Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve"

Väljavõte

1 Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve juurde

2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 KOONDEELARVE... 3 PÕHITEGEVUSE TULUD... 5 PÕHITEGEVUSE KULUD... 8 INVESTEERIMISTEGEVUS... 9 FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE KASUTUS PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONDADE LÕIKES

3 SISSEJUHATUS Alutaguse valla aasta eelarve on esimest aastat koostatud tekkepõhiselt; eelarve on koostatud eelarverakenduse VEERA keskkonnas; eelarve koostamise aluseks on Alutaguse valla arengukava aastateks , Alutaguse valla eelarvestrateegia ning Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemisleping. Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärkideks seatud jätkusuutlikkus ja konservatiivsus, investeeringute tegemiseks kaasatakse võimalikult palju toetusrahasid, et valla finantsvõimekus ei halveneks. Põhitegevuse kulud on planeeritud põhitegevuse tuludest madalamad, põhitegevuse tulem on positiivne aasta eelarve ülevaade antakse eelarve osade lõikes analüüsides eraldi põhitegevuse tulusid, põhitegevuse kulusid, investeerimis- ja finantseerimistegevust ning võimalikku likviidsete varade kasutust. Eelarve vastuvõtmisel kinnitab volikogu koondeelarve vastavalt eelarve lisale 1. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks tekkepõhisena (tekkepõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal tehingud on toimunud, sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse). Alutaguse valla aasta eesmärgid Alutaguse valla aasta eelarve eesmärgid tulenevad Alutaguse valla arengukavast ja Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingust. Ühinemislepingust tulenevad otsesed eesmärgid: 1. hoida ja arendada head loodus- ja elukeskkonda; 2. arendada ühiselt Peipsi põhjaranniku ja Narva jõe äärset turismipiirkonda; 3. hoida erinevate piirkondade kultuurilist eripära; 4. tagada kvaliteetne ja konkurentsivõimeline haridus; 5. tagada piirkondade vahelised transpordiühendused; 6. luua mikroettevõtlust toetav keskkond; 7. viia ellu ühised investeeringud; 8. suurendada elanike võimekust oma probleeme iseseisvalt lahendada; 9. kaasata valitsemisel elanikud ja vabaühendused oma elukeskkonna korraldamisse; 10. toetada hajaasustuspiirkondade ja külaliikumise jätkusuutlikku arendamist; 11. kaeveväljadel (sh. altkaevandatud aladel) elavatele inimestele kvaliteedilt ülejäänud valla territooriumiga võrdsete elutingimuste tagamine. KOONDEELARVE aasta eeldatav tulude eelarve maht on samal tasemel võrreldes aasta eelarvega. Ressursitasude osas on küll vähenemine, kuid selle katab maksutulude suurenemine. Põhitegevuse kulude osas on suurenemine, mis osaliselt tuleneb aastast üle tulevate tegevustega ning üleminekust tekkepõhisele eelarvele. Põhitegevuse tulem on positiivne. Personalikulude osas suurenemine, seoses pedagoogide alampalgamäära tõusuga, majanduskulude suurenemine seoses eelnevast aastast üle tulevate tegevustega ning tekkepõhise eelarve erisustega. 3

4 Tabel 1. Alutaguse valla aasta koondeelarve andmete võrdlus aasta eelarve andmetega eelarve 2019 eelarve muutus kassapõhine tekkepõhine PÕHITEGEVUSE TULUD Maksutulud sh üksikisiku tulumaks Tulud kaupade ja teenuste müügist Saadavad toetused Muud tegevustulud sh kaevandamisõiguse tasu laekumine vee erikasutusest PÕHITEGEVUSE KULUD Sotsiaalabitoetused Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Personalikulud Majandamiskulud Muud tegevuskulud(reservfond) PÕHITEGEVUSE TULEM INVESTEERIMISTEGEVUS Põhivara müük Põhivara soetus Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine Tagasilaekuvad laenud Finantstulud ja -kulud FINANTSEERIMISTEGEVUS Võlakohustuste tasumine LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS Nõuete ja kohustuste muutus EELARVE KOGUMAHT Põhitegevuse tulem on positiivne eurot. Põhitegevuse tulem annab ülevaate omafinantseerimise võimekusest ning võimekusest laene teenindada. 4

5 PÕHITEGEVUSE TULUD Põhitegevuse tulude planeerimisel on lähtutud eelarvestrateegiast ning hoitud konservatiivset joont. Tabel 2. Põhitegevuse tulude võrdlus 2018 täitmisega 2018 eelarve 2018 eelarve 2019 eelarve muutus kassapõhine täitmine tekkepõhine 2018 täitmine/ kassapõhine 2019 eelarve PÕHITEGEVUSE TULUD Maksutulud sh üksikisiku tulumaks Tulud kaupade ja teenuste müügist Saadavad toetused Muud tegevustulud sh kaevandamisõiguse tasu laekumine vee erikasutusest Muude tulude osas on maardlate kaevandamisõiguste tasu ning vee erikasutustasud, mis laekuvad peamiselt endise Mäetaguse ja Illuka valla piirkonnast ja vähemal määral Iisaku piirkonnast. Planeerimisel on arvestatud VKG Kaevandused OÜ ja Enefit Kaevandused AS poolt esitatud kaevemahtudega. 5

6 Tabel 3. Alutaguse valla aasta eelarve põhitegevuse tulud klassifikaatorite lõikes. Eelarve Eelarve Põhitegevuse tulud Maksutulud Tulumaks füüsilise isiku tulult Maamaks Parkimistasu Tulud kaupade ja teenuste müügist Ehitisregistri toimingute riigilõiv Tulu koolitusteenuse osutamisest Koolieelsete lasteasutuste kohatasu Tasu toitlustamiskuludeks Õppekavavälisest tegevusest saadud tulud Muud tulud haridusalasest tegevusest Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest Tulud üldvalitsemisest Kinnisvarainvesteeringutelt Eluruumidelt Mitteeluruumidelt Hoonestusõiguse seadmise tasu Muu kaupade ja teenuste müük Saadavad toetused tegevuskuludeks Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Kohaliku omavalitsuse toetusfond Kohaliku omavalitsuse tasandusfond Muud tegevustulud Maardlate kaevandamisõiguse tasu Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee

7 Diagramm nr 1 Põhitegevuse tulud aasta Maksutulud 3,7 milj. eurot 46% 21% 31% 2% Tulud kaupade ja teenuste müügist 0,3 milj. eurot Saadavad toetused 2,5 milj.eurot Keskkonnatasud (kaevandamisõiguse ja vee erikasutus) 5,6 milj.eurot Saadavad toetused Saadavate toetustena on planeeritud tegelikult teadaolevad sihtfinantseerimised. Alljärgnev tabel annab ülevaate eelarve koostamisel teadaolevate tasandus- ja toetusfondi eraldistest. Tabel 4. Alutaguse valla aasta eelarve koostamisel arvestatud tasandusfondi ja toetusfondi eraldised KOKKU Tasandusfond Toetusfond Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus põhikooli õpetajate tööjõukuludeks gümnaasiumide õpetajate tööjõukuludeks direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks õpetajate,direktorite ja õppealajuhatajate täiendkoolituseks õppekirjanduseks tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks koolilõunaks Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks Huvihariduse ja -tegevuse toetus Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise teenus Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus Matusetoetus Rahvastikutoimingute kulude hüvitis 783 Kohaliku teede hoiu toetus

8 PÕHITEGEVUSE KULUD Põhitegevuse kulude aasta eelarve ja aasta kassapõhise täitmise võrdluse vahed tulenevad suures osas tekkepõhisuse printsiibile üleminekust. Personalikulu osas sellest, et seosed viie valla ühinemisega aastal, maksid kõik omavalitsused aasta lõpul töötajatele töötasud ja hüvitised välja, uuele vallale tulid üle ainult maksukohustused. Vastavalt Alutaguse Vallavalitsuse palgajuhendile makstakse töötasu välja arvelduskuule järgneva kuu 7. kuupäeval, millest tulenevalt ei kajastu aasta eelarve täitmises aasta jaanuaris välja makstud detsembri töötasu ning nendelt arvestatud maksude üle kandmine summas eurot. Nimetatud summa ei kajastu ka aasta tekkepõhises eelarves. Tegevuskulude poolel ei kajastu aasta kassapõhises täitmises aasta detsembri kulude arved, mille tasumine toimus jaanuaris 2019 ( eurot). Nende kulutuste katteks on jäetud kulude katteks suunamata vaba jäägi reserv. Põhitegevuse kulud on detailsemalt lahti kirjutatud tegevusvaldkondade lõikes. Tabel 5. Alutaguse valla aasta eelarve põhitegevuse kulud 2018 eelarve 2018 eelarve 2019 eelarve muutus kassapõhine täitmine tekkepõhine 2018 täitmine/ kassapõhine 2019 eelarve PÕHITEGEVUSE KULUD Sotsiaalabitoetused Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Personalikulud Majandamiskulud Muud tegevuskulud(reservfond) Diagramm nr 2 Põhitegevuse kulud aasta 4% 7% 45% 44% Sotsiaalabitoetused 0,42 milj. eurot Tegevustoetused 0,75 milj.eurot Tööjõukulud 4,96 milj. eurot Majandamiskulud 5,0 milj. eurot 8

9 INVESTEERIMISTEGEVUS aasta planeeritav investeeringute maht on Alutaguse vallas 5,47 miljonit eurot, millest 4,7 miljonit eurot on planeeritud põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks ning 0,73 miljonit eurot põhivara soetamise toetusteks. Kavandatud investeeringutest kaetakse 1,1 miljonit eurot saadavate sihtfinantseeringutega, 0,4 miljonit konsolideerimisgruppi kuuluvalt SA Illuka Arengufondist (kohustuste / nõuete muutus) ning 3,85 miljonit eurot valla eelarvevahendite arvelt. Põhivara müüke on planeeritud euro eest. Laenuintresse tuleb eelnevatel perioodidel võetud laenudelt tasuda eurot aastal laekuv ühinemistoetus on suunatud Iisaku lasteaia renoveerimise kulude katteks. Tabel 6. Investeerimistegevus Diagramm nr eelarve 2018 eelarve 2019 eelarve muutus kassapõhine täitmine tekkepõhine 2018 täitmine/ kassapõhine 2019 eelarve INVESTEERIMISTEGEVUS Põhivara müük Põhivara soetus Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine Tagasilaekuvad laenud Finantstulud ja -kulud Investeeringud valdkondade ja finantseerimisallikate kaupa (tuhat eurot) oma- või võõrvahendid toetus

10 Tabel 7. Investeeringuobjektid finantseerimisallikate lõikes Tegevus- Alutaguse valla ala Investeeringuobjektid aasta Valdkond eelarve Mäetaguse Pargitaguse tn (asfaltkattega tänava ehitus) sh valla eelarve vahendite arvelt Valla teed ja tänavad vastavalt teehoiukavale sh valla eelarve vahendite arvelt Kurtna- Kuremäe kergliiklustee (SA Illuka Arengufond) sh valla eelarve vahendite arvelt Iisaku kergliiklustee sh valla eelarve vahendite arvelt Iisaku kergliiklustee - maade ost eraisikutelt sh valla eelarve vahendite arvelt Kergliiklusteede projekteerimine sh valla eelarve vahendite arvelt Tudulinna silla renoveerimine sh valla eelarve vahendite arvelt Kuremäe parkla arendus (SA Illuka Arengufond) sh valla eelarve vahendite arvelt Vasknarva kinnistute ost sh valla eelarve vahendite arvelt Riigivara Kärbi, Nirgi, Rästiku, Kurepesa omandamine sh valla eelarve vahendite arvelt Alajõe slipp sh valla eelarve vahendite arvelt Vasknarva sadama ehitus I etapp (EST/RUS EU) sh valla eelarve vahendite arvelt Vasknarva sadama elektriga liitumine sh valla eelarve vahendite arvelt

11 04520 Narva jõe äärse randumisala väljaarendamine (Kuningaküla slipp) (SA Illuka Arengufond) sh valla eelarve vahendite arvelt Tudulinna vana kiriku ja linnamäe arendus sh valla eelarve vahendite arvelt Pagari mõisapargi ja seltsimaja arendus ja tõllakuur sh valla eelarve vahendite arvelt Pagari Seltsimaja terrassi ehitus, aknad sh valla eelarve vahendite arvelt ( 2018 üle tulnud) Mäetaguse mõisakompleks (Päikeseküte) sh valla eelarve vahendite arvelt Alajõe olmehoone (perearst, raamatukogu, sotsiaal) + ümbrus sh valla eelarve vahendite arvelt Pagari mõisa avariiremont sh valla eelarve vahendite arvelt ( 2018 ) Pagari pargi välisvalgustus sh valla eelarve vahendite arvelt ( 2018 üle tulnud) Katase, Smolnitsa,Uusküla tänavavalgustus sh valla eelarve vahendite arvelt ( 2018 üle tulnud) Tudulinna tänavavalgustus sh valla eelarve vahendite arvelt ( 2018 üle tulnud) Alajõe tänavavalgustus sh valla eelarve vahendite arvelt ( 2018 üle tulnud) Kalmistute taristu välja ehitamine sh valla eelarve vahendite arvelt Kauksi rannapromenaadi väljaehitus 4 etapp (EAS toetus) sh valla eelarve vahendite arvelt Kauksi rannapromenaadi väljaehitus (EAS toetus) sh valla eelarve vahendite arvelt Rannaala korrashoiu tehnika soetus ( sõelmasin, käru) sh valla eelarve vahendite arvelt Alajõe ranna laudtee (katuseraha ) sh valla eelarve vahendite arvelt

12 08103 Pagari mõisa pargi "uss-tee" vastavalt kujundusprojektile sh valla eelarve vahendite arvelt Tudulinna aleviku mänguväljaku põhiprojekt sh valla eelarve vahendite arvelt Alajõe mängu-ja spordiväljaku rajamine (LEADER toetus) sh valla eelarve vahendite arvelt Kiikla küla mänguväljaku täiendus sh valla eelarve vahendite arvelt Atsalama puhkekoha rajamine II etapp (LEADER toetus) sh valla eelarve vahendite arvelt Tudulinna rahvamaja/teenuste maja rekonstrueerimine ( küte ja haljastus) sh valla eelarve vahendite arvelt Kiikla rahvamaja fassaadi renoveerimine, lae soojustus sh valla eelarve vahendite arvelt ( 2018 ) Lasteaed KUREKELL renoveerimine ( ühinemistoetus 2019 aasta) sh valla eelarve vahendite arvelt Mäetaguse Lasteaed Tõruke mänguväljaku osaline renoveerimine sh valla eelarve vahendite arvelt Iisaku Gümnaasiumi katuse osaline renoveerimine sh valla eelarve vahendite arvelt Haridusvaldkonna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed sh valla eelarve vahendite arvelt Hoolekeskuse väikemaja ehitus sh valla eelarve vahendite arvelt ( 2018 ) Vee ja kanalisatsioonivõrgu renoveerimine Tudulinnas sh valla eelarve vahendite arvelt Kuremäe aleviku kanalisatsiooni ehitamine (SA Illuka Arengufond) sh valla eelarve vahendite arvelt Pagari Seltsimaja ja tõllakuuri kanalisatsioon koos puhastusseadmega sh valla eelarve vahendite arvelt Hajaasustuse toetus sh valla eelarve vahendite arvelt

13 Iisaku muuseum - sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Põhivara soetus kokku sh nõuete arvelt (SA Illuka Arengufond)arvelt sh valla eelarve vahendite arvelt Antav sihtfinantseering põhivara soetuseks sh nõuete arvelt (SA Illuka Arengufond)arvelt sh valla eelarve vahendite arvelt FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE KASUTUS Tabel 8. Laenukohustised lepingute lõikes Kokku laenukohustised Lepingu Tagasimakse Laenu jääk Laenu Laenu jääk sõlmimise tähtaeg seisuga tagasimakse seisuga aasta aastal Kokku laenukohustised Tudulinna Vallavalitsuselt üle võetud laenukohustised AS SEB Pank Iisaku Vallavalitsuseslt üle võetud laenukohustised AS SEB Pank AS SEB Pank PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONDADE LÕIKES Diagramm nr 4 Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes aasta Üldised valitsussektori teenused 13,2 % Avalik kord ja julgeolek 1,1 % Majandus 4,7 % Keskkonnakaitse 6,6 % Elamu-ja kommunaalmajandus 5,3 % Vaba aeg, kultuur ja religioon 14,1 % Haridus 48,3 % Sotsiaalne kaitse 6,7 % 13

14 Diagramm nr Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel valdkonniti aastal võrreldes aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot) 108,2% 120% 100% ,6% 62,4% 0,2% 59,9% 27,5% Haridus Vaba aeg, kultuur, religioon Üldised valitsussektori teenused Sotsiaalne kaitsekeskkonnakaitse Tabel 9. Valdkonna " Üldised valitsussektori teenused" põhitegevuse näitajad Muud 80% 60% 40% 20% 0% antavad toetused personalikulud majandamiskulud muutus 2018 aasta 2018 aasta 2019 aasta Muutus kinnitatud tegelik eelarve 2018 tegelik/ eelarve täitmine 2019 eelarve (kassapõhine) (kassapõhine) (tekkepõhine) Põhitegevuse kulud ;41 Muud toetused,autasud Tööjõukulud Majandamiskulud Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes Vallavolikogu Vallavalitsus Muud üldised teenused Muud üldised valitsussektor Vallavolikogu eelarves vallavolikogu esimehe, volikogu liikmete ning komisjonide personalikulu ja majandamiskulu. Vallavalitsuse kulude eelarves on kogu Alutaguse Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade struktuuri ja koosseisu kuuluvate ametnike ja töötajate palgafond, välja arvatud korrakaitsespetsialist (avalik kord) ning hariduse infotehnoloog (hariduse valdkond) ning vallavanema personalikulu ja kahele valitsuse liikmele makstavad hüvitised. Vallavalitsuse eelarve kulude vähenemine seotud olulises osas aastal Iisaku ruumide jooksva remondiga summas eurot. Muud üldised teenused üldised infotehnoloogia arenduse kulud. 14

15 01600 Valla osalemine ühendustes ja liitudes ning vastavad liikmemaksud ja valimiste kulud. Põhitegevuse kulud Alutaguse valla 2019 aasta eelarve Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoeris, s.h IVOL liikmemaksud MTÜ Eesti linnade ja valdade Liit Peipsi Alutaguse Koostöökoda Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu Viru Filmifond Liikmemeksud - reserv Tabel 10. Valdkonna "Avalik kord ja julgeolek" põhitegevuse näitajad 2018 aasta 2018 aasta 2019 aasta Muutus kinnitatud tegelik eelarve 2018 tegelik/ eelarve täitmine 2019 eelarve (kassapõhine) (kassapõhine) (tekkepõhine) 03 Avalik kord ja julgeolek Muud toetused Tööjõukulud Majandamiskulud Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes Päästeteenused Muu avalik kord ja julgeolek, sh h Päästeteenused - muud toetused: MTÜ Illuka Pritsimehed MTÜ Iisaku Priitahtlik Pääste (majanduskulu) MTÜ Iisaku Priitahtlik Pääste (noorsootöö) Iisaku Vabatahtlik Tuletõrje MTÜ Päästevarustuse soetus: Muud erivahendid ja materjalid (LOCAL FIRE) projektist rahastus Muud erivahendid ja materjalid (LOCAL FIRE) valla osalus Muu avalik kord ja julgeolek Tegevuskulud suurenenud seoses korrakaitsespetsialisti ametikoha struktuuri lisandumisega. Tööjõukuludes kajastatud karrakaitsespetsialisti tööjõukulud ning võlaõigusliku lepingu alusel abipolitsei tööjõukulud. Majanduskuludes sõiduauto liisinguga seotud kulud korrakaitsespetsialistile videojälgimissüsteemi hooldus ning valvekaamerate lisa paigaldus valveteenuste kulu ATS häiresüsteemi hooldused korrakaitsespetsialisti vormiriietus 15

16 Tabel 11. Valdkonna " Majandus" põhitegevuse näitajad 2018 aasta 2018 aasta 2019 aasta Muutus kinnitatud tegelik eelarve 2018 tegelik/ eelarve täitmine 2019 eelarve (kassapõhine) (kassapõhine) (tekkepõhine) Põhitegevuse kulud Muud toetused Majandamiskulud Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes Ettevõtluse toetus Maakorraldus Maanteetransport Ühistranspordi korraldus Kaubandus ja laondus Turism Üldmajanduslikud arenduspro Muu majandus (sh majanduse Maanteetranspordi kulude vähenemine seotud arvestuspõhimõtete muutusega, killustikuga teede remont suunatud investeeringutesse. Maakorraldus Juriidilised teenused Notaritasud Detailplaneeringu algatamise jm kuulutused meedias Hoonestusõiguse tasu 50 Geodeetilised mõõdistused EVALD geoarhiivi moodul 400 EVALD munitsipaalmaade moodul 400 EVALD detailplaneeringute moodul 400 Maanteetransport liikluskorraldus Teeäärte niitmine + võsaraie teemaal majapidamiste teed suvihoole ja jooksev remont reserv jooksvateks kuludeks Ühistranspordikorraldus Bussiootepaviljonid, bussipeatused Liikmemaksud Trükised ja muud teavikud - parkimispiletid 130 Pangateenused - maksterminali rent 280 Üür, rent, kasutusõiguse tasu - maa rendileping Pashkevicius 600 Transporditeenused

17 Kaubandus Toetused kauplusautodele Turism Turismi tegevusala all kajastatud: Sihtfinantseerimisena: 1. SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus Turism MTÜ Peipsimaa Turism PAK Peipsimaa turundus omaosalus Majanduskulud: 1. Mäetaguse Jäägrimuuseumi hoone majanduskulud Mäetaguse mõisa II korruse majandamiskulud Illuka mõisa peahoone sissekäigu remont Üldmajanduslikud arendusprojektid 1. Iisaku aleviku reoveekanalisatsiooni uuring Vasknarva kujundusprojekt Uurimis- ja arendustööd (2018 üle tulevad lõppmaksed) Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks koostamine 3.2 Alutaguse valla üldplaneeringu koostamine 3.3 Alutaguse valla üldplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine 3.4 Alajõe külas kergliiklustee ja selle lähiala väljaarendamiseks detailplaneeringu koostamine 3.5 Alajõe külas avaliku ranna ja selle lähiala väljaarendamiseks detailplaneeringu koostamine 3.6 Karjamaa külas avaliku ranna ja selle lähiala väljaarendamiseks detailplaneeringu koostamine 3.7 Smolnitsa kergliiklustee ja selle lähiala väljaarendamiseks detailplaneeringu koostamine Muu majandus Selle tegevusala all kajastatud valla omandis olevate hoonete majandamiskulud, mille ruume renditakse välja või kus ei toimu põhitegevus Rajatiste korrashoiukuludele arvestatud

18 Tabel 12. Valdkonna "Keskkonnakaitse" põhitegevuse näitajad 2018 aasta 2018 aasta 2019 aasta Muutus kinnitatud tegelik eelarve 2018 tegelik/ eelarve täitmine 2019 eelarve (kassapõhine)(kassapõhine)(tekkepõhine) Põhitegevuse kulud Muud toetused Majandamiskulud Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes Jäätmekäitlus Avalike alade puhastus Heitveekäitlus Haljastus Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaits Jäätmekäitlus Kulud jäätmete kogumisringile (suured konteinerid) ja jäätmehaldusmooduli kuumaksed. Avalike alade puhastus Teede ja tänavate puhastus (s.h lume lükkamine) Heakorratööd Korrashoiuteenused (Mäetaguse, Illuka, Iisaku, Alajõe, Tudulinna) Heitveekäitlus Kanalisatsiooni kulude doteerimine Alutaguse Haldus OÜ-le Illuka ja Kiikla piirkond. Haljastus (Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse) Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud Mäetaguse mõisa pargi täiendistutus koos raiega Ohtlike puude raie Iisaku mõisa pargi raie vastavalt dendrohinnangule Iluhaljastus Tudulinna niitmine Mäetaguse niitmine Illuka niitmine Iisaku niitmine Alajõe niitmine Muud rajatiste majandamisega seotud kulud - reserv Mäetaguse, Illuka, Pagari mõisa parkide dendrohinnangud Tudulinna rahvamaja ümbruse haljastus Hoolekeskuse väikemaja ümbruse haljastus Muu keskkonnakaitse Uurimis- ja arendustööd Jaama jõe suudme puhastus EMKF meede (rahastatakse toetusmeemest 100 %) Tudulinna õlimahutite likvideerimine

19 Tabel 13. Valdkond " Elamu- ja kommunaalmajandus" põhitegevuse näitajad 2018 aasta 2018 aasta 2019 aasta Muutus kinnitatud tegelik eelarve 2018 tegelik/ eelarve täitmine 2019 eelarve (kassapõhine) (kassapõhine) (tekkepõhine) Põhitegevuse kulud Muud toetused Majandamiskulud Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes Veevarustus Tänavavalgustus Elamu-ja kommunaalmajanduse ha Kalmistud Hulkuvate loomadega seotud kulud Saunad Veevarustus Külade vee hinna doteerimine Alutaguse Haldus OÜ-le sihtfinantseerimine tegevuskuludeks- Illuka piirkond sihtfinantseerimine tegevuskuludeks- Mäetaguse piirkond Sõrumäe ja Jõuga külade vee doteerimine Tänavavalgustus Elekter Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud Remont, restaureerimine, lammutamine Elamu- ja kommunaalmajandus Kasutuseta hoonete lammutamine kodu tuleohutuks programmi jääk Kuremäe WC doteerimine Müügikuulutused 260 Vesi ja kanalisatsioon 800 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud Korrashoiuteenused - tühjad korterid ja hooned Elekter Küte ja soojusenergia Korrashoiuteenused- koristusteenus (Alutaguse Haldus OÜ) Kinnisvarahaldus (Alutaguse Haldus OÜ) Valveteenused - Tudulinna, Kuremäe, Jõe 25 Alajõe jm Remont, restaureerimine, lammutamine- remondifond (tühjad korterid) Kindlustusmaksed Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud Rajatiste korrashoiuteenused Jõuludekoratsioonide soetamine, jõulukuuskede ostmine - kaunistamine

20 Tabel 14. Valdkonna " Vaba aeg, kultuur ja religioon" põhitegevuse näitajad 2018 aasta 2018 aasta 2019 aasta Muutus kinnitatud tegelik eelarve 2018 tegelik/ eelarve täitmine 2019 eelarve (kassapõhine) (kassapõhine) (tekkepõhine) 08 Põhitegevuse kulud Muud toetused Tööjõukulud Majandamiskulud Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes Sport Puhkepargid ja -baasid (mänguväljak Noorsootöö Vaba aja üritused Raamatukogud Rahvamajad Muuseumid Valla ajaleht Religiooni- ja muud ühiskonnateenuse Vaba aja ja kultuuri eelarve tegevustoetuste (kuluartikkel 45) suurenemine tuleneb tekkepõhisele eelarvele üleminekust (Illuka vald eraldas ettemaksena SA Pannjärve Tervisespordikeskusele aastal ettemaksuna kolmeks aastaks tegevustoetust eurot, millest SA Pannjärve Tervisespordikeskus kannab aastal tuludesse eurot). Nimetatud summa kajastub koondeelarves real kohutuste-nõuete muutus. Noorsootöö valdkonnas toimub täiendava noorsootöötaja tööle võtmine. Valdkonna olulisemad majandamiskulud jagunevad kuluartiklite lõikes: 5525 ürituste kulud eurot 5511 hoonete ja ruumide majandamiskulud eurot 5515 inventari majandamiskulud eurot 5512 rajatiste majandamiskulud eurot (mänguväljakute hooldus, rannaalade korrashoid, spordirajatiste hooldus ja niitmine) 5540 transpordi ja spordikulud eurot 5523 raamatute ost raamatukogudele eurot 20

21 Tabel 15. Valdkonna " Haridus" põhitegevuse näitajad 2018 aasta 2018 aasta 2019 aasta Muutus kinnitatud tegelik eelarve 2018 tegelik/ eelarve täitmine 2019 eelarve (kassapõhine) (kassapõhine) (tekkepõhine) Põhitegevuse kulud Sotsiaaltoetused Muud toetused Tööjõukulud Majandamiskulud Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes Lasteaiad kokku Mäetaguse lasteaed "Tõruke" Iisaku lastead "Kurekell" Tudulinna Kooli lasteaia osa Illuka kooli lasteaia osa Lasteaia kohamaksud teistele omavalitsu Üldharidus kokku Mäetaguse Põhikool Iisaku Gümnaasium Tudulinna Kool Illuka Kool Üldhariduskoolide kohamaksud teistele o Muu haridus kokku Iisaku Kunstide Kool Riiklik huvitegevuse toetus Vallapoolne huvitegevuse toetus Koolitransport Koolitoit Iisaku Gümnaasiumi õpilaskodu Muu haridus, sh hariduse haldus Haridusasutuste majandamiskuludest kõige suurem kuluartikkel on 5524 õppevahendite ja koolituskulud eurot, millest eurot moodustavad teistele omavalitsustele makstavad kohamaksud (lasteaiad eurot ja üldhariduskoolid eurot). Järgneb kuluartikkel 5511 hoonete ja ruumide majandamiskulud eurot (elekter, küte, vesi ja kanalisatsioon, korrashoiuteenus jm.). Kuluartikkel 5521 toiduained ja toitlustusteenused eurot. Kuluartikkel 5514 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud eurot. Kuluartikkel 5515 inventar ja selle tarvikud eurot. 21

22 Haridusautuste statistika: Lasteaiad rühmade arv laste arv Mäetaguse Lasteaed Tõruke 5 80 Iisaku Lasteaed Kurekell 3 41 Illuka Kooli lasteaia osa 3 36 Tudulinna Kooli lasteaia osa 1 14 Õpilaste Koolid arvud gümnaasiumi põhikooli osa osa Iisaku Gümnaasium Mäetaguse Põhikool 125 Illuka Kool 75 Tudulinna Kool 17 Aasta Kooliminevate laste arv vallas Iisaku + Alajõe piirkond Illuka piirkond Mäetaguse piirkond kokku 264 Tudulinna piirkond Alutaguse valla haridusasutustes teiste omavalitsuste lapsed Haridusasutus Lasteaed Põhikool Gümnaasium Iisaku Lasteaed 3 Iisaku Gümnaasium 4 11 Illuka Kool 2 28 Tudulinna Kool 5 7 Mäetaguse 10 Põhikool Mäetaguse 3 Lasteaed KOKKU

23 Tabel 16. Valdkonna " Sotsiaalne kaitse " põhitegevuse näitajad 2018 aasta 2018 aasta 2019 aasta Muutus kinnitatud tegelik eelarve 2018 tegelik/ eelarve täitmine 2019 eelarve (kassapõhine) (kassapõhine) (tekkepõhine) Põhitegevuse kulud Sotsiaaltoetused Muud toetused Tööjõukulud Majandamiskulud Põhitegevuse kulud tegevualade lõikes Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse Eakate sotsiaalhoolekandeasutused Muu eakate sotsiaalne kaitse Asendus- ja järelhooldus Valla poolne perede ja laste sotsiaalne ka Raske ja sügava puudega lastele abi osuta Riiklik matusetoetus Töötute sotsiaalne kaitse Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühm Riiklik toimetulekutoetus Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse Sotsiaalse kaitse valdkonna eelarves on vähenenud sotsiaalsete toetuste osakaal ning suurenenud sotsiaalsete teenuste osutamise eelarve, s.h. sotsiaaltransport. Muu puuetega inimeste kaitse - täisealiste puudega isikutele eluaseme kohandamise projektide omaosaluse finantseering, aastal planeeritud toetada 5 puudega isikut Eakate sotsiaalhoolekandeasutused - erinevates hoolekandeasutustes on Alutaguse Vallavalitsuse otsusega suunatud abivajajaid 25 inimest. Keskmiselt a 400 eurot kuus. Muu eakate sotsiaalne kaitse sünnipäevatoetused, retseptiravimite hüvitis a 100 eurot, prillid ja muud abivahendid, sotsiaaltranspordi kulud ning eakate ürituste kulud. Asendus- ja järelhooldus lastekodusse suunatud laste ning eestkostel või peres olevate laste toetus. Perede ja laste sotsiaalne kaitse - sünnitoetused, muud peretoetused, prillide hüvitis kuni 18-aastastele, I klassi õppima asuva lapse toetus, perede vastuvõtu üritused. Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus. Matusetoetus. Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse Muud sotsiaalteenused (psühholoogiline nõustamine, võlanõustamine, tugiisiku teenus). 23

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr 58 26. novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

Seletuskiri Viiratsi valla 2011

Seletuskiri Viiratsi valla 2011 Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

2011 kuuaruanne

2011 kuuaruanne Rahandusministri 26. jaanuari 2004. a määruse nr 17 "Kohaliku omavalitsuse üksuse jooksva aruandluse kord" lisa EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE Aruandja nimi: Kiili Vallavalitsus Aruanne seisuga31,12,2011

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 26.04.2017.a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 7 266

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2017. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2017.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Seletuskiri_2014_eelarve

Seletuskiri_2014_eelarve SELETUSKIRI Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde SELETUSKIRI 1 Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde 1 SISUKORD Error! Bookmark not defined. 1. Makromajanduslikud eeldused 3 Kohaliku omavalitsuse

Rohkem

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri 2019.AASTA LÄÄNE-NIGULA VALLA EELARVE SELETUSKIRI Piret Zahkna LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS 2018 Lk 0 SISUKORD Üldosa... 2 Lääne-Nigula vallavalitsuse lähteseisukohad eelarve koostamisel... 2 Eelarve ülesehitus...

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 30.08.2017.a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE

Rohkem

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc)

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc) Seletuskiri Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määrusele nr 65 Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve on koostatud Paide Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt HELME VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2016-2019 1 Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 3 2.1.Majanduslik olukord riigis... 3 2.2.Sotsiaalmajanduslik olukord Helme vallas...

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Viljandi linna eelarvestrateegia

Viljandi linna eelarvestrateegia Lisa Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrusele nr 24 VILJANDI LINNA EELARVESTRATEEGIA 2018-2023 1 - Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 4 2.1. Majanduslik olukord

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Lisa nr 3

Lisa nr 3 Lisa nr 2 Kunda Linnavolikogu 16. veebruari 2015 määrusele nr 03 Seletuskiri Kunda linna 2015. aasta eelarve juurde Sissejuhatus 2014. aastal jätkus majanduse kasv, kasvas nii eksport kui ka sisenõudlus,

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Mäetaguse valla

Mäetaguse valla Mäetaguse valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Majandusaasta aruanne Mäetaguse valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Nimetus MÄETAGUSE VALLAVALITSUS Registrikood

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\))

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\)) Kareda Vallavolikogu 21.oktoobri 2014 määruse nr 13 LISA KAREDA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2015-2018 Peetri 2014 Sisukord 1.Sissejuhatus... 2. Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos... 2.1.Makromajanduslik

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

8 LISAD

8 LISAD ALAJÕE VALLA 2016 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: Alajõe Vallavalitsus Registrikood: 75008321 Aadress: Valla 8, Alajõe küla, 41001 Ida-Virumaa Telefon: 33 66 182 E-post: Interneti

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa TAPA VALLA ARENGUKAVA 2018-2025 TAPA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2018-2022 Märts 2018 Tapa vald 1 Sisukord Tabelite loetelu... 3 Sissejuhatus... 4 1. Tapa valla peamised väljakutsed ja arengueeldused... 5

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004 LOKSA LINNA KONSOLIDEERITUD 2018 MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus LOKSA LINNAVALITSUS Aadress Tallinna tn 45 Loksa 74806 Telefon 6 031 253 Faks 6 031 251 E-posti aadress linn@loksa.ee Interneti kodulehekülje

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu VÄLJVÕTE Pärnu Linnavalitsuse 2019. a hankeplaan 14.02.2019 riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldus) Hanke korraldamise eeldatav aeg Periood lepingust

Rohkem

Seletuskiri 2019

Seletuskiri 2019 SISSEJUHATUS Rakvere linna 2019 aasta eelarve eelnõu seletuskri Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80189879 tänava/talu nimi, Keskväljak 1 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn vald: Jõhvi vald

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80235740 tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14 maja ja korteri number: linn: Rapla vallasisene linn vald:

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

K O R R A L D U S

K O R R A L D U S SEITSMENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 20. juuni 2014 nr Eelnõu Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse 8 p 2, 23 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem