ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku"

Väljavõte

1 ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga ERGO Pensionifond 2P1 on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond Tingimused on koostatud kooskõlas kehtivate õigusaktide sätetega. Tingimuste ja Õigusaktide sätete vastuolu korral kohaldatakse õigusaktides sätestatut. Kui Tingimuste sätted on omavahel vastuolus või Tingimused sisaldavad eksitavaid sätteid, siis tõlgendatakse nimetatud sätteid pensionifondi Osakuomanike parimate huvide kohaselt. 2. FONDI NIMETUS, FONDIVALITSEJA JA DEPOOPANK 2.1. Pensionifondi nimetus on ERGO Pensionifond 2P1' (edaspidi "Fond") Fondi asukohaks on Fondivalitseja asukoht. Fondi majandusaasta on 1. jaanuar kuni 31. detsember Fondi valitsevaks fondivalitsejaks (edaspidi "Fondivalitseja") on ERGO Funds AS, asukoht Tallinn, A.H.Tammsaare tee Fondi moodustamise otsus on vastu võetud 2. mail a. Fondivalitseja nõukogu poolt Fondi depositoorium (edaspidi "Depoopank") on Swedbank AS, asukoht Tallinn, Liivalaia FONDI TEGEVUS JA INVESTEERIMISPOLIITIKA 3.1. Fondi tegevuse eesmärk Fondi investeerimistegevuse eesmärk on Fondi vara väärtuse pikaajaline stabiilne kasvatamine riski hajutamise põhimõttel erinevatesse väärtpaberitesse investeerides täiendava sissetuleku võimaldamiseks Fondi Osakuomanikele pärast nende pensionile jäämist. Fondi vara investeerib Fondivalitseja. Fondivalitseja ei garanteeri osakuomanikele Fondi investeeringute tulusust Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiibid Fondivalitseja investeerib Fondi vara järgmistesse instrumentidesse: a) võlakirjadesse, vahetusvõlakirjadesse ja muudesse emiteeritud ja kaubeldavatesse võlakohustustesse ning pandikirjadesse (pandikiri käesolevate Tingimuste tähenduses on investeerimisfondide seaduse -s 260 sätestatud väärtpaber); b) emiteeritud võlakohustustesse tähtajaga kuni üks aasta, millega tavaliselt kaubeldakse rahaturul (rahaturuinstrumendid); ( alapunktides a) kuni b) nimetatud väärtpaberid edaspidi käesolevas osas "väärtpaberid") c) krediidiasutuste hoiustesse; d) tuletisinstrumentidesse ja tuletislepingutesse; e) investeerimisfondide osakutesse, mille vara võib investeerida üksnes punktides a)-d) nimetatud instrumentidesse; Fondivalitseja ei ole Fondi vara investeerimisel spetsialiseerunud majandusharude või piirkondade järgi Fondi investeeringud võivad olla noteeritud punktis nimetatud riikides kehtivates valuutades Täpsed vara liigi, emitendi liigi, regioonide ja majandusharude omavahelised osakaalud määratakse Fondi igapäevase juhtimise käigus Fondi vara investeerimisel lähtutakse Fondi tegevuse eesmärgist, Osakuomanike huvidest, headest tavadest ning õigusaktides ja Tingimustes sätestatud piirangutest Investeerimispiirangud Kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti, võib Fondi vara kuni 100% ulatuses investeerida väärtpaberitesse, millesse investeerimine on lubatud õigusaktidega ja mis vastavad vähemalt ühele järgmistest tingimustest: 1 Kuni oli fondi nimeks ERGO Rahulik Pensionifond

2 a) väärtpaberitega kaubeldakse Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi 2 (edaspidi "Lepingurük"), Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi 3 (edaspidi "Liikmesriik"), Venemaa, Valgevene, Hiina, India, Singapuri, Ukraina, Horvaatia, Makedoonia, Serbia, Montenegro, Bosnia ja Hertsegoviina, Albaania, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžani, Kasahstani, Argentiina, Brasiilia, Tšiili, LAVi, Egiptuse, Araabia ÜE, Iisraeli või Hong Kongi reguleeritud väärtpaberiturul; b) väärtpaberitega ei kaubelda punktis a) nimetatud riikide reguleeritud väärtpaberiturgudel, kuid nende emiteerimise tingimuste kohaselt võetakse nad punktis a) nimetatud riigi reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele hiljemalt 12 kuu jooksul pärast väärtpaberite emiteerimist Lisaks punktis sätestatule võib Fondi vara investeerida rahaturuinstrumentidesse, mis vastavad investeerimisfondide seaduse 257 lõikes 2 sätestatud tingimustele Punktides ja nimetamata väärtpaberitesse võib Fondi vara investeerida kuni 10% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest Fondi varasse kuuluvate ühe isiku poolt emiteeritud väärtpaberite väärtus ei või moodustada rohkem kui 5% Fondi aktivate turuväärtusest, kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti Fondi varasse kuuluvate ühe isiku poolt emiteeritud väärtpaberite väärtus võib moodustada kuni 35% Fondi aktivate turuväärtusest, juhul kui nende emitent või tagaja on Lepingurük, Austraalia, Kanada, Jaapan, Šveits, Ameerika Ühendriigid või rahvusvaheline organisatsioon, millesse kuulub vähemalt Uks Lepingurük Ühte konsolideerimisgruppi kuuluvate isikute poolt emiteeritud väärtpaberite väärtus kokku ei või moodustada rohkem kui 20% Fondi aktivate turuväärtusest, kui õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti Kui Tingimuste või õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti, võivad investeeringud igasse punktis nimetatud riiki moodustada kuni 100% Fondi aktivate turuväärtusest. Investeeringuks vastavasse riiki loetakse investeeringud sellise riigi poolt emiteeritud või garanteeritud väärtpaberitesse, sellises riigis registreeritud emitentide väärtpaberitesse ja sellises riigis registreeritud investeerimisfondide osakutesse Fondi vara ei või investeerida kinnisasjadesse Fondi vara võib investeerida krediidiasutuste hoiustesse, mille lõpptähtaeg ei ole pikem kui 12 kuud. Fondi vara võib ühe krediidiasutuse hoiustesse paigutada kuni 10% ulatuses aktivate turuväärtusest. Piirangut ei kohaldata Fondi arvelduskontole Depoopangas ja üleöödeposiidil ajutiselt hoitava raha suhtes Fondi vara võib kuni 100% ulatuses investeerida teiste investeerimisfondide osakutesse ja aktsiatesse, millesse investeerimine on lubatud õigusaktidega, vastavalt järgnevatele piirangutele, kui õigusaktides ei ole sätestatud madalamat piirmäära: a) ühe fondi osakute või aktsiate väärtus ei või moodustada rohkem kui 10% Fondi aktivate turuväärtusest; b) Fondivalitseja poolt valitsetavate teiste fondide aktsiate ja osakute väärtus kokku ei või moodustada rohkem kui 10% Fondi aktivate turuväärtusest; c) arvestades õigusaktidest tulenevate piirangutega võib Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate fondivalitsejate valitsetavate fondide aktsiatesse ja osakutesse investeerida kuni 50% Fondi aktivate turuväärtusest Fondi arvel võib teha tehinguid tuletisinstrumentidega Fondi investeerimiseesmärkide saavutamiseks ning Fondi varas olevate investeeringute hindade kõikumisest tulenevate riskide maandamiseks järgides Õigusaktides ja Tingimustes sätestatut. Fondi vara võib investeerida üksnes sellistesse tuletisinstrumentidesse, mille alusvaraks on: a) krediidiasutuste hoiused; b) punktis a) ja b) nimetatud väärtpaberid; c) teise investeerimisfondi osakud või aktsiad, millesse Fond võib investeerida; d) võlakirja väärtpaberi indeksid või intressimäärad, millesse Fond võib investeerida; e) valuuta, millesse Fond võib investeerida. 2 Lepinguriikide all peetakse käesolevates Tingimustes silmas järgnevaid riike: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari, Rumeenia, Bulgaaria 3 Liikmesriikide all peetakse käesolevates Tingimustes silmas järgnevaid riike: Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Tšehhi Vabariik, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Korea, Luksemburg, Mehhiko, Holland, Uus-Meremaa, Norra, Poola, Portugal, Slovakkia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Türgi, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid 2

3 Tuletisinstrumentidega ei või Fondi arvel võtta Fondile rohkem kohustusi kui 10% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest, välja arvatud valuutariski maandamiseks tehtud tehingud, millega Fondi arvel on omandatud vara tehingu aluseks olevas valuutas Fondivalitseja võib Fondi arvel tagada väärtpaberite väljalaset, võtta laenu, teha repo- ning pöördrepotehinguid ja muid väärtpaberite laenamise tehinguid. Fondi arvel võib võtta laenu ning muid eelpoolnimetatud kohustusi kuni 10% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest. Ühegi Fondi arvel võetava laenu või kohustuse tähtaeg ei tohi olla pikem kui kolm kuud Fondivalitseja järgib Fondi vara investeerimisel lisaks eeltoodule kõiki muid õigusaktides sätestatud investeerimispiiranguid ja nõudeid riskide hajutamiseks. Fondi varade investeerimisega seotud riskide lühikirjeldus sisaldub Fondi emissiooniprospektis. OSAK, OSAKUTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Osak Fondi osak (edaspidi "Osak") on nimeline väärtpaber, mis väljendab Osakuomaniku osalust fondi varas. Fondi Osak on nimeline mittemateriaalne väärtpaber Osakud on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris (edaspidi "Register"), mida peab AS Eesti Väärtpaberikeskus (edaspidi "Registripidaja"), asukohaga Tartu mnt. 2, 14. korrus, Tallinn 10145, Eesti Vabariik, registrikood Osakute registreerimisele kohaldatakse Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses sätestatut Osakud on ühte liiki. Osaku nimiväärtus on 10 Eesti krooni Osakuid võivad omandada ja omada füüsilised isikud ja Fondivalitseja või Fondivalitsejana tegutsenud isik. Osak ei või kuuluda üheaegselt mitmele isikule. Osakud ei kuulu abikaasade ühisvarasse Osak on jagatav. Osakute jagamise tulemuse) tekkinud Osakute osad (edaspidi "Murdosak") ümardatakse kolme komakohani nii, et arvud ХХХ.ХХХ0 kuni XXX.XXX4 ümardatakse arvuks XXX, XXX ja arvud XXX.XXXS kuni XXX.XXX9 arvuks XXX,XX(X+I) Osakuid ei või võõrandada ega koormata. Osakutele saab sissenõude pöörata ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras Osak ei anna Osakuomanikule otsustusõigust Fondi varaga tehingute tegemisel. Fondivalitseja ei korralda Osakuomanike üldkoosolekuid. Ükski Osakuomanik ei või nõuda Osakuomanike ühisuse lõpetamist. Osakutega seotud õigused Osakuomanikul on kõik õigusaktidest ja Tingimustest tulenevad õigused s.h., kuid mitte ainult: a) õigus saada Osakute arvuga võrdeline osa Fondi tulust; b) õigus nõuda Fondivalitsejalt talle kuuluvate Osakute tagasivõtmist vastavalt Tingimustele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele; c) õigus pärandada talle kuuluvaid Osakuid; d) õigus vahetada Osakuid teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu; e) õigus sõlmida tagasivõetud Osakute kogusumma eest kohustusliku kogumispensioni kindlustusleping; 0 õigus saada proportsionaalne osa Fondi likvideerimisel järelejäänud varast ja Fondi tulust vastavalt osaluse suurusele; g) õigus tutvuda Fondivalitseja asukohas Tingimuste, Fondi viimase aasta- või poolaastaaruande, Osakute emissiooniprospekti ning muude seadusandluses sätestatud dokumentide ja informatsiooniga Fondi tegevuse kohta; h) õigus saada Registripidajalt või Registri kontohaldurpangalt tõendit või väljavõtet Registrist temale kuuluvate Osakute kohta; i) õigus toimida muul seadusandluses või Tingimustes ettenähtud viisil. Osakutega seotud kohustused ja õiguste teostamise viis Osakuomanik on kohustatud Osakutest tulenevaid õigusi teostama heauskselt, rakendades selleks vajalikku hoolsust ning kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktides ja Tingimustes sätestatuga Osakuomaniku õiguste teostamise eesmärgiks ei tohi olla kahju tekitamine teistele Osakuomanikele, Fondivalitsejale, Depoopangale või kolmandale isikule Võimalike maksukohustuste osas on osakuomanike] soovitatav nõu pidada asjatundliku maksunduse spetsialistiga. Osakuomaniku vastutus Osakuomanik ei vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest, mida Fondivalitseja on Fondi arvel võtnud, samuti kohustuste eest, mille täitmist on Fondivalitsejal õigus nõuda vastavalt Tingimustele Fondi arvel. Osakuomaniku vastutus nende kohustuste täitmise eest on piiratud tema osaga Fondi varas. 3

4 Fondivalitseja ei või Osakuomanike nimel võtta kohustusi Osakust tulenevad õigused ja kohustused tekivad Osakuomanikule Osaku väljalaskmisel ja lõpevad Osaku tagasivõtmisel. 5. FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS NING OSAKUTE VÄLJALASKE- JA TAGASIVÕTMISHIND 5.1. Fondi vara puhasväärtuse arvutamise kord Fondivalitseja lähtub Fondi vara ja Osaku puhasväärtuse arvutamisel oma sisemistes protseduurireeglites ja õigusaktides sätestatust Fondi vara puhasväärtus määratakse kindlaks Fondi varasse kuuluvate väärtpaberite, muude asjade ja õiguste turuväärtuse alusel, millest on maha arvatud nõuded Fondi vastu Osaku puhasväärtuse arvutamise kord Osaku puhasväärtus saadakse Fondi vara puhasväärtuse jagamisel kõigi arvutuse hetkeks väljalastud ja tagasi võtmata Osakute arvuga. Osaku puhasväärtus ning Osaku väljalaskmis- ja tagasivõtmishind arvutatakse vähemalt üks kord iga pangapäeva kohta sellele järgneval pangapäeval ning kinnitatakse kell Osaku puhasväärtus ja väljalaskmis- ja tagasivõtmishind kehtivad kuni järgmise Osaku puhasväärtuse ning Osaku väljalaskmis- ja tagasivõtmishinna kinnitamiseni järgmisel pangapäeval kell Osaku väljalaskehind Osak lastakse välja väljalaskehinnaga Osaku väljalaskehinnaks on hetkel kehtiv Osaku puhasväärtus Osaku tagasivõtmishind Osak võetakse tagasi tagasivõtmishinnaga Osaku tagasivõtmishinnaks on hetkel kehtiv Osaku puhasväärtus, millest võib olla maha arvestatud tagasivõtmistasu Osaku tagasivõtmistasu kuulub Fondivalitsejale tasumisele Osaku tagastanud Osakuomaniku arvelt Osaku tagasivõtmistasu määr on 1% Osaku puhasväärtusest Tagasivõtmistasu ei võeta Osakuomanikult, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud vanaduspensionieas või kellel sellesse ikka jõudmiseni on jäänud viis aastat või vähem Fondi ja Osaku puhasväärtust väljendatakse Eesti kroonis Osaku puhasväärtus, väljalaske- ja tagasivõtmishind määratakse täpsusega neli kohta pärast koma Fondi vara puhasväärtus ning Osakute väljalaske- ja tagasivõtmishind avaldatakse igal pangapäeval Fondivalitseja veebilehel. 6. OSAKUTE VÄLJALASKE TINGIMUSED JA KORD 6.1. Osakud laseb välja Fondivalitseja. Osakute väljalaset korraldab Registripidaja Osakud loetakse väljalastuks Osakuomaniku pensionikontol registreerimise hetkest Valikuavaldus Fondi Osakute omandamiseks esitab isik isiklikult või volitatud esindaja kaudu valikuavalduse, milles märgib Fondi tema poolt valitud kohustuslikuks pensionifondiks. Valikuavalduse esitamisega kohustub isik tegema kohustusliku kogumispensioni makseid seaduses sätestatud tingimustel ja korras ning nõustub Tingimustega, olles nendega eelnevalt tutvunud, nendest aru saanud ja kohustub neid järgima Valikuavalduse esitamisele ja muutmisele kohaldatakse kogumispensionide seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatut Pensionikonto Registripidaja avab valikuavalduse alusel isikule Osakute arvestamiseks pensionikonto Pensionikontole kantavate andmete loetelu kehtestamine, samuti pensionikontol kannete tegemine, kannetest isiku teavitamine ning tasu võtmine pensionikonto pidamisega seotud teenuste eest toimub investeerimisfondide seaduses, Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses ning nende alusel kehtestatud õigusaktides ning Registripidaja hinnakirjas sätestatud tingimustel ja korras Osakute omandamine Kohustusliku kogumispensioni makse peab seaduses sätestatud isik (s.o. tööandja või mõni teine seaduses sätestatud isik) kinni Osakuomanikule makstavatelt tasudelt, kannab 4

5 kinnipeetud makse üle Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole ja annab Osakuomanikule tema nõudmisel tõendi kinnipeetud makse kohta Maksu-ja Tolliamet kontrollib kinnipeetud makse korrektsust ning edastab korrektsed maksed ning õigusaktidega ettenähtud täiendava sissemakse summad (edaspidi "Pensionimakse") ja andmed Pensionimakse kohta edasi Registripidajale. Registripidaja arvutab Pensionimakse ja selle kohta käivate andmete laekumisel Osakuomanikule väljalastavate Osakute koguse, mis seejärel registreeritakse koheselt Osakuomaniku pensionikontol Samaaegselt osakute koguse registreerimisega Osakuomaniku pensionikontol kannab Registripidaja väljalastud Osakute kogusele vastava summa edasi Fondi arvelduskontole. Osakud lastakse välja väljalaskehinnaga, mis määratakse kindlaks vastavalt Tingimuste punktis 5.3. sätestatud korrale 7. OSAKUTE TAGASIVÕTMISE TINGIMUSED JA KORD 7.1. Osakute tagasivõtmise tingimused Õigus kohustusliku kogumispensioni väljamaksetele on Osakuomanikul, kes on jõudnud vanaduspensioniikka Kohustusliku kogumispensioni väljamakseid tehakse Osakuomanikule: a) kindlustusandjaga sõlmitud pensionilepingu alusel vastavalt kehtivatele Õigusaktidele; b) fondivalitsejaga kokku lepitud fondipensioni alusel vastavalt kehtivatele Õigusaktidele; c) ühekordse väljamaksena pensionifondist. Väljamaksed tehakse kas variandis a), b)või c), välja arvatud juhul, kui osakuomanikule kuuluvate osakute koguväärtus on suurem kui 700-kordne riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud rahvapensioni määr Fondivalitseja teeb Osakute tagasivõtmisel väljamakse Fondi varast tagasivõetavate Osakute arvule ja tagasivõtmishinnale vastavas summas. Tagasivõetud Osakud kustutakse Osakuomaniku pensionikontolt Väljamaksed kindlustusandjaga sõlmitud pensionilepingu alusel Pensionileping on osakuomaniku ja kindlustusandja vahel sõlmitud kohustusliku kogumispensioni kindlustusleping, mille alusel kindlustusandja kohustub tegema lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras lepingu sõlminud osakuomanikule (edaspidi "kindlustusvõtja") pensionimakseid kuni tema surmani ning kindlustusvõtja kohustub tasuma kindlustusandjale kindlustusmakse Pensionilepingu sõlmimisel võetakse tagasi kõik kindlustusvõtjale kuuluvad pensionifondide osakud või vähemalt 700-kordsele riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud rahvapensioni määrale (edaspidi rahvapensioni määr) vastavad pensionifondide osakud ning neile vastava summa eest tehakse Ühekordne kindlustusmakse isiku valitud kindlustusandjale. Osakute tagasivõtmise ja raha kandmise pensionifondist kindlustusandjale korraldab registripidaja Kui osakuomanikule kuuluvate osakute koguväärtus on suurem kui 700-kordne rahvapensioni määr, on osakuomanikul õigus sõlmida pensionileping, mille alusel tasutakse kindlustusandjale ühekordne kindlustusmakse osakute ulatuses, mis pensionilepingu sõlmimisel vastab vähemalt nimetatud määrale. Osakuomanikul on õigus jätta ülejäänud osakud pensionikontole, sõlmida nende suhtes teine pensionileping, fondipension või esitada avaldus ühekordseks väljamakseks Pensionilepingu sõlmimiseks esitab osakuomanik avalduse tema valitud kindlustusandjale. Kindlustusandja on kohustatud välja selgitama Osakuomaniku nõudmised pensionilepingule ja tegema talle pensionilepingu sölmimiseksallkirjastatud kirjaliku pakkumuse. Osakuomanik tagastab kindlustusandja tehtud pakkumusega nõustumisel selle allkirjastatult kindlustusandjale, mille järel kindlustusandja edastab selle Registripidajale kindlustusmakse ülekandmiseks. Registripidaja poolt avalduse vastuvõtmisega loetakse pensionileping sõlmituks. Kindlustusanda on kohustatud kindlustusvõtjat viivitamata teavitama pensionilepingu sõlmimise kuupäevast ja õigusest 14 päeva jooksul pensionilepingu sõlmimisest arvates lepingust taganeda. Kindlustusandja väljastab viivitamata pärast kindlustusmakse laekumist kindlustusvõtjale pensionilepingu poliisi Väljamaksed Fondist fondipensioni alusel ja ühekordne väljamakse fondist Fondipension on Osakuomaniku ja pensionifondivalitseja vahel kokku lepitud kava, mille alusel tehakse Osakuomanikule perioodilisi väljamakseid pensionifondist kuni fondipensioni lõppemiseni Osakuomanikul on õigus leppida kokku fondipension, kui talle kuuluvate osakute koguväärtus on väiksem kui 50-kordne rahvapensioni määr Fondipensioni kokkuleppimisel määrab osakuomanik selle arvestusliku kestuse aastates, mis ei või olla lühem fondipensioni minimaalsest arvestuslikust kestusest aastates. Fondipensioni 5

6 arvestuslikku kestust arvestatakse vastavalt valitud väljamaksete sagedusele kuudes, kvartalites või pensioniaastates Fondipensioni kokkuleppimisel määrab osakuomanik väljamaksete sageduse, mille kohaselt tehakse väljamakseid kas kord kuus, kord kvartalis või kord pensioniaastas. Kui väljamaksete sagedus on kord kvartalis või kord pensioniaastas, tehakse väljamakse valitud sagedusele vastaval viimasel kuul Fondipensioni väljamaksete aluseks olev osakute arv leitakse iga kord enne väljamakse tegemist. Osakuomanikule tehakse väljamakseid vastavalt osakute piirmäärale Osakute piirmäär on suurim käesoleva punkti alampunktide a) ja b), a)jac) või a)jad) kohaselt leitud osakute arvust: a) osakuomanikule kuuluvate osakute arvu jagamisel valitud väljamaksete sagedusele vastavas arvestuses fondipensioni arvestusliku kestusega saadud osakute arv; b) veerandi rahvapensioni määra jagamisel osaku puhasväärtusega saadud osakute arv, kui fondipensioni väljamakseid tehakse kord kuus; c) kolmveerandi rahvapensioni määra jagamisel osaku puhasväärtusega saadud osakute arv, kui fondipensioni väljamakseid tehakse kord kvartalis; d) kolmekordse rahvapensioni määra jagamisel osaku puhasväärtusega saadud osakute arv, kui fondipensioni väljamakseid tehakse kord pensioniaastas Fondipensioni kokkuleppimiseks esitab Osakuomanik kontohaldurile või Registripidajale fondipensioni avalduse, mille vorm on kooskõlas kehtivate Õigusaktidega Osakuomanikule fondipensioni väljamakse tegemisel võetakse ettenähtud arv osakuid tagasi ning neile vastava summa eest tehakse väljamakse Kui osakuomanikule kuuluvate osakute koguväärtus on võrdne kümnekordse rahvapensioni määraga või on sellest väiksem, on osakuomanikul õigus nõuda kõigi osakute tagasivõtmist ning neile vastava summa korraga väljamaksmist (edaspidi "ühekordne väljamakse")' Ühekordse väljamakse saamiseks Fondist esitab Osakuomanik kontohaldurile või Registripidajale avalduse, mille vorm on kooskõlas kehtivate õigusaktidega Pensionifondi osakute tagasivõtmise korraldab Registripidaja avalduse esitamisele järgneva kuu, kvartali viimase kuu või pensioniaasta viimase kuu 15. kuni 20. kuupäevani, lähtudes õigusaktidest, Fondi Tingimustest ning Registripidaja, Fondivalitseja ja Depoopanga vahel sõlmitud kolmepoolsest lepingust Osakute pärimine Osakud on päritavad. Pärijate puudumisel Osakud tühistatakse. Tühistatud Osakutest tulenevad õigused ja kohustused loetakse lõppenuks ning Osakutele vastav raha jääb Fondi Kogumispensionide seaduse mõistes kohustatud isikust pärijal on üks kord ühe aasta jooksul, arvates talle pärimistunnistuse väljastamisest, õigus esitada avaldus päritud Osakute tagasivõtmiseks või kandmiseks oma pensionikontole. Kui pärija ei ole ühe aasta jooksul esitanud Osakute tagasivõtmise või pensionikontole kandmise avaldust, on tal õigus nõuda kümne aasta jooksul, alates pärandi avanemisest, üksnes päritud Osakute kandmist tema pensionikontole Kui Osakute pärijaks on isik, kes ei ole kogumispensionide seaduse mõistes kohustatud isik, on tal Õigus nõuda Osakute tagasivõtmist üks kord kümne aasta jooksul pärandi avanemisest arvates, esitades selleks vormikohase avalduse Pärimise avaldus ja pärimisõiguse tunnistus esitatakse Registripidaja kontohaldurile Osakuid saab pärandada üksnes füüsilisele isikule Osakute tagasivõtmise peatamine Osakute tagasivõtmine peatatakse Fondivalitseja otsusega või Finantsinspektsiooni vastavasisulise ettekirjutuse alusel Fondivalitseja võib vastavalt õigusaktides sätestatule peatada Osakute tagasivõtmise kuni kolmeks kuuks, kui Fondi kontodel olevast rahast ei piisa tagasi võetavate osakute eest tagastamisele kuuluva summa väljamaksmiseks või väljamaksmisega kahjustataks Fondi korrapärast valitsemist ning kui Fondi väärtpabereid ja muud vara ei ole võimalik viivitamata müüa või sellega kahjustataks oluliselt teiste Osakuomanike huve Fondi Osakute tagasivõtmise peatamiseks taotleb Fondivalitseja Finantsinspektsioonilt vastava loa Teate Osakute tagasivõtmise peatamisest avaldab Fondivalitseja viivitamata prospektis avaldatud veebilehel ning ühes üleriigilise levikuga päevalehes. 8. OSAKUTE VAHETAMISE TINGIMUSED JA KORD 8.1. Osakute vahetamise tingimused Osakuomanikul õigus õigusaktides sätestatud korras vahetada Osakud teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu. 6

7 Osakute vahetamisel Osakuomanikule väljamakseid ei tehta Osakute vahetamisel maksab Osakuomanik vahetatavate Osakute eest tagasivõtmistasu. Kui Osakud vahetatakse Fondivalitseja poolt valitsetava mõne teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu, rakendatakse tagasivõtmistasu määra suurusega 0%. Osakute vahetamise kord Osakute vahetamise korraldab Registripidaja koos Depoopangaga Osakute vahetamiseks esitab Osakuomanik kontohaldurile või Registripidajale vastava avalduse, milles märgitakse õigusaktides ettenähtud andmed Osakuid saab vahetada üksnes teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu Osakud vahetatakse Uks kord aastas I. jaanuarile järgneval esimesel pangapäeval Osakute vahetamiseks 1. jaanuari seisuga peab nõuetele vastav avaldus olema esitatud ja avalduses märgitud andmed Registripidajale laekunud hiljemalt vahetamisele eelneva aasta 31. oktoobri] Osakute vahetamise korral toimub Osakute tagasivõtmine ja teise pensionifondi osakute väljalaskmine Osakute vahetamise päeval kehtiva tagasivõtmis-ja väljalaskehinnaga Vahetamise tulemusel omandab Osakuomanik Osakute tagasivõtmishinna alusel arvutatud Osakute tagasivõtmissumma ulatuses maksimaalse arvu teise pensionifondi osakuid. FONDIVALITSEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED FONDI VARA VALITSEMISEL Fondivalitseja tegevuse alused on määratud Fondivalitseja põhikirja, õigusaktide ja Tingimustega. Fondivalitseja õigused ja kohustused Fondivalitsejal on vastavalt Tingimustele õigus Fondi vara käsutada ja vallata ning muud sellest tulenevad õigused Fondivalitseja investeerib Fondi vara oma nimel ja Osakuomanike ühisel arvel ehk Fondi arvel Fondivalitseja hoiab Fondi vara lahus Fondivalitseja enda varast, teiste tema poolt valitsetavate fondide varadest ja muudest varakogumitest. Fondi vara ei kuulu Fondivalitseja pankrotivara huikaja selle arvel ei saa rahuldada Fondivalitseja võlausaldajate nõudeid Fondivalitsejal on õigus ja kohustus esitada oma nimel Osakuomanike või Fondi nõuded Depoopanga või kolmandate isikute vastu, kui nimetatud nõuete esitamata jätmine toob Fondile või osakuomanikele kaasa või võib kaasa tuua olulise kahju tekkimise. Fondivalitseja ei ole kohustatud esitama nimetatud nõudeid, kui Fond või Osakuomanikud on nõuded juba esitanud Fondivalitseja peab hankima piisavat teavet varade kohta, mida ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud, jälgima selle emitendi finantsmajanduslikku olukorda, kelle väärtpabereid ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud, ning hankima piisavat teavet selle isiku maksejõulisuse kohta, kellega Fondi arvel tehinguid tehakse või teha kavatsetakse Fondivalitsejal on Õigus oma kohustuste paremaks täitmiseks järgmisi Fondi valitsemisega seotud tegevusi edasi anda kolmandatele isikutele, järgides investeerimisfondide seaduses sätestatut: a) Fondi vara investeerimine; b) Osakute väljalaske ja tagasivõtmise või tagasiostmise korraldamine; c) vajadusel omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamine Osakuomanikele; d) Osakuomanikele vajaliku teabe edastamine ning muu klienditeenindus; e) Osakute turustamise korraldamine; f) Fondi vara arvestuse pidamine ja raamatupidamise korraldamine; g) Fondi vara puhasväärtuse määramine; h) Osakute registri pidamise korraldamine; i) Fondi tulu arvestamine; j) Fondivalitseja ja Fondi tegevuse seadusele ja muudele Õigusaktidele vastavuse jälgimine, s.h. vastava sisekontrolli süsteemi rakendamine; k) nimetatutega otseselt seotud tegevused. Ülesannete edasiandmine kolmandale isikule ei vabasta Fondivalitsejat vastutusest seoses Fondi valitsemisega. Fondijuhi nimetamine Fondi varade juhtimiseks määrab Fondivalitseja juhatus fondijuhi, kelle ülesanne on koordineerida Fondi vara investeerimist ja muid Fondi valitsemisega seotud tegevust ning jälgida, et Fondi valitsetaks vastavalt õigusaktides ja Tingimustes sätestatule. 7

8 Fondijuhil peavad olema kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridus, ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ning laitmatu ärialane reputatsiooni. Fondijuhiks võib olla Üksnes isik, kes on viimase viie aasta jooksul vähemalt ühe aasta tegutsenud fondijuhina või vähemalt kolm aastat olnud tegev väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse osutamisel Fondivalitseja vastutus Fondivalitseja vastutab Fondile või Osakuomanikele oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest vastavalt Tingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatule Fondivalitseja pankroti korral rahuldatakse Osakuomanike nõuded Fondivalitseja vastu esimeses järgus pärast pandiga tagatud nõudeid Kui likvideerimise käigus ilmneb Fondi maksejõuetus, vastutab kõigi Fondi vastu rahuldamata jäetud nõuete täitmise eest Fondivalitseja, kui Õigusaktides ei ole sätestatud teisiti Fondivalitseja poolt osakute omandamise ja tagasivõtmise tingimused ja kord Fondivalitseja on kohustatud pidevalt omama vähemalt 1% Fondi Osakutest, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti Fondi moodustamisest alates kolme aasta jooksul on Fondivalitseja kohustatud omama vähemalt 2% Fondi Osakutest Osakute omandamine Fondivalitseja poolt ja Fondivalitsejale kuuluvate Osakute tagasivõtmine toimub õigusaktides ja Tingimustes sätestatud tingimustel ja korras Kui Finantsinspektsioon on tuvastanud õigusaktides või Tingimustes sätestatud nõuete rikkumise ning on alust arvata, et see rikkumine on põhjustanud kahju Osakuomanikele, võetakse Finantsinspektsioon! ettekirjutuse alusel Fondivalitsejale või fondivalitsejana tegutsenud isikule kuuluvad Osakud tagasi ja kahju kannatanud Osakuomanikule lastakse õigusaktides sätestatud korras välja selle pensionifondi osakuid, kuhu laekub või peaks laekuma Osakuomaniku kohustusliku kogumispensioni makse Fondivalitseja on kohustatud kolme pangapäeva jooksul alates ettekirjutuse saamise päevast avaldama vähemalt Qhes Üleriigilise levikuga päevalehes ja oma veebilehel sellekohase teate, milles on muu hulgas märgitud Osakuomanike teavitamise kord ning tähtajad, mille jooksul on Fondivalitseja kohustatud kindlaks määrama kahju suuruse ja vastava kahju hüvitama. 10. DEPOOPANGA TEGEVUS Fondivalitseja on kohustatud sõlmima Fondi varade hoidmiseks lepingu Depoopangaga. Depoopank hoiab Fondi vara ja täidab muid õigusaktidega talle pandud Ülesandeid Depoopanga ülesannete edasiandmine Depoopangal on õigus vastavalt depoolepingus ettenähtud korrale sõlmida Fondi vara hoidmiseks, sellega arvelduste teostamiseks ja muude ülesannete edasiandmiseks lepinguid kolmandate isikutega Depoopank rakendab Fondi vara või väärtpabereid hoidva kolmanda isiku valikul vajalikku hoolsust, et tagada selle kolmanda isiku usaldusväärsus. Depoopank on enne ülesannete edasiandmist ning ka edaspidi kohustatud kontrollima, kas kolmanda isiku organisatsioonilise ja tehnilise korralduse tase ning finantsseisund on küllaldased tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks Depoopanga vastutus Depoopank vastutab oma kohustuste rikkumise tagajärjel Fondile, Osakuomanikele või Fondivalitsejale tekitatud otsese varalise kahju eest Depoopank vastutab punktis sätestatud kohustuse rikkumise ning kolmandate isikute üle järelvalve teostamata jätmise eest. 11. FONDIVALITSEJALE JA DEPOOPANGALE MAKSTAVATE TASUDE ARVESTAMISE KORD JA MÄÄRAD Fondi arvel kaetakse järgmised tasud Valitsemistasu - Fondivalitsejale makstav tasu Fondi valitsemise eest. Valitsemistasu määr on 0,75% aastas Fondi aktivate turuväärtusest. Valitsemistasu arvestatakse A/A (tegelik päevade arv perioodis jagatud tegeliku päevade arvuga aastas) baasil igapäevaselt ning makstakse välja arvestuskuule järgneva kuu jooksul. 4 4 Vastavalt Investeerimisfondide seaduse 151 lg 5 rakendatakse kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määrana üksnes fondi tingimustes kehtestatud valitsemistasu määra. Rahandusministri määrusest nr. 66 tulenevalt vähendatakse kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määra sõltuvalt pensionifondi aktivate turuväärtusest järgmiselt: 8

9 Tehingukulud - Fondi arvel tehtavate tehingutega vahetult seotud Ulekandekulud ja teenustasud Laenukulud - Fondivalitseja poolt Fondi arvel laenu võtmisega seotud kulud Fondi arvelt makstavad tasud ja kulud kokku ei või ületada 3% Fondi varade keskmisest turuväärtusest aastas, kui õigusaktides ei ole sätestatud väiksemat määra Kõik muud Fondi valitsemisega seotud tasud ja kulud, kaasa arvatud depootasu, registritasu ja tagatisfondi seaduse alusel tehtavad pensionikaitse osafondi osamaksed kaetakse Fondivalitseja arvel Depootasu on Depoopangale makstav tasu depooteenuste osutamise eest. Depootasu määr on maksimaalselt 0,14% aastas Fondi varade turuväärtuselt. Depootasule lisandub käibemaks seaduses sätestatud määras. 12. FONDI PUUDUTAVA TEABE AVALIKUSTAMINE Teabe avalikustamine: Fondivalitseja avaldab õigusaktides sätestatud andmeid ja teeb need kättesaadavaks Fondivalitseja asukohas ning Fondivalitseja veebilehel või konsolideerimisgruppi, millesse Fondivalitseja kuulub, veebilehel Fondivalitseja asukohas ja veebilehel on igal isikul võimalik tutvuda järgmiste andmete ja dokumentidega: a) Fondi tingimused; b) Fondi viimane aastaaruanne; c) Fondi viimane poolaastaaruanne, kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem; d) Fondi prospekt; e) Fondivalitseja nimi ja kontaktandmed; 0 fondijuhi nimi; g) Depoopanga nimi ja kontaktandmed; h) andmed Fondivalitseja osaluse suuruse kohta Fondis; i) Fondi vara puhasväärtuse määramise reeglid. Ärakirja Tingimustest, Fondi viimasest aasta- või poolaastaaruandest ja prospektist annab Fondivalitseja Osakuomanikule viimase nõudmisel tasuta Fondivalitseja avaldab igal pangapäeval Osaku puhasväärtuse ning väljalaske- ja tagasivõtmishinna prospektis nimetatud veebilehel Kui ilmneb asjaolusid, mis oluliselt mõjutavad Fondivalitseja poolt valitsetavate fondide (s.h. Fondi) tegevust või finantsseisundit või Osakute puhasväärtuse kujunemist, avaldatakse vastav teave viivitamata prospektis nimetatud veebilehel. 13. FONDI RAAMATUPIDAMINE JA ARUANDLUS Fondivalitseja ja Fondi raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse lähtudes raamatupidamise seadusest, investeerimisfondide seadusest, muudest õigusaktidest ning Fondivalitseja raamatupidamise sise-eeskirjadest Fondi raamatupidamist korraldab Fondivalitseja Fondi raamatupidamist tuleb pidada lahus Fondivalitseja ja teiste fondide raamatupidamisest Fondi majandusaastaks on Fondivalitseja majandusaasta, milleks on kalendriaasta Fondi aasta- ja poolaastaaruande kinnitab Fondivalitseja juhatus. Aruannetele kirjutavad alla kõik Fondivalitseja juhatuse liikmed Fondi aastaaruannet peab enne kinnitamist kontrollima audiitor. Audiitori järeldusotsus lisatakse Fondi aastaaruandele Fondivalitseja avaldab Fondi aastaaruande hiljemalt 4 kuud peale Fondi majandusaasta lõppu ja poolaastaaruande hiljemalt 2 kuud peale poolaasta lõppu. 1) kui kohustusliku pensionifondi aktivate turuväärtus ületab 100 miljonit eurot, tuleb seda ületaval osal kohustusliku pensionifondi tingimustes sätestatud valitsemistasu määra alandada minimaalselt 10% võrra; 2) iga järgneva 100 miljoni euro ületamisel tuleb seda ületavale aktivate turuväärtusele rakendada valitsemistasu määra, mis on minimaalselt 10% võrra väiksem võrreldes valitsemistasuga, mis kehtis eelmises 100 miljoni euro vahemikus; 3) kui punktis 2 nimetatud valitsemistasu määr on väiksem kui 0,5% kohustusliku pensionifondi aktivate turuväärtusest, ei ole fondivalitseja käesolevas paragrahvis kehtestatud valitsemistasu määra alandamise põhimõtteid kohustatud rakendama. 9

10 14. OSAKUOMANIKE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE Fondivalitseja võib töödelda talle avaldatud Osakuomaniku isikuandmeid järgmiselt: Isiklikke andmeid (nimi, sünniaeg, isikukood, jne) Osakuomaniku identifitseerimiseks; Kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress, aadress, jne) Osakuomanikule informatsiooni ja erinevate finantsteenuste pakkumiste edastamiseks; Osakuomaniku finantsandmeid (sissetulek, vara, kohustused, varasem maksekäitumine jne) Osakuomaniku maksevõime hindamiseks ja Osakuomanikule sobivate finantsteenuste pakkumiseks; Andmeid Osakuomaniku asjatundlikkuse kohta (haridus, investeerimiskogemus jne) Osakuomaniku asjatundlikkuse hindamiseks; Andmeid Osakuomaniku vara päritolu kohta (tööandja, tehingupartnerid, äritegevus jne) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks Põhjendatud vajadusel võib Fondivalitseja punktis nimetatud andmeid töödelda ka punkti alapunktides nimetatud eesmärkide väliselt Fondivalitseja võib Osakuomaniku isikuandmeid töödela ka erinevate statistiliste uuringute ja analüüside teostamiseks, samuti kasutada neid riskide juhtimisel ja aruandluses Fondivalitseja võib kasutada Osakuomaniku isikuandmeid (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne) Osakuomanikule Fondivalitseja, Fondivalitsejaga samasse gruppi kuuluva juriidilise isiku ning vajadusel ka muu lepingupartneri toote või teenuse pakkumiseks ja reklaamimiseks. Fondivalitsejaga samasse gruppi kuuluvateks juriidilisteks isikuteks on ERGO Elukindlustuse AS (A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn, tel , ja ERGO Kindlustuse AS (A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn, tel , infoffitergo.ee). D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS (Veerenni 58A, Tallinn, tel , ia teised Eesti turul tegutsevad ERGO Kindlustuse grupi ettevõtted. Osakuomanikul on igal ajahetkel õigus keelduda reklaamist ja pakkumistest, täites selleks vabas vormis avalduse ja edastades selle Fondivalitsejale Osakuomanik annab nõusoleku Fondivalitsejale edastada Osakuomaniku isikuandmeid ja muud tema kohta käivat konfidentsiaalset informatsiooni: Fondivalitsejaga samasse gruppi kuuluvatele juriidilistele isikutele (nimetatud punktis 14.4) järgmistel eesmärkidel: Osakuomanikule kõigi Fondivalitseja ja Fondivalitsejaga samasse gruppi kuuluvate juriidiliste isikute poolt osutatavate teenuste pakkumiseks ning Osakuomaniku krediidivõimelisuse hindamiseks; Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks vajalike meetmete rakendamiseks ja tehingutes kasutatava vara seadusliku päritolu selgitamiseks; Fondivalitseja poolt pakutavate teenuste osutamisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt. notarid, tõlkebürood, sidefirmad, trükiteenuste osutajad, jne); Andmekogudesse, millesse Fondivalitseja edastab andmeid seaduse või lepingu alusel; Muudele kolmandatele isikutele seoses Fondivalitseja vajadusega kaitsta oma seaduslikke õigusi (nt isikutele, kes osutavad Fondivalitsejale lepingu alusel võlgade sissenõudmise teenust) Fondivalitseja võib täiendada oma andmebaase avalikest registritest või riigi ning kohaliku omavalitsuse andmekogudest saadavate andmetega, kui andmete edastamine või neile juurdepääsu võimaldamine on seadusega kooskõlas. Samal eesmärgil annab Osakuomanik Fondivalitsejale nõusoleku küsida Osakuomaniku kohta täiendavat informatsiooni Fondivalitsejaga samasse gruppi kuuluvatelt juriidilistel isikutelt Osakuomaniku õigused isikuandmete töötlemisel Osakuomanikul on igal ajal õigus tutvuda oma andmetega, nõuda paranduste tegemist oma andmetesse, kui need ei ole täpsed, või on muutunud Osakuomanikul on Õigus nõuda Fondivalitsejalt oma isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadusest ei tulene teisiti. 15. FONDI TULU KASUTAMISE KORD Vastavalt seadusandluses sätestatule ei või Fondivalitseja anda mingit tegelikku või näilist tagatist Fondi tulu kohta Fondi tulu reinvesteeritakse Osakuomanike parimate huvide kohaselt vastavalt õigusaktides ja Tingimustes sätestatule Osakuomaniku tulu Fondi investeeringutelt kajastub Osaku puhasväärtuse muutuses. 10

11 16. FONDI LIKVIDEERIMISE TINGIMUSED JA KORD Üldist Fondi likvideerimise otsustab Fondivalitseja nõukogu, kui õigusaktides pole ette nähtud teisiti Fondi likvideerimise võib otsustada üksnes juhul, kui Fondi valitsemise Üleandmine õigusaktides sätestatud korras ei ole olnud võimalik Fondi likvideerimisel omandab iga Osakuomanik jaotamisele kuuluva raha eest vastava arvu tema poolt valitud või valiku tegemata jätmisel Eesti väärtpaberite keskregistri poolt määratud või loositud teise kohustusliku pensionifondi osakuid õigusaktides sätestatud korras Valitsemisõiguse üleminek Depoopangale Kui Fondivalitseja õigus Fondi valitseda lõppeb mõnel muul alusel kui valitsemise üleandmine, läheb Fondi valitsemine üle Depoopangale. Depoopank peab valitsemise üleminekust viivitamata teatama ühes üleriigilise levikuga päevalehes Depoopank peab kolme kuu jooksul pärast talle Fondi valitsemise Õiguse üleminekut Fondi valitsemise üle andma uuele fondivalitsejale. Finantsinspektsiooni loal võib nimetatud tähtaega Depoopanga taotlusel pikendada kuni 18 kuuni Kui Fondi üleandmine punkti ja õigusaktides sätestatu korral ei olnud võimalik, peab Depoopank Õigusaktides ja Tingimustes sätestatud korras Fondi likvideerima Kui Fondivalitseja ei ole suutnud Fondi likvideerida Õigusaktidega sätestatud tähtajal, peab Depoopank Finantsinspektsiooni ettekirjutuse alusel fondi likvideerimise lõpetama õigusaktides ning Tingimustes sätestatud korras Likvideerimisluba Fondi likvideerimiseks taotleb Fondivalitseja Finantsinspektsioonilt sellekohase loa Peale Finantsinspektsioonilt Fondi likvideerimise loa saamist avaldab Fondivalitseja viivitamata teate Fondi likvideerimise kohta oma veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes Likvideerimismenetlus Likvideerimismenetlus algab likvideerimisteate avaldamisele järgnevast päevast ning lõpeb likvideerimisaruande esitamisega Likvideerimine tuleb lõpule viia kuue kuu jooksul, arvates likvideerimisteate avaldamisest. Finantsinspektsiooni loal võib nimetatud tähtaega Fondivalitseja taotlusel pikendada, kuid pikendamise tulemusena ei või likvideerimise tähtaeg ületada 18 kuud Likvideerimiskulud Fondi arvel võib Fondi likvideerimise kulusid katta kuni 2% ulatuses Fondi vara puhasväärtusest likvideerimise otsuse vastuvõtmise päeva seisuga Kui tegelikud likvideerimiskulud ületavad käesoleva punktis nimetatud summa, vastutab seda summat ületavate kulude eest Fondivalitseja või fondivalitsejana tegutsenud isik. 17. FONDI TINGIMUSTE MUUTMISE KORD Fondivalitseja nõukogu otsusega võib Tingimusi muuta Tingimuste muudatused tuleb registreerida Finantsinspektsioonis. Tingimuste muudatuste registreerimiseks esitab Fondivalitseja Finantsinspektsioonile kirjaliku avalduse ning Õigusaktides sätestatud dokumendid Peale muudatuste registreerimist Finantsinspektsioonis avaldab Fondivalitseja viivitamata teate Tingimuste muutmise kohta vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning Fondivalitseja veebilehel Tingimuste muudatused jõustuvad 1. jaanuarist, kuid mitte enne 200 kalendripäeva möödumist teate avaldamisest. 11

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi Tingimused) sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension 50 1. Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Sampo Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist 2017. a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE OLULINE INFO Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31. detsember 2007 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finants -

Rohkem

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud teenused. Sisukord 1. Finantsturu üldine areng 3 2.

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem