U12 ja U13 vanuseklasside juhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "U12 ja U13 vanuseklasside juhend"

Väljavõte

1 Eesti 2019.a noorte klubidevaheliste võistluste juhend U12 ja U13 vanuseklassid Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt

2 SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel 2 Mõisted... 4 Artikkel 3 Organiseerimine... 5 Artikkel 4 Aus mäng... 5 II OSAPOOLTE KOHUSTUSED... 6 Artikkel 5 EJL-i kohustused... 6 Artikkel 6 Jalgpalliklubide kohustused... 6 Artikkel 7 Mängijate ja klubi ametiisikute kohustused... 7 III AUTASUSTAMINE... 8 Artikkel 8 Autasustamine... 8 IV OSAVÕTJATE REGISTREERIMINE... 8 Artikkel 9 Võistlustest osavõtjad... 8 Artikkel 10 Võistkonna registreerimine ja osavõtumaks... 8 V MÄNGUREEGLID, VÕISTLUSTE SÜSTEEM JA ÜLEMINEKUMÄNGUD... 9 Artikkel 11 Mängureeglid... 9 Artikkel 12 Mänguaeg... 9 Artikkel 13 Mängijate arv väljakul... 9 Artikkel 14 Mängupallid... 9 Artikkel 15 Võistluste süsteem... 9 Artikkel 16 Üleminekumängud VI MÄNGUKALENDRI KOOSTAMINE Artikkel 17 Mängupäevad Artikkel 18 Mängu alguse kellaajad Artikkel 19 Mängukoha ja aja muutmine Artikkel 20 Mängimisest keeldumine ja muud sarnased olukorrad Artikkel 21 Mängu ärajäämine Artikkel 22 Mängu katkestamine VII STAADIONID Artikkel 23 Staadionite hindamine ja nõuded staadionile Artikkel 24 Riietusruumid ja pesemisvõimalus Artikkel 25 Valgustus Artikkel 26 Tabloo Artikkel 27 Tehniline ala ja vahetusmängijate pink VIII MÄNGIJATE ÜLESANDMINE JA ÕIGUS OSALEDA MÄNGUS Artikkel 28 Mängijate ülesandmine Artikkel 29 Õigus osaleda mängus IX MÄNGUVORMID Artikkel 30 Mänguvormid X MÄNGUDE KORRALDAMINE Artikkel 31 Lipud Artikkel 32 Turvalisus ja ohutus Artikkel 33 Meditsiiniline abi XI MÄNGUGA SEOTUD TEGEVUSED Artikkel 34 Võistkondade saabumine Artikkel 35 Mänguprotokoll Artikkel 36 Mängijate ülesrivistus ja kätlemine Artikkel 37 Nõuded tehnilises alas viibivatele ametiisikutele ja mängijatele Artikkel 38 Mänguprotokolli täitmine, edastamine EJL-le ja avalikustamine XII KOHTUNIKUD

3 Artikkel 39 Kohtunikud XIII DISTSIPLINAARKÜSIMUSED JA NENDE MENETLEMINE Artikkel 40 EJL distsiplinaareeskirjad Artikkel 41 Hoiatused ja eemaldamised Artikkel 42 Sanktsioonid juhendist tulenevatele rikkumistele Artikkel 43 Protesti esitamine XIV LÕPPSÄTTED Artikkel 44 Vaidluste lahendamine Artikkel 45 Ettearvamatud asjaolud ja erandid Artikkel 46 Lisad Artikkel 47 Jõustumine Lisa I: Aus mäng Lisa II Klubi kinnitus Lisa III Noorte võistluste tehnilised parameetrid Lisa IV Noorte võistluste mänguväljakute parameetrid Lisa V Tasud ja sanktsioonid

4 Preambul Eesti noorte klubidevahelised võistlused U12 ja U13 vanuseklassides on Eesti Jalgpalli Liidu (edaspidi EJL) põhikirjaga sätestatud võistlused, mille eesmärk on anda kõigile võimalus mängida jalgpalli ja pakkuda noortele jalgpalluritele mängimisrõõmu koos oma eakaaslastega ning arenguvõimalust ja kus selgitatakse välja vastavate vanuseklasside üldine paremusjärjestus. I ÜLDSÄTTED Artikkel 1 Reguleerimisala 1.1 Käesolev juhend sätestab Eesti 2019.a noorte klubidevahelistel võistlustel U12 ja U13 vanuseklassides (edaspidi Võistlused) osalevate ning Võistluste organiseerimisega seotud osapoolte õigusi, kohustusi ja vastutust. Artikkel 2 Mõisted 2.1 Käesoleva juhendi kontekstis on mõisted defineeritud alljärgnevalt: UEFA Union des Associations Européennes de Football ehk Euroopa jalgpalliliitusid ühendav organisatsioon. FIFA Fédération Internationale de Football Association ehk Rahvusvaheline jalgpalliföderatsioon. CAS IFAB Noorte võistlused Hooaeg Aus mäng Mängija osalemine / mängimine mängus Court of Arbitration for Sport on Šveitsis Lausanne s asuv Rahvusvaheline Spordi Arbitraažkohus. The International Football Association Board ehk Rahvusvaheline Jalgpalli Nõukogu. Eesti noorte jalgpalli meistri- ja klubidevahelised võistlused, sh Eliitliigade meistrivõistlused. Ajavahemik, mis algab Eesti jalgpalli meistrivõistluste esimese ametliku mänguga ning lõpeb viimase ametliku mänguga. Kontseptsioon, mis väärtustab ausas konkurentsis saavutatud tulemust. Ausa mängu konseptsioonis tegutsevad isikud lojaalsuse, ausameelsuse, sportlikkuse ja eetika printsiipe järgides. Aus mäng välistab pettuse, äraostmise, korruptsiooni, dopingu, vägivalla (nii füüsilise kui moraalse), diskrimineerimise, ekspluateerimise ja liialdatud kommertslikkuse. Loetelu tegevustest, mida loetakse Ausa mängu põhimõtete rikkumisteks on fikseeritud Distsiplinaarmääruse artiklis 4 ning käesoleva juhendi lisas I. Mängija osalemiseks mängus loetakse tema mänguprotokolli kandmist, k.a juhul, kui mängija on mänguprotokolli kantud vahetusmängijana, kuid teda sisse ei vahetata. Mängimiseks loetakse seda, kui mängija on käinud väljakul. Noorte võistlustel, kus on lubatud edasi-tagasi vahetused, loetakse kõiki mänguprotokolli kantud mängijaid mängus osalenuteks. 4

5 ERIS Jalgpalluri litsents Jalgpalli ametiisiku litsents EJL-i registreerimise ja informatsiooni süsteem ehk ERIS on internetipõhine EJL-i andmebaas klubidele, mängijatele ja teistele jalgpallis tegutsevatele isikutele jalgpallialaste andmete ja õiguste (sh litsents) haldamiseks ning info andmiseks, vahetamiseks ja saamiseks. Õigus, mis annab mängijale juriidilise aluse osaleda Eesti jalgpalli meistri- ja karikavõistlustel. Jalgpalluri litsents kehtib ühe kalendriaasta. Jalgpalli ametiisiku litsents annab isikule juriidilise aluse tegutseda EJL-i egiidi all toimuvatel võistlustel osaleva võistkonna ametiisikuna, sh olla ametiisikuna märgitud mänguprotokollis ja viibida mängu ajal tehnilises alas. Ametiisiku litsentseerimine toimub vastavalt Jalgpalli ametiisikute registreerimise ja litsentseerimise korrale. Ametiisiku litsents kehtib ühe kalendriaasta. Transfer Mängija rahvusvaheline üleminek ja seda tõendav rahvusvahelise ülemineku sertifikaat (International Transfer Cerificate ehk ITC). Transferi peab küsima ja saama 10-aastase ja vanema mängija registreerimiseks teises jalgpalliliidus ja selle taotlemine käib vastavalt FIFA mängijate staatuse ja üleminekute korra (FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players) artiklile 9. Sari EJL-i poolt korraldatav erinev jalgpallivõistlus, näiteks Eesti meistrivõistlused, Eesti karikavõistlused, Eesti väikesed karikavõistlused, Eesti noorte meistrivõistlused, Eesti noorte klubidevahelised võistlused jms. 3.1 Võistlusi organiseerib ja juhib EJL. 3.2 EJL organiseerib Võistlusi igal aastal. Artikkel 3 Organiseerimine 3.3 EJL-i peadirektor (edaspidi Peadirektor) on kõrgeim tegevjuhtimisorgan, kes vastutab kõigi Võistlustega seotud küsimuste eest, v.a distsiplinaarküsimused. Peadirektor võib osa talle EJL-i juhatuse (edaspidi Juhatus) poolt määratud kohustustest delegeerida võistluste osakonnale. 3.4 Võistlusi administreerib EJL-i võistluste osakond. 3.5 Distsiplinaarorganid käsitlevad distsiplinaarrikkumistega seotud küsimusi vastavalt EJL-i distsiplinaarreeglistikule. Artikkel 4 Aus mäng 4.1 Kõik Võistluste mängud tuleb pidada järgides Ausa mängu (inglise keeles Fair Play) põhimõtteid, mis on kirjeldatud käesoleva juhendi lisas I. 5

6 II OSAPOOLTE KOHUSTUSED Artikkel 5 EJL-i kohustused 5.1 EJL loob parimad tingimused Võistluste organiseerimiseks. Need tingimused puudutavad muuhulgas Võistluste edendamist, kooskõlastamist ja administreerimist, võistlejate ülesandmist, loa andmist Võistlustel osalemiseks, võistlussüsteemi, mängureegleid, kohtunike tegevust, kontrolli ja distsiplinaarküsimusi ning kommertsõiguste kasutamist. 6.1 Võistlustel osaledes kohustuvad klubid: Artikkel 6 Jalgpalliklubide kohustused järgima EJL-i põhikirja, juhendeid, otsuseid ja muid EJL-i poolt kehtestatud jalgpallialast tegevust reguleerivaid dokumente; järgima FIFA ja UEFA põhikirju, juhendeid, direktiive ning nende alusel ja nendega kooskõlas vastu võetud otsuseid; järgima kõikides Eesti-sisestes jalgpallialastes vaidlustes EJL-i põhikirjas ning muudes EJL-i dokumentides ette nähtud vaidluste lahendamise korda ning täitma vaidluse lahendanud organi otsust; pöörduma vaidlusalases küsimuses lõpliku (viimase astme) lahendi saamiseks, samuti nende Eesti-siseste jalgpallialaste vaidluste korral, mille lahendamiseks puudub EJL-il pädevus, mitte tavakohtusse, vaid sõltumatusse, erapooletusse, Eesti seaduse alusel asutatud ja Eestis tegutsevasse jalgpallialasesse vahekohtusse, tunnustama selle otsust lõplikuna ning seda täitma; tunnustama rahvusvahelistes jalgpallialastes vaidlustes CAS-i jurisdiktsiooni ning nõustuma selle menetluskorraga (Code of Sports-related Arbitration of the CAS). 6.2 Klubid vastutavad oma mängijate, ametiisikute, liikmete, toetajate ja teiste mängu korraldamisega seotud isikute käitumise eest. 6.3 Klubi peab arvestust liikmemaksu, treeningtasude ja välja antud varustuse kohta. 6.4 Kodumängu korraldav klubi vastutab turvalisuse ja ohutuse eest enne mängu, mängu ajal ja pärast mängu. 6.5 Kodumängu korraldav klubi vabastab EJL-i igasuguste kahjutasunõuete maksmisest või kohustustest kolmandate isikute suhtes. 6.6 Klubi on kohustatud pidama oma kodumängud EJL-ile teatatud kodustaadionil kooskõlas artikliga 23, mis asub Eesti Vabariigi territooriumil. Mänge võidakse erandkorras korraldada mõnel teisel väljakul EJL-i otsusega. 6.7 Kodumängu korraldav klubi peab mängud korraldama vastavalt EJL-i dokumentides toodud nõuetele. Klubi on ainuisikuliselt vastutav kõikide mängu korraldamisega seotud kohustuste täitmise eest, kui EJL-i juhatus ei ole otsustanud teisiti. 6.8 Kodumängu korraldav klubi kannab kõik mängu korraldamisega seotud kulud. 6.9 Külalisvõistkonna klubi kannab kõik võistkonna lähetuskulud. 6

7 6.10 Klubid on kohustatud tasuma tähtaegselt kõik EJL-i dokumentide alusel määratud maksud, trahvid ja tasud Klubid on kohustatud andma tasuta EJL-ile õiguse mitteärilisel eesmärgil jalgpalli arendamiseks kasutada ning volitada teisi kasutama Võistlustel osalevate klubide kõigi mängijate ja ametiisikute fotosid ning nende kohta koostatud audiovisuaalseid ja visuaalseid materjale (k.a nende nimed, asjassepuutuv statistika, andmed ja kujutised) koos klubi nime, logo, embleemi ja mängijate särgiga (k.a särgisponsorite ja varustuse tootjate reklaam) Klubidel ei ole volitusi tegutseda EJL-i või Võistluste nimel EJL-i eelneva kirjaliku loata. Artikkel 7 Mängijate ja klubi ametiisikute kohustused 7.1 Võistlustel osalevad mängijad peavad omama kehtivat jalgpalluri litsentsi. 7.2 Võistlustel osaleva klubi ametiisikud, kes viibivad Võistlustel tehnilises alas (sh treenerid, meditsiiniline personal, võistkonna esindaja jne) või tegutsevad võistlustel klubi ametiisikutena (näiteks võistkonna esindaja) peavad omama kehtivat litsentsi vastavalt Jalgpalli ametiisikute registreerimise ja litsentseerimise korrale. 7.3 Võistlustel osaleva klubi ametiisikud, kellel on seadusjärgne õigus (Klubi juhatuse liikmed) või keda klubi on volitanud (ERIS-e kaudu või muul moel) EJL-is klubi nimel toiminguid sooritama ja/või dokumente allkirjastama, peavad omama kehtivat litsentsi vastavalt Jalgpalli ametiisikute registreerimise ja litsentseerimise korrale. 7.4 Litsentsi omades kohustuvad klubi mängijad ja ametiisikud: kinni pidama lojaalsuse, ausameelsuse ja sportlikkuse printsiipidest vastavalt Ausa mängu põhimõtetele; tunnustama kehtivaid jalgpallireegleid, mis on vastu võetud IFAB-i poolt; täitma EJL-i, FIFA ja UEFA põhikirju, juhendeid, direktiive ning nende alusel ja nendega kooskõlas vastu võetud otsuseid; järgima kõikides Eesti-sisestes jalgpallialastes vaidlustes, mis on seotud või tekivad seoses EJL-i põhikirja või muude EJL-i dokumentide täitmisega, käesolevas juhendis ning muudes EJL-i dokumentides ette nähtud vaidluste lahendamise korda; vaidlusalases küsimuses lõpliku (viimase astme) lahendi saamiseks, samuti nende Eesti-siseste jalgpallialaste vaidluste korral, mille lahendamiseks puudub EJL-il pädevus, mitte pöörduma tavakohtusse, vaid edastama küsimuse lahendamiseks sõltumatule, erapooletule, Eesti seaduse alusel asutatud ja Eestis tegutsevale jalgpallialasele vahekohtule, tunnustades vahekohtu otsust lõplikuna ja kohustudes seda tingimusteta täitma; tunnustama rahvusvahelistes jalgpallialastes vaidlustes CAS-i jurisdiktsiooni ning nõustuma selle menetluskorraga (Code of Sports-related Arbitration of the CAS); hoiduma igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada EJL-i poolt organiseeritud või korraldatud võistluste aususe põhimõtet ning kohustuvad tegema EJL-iga täielikku koostööd võitlemaks selliste tegude vastu. 7

8 7.5 Kõik mängijad ja ametiisikud annavad tasuta EJL-ile õiguse mitteärilisel eesmärgil jalgpalli arendamiseks kasutada ning volitada teisi kasutama Võistlustel osalevate klubide kõigi mängijate ja ametiisikute fotosid ning nende kohta koostatud audiovisuaalseid ja visuaalseid materjale (k.a nende nimed, asjassepuutuv statistika, andmed ja kujutised) koos klubi nime, logo, embleemi ja mängijate särgiga (kaasa arvatud särgisponsorite ja varustuse tootjate reklaam). III AUTASUSTAMINE Artikkel 8 Autasustamine 8.1 EJL autasustab Võistluste alagruppide võitjaid ja nende liikmeid diplomitega. IV OSAVÕTJATE REGISTREERIMINE Artikkel 9 Võistlustest osavõtjad 9.1 Võistlustele võib võistkonna registreerida klubi, kes aktsepteerib EJL-i põhikirja, käesolevat juhendit ning teisi EJL-i poolt välja antud dokumente ja on tasunud tähtajaks EJL-i dokumentide alusel määratud trahvid ja tasud. Üks klubi võib Võistlustele registreerida rohkem kui ühe võistkonna aastal viiakse läbi klubidevahelised võistlused ja selgitatakse võitjad järgmistes vanuseklassides vastavalt sünniaastale (põhisünniaasta on märgitud rasvases kirjas): 1) U12 vanuseklassis aastatel sündinutele; 2) U13 vanuseklassis aastatel sündinutele. 9.3 Võistlustel osalemiseks peavad klubid EJL-le esitama võistkonna registreerimisdokumendid etteantud vormidel ja määratud tähtajaks. 9.4 Alagruppide koosseisud kinnitab Juhatus. Artikkel 10 Võistkonna registreerimine ja osavõtumaks 10.1 Klubi, kes soovib Võistlustele registreerida võistkonna(-d), peab EJL-le ERIS-e kaudu esitama klubi allkirjaõigusliku esindaja poolt allkirjastatud Klubi kinnituse, mis on toodud käesoleva juhendi lisas II Võistkonna registreerimiseks esitab klubi EJL-le ERIS- kaudu võistkonna ankeedi Klubi määrab võistkonna registreerimisel võistkonna taseme, kus A tase on tugevam ja B tase nõrgem. Peale võistkondade registreerimist analüüsib EJL-i noortekomisjon võistkondadele määratud tasemeid ning otsustab, kas Võistlused viiakse läbi erinevates tugevusgruppides ning kas alagruppide moodustamisel arvestatakse klubi poolt võistkonnale määratud taset. Võistkonna tugevuse määramisel tuleb arvesse võtta mängijate jalgpalliga tegelemise aega ning varasemaid tulemusi samaealiste mängijatega võistkondade vastu Võistkonna registreerimise viimane kuupäev on 15. jaanuar a (k.a) Võistkonna eelmiste hooaegade võlgnevused tuleb tasuda hiljemalt 15. jaanuariks a (k.a) Hilinejaid registreeritakse Võistlustele ainult Peadirektori otsuse alusel. 8

9 10.7 Võistkonna nime ei ole lubatud Võistluste jooksul muuta Osavõtumaksu Võistlustel ei rakendata. V MÄNGUREEGLID, VÕISTLUSTE SÜSTEEM JA ÜLEMINEKUMÄNGUD Artikkel 11 Mängureeglid 11.1 Mängimisel järgitakse IFAB-i poolt välja töötatud ja FIFA poolt avaldatud Mängureegleid (IFAB Laws of the Game), v.a punktides 12.1, 13.1 ja 14.2 toodud erandid Kõik noorte võistluste tehnilised parameetrid on toodud käesoleva juhendi lisas III Mänguaeg Võistlustel on 2 x 30 minutit. Artikkel 12 Mänguaeg 12.2 Vaheaeg poolaegade vahel kestab 15 minutit. Artikkel 13 Mängijate arv väljakul 13.1 Mängijate arv väljakul on 9 (väravavaht + 8 väljakumängijat). Artikkel 14 Mängupallid 14.1 Mängupallid peavad vastama Mängureeglitega kehtestatud nõuetele ja kandma märget FIFA Quality või FIFA Quality Pro Võistlustel mängitakse mängupalliga nr Kodumängu korraldav klubi tagab mänguks vähemalt kaks (2) nõuetele vastavat mängupalli. Juhul kui mäng toimub lumesajus, on kodumängu korraldav klubi kohustatud tagama vähemalt kaks (2) nõuetele vastavat mängupalli, mis on punast, oranži või muud hästinähtavat värvi. Artikkel 15 Võistluste süsteem 15.1 U12 vanuseklassi registreerunud võistkonnad jagatakse piirkondlikeks alagruppideks, kus igas alagrupis mängitakse kodus-väljas printsiibil põhiturniir, mille tulemusena selgitatakse välja alagruppide võitjad ja üldine paremusjärjestus U13 vanuseklassi registreerunud võistkonnad jagatakse piirkondlikeks alagruppideks, kus igas alagrupis mängitakse kodus-väljas printsiibil põhiturniir, mille tulemusena selgitatakse välja alagruppide võitjad ja üldine paremusjärjestus ja järgmise aasta U14 vanuseklassi liigadesse kvalifitseerumine Alagruppide arvu, võistkondade arvu alagrupis ja võistluste süsteemi alagruppides otsustab Juhatus EJL-i noortekomisjoni ettepanekul peale võistkondade registreerumist hiljemalt 1. veebruariks 2019.a Võistlustel selgub võistkondlik paremusjärjestus saavutatud punktide üldsumma järgi, kusjuures võit annab kolm (3), viik ühe (1) ja kaotus null (0) punkti. Võistkonnale, kes annab loobumiskaotuse või kelle mäng tühistatakse, arvestatakse kaotus ja turniiritabelisse märgitakse - : + (tühistatud mängu korral vastase löödud väravate arv) Võrdsete punktide korral paremusjärjestuse määramisel arvestatakse: 9

10 väiksemat antud loobumiskaotuste ja tühistatud tulemuste arvu turniiritabelis; omavaheliste mängude punkte; omavaheliste mängude väravate vahet; suuremat võitude arvu; üldist väravate vahet; suuremat löödud väravate arvu; suuremat võõrsil löödud väravate arvu; loosimistulemust. Artikkel 16 Üleminekumängud 16.1 Üleminekumängud U13 vanuseklassis järgmisel hooajal U14 vanuseklassi Esiliigasse kvalifitseerumiseks toimuvad sügisel pärast Võistluste põhiturniiri lõppu. Üleminekumänge mängivad vaid U13 vanuseklassi A tasandi võistkonnad Üleminekumängude süsteemi otsustab EJL-i noortekomisjon peale alagruppide kinnitamist Mängu puhul, kus võitja selgitatakse penaltilöökidega, järgitakse Mängureeglites kirjeldatud Võitja selgitamise protseduuri. Kui penaltilöökide löömist ei ole võimalik lõpule viia halbade ilmastikutingimuste või olukorra kontrolli alt väljumise tõttu, kohaldadatakse käesoleva juhendi artiklis 22 sätestatut. Kui ühe klubi süül ei ole penaltilöökide löömist võimalik lõpule viia, kohaldatakse käesoleva juhendi artiklis 20 sätestatut Kui Võistluste põhiturniiri lõppedes jääb mängijale mängukeeld ning treenerile või ametiisikule juhendamise/tehnilises alas viibimise keeld, siis kandub see automaatselt üleminekumängudele. Kui üleminekumängudest jääb mängijale mängukeeld ning treenerile või ametiisikule juhendamise/tehnilises alas viibimise keeld, siis kandub see järgnevatesse hooaegadesse EJL määrab U13 vanuseklassi üleminekumängudele ühe kohtuniku kooskõlas artikliga Üleminekumängudel on lubatud mängida ainult nendel mängijatel, kes on üles antud sellesse võistkonda enne 1. septembrit a. VI MÄNGUKALENDRI KOOSTAMINE Artikkel 17 Mängupäevad 17.1 Võistluste mängud toimuvad vastavalt EJL-i võistluste osakonna poolt koostatud võistluskalendrile Võistlustel algavad mängud aprillis ja lõppevad hiljemalt novembris Võistluste mängud peetakse nädalavahetustel Ühe võistkonna kahe (2) Võistluste mängu vahele peab jääma vähemalt kaks mänguvaba kalendripäeva. 10

11 17.5 Klubi võib kinnitatud võistluskalendris muudatuste tegemist taotleda kooskõlas artikliga 19. Artikkel 18 Mängu alguse kellaajad 18.1 Võistlustel alustatakse mängudega mitte varem kui ning mitte hiljem kui Kõik muud mängu alguse kellaajad tuleb kooskõlastada EJL-i võistluste osakonnaga Mängu kohtunikul on õigus objektiivsete asjaolude ilmnemisel alustada mängu 15 minutit pärast EJL-i poolt määratud mängu algusaega. Artikkel 19 Mängukoha ja aja muutmine 19.1 Taotlused koos põhjendusega mängukoha ja/või -aja muutmise kohta tuleb esitada kirjalikult hiljemalt kümme (10) päeva enne kalendris olevat mängupäeva, mida soovitakse muuta. Juhul kui taotletakse mänguaja toomist ettepoole, tuleb taotlus mänguaja muutmise kohta EJL-ile esitada kümme (10) päeva enne uut mänguaega. Hilisema taotluse esitamise korral, v.a artiklis 21 toodud juhul, tuleb klubil EJL-ile tasuda 100 euro suurune tasu, mis peab olema tasutud enne muudatuse sisseviimist. Taotlust mänguaja ja/või -koha muutmiseks, v.a artiklis 21 toodud juhul, ei ole võimalik esitada, kui mänguni on jäänud vähem kui kolm (3) tööpäeva Kinnitatud mängukalendris olevat mänguaega ei ole lubatud viia vastava alagrupi viimase vooru kuupäevast hilisemaks Mänguaja muutmiseks on vajalik vastasvõistkonna ja kodustaadioni haldaja nõusolek, mille kohta peab taotlusel olema märge. E-kirja teel edastatud taotlustel peab vastasvõistkonna esindaja olema lisatud taotluse adressaadiks Mängukoha ja/või -aja muutmise otsustab EJL-i võistluste osakond lähtudes klubi esitatud põhjendusest EJL-il on õigus teha mängukalendrisse muudatusi teavitades sellest mängus osalevate võistkondade klubi hiljemalt kolm (3) tööpäeva enne kalendrisolevat mänguaega, v.a artiklis 21 kirjeldatud juhtul Muudatus jõustub pärast EJL-i võistluste osakonna poolt vastava kinnituse saatmist mängus osalevate võistkondade klubidele. Artikkel 20 Mängimisest keeldumine ja muud sarnased olukorrad 20.1 Kui võistkond keeldub mängimisest või kui klubi süü tõttu ei ole võimalik mängu läbi viia või lõpuni mängida, arutab vastavat juhtumit distsiplinaarorgan, kes määrab kindlaks rakendatavad meetmed, mille hulka kuuluvad ka kaotuse määramine ja/või võistlustelt diskvalifitseerimine Erandjuhtudel võib Peadirektor kinnitada mängu katkestamise hetkel kehtinud mängutulemuse, kui mängu tulemus oli selle klubi kasuks, kes ei olnud mängu katkestamise eest vastutav. Artikkel 21 Mängu ärajäämine 21.1 Kui kodumängu korraldav klubi leiab, et mäng ei saa toimuda, nt mängimiseks sobimatu väljaku tõttu, peab ta sellest hiljemalt 24 tundi enne mängu algust teavitama EJL-i võistluste osakonda ja vastasvõistkonda. 11

12 21.2 Kui võistkonnad on saabunud mängupaika ja kohtunik leiab, et mängu ei saa alustada mänguväljaku sobimatuse või halbade ilmastikutingimuste tõttu, jääb mäng ära Ärajäänud mängu uue toimumise aja ja koha lepivad kokku võistkonnad ning koduvõistkonna klubi teatab selle EJL-le kinnitamiseks hiljemalt ärajäänud mängule järgneva tööpäeva jooksul. Vaidluse korral määrab ärajäänud mängule uue aja EJL ning see otsus on lõplik Edasilükatud mängule sõitva võistkonna transpordikulud katab EJL. Artikkel 22 Mängu katkestamine 22.1 Mängimiseks sobimatu väljaku, halbade ilmastikutingimuste, kohtuniku terviserikke või muu ettearvamatu põhjuse tõttu peatab kohtunik mängu. Kui mängu ei ole mõistliku aja jooksul võimalik jätkata, katkestab ta mängu Kui mängitud on vähem kui 50% mänguajast ja kohtunik otsustab mängu katkestada, mängitakse terve mäng uuesti. Võistkonnad peavad uue mänguaja ja vajadusel ka koha omavahel kokku leppima. Uue mänguaja peab koduvõistkonna klubi EJL-ile kinnitamiseks teada andma hiljemalt mängule järgneva tööpäeva jooksul. Vaidluse korral määrab uue mänguaja EJL ning see otsus on lõplik Kui mängitud on rohkem kui 50% mänguajast, arvestatakse mängu tulemuseks mängu katkestamise hetkel kehtinud mängutulemus Mängimiseks sobimatu väljaku, halbade ilmastikutingimuste, kohtuniku terviserikke või muu ettearvamatu põhjuse tõttu katkestatud mängu korral katab EJL edasilükatud mängule sõitva võistkonna transpordikulud. VII STAADIONID Artikkel 23 Staadionite hindamine ja nõuded staadionile 23.1 Võistluste mänge tohib pidada EJL-i staadionite komisjoni poolt heakskiidetud staadionitel Staadioni mänguväljak ja rajatised peavad olema heas seisukorras ning vastama Mängureeglites esitatud ja pädevate ametiasutuste määratletud ohutus- ja turvanõuetele Võistlustel mängitakse vähendatud mõõtmetega väljakutel, mille minimaalsed mõõtmed on 60 x 40 meetrit ning maksimummõõtmed 70 x 50 meetrit. Mänguväljakul tähistatakse: a) karistusala; b) penaltikoht; c) väljaku keskjoon. Väljaku, karistusala ja väravate suurus ning penaltipunkti kaugus väravast vastavalt erinevatele vanuseklassidele on toodud juhendi lisas IV - Noorte võistluste mänguväljakute parameetrid. 12

13 23.4 Kodumängu korraldav klubi peab tegema maksimaalseid jõupingutusi, et mänguväljak oleks mänguks sobiv. Juhul kui mänguväljak on mängimiseks sobimatu halbade ilmastikutingimuste tõttu, juhindutakse artiklitest 21 või Üks naturaalmuruga staadion tohib olla kodustaadioniks ainult ühele meeste Premium liiga võistkonnale ja kahele meeste madalama liiga, naiste- või noortevõistkonnale. Kui staadion on erandkorras kodustaadioniks kahele meeste Premium liiga võistkonnale, ei või seal mängida ükski meeste madalama liiga, naiste- või noortevõistkond. Meeste Esiliiga võistkonna kodustaadion tohib olla kodustaadioniks lisaks neljale meeste madalama liiga, naiste- või noortevõistkonnale. Kui staadion on erandkorras kodustaadioniks kahele meeste Esiliiga võistkonnale, võib seal lisaks mängida kaks meeste madalama liiga, naiste- või noortevõistkonda Võistluste mänge lubatakse pidada EJL-i staadionite komisjoni poolt heakskiidetud elastikkihi või kummi-liivatäidisega 3. põlvkonna kunstmuruväljakutel. Artikkel 24 Riietusruumid ja pesemisvõimalus 24.1 Võistlustel on riietusruumide olemasolu soovituslik. Koduvõistkonna klubi peab võimaldama vastasvõistkonnale ja kohtunikule soovi korral pesemisvõimaluse, mis ei ole kaugemal kui 1 km mänguväljakust. Artikkel 25 Valgustus 25.1 Mänge võib korraldada nii päevavalguse käes kui ka kunstvalgustusega. Kunstvalgustuse keskmine valgustihedus peab vastama vähemalt 200 luksile. Artikkel 26 Tabloo 26.1 Võistlustel on võistkonna kodustaadionil mänguseisu kajastava tabloo olemasolu soovituslik. Artikkel 27 Tehniline ala ja vahetusmängijate pink 27.1 Staadionil peavad olema mõlemale võistkonnale vahetusmängijate pingid (soovituslikult varikatusega) Vahetusmängijate pingid peavad asetsema märgistatud tehnilises alas. Tehnilised alad peavad asetsema vähemalt 1 m kaugusel küljejoonest ning keskjoonest võrdselt minimaalselt 5 m kaugusel. VIII MÄNGIJATE ÜLESANDMINE JA ÕIGUS OSALEDA MÄNGUS Artikkel 28 Mängijate ülesandmine 28.1 Võistlustele saab üles anda klubisse registreeritud mängijat, kes on täitnud järgmised nõuded: omab kehtivat jalgpalluri litsentsi; Euroopa Liidu (v.a Eesti), Euroopa Liidu Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanik omab Eestis registreeritud elamisõigust; Euroopa Liidu, Euroopa Liidu Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodakondsust mitteomav mängija omab elamisluba; 13

14 teisest riigist tulevale mängijale (kaasa arvatud teise riigi klubisse mängima siirdunud ja tagasipöörduvale eestlasele) on endine jalgpalliliit väljastanud transferi kooskõlas EJL-i Mängijate staatust ja üleminekuid reguleeriva korraga; on regulaarselt käinud tervisekontrollis ning tal ei ole vastunäidustusi spordiga tegelemiseks. Vastava kinnituse annab mängija lapsevanem jalgpalluri litsentsi taotlemisel Klubi võib piiriäärsete elanike ülesandmiseks punktides ja toodud nõuetele taotleda Peadirektorilt erandit, juhul kui ülesantav mängija ei ela klubi asukohast alaliselt kaugemal kui 100 km. Koos taotlusega tuleb EJL-le esitada mängija elukoha tõend, mis tõendab, et mängija on elanud oma registreeritud elukohas vähemalt 8 kuud enne mängija ülesandmist. Mängija ülesandmisel uue klubi võistkonda, tuleb klubil taotleda uus erand Mängijate registreerimine klubisse ja klubivahetus toimuvad vastavalt EJL-i Mängijate staatust ja üleminekuid reguleerivale korrale Võistlustel saab mängijaid võistkonda üles anda, sh ühest võistkonnast teise, 1. veebruarist kuni 31. juulini a (k.a) ja täiendavalt uut mängijat kuni hooaja lõpuni. Uus mängija on mängija, kes ei ole jooksvatel noorte võistlustel olnud üles antud mitte ühessegi noorte võistkonda Samad ülesandmistähtajad kehtivad ka teistest jalgpalliliitudest tulevate mängijate ülesandmise korral. Teisest jalgpalliliidust transferiga tulevat mängijat lubatakse võistlustele üles anda ettenähtud tähtajast hiljem juhul, kui EJL on saatnud mängija transferipäringu mängija endisele alaliidule enne ülesandmistähtaja lõppu Mängija võistkonnavahetus nooremast vanuseklassist vanemasse on lubatud kogu hooaja jooksul tingimusel, et mängija oli nooremasse vanuseklassi üles antud enne vanema vanuseklassi ülesandmistähtaja lõppu Mängijate ülesandmine toimub ERIS-e kaudu. Mängija ülesandmiseks ERIS-es peab tema profiilile olema eelnevalt üles laetud dokumendifoto Mängijat on lubatud samaegselt üles anda vaid ühte noorte võitkonda Mängijal on lubatud võistkonda vahetada ühe (1) korra hooaja jooksul Võistlusteks lubatakse ühte võistkonda üles anda kuni kolmkümmend (30) mängijat, kuid mitte vähem kui üheksa (9) U12 vanuseklassi võistkonda lubatakse üles anda mängijaid, kes on sündinud aastatel. Lisaks on igasse võistkonda lubatud üles anda kuni kaks (2) mängijat, kes on sündinud peale 1. augustit a U13 vanusekassi võistkonda lubatakse üles anda mängijaid, kes on sündinud aastatel. Lisaks on igasse võistkonda lubatud üles anda kuni kaks (2) mängijat, kes on sündinud peale 1. augustit a Võistkonda on lubatud üles anda tütarlapsi EJL-ile esitatud dokumentide õigsuse ja mängija vastavuse eest ülesandmistingimustele vastutab klubi. 14

15 Artikkel 29 Õigus osaleda mängus 29.1 Võistluste mängus tohib osaleda mängija, kes on sellesse võistkonda üles antud enne mängu algust, v.a punktis 29.5 toodud juhul Ühes (1) mängus on lubatud osaleda kuni kahel (2) mängijal, kes on sündinud peale vanuseklassi põhisünniaastale eelneva aasta 1. augustit Mängija tohib ühel (1) päeval osaleda vaid ühes (1) EJL-i egiidi all toimuvas mängus Mängija tohib seitsme (7) kalendripäeva jooksul osaleda kuni kahes (2) EJL-i egiidi all toimuvas mängus Üleminekumängudel on lubatud mängida ainult mängijatel, kes on üles antud sellesse võistkonda enne 1. septembrit a. IX MÄNGUVORMID Artikkel 30 Mänguvormid 30.1 Mänguvorm peab vastama Mängureeglitele (Reegel 4) Klubi registreerib oma võistkonna mänguvormi(-d) koos võistkonna registreerimisega. Võistkonnad peavad mängudel kasutama mänguvormi, mille nad on märkinud võistkonna ankeedil esimesena. Sama värvi mängusärkide ja/või põlvikute korral vahetab särgid ja/või põlvikud külalisvõistkond. Võistkonnad on kohustatud enne mängu EJL-i kodulehelt kontrollima vastasvõistkonna mänguvormi värve Väravavahi särk ning põlvikud peavad erinema nii oma kui ka vastasvõistkonna väljakumängijate vormist (väravavahi põlvikud võivad olla sama värvi, kui oma võistkonna väljakumängijate põlvikud). Juhul kui väravavahi mänguvormi värvid kattuvad väljakumängijate mänguvormi värvidega, vahetab mänguvormi alati väravavaht, olenemata sellest, kas ta on kodu- või külalisvõistkonna väravavaht Numbrid mängusärkidel peavad olema vahemikus Erinevates värvitoonides mängusärkidel peab numbri ning nime alus olema ühte värvi Numbrid mängupükstel peavad olema vahemikus 1-99 ja paiknema pükste paremal küljel Ühe ja sama numbriga mänguvormiga on lubatud mängus osaleda vaid ühel mängijal Ühe mänguvormi särgil ja pükstel peavad olema samad numbrid Sponsorite logode arv ja suurus võistkonna mänguvormil ei ole piiratud. X MÄNGUDE KORRALDAMINE Artikkel 31 Lipud 31.1 Mängudel on Eesti lipu ja osalevate klubide lippude heiskamine soovituslik Eesti lipu heiskamine peab olema vastavuses Eesti lipu seadusega. 15

16 Artikkel 32 Turvalisus ja ohutus 32.1 Kodumängu korraldav klubi vastutab turvalisuse ja ohutuse eest enne mängu, mängu ajal ja pärast mängu Turvalisuse tagamiseks ei tohi staadionile lubada alkoholi- või narkojoobes isikuid, tuua esemeid/aineid, mis võivad olla ohtlikud Staadionile ei tohi tuua ega kasutada mistahes pürotehnikat ega teisi sama efekti tekitavaid vahendeid Pealtvaatajatel ei ole lubatud viibida mänguväljakul. Artikkel 33 Meditsiiniline abi 33.1 Kodumängu korraldav klubi peab tagama, et mängupaigas oleks esmaabikott mis sisaldab järgmist: a) kummikindad, b) käärid, c) ühekordsed külmakotid või külmakotid eraldi termoses, d) haavapuhastusvahendid (nt antiseptiline aerosool Acept, 3%-line vesinikülihapendilahus), e) haavapuhastuspadjad, f) erineva suurusega plaastrid, g) elastikside, h) steriilsed sidemed. Soovituslik on, et igal võistkonnal oleks mängul kaasas oma esmaabikott Turniiri korraldav klubi on vastutav vajaduse korral kiirabi kutsumise eest. XI MÄNGUGA SEOTUD TEGEVUSED Artikkel 34 Võistkondade saabumine 34.1 Võistkonnad peavad saabuma võistluspaika hiljemalt 30 minutit enne mängu algust Mängu alustamisega ei tohi viivitada üle 15 minuti. Mängu alustamise üle otsustab kohtunik. Artikkel 35 Mänguprotokoll 35.1 Mänguprotokoll on dokument, kuhu kantakse mängus osalevate võistkondade koosseisud, ametiisikud ning kus fikseeritakse mängu käik. Mängu alustamise eelduseks on täidetud mänguprotokolli esitamine kohtunikule Mängus osalevad võistkonnad peavad esitama oma võistkonna andmetega täidetud mänguprotokolli kohtunikule hiljemalt 15 minutit enne mängu algust. Mänguprotokolli vormi annab võistkondadele täitmiseks koduvõistkonna klubi Võistkonda peab mängul esindama klubi poolt volitatud täiskasvanud isik, kes omab jalgpalli ametiisiku litsentsi. 16

17 35.4 Võistkonna esindaja kannab mänguprotokolli kõigi mängus osalevate mängijate numbrid, täisnimed (perekonna- ja eesnimi), samuti tehnilises alas viibivate ametiisikute täisnimed. Kõik mänguprotokolli kantud tehnilises alas viibivad ametiisikud peavad omama jalgpalli ametiisiku litsentsi. Mänguprotokoll tuleb täita trükitähtedega ja sellele peab alla kirjutama võistkonna esindaja, kes omab jalgpalli ametiisiku litsentsi. Mängijal, keda pole enne mängu algust mänguprotokolli kantud, ei ole õigust mängus osaleda. Mänguprotokolli kantud mängijate nimede õigsuse ja nende õiguse eest osaleda antud mängus vastutab klubi Võistkond võib ühes kohtumises mänguprotokolli kanda kuni kaheksateist (18) mängijat. Mängijate arv väljakul on üheksa (9). Mängu vältel on lubatud vahetada kõiki mänguprotokolli kantud mängijaid koos tagasivahetusega Võistkond võib ühes kohtumises mänguprotokolli kanda kuni kaks (2) mängijat, kes on sündinud peale vanuseklassi põhisünniaastale eelneva aasta 1. augustit Iga mängija peab mänguprotokolli olema kantud erineva numbriga ja numbrid mänguvormidel peavad vastama mänguprotokollis toodud numbritele Kapteni ja väravavahi nimed tuleb mänguprotokollis ära märkida Minimaalne mängijate arv väljakul on viis (5). Vähema mängijate arvu korral mängu ei alustata, võistkonnale arvestatakse kaotus, vastasvõistkonnale võit ning mängutulemuseks märgitakse -: Kui mängu jooksul jääb võistkonna koosseisus väljakule vähem kui viis (5) mängijat, siis mäng lõpetatakse ja vähemusse jäänud võistkonnale arvestatakse kaotus ning vastasvõistkonnale võit, mängutulemuseks märgitakse - :... (vastaste poolt löödud väravate arv) Kohtunikul on õigus enne mängu algust, poolajal või pärast mängu identifitseerida mänguprotokolli kantud mängijaid isikut tõendava dokumendi alusel. Artikkel 36 Mängijate ülesrivistus ja kätlemine 36.1 Enne mängu algust rivistab kohtunik mõlemad võistkonnad üles Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülesrivistuse järel ning pärast mängu lõpuvilet suruda oma vastasmängijate ja kohtunikega kätt. Artikkel 37 Nõuded tehnilises alas viibivatele ametiisikutele ja mängijatele 37.1 Tehnilises alas tohivad viibida vaid võistkonna ametiisikud ja vahetusmängijad. Mänguprotokollis peavad olema välja toodud nende isikute nimed ja funktsioonid Kõik ametiisikud, sh treenerid, kes viibivad tehnilises alas, peavad omama jalgpalli ametiisiku litsentsi Mängust eemaldatud mängija või ametiisik ei tohi viibida tehnilises alas Tehnilises alas ei ole lubatud mängu ajal suitsetada. Artikkel 38 Mänguprotokolli täitmine, edastamine EJL-le ja avalikustamine minuti jooksul pärast mängu lõppu kannab kohtunik mänguprotokolli mängus löödud väravad koos minutiga ning hoiatused ja eemaldamised koos minuti, mängija 17

18 ees- ja perekonnanime, võistkonna ja põhjendusega. Lisaks annab ta mänguprotokollis võimalikult üksikasjalikult teada kõikidest juhtumitest, mis leidsid aset enne mängu, mängu jooksul või pärast mängu, näiteks: a) mängija eksimus, mille tagajärjel tuli mängijale näidata kollast või punast kaarti või ta mängust kõrvaldada; b) ametiisiku, varumängija, pealtvaataja või klubi nimel mänguga seotud ametikohustusi täitva isiku ebasportlik käitumine; c) kõik muud juhtumid Võistkonna esindajatel on peale mängu õigus mänguprotokolliga tutvuda teavitades sellest kohtunikku koheselt peale mängu lõppu. Peale mänguprotokolliga tutvumist kinnitab võistkonna esindaja selle oma allkirjaga tunni jooksul peale mänguprotokolli täitmist sisestab koduvõistkonna klubi esindaja mänguprotokolli ERIS-es Mänguprotokolli koopia tuleb EJL-i võistluste osakonnale edastada 48 tunni jooksul pärast mängu lõppemist e-posti aadressil ning selle originaal saata või tuua isiklikult EJL-i nädala jooksul Mitteametlik mänguprotokoll avalikustatakse EJL-i kodulehel. EJL-i kodulehel avalikustatakse vaid mängus osalenud mängijate nimed ja mängu tulemus, väravalööjaid ning hoiatusi ja eemaldamisi ei avalikustata. Mänguprotokoll muutub ametlikuks peale seda, kui EJL-i võistluste osakond on selle kinnitanud. XII KOHTUNIKUD Artikkel 39 Kohtunikud 39.1 Võistluste mängudele tagab koduvõistkonna klubi ühe kohtuniku, kes peab vastama vähemalt ühele järgmistest nõuetest: a) omab kehtivat EJL-i kohtuniku tunnistust; b) omab kehtivat treeneri kvalifikatsiooni (v.a oma võistkonna treener); c) on üles antud 2019.a Eesti täiskasvanute või noorte meistrivõistlustele ning on sündinud aastal või varem Vastasvõistkond võib keelduda mängu alustamast, kui kohtunik ei vasta punktis 39.1 toodud nõuetele. Nimetatud juhul arvestatakse koduvõistkonnale kaotus ja vastasvõistkonnale võit ning mängu tulemuseks arvestatakse - : +, mängu uuesti ei mängita. Peale mängu alustamist sellekohaseid hilisemaid proteste ei arvestata U13 vanuseklassi üleminekumängudele määrab ühe kohtuniku EJL Koduvõistkonna poolt mängule tagatud kohtunikku tasustab klubi, EJL-i poolt mängule määratud kohtunikku EJL Kui koduvõistkond ei ole taganud mängule kohtunikku, arvestatakse koduvõistkonnale kaotus, vastasvõistkonnale võit ning mängu tulemuseks arvestatakse - : Kui EJL-i poolt määratud kohtunik ei ilmu mingil põhjusel võistluspaika, tuleb sellest otsekohe teatada EJL-i kohtunike osakonnale. Peakohtunik otsustab, kuidas olukorda 18

19 lahendada. Kui peakohtunik otsustab kohtuniku välja vahetada, on selline otsus lõplik. Kui EJL-i kohtunike osakonnal ei ole võimalik leida talle asendajat, toimitakse vastavalt artiklile 21. XIII DISTSIPLINAARKÜSIMUSED JA NENDE MENETLEMINE Artikkel 40 EJL distsiplinaareeskirjad 40.1 Klubide, ametnike, liikmete või klubi nimel mänguga seotud ametikohustusi täitvate isikute sooritatud distsiplinaarrikkumiste korral kohaldatakse EJL-i Distsiplinaarmäärust. Artikkel 41 Hoiatused ja eemaldamised 41.1 Mänguväljakult eemaldatud mängija ja tehnilisest alast eemaldatud treener või muu ametiisik on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud Võistlustel peetavaks mänguks. EJL-i distsiplinaarorganil on õigus karistusi muuta (sh raskendada) ja laiendada teiste sarjade mängudele Mängus saadud hoiatused kehtivad mängu lõpuni ja ei kandu ühest mängust teise Mängija, kes on diskvalifitseeritud, ei tohi olla mänguprotokolli kantud ega viibida tehnilises alas Kui treener või ametiisik on diskvalifitseeritud, ei tohi ta vastava liiga mängus olla mänguprotokolli kantud ega viibida tehnilises alas ei treeneri ega muu ametiisikuna Diskvalifitseeritud treener ja ametiisik ei tohi 2 tundi enne mängu algust kuni mängu lõpuni mitte mingil viisil juhendada ega kontakteeruda võistkonnaga Kui mängija, kes teeb hooaja keskel noorte võistlustel ülemineku ühest võistkonnast teise ja omab ülemineku hetkel kehtivat mängukeeldu, peab ta nõutud arvu mänge vahele jätma võistkonnas, kuhu mängija üles antakse Kui Võistluste põhiturniiri lõppedes jääb mängijale mängukeeld, siis kandub see automaatselt üleminekumängudele või järgnevatesse hooaegadesse. Üleminekumängudest kanduvad karistused järgnevatesse hooaegadesse. Kandmata mängukeeld aegub, kui mängija ei saa oma vanuse poolest enam noorte võistlustel osaleda Kui Võistluste põhiturniiri lõppedes jääb treenerile või ametiisikule juhendamise/tehnilises alas viibimise keeld, siis kandub see automaatselt üleminekumängudele või järgnevatesse hooaegadesse. Üleminekumängudest kanduvad karistused järgnevatesse hooaegadesse. Kandmata juhendamise/tehnilises alas viibimise keeld aegub viie (5) aasta pärast peale selle saamist. Juhendamise/tehnilises alas viibimise keeld ei laiene automaatselt teiste sarjade mängudele EJL ei ole kohustatud teavitama võistkondi mängudes saadud eemaldamistest. Artikkel 42 Sanktsioonid juhendist tulenevatele rikkumistele 42.1 Võistluskohta artikliga 34 sätestatud ajaks mitteilmunud võistkonnale, kelle süü tulemusena mäng ei toimunud, loetakse mäng kaotatuks. Mängule mitteilmunud võistkonnale kantakse turniiritabelisse loobumiskaotus ning vastasvõistkonnale võit (- : +). 19

20 42.2 Loobumiskaotuse, k.a üleminekumängul antud loobumiskaotuse puhul, jäävad kehtima loobumise andnud võistkonna eelnevad karistused. Vastasvõistkonna karistused loetakse kantuks Loobumiskaotuse andnud võistkonna klubi tasub 100 euro suuruse summa Ühe hooaja jooksul kaks loobumiskaotust andnud võistkond diskvalifitseeritakse Võistlustelt Võistlustest loobunud võistkond diskvalifitseeritakse ning klubil tuleb EJL-ile tasuda 200 euro suurune trahvisumma Kui võistkond diskvalifitseeritakse pärast seda, kui Võistlustel on mängitud 50% või rohkem mänge, siis toimumata mängude eest loetakse talle kaotused ning tabelisse märgitakse : +. Kui võistkond on mänginud vähem kui 50% mänge, siis toimunud mängude tulemused annuleeritakse. Kõik nendes mängudes saadud karistused jäävad jõusse Juhul kui diskvalifitseeritud või ametiisiku litsentsi mitteomav treener või muu ametiisik on kantud mänguprotokolli, karistatakse klubi 100 euro suuruse rahatrahviga. Diskvalifitseeritud treeneri või muu ametiisiku karistust ei loeta kantuks ja see tuleb ära kanda järgmises Võistluste mängus Juhul kui tehnilises alas viibib mänguprotokolli kandmata ametiisik, karistatakse klubi 100 euro suuruse rahatrahviga Juhul kui võistkonna mängus osaleb diskvalifitseeritud, ülesandmata, mänguprotokolli kandmata või mõnel muul põhjusel mänguõigust mitteomav mängija, tühistatakse mängu tulemus ja määrusi rikkunud võistkonnale arvestatakse kaotus ning tal tuleb tasuda 100 euro suurune rahatrahv. Vastasvõistkonnale arvestatakse võit ja tabelisse kantakse kolm (3) punkti. Määrusi rikkunud võistkonna väravad annulleeritakse ja mängutulemuseks märgitakse : (vastaste poolt löödud väravate arv). Vastasvõistkonna poolt löödud väravad jäävad kehtima, samuti jäävad jõusse kõik mängus saadud hoiatused ja eemaldamised. Määrusi rikkunud võistkonna diskvalifitseeritud mängijate, sh mängus osalenud mängija, eelnevad karistused loetakse kantuks Kui mängija osaleb seitsme (7) kalendripäeva jooksul rohkem kui kahes (2) EJL-i egiidi alla toimuvas mängus, karistatakse määrusi rikkunud võistkonna klubi 100 euro suuruse rahatrahviga Kui mängija osaleb ühe (1) päeva jooksul rohkem kui ühes (1) EJL-i egiidi all toimuvas mängus, karistatakse määrusi rikkunud võistkonna klubi 100 euro suuruse rahatrahviga Muude käesolevas artiklis käsitlemata juhendi nõuete rikkumise korral rakendatakse klubi suhtes lisas V toodud sanktsioone. Lisaks võib EJL edastada asja distsiplinaarorganile täiendava karistuse määramiseks Protesti saab esitada: Artikkel 43 Protesti esitamine a) mänguõigust mitteomava mängija osalemisel mängus; 20

21 b) kohtuniku ilmse vea korral otsuse tegemisel vale isiku suhtes; c) kohtuniku-poolsel mängureeglite jämedal rikkumisel, mis olulisel määral mõjutas mängu lõpptulemust; d) mõne muu erakordse sündmuse korral, mis olulisel määral mõjutas mängu lõpptulemust Protesti ei saa esitada kohtuniku poolt langetatud faktiliste otsuste vastu Protesti esitamine tuleb fikseerida mänguprotokollis ja hiljemalt 24 tunni jooksul saata kirjalikult pikem selgitus distsiplinaarinspektorile e-posti aadressil Protesti sisseandja on kohustatud protestiga seotud dokumendid saatma samaks tähtajaks ka vastaspoolele, et vastaspool saaks koostada asjassepuutuva omapoolse selgituse Võistkond peab kohtunikku protesti sisseandmisest teavitama mängu lõppedes, misjärel kohtunik märgib 15 minuti jooksul mänguprotokolli märkuste lahtrisse info protesti sisseandmise kohta ning protesti sisseandnud võistkonna esindaja kinnitab selle oma allkirjaga Protest, mis ei ole fikseeritud mängu mänguprotokollis või ei ole esitatud õigeaegselt, arutamisele ei kuulu Protesti esitamisel tuleb 24 tunni jooksul maksta EJL-i arveldusarvele kautsjon, mille suurus on 100 eurot Protesti rahuldamisel kautsjon tagastatakse Protesti arutamine toimub EJL-i distsiplinaarinspektori ja komisjoni reglemendis sätestatud protseduurireegleid järgides Protesti suhtes tehtud otsusele rakendatakse EJL-i distsiplinaarinspektori ja komisjoni reglemendis distsiplinaarorgani otsuse kohta sätestatut. XIV LÕPPSÄTTED Artikkel 44 Vaidluste lahendamine 44.1 Juhendist tulenevate vaidluste lahendamiseks kohaldatakse EJL-i põhikirja IV peatükis sätestatut. Artikkel 45 Ettearvamatud asjaolud ja erandid 45.1 Juhendis käsitlemata või vääramatu jõuga seotud küsimustes, v.a distsiplinaarasjad, on otsuste tegemise pädevus Peadirektoril. Peadirektori otsused on lõplikud Erandite tegemise pädevus juhendi rakendusalas on vaid Juhatusel. Artikkel 46 Lisad 46.1 Kõik lisad moodustavad käesoleva juhendi lahutamatu osa. Artikkel 47 Jõustumine 47.1 Käesolev juhend on kinnitatud EJL juhatuse poolt 29. detsembril 2018.a ja kehtib jalgpalli 2019.a hooajal. 21

22 Lisa I Aus mäng Ausa mängu määratlus Aus mäng väärtustab ausas konkurentsis saavutatud tulemust. Ausa mängu konseptsioonis tegutsevad isikud lojaalsuse, ausameelsuse, sportlikkuse ja eetika printsiipe järgides. Aus mäng välistab pettuse, äraostmise, korruptsiooni, dopingu, vägivalla (nii füüsilise kui moraalse), diskrimineerimise, ekspluateerimise ja liialdatud kommertslikkuse. Ausa mängu põhimõtteid kohustuvad järgima klubid ja nende esindajad ning ametiisikud ja kõik isikud, kes täidavad klubi poolt määratud ametikohustusi, sh treenerid, mängijad, klubi/võistkonna toetajad ja teised pealtvaatajad. Eeltoodud isikud peavad hoiduma igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada EJL-i poolt organiseeritud või korraldatud mängu või võistluste aususe põhimõtet ning kohustub tegema EJL-ga täielikku koostööd võitlemaks selliste tegude vastu. Ausa mängu põhimõtteid ei ole muuhulgas järginud isik, kes: - on aktiivselt või passiivselt seotud või üritab ennast siduda pettuse, altkäemaksu või korruptsiooniga jalgpallialases tegevuses; - kasutab tema jalgpallialase tegevuse kaudu talle teatavaks saanud mitteavalikustatud informatsiooni, mis kahjustab või võib kahjustada mängu või EJL-i poolt tunnustatud võistluste aususe põhimõtteid; - otseselt või kaudselt mõjutab või üritab mõjutada ükskõik millise otsese või kaudse tegevusega mängukäiku ja/või eelnevalt fikseerida mängu või võistluse tulemust (kokkuleppeline mängutagajärg) olenemata sellest, kas isiku eesmärgiks on saada sellest isiklikku kasu (varalist või mittevaralist); luua kasu saamise võimalus kolmandale isikule või on vastavaks käitumiseks mistahes muu põhjus. Kasu saamise all mõistetakse nii finantsilist kui igasugust muud kasu sh mittevaralist kasu; - käitub endale või kolmandale isikule eelise saamiseks viisil, mis avaldab või võib avaldada mõju mängu või võistluse käigule ja/või tulemusele, ning mis on vastuolus EJL-i põhikirjaliste eesmärkidega; - isikliku või kolmandate isikute kasu eesmärgil osaleb otseselt või kaudselt panustamises või sellega sarnases tegevuses ennustusmängudes mängu tulemuse või käigu peale EJL-i või tema poolt korraldavatel võistlustel, milles osaleb tema või tema lähedase isiku võistkond. Kasu saamise all mõistetakse nii finantsilist kui igasugust muud kasu; - kasutab ja/või edastab teistele talle tema jalgpallilise tegevuse kaudu teatavaks saanud mitteavalikku infot, teeb ebaeetilisi avaldusi, kutsub üles provokatiivsele käitumisele, rikub või võib oma käitumisega rikkuda jalgpalli mainet või EJL-i poolt tunnustatud mängu või võistluste aususe põhimõtet; - rikub oma käitumisega üldisi häid käitumisnorme- ja tavasid; - edastab spordiüritusel ükskõik millisel viisil üritusega sobimatu sõnumi, sh poliitilise või solvava jms; - ei järgi EJL-i ja/või tema organite (sh distsiplinaarorganite) poolt tehtud otsuseid või juhiseid või FIFA või CAS-i poolt tehtud otsuseid; 22

23 - põhjustab süüliselt mängu hilinemise või ärajäämise; - põhjustab süüliselt mängu katkemise või peatamise või kes vastutab mängu süülise katkemise või peatamise eest; - käitub vägivaldselt, provokatiivselt või kasutab ebatsensuurseid väljendeid; - käitub eelise saamiseks ebasportlikult; - kasutab või üritab kasutada dopingut või kes annab või üritab anda dopingut mängijale kasutamiseks; - vabatahtlikult ja viivitamatult ei teavita EJL-i temale tehtud ettepanekust mõjutada mängu või võistluse käiku ja/või tulemust; - vabatahtlikult ja viivitamatult ei teavita EJL-i ükskõik millisest talle teada olevast rikkumisest ülaltoodud käitumispõhimõtetes. 23

U12 ja U13 vanuseklasside juhend

U12 ja U13 vanuseklasside juhend Eesti 2017. a noorte klubidevaheliste võistluste juhend U12 ja U13 vanuseklassid Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt 29.12.2016 SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel

Rohkem

Ranna ML juhend

Ranna ML juhend Eesti 2019. a rannajalgpalli meistrivõistluste Meistriliiga juhend Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt 15.04.2019 SISUKORD PREAMBUL... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel 2 Mõisted...

Rohkem

Saalijalgpalli KV juhend

Saalijalgpalli KV juhend Eesti 2018/2019. a saalijalgpalli karikavõistluste ja Superkarika finaali juhend Kinnitatud EJL juhatuse poolt 1.08.2018. SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel

Rohkem

Karikavõistluste ja Superkarika juhend

Karikavõistluste ja Superkarika juhend Eesti 2018/2019. a karikavõistluste ja Superkarika finaali juhend Kinnitatud EJL juhatuse poolt 13.04.2018 SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel 2 Mõisted...

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Bülletään nr

Bülletään nr EAL rahvasprindi karikavõistluste üldjuhend Kehtib alates 01.01.2016 1. KARIKAVÕISTLUSTE (KV) ÜLDKORRALDAJA 1.1. 2015. a KV üldkorraldaja on Eesti Autospordi Liit (EAL) koostöös spordiklubidega. 1.2. KV

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Petangispordi ametlikud reeglid 2017

Petangispordi ametlikud reeglid 2017 Petangispordi ametlikud reeglid 2017 1. leht 8-st PETANGISPORDI AMETLIKUD REEGLID Kehtivad kõikidel FIPJP liikmeks olevate rahvuslike liitude territooriumidel. Reeglid on heaks kiidetud FIPJP Täitevkomitee

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Microsoft Word - KML juhend _loplik

Microsoft Word - KML juhend _loplik Eesti Korvpalliliit KORVPALLI MEISTRILIIGA VÕISTLUSJUHEND hooajaks 2014/2015 kinnitatud 27. juuni 2014 täiendatud 05.09.2014 Sisukord I. Üldsätted... 4 2. KML mõiste ja eesmärk... 4 3. Meistriliiga auhinnad...

Rohkem

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc RAHVASPRINDI VÕISTLUSMÄÄRUS Kehtib alates 01.01.2019 1. MÄÄRANG Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel. 2.

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp CONTINETALI KARIKATELE VÕISTLUSJUHEND Registreeritud EAL s nr 3/J Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp Continentali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2 Narva Soldino Gümnaasiumi 2.c klassi võistkond osales edukalt Miksikese online võistluses Осенний Спринт 2017 ja saavutas 2. klasside arvestuses I. koha Miksikese õppekeskkond tänab 2.c klassi õpetajat!

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

EESTI KORVPALLILIIDU ÜLDJUHEND hooajaks 2018 / 2019 Kinnitatud:

EESTI KORVPALLILIIDU ÜLDJUHEND hooajaks 2018 / 2019 Kinnitatud: EESTI KORVPALLILIIDU ÜLDJUHEND hooajaks 2018 / 2019 Kinnitatud: 06.07.2018 lk 2 / 39 Sisukord I. Üldsätted II. III. IV. 1. Ülesanne ja eesmärk 2. Üldmõisted Võistluste korraldusega seonduv 3. Võistlused

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

1

1 1. Võistluse määrang ja korraldaja. 1.1 Maasturite kestvusvõistlus "MudEst 2019". 1.2 Võistlus toimub 04 06 oktoobril 2019. 1.3 Võistluse korraldab MTÜ MudEST Motosport vastavalt EAL Eesti 4x4 Off-Road

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf Ute ja kitse kasvatamise toetus Toetust on õigus taotleda äriühingutel, füüsilisest isikust ettevõtjatel ja põllumajandusministri poolt nimetatud põllumajanduslikku haridust andvatel õppeasutustel, kellel

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem