Nõo Reaalgümnaasium UURIMISTÖÖ JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE, VORMISTAMISE JA KAITSMISE JUHEND Nõo 2018

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Nõo Reaalgümnaasium UURIMISTÖÖ JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE, VORMISTAMISE JA KAITSMISE JUHEND Nõo 2018"

Väljavõte

1 Nõo Reaalgümnaasium UURIMISTÖÖ JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE, VORMISTAMISE JA KAITSMISE JUHEND Nõo 2018

2 SISUKORD I. TÖÖ SISU JA EESMÄRK... 3 II. TÖÖLE ESITATAVAD PÕHINÕUDED Sisulised nõuded Töö stiil ja keel Eetilised nõuded... 6 III. TÖÖ KOOSTAMINE... 7 IV. TÖÖ JUHENDAMINE... 8 V. TÖÖ ÜLESEHITUS JA VORMISTAMINE VI. TÖÖ RETSENSEERIMINE VII. TÖÖ KAITSMINE VIII. TÖÖ HINDAMINE IX. HINDE APELLEERIMINE X. TÖÖDE SÄILITAMINE JA KASUTAMINE XI. ÜLDIST XII. UURIMIS- JA PRAKTILISTE TÖÖDE VORMISTAMINE Uurimis- ja praktilise töö ülesehitus Üldised nõuded arvutil vormistamisel Tiitellehe vormistamine Sisukorra vormistamine Töö põhiosa vormistamine Töö struktureerimine Tsiteerimine, refereerimine ja viitamine Tabelid Joonised Valemid Kasutatud materjalide loetelu vormistamine Lisad LISAD Lisa 1. Tiitellehe näidis Lisa 2. Sisukorra näidis 2

3 I. TÖÖ SISU JA EESMÄRK 1. Õpilasuurimus on õpilase või õpilaste poolt Nõo Reaalgümnaasiumi (edasi NRG) õppekava raames ette valmistatud kirjalik töö. Õpilasuurimus põhjendab probleemivalikut, annab ülevaate uurimuse taustast, püstitab uurimisküsimuse(d), põhjendab meetodi valikut, kajastab andmeid ja tõendusmaterjali kogumist, kirjeldab tulemusi ning esitab tulemuste analüüsi, järeldused ja kokkuvõtte, kasutatud allikate loetelu ning resümee eesti ja võõrkeeles (inglise, saksa või vene keeles). Õpilasuurimus on algupärane, objektiivne ja süsteemne ning uurimuse tulemused on tõestatavad, mõtestatud ja selgitatud. Õpilasuurimus kajastab õpilase uurimistulemusi ja seisukohti ega piirdu üksnes refereerimisega. 2. Praktiline töö on uurimistöö liik, mille tulemusena valmib õpilase või õpilaste loodud ese või teos, õpilasfirma, tehnoloogiline lahendus, õppematerjal, projekt, üritus vmt ja selle tegevuse kirjalik kirjeldus ning kokkuvõte. Praktiline töö sisaldab endas loomingulist, praktilist ja analüütilist komponenti. Kirjalikus osas avatakse töö taust, lähtealused ja eesmärgid ning kirjeldatakse kontseptuaalset lahendust, töö aktuaalsust, tööprotsessi, töö tulemust ning hinnangut oma tööle. 2.1 Praktilise töö liigid: a) laboratoorsed tööd; b) loomingulised tööd: etenduse lavastamine; kontserdikava ettevalmistamine ja selle esitamine; kirjandus- või kunstiteose, filmi, heliplaadi vm loomine; c) üritused: konverentsi, konkursi, kontserdi, näituse, õppekäigu, teemanädala vm korraldamine; d) õppematerjalid: veebipõhise õppekeskkonna loomine; eksami või olümpiaadi kordamisülesannete kogumiku koostamine; õppevahendite valmistamine (muusikainstrumendid, geomeetriliste kujundite mudelite komplekt, näitlikud tabelid jm); e) õpilasfirma: toote või teenuse idee leidmine, äriplaani koostamine, õpilasfirma loomine, tegutsemine ja juhtimine; toote müük või teenuse osutamine; raamatupidamine; õpilasfirma lõpetamine, lõpparuande koostamine; õpilasfirma esitlus hindamiskomisjonile. 3

4 3. Uurimistöö või praktilise tööna on võimalik arvestada tööd, mis on esitatud üleriigilisele või rahvusvahelisele aineolümpiaadile, õpilasuurimistööde konkursile (näiteks Archimedese Eesti õpilaste teadustööde riiklik konkurss, GLOBE õpilasuurimistööde konkurss, Tartu keskkonnahariduskeskuse õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkurss jne) ning mida on kaitstud kooli komisjoni ees. 4. Uurimis- ja praktilise töö eesmärgiks on õpilase loova eneseväljenduse, koostöö ja iseseisvalt töötamise oskuse arendamine ning järgmiste kogemuste omandamine: a) uuritava probleemi või loodava praktilise töö kohta taustinformatsiooni ja andmete kogumine ja analüüsimine, b) teoreetiliste teadmiste praktiline rakendamine, c) töö eesmärgile ja probleemile vastavate uurimisküsimuste või hüpoteeside sõnastamine ning sobiva meetodi ja analüüsivahendite valimine ja rakendamine, d) tegevuse ajaline kavandamine ja kavandatu järgimine, e) teadusteksti koostamine (eelkõige õpilasuurimuse puhul), f) oma tegevuse ja töö kirjeldamine ning analüüsimine, g) töö korrektne vormistamine, h) kokkuvõtte ja resümee koostamine, i) töö kaitsmine. 4

5 II. TÖÖLE ESITATAVAD PÕHINÕUDED 1. Sisulised nõuded Õpilastöödele kehtivad teatud üldtunnustatud kriteeriumid, mille peamised nõuded on välja toodud järgnevalt. a) Originaalsus. Iga töö peab sisaldama midagi uut ja esmakordset. b) Objektiivsus. Järeldusi tuleb teha vastavalt kogutud andmestikule või tuginedes läbiviidud praktikale. Käsitlevasse teemasse tuleb suhtuda erapooletult, mitte mõjutatuna üldlevinud arusaamadest, kui need pole kooskõlas saadud tulemustega. c) Tõestatavus. Kõik esitatud väited peavad olema argumenteeritud ja toetuma faktidele. d) Kontrollitavus. Saadud tulemusi peab olema võimalik kontrollida. Teiste autorite esitatud seisukohad peavad olema viidatud nii täpselt, et neid saaks vajadusel algallikatest leida. e) Täpsus. Kasutatavad terminid tuleb täpselt ja konkreetselt määratleda ja neid kasutada ühtselt kogu töös. Esitatud andmed, arvutused ja arutlused peavad olema täpsed ja ühetähenduslikud. f) Süsteemsus. Esitatud väited ja argumendid peavad olema ühendatud üheks vastuoludeta tervikuks. g) Selgus. Töö ülesehitus ja sisu peavad olema üheselt arusaadavad. Vajalikud mõisted tuleb defineerida ja kasutada neid alati samas tähenduses. h) Kriitilisus. Kasutatavad allikad peavad olema usaldusväärsed, kooskõlas heade akadeemiliste tavadega ja allikate kogum peab olema mitmekülgne. Eelistada tuleb erialaseid raamatuid, teatmeteoseid ja erialaajakirjades avaldatud publikatsioone ning usaldusväärseid andmebaase. Muude internetiallikate hulk peab olema võimalikult väike. Hoiduda tuleb allikatest, mille autor on teadmata. Veebipõhise entsüklopeedia Vikipeedia artiklite kasutamisest tuleks hoiduda, kuid kokkuleppel juhendajaga võib seda teha. Seejuures tuleb Vikipeedia allikate väärtust hinnata kolme põhimõtte baasil: need peavad olema neutraalsed (artikkel peab kajastama tasakaalustatult erinevaid vaatepunkte ja ei tohi lähtuda autori isiklikust arvamusest), kontrollitavad (allikatele peab olema viidatud), 5

6 usaldusväärsed (artiklid ei ole originaalsed uurimistööd, need peavad toetuma juba avaldatud usaldusväärsetele allikatele). 2. Töö stiil ja keel Töö keeleks on üldreeglina eesti keel. Võõrkeeles võib kirjutada töö, kui see esitatakse üleriigilisele või rahvusvahelisele aineolümpiaadile, õpilasuurimistööde konkursile jne. Võõrkeeles kirjutatud töö puhul peab olema eestikeelne resümee. Töö kirjutamisel peetakse silmas järgmisi põhimõtteid: a) kogu töö ulatuses kasutatakse ühtset kõneviisi; b) kasutatakse umbisikulist tegumoodi (näiteks töös käsitletakse, uuritakse, töö eesmärgiks on selgitada ) ja kindla kõneviisi 3. isikut (näiteks autor soovitab edaspidi uurida ); c) sõnastus olgu korrektne ja loogiline, mis vastab eesti keele ortograafiale; d) väljendused olgu lihtsad ja loomulikud, vältida tuleks paljusõnalisust; e) vältida tuleks võõrsõnadega liialdamist; f) kasutada mitmekesist sõnavara, vältides sõnakordusi; g) ei kasutata üliemotsionaalseid ega kõnekeelseid väljendeid (näiteks fantastiline või astus ämbrisse ). 3. Eetilised nõuded Töö koostamisel tuleb järgida järgnevaid eetilisi nõudeid. 1. Teiste autorite tekstidele ja andmetele tuleb korrektselt viidata. 2. Refereerimisel tuleb silmas pidada, et see ei ole algupärase teksti üks-ühene mahakirjutamine ega kopeerimine, vaid teise autori tekstist oluliste mõtete väljatoomine ja kokkuvõttev oma sõnadega esitamine. Refereering ei ole originaalteksti mõnede sõnade ümberasetamine, asendamine või ärajätmine. 3. Uuringus osalemine on vabatahtlik, seepärast tuleb uuritavatelt küsida selleks luba või neid sellest teavitada. 4. Tulemuste avaldamine ei tohi põhjustada osalejatele kahju ega ebamugavustunnet. 5. Kui uuritavad on uuringutulemuste teadasaamisest huvitatud, siis tuleb neid sellest teavitada. 6

7 III. TÖÖ KOOSTAMINE 1. Töö koostamise käigus tuleb õpilasel läbida järgmised etapid: a) kursuse Uurimistöö alused läbimine, b) juhendaja ja esialgse teema valimine, c) teema ja juhendaja kinnitamine, d) töö kirjutamine (kalenderplaani koostamine, kirjandusega tutvumine, tööks vajalike andmete kogumine ja läbitöötamine, teksti kirjutamine, mustandi esitamine, paranduste sisseviimine ja töö lõplik vormistamine), e) töö lõpliku versiooni kooskõlastamine juhendaja(te)ga vähemalt 2 tööpäeva enne esitamistähtaega, f) töö esitamine retsensendile (retsensent saab kooli vahendusel töö tutvumiseks vähemalt 2 nädalat enne kaitsmist), g) retsensiooniga tutvumine (õpilane saab retsensiooniga tutvuda vähemalt 2 päeva enne kaitsmist), h) kaitsmine. 2. Õpilane esitab avalduse töö teema ja juhendaja(te) valiku kohta, millel on õpilase ja juhendaja(te) allkirjad. 3. Õpilase uurimis- või praktilise töö teema valiku, kaitsmise kuupäevad ning tööde juhendajad kinnitab direktor oma käskkirjaga. 7

8 IV. TÖÖ JUHENDAMINE 1. Töö teema valitakse õpilase ja juhendaja koostöös. Juhendaja kinnitab oma nõusolekut juhendamise osas allkirjaga. Lähtudes õpilase soovist ja kooli ning juhendaja võimalustest, kinnitatakse tööde juhendajad. 2. Kui teema on kinnitatud, tuleb juhendaja või teema vahetamiseks kas õpilasel või juhendajal teha põhjendatud vastavasisuline kirjalik avaldus. 3. Töö juhendaja valik ei pea piirduma oma kooli töötajatega, kuid juhendaja peab olema vastava alaga kursis. Kui õpilane valib juhendaja väljastpoolt kooli (edaspidi kaasjuhendaja), määratakse talle juhendaja ka oma koolist. Kahe juhendaja puhul lepivad õpilane ja juhendajad omavahel kokku, kes on põhi- ja kes kaasjuhendaja. 4. Töö protsess (nii plaan kui ka selle täitmine) fikseeritakse vastavas ajakavas. 5. Juhendaja ülesanded: a) aitab formuleerida töö struktuuri ja eesmärgi; b) aitab koostada töö kalenderplaani; c) annab suuna teemakohase kirjanduse ja algallikate otsimiseks; d) konsulteerib õpilast töö käigus; e) korraldab vajaduse korral suhtlemist õpilase ja kaasjuhendaja vahel; f) kontrollib töö valmimist osade kaupa; g) suunab töö vormistamist. h) kirjutab töö esitamise ajaks hinnangu, mis peab sisaldama vastavalt uurimistöö hindamisjuhendile koefitsiente; i) teeb kaitsmiskomisjoni esimehele kirjaliku ettepaneku koolile kasuliku töö lisapunktide osas; 6. Töö kirjutaja ülesanded: a) koostöös juhendajaga koostab kalenderplaani; b) otsib teemakohase kirjanduse ja allikad; 8

9 c) koostöös juhendajaga töötab välja uurimistöö metoodika; d) analüüsib uurimismaterjali sisuliselt; e) annab töö käigus perioodiliselt juhendajale aru; f) vastutab töös esitatud andmete õigsuse eest; g) vormistab töö nõuetekohaselt; h) kaitseb tööd komisjoni ees. 9

10 V. TÖÖ ÜLESEHITUS JA VORMISTAMINE 1. Üldjuhul kirjutatakse töö eesti keeles. Võõrkeeles võib kirjutada töö, kui see esitatakse üleriigilisele või rahvusvahelisele aineolümpiaadile, õpilasuurimistööde konkursile jne. 2. Mitmekesi tehtava töö teostamiseks täidetakse avaldus koos autorite ja juhendaja(te) allkirjadega. 3. Teoreetilise uurimistöö maht on lk, v.a lisad (mitmekesi tehtava töö maht lk) 4. Praktilise töö kirjaliku osa maht on lehekülge (mitmekesi tehtava töö maht lk) 5. Töö peab olema vormistatud arvutil, arvestades NRG uurimistööde vormistamise juhendit. Kui õpilase esitatud töö on osalenud väljaspool kooli toimuval konkursil, millel on NRG nõuetest erinevad vormistusreeglid, siis ei pea seda kokkuleppel kooli juhtkonnaga ümber vormistama. 6. Uurimistöö ülesehitus: 1) tiitelleht; 2) sisukord; 3) sissejuhatus sisaldab: teema valiku põhjendamist: teema aktuaalsus, tähtsus ja uudsus; töö eesmärki ja ülesandeid; hüpoteese või uurimisküsimusi; kasutatavate andmete ja metoodika lühitutvustust; töö struktuuri kirjeldust; ülevaadet peamistest allikmaterjalidest; mitme autori korral iga õpilase osa töö koostamisel; 4) töö põhiosa (peatükid ja alapeatükid) sisaldab: probleemi püstitust; 10

11 tulemuste analüüsi, võrdlusi ja järeldusi; autori seisukohti uurimistulemuste kohta; tööprotsessi käigus üleskerkinud probleeme ja lahendusi; 5) kokkuvõte sisaldab: sissejuhatuses püstitatud eesmärkide fikseerimist; hüpoteeside kinnitamist või ümberlükkamist; saadud tulemuste põhjal tehtud järeldusi; ettepanekuid seoses edasiste uuringutega; 6) võõrkeelne resümee on uurimuse kokkuvõtlik esitus, kus tuuakse välja töö olulised seisukohad, tulemused ja järeldused; see on sissejuhatuse ja kokkuvõtte süntees, mis: kirjutatakse läbivalt võõrkeeles, k.a pealkiri (ingl k Summary / Resume, vene k Резюме, saksa k Zusammenfassung); esitab uurimistöö üldpealkirja tõlke esimeses lauses; peab olema arusaadav iseseisva kirjutisena, ilma põhiteksti lugemata; on eestikeelne, kui uurimus ise on kirjutatud võõrkeeles; 7) kasutatud materjalide loetelu, kusjuures loetelus on ainult töös viidatud allikad ja igale loetelus olevale allikale peab leiduma töös viide; 8) lisad fotod, suured tabelid andmetega, küsitluslehe näidis jne; kui lisasid on rohkem kui üks, siis need pealkirjastatakse ja nummerdatakse (nt Lisa 1. Küsitluslehe näidis). 7. Praktilise töö ülesehitus: 1) tiitelleht; 2) sisukord; 3) sissejuhatus sisaldab teema valiku põhjendamist: teema aktuaalsus, tähtsus ja uudsus; töö eesmärki ja ülesandeid; kasutatavate andmete ja/või metoodika lühitutvustust; töö struktuuri kirjeldust; ülevaadet peamistest allikmaterjalidest; mitme autori korral iga õpilase osa töö koostamisel; 4) töö põhiosa (peatükid ja alapeatükid) sisaldab: teoreetilise tausta avamist; ülevaadet läbitud tööetappidest ning nendele kulunud ajast; 11

12 protsessi kirjeldust ja töö etappe nende läbimise tõendusmaterjaliga (nt joonised, fotod, audio-, videomaterjalid või blogi); tulemuste analüüsi, võrdlusi ja järeldusi; tööprotsessi käigus üleskerkinud probleeme ja lahendusi; autori seisukohti praktilise tegevuse kohta; 5) kokkuvõte sisaldab: hinnangut sissejuhatuses püstitatud eesmärkide saavutamise või mittesaavutamise kohta; vastuseid uurimisküsimustele; saadud tulemuste põhjal tehtud järeldusi; ettepanekuid seoses edasiste uuringutega; 6) võõrkeelne resümee on uurimuse kokkuvõtlik esitus, kus tuuakse välja töö olulised seisukohad, tulemused ja järeldused; see on sissejuhatuse ja kokkuvõtte süntees, mis: kirjutatakse läbivalt võõrkeeles, k.a pealkiri (ingl k Summary / Resume, vene k Резюме, saksa k Zusammenfassung); esitab uurimistöö üldpealkirja tõlke esimeses lauses; peab olema arusaadav iseseisva kirjutisena, ilma põhiteksti lugemata; on eestikeelne, kui uurimus ise on kirjutatud võõrkeeles; 7) kasutatud materjalide loetelu, kusjuures loetelus on ainult töös viidatud allikad ja igale loetelus olevale allikale peab leiduma töös viide; 8) lisad fotod, suured tabelid andmetega, küsitluslehe näidis jne; kui lisasid on rohkem kui üks, siis need pealkirjastatakse ja nummerdatakse (nt Lisa 1. Küsitluslehe näidis). 8. Uurimistöö või praktilise töö kirjalik osa esitatakse elektrooniliselt.pdf formaadis. Tööd laaditakse üles õpikeskkonda Moodle direktori poolt määratud tähtajaks. 9. Veebikeskkonnas asuva töö korral tuleb esitada tõendid, mis kinnitavad töö teostamist koostaja poolt. 10. Projektidele, mida finantseerivad lisaks õpilasele ka muud asjaosalised (näiteks kaasõpilased, kool või kohalik omavalitsus), tuleb lisada eelarve ning aruanne raha kasutamise kohta. 12

13 VI. TÖÖ RETSENSEERIMINE 1. Uurimis- ja praktiliste tööde retsenseerimist koordineerib uurimistööde valdkonna koordinaator. Retsensendid kinnitab direktor käskkirjaga. 2. Kui praktilise töö raames korraldatakse üritus, siis peab retsensent olema määratud vähemalt kaks nädalat enne ürituse toimumist ning retsensent on kohustatud üritusel osalema. Töö autor teavitab retsensenti ürituse toimumisest. 3. Retsensioonis hinnatakse: a) töö vastavust püstitatud eesmärgile, b) sissejuhatuse ja kokkuvõtte sobivust, c) valitud meetodite otstarbekust, d) ülesehituse loogilisust, e) probleemi avamise põhjalikkust, f) iseseisvate järelduste loogilisust ja originaalsust, g) töö tulemuste kasutamise ja edasiarendamise võimalust, h) vormistuslikku ja keelelist korrektsust, i) õiget viidete süsteemi, j) kasutatud kirjanduse ja muude allikmaterjalide loetelu täielikkust, viidetele vastavust ja nõuetekohast esitamist. 4. Retsensioon esitatakse vastava vormi alusel elektrooniliselt vähemalt 1 nädal enne töö kaitsmist. 13

14 VII. TÖÖ KAITSMINE 1. Õpilase tehtud tööd hinnatakse kahes järgus: eelkaitsmisel ning lõppkaitsmisel. Kaitsmised toimuvad direktori poolt kinnitatud kuupäevadel komisjoni ees. 2. Eelkaitsmisel annab õpilane võimalikult põhjaliku ülevaate, mis on tema praktilise töö eesmärgid ja ülesanded või uurimistöö eesmärgid ja hüpoteesid/uurimisküsimused, millised protsessietapid on ta läbinud, millised on veel läbimata, ning esitab töö kirjaliku osa eeldatava struktuuri. 3. Ametlikult saab õpilane eelkaitsmisel maksimaalselt 5 punkti. 4. Uurimis- ja praktiliste tööde hindamiseks kinnitab direktor komisjonid. 5. Lõppkaitsmisele lubatakse tähtajaks esitatud ja juhendaja nõusoleku saanud (kinnitatakse kommentaariga Moodles) tööd. 6. Kaitsmiseks määratud ruumis on komisjoni esimehe poolt tagatud videoprojektori ja arvuti (sh interneti ja kõlarite) olemasolu. Tarkvara osas on olemas koolis igapäevaselt kasutuses olevad programmid. Töö kaitsja peab vähemalt kaks päev enne kaitsmist kooskõlastama komisjoni esimehega kaitsmise jaoks vajalikud erivajadused. 7. Kui komisjoni liikmel või retsensendil tekib tööga tutvumisel kahtlusi töö positiivse hinde saamise osas, siis suhtleb ta esmalt õpilase juhendajaga. Töö korrektsuse eest vastutab õpilane. Komisjonil ega retsensendil pole üldjuhul õigust kaitsmisele esitatud tööd tagasi saata. Oluliste puuduste korral võivad komisjon ja retsensent teha ettepaneku töö tagasi võtmiseks. Sellises olukorras määratakse autorile töö täiendamiseks ja esitatud märkuste kõrvaldamiseks järelkaitsmise kuupäev ning töö teist varianti hinnatakse üldjuhul hindamiskorras sätestatud ümbervastamise skaala järgi (NRG hindamiskorra 3). 14

15 8. Kui juhendaja puudub kaitsmiselt, siis annab tema eest kaitsmispunktid komisjoni esimees. Juhendaja peab sel juhul saatma oma kirjaliku hinnangu (sh protsessipunktid) komisjoni esimehele, kes loeb selle kaitsmisel ette. 9. Praktilise töö korral esitatakse koos kirjaliku osaga valminud töö. Ürituste, näituste jne korral esitatakse tõendusmaterjal video või fotodena. 10. Lõppkaitsmise etapid: a) kaitsekõne kõne on soovitatav esitada peast, toetudes seejuures kirjalikele pidepunktidele, ning seda tuleb näitlikustada esitluse, näitmaterjalide jms. Kõne pikkus on ligikaudu 10 minutit. Kui tööl on mitu autorit, räägivad kõik koostajad ning toovad välja oma osa töö koostamisel; b) retsensiooni tutvustamine; c) autori vastused retsensendi küsimustele; d) komisjoni küsimused ja neile vastamine; e) juhendaja hinnang. 11. Pärast antud päeva viimase töö kaitsmist asub komisjon töid hindama ning komisjoni esimees teatab orienteeruva aja, millal töö koostaja saab teada hinde ning lühikese tagasiside töö kohta. Õpilane teavitab komisjoni esimeest, kui ta soovib hinde teatamist ja tagasiside andmist saada konfidentsiaalselt. 15

16 VIII. TÖÖ HINDAMINE 1. Töö hindamine toimub vastavalt kooli direktori poolt kinnitatud uurimistöö/praktilise töö hindamisjuhendile. 2. Kui tööd ei lubata teatud põhjusel lõppkaitsmisele (töö ei vasta uurimis- ja praktilise töö koostamise juhendile, töö ei vasta teemale, on lõpetamata, rikub autoriõiguste reegleid vmt), siis määratakse töö koostajale uurimuse täiendamiseks ja esitatud märkuste kõrvaldamiseks järelkaitsmise kuupäev ning töö teist varianti hinnatakse hindamiskorras sätestatud ümbervastamise skaala järgi (NRG hindamiskorra 3). Autoriõiguste rikkumise ilmnemisel peab õpilane kirjutama kooli juhtkonnale vastava seletuskirja. 3. Kui õpilane ei esita tööd ettenähtud tähtajaks, saab juhendaja hinnata protsessi maksimaalselt heaga. 4. Kui tööl on kaks retsensenti, siis lisatakse nende punktid hindamistabelisse aritmeetilise keskmisena. 5. Kui komisjoni keskmine erineb juhendaja või retsensendi pandud punktidest 0,35 punkti võrra, siis hindab tööd ka kolmas, sõltumatu hindaja. Sellisel juhul teatatakse õpilasele tema hinne hiljem, sealjuures vähemalt 10 tööpäeva vältel. 6. Töö kaitsmine ja hinne vormistatakse protokollis, kajastatakse e-päevikus ja lõputunnistusel. 7. Töö pealkirja ja hinde kannab e-päevikusse töö koolipoolne juhendaja. 8. Komisjoni esimees teeb pärast kaitsmist kooli juhtkonnale ettepaneku, millised tööd väärivad esiletõstmist. Õppenõukogu otsustab, keda premeeritakse kiituskirjaga. 16

17 IX. HINDE APELLEERIMINE 1. Kui eksaminand ei ole uurimistöö/praktilise töö hindega nõus, on tal kolme tööpäeva jooksul tulemuse teatavakstegemisest alates võimalus pöörduda kaitsmiskomisjoni esimehe poole selgituse saamiseks. Kui selgitus teda ei rahulda, on tal võimalik esitada kirjalik apellatsioon kooli direktorile, mille arutamiseks määrab kooli direktor apellatsioonikomisjoni. 2. Apellatsioonikomisjon teeb vaidlustatud uurimistöö/praktilise töö hinde kohta viie päeva vältel ühe järgmistest otsustest: a) jätta hinne muutmata; b) tõsta hinnet; c) langetada hinnet. 3. Uurimistöö/praktilise töö hinde kohta võib esitada kaebuse Haridus- ja Teadusministeeriumile seadustikus sätestatud alustel ja korras tingimusel, et eelnevalt on esitatud apellatsioon kooli apellatsioonikomisjonile, kuid apellatsioonikomisjoni otsus teda ei rahuldanud. 17

18 X. TÖÖDE SÄILITAMINE JA KASUTAMINE 1. Tööd, millele on lisatud retsensioon, säilitatakse vähemalt kolm aastat pärast õpilase kooli lõpetamist kooli elektroonilises arhiivis. 2. Kaitstud uurimistööde autoriõigus jääb koolile. 3. Tööde hävitamine toimub vastavalt dokumentide hävitamise korrale. 4. Komisjoni ettepanekul ja juhtkonna otsusel on väga kõrgel tasemel koostatud tööl ja koolile vajalikul tööl pikem säilitamise tähtaeg. 18

19 XI. ÜLDIST 1. Valmis uurimis- või praktiline töö tuleb esitada direktori poolt määratud tähtajaks 11. klassis. Soovi korral võib töö esitada ka 10. klassis. Mõjuval põhjusel töö hilisemaks esitamiseks võib õpilane esitada vastava taotluse kooli uurimistöö valdkonna koordinaatorile. Taotlusel peab olema juhendaja seisukoht. 2. Praktiline töö tuleb esitada kaitsmisele hiljemalt poole aasta jooksul pärast praktilise tegevuse (nt ürituse toimumise) lõppu. 3. Töö koostamisega seotud kulud (kaasa arvatud kooli arhiivi jääva eksemplari kulud) jäävad õpilase kanda, kui eelnevalt ei ole teisiti kokku lepitud. 4. Töö koolipoolsele juhendajale ja retsensendile makstakse töötasu vastavalt Nõo Reaalgümnaasiumi palgatingimustele. 5. Kaasjuhendaja tasustamise osas lepitakse kokku eraldi. 19

20 XII. UURIMIS- JA PRAKTILISTE TÖÖDE VORMISTAMINE 1. Uurimis- ja praktilise töö ülesehitus 1) tiitelleht 2) sisukord 3) kasutatud lühendite ja terminite loetelu ning selgitused (vajadusel) 4) sissejuhatus 5) töö põhiosa 6) kokkuvõte 7) võõrkeelne (inglise-, vene- või saksakeelne) resümee 8) kasutatud materjalide loetelu 9) lisad 2. Üldised nõuded arvutil vormistamisel 1) Uurimistöö vormistatakse formaadis A4. 2) Tekst trükitakse lehe ühele küljele reavahega 1,5. 3) Trükikiri: Times New Roman, tähesuurus 12 punkti. 4) Lehe servadest jäetakse 2,5 cm ülalt ja alt; 2 cm paremalt; lehe vasakust servast 3 cm. 5) Tekst kujundatakse rööpjoondusega. 6) Tekstilõik algab taandreaga ja lõikude vahele ei jäeta tühje ridu. 7) Iga kahe sõna vahel on ainult üks tühik. 8) Kirjavahemärkide ees tühikut ei ole, järel on. 9) Sulgude ja jutumärkide korral seespool tühikuid ei ole, väljaspool on. 10) Sidekriipsu ümber tühikuid ei ole, mõttekriipsu ümber on (v.a kui mõttekriips asendab sõna kuni ). 11) Kõik leheküljed alates tiitellehest kuni lisadeni on nummerdatud. 12) Numeratsioon paigutatakse lehekülje alla keskele. 13) Tiitellehele leheküljenumbrit ei kirjutata. 14) Lisad nummerdatakse eraldi (kui neid on rohkem kui üks) araabia numbritega (Lisa 1, Lisa 2 jne) ja pealkirjastatakse. 20

21 15) Viitamisel kasutatakse APA süsteemi 5. või 6. versiooni või joonealust viitamist. 3. Tiitellehe vormistamine 1) Tiitellehe kirjasuurus on 14. 2) Tiitelleht algab ülaservalt kooli nimetusega. 3) Tiitellehe esimese kolmandiku lõppu trükitakse töö autori nimi ja klass. 4) Kaks rida kõrgemale kui pool tiitellehest trükitakse töö täielik pealkiri paksus kirjas, läbivate suurte tähtedega ja kirjasuurusega 16. 5) Kohe pealkirja alla märgitakse suure algustähega töö liik (nt Uurimistöö, Praktiline töö). 6) Tiitellehe teise kolmandiku lõppu, paremasse serva trükitakse juhendaja nimi (nt Juhendaja Toomas Tamm / Juhendajad Kristi Kallas, Mihkel Ots). 7) Lehe alumisse serva trükitakse töö valmimise koht ja aasta. 8) Tiitellehe näidis on toodud lisas Sisukorra vormistamine 1) Sisukorras näidatakse kõik töö alajaotused ranges vastavuses töös kasutatud pealkirjade, alajaotuste järjenumbrite ning leheküljenumbritega. 2) Sisukorras on ainult alajaotuste alguse leheküljenumbrid. 3) Sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud kirjanduse loetelu, resümee ja lisad ei kuulu peatükkidena nummerdamisele ja näidatakse sisukorras ilma järjenumbriteta. 5. Töö põhiosa vormistamine 5.1 Töö struktureerimine 1) Kõikide peatükkide, sissejuhatuse, kokkuvõtte, allikate loetelu, lisade pealkirjad ning ka alajaotused eraldatakse ülejäänud tekstist. 2) Töö sisupeatükid nummerdatakse, kusjuures esimese astme peatüki numbri järel on punkt, kuid alapeatükkide numbri järel ei ole viimast punkti (nt 1., 2.3, 3.1.2). 3) Peatükkide ja teiste alljaotuste pealkirjade järele punkti ei panda. 4) Sõnu pealkirjades ei poolitata ega lühendata. 21

22 5) Pealkiri paigutatakse lehe vasakusse serva. 6) Kõiki peatükke ja töö iseseisvaid struktuuriüksusi (sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte, allikate loetelu jne) alustatakse töös uuelt lehelt. 7) Kui pealkirjaga samale leheküljele mahub alla kolme rea järgnevat teksti, tuleks alustada uuelt lehelt. 8) Esimese astme pealkirjade vormistus: Times New Roman, tähesuurus 14 punkti, paks püstkiri (nt Sissejuhatus) või läbivate trükitähtedega (nt SISSEJUHATUS). 9) Teise astme pealkirjade vormistus: Times New Roman, tähesuurus 12 punkti, paks püstkiri (nt 2.3 Alapeatükk). 10) Kolmanda astme peakirjade vormistu: Times New Roman, tähesuurus 12 punkti, paks kaldkiri (nt Pealkiri). 11) Esimese astme peatüki pealkirja ja sellele eelneva ja järgneva teksti vahele jäetakse kaks tühja rida. 12) Alapeatükkide pealkirjadele eelneva ning järgneva teksti vahele jäetakse üks tühi rida. 5.2 Tsiteerimine, refereerimine ja viitamine 1) Kogu töö ulatuses kasutatakse ühtset viitamissüsteemi. Viitamisel kasutada alates APA viitamissüsteemi 5. või 6. versiooni või joonealust viitamist. 2) Viidata tuleb allikatele, mida autor tegelikult on kasutanud. 3) Viide peab olema täpne ja selge. 4) Kõik teistele autoritele kuuluvad seisukohad ja andmed tuleb töös esitada kas täpselt viidatud tsitaatidena või refereeringutena. 5) Kõik töö sisulises osas kasutatud teiste autorite originaalsed seisukohad, probleemipüstitused, tsitaadid, arvandmed jm peavad olema viidatud. 6) Viite lisamiseks APA süsteemiga tuleb tegutseda järgnevalt: Viited --> Lisa tsitaat --> Lisa uus allikas. 7) Viidates raamatutekstile, tuleb uue allika loomisel valida esmalt allikatüübiks raamat ning seejärel täita järgnevad väljad: Autor, Pealkiri, Aasta, Linn, Avaldaja (vt Joonis 1). Raamatutekstile viidates tuleb lisada ka vastavad leheküljenumbrid, kasutades valikut Redigeeri tsitaati. 22

23 Joonis 1. Viitamine raamatule 8) Viidates veebisaidile, tuleb uue allika loomisel valida esmalt allikatüübiks veebisait ning seejärel täita järgnevad väljad: Autor (kui on teada), Veebilehe nimi, Veebisaidi nimi, Aasta (kui on teada), Kuu (kui on teada), Päev (kui on teada), Kasutamise aasta, Kasutamise kuu, Kasutamise päev, URL (vt Joonis 2). Joonis 2. Viitamine veebisaidile 23

24 9) Tsitaat peab vastama originaalile sõnastuse, ortograafia, kirjavahemärkide ja eristuskirjade (sõrendused jm) osas. 10) Tsiteerimisel võõrkeeltest tuleb tsitaat eesti keelde tõlkida võimalikult täpselt, vajaduse korral esitatakse originaalsõnastus joonealuse märkena. 11) Tsitaat esitatakse jutumärkides. Tsitaadis tähistatakse sõnade või lausete väljajättu sõnade puhul ümarsulgudes punktide kasutamisega ( ) ja lausete väljajättu nurksulgudes kolme sidekriipsu abil [---]. 12) Viide märgitakse kohe pärast tsitaati lõpetavaid jutumärke, sõltumata sellest, kas see asub lause lõpus või keskel. Näide: Ebaturvalises ja raskesti ennustatava tulevikuga ühiskonnas võivad küll tekkida ühekordsed protestiaktsioonid ( ), aga mitte kodanikeühiskonda, mis oleks võimeline kaitsma turvalisust kui ühishüve (Lagerspetz, 2005: 95). 13) Refereering annab teise autori mõtet edasi vabas vormis, oma sõnadega. 14) Refereeringu puhul jutumärke ei kasutata, küll on aga vajalik viitamine allikale või autorile. Näide: Edu saavutamisele suunatud eesmärkidega õppija soovib näidata oma häid võimeid ja oskusi ning tõestada enda võimekust võrreldes teistega (Covington, 2000). Õppimise protsessi asemel keskenduvad edu saavutamisele suunatud inimesed pigem õppimise tulemusele (Eppler ja Harju, 1997). 15) Loetelude või pikemate refereeringute puhul tuleb kohe algul esitada viide allikale, et oleks selge see pole autori omalooming. Näide: Eppleri ja Harju (1997) arvates keskenduvad edu saavutamisele suunatud inimesed peamiselt õppimise tulemusele, 16) Kui refereering koosneb ühest lausest, siis paikneb viide enne lauset lõpetavat punkti, kui aga tervest lõigust, siis pärast punkti. Näide: Majandusteadust on defineeritud kui teadust, mis uurib inimese käitumist sõltuvana tema eesmärgi ja võimaluste mittevastavusest (Vensel, 1979). 17) Pikema, alates 5-realise tsiteeringu puhul eraldatakse see ülejäänud tekstist ning vormistatakse kirjasuurusega ) Joonealune viitamine: esimesel viitamisel autori perekonnanimi, eesnimetäht, publikatsiooni tiitel, ilmumise koht, kirjastus, aasta ja leheküljenumber. 24

25 Näide: Maiade järgi loodi universum 11. augustil 3114 ekr, mille järel oli võimalik hakata aega arvestama. 1 19) Samale teosele järjestikusel viitamisel Samas ja lehekülje number või Ibid ja lehekülje number. Näide: Nad suutsid Veenuse 584-päevase tsükli kõigest kahe tunniga eksides välja arvutada. 2 20) Ajakirja- või ajaleheartiklile viidates autori (autorite) nimi, artikli tiitel, ajakirja nimi, number, (ajalehel kuupäev), ilmumise aasta, (ajakirjal leheküljenumber). Näide: Ištari värav Babülonis oli 23 meetrit kõrge ja 48 meetrit lai Tabelid 1) Tabelites olevaid andmeid tuleb kommenteerida ja siduda töö tekstiga. Näide: (vt Tabel 1) 2) Kõik töös esinevad tabelid nummerdatakse araabia numbritega kas kogu töö ulatuses (lihtnumeratsioon) või üksikute peatükkide ulatuses (liitnumeratsioon). Näiteks Tabel 1 või Tabel 3.4, kusjuures viimane tähendab kolmanda peatüki neljandat tabelit. Sama moodust on soovitatav kasutada ka jooniste ja valemite tähistamisel. 3) Tabel joondatakse lehe vasakusse serva. 4) Tabeli numbrile järgneb tabeli pealkiri. Need paiknevad tabeli peal vasakule joondatult. Pealdis vormistatakse kirjasuurusega 12. 5) Tabeli pealkirja ja tabeli vahele jääb üks tühi rida. 6) Teksti paigutatavad tabelid peavad kandma nende sisu ammendavalt lahti mõtestavat ja võimalikult lakoonilist pealkirja. 7) Tabeli pealdis lisatakse automaatse süsteemiga: Tabel aktiivseks --> Viited --> Lisa pealdis. 8) Tabeli sisu tuleb esitada trükikirjas Times New Roman, kirjasuurusega 11 punkti. 9) Tabelis olev tekst joondatakse vasakule, numbrid keskele, kusjuures arvud joondatakse viimase kohanumbri järgi (numbrid joondada veerus esmalt paremasse serva, seejärel liigutada paremtaanet veeru suhtes keskele). 1 Foster, L. V. Muistsete maiade maailm (Tänapäev, 2006), lk 356. või Foster, L. V. Muistsete maiade maailm. Tänapäev, 2006, lk Samas, lk 362. või Ibid, lk Salomon, I., Granzow Busch N.- P Hiigelmüür pidi linna kaitsma igavesti. / Imeline ajalugu 11/2012,

26 10) Kõigil tabeli veergudel peab olema nimetus, ka esiveerul. 11) Tabelid paigutatakse teksti vahetult pärast nende kohta käivat viidet ja soovitatavalt nii, et need mahuksid ühele leheküljele. 12) Kui tabel jätkub järgmisel leheküljel, siis tuleks korrata tabeli päist. 13) Kui tabeli pikkus ei ületa ühte lehekülge, kuid kogu tabel antud leheküljele enam ei mahu, on soovitatav tabelit alustada järgmisel leheküljel. 14) Kui aga tabel on pikem kui üks lehekülg, peab esimesele leheküljele mahtuma peale tabeli numbri, pealkirja ja tabeli päise ka vähemalt kaks rida tabelist. 15) Töö teksti paigutatavad tabelid olgu võimalikult lihtsad ja lühikesed. Mahukamad tabelid esitatakse lisas. Näide: Järgnevast tabelist 1 on näha, et suurim tulemus saavutati 4. Tabel 1. Pealkiri Suure Suure algustähega Suure algustähega väikese väikese väikese algustähega algustähega algustähega algustähega (mõõtühik) A Joonised 1) Selle nimetuse alla kuuluvad kõik töös sisalduvad illustratsioonid, olgu need siis diagrammid, graafikud, geograafilised kaardid, joonistused, skeemid või fotod. 2) Igal joonisel peab olema number (vt tabelite nummerdamine) ja allkiri, mis sellel kujutatut lakooniliselt sõnastab. 3) Joonise allkiri reastatakse vasakult. 4) Järjekorranumber kirjutatakse allkirja ette ja eraldatakse sellest punktiga (nt Joonis 1. Hinnete jaotus). 5) Joonise allkirja ja joonise vahele jääb üks tühi rida. 6) Joonisele kantavad tähised, arvud ja sõnaline tekst tuleb trükkida suurusega 11 punkti, trükikirjaga Times New Roman, v.a joonise tiitel, mis vormistatakse kirjasuurusega

27 7) Igale joonisele tuleb töö tekstis viidata (vt Joonis 1). 8) Väikeste mõõtmetega joonis paikneb teksti vahel sobivas kohas, suurem eraldi lehel. 9) Kui joonis pole autori enda poolt koostatud, siis tuleb joonealuse märke abil viidata allikale. 10) Joonisel kasutatud tähised tuleb selgitada kas joonise väljal või tekstis joonise juures. Näide 1: Vaadeldava töö eest saavutas hindeks viie 6 õpilast (vt Joonis 1). Näide 2: Joonisel 1 on näha, et vaadeldava töö eest saavutas hindeks viie 6 õpilast Hinnete jaotus mitterahuldav rahuldav hea väga hea Hinnete kogus Joonis 1. Hinnete jaotus 12) Fotod nummerdatakse eraldi (vt Foto 1). Foto 1. Karastusjookides on palju suhkrut

28 5.5 Valemid 1) Valemid eraldatakse muust tekstist. 2) Valemite vormistamiseks tuleb kasutada valemiredaktorit, järgides kogu töö ulatuses valemite ühtset kirjutusviisi. 3) Vältida tuleb definitsioonide esitamist valemi kujul. 4) Üksikud sümbolid ja lihtsad matemaatilised avaldised esitatakse reeglina teksti sees omaette reale viimata. 5) Võrdust ja võrratust väljendavad avaldised esitatakse tavaliselt omaette real. 6) Kui töös on mitu valemit, tuleb need nummerdada. Valemi number paigutatakse valemiga samale reale sulgudesse (soovitatavalt paremale). Näide: a 2 + b 2 = c 2 (1) 7) Valemites ei tooda mõõtühikuid, need esitatakse valemites kasutatud sümbolite seletustes. Valemi sümbolite seletus algab sõnaga kus (ilma järgneva koolonita) ning seletused kirjutatakse ülevaatlikkuse mõttes üksteise alla. Näide: Rakendades valemit S = 1 ab sin γ (2) 2 kus a ja b on kolmnurga küljed (m), γ on nurk külgede a ja b vahel (kraad). 5.6 Kasutatud materjalide loetelu vormistamine 1) Kasutatud materjalid esitatakse pealkirja Kasutatud materjalid all loeteluna, mis peab hõlmama kõiki antud töö kirjutamisel kasutatud allikaid. 2) Loetelus toodud nimetused peavad olema kõik tekstis viidatud. 3) Joonealuse viitena märgitud allikad tuleb lisada loetellu käsitsi, jättes põhiloetelu ja lisatavate allikate nimekirja vahele ühe tühja rea. 4) Pealkirjades lühendeid ja jutumärke ei kasutata. 5) Loetelus toodud allikaid ei nummerdata. 6) Allikad reastatakse autorite perekonnanimede järgi tähestikulises järjekorras. 7) Sama autori tööd esitatakse nende ilmumisaastate järjekorras. 28

29 8) Kui autorit ei ole võimalik välja tuua (nt entsüklopeedia), lähtutakse teose pealkirjast. 9) Kasutatud materjalide loetelu vormistatakse automaatse süsteemiga: Viited --> Bibliograafia 10) Loetelu vormistatakse vasakjoondusega. Näited: Ühe autori raamat: autori nimi, initsiaal(id). Aasta. Raamatu pealkiri kaldkirjas. Linn: kirjastuse nimi. Näide: Lõugas, V. (1989). Arheoloogia Eestimaa teedel. Tallinn: Valgus. Kahe autori artikkel ajakirjast: autori nimi, initsiaal(id), autori nimi, initsiaal(id). Aasta. Artikli pealkiri. Ajakirja nimi kaldkirjas, ajakirja number, lehekülgede numbrid, millel artikkel asub. Näide: Vainik, E., Orav, H. (2005). Tee tööd ja näeva vaeva. Keel ja Kirjandus 4, Artikkel internetist: autori nimi, initsiaal(id). Artikli pealkiri kaldkirjas. Materjali kasutamise kuupäev. URL-aadress. Näide: Nowakowsky, J. (1996). Constructivist Model for Learning. Kasutamise kuupäev: 24. veebruar a., allikas http// Aruanded, dokumendid jms: dokumendi nimetus. Aasta. Koht: ettevõtte nimetus. Näide: Klassipäevik. (2005). Nõo: Nõo Reaalgümnaasium. Suulise allika viide: intervjueeritava nimi, intervjueerimise aeg, intervjuu pealkiri, intervjueerija nimi): Näide: Jalak, L. ( a.). Meie kooli traditsioonid. (K. Kadak, intervjueerija) 5.7 Lisad 1) Tekstiga väheseotud materjal paigutatakse lisana töö lõppu, kasutatud materjali loetelu järele. 2) Erineva sisuga materjal vormistatakse erinevate lisadena. 29

30 3) Igale lisale antakse pealkiri ja number. Pealkiri paigutatakse lehe paremasse serva, Lisa ja selle number kirjutatakse kaldkirjas, pealkiri püstkirjas, kirjasuurus ja font vastavalt alapealkirjade vormistusnõuetele (nt Lisa 1. Küsitluse näidis) 4) Lisadele ei märgita leheküljenumbreid, need ei kajastu ka sisukorras. 5) Töö tekstis tuleb lisadele viidata. 6) Tuleb vältida töö tekstiga nõrgalt seotud lisade esitamist. 30

31 LISAD Lisa 1. Tiitellehe näidis Nõo Reaalgümnaasium Malle Mets 11.a klass ARVUTI KASUTAMINE KOOLITUNNIS Uurimistöö Juhendaja Mart Pluss Nõo 2018

32 Lisa 2. Sisukorra näidis SISUKORD SISSEJUHATUS MARIE UNDERI ELU JA LOOMING SONETT EESTIS Mis on sonett? Eesti soneti ajalugu Järelärkamisaegne periood Noor-Eesti ja Siuru periood Sonett tänapäeval LUULEKOGU SONETID ANALÜÜS Biograafilised andmed luulekogus Sonetid Sonettide vormianalüüs LUULEKOGU MURELIKU SUUGA ANALÜÜS Biograafilised andmed luulekogus Mureliku suuga Luulekogu Mureliku suuga vormianalüüs ANALÜÜSI TULEMUSED...23 KOKKUVÕTE...24 SUMMARY...25 KASUTATUD MATERJALID...26 LISAD Lisa 1. Foto luulekogust Sonetid Lisa 2. Foto luulekogust Mureliku suuga

Abja Gümnaasium ABJA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Abja-Paluoja 2016

Abja Gümnaasium ABJA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Abja-Paluoja 2016 Abja Gümnaasium ABJA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Abja-Paluoja 2016 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 2. TÖÖ KOOSTAMINE... 4 2.1. Üldised nõuded õpilaste töödele... 4 2.1.1. Õpilase

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

Halliste Põhikool HALLISTE PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Halliste 2018

Halliste Põhikool HALLISTE PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Halliste 2018 Halliste Põhikool HALLISTE PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Halliste 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 1. LOOVTÖÖ KOOSTAMINE 4 1.1 Üldised nõuded õpilaste loovtöödele 5 1.2. Loovtöö hindamine

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI LÕPUEKSAMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA KAITSMISE KORD 1. ÜLDIST 1.1. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määrusega nr 13 (ametlik tekst avaldatud Riigi Teatajas

Rohkem

1

1 LOOVTÖÖ-UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JUHEND Muhu Põhikooli 8.klassi õpilased kirjutavad uurimistöö, mille maht lisadeta on 10 15 lehekülge. Uurimistöö eesmärgid on: 1) uurimistöö metoodika õpetamine, 2) uurimistöö

Rohkem

Microsoft Word - UPT juhend-parandused_25jaan2019

Microsoft Word - UPT juhend-parandused_25jaan2019 Tartu Tamme Gümnaasium Õpilastööde koostamise ja vormistamise juhend gümnaasiumile Tartu 2019 1 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. Juhendatava ja juhendaja rollid õpilastöö koostamisel... 5 2. Uurimistöö...

Rohkem

Tarvastu Gümnaasium LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND Mustla 2018

Tarvastu Gümnaasium LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND Mustla 2018 Tarvastu Gümnaasium LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND Mustla 2018 Sisukord 1. Loovtöö korraldamisest põhikoolis... 3 2. Loovtöö teema valimine... 4 3. Loovtöö juhendamine... 5 4. Töö kava ja üldistatud nõuded...

Rohkem

JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND Jõgeva 2019

JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND Jõgeva 2019 JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND Jõgeva 2019 SISUKORD 1. Üldised nõuded... 4 2. Õpilasuurimuse olemus ja ülesehitus... 7 2.1. Tiitelleht... 7 2.2. Sisukord... 8 2.3. Kasutatud

Rohkem

PKG_kirjalike_tööde_juhend_2018

PKG_kirjalike_tööde_juhend_2018 Pärnu Koidula Gümnaasium Pärnu Koidula Gümnaasiumi kirjalike tööde juhend Koostajad: I. Rohtlaan, T. Leibur, M. Rebane, K. Õun, R. Lume (2018) Pärnu 2018 Sisukord Sissejuhatus... 3 1. Õpilastööde liigid

Rohkem

UURIMISTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND

UURIMISTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND Tallinna Rahumäe Põhikool LÕPUTÖÖ KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOLIS Juhend Koostaja: Triinu Pääsik Tallinn 2014 Sisukord Sissejuhatus... 3 1. Lõputöö liigid... 4 1.1. Loovtöö... 4

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - UurimistOO_vormistamise_juhend

Microsoft Word - UurimistOO_vormistamise_juhend Uurimistöö vormistamise juhend Kinnitatud dir. kk. nr. 27, 18. detsember 2012 Uurimistöö osad: 1) tiitelleht 2) sisukord 3) sissejuhatus 4) põhiosa 5) kokkuvõte 6) kasutatud materjalid 7) lisa(d) (vajadusel).

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž ÜLIÕPILASTÖÖDE JUHEND Pärnu 2018 SISUKORD Sissejuhatus... 4 1. Töö koostamine... 5 1.1. Tööde liigid... 5 1.2. Lõputöö teema valik ja laiendatud kava... 6 1.3. Erialakirjanduse

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Loovtöö korraldamise põhimõtted Viljandi Kesklinna Koolis Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva võ

Loovtöö korraldamise põhimõtted Viljandi Kesklinna Koolis Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva võ Loovtöö korraldamise põhimõtted Viljandi Kesklinna Koolis Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha individuaalselt

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

Microsoft Word - G uurimistoo alused

Microsoft Word - G uurimistoo alused Valikaine - uurimistöö alused Kooliaste: gümnaasium 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Valikainega Uurimistöö alused taotletakse, et õpilane: 1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - JUHEND_13_14

Microsoft Word - JUHEND_13_14 Kinnitatud Gümnaasiumi Nõukogus 26. septembril 2006, lisatud muudatused 31. maist 2011 PÄRNU SÜTEVAKA HUMANITAARGÜMNAASIUM AASTATÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Koostaja Gerli Laur PÄRNU 2011 2 SISUKORD

Rohkem

NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ( ) 31 lõike 2, tuleb gümnaa

NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ( ) 31 lõike 2, tuleb gümnaa NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (09.06.2010) 31 lõike 2, tuleb gümnaasiumi õpilastel kooli lõpetamiseks sooritada koolieksam.

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Binder1.pdf

Binder1.pdf Neeme Katt: Juhendaja peab olema kursis õpilasuurimuste metoodikaga ning omama ettekujutust töö tulemustest. Ainult nii saab anda õpilasele asjatundlikku nõu, tegemata samas midagi tema eest ära. Õpilaste

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend Lea Leppik

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend Lea Leppik TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend Lea Leppik, Veiko Berendsen, Krista Lepik Tartu 2016 SISUKORD

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE VORMISTAMISE JUHEND TALLINN 2008

TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE VORMISTAMISE JUHEND TALLINN 2008 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE VORMISTAMISE JUHEND TALLINN 2008 1. ÕPILASUURIMUSE STRUKTUUR 1.1. Õpilasuurimused on referaat, essee, uurimuslik lõputöö. Õpilasuurimus koosneb: - tiitellehest,

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Veiko Berendsen, Krista Lepik, Lea Leppik Üliõpilaste kirj

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Veiko Berendsen, Krista Lepik, Lea Leppik Üliõpilaste kirj TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Veiko Berendsen, Krista Lepik, Lea Leppik Üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend Tartu 2017 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Ajaveeb-veebileht.pptx

Ajaveeb-veebileht.pptx Inoftehnoloogia ja koostöö Ajaveeb ehk blog Ka veebipäevik, weblog - sisaldab perioodiliselt lisatavaid postitusi, mis on pööratud kronoloogilises järjekorras Ajaveeb võib olla avalik (nähtav kõigile lugejatele)või

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem