LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro"

Väljavõte

1 LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Registrikood Aadress: Laki tn 14a, Tallinn 10621, Harjumaa Tel: Tallinn 2015 KAUST 1

2 SISUKORD II MENETLUSDOKUMENDID III SELETUSKIRI Detailplaneeringu koostamise alused ja eesmärgid Olemasolev olukord Kontaktvööndi analüüs Planeeringulahendus Üldosa Planeeritavate kruntide ehitusõiguse näitajad Arhitektuursed nõuded kavandatavatele hoonetele Vertikaalplaneerimine Harju maakonna teemaplaneering, Loksa valla üldplaneering Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering Väärtuslik maastik Lahemaa Loksa valla üldplaneering Keskkonnakaitsetingimused ja haljastus Planeeritava maa-ala keskkonnaseisund Olemasolev haljastus Planeeritava maa-ala haljastuse kujundamine Jäätmekäitlus ja heakord Liikluskorraldus ja parkimine Liikluslahendus Parkimine detailplaneeringu lahendusel Põhimõtteline tehnovõrkude lahendus Põhimõtteline elektrivarustus Vee- ja kanalisatsioonilahendus Veevarustus Tuletõrjeveevarustus Kanalisatsioon Tuleohutuse tagamine Kuritegevuse ennetamine IV LISAD 1. Fotod olemasolevast olukorrast 2. Kinnistusregistri registriosa väljavõte 3. Illustreeriv põhimõtteline 3D V JOONISED 1. Situatsiooniskeem 2. Kontaktvööndi analüüs 2a. Väljavõte Loksa valla üldplaneeringust 3. Tugiplaan 4. Põhijoonis tehnovõrkudega Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Lami-Kopli kinnistu DP eskiislahendus

3 II MENETLUSDOKUMENDID 1. Harju-Järva-Rapla regiooni Keskkonnaameti kiri 2. Pärispea küla Lami-Kopli kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine nr HJR 14-4/14/ september 2014 Kuusalu Vallavalitsuse korraldusega nr 598 Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Lami-Kopli kinnistu DP eskiislahendus

4 III SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused ja eesmärgid Detailplaneeringu koostamise aluseks on Kuusalu Vallavalitsuse 11. september 2014 korraldus nr 598 detailplaneeringu algatamiseks. Detailplaneeringu lähtematerjalid: * Loksa valla üldplaneering; *Üleriigiline planeering Eesti 2010 (Siseministeerium, http// * Harju maakonna teemaplaneering; * Kuusalu valla ehitusmäärus; * Katastriüksuse 42301:003:0762 plaan; * Hea ehitustava; * Planeerimisseadus; * Looduskaitseseadus; * Natura 2000; * Kuusalu valla jäätmehoolduseeskiri (kinnitatud Kuusalu Vallavolikogu a määrusega nr 10); * Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrus nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded ; * Eesti Standard EVS 843:2003 Linnatänavad; * Eesti Standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine, Linnaplaneerimise ja Arhitektuur Osa 1: Linnaplaneerimine; * Eesti Standard EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6 Tuletõrje veevarustus; Harju maakonna Kuusalu valla Pärispea küla Lami-Kopli kinnistu detailplaneeringu topogeodeetilised uurimistööd on teostatud GEOPLAN EESTI OÜ poolt. Mõõdistamistööd on tehtud kooskõlas nõuetega Projekteerimise geodeetilised uurimistööd M 1:500 1:2000 ja Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. august 2007.a. määrusega nr 71 kinnitatud Ehitusgeoloogiliste tööde tegemise kord. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kaheks jagamine ühepereelamu ja abihoonete rajamiseks. Järgitakse tiheasustuse põhimõtteid, sealhulgas täiendavate ehitusõiguste määramine. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud planeeritavale alale, parkimise lahendus ja tehnovõrkude varustus ning määratakse heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ja samas ka kõigi vajalike piirangute ja servituudivajaduste määramine. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Lami-Kopli kinnistu DP eskiislahendus

5 2. Olemasolev olukord Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kuusalu vallas, Pärispea küla ajaloolises keskosas Lahemaa Rahvuspargi territooriumil, Lahemaa piiranguvööndis, mis on rahvuspargi majanduslikult kasutatav ning pärandkultuurmaastikuna säilitatav osa. Kinnistu sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Planeeritava maa-ala suurus on m 2, millest 9554 m 2 on looduslik rohumaa ning 2088 m 2 muu maa. Planeeringuala piirneb põhjas Kaurose (42301:003:0489, 100% maatulundusmaa), Väike-Luha (42301:003:0411, 100% elamumaa) ning Luha kinnistuga (42301:003:0410, 100% elamumaa), edelas Matjukse kinnistuga (42301:003:0089, 100% elamumaa), lõunas reformimata riigimaaga ning läänes Purekari teega. Planeeritava maa-ala kinnistu tabel (vt lisa nr 1): Aadress Pindala m 2 Kinnistu nr Katastritunnus Sihtotstarve Omanik Lami-Kopli :003:0218 Maatulundusmaa Rene Korniljev Kinnistu asub Lahemaa Rahvuspargis, mis on Natura 2000 programmi võrgustiku alal. Keskkonnaregistri andmetel on Lami-Kopli katastriüksusel üldplaneeringus märgitud osal registreeritud EL loodusdirektiivi I lisa kohase esmatähtsa elupaigatüübi *6270 liigirikkad niidud lubjavaesel mullal esinemine, millele vastavalt Vabariigi Valitsuse a. korraldusele nr 615-k, tuleb tagada kaitse. Nimetatud elupaiga näol on tegemist niiske pärisaruniiduga, mida iseloomustab eeskätt siintaimede liigirikkus ning mille taimkate on kujunenud pikaajalise karjatamise või niitmise mõjul. Tegelikkuses on aga antud kohas nimetatud niidukooslus elupaigatüübile mittevastav ja degradeerunud (hinne D). Kinnistul olevat kooslust võib iseloomustada kui niisket, liigivaest angervaksastikku, millel laiguti orashein. Tegemist on ilmselt endise põlluga, mis niidukooslusena ei oma looduskaitselist väärtust. Maa-ameti kaardirakendustele ( seisuga) paikneb planeeringualast umbes 790 m kaugusel Pähkneeme männik. Maaüksuse reljeef on tasane. Planeeritaval Lami-Kopli kinnistul on kõrghaljastust. Maaameti geoloogia kaardirakenduse järgi on aluspõhja geoloogia Ediacara ladestu (Vendi kompleksi) Gdovi kihistu segateraline polümineraalne liivakivi, kirju aleuroliit, savi. Pinnakatte geoloogia on Võrtsjärve alamkihistu jääjärvelised setted (veerised ja munakad, kruus, liiv, aleuriit, saviliiv, liivsavi, savi). Vastavalt Harjumaa pinnase radooniriski kaardile on planeeritaval alal normaalse radooniriskiga pinnas (30-50 kbq/m 3 ). Juurdepääs planeeringualale on avalikult kasutatavalt Pärispea küla teelt, mahasõiduga Purekari teelt. Kinnistu asub riigimaantee (11285 Loksa-Pärispea tee) läheduses Loksa-Pärispea tee teekaitsevöönd 50 m ei ulatu planeeringualale. Ala teenindavad madalpinge õhuliin kaitsevööndiga, mis on mõlemale poole liini telge 2,0 meetrit, kõrgepinge õhuliin kaitsevööndiga, mis on mõlemale poole liini telge meetrit, 10/0,4kV Tommi alajaam ja veetorustiku kaitsevöönd, mis on mõlemale poole torustiku telge 2,0 meetrit. Lami-Kopli kinnistule on seatud reaalservituut ja sõiduteeservituut Väike-Luha kinnistu kasuks. Lami-Kopli kinnistule on seatud servituut elektrivõrgu omamiseks, arendamiseks, täiendavate elektriliinide ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Lami-Kopli kinnistu DP eskiislahendus

6 elektrivõrgu talituse tagamise eesmärgil servituudialal elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses osaühingu Jaotusvõrk kasuks. Planeeritaval maa-alal puuduvad kehtivad detailplaneeringud. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Lami-Kopli kinnistu DP eskiislahendus

7 3. Kontaktvööndi analüüs Käsitletava planeeringuala kontaktvööndi analüüsi vaata ka jooniselt Kontaktvööndi analüüs joonis nr 2. On iseloomustatud graafiliselt Lami-Kopli kinnistu detailplaneeringu lähipiirkonda. Planeeringuala ümbritsevad nii hoonestamata maatulundusmaad kui ka hoonestatud elamumaa kinnistud. Planeeritavast alast idapoole jääb Pendlaõue kinnistu detailplaneering, mis on algatatud aastal Kuusalu Vallavalitsuse korraldusega nr 748. Pendlaõue kinnistu on hetkeseisuga ( ) hoonestamata. Kinnistu valdavas osas rohumaa. Planeeringuga antakse ehitusõigus ühe eluhoone rajamiseks ehitisealuse pinnaga 135 m 2. Abihoone ehitisealuseks pinnaks on kavandatud 45 m 2. Eluhoone korruselisuseks on kaks korrust. Kõrguseks on ca 7,5 m. Antud kinnistule kavandatakse ehitisalust pinda kokku 180 m 2. Planeeritavast alast põhjapoole jääb Väike-Luha kinnistu. Väike-Luha kinnistul asub heitkeseisul kaks hoonet suvila ja abihoone. Suvila ehitisealuseks pinnaks on 71,8 m 2. Suvila korruselisuseks on kaks korrust. Kõrguseks on ca 6,9 m. Antud kinnistul on ehitisalust pinda kokku 71,8 m 2. Abihoonet ehitisregistrisse kantud pole. Kõrvalkinnistu, läänepoolne piirinaaber, asub Luha kinnistu. Kinnistul asub heitkeseisul viis hoonet eluhoone ja abihooned. Eluhoone ehitisealuseks pinnaks on 71,8 m 2. Hoone korruselisuseks on kaks korrust, kõrvalhoonetel on üks korrus. Kõrguseks on ca 6,9 m. Antud kinnistul on ehitisregistri andmete põhjal ehitisalust pinda kokku 71,8 m 2. Planeeritavast alast lõunapoole jääb Matjukse kinnistu. Matjukse kinnistul asub heitkeseisul neli hoonet kaks kuuri, üks elamu ja üks saun. Lisaks elamule, kuuridele ja saunale asub kinnistule veel kaev, aida ja lauda vundamendid. Eluhoone ehitisealuseks pinnaks on 101 m 2. Eluhoone korruselisuseks on üks korrust. Kõrgus on ehitisregistri andmetel teadmata. Ehitisregistri andmetel on teada ainult ühe kuuri kõrgus 5,0 m. Antud kinnistul on ehitisalust pinda kokku 197 m 2. Vundamendi pinda on 94 m 2. Kontaktala piiridesse jäävad valdavalt ühe korruselised väiksemahulised elamud abihoonetega. Peamiselt on ühel kinnistul või õuealal üks põhihoone ja vähemalt kaks abihoonet. Abihooned on ühekorruselised. Katused on ehitatud elamutel ja abihoonetel viilkatused. Katuste kalde vahemik on antud piirkonnas ca kraadi. Talumajad ümbruskonnas on enamasti ümber ehitatud. Esile kerkivad taluhoonete kõrvalhooned palkidest aidad ja rehehooned. Uute elamute ehitamisel on järgitud asunduselamu tüüpi hooneid. Abihoonetena on ehitatud suuremat või väiksemat tüüpi abihooneid. Liiklus Lami-Kopli kinnistu lähedal on kahesuunaline küla tänav. Hoonestusalade planeerimisel on arvestatud juba olemasoleva ümberkaudse elamupiirkonna hoonestusstiilist ja hoonestuslaadist. Kavandatud elamuga ei kaasne võimalikke ohtlike mõjusid ümbritsevale alale. Lami-Kopli kinnistule on kavandatud hoonestuse ehitusaluseks pinnaks 200 m 2 ja hoonestuse maksimaalseks kõrguseks 7,5 m, abihoonele 5,5 m. Antud näitajad ühtivad ümbruskonna hoonestus mahtudega, samuti kõrgusega. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Lami-Kopli kinnistu DP eskiislahendus

8 Arvestades eelpool kirjeldatud piirkonda, liikluslahendust, algatatud detailplaneeringut, siis Lami-Kopli kinnistule planeeritud sihtotstarbe muutmine tulevikus ja väiksemahulise eluhoone rajamine on väga soodne. Sobib antud piirkonda hoonestuse mahu poolest ja maasihtotstarbelt. Võrdluse aluseks on võetud maaameti kaart ja ehitusregistrist saadud näitajad (seisuga ). Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Lami-Kopli kinnistu DP eskiislahendus

9 4. Planeeringulahendus 4.1. Üldosa Detailplaneeringuga on m 2 suurune 100% maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kaheks jagamine ühepereelamu ja abihoonete rajamiseks. Lami-Kopli kinnistu on sobilik elamumaa piirkonnaks, kuna asub väga hea transpordi liikuvusega maantee ( Loksa-Pärispea tee) läheduses ja hea liigeldava Purekari tee vahetus läheduses. Samas on elamukrundid piiratud põhja ja lõuna ilmakaartest olemasolevate hoonetega ja samuti kinnistul olevate puudega, mis on elamukruntide rajamisel suureks plussiks arvestades meie lääne tuuli. Uute hoonestusalade kohavalikul on arvestatud Kuusalu valla ehitusmäärusest tulenevate piirangutega, Lahemaa Rahvuspargi kaitse-eesmärkidest tulenevate piirangutega, Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava, EL loodusdirektiivi kohase esmatähtsa elupaigatüübist ning samuti olemasoleva haljastusega. Krunt positsiooniga 1 on planeeritud 100% elamumaaks. Krundi pindala on vastavalt suurusele 9152 m 2, maksimaalselt on lubatud kaks korrust. Kavandatava pos 1 krundi elamu ehitusaluseks pinnaks on maksimaalselt 200 m 2. Eluhoone maksimaalseks kõrguseks maapinnast on kavandatud 7,5 m ja abihoone maksimaalseks kõrguseks maapinnast 5,5m. Hoonete arvuks krundil on kavandatud 3 (üks eluhoone ja kaks abihoonet). Õueala on piiratud piirdega. Piirde asukoht on soovituslik. Säilitatakse olemasolev kraav, mis läbib kinnistu keskosa. Elamu ja abihoonete ehitamiseks ei ole vaja teha ulatuslikke pinnasetöid ning muuta kinnistu üldist reljeefi. Krundi äärsed alad on vähesel määral kaetud kõrghaljastusega, mida suuremas osas püütakse säilitada. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud järgnevalt: riigimaanteelt, Loksa- Pärispea teelt mahasõiduga Purekari teelt. Kavandatud krundile on eelnevalt seatud sõiduteeservituut Väike-Luha kinnistu kasuks. Kavandatud krundile on eelnevalt seatud servituut osaühingu Jaotusvõrk kasuks. Krunt positsiooniga 2 on planeeritud 100% elamumaaks. Krundi pindala on vastavalt suurusele 2469 m 2, maksimaalselt on lubatud 2 korrust. Kavandatava pos 1 krundi elamu ehitusaluseks pinnaks on maksimaalselt 200 m 2. Eluhoone maksimaalseks kõrguseks maapinnast on kavandatud 7,5 m ja abihoone maksimaalseks kõrguseks maapinnast 5,5m. Hoonete arvuks krundil on kavandatud 3 (üks eluhoone ja kaks abihoonet). Õueala on piiratud piirdega. Piirde asukoht on soovituslik. Elamu ja abihoonete ehitamiseks ei ole vaja teha ulatuslikke pinnasetöid ning muuta kinnistu üldist reljeefi. Krundi äärsed alad on vähesel määral kaetud kõrghaljastusega, mida suuremas osas püütakse säilitada. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud järgnevalt: riigimaanteelt, Loksa- Pärispea teelt mahasõiduga Purekari teelt. Kavandatud krundile on eelnevalt seatud servituut osaühingu Jaotusvõrk kasuks. Lami-Kopli kinnistu planeeringulahendus ei ole üldplaneeringut muutev. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Lami-Kopli kinnistu DP eskiislahendus

10 4.2. Planeeritavate kruntide ehitusõiguse näitajad Krundi ehitusõigusega määratakse: 1. planeeritud krundi kasutamise sihtotstarvet; 2. hoonete suurim lubatud arv krundil; 3. hoonete suurim lubatud kõrgus; 4. hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala. Pos nr Krundi pindala (m 2 ) Hoone ehitusalune pind (m 2 ) maapealne Max. korruselisus / hoone kõrgus (m) 1 Suletud brutopind (m 2 ) maapealne Hoonete arv krundil 2 Maa sihtotstarve ja osakaalu % katastriüksuse liigi järgi Maa sihtotstarbe % DP liigi järgi Tulepüsivus Parkimiskohtade arv / 7,5 5, / 7,5 5, E 100 EP 100 TP E 100 EP 100 TP ,5m põhihoone kõrgus maapinnast, 5,5m abihoonete kõrgus maapinnast 2 3 üks põhihoone ja kaks abihoonet Projekteeritavate hoonete tulepüsivusklass määratakse vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele (ET Ehitiste tuleohutus) Arhitektuursed nõuded kavandatavatele hoonetele Hoonete projekteerimisel tuleb kasutada küla ajalooliselt välja kujunenud elamuhoonetele iseloomulikke ja sobivaid ehitusmaterjale ja hoonestuslaadi. Krundi piirde kõrgus on maksimaalselt kuni H=1,5 m. Kruntide piireteks võiks olla lihtne puitlipp aed. Planeeritaval territooriumil ei tohiks hekitaimedena kasutada mürgiseid taimeliike ega puid. Soovitatav on krundi (pos 2) ümber kavandada ühtne piire ja pos 1 kavandada ühte piire piiramaks õueala. Täpsem piirete asukoht ja viimistlusmaterjalide valik määratakse ehitusprojektiga. Õueala ja hoone terviklikud lahendused, kus oluline ei ole mitte ainult hoonete arhitektuurne välisilme, vaid ka ruum nende vahel ja ümber. Traditsioonilisus lahendused ei ole tohi olla hetke moevooludest, vaid pigem jälgida traditsioonilisi proportsioone, esteetikat. Ajaloolise põhimõttega rajatavad elamu fassaadid ilmestavad muudele traditsioonilistele võtetele lihtsad viilkatused üleulatuvate räästastega. Katuseid muudavad tänapäevasemaks nt. sisselõigatud klaaspinnad. Õueala kavandamisel võtta arvesse taluõuele omaseid lahendusi. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Lami-Kopli kinnistu DP eskiislahendus

11 Krundi pos 1, 2 olulisemad arhitektuurinõuded on: Hoonestusviis: lahtine; Hoonete katuse kalle: ; Hoonete suurim lubatud korruselisus: kuni 2 korrust; Välisviimistluses on lubatud kasutada ümarpalki ja laudist. Eluhoonete suurim lubatud kõrgus ümbritsevast maapinnast: maksimaalselt 7,5 m; Abihoonete suurim lubatud kõrgus ümbritsevast maapinnast: maksimaalselt 5,5 m Vertikaalplaneerimine Juurdepääs elamukruntidele on riigimaanteelt (11285 Loksa -Pärispea tee) mahasõiduga Purekari teelt. Sademevesi ja lumesulamisvesi on hajutatud kruntide piires olemasolevasse pinnasesse. 5. Harju maakonna teemaplaneering, Loksa valla üldplaneering 5.1. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused kehtestatud maavanema 11.märts 2003 korraldusega nr 356-k näeb planeeritava ala rohevõrgustiku alasse (T8), mis on elustiku ja ainese liikumiskoridor. Väljavõte Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringust Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused (planeeritav ala tähistatud punase täpiga, 42301:003:0218) Väärtuslik maastik Lahemaa Antud planeeringus käsitletud teemplaneeringu rohevõrgustiku kaardile on välja toodud või ära märgitud ka väärtuslikud maastikud (tumepunane pidev joon). Seega vaadates ülaltoodud teemplaneeringu kaarti, siis planeeringuala jääb Lahemaa väärtuslikule maastikule. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Lami-Kopli kinnistu DP eskiislahendus

12 5.2. Loksa valla üldplaneering Loksa valla üldplaneering on kehtestatud Loksa Vallavolikogu 27. jaanuar 2000 a. Loksa ja Kuusalu vald on omavahel liitunud 2005 a. Käesolevas planeeringus käsitletakse Loksa valla üldplaneeringut, sest Pärispea küla paikneb endise Loksa valla territooriumil, mis on asjakohane antud planeeringule. Loksa valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritav maa-ala kavandatud Pärispea küla kompaktse hoonestusega osal, mis on detailplaneeringu kohustusega ala. Üldplaneeringu kohaselt paikneb Lami-Kopli kinnistu osaliselt üldplaneeringu järgse juhtotstarbega elamumaal. Üldplaneeringu järgselt maanteest maa poole jääb võimalik rannaküla tüüpi elamuehituse piirkond. Sellesse piirkonda sobivad väga hästi väikse mahulised elamukrundid ühe eluhoone ja kahe abihoonega. Lami-Kopli kruntide planeerimisel on sellega arvestatud. Väljavõte Loksa valla üldplaneeringu kaardilt (planeeritav ala tähistatud musta täpiga) Käesoleva detailplaneeringuga on kavandatud kaks ühepereelamu krunti, mis järgib üldplaneeringu nõuet, et alale võib kavandada väikeelamuid. Detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev. Elamute asukoha valikul tuleb lähtuda loodusliku ümbruse ja vaateväljadega, planeeringulahenduse aluseks peab olema maastikustruktuur. Eelnimetatud aspekte on antud planeeringus arvestatud. Kaitsmaks ühepereelamutele tulevat (küll vähest) saastet kavandatud kõvakattega teelt ja, on vajalik kõrghaljastus, mis hoiab kinni tolmu ja saaste. Käesolev planeeritav ala on rohevõrgustiku tuumalas (T8), mille peafunktsioon on elustiku mitmekesisuse hoidmiseks. Kavandatav planeeringulahendus rohevõrgustiku tuumalale negatiivset mõju ei oma, kuna piirnevas osas säilitatakse olemasolev olukord säilib olemasolev taimestik. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Lami-Kopli kinnistu DP eskiislahendus

13 6. Keskkonnakaitsetingimused ja haljastus 6.1. Planeeritava maa-ala keskkonnaseisund Detailplaneeringuga hoonetekompleksi kavandamine krundi ja ümbritseva maa-ala keskkonnatingimusi oluliselt ei mõjuta, kuna keskkonda ohustavat tegevust alale kavandatud ei ole. Piirkonnas asuvate kinnistute reovesi kogutakse mahutitesse või immutatakse peale mehaanilist või bioloogilist puhastust pinnasesse. Planeeringualal asub hästi kaitstud põhjaveega alal. Jääkreostus planeeringualal puudub. Maa-ameti mullakaardi alusel leiduvad kinnistul leetjad gleimullad (GI) ning gleistunud leetjad mullad (KIg). Planeeritava elluviimisega mõju mullastikule puudub. Alal maavarasid ei leidu Olemasolev haljastus Planeeritaval alal esineb puude gruppe ja põõsarinnet. Haljastust tuleb võimalikus ulatuses säilitad. Kõrghaljastust suuremas osas likvideerida ei ole ette nähtud. Ehitiste rajamisel tuleb vältida mehhaaniliste vigastuste tekitamist puittaimestikule, mida on võimalik säilitada. Kinnistu asub Lahemaa Rahvuspargis, mis on Natura 2000 programmi võrgustiku alal. Keskkonnaregistri andmetel on Lami-Kopli katastriüksusel üldplaneeringus märgitud osal registreeritud EL loodusdirektiivi I lisa kohase esmatähtsa elupaigatüübi *6270 liigirikkad niidud lubjavaesel mullal esinemine, millele vastavalt Vabariigi Valitsuse a. korraldusele nr 615-k, tuleb tagada kaitse. Nimetatud elupaiga näol on tegemist niiske pärisaruniiduga, mida iseloomustab eeskätt siintaimede liigirikkus ning mille taimkate on kujunenud pikaajalise karjatamise või niitmise mõjul. Tegelikkuses on aga antud kohas nimetatud niidukooslus elupaigatüübile mittevastav ja degradeerunud (hinne D). Kinnistul olevat kooslust võib iseloomustada kui niisket, liigivaest angervaksastikku, millel laiguti orashein. Tegemist on ilmselt endise põlluga, mis niidukooslusena ei oma looduskaitselist väärtust. Kaitstavaid, ohustatud või haruldasi liike planeeringualal ei ole Planeeritava maa-ala haljastuse kujundamine Ehitusprojekti koostamise staadiumis tuleb koostada täpne haljastusprojekt. Haljastusprojekti koostamisel tuleb lähtuda Eesti Standardist EVS 843:2003 Linnatänavad ning Eesti Standardist EVS 778:2001 Ilupuude- ja põõsaste istikud. Täiendava kõrghaljastuse planeerimisel on lähtutud Eesti Standardist EVS 843:2003 Linnatänavad ning Eesti Standardist EVS 778:2001 Ilupuude- ja põõsaste istikud. Puud tuleb istutada vähemalt 2 meetri kaugusele sõidutee servast ning vähemalt 1 meetri kaugusele kõnnitee servast. Istutatavatele puudele kasvuruumi tagamiseks peaks nad istutama vähemalt 5 meetri kaugusele hoonestusaladest. Olemasolevatest ja planeeritavatest tehnovõrkudest peab istikute kaugus olema vähemalt 2 meetrit. Istutatavate puude ja põõsaste istikud peavad vastama Eesti Standardi EVS 778:2001 normidele. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Lami-Kopli kinnistu DP eskiislahendus

14 Kruntidele on kavandatud rajada täiendavat haljastust, puid. Puid ei tohi istutada teekaitsevööndisse selliselt, et need varjaksid nähtavust maanteele. Puude paigutus lähtub esteetilistest ja funktsionaalsetest aspektidest. Teede äärde istutatavad puud võiksid liigiliselt sulanduda lähialas paiknevasse metsamaastikku; soovitatavalt üheliigilised puud. 7. Jäätmekäitlus ja heakord Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale peavad jäätmevaldajad omama või rentima piisavas koguses jäätmemahuteid või kasutama jäätmekäitluslepingu alusel ühismahuteid. Mahutid ja kogumiskohad peavad vastama eeskirja nõuetele. Detailplaneeringuga on jäätmekonteinerid kavandatud elamukruntidele kavandatud parkimisplatside kõrvale. Kogumiskonteinerid peavad olema suletavad. Kogumiskonteinerite juurdesõiduteed peavad olema piisava kandevõimega, et kogumisautod pääseksid võimalikult lähedale konteineritele ning tasased. Jäätmemahutite paiknemiskohtade ning juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil vastutab territooriumi valdaja. Planeeringulahenduse realiseerudes on väga oluline tagada krundile heakord, selleks tuleb kinni pidada jäätmehoolduseeskirjast ning tagada planeeritava maa-ala korralik kanaliseeritus. Tehnovõrkude lahendus antakse detailplaneeringu koostamise staadiumis. Jäätmekäitlus korraldada vastavalt Kuusalu valla jäätmehoolduseeskirjale (kinnitatud Kuusalu Vallavolikogu a määrusega nr 12). Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Lami-Kopli kinnistu DP eskiislahendus

15 8. Liikluskorraldus ja parkimine 8.1. Liikluslahendus Juurdepääs planeeritavale krundile toimub riigimaanteelt, Loksa-Pärispea teelt kulgevalt asfaltkattega teelt mahasõiduga Purekari teele. Teekatetena tuleb kasutada piisava tugevusega katteid, et sõidukite pidev liikumine teid ei kahjustaks. Nt freesasfalt. Suvemaja juurdepääsutee laiuseks on kavandatud 3,5 meetrit, mis on kooskõlas standardiga EVS 843:2003 Linnatänavad. Arvestatud on tabel 7.8 juurdepääsude ristprofiilid. Projektkiiruseks on kavandatud 30 km/h, millest tulenevalt on planeeritava tee laius vastav, 3,5 meetrit. Antud teelaius võimaldab liigelda nii veoautodel kui sõiduautodel ja jalgratastel segaliiklus. Katendite lõplikud mahud ja viimistlusastmed antakse järgmistes projekteerimisstaadiumites Parkimine detailplaneeringu lahendusel Planeeritava maa-ala parkimine on lahendatud krundisiseselt hoovialal. Parkimine ja teed on planeeritud lähtudes kehtivatest normidest: EVS 843:2003. Parkimiskohti on planeeringualal kokku kavandatud 6. Parkimise lahendus: Pos nr Elamu liik Elamu asukoht ja norm Elamute arv Normatiivne parkimiskohtade arv Kavandatud parkimiskohtade arv Äärelinn 1 Üksikelamu Elanik 2,2 Külaline 0, POS 1. kokku: 5 6 Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Lami-Kopli kinnistu DP eskiislahendus

16 9. Põhimõtteline tehnovõrkude lahendus 9.1. Põhimõtteline elektrivarustus Käesoleva detailplaneeringuga on lahendatud Kuusalu vallas Pärispea külas Lami-Kopli kinnistu elektrivarustus. Detailplaneeringu koostamiseks on OÜ-lt Elektrilevi Tallinn-Harju regiooni poolt välja antud elektrivarustuse tehnilised tingimused nr ( ). Selle kohaselt on planeeritud elektritoide 10/0,4kV Tommi alajaama baasil. Detailplaneeringuga hõlmatava Lami-Kopli kinnistul elektrienergiaga varustamine nähakse ette ehitatavast 2-kohalisest liitumiskilbist peakaitsmega 3x25A Tommi 10/0,4kV aj. F-1 õhuliini olemasoleval mastil Lami-Kopli kinnistul. Projekteeritav maakaabelliin projekteeritava liitumiskilbini on ette nähtud Purekari tee läheduses olevast Tommi aljaamast. Kavandatud kruntidele ulatub eelnevalt seatud elektriliini servituut osaühingu Jaotusvõrk kasuks Vee- ja kanalisatsioonilahendus Veevarustus Planeeringu maa-ala vajalik veehulk arvestades, et veetarbimine on ühe elamu kohta ca 0,6 m 3 /ööp: Kokku Qd = 0,6 x 2= 1,2 m 3 /d Pos 1 kavandatud hoonestuse veevarustus saab olema olevast liitumispunktist, mis on ühenduses Purekari tee ääres oleva ÜVK torustikuga. Pos 2 kavandatud hoonestuse veevarustus on lahendatud planeeritavast põhimõttelisest liitumispunktist Purekari tee ääres krundi piiri läheduses. Välisveetorud paigaldatakse plastikust veetorudest Ø 32 mm PN10 (KWH -Pipe, Uponor, Pipelife jt). Veetorustike rajamissügavus 1,8 m. Torustik paigaldada 15 cm paksusele liivalusele. Veetorustike trasseering, läbimõõdud ja puurkaev-pumplate tehnoloogia täpsustatakse järgmistes staadiumites Tuletõrjeveevarustus Kinnistu vajalik väliskustutuse veehulk on 10 l/sek. antud kinnistu tulekustutusvee probleemis lahendatakse olemasoleva veevõtukoha baasil. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Lami-Kopli kinnistu DP eskiislahendus

17 Kanalisatsioon Planeeritava ala heitvee kogus ca 1,2 m³/d. Heitvesi kogutakse kokku ja juhitakse plastist kogumiskaevu minimaalse mahuga 8 m³. Kogumiskaeve tuleb perioodiliselt tühjendada ja heitevesi vedada puhastusseadmetele. Isevoolsed väliskanalisatsioonitorud paigaldatakse plastikust kanalisatsioonitorudest Ø110mm SN8 (Uponor, KWH-Pipe, Pipelife jt.) Kanalisatsioonitorustike trasseering, kogumiskaevude asukohad ja torustike läbimõõdud täpsustatakse järgmistes staadiumites. 10. Tuleohutuse tagamine Tuleohutuse tagamise aluseks on võetud Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrus nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded. Projekteeritavate hoonete tulepüsivusklass projekteerida edaspidise projekteerimise käigus vastavalt Eesti Projekteerimise normidele ET Ehitise tuleohutus ja eelpool mainitud määrusele. EVS 812 6:2005 Ehitiste tuleohutus, osa 6 Tuletõrje veevarustus. Planeeritava hoonestuse tuleohutuse tasemeks on määratud TP Kuritegevuse ennetamine Käesoleva detailplaneeringu realiseerimisel kujuneb alast heakorrastatud ja elava kasutusega ala, mis mõjub positiivselt kogu ümbruskonna üldisele turvalisusele. Oluline on luua hästi toimiv ja atraktiivne keskkond, mis oma arhitektuuriga tekitaks inimestes tunde, et nad on piirkonnas teretulnud. Hea vaade ühiskasutatavatele aladele akendest. Selge ja hästi valgustatud teedevõrgustik vähendavad kuriteohirmu ning sissemurdmiste, vandalismi, vägivalla, autodega seonduva kuritegevuse ja süütamise riske. Turvatunnet tõstaks ka nähtavate valvekaamerate olemasolu territooriumil. Kõige suuremat rõhku peab pöörama heale nähtavusele ning valgustatusele kogu planeeritaval maa-alal. Kuritegevuse ennetamise meetmete osas on lähtutud normatiivist EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine kirjeldatud soovitustest: kinnine parkimine kinnistul; hea valgustus. Hoone arhitektuurse lahenduse projekteerimise juures tuleb arvestada järgmistest kuritegevust ennetavatest põhiprintsiipidest: kestvate materjalide ja värvide kasutamine, vandalismikindlad konstruktsioonid, vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, jne.); täiendavate valgustite paigaldamine kinnistule. Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ Lami-Kopli kinnistu DP eskiislahendus

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri VIIMSI VALD LUBJA KÜLA TAMMIKU, LUBJA IV JA V MAAÜKSUSTE DETAILPLANEERING Projekt nr 23-08, 05-09 Seletuskiri ja joonised Tellija: OÜ Alladin Holding Mailase 2 12015 Tallinn Margus Ärm tel 5022033 Viimsi

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

seletuskiri Kingu I

seletuskiri Kingu I SISUKORD 1 PLANEERITAVA ALA ASEND JA ISELOOMUSTUS...2 1.1 Planeeritava ala asukoht...2 1.2 Planeeringualal läbiviidud uurimistööd...2 1.3 Olemasoleva olukorra iseloomustus...2 2 PLANEERINGU LAHENDUS...3

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

DP1-02/09 Tsitre Piirivalve objekti kinnistu detailplaneering Tsitre külas OÜ UETT JA KO Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:500

DP1-02/09 Tsitre Piirivalve objekti kinnistu detailplaneering Tsitre külas OÜ UETT JA KO Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:500 Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:50000 Planeering Seletuskiri 1. Sissejuhatus... 4 2. Kontaktvööndi analüüs, funktsionaalsed seosed.... 4 2.1 Põhjendused üldplaneeringu muutmisettepanekuks...

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem