RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah"

Väljavõte

1 RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulahend Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Tsiviilasja hind Riigikohtus Menetlusosalised ja nende esindajad Riigikohtus Tartu, 6. juuni a Eesistuja Ants Kull, liikmed Lea Laarmaa ja Jaak Luik AS-i Sanoma Baltics hagi AS-i Eesti Ajalehed ja AS-i Delfi vastu internetilehel avaldatud teoste reprodutseerimise, kopeerimise, töötlemise jaavaldamise keelamiseks; internetilehel avaldatud andmebaasist väljavõtete taaskasutamise keelamiseks internetilehel või mõnel teisel internetilehel; kohustamaks hoiduma õigust rikkuvast tegevusest, mis seisneb teoste ja andmebaaside ebaseaduslikus (hageja eelneva kirjaliku loata) kasutamises; saamata jäänud litsentsitasu krooni väljamõistmiseks Tallinna Ringkonnakohtu 15. novembri a otsus tsiviilasjas nr AS-i Eesti Ajalehed ja AS-i Delfi kassatsioonkaebus eurot 37 senti Hageja AS Sanoma Baltics (registrikood ), esindaja vandeadvokaat Marko Tiiman Asja läbivaatamise kuupäev Kostjad AS Eesti Ajalehed (registrikood ) ja AS Delfi (registrikood ), kostjate esindaja vandeadvokaat Marge Männiko 7. mai a, kirjalik menetlus RESOLUTSIOON 1. Jätta Tallinna Ringkonnakohtu 15. novembri a otsus tsiviilasjas nr muutmata ja kassatsioonkaebus rahuldamata. 2. Jätta kassatsiooniastme menetluskulud solidaarselt AS-i Eesti Ajalehed ja AS-i Delfi kanda. 3. Arvata AS-i Eesti Ajalehed ja AS-i Delfi kassatsioonkaebuselt 15. detsembril 2011 tasutud kautsjon 647 (kuussada nelikümmend seitse) eurot 85 senti riigituludesse. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

2 1. AS Sanoma Baltics (hageja) esitas 1. detsembril 2009 Harju Maakohtule hagi AS-i Eesti Ajalehed (kostja I) vastu internetilehel avaldatud teoste reprodutseerimise, kopeerimise, töötlemise ja avaldamise keelamiseks; internetilehel avaldatud andmebaasist väljavõtete taaskasutamise keelamiseks internetilehel või mõnel teisel internetilehel; kohustamaks hoiduma õigust rikkuvast tegevusest, mis seisneb teoste ja andmebaaside ebaseaduslikus (hageja eelneva kirjaliku loata) kasutamises; saamata jäänud 32 kuu litsentsitasu krooni ( euro 83 sendi) väljamõistmiseks. 20. detsembri a määrusega kaasas Harju Maakohus hageja taotlusel kostjana menetlusse ka AS-i Delfi (kostja II), kuna kostja I on hageja taotluse kohaselt võõrandanud ettevõtte "Ekspressauto" kostjale II ja uus omanik jätkab hageja õiguste rikkumist. Hagiavalduse kohaselt on hageja loonud märkimisväärsete investeeringute abil internetilehekülje Nimetatud internetilehel avaldatud andmed kujutavad endast andmebaasi, mis sisaldab suurel hulgal erinevaid sõidukite müügikuulutusi. Andmebaas põhineb hageja loodud tarkvaral, mille abil saab tavakasutaja teha sõidukite ostmiseks otsinguid. Internetilehekülje on graafiliselt kujundanud hageja töötajad, samuti on veebilehel üleval tuhanded fotod, mille autoriõiguste omajaks on hageja (hagejale on autoriõigused loovutatud). Hageja andmebaasi andmetes erinevate parameetrite järgi otsingute tegemiseks, andmete kogumiseks ja salvestamiseks, andmebaasi sisu kasutajale kättesaadavaks tegemiseks ning paljudeks teisteks andmetöötlusoperatsioonideks kasutatava tarkvara on loonud hageja töötajad ja juhatuse liige. Hageja töötajad ja juhatuse liikmed on teinud internetilehe kujunduse. Hagejale kuuluvad autoriõigused enda investeeringute alusel loodud objektidele: andmebaasile, tarkvarale ja internetilehe graafilisele kujundusele ning fotodele, mille autoriõigused on talle loovutatud. Internetilehel toodud teabe järgi kujutab samal internetilehel kättesaadav andmebaas kostjatele kuuluvat kuulutuste, tekstide, andmete ning kuulutuste juurde kuuluvate fotode andmebaasi, mis sisaldab autokuulutusi. Kostja I on alates a märtsist korduvalt ja järjekindlalt reprodutseerinud hagejale kuuluvalt ja tema hallatavalt internetilehelt autokuulutusi koos nende graafilise kujunduse ja fotodega ning autoriõiguse seaduse alusel kaitstavat andmebaasi enda andmebaasi ning avaldanud need oma internetilehel olulises mahus ilma hageja kui autoriõiguste omaja ja andmebaasi tegija loata ning hagejale autoritasu (litsentsitasu) maksmata. Internetilehe veebiserveri logifailide põhjal on tuvastatud, et kostja I on juba pikema aja vältel kopeerinud suure hulga andmeid ja kuulutusi. Internetilehel avaldatud ja portaali kasutajatele kehtestatud kasutustingimuste p 2.2 kohaselt annab kasutaja, lisades veebisaidile andmeid või teoseid (sh autokuulutusi, fotosid, foorumi sõnumeid), haldajale, st hagejale tasuta üle autori varalised õigused. Haldajale ehk hagejale kuulub ainuõigus kasutaja edastatud andmeid või teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada neid kogumikesse või andmebaasidesse, edastada üldsusele. Hageja töötleb ja süstematiseerib andmeid, kuna veebilehel on sõidukid esitatud tunnuste (nt mark, ehitusaasta) järgi grupeerituna ja sorteerituna. Hageja kontrollib sisestatud kuulutusi, et need vastaksid etteantud formaadile, ning vigadest kuulutustes teatatakse kõigepealt

3 kuulutajale või parandab vead hageja ise. Tegemist on nii teosena kaitstava andmebaasiga (sh kollektiivse teosega) kui ka andmebaasi sui generis kaitsega. Hageja andmebaasi loomiseks on kulutatud piisavalt nii inim- kui ka tehnilisi ressursse ja raha, et olla kvalifitseeritav olulise investeeringuna. Hageja sai kõnealuse andmebaasi esimese versiooni valmis 1998 ja on seda täiendanud ja kättesaadavaks teinud pidevalt kuni praeguseni. Hageja andmebaasi täiendamise ja kättesaadavaks tegemisega on seotud pidevalt hulk töötajaid. Andmebaas on oma valdkonnas Eesti suurim. Kostjad rikuvad õigust reprodutseerimisele ja levitamisele, samuti õigust teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele (autoriõiguse seaduse (AutÕS) 13 lg 1 p 9 1 ). Kostja I on rikkunud hageja õigusi alates märtsist Kostjaga lepingu sõlmimisel oleks tasumisele kuuluva litsentsitasu suurus olnud vähemalt võrdne hageja veebilehe haldamise igakuiste kuludega. Samas ei ole seesuguse arvestuse puhul hõlmatud kogu hagejale tekkiv kahju, kuna saamata jäänud litsentsitasu ei pruugi katta kogu hagejal saamata jäävat tulu ehk kogu saamata jäävat reklaamimüügitulu. Arvestades, et hageja a keskmiseks kuu tegevuskuluks ajavahemikust märts kuni detsember oli krooni, et a ühe kuu keskmiseks tegevuskuluks oli krooni ja et a ühe kuu keskmiseks tegevuskuluks ajavahemikus jaanuar kuni oktoober oli krooni, nõudis hageja saamata jäänud tuluna ehk saamata jäänud litsentsitasuna 32 kuu eest krooni kuus ehk ajavahemiku eest märts 2007 kuni oktoober 2009 kokku krooni. 2. Kostjad vaidlesid hagile vastu. Asjaolu, et kuulutuste andmed, mida kostjad kasutavad, on automüüjate kodulehtedele kuvatud hageja serverist, ei muuda andmeid autoriõigusega kaitstavaks. Hageja avaldab kuulutusi oma majandustegevuses, saades selle eest tulu. Hageja võimalikud investeeringud ei ole seotud andmebaasi loomisega ega vääri kaitset sui generis alusel. Portaal ei ole autoriõigusega kaitstav tulenevalt AutÕS 4 lg 3 p-st 22. Hageja ei tee automüügikuulutuste andmebaasi sisu valikul originaalseid lahendusi. Andmebaasi sisuks on müügikuulutustes sisalduvad tehnilised andmed, mis ei ole seotud loomingulise tegevusega, ning fotod, mille autoriõigused kuuluvad automüüjatele. Kostjad ei ole rikkunud hageja autoriõigusi, mis on seotud portaali kui andmebaasiga. Arvutiprogrammid, mille vahendusel hageja oma majandustegevuses kuulutuste ja reklaami müügi teenust osutab, ei ole AutÕS 75 2 järgi andmebaasi osad ning investeeringut neisse ei saa käsitada investeeringuna andmebaasi. Samuti ei tee hageja investeeringut andmete kontrollimiseks: portaali kasutustingimuste p 5.5 kohaselt ei vastuta haldaja kasutajate sisestatud andmete õigsuse eest ning müüdavate toodete kvaliteedi eest (ta ei saagi seda teha, sest ta ei tegele automüügiga). Euroopa Esimese Astme Kohus on öelnud, et andmebaas ei saa kaitset sui generis alusel, kui andmete kättesaadavaks tegemine toimub andmete loomisega. Praegusel juhul tekib müügikuulutus siis, kui automüüja lisab andmed serverisse. Rikkumine esineb üksnes juhul, kui tegu riivab andmebaasi tegija olulist investeeringut. Kostjad ei ole teinud väljavõtteid hageja andmebaasis sisalduvatest kuulutustest. Kostja I on kasutanud automüüjate veebilehti sealt andmete kopeerimiseks kokkuleppel automüüjatega. Hagejaga on kostja I tegevus seotud üksnes niivõrd, kuivõrd osa automüüjate müügikuulutuste andmed on salvestatud hageja serverisse, kusjuures andmete sisestamisega ei

4 kanna kulusid ei kostjad ega hageja ning serveri teenuse eest on hageja saanud kasutajatelt tasu. Juhul kui peaks ilmnema, et kostjad rikuvad hageja õigusi, ei ole hagis esitatud kahjunõue saamata jäänud tulu osas vastavuses kahju hüvitamise põhimõtetega, see on tõendamata ja ebamõistlikult suur. Hagi esemeks on üksnes üks kuuest hageja hallatavast andmebaasist - kasutatud sõidukite andmebaas. Kahju arvestamisel ei ole seda arvesse võetud (kahjuhüvitise suuruse juures arvestatakse kogu portaali haldamise kulusid jne). Kulude kostjate kanda jätmine tähendab hagejale lihtsalt suuremat tulu, mis ei saa olla kahju hüvitamise eesmärgiks võlaõigusseaduse (VÕS) 127 lg 2 mõistes. Kõigi oma kulude hüvitamise nõudmine ühelt konkureerivalt ettevõttelt on turgu valitseva seisundi rikkumine konkurentsiseaduse 16 p 1 tähenduses. 3. Harju Maakohus rahuldas 7. juuni a otsusega hagi, keelas kostjatel või kolmandal isikul, kellele kostjad annavad üle internetilehe haldamise õigused, reprodutseerida, kopeerida, töödelda ja üldsusele kättesaadavaks teha hageja teoseid, mis on avaldatud internetilehel Samuti keelas maakohus kostjatel teha hageja andmebaasist, mis on avaldatud internetilehel väljavõtteid ning kasutada hageja andmebaasi või selle olulisi osi internetilehel või mõnel teisel internetilehel. Maakohus kohustas kostjaid hoiduma edaspidi õigust rikkuvast tegevusest ning mõistis kostjatelt solidaarselt hageja kasuks välja saamata jäänud 32 kuu litsentsitasuna kahjuhüvitise eurot. Menetluskulud jättis maakohus poolte endi kanda. Maakohtu otsuse kohaselt ei nõustu kohus hageja seisukohaga, et andmebaasi koosseisu kuuluvate teoste puhul kuulub hagejale autoriõigus ka uudistele, ning sellega, et fotod muutuvad tuletatud (töödeldud) teoseks AutÕS 4 lg 3 p 21 mõttes suuruse muutmise, kvaliteedi tõstmise ja vesimärgi lisamise tagajärjel. Maakohus viitas AutÕS 4 lg-le 2 ja lg-le 6, lg 3 p-dele 17, 21, 22, -le 75 2, 80 lg-le 2, 75 3 lg-le 1, 75 4 lg-tele 1 ja 2. AutÕS 75 3 lg 1 järgi on andmebaasi tegija isik, kes on teinud kas laadilt, väärtuselt või suuruselt olulise investeeringu selle andmebaasi sisuks olevate andmete kogumiseks, omandamiseks, kontrollimiseks, süstematiseerimiseks või kättesaadavaks tegemiseks. Maakohus viitas ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 11. märtsi a direktiivile 96/9/EÜ (andmebaaside õigusliku kaitse kohta) (edaspidi direktiiv). Sui generis õigus peab olema tagatud juhul, kui andmebaasi tegija näitab, et on tehtud oluline investeering. Hageja on seda tõendanud 24. novembri a tõendiga hageja tegevuskulude suuruse kohta a-l begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting krooni (ühe kuu keskmine tegevuskulu krooni), a-l krooni (ühe kuu keskmine tegevuskulu krooni) ja a-l krooni (ühe kuu keskmine tegevuskulu krooni). Asjaolu, et kostjad on kasutanud hageja andmebaasi, on tõendatud mh Toomas Lepiku (Riigi Infosüsteemide arenduskeskuse CERT Eesti Infoturbe ekspert) eksperdihinnanguga. Hageja õiguste rikkumise jätkamist tõendab 6. jaanuari a foto ekspressauto.ee lehel. Foto vasakus alumises servas on tekst "Copyright: auto24.ee,2010", mis tähendab, et see pärineb hageja andmebaasist. 1. detsembri a ärikliendileping tõendab hageja väidet, et teoste autor loovutas varalised õigused hagejale. Esitatud fotodega on tõendatud ka hageja väide, et kostjad on kasutanud ekspressauto.ee lehel autopoodide fotosid, mille kasutamise õigused olid

5 lepingute kohaselt loovutatud hagejale. Kuna hageja ei ole andnud kostjatele nõusolekut kasutada oma andmebaasi ja selles sisalduvaid teoseid, on kostjad rikkunud hageja autoriõigusi tulenevalt ülalmärgitud sätetest. Maakohus nõustus hageja seisukohaga, et kui automüüjal isegi oleks enda tehtud piltide autoriõigus, ei oleks tal õigust lubada neid kasutada hageja andmebaasist. Maakohus ei nõustunud kostjate seisukohaga, et hageja investeeringud arvutiprogrammi ei ole vaadeldavad investeeringutena andmebaasi. Selline seisukoht ei tulene seadusest ega ole kooskõlas asjakohaste Euroopa Kohtu otsustega (C-203/02, C-46/02, C-444/02, C-338/02). Hageja tehtud investeeringud tuleb lugeda andmebaasi loomise investeeringuteks, sest investeeringutega on saavutatud andmebaasi süstematiseerimine, metoodiline ülesehitamine, käigushoidmine ning andmete koondamine (direktiivi preambuli p 17, AutÕS 75 2 ). Kooskõlas VÕS -ga 1043 peab teisele isikule (kannatanu) õigusvastaselt kahju tekitanud isik (kahju tekitaja) kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele. Ülalmärgitust tulenevalt on kostja hagejale kahju tekitamises süüdi ja vastutab selle eest ülalmärgitud seaduste kohaselt. Kohtu arvates ei ole võimalik kahju täpset suurust esitatud asjaoludel kindlaks teha, mistõttu kohus kohaldas VÕS 127 lg-t 6, mille alusel on kohtul õigus otsustada hüvitise suuruse üle. VÕS 127 lg 6 teine lause võimaldab kohtul autoriõiguse rikkumise tõttu kahju hüvitamise nõude puhul määrata kahjuhüvitise kindla summana, lähtudes muu hulgas tasu suurusest, mida rikkuja pidanuks maksma, kui ta oleks hankinud loa vastava õiguse kasutamiseks. Praegusel juhul ei ole kohtul võimalik nimetatud asjaolust lähtuda, kuna hagejal ei ole litsentsilepinguid, mille alusel oleks võimalik hüvitise suuruse üle otsustada, lähtudes loa alusel kasutajate makstavast tasust. Maakohus pidas hageja nõutud hüvitist liiga suureks. Samas möönis kohus, et praegusel juhul oleks hageja tegeliku kahju suurust väga raske kindlaks teha, kuna tegemist on intellektuaalse omandi kasutamisega. Maakohus pidas võimalikuks määrata kindlaks tasu suurus, arvestades analoogses vaidluses (tsiviilasi nr ) väljamõistetut ( ja krooni) ning rikkumise kestust, poolte andmebaaside mahu erinevust, kostjate väidetud külastajate andmebaaside kasutamise kestuse ja lehelaadimiste arvu erinevust. Maakohus pidas põhjendatuks mõista kostjatelt solidaarselt välja euro ( krooni) suurune hüvitis. VÕS 1055 lg 1 ja lg 3 p 1 alusel võib kannatanu nõuda kahju tekitava käitumise lõpetamist ja rikkumisest hoidumist tulevikus. 4. Kostjad esitasid maakohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse, paludes maakohtu otsuse tühistada ja teha uus otsus, millega jätta hagi rahuldamata, või saata asi maakohtule uueks arutamiseks. Menetluskulud palusid kostjad jätta hageja kanda. 5. Hageja vaidles apellatsioonkaebusele vastu, paludes jätta see rahuldamata ja maakohtu otsus muutmata. Menetluskulud palus hageja jätta kostjate kanda. Ringkonnakohtu lahend ja põhjendused 6.

6 Tallinna Ringkonnakohus jättis 15. novembri a otsusega maakohtu otsuse muutmata ja apellatsioonkaebuse rahuldamata. Apellatsiooniastme menetluskulud jättis ringkonnakohus kostjate kanda. Ringkonnakohus nõustus maakohtu põhjendustega ega korranud neid tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) 654 lg-st 6 juhindudes. Maakohus on põhjendatult leidnud, et hageja andmebaas sisaldab loomingulisi valikuid. Ringkonnakohus viitas AutÕS -le Ringkonnakohus nõustus maakohtu põhjendustega, mille kohaselt ei ole õige kostjate seisukoht, et hageja investeeringud arvutiprogrammi ei ole vaadeldavad investeeringutena andmebaasi. Maakohus on seda otsuses piisavalt põhjendanud. Kostjate vastupidine seisukoht ei tulene seadusest ega ole kooskõlas asjakohaste Euroopa Kohtu otsustega (C-203/02, C-46-02, C-444/02, C-338/02). Hageja andmebaas vastab direktiivis märgitud määratlusele, nagu maakohus põhjendatult tuvastas. Kuna Riigikohus on tsiviilasjas nr tehtud kohtuotsuse p-s 16 tunnustanud autorilepingu sõlmimist vormivabalt, siis on maakohus kohtuotsuses õigesti leidnud, et autoriõigused on üleantavad ja litsentseeritavad tüüptingimuste alusel ning hageja on oma kasutajatelt ja automüüjatelt need õigused omandanud või litsentsinud. Investeeringute olemasolu internetiportaali andmebaasi andmete kontrollimiseks ei ole vältimatu eeltingimus selle andmebaasi sui generis kaitse tekkimiseks. Kuna hageja on tõendanud olulise investeeringu tegemist andmebaasi sisu kogumiseks ja esitamiseks, ei ole sisu kontrollimiseks tehtud investeeringud määrava tähtsusega. Maakohus leidis õigesti, et kostjad on teinud hageja andmebaasist väljavõtteid direktiivi art 7 tähenduses ning kuna hageja ei ole andnud kostjatele nõusolekut kasutada oma andmebaasi ja selles sisalduvaid teoseid, on kostjad rikkunud hageja autoriõigusi, samuti hageja kui andmebaasi tegija õigusi. Maakohus on õigesti leidnud, et hageja õiguste rikkumise jätkamist tõendab 6. jaanuari a foto veebilehel, mille alumises servas on tekst "Copyright: auto24.ee,2010". Tuvastatud on nii teose reprodutseerimise õiguse (AutÕS 13 lg 1 p 1) kui ka avalikult kättesaadavaks tegemise õiguse (AutÕS 13 lg 1 p 9 1 ) rikkumine. Nii VÕS 128 lg 1 kui ka AutÕS 81 7 lg 1 p 1 kohaselt võib hüvitamisele kuuluv kahju olla nii varaline kui ka mittevaraline ning VÕS 128 lg 2 kohaselt on saamata jäänud tulu üks varalise kahju liike. Maakohus on saamata jäänud tulu hüvitamise nõuet piisavalt analüüsinud, viidates muu hulgas varasemale maakohtu praktikale sarnases küsimuses. Hageja tegevus ei ole vastuolus konkurentsiseadusega. Pooled on saanud Konkurentsiametilt vastuse, et hageja ei ole turgu valitsevas seisundis, ja seega on kostjate see väide alusetu. Konkurentsiamet on sõnaselgelt tuvastanud, et hageja tegevuses ei ole mingisugust rikkumist ning hageja käitumine on seadusega kooskõlas. Kostjad ei ole nimetatut ümber lükanud. MENETLUSOSALISTE PÕHJENDUSED 7. Kostjad esitasid ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonkaebuse, paludes maa- ja ringkonnakohtu otsuse tühistada osas, millega kohtud hagi rahuldasid, ja teha uus otsus,

7 millega jätta hagi rahuldamata, või saata asi maakohtule uueks läbivaatamiseks. Menetluskulud paluvad kostjad jätta hageja kanda. Maakohus pole oma otsuses sisuliselt hageja andmebaasi kaitstavust autoriõiguse alusel kontrollinud. On arusaamatu, milliste tõendite alusel on kohtud leidnud, et hagejal on autoriõigusega kaitstav andmebaas ja kostjad on teinud sellest väljavõtteid, mis on avaldatud veebilehel Kohtud oleks pidanud kontrollima, kas hageja väärib andmebaasi tegija sui generiskaitset ehk kas hageja on teinud olulisi investeeringuid just veebilehe sisu kogumiseks, omandamiseks, kontrollimiseks, süstematiseerimiseks või kättesaadavaks tegemiseks. Sui generis kaitset ei saa ka andmebaasid, mille puhul andmebaasi sisuks olevad andmed/teosed luuakse nende andmebaasi sisestamisega, mitte ei koguta, kontrollita ega süstematiseerita olemasolevaid andmeid. Hageja investeering on seotud just nimelt sisu (müügikuulutuste) loomisega. Hageja investeering ei ole seotud andmebaasi loomisega. Seetõttu tuleb eitada tema õigust andmebaasi tegija sui generiskaitsele. Kostjad ei ole rikkunud hageja võimalikust autoriõigusest tulenevaid õigusi või andmebaasi tegija õigusi. Kostjad ei nõustu kohtute seisukohaga, et autoriõigused on loovutatavad arvutivõrgu abil sõlmitud lepingu tüüptingimustega nõustumise teel. Hageja kasutustingimuse sätted, mille kohaselt kasutajad loovutasid kõik autoriõigused tasuta hagejale, tuleb lugeda tühiseks. Hageja esitas hagi lisana nr 32 ärikliendilepingu, millega tõendas, et tema klient A Autod Haagised OÜ on loovutanud teoste varalised autoriõigused hagejale. Kostja II sai lepingute olemasolust teada alles pärast seda, kui hageja esitas need selles vaidluses kohtule. Pärast lepingute ärakirjade saamist eemaldas kostja II viivitamatult kõik veebilehel olnud automüüjate fotod, kes olid kostjale II teadaolevalt sõlminud hagejaga ärikliendilepingu. Hageja esitas kostjate vastu kahju hüvitamise nõude VÕS 1043 ja 1045 lg 2 ning VÕS 127 ja 128 alusel saamata jäänud tulu näol otsese varalise kahju hüvitamiseks. Kahjuna tõi hageja välja oma tegevuskulud, eelkõige vahendid arvutiprogrammi loomiseks, ning võrdsustas kõik oma tavapärase majandustegevuse kulud kostjate tekitatud kahjuga. Hageja majandustegevuse kulude ja kostjate tegevuse vahel ei ole mingit põhjuslikku seost ning samuti pole nendes kuludes midagi õigusvastast. Hageja majandustegevuse kulud ei saa olla kostjate tekitatud õigusvastaseks kahjuks. Kokkuvõttes ei kontrollinud kohtud kahju hüvitamise eeldusi ja jätsid kostjate vastuväited tähelepanuta. Saamata jäänud tuluna saab käsitada üksnes kasu, mida hageja oleks võinud saada oma aktiivse tegutsemise tulemusel ja mis jäi saamata kostjate teo tõttu. Kohus ei ole analüüsinud kostjate väiteid selle kohta, et hageja tegevus autodega seotud andmete ja fotode kogumisel kahjustab oluliselt konkurentsi veebikeskkonnas automüügikuulutuste avaldamise turul. Hagi nõudena esitatud litsentsitasu (ebamõistliku) suuruse juures ei oleks kostjad ega ükski muu hageja potentsiaalne konkurent hagejaga litsentsilepingut sõlminud. 8. Hageja vaidleb kostjate kassatsioonkaebusele vastu, paludes jätta see rahuldamata ning ringkonnakohtu otsus muutmata. Menetluskulud palub hageja jätta kostjate kanda.

8 KOLLEEGIUMI SEISUKOHT 9. Kolleegium leiab, et kassatsioonkaebus tuleb TsMS 691 p 1 alusel jätta rahuldamata ja ringkonnakohtu otsus muutmata. 10. Õige on iseenesest kostjate väide, et kohtud ei ole praegusel juhul sisuliselt andmebaasi kui terviku kaitstavust autoriõiguse alusel kontrollinud. AutÕS 4 lg 2 kohaselt loetakse teoseks selle seaduse tähenduses mis tahes originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus. AutÕS 4 lg 3 p 22 kohaselt on teosed, millele tekib autoriõigus, muu hulgas teoste kogumikud ja informatsiooni kogumikud (sealhulgas andmebaasid). Andmebaas autoriõiguse seaduse tähenduses on süstemaatiliselt või metoodiliselt korrastatud iseseisvate teoste, andmete või muu materjali kogu, mis on individuaalselt kättesaadav elektrooniliste või muude vahendite abil. Andmebaasi mõiste ei hõlma selle tegemiseks ega käivitamiseks vajaminevat arvutiprogrammi. Autoriõiguse seaduse alusel kaitstakse autoriõigusega andmebaasi, mis oma sisu valiku ja korralduse tõttu on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus, ning ei kohaldata mingit muud kriteeriumi. Kolleegium leiab, et hageja esitatud asjaolude alusel ei saa pidada veebilehte kui tervikut autoriõigusega AutÕS 4 lg 3 p 22 mõttes kaitstavaks teoseks, mille autoriõigused kuuluksid hagejale. Kohtud on otsustes lähtunud aga sellest (millele on muu hulgas tuginenud ka hageja), et hageja andmebaas sisaldab autoriõigusega kaitstavaid fotosid, millega seotud varalised õigused on kliendid hagejale üle andnud. AutÕS 4 lg 1 kohaselt tekib autoriõigus kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. AutÕS 4 lg 3 p 17 kohaselt on teosed, millele tekib autoriõigus, muu hulgas fotograafiateosed ja fotograafiaga analoogilisel viisil saadud teosed, slaidid ja slaidifilmid. AutÕS 4 lg 6 kohaselt eeldatakse teose kaitstust autoriõigusega, välja arvatud juhul, kui autoriõiguse seadusest või muudest autoriõigusaktidest tulenevalt esineb seda välistav ilmne asjaolu. Tõendamiskohustus lasub teose autoriõigusega kaitstuse vaidlustajal. Praegusel juhul ei ole kostjad toonud esile asjaolusid, mille alusel saaks järeldada, et klientide fotod autodest, mida hageja internetilehel avaldab, ei vastaks AutÕS 4 lg-s 2 sätestatud teose juriidilistele tunnustele. 11. Kolleegium nõustub kohtutega, et kuigi AutÕS 49 lg 1 sätestab, et autorileping peab olema sõlmitud kirjalikus vormis, olid autoriõigused fotodele üleantavad ja litsentseeritavad ka hageja kasutustingimustega nõustudes. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse 83 lg 1 kohaselt on tehingu seaduses sätestatud vormi järgimata jätmise korral tehing tühine, kui seadusest või vormi nõudmise eesmärgist ei tulene teisiti. Kolleegium leiab, et AutÕS 49 lg-s 1 sätestatud vormi järgimata jätmine ei too kaasa autorilepingu tühisust (vt ka Riigikohtu 13. detsembri a otsus tsiviilasjas nr , p 16).

9 Kohtud on põhjendatult tuvastanud, et kostjad rikkusid fotosid kopeerides hagejale kuuluvat õigust teose reprodutseerimisele (AutÕS 13 lg 1 p 1) ja õigust teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele (AutÕS 13 lg 1 p 9 1 ). 12. Kolleegium nõustub kohtutega, et hageja on tõendanud ka olulise investeeringu tegemist veebilehe sisu kogumiseks ja esitamiseks, mistõttu on hageja AutÕS 75 3 lg 1 mõttes andmebaasi tegijaks, kellele on tagatud andmebaasi sui generis kaitse. AutÕS 75 3 lg 1 kohaselt on andmebaasi tegija isik, kes on teinud kas laadilt, väärtuselt või suuruselt olulise investeeringu selle andmebaasi sisuks olevate andmete kogumiseks, omandamiseks, kontrollimiseks, süstematiseerimiseks või kättesaadavaks tegemiseks. AutÕS 75 4 lg 1 kohaselt kuulub andmebaasi tegijale ainuõigus lubada ja keelata andmebaasi kasutamist selle paragrahvi teises lõikes ettenähtud viisil ning saada sellise kasutamise eest poolte vahel kokkulepitud tasu, välja arvatud 8 1. peatükis või poolte kokkuleppega ettenähtud juhud. AutÕS 75 4 lg 2 kohaselt on ainult andmebaasi tegija nõusolekul lubatud: 1) väljavõtte tegemine andmebaasist või selle olulisest osast. Väljavõtte tegemiseks loetakse andmebaasi kogu sisu või selle olulise osa mis tahes viisil või mis tahes vormis ajutine või alaline ülekandmine teise väljendusvormi; 2) andmebaasi või selle olulise osa taaskasutamine. Taaskasutamiseks loetakse andmebaasi kogu sisu või selle olulise osa avalikustamine üldsusele kas koopiate levitamise, rentimise, sidusliini kaudu edastamise või muul viisil ülekandmise teel. AutÕS 75 6 kohaselt võib üldsusele mis tahes viisil õiguspäraselt avalikustatud andmebaasi õiguspärane kasutaja ilma andmebaasi tegija nõusolekuta ja tasu maksmiseta teha väljavõtteid andmebaasi sisu olulisest osast või seda taaskasutada juhul, kui: 1) mitte-elektroonilise andmebaasi sisust tehakse väljavõte isiklikeks vajadusteks;2) koos andmebaasi avaldamisallika kohustusliku äranäitamisega tehakse andmebaasist väljavõte illustreeriva materjalina õppe- või teadusliku uurimistöö eesmärkidel, nende eesmärkidega motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke; 3) väljavõtte tegemine või taaskasutamine toimub avaliku julgeoleku, haldustegevuse või õigusemõistmise käigus ulatuses, mis vastab ühiskondliku julgeoleku kaitse, haldusfunktsioonide teostamise ja õigusemõistmise eesmärkidele. Kohtud on tuvastanud, tuginedes Toomas Lepiku eksperdihinnangule, et kostjad on teinud hageja andmebaasist väljavõtteid. Kuna hageja ei ole andnud kostjatele nõusolekut kasutada oma andmebaasi, on kostjad rikkunud hageja kui andmebaasi tegija õigusi. Praegusel juhul ei ole täidetud ka AutÕS -s 75 6 sätestatud eeldused, mis õigustaksid andmebaasi tegija nõusolekuta ja tasu maksmata väljavõtete tegemist andmebaasi sisu olulisest osast. 13. Kolleegium leiab, et maakohus on piisavalt põhjendanud ka kahjuhüvitise väljamõistmist. Iseenesest võib nõustuda kostjatega, et kahju võrdsustamine kõigi hageja tavapärase majandustegevuse kuludega ei ole põhjendatud. Samas ei ole maakohus hageja väidetud kahjuhüvitise suurusest lähtunud, vaid on tuginenud VÕS 127 lg 6 teisele lausele, mille kohaselt juhul, kui kahju hüvitamist nõutakse autoriõiguse, autoriõigusega kaasneva õiguse või tööstusomandiõiguse rikkumise tõttu, võib kohus, kui see on mõistlik, määrata

10 kahjuhüvitise kindla summana, lähtudes muu hulgas tasu suurusest, mida rikkuja pidanuks maksma, kui ta oleks hankinud loa vastava õiguse kasutamiseks. Maakohus on praegusel juhul leidnud, et hageja nõutud kahjuhüvitis on ülemäärane, ning möönnud, millega nõustub ka kolleegium, et kahju suuruse kindlakstegemine on intellektuaalse omandi rikkumise juhtudel keeruline. Maakohus on saamata jäänud tulu hüvitamise nõuet seejuures piisavalt analüüsinud, arvestades varasemat kohtupraktikat, rikkumise kestust, poolte andmebaaside mahu erinevust, kostjate väidetud külastajate andmebaaside kasutamist kestuse ja lehelaadimiste arvu erinevust. 14. Ringkonnakohus on põhjendatult leidnud ka seda, et hageja tegevus ei ole vastuolus konkurentsiseadusega. 15. Tasutud kautsjon arvatakse kassatsioonkaebuse rahuldamata jätmise tõttu TsMS 149 lg 4 teise lause alusel riigituludesse. 16. Kassatsiooniastme menetluskulud tuleb TsMS 171 lg 1 järgi jätta solidaarselt kostjate kanda. Hageja võib TsMS 174 lg 1 esimese lause järgi nõuda asja lahendanud esimese astme kohtult menetluskulude rahalist kindlaksmääramist lahendis sisalduva kulude jaotuse alusel 30 päeva jooksul alates kulude jaotuse kohta tehtud lahendi jõustumisest. Ants Kull, Lea Laarmaa, Jaak Luik

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 31.05.2007 Avaldamismärge: RT III 2007, 23, 190 3-2-1-54-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 31. mai 2007. a

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 02.03.2005 Avaldamismärge: RT III 2005, 9, 86 3-2-1-167-04 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2. märtsi 2005. a

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.06.2008 Avaldamismärge: RT III 2008, 29, 197 3-2-1-44-08 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni 2008.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 16.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2010, 1, 1 3-2-1-125-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16. detsembri 2009.

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 21.12.2005 Avaldamismärge: RT III 2006, 3, 25 3-2-1-95-05 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri 2005.

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13.03.2012.a.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, 339 3-2-1-134-01 RAS Ookean (pankrotis) hagis Postipankki Oy (uus ärinimi Sampo Pankki Oyj),

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 RIIGIKOHTU KRIMINAALKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Tartus 31. jaanuaril

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft Word - HagiTagamine.doc

Microsoft Word - HagiTagamine.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND HAGI TAGAMINE TSIVIILKOHTUMENETLUSES Kohtupraktika analüüs Margit Vutt analüütik Tartu november 2009 1. Analüüsi eesmärk...3 2. Valdkonna õiguslik reguleerimine TsMS-i muudatused

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 15.05.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 21, 191 3-3-1-32-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 15. mai 2006. a kohtumäärus

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 09.03.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 13, 98 3-3-1-94-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi 2009. a kohtuotsus

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

(Microsoft Word - Menetluslikud probleemid menetluskulude v\344ljam\365istmisel tsiviilkohtumenetluses - Copy)

(Microsoft Word - Menetluslikud probleemid menetluskulude v\344ljam\365istmisel tsiviilkohtumenetluses - Copy) TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse õppetool BAKALAUREUSETÖÖ MENETLUSLIKUD PROBLEEMID MENETLUSKULUDE VÄLJAMÕISTMISEL TSIVIILKOHTUMENETLUSES Annelii Reinvart Juhendaja mag. iur. Kai Härmand Kaasjuhendaja

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö Juhendaja: dr iur Mari Ann Simovart Tallinn 2013 SISUKORD

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.02.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 8, 54 3-3-1-81-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 11. veebruari 2009.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND ERAÕIGUSE ÕPPETOOL Liina Kruglova LAHUTATUD ABIKAASA ÜLALPIDAMINE Bakalaureusetöö Juhendaja: T. Göttig, L.L.M. Tallinn 2013 Sisukord SISUKORD...2 SISSEJUHATUS...3 1. LAHUTATUD

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_ Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Tallinna Ringkonnakohus Kaire Pikamäe, Monika Laatsit ja Virgo Saarmets 23.11.2017, Tallinn Haldusasja number Haldusasi

Rohkem

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-72-12 Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Jüri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 10.06.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 22, 213 3-3-1-38-03 Riigikohtu halduskolleegiumi 10. juuni 2003. a

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Magistritöö_Tigasson _muudetud

Magistritöö_Tigasson _muudetud TARTU ÜLIKOOL SOTSIAALTEADUSTE VALDKOND ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse osakond Tauri Tigasson LIIKLUSKINDLUSTUSE KINDLUSTUSANDJA KAHJU HÜVITAMISE KOHUSTUSE ULATUS ASJA KAHJUSTAMISE VÕI HÄVIMISE JA MITTEVARALISE

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Õiguslik analüüs. Autoriõigused ja litsentsid: Kultuuripärandi digiteerimine KELLELE: Kristiin Meos Kultuuriministeerium

Õiguslik analüüs. Autoriõigused ja litsentsid: Kultuuripärandi digiteerimine KELLELE: Kristiin Meos Kultuuriministeerium Õiguslik analüüs. Autoriõigused ja litsentsid: Kultuuripärandi digiteerimine 2018-2023 KELLELE: Kristiin Meos Kultuuriministeerium Kristiin.Meos@kul.ee KELLELT: Toomas Seppel, vandeadvokaat Advokaadibüroo

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem