.00 kl 16.00

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ELMÜ 2018.aasta aruanne Karel Tomberg ELMÜ üldkoosolek, 20.03.2019 Tallinn Kavas Aastaaruanne Revisjonikomisjoni kokkuvõte Aastaaruande kinnitamine ELMÜ liikmed ELMÜ-s 225 liiget (+5), s.h. 19 seeniorliiget

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse

Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5, Tartu) rahvusvahelise dementsuse teemalise konverentsi

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc)

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc) Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määruse nr 92 Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord lisa 7 PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Kroonilise sageduskontrolli ravim Kliiniline küsimus Kas kroonilise sageduskontrolli strateegia puhul tuleks kodade virvendusarütmia patsientidel esmavalikuna eelistada BBL vs KKB vs muid ravimeid? Olulised

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine

Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Present enesejuhtimine

Present enesejuhtimine HHP 0020 SELF-MANAGEMENT 2007, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool EDU = võimed x motivatsioon x võimalus Õppekorraldus 1. TTÜ õppehoonetes orienteerumine 2. AP-de valimise ja deklareerimise süsteem

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Kliiniliste soovituste koostamine

Kliiniliste soovituste koostamine Kliiniliste soovituste koostamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

EA0805.indd

EA0805.indd Krooniline südamepuudulikkus Eesti Kardioloogide Seltsi töörühm ajakohastas ägeda ja kroonilise ravi juhendid, mis on kooskõlastatud Eesti perearstide, sisearstide, endokrinoloogide ja erakorralise meditsiini

Rohkem

Info vähihaige hooldajale

Info vähihaige hooldajale INFO VÄHIHAIGE HOOLDAJALE Siin toodud info on mõeldud eelkõige vähihaigete hooldajatel, kuid sellest võib abi olla ka teistele. Välja on toodud mõned enamlevinud väljakutsed, millega hooldajad peavad rinda

Rohkem

Sõltuvusest, kaksikdiagnoosist, integratiivravi ja rehabilitatsiooni võimalustest päevastatsionaaris

Sõltuvusest, kaksikdiagnoosist, integratiivravi ja rehabilitatsiooni võimalustest päevastatsionaaris Sõltuvusest, kaksikdiagnoosist, integratiivravi ja rehabilitatsiooni võimalustest päevastatsionaaris Aili Maar Kliiniline psühholoog SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik PERH Psühhiaatriakliinik,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K22_EvSu.doc

Microsoft Word - alkohol_K22_EvSu.doc Kliiniline küsimus nr 22 Kas kõiki alkoholitarvitamise häirega patsiente on efektiivne sõeluda, ravida ja rehabiliteerida üldarstiabisüsteemis vs kõigis ambulatoorsetes eriarstiabiüksustes vs kõigis päevaraviüksustes

Rohkem

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 10 Kuupäev 2. mai 2018 Koht Dorpati konverent

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 10 Kuupäev 2. mai 2018 Koht Dorpati konverent TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 10 Kuupäev 2. mai 2018 Koht Dorpati konverentsikeskuse Parrot saal, Tartu Algus Lõpp kl 14.15 kl

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Ravimite soodusnimekirja lisamise protsess 14.11.2012 Päevakava 9.00 9.15 Hommikukohv ja registreerumine 9.15 9.30 Sissejuhatus (moderaator Ain Aaviksoo) 9.30 9.55 Priit Kruus tutvustab uuringu tulemusi

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem