Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA"

Väljavõte

1 Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA Hellamaa 2014

2 SISUKORD SISUKORD...2 JOONISED... 3 SISSEJUHATUS ÜLDANDMED Andmed lasteaia kohta Ajalugu Lasteaia sümboolika Lasteaia eripära Lasteaia traditsioonid Juhtimine Lasteaia personal Koostöö huvigruppidega Ressursside juhtimine Õppe- ja kasvatustöö Toitlustamine SWOT analüüs MUHU LASTEAIA ARENGU PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD Väärtused Missioon Visioon Lasteasutuse arendusvaldkonnad MUHU LASTEAIA TULEMUSNÄITAJAD TEGEVUSKAVA ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD LISA

3 LISA JOONISED Joonis 1. Personali vanuseline koosseis... 8 Joonis 2. Pedagoogide koosseis haridustaseme järgi... 9 Joonis 3. Personali koosseis staaži järgi... 9 Joonis 4. Laste arv rühmades (seisuga jaanuar 2014)

4 SISSEJUHATUS Muhu Lasteaia (edaspidi lasteaed) arengukava on dokument, mis sisaldab ametlikku pikaajalist kokkulepet selles osas, mis on organisatsioonile oluline ja kuidas seda saavutada. Arengukava kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse 9¹ alusel. Arengukava koostamisel on lähtutud Muhu valla arengukavast , Muhu Lasteaia põhimäärusest, sisehindamise aruandest, õppeaasta analüüsist, riiklikust õppekavast, lasteaia õppekavast ja teistest õigusaktidest. Nimetatud arengukava toob välja hetkeseisu, arenduse põhisuunad ja valdkonnad, lasteaia tegevuskava vähemalt kolmeks aastaks. Lasteaia arengukava koostamises osalesid järgmised huvigrupid: Lasteaia personal Lasteaia hoolekogu Lapsevanemad Lasteaia pidaja Koostööpartnerid 4

5 1.ÜLDANDMED 1.1 Andmed lasteaia kohta Lasteasutuse nimi on Muhu Lasteaed (edaspidi lasteaed), mille aadress on Liiva küla, Muhu vald, Saare maakond. Tegemist on munitsipaallasteasutusega. Lasteaia tegevuse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba. Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Muhu valla territoorium. Lasteaed on avatud , valverühm töötab Lasteaial ei ole eraldi kodulehte, kuid kogu vajalik info lasteaia kohta ja lasteaia kontaktid on leitavad Muhu valla kodulehel Asjaajamis- ja õppekeel lasteaias on eesti keel. 1.2 Ajalugu Muhu Lasteaed on ainuke koolieelne lasteasutus Muhu vallas. Lasteaed alustas tegevust 1968.a suvel Liiva Algkooli hoone teisel korrusel ja kandis siis nime Liiva Lasteaed. Seitsmekümnendate aastate lõpus koliti kooli internaadi teisele korrusele ja selles oli avatud 2 rühma. Päris oma lasteaia majja saadi a augustis ja siis alustas tööd juba 4 lasterühma. Uus hoone vastas kõigile selle aja lasteasutuse nõuetele. Laste kasutada sai ka tavamõõtmetest suurem mänguväljak, mis andis suurema liikumisvabaduse ja võimalused. Alates aastast kannab lasteaed nime Muhu Lasteaed. Alates aastast on lasteaias avatud 3 liitrühma. Liitrühmas saab lapsi paremini rühmadesse komplekteerida, võimaldades vajadusel ka ühe pere erivanuselistel lastel koos olla. Eraldi sõimerühma lasteaias pole, kuna vastavas vanuses lapsi jääb rühma moodustamiseks väheseks. Alates aastast toimub lasteaia renoveerimine. Töid alustati kanalisatsioonitrasside ja terrasside uuendamisega ja kogu maja akende vahetusega. Tegevus on toimunud etapiti - igal aastal remonditakse mingi osa majast. Tänaseks on uue näo saanud kõik lasterühmad, saal, koridorid ja peasissekäik. Oma järge ootavad köögisektsioon, kabinetid ja õuetööd (jalgteed, terrasside kinniehitamine). Remonti on teinud põhiliselt Muhu oma ehitusfirmad. Põhirahastajaks on olnud Muhu vald. Saali ja väikese koridori remont on tehtud EAS-i rahastusega a asendati kõik vanad õuemänguvahendid uute ja sertifitseeritud atraktsioonide vastu a sai korda kogu maja välisfassaad, seda tänu SIA Caparol projektile Lihtne värvidalihtne aidata. Sama aasta suvel uuendati ka lasteaia hoovil asuvad asfaltteed. 5

6 2011.a sai lasteaed AS Eesti Statoil projekti abiga endale laste liiklusväljaku a asendati väsinud laev uue atraktsiooniga. 1.3 Lasteaia sümboolika Lasteaial on oma pitsat ja sümboolika, millel on lasteaia nimi ja Muhu valla vapi kujutis. Lasteaia logol on kasutatud Muhu männa kujutist ja kirja Muhu Lasteaed. Lasteaia sümboolikat kasutatakse värvilisena või must-valgena lasteaia dokumendiplankidel, asutustevahelises kirjavahetuses, trükistel. Lasteaial on olemas ka oma laul, mida lauldakse lasteaia ühisüritustel. 1.4 Lasteaia eripära Lasteaed on väga soodsas kohas, keset Muhu saart, eemal suure liiklusega maanteest, naabriteks põhikool ja spordihoone ning kortermajad. Praegusel hetkel jagatakse maja teiste valla allasutustega (raamatukogu, noortekeskus, valla maa-amet), kuna hoone on projekteeritud kuuele rühmale ja lasteaia kasutuses on kaheksast sektsioonist 5 (3 rühma, köögi- ja saalisektsioon). Lasteaias on 2013.aasta seisuga moodustatud 3 liitrühma: "Siilid", "Oravad " ja "Jänesed", kus käib kokku 46 last. Laste arv on viimasel kolmel aastal kasvanud ning saavutanud viimase kümne aasta kõrgeima taseme (2013.a mais oli nimekirjas 53 last). Lasteaiakohti on piisavalt, järjekorrad puuduvad. On loodud võimalus suunata lapsed lasteaeda ka suveperioodil. Sellega leevendatakse oluliselt töötavate vanemate elukorraldust kui ka pakutakse teenuseid teise kodu omanikele. Kõikidele koolieelikutele on loodud turvalised kooliks valmistumise võimalused. Lasteaias tegutseb erialase ettevalmistusega staažikas ja kogemustega kaader. Olemas on kaasaegne õppekava. Märkimisväärne on lastevanemate ja kogukonna toetus. Tihedat koostööd tehakse Muhu valla ja selle hallatavate asutustega. Muhu Lasteaias pakutakse kõigile abivajavatele lastele tugiteenusena logopeedilist abi. Logopeed teeb kõneravi kõikides vanuserühmades. Tähelepanu all on just nn koolirühmad. Lasteaiaruumid on maja lõunapoolses küljes. Enamus ruume on remonditud, turvalised ja kaasaja nõuetele vastavad. Palju tegevusi viiakse läbi õuealal ja lähiümbruses. Üks lasteaia väärtustest on tervislikud eluviisid ja sport. Lasteaial on olemas väga suur õueala oma vahenditega, mis annavad võimalusi nii mitmekülgseks ja turvaliseks kehaliseks tegevuseks kui ka liiklusõpetuseks. Olemas on 6

7 ohutusnõuetele vastav mänguväljak ja uuendatud atraktsioonid. Rühmadel on olemas oma liivakastid ja võimalusel saab mängida ka terrassidel. Siiski puudub lasteaial oma spordiväljaku osa sobivas mõõdus vahenditega. Muhu Lasteaed töötab üldõpetuse põhimõttel, mis toetub koduloolisuse printsiibile. Eripäraks on Muhu saare etnograafia, folkloori, ajaloo ja paikkonnaga seotud tavade ja elukorralduse tutvustamine. Lasteaia ja Muhu Muuseumi koostöö tulemusena saavad lapsed teadmise, kust on nad pärit ja kus on nende juured ning nad oskavad paremini väärtustada oma pere ning kodukoha eripära. Koostöös Muhu Hooldekeskusega kujundatakse lastes austust esivanemate ja nende poolt tehtu vastu. Lasteaia kaugemaks eesmärgiks on, et Muhu lapsed väärtustaksid oma kodukohta ja hoiaksid seda elamisväärsena ka oma järeltulijatele. 1.5 Lasteaia traditsioonid Väljakujunenud traditsioonid lähtuvad aastaaegadest, rahvakalendrist, tähtpäevadest: Kohalike traditsioonide tutvustamine tähistades rahvakalendri tähtpäevi koos Muhu Muuseumiga: mihklipäev, mardi- ja kadripäev, hingedepäev, jõulud, vastlapäev, lihavõtted, jüripäev jne. EV sünnipäevanädal oma üritustega s.h. vallavanema vastuvõtt kooliminejatele ja teemakohane kontsertaktus koostööpartneritele. Muhu Valla sünnipäeva tähistamine erinevate üritustega. Jõulupeod nii lasteaia kui ka kodustele lastele. Emakeelepäeva tähistamine koos vanavanemate, muhu murdekeele ja folklooriga. Ekskursioonid ja väljasõidud Muhu saare kaunitesse paikadesse või ettevõtetesse. Muuseumiüritused Koguvas ja lasteaias tutvustamaks lastele oma kodusaare minevikku. Esinemisrõõmu pakkumine Muhu Hooldekeskuse hoolealustele ja päevakeskuse pensionäridele erinevatel tähtpäevadel. Ühised peod ja üritused vanematega erinevatel tähtpäevadel. Hõbelusikapidu isadepäeval ja emadepäeval koostöös Muhu vallaga. Alates 2013/2014.õppeaastast liitus Muhu Lasteais üks rühm projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed". Tulevikus on plaanis ka teiste rühmade liitumine projektiga. 7

8 2. LÄHTEPOSITSIOON 2.1 Juhtimine Lasteaia tööd juhib direktor, kellele alluvad otseselt majandusjuhataja, tervishoiutöötaja, logopeed ja pedagoogid. Tervishoiutöötaja jälgib õpetaja abide tööd ning majandusjuhataja jagab tööülesandeid majahoidjale. Muhu Lasteaia juhtimisstruktuuri skeem, vaata lisa Lasteaia personal Direktori a käskkirjaga nr 98 on kinnitatud Muhu Lasteaia personali koosseis: direktor, 5 õpetajat (koormusega 1,0), 3 õpetaja abi (koormusega 1,0), 0,5 koormusega logopeed, 0,33 koormusega muusikaõpetaja, 1,0 koormusega majandusjuhataja, 0,5 koormusega meditsiiniõde, 1,0 koormusega kokk (kuni , kui alustatakse lasteaia toitlustamist Muhu Hooldekeskuse köögi baasil) ja 1.0 koormusega majahoidja, kokku 16 töötajat. 2 pedagoogi - muusikaõpetaja ja logopeed, töötavad paralleelselt ka Muhu Põhikoolis. Töötajate keskmine vanus on 51 aastat (pedagoogid 53 a ja muu personal 48 a) vanus vanus vanus vanus vanus pedagoogid muud töötajad Joonis 1. Personali vanuseline koosseis Kõikide Muhu Lasteaias töötavate pedagoogide kvalifikatsioon vastab nõuetele. Kaheksast pedagoogist kuus omavad kõrgharidust ja kahel on erialane keskeriharidus. 8

9 keskeri; 2 kõrgharidus; 6 Joonis 2. Pedagoogide koosseis haridustaseme järgi Enamus pedagooge omab pikaajalist tööstaaži (pikim staaž 39a ja lühim 5a). Teenindava personali tööaastad jäävad vahemikku ,5 4 3,5 3 2,5 2 1, aastat aastat aastat aastat aastat 0,5 0 pedagoogid muu personal Joonis 3. Personali koosseis staaži järgi 9

10 Lasteaia õpetaja üldtööaeg on alates käesolevast õppeaastast 35 tundi, milles ei arvestata enam eraldi laste juures olemise aega ja tundideks ettevalmistamise aega. Ülejäänud töötajate tööaeg on 40 tundi nädalas (osakoormusega töötajate tööaja arvestus vastavalt koormusele). Lasteaia pedagoogiliste töötajate tööaja korraldus on kindlaks määratud töölepingute ja ametijuhenditega. Õpetajatele on koostatud tööaja graafikud, mis on valminud koostöös töötajatega. Töö on rühmades korraldatud nii, et põhiline õppetegevus toimub ennelõunasel ajal, nii toas kui ka õues, vastavalt teemadele ja ilmaoludele. Korraga on tööl 2 inimest (õpetaja ja õpetaja abi), vajadusel aitavad nooremaid õueminekul meditsiiniõde, direktor või majandusjuhataja. Õhtupoole tehakse rohkem individuaalset tööd ja toimetatakse õues. Kaks korda nädalas on kavas muusikaline tegevus ja kolm korda nädalas liikumistegevus kõikides rühmades. Õpetaja abi ülesanded hõlmavad abistavaid tegevusi rühma turvalise kasvukeskkonna tagamisest ja laste toitlustamisest kuni õpitegevuses osalemiseni. Lasteaias on rakendatud süsteemi, kus iga õpetaja saab ühe vanuseastmega väikesest rühmast alates kuni koolini välja minna. Kuna lasteaias töötab 5 täiskoormusega õpetajat, siis 2 neist töötavad paralleelselt kahes erinevas vanuserühmas. Lasteaias töötavad lisaks rühmapersonalile 0,5 ametikohaga logopeed ja meditsiiniõde, vastavalt vajadusele kasutatakse ka Muhu Põhikooli sotsiaalpedagoogi teenuseid. Logopeedil on olemas vastav kvalifikatsioon. Ühel õpetajal on eripedagoogi kvalifikatsioon. Nii logopeed kui ka meditsiiniõde osutavad lastele nende erivajadustest tingitud vajalikku abi ja nõustavad vajadusel ka lastevanemaid. Sügiseti kontrollib logopeed kõikide laste kõne arengut, tehes nende kohta vajalikud märkmed ka rühmapäevikusse. Abivajajatega tegeleb logopeed individuaalselt 2-3 korda nädalas. Füüsilise erivajaduse puhul ja allergikutega tegeleb meditsiiniõde, otsides abi väljastpoolt või abistades võimaluse piirides ise. Allergikute puhul arvestatakse lapsele koostatud toitumissoovitustega. Rühmade õpetajad ja õpetaja abid on erivajadustest teadlikud ning toimivad vastavalt vajadusele. Õppevahendeid erivajadustega laste arendamiseks soetatakse pidevalt koostöös logopeedi ja meditsiiniõega. Erivajadusega on ka ühel või teisel alal väga andekad lapsed ja käitumishäiretega lapsed. Nendele antakse tavapärasest keerukamaid ülesandeid või suunatakse nende vastuolulist käitumist, võimaldades lastel nii seltskonnas paremini toime tulla. Raske ja sügava puudega lapsi on läbi aastate olnud harva. Sagedamini on tarvis tegeleda logopeediliste ja kergemate füüsiliste erivajadustega ning allergiliste lastega. 10

11 2.3 Koostöö huvigruppidega Olulist kohta organisatsioonis omab koostöö huvigruppidega: hoolekogu ja lastevanemad Muhu Vallavalitsus Muhu Noortekeskus Muhu Põhikool Muhu Muuseum (ühisüritused, vastastikused külaskäigud tähtpäevadel) Muhu Hooldekeskus (esinemised, külaskäigud, üllatused tähtpäevadel) Hellamaa külakeskus (esinemised, üritused) Muhu Jaanalind (väljasõidud, õppekäigud) Saaremaa Laevakompanii (kooliminejate laevasõit Suurel väinal) Laste arengule ja huvidele vastava õppe-ja kasvatustegevuse korraldamise ja arendamise juures on iga huvigrupi tähelepanekud ja ettepanekud alati oodatud. Hoolekoguga koostöös lahendatakse jooksvaid küsimusi, koostatakse lasteaia eelarvet, tehakse lasteaia arengukava, õppekava ja tegevuskava arendustööd, muudetakse laste arengu- ja kasvukeskkonda turvalisemaks jne. Lastevanematele on korraldatud küsitlusi ja arenguvestlusi, mille tulemusena saab ülevaate nende soovidest ja ootustest. Lasteaed peab olema usaldusväärne koostööpartner ja andma lastevanematele alati tõest infot nende laste arengu hetkeseisu kohta ning vajadusel nõustama neid kasvatusalastes küsimustes, aga samas kaasama lastevanemaid ka lasteaia igapäevatöösse nii ideede kui reaalse abi näol. Kohaliku omavalitsusega koostöös tagatakse lastele turvaline kasvu- ja õpikeskkond. Lasteaed pakub vallale omaltpoolt esinemisi, meisterdatakse kaarte, lastele organiseeritakse õppekäike vallamajja jne. 2.4 Ressursside juhtimine Lasteaia arengu seisukohast on oluline ressursside õige ja tasakaalustatud juhtimine. Ressursside all mõistetakse nii inim- kui rahalisi ressursse. Lasteaed on personaliga kaetud, lapsi on nimekirjas 46 ja kõigile soovijaile on ilma järjekorrata lasteaiakoht tagatud. Laste rühmadesse komplekteerimisel on arvestatud nende vanusega ja arengutasemega. Kuna on tegemist liitrühmadega, siis saab vajadusel panna ühte rühma ka sama pere erivanuselised lapsed. Rühmade koosseisu iseloomustab joonis nr 4. 11

12 "Siilid" "Oravad" "Jänesed" laste arv rühmas tüdrukud poisid Joonis 4. Laste arv rühmades (seisuga jaanuar 2014) Lasteaia finantsressursid on sõltuvad valla eelarvelistest võimalustest ning Muhu valla ja Muhu Lasteaia arengukava prioriteetidest. Alates 2007.aastast on toimunud lasteaia renoveerimine. Tööd on toimunud etappide kaupa. Praeguseks hetkeks on uue näo saanud kõik rühmasektsioonid, üldkoridorid, saaliosa. Järjekorras on köögisektsioonist söögisaali ehitamine, kabinettide remont, rühmade varjualuste kinniehitamine, õuesolevad jalgteed jne. Investeeringud selleks on tulnud põhiliselt Muhu vallalt. Saali remont 2012.a teostati EAS-i toetusel, mänguväljaku uuendamiseks mängulaevaga Grant 2012.a saadi 4000 riigieelarvelise eraldisena. Liiklusväljaku rajamine toimus AS Eesti Statoil projekti raames. Remonditud ruumides on uuendatud ka kogu sisustus, seda kõike vallapoolse rahastusega. Lastevanemate ja teiste aktiivsete osalejate abiga on Teeme ära talgute raames istutatud lasteaia õuele tuulte varjamiseks sirelihekk, tehtud ümbruse haljastustöid, paigaldatud väljakule korvpallirõngad, lammutatud ohtlikuks muutunud mängulaev, tühjaks veetud lasteaia endine ventilatsiooniruum keldris jne. Õppe- ja kohamaks tõusis perioodil lt 12 eurole ja alates jaanuarist 2014 on see 13 eurot kuus. Toidupäeva maksumus on tõusnud samal perioodil 1.15lt 1.30 eurole, kusjuures Muhu valda sissekirjutatud laste toidupäeva maksumusest katab 50% vald. Lisaks investeeringutele katab vald ka lasteaia töötajate (nii pedagoogide kui ka muu personali) palgakulud. Riigipoolne rahastus palgamaksmisel lasteaia pedagoogidele puudub. 12

13 2.5 Õppe- ja kasvatustöö Lasteaia õppe- ja kasvatustööd juhib ja koordineerib pedagoogiline nõukogu, mille koosseisu kuuluvad kõik lasteaia pedagoogid. Õppe- ja kasvatustöös lähtutakse lasteaia 2009.a kinnitatud õppekavast, mille koostamise aluseks on riiklik õppekava. Lasteaia õppekava koostamine ja arendamine toimub lasteaia pedagoogide, hoolekogu ja lastevanemate koostöös. Lasteaia igapäevategevuse aluseks on lasteaia direktori kinnitatud rühmade tegevusja päevakavad. Laste ealisi, soolisi ja individuaalseid iseärasusi arvestades ja lähtudes lasteaia õppekavast ning lasteaia põhiväärtustest koostab iga rühm oma aasta tegevuskava ja päevakavad. Õppe- ja kasvatustöös lähtutakse üldõpetuse põhimõtetest. Koduloolisusel põhinevad teemad on valitud kodukoha ainestikust ja loodusest. Kõik õpetatav on kooskõlas aastaaegade vaheldumisega, tähtpäevadega ja ühiskonnas toimuvaga. Rühmaõpetajal on vabadus valida temaatikat, mille kaudu tegevusi loodusrütmist tulenevalt kavandada. Rühma õppe- ja kasvatustöös kasutatakse erinevaid õppemeetodeid ja -võtteid, mille läbi on konkreetset teemat kõige sobivam tutvustada, õpetada või kinnistada ning mille abil seotakse teemaga kunstiline, emotsionaalne ja sotsiaalne tasand. Paremate tulemuste saavutamiseks teevad omavahel koostööd erinevate rühmade õpetajad, õpetaja abid ja vajadusel ka muu personal. Tihe on koostöö rühmadel tervishoiutöötaja ja logopeediga just erivajadustega lastega töötamisel. Alates 2013/2014 õppeaastast tegutseb lasteaias 2 korda nädalas laste muusikaring Anne Kannu ja Kairit Leviti juhendamisel. Ring alustas tegevust lastevanemate eestvedamisel. Õppetegevuse läbiviimise kvaliteeti hinnatakse läbi sisehindamise, aga ka läbi õpetaja eneseanalüüsi. Sisehindamise aruanne koostatakse kord kolme õppeaasta jooksul, tuues välja lasteaia tugevused ja parendusvaldkonnad. Kooliks ettevalmistuse taset näitavad kevadeti läbiviidavad koolivalmiduse testid kooliminejatele, tagasisidet saadakse ka Muhu Põhikooli õpetajatelt. 2.6 Toitlustamine Lasteaia eesmärk on võimaldada lastele tervislikku toitu võimalikult kohalikest ja puhastest toiduainetest. Toitlustamise aluseks on nädalamenüüd, mille koostab majandusjuhataja koostöös koka ja tervishoiutöötajaga arvestades tervisliku toitlustamise nõuetega. Lasteaias on päevas 3 toidukorda: hommikusöök (25% päevasest toidukulust), lõunasöök (50% päevasest toidukulust), õhtuoode (25% päevasest toidukulust). Lapsevanemal on 13

14 võimalik kirjaliku avalduse alusel lasteaia hommiku- või õhtusöögist loobuda, kirjutades selleks vastava avalduse vabastusele eelneva kuu lõpuks. Iga nädala menüü ja info toitlustamise kohta on üleval rühmade infonurgas. Lapse allergiatest ja erivajadustest tulenev menüü koostatakse koostöös lasteaia tervishoiutöötajaga. Lasteaed pakub EU Koolipiima programmi raames lastele igapäevaselt ka joogipiima ning Koolipuuvilja programmi alusel puu- ja köögivilju. Toidupäeva maksumus moodustub ainult toiduainete maksumusest, ülejäänud kulud kaetakse valla eelarvest aastast on lapse toidupäeva maksumus 1.30 eurot, millest vald kompenseerib oma valla sissekirjutusega lastele 50% ja 50% jääb lapsevanema kanda. Alates 2014.a aprillist hakatakse lastele toitu transportima uuest Muhu Hooldekeskuse köögist, kuid koolipiima ja -puuvilja programmiga tegeleb endiselt lasteaed. 2.7 SWOT analüüs Alljärgnevas tabelis on esitatud lasteaia tähtsamad arengutegurid: tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. Tugevused ja võimalused on visiooni saavutamise suhtes soodsad, nõrkused ja ohud takistavateks asjaoludeks. SWOT analüüsi olid kaasatud kõik lasteaia töötajad, lapsevanemad, hoolekogu koostööpartnerite esindajad. 14

15 Tugevused - Valla huvi ja toetus lasteaiale - Lastevanemate ja kogukonna toetus lasteaiale - Kvalifitseeritud pedagoogid ja abipersonal - Kaasa löömine erinevates huvitavates projektides - Lasteaial on väljakujunenud traditsioonid - Remonditud rühmaruumid ja saal - Korrastatud mänguväljak - Logopeedi ja sotsiaalpedagoogi abi erivajadustega lastega tegelemisel. - Piisaval arvul lasteaiakohti - Lahtiolek suveperioodil - Koostöö erinevate huvigruppidega - Soodne asukoht, hea ligipääs - Turvaline kasvukeskkond - Lapsest ja lasteaia väärtustest lähtuv kasvatustöö - Kooli spordihoone kasutamine võimlemistundide läbiviimiseks Võimalused Nõrkused - Personali vähene huvi infotehnoloogiliste lahenduste vastu - Vananev kaader - Madal palgatase - Rühmadevaheline koostöö ei ole piisavalt tugev - Piiratud rahalised võimalused kaasaegsete õppevahendite muretsemiseks - Kajaefekt remonditud ruumides - Võrreldes varasemaga ühe õpetaja puudumine muudab töö korraldamise raskemaks - Lasteaia info vähene kajastamine valla kodulehel Ohud - Korrastatud ruumid ja mänguväljak - Sunduslik haldusreform - Suurele õuealale sportimisvõimaluste - Palgavaesus loomine - Töökohtade nappus kohapeal - Meeskonnatöö parendamine - Kahanev ja vananev elanikkond - Hoolekogu ja lastevanemate kaasamine - Eluasemete kättesaadavus raske suuremate otsuste tegemisel - Riigipoolne vähene huvi koolieelsete - Lisarahade taotlemine erinevate lasteasutuste vastu, kogu vastutus on jäetud projektidega KOV-ide kanda. - Pedagoogide enesetäiendamise - Sündivuse vähenemine võimalused - Lastevanemate koolitamine 15

16 3. MUHU LASTEAIA ARENGU PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD Erinevate huvigruppide ettepanekud esitati pedagoogilisele nõukogule, kus selgitati välja ning otsustati lõplikud väärtused, missioon, visioon. 3.1 Väärtused Koostöövalmidus Uuendusmeelsus Pärimuskultuur Loodus- ja keskkonnahoid Tolerantsus Empaatia Usaldusväärsus Tervis Turvalisus Kogemustega töötajad 3.2 Missioon Lasteaia missioon tuleneb otseselt Koolieelse lasteasutuse seadusest, mille 1 sätestab, et lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduseomandamist võimaldav õppeasutus. Sellest lähtuvalt võib Muhu Lasteaia missiooni sõnastada järgnevalt: OLLA USALDUSVÄÄRNE JA TOETAV PARTNER KODULE LAPSE KASVATAMISEL JA OSKUSTE ARENDAMISEL EDASISES ELUS TOIMETULEKUKS. 3.3 Visioon MUHU LASTEAED ON KOHT- - KUHU LAPSEVANEMAD TOOVAD OMA LAPSED RAHULIKU SÜDAMEGA, - KUS LASTEL ON HEA ÕPPIDA JA MÄNGIDA, - MILLE PERSONAL ON RAHUL JA UHKE OMA TÖÖKOHA ÜLE. 16

17 3.4 Lasteasutuse arendusvaldkonnad Eestvedamine ja strateegiline juhtimine Jätkata sisehindamisega - aruanne 1x 3.aasta möödudes. Iga õppeaasta lõpul esitada ülevaade õppeaasta tööst Muhu Vallavalitsusele. Lasteaias kehtiva arengukava ja õppekava arendamine ja uuendamine vastavalt lasteaia enesehindamise ja sisekontrolli (arengukava elluviimise) tulemustest ja püstitatud eesmärkide täitmisest. Igas rühmas võiks töötada 2 õpetajat, mis välistaks kahe õpetaja rühmade vahel jagamise ja samas tagaks ka olukorra kus hommikupoolikuti s.t. õppetundide ajal on lastega tegelemas rohkem inimesi. Personali juhtimine Selle valdkonna eesmärgiks uue arengukava perioodil on meeskonnatöö arendus rühma tasandilt väljapoole. Personali arendamine Anda kõigile maja töötajatele võimalus osaleda erinevatel koolitustel nii kohapeal kui ka kaugemal. Koolituse temaatika valikul lähtuda töötaja soovist, asutuse vajadusest ja rahalistest võimalusest. Koostöös valla lastekaitsetöötaja, Muhu Põhikooli ja valla arendusnõunikuga korraldada ka kohapeal loenguid või koolitusi. Lasteaed muretseb uuemat pedagoogilist kirjandust ja tellitakse Õpetajate lehte. Uuemat erialast materjali laenutatakse Liiva Raamatukogust või tellitakse teistest raamatukogudest. Arendamise ja kogemuste vahetamise eesmärgil korraldatakse külaskäike teistesse lasteaedadesse. Oluline on ka pedagoogilise personali IT -alane koolitamine. Koostöö huvigruppidega Jätkub koostöö Muhu Põhikooli, Muhu Noortekeskuse, Muhu Vallavalitsuse, Muhu Hooldekeskuse, Liiva raamatukogu, Muhu Muuseumi ja teiste asutustega. Lasteaia põhiväärtusi silmas pidades on plaanis koostöös muuseumiga koostada lastele kodulooteemalisi töölehti, mis oleksid abiks õppe-kasvatustöö läbiviimisel. Laste silmaringi laiendamiseks, sidemete tugevdamiseks oma kodukohaga, tehakse koostööd erinevate ettevõtetega. Koostöö erinevate huvigruppidega aitab lastes kujundada austust eelnevate põlvkondade tegemiste ja kodukoha vastu. Ressursside juhtimine Jätkata lasteaia ruumide remondiga etapiti (köögi ümberehitamine söögisaaliks, kabinetid, varjualused). Korrastada hoovi jalgteed ja uuendada mänguväljakut (atraktsioonide hooldus, spordivahendite paigaldus). Remonditud ruumide kajaefekti 17

18 kaotamine ja varjualuste kinniehitamine (võimaldab mängimist värskes õhus ka halbade ilmadega ning väheneb tuuletõmbus varjualustes). Nende eesmärkide täitmiseks leida rahalisi- ja inimressursse ka väljastpoolt - projektid, lastevanemate abi. Hoida lastevanemate poolt tasutav õppe- ja kohamaks mõistlikkuse piirides. Tagada laste tervislik toitlustamine Muhu Hooldekeskuse köögi baasil. Õppe- ja kasvatusprotsess Rakendada kaasaegseid õppemeetodeid ja koolitustelt saadud teadmisi igapäevatöös. Muretseda vajalikku inventari ja kaasaegseid õppevahendeid igapäevatöö teostamiseks (muusikainventar lastele kasutamiseks, klaver muusikatundide läbiviimiseks, nukunurkade sisustus, spordivahendeid õuetundide läbiviimiseks jne). Jätkata võimalusel suvist lastehoiuteenuse pakkumist teiste omavalitsuste lastele. 18

19 4. MUHU LASTEAIA TULEMUSNÄITAJAD Tulemusnäitajad on aluseks arengukava tegevuskava täitmise ja püstitatud eesmärkide saavutamise hindamisel. Sisehindamisel ja arengukava hindamisel kogutakse ja analüüsitakse näitajate väärtused. Vajadusel korrigeeritakse näitajaid ja seatakse ka uued sihid. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine - sisehindamise aruanne 2016.a - uuendatud ja läbivaadatud tegevuskavaga arengukava olemasolu - õppe-kasvatustöö aruanne iga õppeaasta lõpul pidajale - uuendatud õppekava olemasolu 2014/15 õppeaastaks - 6 õpetaja olemasolu - lasteaia kodulehe tegemine, haldamine Personali juhtimine - ühisüritused, mis on korraldatud kogu maja koostöös Personali arendamine - iga pedagoog osaleb aasta jooksul ca 40h ulatuses koolitustel (160h 5a jooksul) - muu personal 20h aastas - koolitustel saadud kogemusi jagavad töökohal kõik koolitusel osalenud Koostöö huvigruppidega - lastevanemate kasvav rahulolu lasteaia tegevusega - lastevanemate aktiivsem osalemine koolitustel ja muudel üritustel - ühisüritused erinevate koostööpartneritega - anda informatsiooni ja kajastada lasteaia tegemisi erinevate allikate kaudu (valla koduleht, ajaleht Muhulane jne) - kodulooteemalised töölehed koostöös Muhu Muuseumiga Ressursside juhtimine - leida täiendavaid rahastusvõimalusi projektide kaudu - lasteaia renoveerimistööde lõpetamine - turvalise mängu- ja spordiväljaku olemasolu - õppetegevuseks vajalike IT-vahendite olemasolu - lasteaia töötajatel konkurentsivõimelised palgad 19

20 - lasteaiamaksud optimaalsed - säästlik majandamine - laste toitlustamine Muhu Hooldekeskuse köögi baasil Õppe- ja kasvatusprotsess - kaasajastatud õppevahendite olemasolu (muusikainstrumendid, spordivahendid, nukunurkade sisustus, klaver muusikatundide läbiviimiseks jne.) - õuesõppe senisest suurem osakaal - rühmade tegevuskavade koostamisel arvestatakse lasteaias kehtivate väärtustega. - erivajadustega laste märkamine ja nende arengu igakülgne toetamine. - lastevanemate ja laste rahulolu hindamine - kahe rühma liitumine projektiga Kiusamisest vaba lasteaed (koolitus + metoodilised materjalid) 20

21 5. TEGEVUSKAVA Eestvedamine ja strateegiline juhtimine Eesmärgid, tegevused Finantseerimise allikas Vastutaja Sisehindamise aruande esitamine X direktor Õppeaastat lõpetav kokkuvõte Vallavalitsusele Õppekava pidev täiendamine X X X direktor X X X direktor, pedagoogiline nõukogu 6 õpetaja olemasolu tagamine KOV direktor Arengukava tegevuskava läbivaatamine ja uuendamine Lasteaiale kodulehe loomine X X X direktor X KOV direktor/it spetsialist Personalijuhtimine Eesmärgid, tegevused Finantseerimise allikas Vastutaja Koolituste korraldamine ja koolitustel osalemine Väljasõidud personalile õppe eesmärgil X X X KOV/projektid direktor/ pedagoogid X X X KOV direktor/ pedagoogid Koostöö huvigruppidega Eesmärgid, tegevused Finantseerimise allikas Vastutaja Kodulooteemaliste töölehtede koostamine ja väljaandmine Erinevate ühisürituste korraldamine X projektid direktor/ pedakoogiline nõukogu X X X direktor/ pedagoogid 21

22 Ressursside juhtimine Eesmärgid, tegevused Finantseerimise allikas Vastutaja Kabinettide remont X KOV/ projektid direktor/ KOV Varjualuste kinniehitamine X KOV/ projektid direktor/ KOV Saali akustika parandamine X KOV/ projektid direktor/ KOV Köögisktsiooni sissepääsule varikatuse ehitamine X KOV direktor/ KOV Õppe- ja kasvatusprotsess Eesmärgid, tegevused Finantseerimise allikas Vastutaja Kaasaegsete õppevahendite muretsemine Mängu- ja spordiväljaku arendamine X X X KOV/ projektid direktor/ pedagoogid X X X KOV/ projektid direktor/ pedagoogid/ KOV 22

23 6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD Arengukava täitmist analüüsitakse ja kava korrigeeritakse igal õppeaastal. Arengukava korrigeerimisel lähtub lasteasutus enesehindamise ja sisekontrolli (arengukava elluviimise ) tulemustest. Saadud analüüsi tulemustest selgitatakse välja uued eesmärgid, määratletakse uued parendusvaldkonnad ja ka tugevused. Arengukava tegevuskava peab hõlmama vähemalt eelseisvat kolme aastat. Järgnevad ettepanekud kooskõlastatakse pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Vastavad ettepanekud ja muudatused kinnitab uue arengukavana Muhu Vallavolikogu. 23

24 LISA 1. Kooli minevate laste prognoos Sündimise Sündinud Neist reaalselt Kooli Märkused ajavahemik laste arv kooli minevate minemise laste arv aasta 1 ema küsib koolimineku pikendust käesolevani * Neist reaalselt kooli minevate laste all mõeldakse neid lapsi, kes ei ole Muhu valla territooriumilt teise valla, linna territooriumile elama asunud ja ka muude kaasnevate põhjustega. 24

25 LISA 2. Lasteaia juhtimise skeem: PEDAGOOGID LOGOPEED LASTEAIA DIREKTOR MAJANDUSJUHATAJA PEDAGOOGID MAJAHOIDJA TERVISHOIUTÖÖTAJA ÕPETAJA ABID LOGOPEED LASTEAIA DIREKTOR MAJANDUSJUHATAJA MAJAHOIDJA TERVISHOIUTÖÖTAJA ÕPETAJA ABID 25

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Kose lasteaed arengukava

Kose lasteaed arengukava KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA 2015 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON... 4 2. PÕHIVÄÄRTUSED... 4 3. KOSE LASTEAIA VISIOON... 4 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA 2007-2013 AASTA ARENGUKAVAST...

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( )

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( ) MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal (04.03 08.03) 4. Tutvumine eesti kirjandusega. Emakeelepäev (11.03

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse

Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas 24.09.2014 järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (edaspidi ka keskus), et saada ülevaadet 2013.

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014 ALASNIIDU LASTEAED Arengukava 2015-2017 Alasniidu 2014 Sisukord Sisukord... 2 SISSEJUHATUS... 3 1. Visioon, missioon, väärtused ja eripära... 4 2. Hetkeseis... 6 2.1 Juhtimine... 6 2.2 Personal... 6 2.3

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Microsoft Word - Häädemeeste+lasteaia+kodukord

Microsoft Word - Häädemeeste+lasteaia+kodukord HÄÄDEMEESTE LASTEAIA KODUKORD 1.Üldinfo 1.1.Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest. 1.2. Kodukord on avalikustatud e-lasteaias ja on igas rühmas olemas

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015

ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015 ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015 HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM VÄLISHINDAMISOSAKOND ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015. ÕPPEAASTAL TARTU 2015 Koostanud Erge Edesi,

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA 2018-2020 Tabasalu 2018 1 TABASALU LASTEAED TIBUTARE PRIORITEETSED VALDKONNAD TERVISEEDENDUSES AASTATEL 2018-2020 Tabasalu lasteaed Tibutare kuulub

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

VILJANDI VABA WALDORFKOOLI P Õ H I K I R I KINNITATUD Üldkogu otsusega nr 1-4.1/1 p 1 1. Üldsätted 1.1. Erakooli nimi on Viljandi Vaba Waldor

VILJANDI VABA WALDORFKOOLI P Õ H I K I R I KINNITATUD Üldkogu otsusega nr 1-4.1/1 p 1 1. Üldsätted 1.1. Erakooli nimi on Viljandi Vaba Waldor VILJANDI VABA WALDORFKOOLI P Õ H I K I R I KINNITATUD Üldkogu otsusega 12.02.19 nr 1-4.1/1 p 1 1. Üldsätted 1.1. Erakooli nimi on Viljandi Vaba Waldorfkool (edaspidi Kool ja/või VVWK). Erakooli nimi inglise

Rohkem

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Tabasalu 2012 SISSEJUHATUS Pildikesi ajaloost Tabasalu

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem