KÕO LASTEAED TÄHEKILD ÕPPEKAVA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KÕO LASTEAED TÄHEKILD ÕPPEKAVA"

Väljavõte

1 KÕO LASTEAED TÄHEKILD ÕPPEKAVA

2 SISUKORD 1. LASTEASUTUSE LIIK JA ERIPÄRA 1.1 Üldinfo 1.2 Struktuur 1.3 Lasteaia eripära 2. LASTEAIA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTE EESMÄRGID JA SISU 2.1 Õppe- ja kasvatustegevuse sisu ja lõimivad tegevused 3. LASTEAIA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED 3.1 Õpikäsitus 4. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS 4.1 Lasteaia õppeaasta 4.2 Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine 4.3 Lasteaia päevakava ja selle koostamise põhimõtted 4.4 Lasteaia tegevuskava ja rühmade nädalakavad Õppeaasta õppe- ja kasvatustöö eesmärgid ning põhimõtted Lasteaia tegevuskava Õpetaja poolt kavandatud õppe- ja kasvatustegevused Õpetajate poolt organiseeritud üritused lastele Traditsioonilised ühisüritused, õppekäigud 5. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTE MEETODID 6. LAPSE ARENGU ANALÜÜSIMISE JA HINDAMISE PÕHIMÕTTED NING KORRALDUS 7. LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED ÕPPEKAVA LÄBIMISEL 8. KOOLIVALMIDUSE MÄÄRATLEMISE PÕHIMÕTTED 9. ERIVAJADUSTEGA LAPSE ARENGU TOETAMISE PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS 10. KOOSTÖÖVORMID LASTEAIAS 11. ÕPPEKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD 2

3 1. LASTEASUTUSE LIIK JA ERIPÄRA 1.1 Üldinfo (edaspidi lasteaed) õppekava aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (Vabariigi Valitsuse a määrus nr 87). Lasteaia õppekava on aluseks õpetajatele rühma nädalakavade koostamisel, õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel, laste arengu jälgimisel ning hindamisel ja perede nõustamisel õppe- ja kasvatusküsimustes. Aadress: Kõo küla, Kõo vald 70501, Viljandimaa Omandivorm: Kõo vallavalitsuse munitsipaalasutus Rühmade arv: 3 (sõimerühm, noorem rühm ja liitrühm) Kohti: 48, nimekirjas 41 last Tööaeg: lasteaed on avatud Õppetegevus toimub eesti keeles. 1.2 Struktuur Lasteaias on järgmised rühmad: Sõimerühm Killukesed (kuni 3-aastased lapsed) Noorem rühm Killud (3-5aastased lapsed) Liitrühm Tähed (5-7aastased lapsed) 1.3 Lasteaia eripära Lasteaed asub Kõo vallavalitsuse, perearstikeskuse, postkontori, raamatukogu ja noortekeskusega ühes hoones, mis kuulub Kõo mõisa kompleksi. Seega asume me mõisa kompleksi endise talli ruumides. Süvaõpetuslikud suunad Kõo lasteaias on keskkonnaharidus ja õuesõpe. Lasteaia õppekava rõhutab tervishoiu tähtsust ning keskkonna- ja säästva arengu teema lõimimist õppe- ja kasvatustegevustesse. Laste loovuse arendamist, terviseedendust ning keskkonnaharidust toetavad avar õueala, looduskaunis asukoht ja mänguväljaku 3

4 lähedal asuv Kõo mõisa park. Kõo mõisa parki kasutame õpikeskkonnana. Erilist tähelepanu pöörame õpetamisele läbi looduse. Igal sügisel ja kevadel korraldame õppekäike, piknike loodusesse. Eripäraks võib lugeda ka seda, et õppe- ja kasvatustöösse on kaasatud kogu meie väike personal: kolm õpetajat, kolm õpetaja abi, direktor ja kokk. Tihedat koostööd teeme kõikide sidusgruppidega, sh lastevanemate, kohaliku omavalitsuse ja Kirivere Põhikooliga. Kord nädalas kasutame Kirivere Põhikooli võimlat liikumisõpetuse läbiviimiseks. Välja on kujunenud kindlad üritused ja traditsioonid: laste sünnipäevade ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, emade - ja isadepäeva peod, lõpupeol ja jõulupeol näidendi esitamine, teatri külastused, kevadine ekskursioon ja koolisaatmise pidu. Oleme koos suur ja rõõmus sõbralik pere. 2. LASTEAIA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTE EESMÄRGID JA SISU Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse a. määrusest "Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava" on õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused. Üldeesmärgi täitmiseks on vaja: luua lapsele arengut soodustav keskkond; lapse igakülgne ettevalmistus kooliks, uude keskkonda minekuks; tagada lapsele turvatunne ja eduelamused; toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi, ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta; soodustada lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, oma otsusele ja tunnustatud käitumisnormidele vastavalt 4

5 käituvaks ning vajadusel oma käitumist korrigeerivaks, teiste suhtes avatuks, teisi arvestavaks, tundlikuks, koostöövalmis inimeseks; toetada last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel; pöörata suurt tähelepanu mängule; toetada ja abistada vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel nõustada neid; luua töötajatele tingimused motiveeritud tööks, tagada koolitusvõimalused; anda lapsele kaasa meeldivad mälestused lasteaiast. 2.1 Õppe- ja kasvatustegevuse sisu ja lõimivad tegevused Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja -tegevuste lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus jaotub vastavalt Koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale kuueks valdkonnaks: I Mina ja keskkond II Keel ja kõne III Matemaatika IV Kunst V Liikumine VI Muusika Õppekavas eristatakse nelja üldoskuste rühma: mänguoskused; tunnetus- ja õpioskused; sotsiaalsed oskused; enesekohased oskused. Üldoskuste kujunemist toetatakse kõigi õppe- ja kasvatustegevuste kaudu, erinevate valdkondade sisusid lõimides. 5

6 Alljärgnevalt esitatakse valdkondade üldeesmärgid ning õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimise põhimõtted igas valdkonnas. I MINA JA KESKKOND Valdkonna Mina ja keskkond eesmärgid on, et laps: 1) Mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult; 2) Saab ettekujutuse oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas; 3) Väärtustab nii eesti kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone; 4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ja ohutult; 5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnateadlikku mõtteviisi; 6) märkab nähtusi ja muutusi looduses. 7) oskab erinevates olukordades sobivalt käituda ning muudab oma käitumist vastavalt tagasisidele; 8) järgib kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme; Valdkonna Mina ja keskkond sisu jaguneb järgmiselt: 1) Sotsiaalne keskkond: mina, minu perekond ja sugulased, kodu, lasteaed, kool, ametid, kodumaa, eesti rahva tähtpäevad ja kombed, teised rahvused Eestis, üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid; tervise väärtustamine, tervislik toitumine, ohuallikad ning ohutu käitumine; 2) Tehiskeskkond: ehitised, kodumasinad, jäätmed, ühissõidukid, jalakäija ohutu liiklemine, turvavarustus; 3) Looduskeskkond: kodukoha loodus, loodusvaatlused, muutused looduses, elukeskkond ja selle mõju tervisele, inimese mõju loodusele. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 1) valitakse valdkonna temaatika lapse igapäevaelust ja teda ümbritsevast keskkonnast, mis hõlmab sotsiaalset keskkonda, loodus- ja tehiskeskkonda, sealhulgas tervise- ja liikluskasvatust; 2) suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades ja maitstes, kompides, kuulates helisid; 3) lõimitakse erinevaid tegevusi: võrdlemist, modelleerimist, mõõtmist, arvutamist, vestlemist, ettelugemist, kehalist liikumist, kunstilist ja muusikalist tegevust; 6

7 4) suunatakse last mängudes, ümbritsevas looduses, liikluses, oma terviseseisundis jm märgatu kohta küsimusi esitama (probleemi püstitama), küsimustele vastuseid leidma (oletama ja oletusi kontrollima) ja märgatust ning kogetust järeldusi tegema; 5) suunatakse last materjale ja vahendeid säästlikult kasutama, hoolivalt ja heaperemehelikult käituma. II KEEL JA KÕNE Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 1) tuleb toime igapäevases suhtlemises; 2) kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust; 3) tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud lugemise ja kirjutamise esmased oskused. Valdkonna Keel ja kõne sisu: 1) keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika; 2) suhtlemine, jutustamine ja kuulamine; 3) lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 1) lähtutakse põhimõttest, et kõnearendus on lapse kõne ja suhtlemise sihipärane arendamine, kus last õpetatakse eelkõige keelevahendeid (uusi sõnu, sõnavorme ja lausemalle) kasutama suhtlemisel, teadmiste omandamisel, oma tegevuse kavandamisel; 2) peetakse oluliseks, et lapse kõne arengut toetatakse kõikides tegevustes (mängimine, käelised tegevused, liikumis- ja muusikategevused ning igapäevatoimingud); lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga; 3) suunatakse lapsi ettelugemise, dramatiseerimise, ümberjutustamise, joonistamise, oma raamatute koostamise jm tegevuste kaudu kirjandust mõistma ja hindama; ettelugemiseks valitakse žanriliselt mitmekesiseid raamatuid, et toetada lugemishuvi, lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujunemist; 7

8 4) õpetatakse lugemise ja kirjutamise esmaseid oskusi (häälikupikkuse eristamine, sõnade häälimine jmt) mänguliselt ja igapäevategevustega seostatult; 5) mitmekesistatakse kirjutamise harjutusi, kasutades erinevaid vahendeid, värvusi jmt. III MATEMAATIKA Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 1) rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki; 2) järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal; 3) tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab ning järjestab oma igapäevategevusi; 4) mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas; 5) mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid; 6) tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid; 7) näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes. Valdkonna Matemaatika sisu: 1) hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine; 2) suurused ja mõõtmine; 3) geomeetrilised kujundid. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 1) suunatakse last nähtuste ja esemete maailma korrastama, kujundama, selles orienteeruma, mille tulemusel laps avastab esemetevahelisi seoseid, leiab esemete erinevusi ja sarnasusi, oskab esemeid järjestada, rühmitada ja loendada; 2) harjutatakse last määrama enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteeruma ajas ja kasutama vastavaid mõisteid oma tegevuse kirjeldamiseks; 3) seostatakse mäng, vaatlused, vestlused ja igapäevatoimingud matemaatikaga, suunates sealjuures last kasutama erinevaid aistinguid: kuulmis-, nägemis-, haistmisning kompimisaistingut; 4) suunatakse last ümbritsevat keskkonda matemaatiliselt kirjeldama (arvud, mõõtühikud, kujundite nimetused jm); 5) toetatakse üldistuseni jõudmist ja mõistete kujundamist erinevates objektides sarnaste ning erinevate tunnuste ja omaduste vaatlemise, võrdlemise, kirjeldamise ja sõnastamise kaudu. 8

9 IV KUNST Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 1) tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest; 2) kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma; 3) vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid; 4) kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid; 5) kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt; 6) vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut. Valdkonna Kunst sisu: 1) kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul; 2) kujundamine: objektile esteetilise lisaväärtuse andmine; 3) tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine; 4) kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 1) antakse lapsele võimalus saada elamusi, tunda rõõmu ja rahulolu ning tal on võimalus väljendada oma maailmanägemist; 2) suunatakse last vaatlema ning voolides, joonistades, maalides ja meisterdades kasutab laps vaatlustel tehtud tähelepanekuid; 3) kasutatakse teemasse sisseelamiseks mängu, muusikat, lihtsat lavastust, jutu lugemist jne; 4) arvestatakse, et lapse jaoks on oluline loomiseks ja lahenduste leidmiseks teha katsetusi ning avastusi, otsida ja saada vastuseid tekkinud küsimustele, omandatud oskusi rakendada ja loovalt kombineerida; 5) julgustatakse last kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi töö mitmekesistamiseks ning ergutatakse lapse kujutlus- ja algatusvõimet, jälgides, et säiliks lapse isikupärane eneseväljendus; 6) viiakse kunstitegevusi läbi ka õues, samuti kasutatakse kunstitegevust teiste valdkondade õppe- ja kasvatustegevuste osana, joonistatakse nii paberile, kivile, puidule, liivale või kombineeritakse erinevaid materjale; 7) suunatakse last tehtut analüüsima, selgitama, miks ta kujutas esemeid, nähtusi just sellisel viisil, milliseid materjale ja tehnikaid kasutas ning kuidas tööga rahule jäi. 9

10 Kaaslaste töödesse tolerantse suhtumise kujundamisele aitab kaasa, kui analüüsitakse nii laste töid kui ka kunstiteoseid ning põhjendatakse oma hinnangut. V MUUSIKA Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 1) tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest; 2) suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale; 3) suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu; 4) suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi. Valdkonna Muusika sisu: 1) laulmine; 2) muusika kuulamine; 3) muusikalis-rütmiline liikumine; 4) pillimäng. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 1) on esikohal emotsionaalne ja aktiivne muusikaalane tegevus; 2) kujundatakse ja arendatakse lapse muusikalis-loomingulisi võimeid, samuti kultuurilis-sotsiaalset aktiivsust ning väärtushinnanguid; 3) arvestatakse lapse individuaalseid eeldusi ning toetutakse eduelamusele ja tunnustusele; 4) kasutatakse muusikat lõimiva tegevusena ka teistes õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades nagu Keel ja kõne, Kunst jne; muusika on igapäevaelu osa, nii argi- kui ka pidulike sündmuste puhul; 5) seostatakse üksteisega muusika kuulamine, laulmine, pillimäng, muusikalisrütmiline liikumine, mängud ja tantsud; 6) muusikapalade (laulud, palad muusika kuulamiseks, tantsud ja mängud, pillilood) valikul arvestatakse laste huvidega ning ea- ja jõukohasusega. VI LIIKUMINE Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 1) tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu; 10

11 2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel; 3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas; 4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele; 5) järgib esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid. Valdkonna Liikumine sisu: 1) kehalise kasvatuse alased teadmised: ohutus, enesekontroll ja hügieen; 2) põhiliikumised; 3) liikumismängud; 4) erinevad spordialad; 5) tants ja rütmika. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 1) arvestatakse, et põhiliikumised eeldavad igapäevast suunamist: liigutusoskused, liikumisosavus ja teised liikumisvõimed (vastupidavus, jõud, kiirus, painduvus) kujunevad ja arenevad tegevuste regulaarsel kordamisel; 2) rikastatakse lapse liikumis- ja tegevusvõimalusi sportlik-arenduslike liikumisviisidega jalgrattasõit, suusatamine, uisutamine, ujumine jms; 3) peetakse oluliseks kõlbeliste põhimõtete ja enesekindluse kujundamist: regulaarsel tegelemisel kehaliste harjutustega kujunevad positiivsed iseloomuomadused; 4) suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama, oma emotsioone kontrollima ja valitsema; mõistma ühe või teise kehalise harjutuse vajalikkust; 5) mitmekesistatakse põhiliikumiste, koordinatsiooni, rühi, tasakaalu, liikumisvõime ja peenmotoorika (täpsus, näo- ja sõrmelihaste kontrollioskus) arendamist ja tagasiside andmist. 3. LASTEAIA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED Kiirenevas ja muutuvas elutempos ning infotulvas on vajalik mõelda, kuivõrd oluline on inimese tervis, tema suhe loodusega, kultuuriga, teiste inimestega. Eeskätt kujundab valmisolekut eluks kodu, pere, peresisesed suhted. Lasteaiale on oluline kodu toetamine, igasse pereliikmesse austavalt suhtumine ja koostöö. 11

12 Ühtlasi on igal töötajal üksikult ja koos võimalik luua ilus, puhas, arenguvõimalusi ja positiivseid suhteid pakkuv keskkond, kus kõigi töötajate läbirääkimiste ja kokkulepete tulemusel on neil võimalus end teostades täita oma ideaale lapsesõbralikust päevasest kodust. Iga lasteaia töötaja soov on olla kasvu- ja arengusoodsa paiga looja ning lapse saatja ja toetaja tema arenemisel. Õppimise käsitluse aluseks lasteaias on lapsest lähtuv õpetamine ja kasvatamine, kus õppimise allikana nähakse lapse sisemist aktiivsust, mis väljendub huvi tundmisena ümbritseva maailma vastu. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on: Lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut soodustab kodu ja lasteaia koostöö. See lähtub lapsest ja on suunatud tervikliku arengukeskkonna kujundamisel ning lapse turvatunde tagamisele. Lasteaia tegevus on perekonnale avatud. Lasteaias arvestatakse õppe- ja kasvatustegevuses laste individuaalseid, vanuselisi, soolisi, rahvuslikke ja piirkondlikke iseärasusi, soodustatakse humaansete ja demokraatlike suhete kujunemist ja püsimist täiskasvanute ja eakaaslastega suhtlemisel. Kasvatamisel ja arendamisel väärtustatakse eesti kultuuritraditsioone ning arvestatakse teisest rahvusest laste kultuuri eripära. Kasvatamine ja arendamine toetub lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu, lähtub konkreetsest, lapsele ajas ja ruumis tuttavast. Lapse kasvades ja arenedes liigutakse lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale. Individuaalses töös arvestatakse laste iseloomu, võimeid, oskusi, kodust olukorda, arengupotentsiaali. Mängule on jäetud laste päevakavasse kõige rohkem aega. Mängudes omandatakse sotsiaalseid kogemusi, eneseteenindamisoskusi ja tööharjumusi ning kinnistatakse teadmisi oskusi. Lasteaias toimub laste süsteemne, järjepidev ja eesmärgistatud arendamine ning harjumuste kujundamine. Õppe- ja kasvatustegevuse seovad tervikuks lapse elu ja keskkonda käsitlevad teemad (kodulooline põhimõte). 12

13 Õpetajal on tugev usk lapse võimetesse ja arengusse, ta motiveerib lapsi ja annab positiivset tagasisidet sooritatud tegevusest, toetades seeläbi lapse loovuse arengut ning tagades igale lapsele eduelamuse. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel peetakse silmas lapse tervise hoidmise ja edendamise ning liikumisvajaduse rahuldamise olulisust. 3.1 Õpikäsitus Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, teadmistes, hoiakutes, oskustes jms ning nendevahelistes seostes. Laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise jms kaudu. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms. Õpetajad on laste arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad. Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima. Õppe- ja kasvatustegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikkust: kavandada oma tegevust, teha valikuid; seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega; kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes; arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle; hinnata oma tegevuse tulemuslikkust; tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega. 4. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS 4.1 Lasteaia õppeaasta Lasteaia õppeaasta algab 1.septembril ja kestab 31.augustini. 13

14 Aktiivne õppeperiood kestab 12. septembrist 31. maini. Septembrikuu esimesed nädalad on planeeritud laste kohanemiseks rühmas. Koolivaheaegadel ja suvekuudel toimub õpitu kordamine ja kinnistamine, põhirõhk on mängulisel tegevusel. 4.2 Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine Õppe- ja kasvatustegevusi viivad läbi rühmaõpetajad ja neid abistavad õpetaja abid. Rühmades töötavad üks õpetaja ja üks õpetaja abi. Täiendavalt tegelevad lastega muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja. Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab õpetaja lapse arengutaset, vanust ning lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul põhimõttest lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel esitatakse nädala eesmärgid, temaatika, õppesisu ja -tegevused. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab õpetajal teha vajadusel muudatusi. Rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Õpitavaga (objektid, nähtused) tutvutakse loomulikus keskkonnas. Tegevuskoha valikul arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist, tegevusteks vajalikke vahendeid ning õpetajate ja personali kaasamist. 4.3 Lasteaia päevakava ja selle koostamise põhimõtted Päevakava koostamisel lähtutakse lasteaia õppekavast ning arvestatakse lasteaia lahtioleku aega, laste ealisi ja individuaalseid arenguvajadusi. Päevakava koostamisel jälgitakse, et lastel oleks piisavalt aega ja võimalusi aktiivseteks ja vaikseteks tegevusteks ning et õppe- ja kasvatustegevused, 14

15 igapäevatoimingud ja vabategevused vahelduks sujuvalt ja moodustaks laste jaoks tasakaalustatud terviku. Päevakavas arvestatakse lastele soovitatud värskes õhus viibimise aega ja tervisliku toitumise soovitusi. Päevakava kohaselt võimaldatakse lapsele vähemalt üks kord päevane uneaeg. Erivajadustega lapsele võimaldatakse uneaeg lapse tervisest ja arengulisest eripärast lähtudes. Rühmade nädala- ja päevakavasid korrigeeritakse vastavalt rühma laste vanusele, lähtudes kehtivast raamõppekavast ja lasteaia õppe- ja tegevuskavast. Lasteaia õppekava koostamisest ja arendamisest võtavad osa lasteaia õpetajad, kaasates lapsevanemaid. Lasteaia tegevuskava koostatakse koostöös lasteaia personaliga ja kinnitatakse iga õppeaasta alguseks. Lapse kasvades ja arenedes väheneb igapäevatoimingutele kulutatud aeg ja suureneb õppe-kasvatustegevuste aeg. Lasteaia päevakava laste lasteaeda tulek, mängud hommikusöök planeeritud tegevused ja mängud ning vabategevus nii sees kui õuealal lõunasöök, ettevalmistused päevaseks puhkeajaks puhkeaeg äratus, korrastamine õhtuoode, individuaalsed tegevused lastega, mäng toas või õues, kojuminek Sõimerühma päevakava laste lasteaeda tulek, mängud hommikusöök planeeritud tegevused ja mängud ning vabategevus nii sees kui õuealal lõunasöök, ettevalmistused päevaseks puhkeajaks 15

16 puhkeaeg äratus, korrastamine õhtuoode, individuaalsed tegevused lastega, mäng toas või õues, kojuminek 4.4 Lasteaia tegevuskava ja rühmade nädalakavad Õppeaasta õppe- ja kasvatustöö eesmärgid ning põhimõtted Üldised eesmärgid seostuvad teemade teadvustamisega nii õpetuslikus kui ka kasvatuslikus tähenduses. Vastavalt õppekavale toimub õppe- ja kasvatustegevus lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate teemade kaudu. Õppeaasta eesmärgid ja põhimõtted kajastuvad õppetöö planeerimisel ning lasteaia õppeaasta tegevuskava koostamisel. Teemade planeerimine lasteaias tugineb aastaringile looduses ja rahvakalendri tähtpäevadele. Põhiteemadena käsitletakse lasteaias: lasteaed; laste elu ning tegutsemine looduse ja inimeste keskel; liiklus ja transport; kodu ja perekond; loodus; riiklikud ja rahvuslikud tähtpäevad. Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias jaotub kuueks põhivaldkonnaks, kus õpetaja planeerib ja viib lõimitult läbi erinevaid tegevusi: Mina ja keskkond Keel ja kõne Matemaatika Kunst Liikumine Muusika Lasteaed on eelkõige lapse kasvatusasutus, kus laps peab omandama alushariduse. Lasteaias anname lapsele palju mängimis- ja isetegutsemisvõimalusi, viibime palju looduses ja jalutuskäikudel, et vaadelda last ümbritsevat looduskeskkonda. Vaadeldut saavad lapsed väljendada läbi kujutava kunsti. Pakume lapsele kasutada erinevaid materjale aktiviseerimaks lapse tegevust ja väljendusvõimalusi. 16

17 4.4.2 Lasteaia tegevuskava Lasteasutuse tegevuskava on dokument, milles määratletakse lasteasutuse ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes lasteaia arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise õppeaasta sisehindamise tulemustest. Lasteaia tegevuskavas määratletakse lasteasutuse arengukava valdkondadest tulenevalt eesmärgid, tegevused, vastutajad ja tähtajad. Tegevuskava koostamisest võtavad osa kõik lasteaia õpetajad. Lasteaia tegevuskava kinnitab lasteasutuse direktor enne õppeaasta algust. Lasteaia tegevuskavas tuuakse välja õppeaasta jooksul käsitletavad teemad. Teemade valikul arvestatakse laste vanust ja lastevanemate soove ning lähtutakse aastaaegadest, rahvuslikest tähtpäevadest, ühiskonna ja keskkonna muutustest jmt. Temaatiline aastakava aitab: - õpetajal rakendada raamõppekava ja lasteaia õppekava, - kooskõlastada õppetööd erinevates vanuseastmetes, - arendada õpetajate vahelist koostööd, - kaasata lapsevanemaid Õpetaja poolt kavandatud õppe- ja kasvatustegevused Kavandatavate õppe- ja kasvatustegevuste aluseks on riiklik raamõppekava, lasteaia õppekava, lasteaia õppeaasta tegevuskava ja lasteaia nädala õppetegevuste plaan. Õpetajad osalevad lasteaia tegevuskava koostamises. Tegevuskava üheks osaks on tegevuskava, milles kavandatakse õppekäigud, ühisüritused, kuude teemad ja eesmärgid. Õpetajad koosavad rühma nädalaplaani arvestades laste vanust, arengutaset, individuaalsust, lastevanemate soove, lasteaias õppekava, lasteaia traditsioone ja üldürituste kava. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab õpetajatel teha vajadusel muudatusi. Rühma Killukesed õppetegevusplaan Tegevused nädalas Vaatlemine ja uurimine 2 korda nädalas 17

18 Kuulamine ja kõnelemine 2 korda nädalas Matemaatika (võrdlemine jms) 2 korda nädalas Liikumistegevused 2 korda nädalas Muusikategevused 2 korda nädalas Kunstilised tegevused: 3 korda nädalas (joonistamine/maalimine, kleepetöö/meisterdamine, voolimine) Rühma Killud õppetegevusplaan Tegevused nädalas Vaatlemine ja uurimine 2 korda nädalas Kuulamine ja kõnelemine 2 korda nädalas Lugemine ja kirjutamine (4a) 2 korda nädalas Võrdlemine ja arvutamine 2 korda nädalas Liikumistegevused 2 korda nädalas Muusikategevused 2 korda nädalas Kunstilised tegevused: 3 korda nädalas (joonistamine/maalimine, kleepetöö/meisterdamine, voolimine) Rühma Tähed õppetegevusplaan Tegevused nädalas Vaatlemine ja uurimine 3 korda nädalas Kuulamine ja kõnelemine 3 korda nädalas Lugemine ja kirjutamine 2 korda nädalas Võrdlemine ja arvutamine 2 korda nädalas Liikumistegevused 2 korda nädalas Muusikategevused 2 korda nädalas Kunstitegevused 3 korda nädalas Õpetajate poolt organiseeritud üritused lastele Lastele ürituste (õppekäigu, ekskursioonid, peod, lastehommikud jne) organiseerimisel lähtutakse käsitlusele tulevatest teemadest, laste vanusest, lasteasutuse materiaalsetest võimalustest ja lastevanemate soovidest ning lasteaia traditsioonilistest üritustest. 18

19 4.4.5 Traditsioonilised ühisüritused, õppekäigud SEPTEMBER Teadmiste päev Mänguasjade nädal Lastevanemate koosolek Sügise sünnipäev, sügismatk Mihklinäitus e. sügisandide näitus (koos lastevanematega) OKTOOBER Liiklus Õpetajate päev Spordinädal, kaalumine/mõõtmine Arenguvestlused Õppekäik: koduloomad/kodulinnud Lasteaia sünnipäeva tähistamine 02. oktoober (lasteaia sünnipäev aasta september; uue maja valmimisaeg aastal 1996) NOVEMBER Leivanädal Hingedepäev Isadepäev Mardipäev Kadripäev DETSEMBER Jõuluaeg I,II, II, IV advent Päkapikula, piparkookide küpsetamine Teatri ühiskülastus Jõulumaa Pilistveres Kuuse toomine Jõulupidu Metsloomadele söögi viimine JAANUAR Talvise metsa vaatlus Jäljed lumel Lumelinna ehitamine 19

20 VEEBRUAR Küünlapäev Politsei Sõbranädal Vastlapäev Vabariigi aastapäeva tähistamine MÄRTS Naistepäev Tüdrukute nädal Emakeelepäev (raamatukogu külastus) Tere kevad Teatri nädal Kino. Teater. APRILL Naljapäev Lihavõtted Tere päev! Ilmavaatlus Lastevanemate koosolek Arenguvestlused Luuaralli MAI Kevadine spordipäev Perespordipäev Emadepäeva kontsert Lauluvõistlus Ekskursioon Lõpupidu 20

21 5. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTE MEETODID Tööviiside ja meetodite valikul arvestame pedagoogilisi printsiipe: TERVIKLIKKUS - kogu õppekasvatustöö annab lapsele tervikliku pildi ümbritsevast elust. LASTEPÄRASUS - kõige aluseks on lapsepärasus ja huvi äratamine lapses. ELULÄHEDUS - õppekasvatustöö on korraldatud lapsele tuttava ja arusaadava põhjal. ISESEISVUS JA AKTIIVSUS - uusi teadmisi ja oskusi hangitakse uurides, katsetades, tajudes mitmete meelte abil ning kinnistatakse praktilises tegevuses. KODULOOLISUS - väljendub teemade valikul. INDIVIDUAALSUS - arvestades iga lapse individuaalsust. Õppekasvatustöö eesmärkide ellurakendamisel kasutame erinevaid tööviise: Vaatlust Vestlust, jutustamist Õppemängu Õppekäiku Katseid, uurimisi Iseseisvat tööd Rühmatööd Lavastusmänge Rahuldavate tulemusteni jõudmiseks on oluline järjepidev harjutamine, kordamine ning uute teadmiste, oskuste kasutamine igapäevastes toimingutes. Iga lapse areng on individuaalne ning kulgeb oma ajas ja ruumis. Õppe- kasvatustegevused on integreeritud, nädala teema seob kõiki tegevusi: lugemist ja kirjutamist, vaatlemist ja uurimist, võrdlemist ja arvutamist, voolimist, joonistamist, kleepetööd, muusikat ja liikumist. Kasutame igapäevaelus pidevalt uuenevat kirjandust ja internetist saadud teadmisi. Uusi teadmisi omandame läbi mängu, õppekäikude ja igapäevaste toimingute. 21

22 6. LAPSE ARENGU ANALÜÜSIMISE JA HINDAMISE PÕHIMÕTTED NING KORRALDUS Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga. Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Õpetajad viivad vaatlusi läbi kindla plaani alusel ning lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka õpetaja suunatud tegevustes. Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused. Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi. Lasteaia pedagoogiline nõukogu otsustab, milliseid meetodeid kasutada lapse arengu hindamisel. Rühmaõpetaja tutvustab lapsevanemale lapse arengu hindamise põhimõtteid ja korraldust. Vähemalt üks kord õppeaastas viib õpetaja lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis: annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest; selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes. Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud tingimustel. Kehalise arengu hindamisel vaadeldakse eelkõige lapse üld- ja peenmotoorikat: koordinatsiooni, kõndi, rühti ja tasakaalu, painduvust, täpsust, näo- ja sõrmelihaste kontrolli oskust ning jõudu ja vastupidavust. Vaimse arengu hindamisel vaadeldakse psüühiliste protsesside ja kujutluste ning õppimise alusoskuste arengut. Siia kuulub ka kõne kasutamise ja mõistmise hindamine. Sotsiaalse arengu hindamisel vaadeldakse lapse tegutsemist ja suhtlemist teiste laste ja täiskasvanutega, lapse tegevuste, eelkõige mängu arengut, iseseisvust, toimetulekuoskusi, ka emotsioonide kontrolli ja väljendamise oskust, mis on tihedalt seotud kollektiivis kohanemisega. Suhtlemises, mängus ja igapäevategevustes vaadeldakse 22

23 lapse kõlbelist ja esteetilist arengut. Mänguvaatlusi viivad õpetajad läbi Temiseva tabeli järgi, toimub ka lapse enesehindamine vastava ankeedi põhjal. Kõik tulemused säilitatakse laste arengu kaustas ja arutatakse läbi lastevanematega arenguvestlustel. Arengukirjelduse koostamisel on orientiiriks lapse arengu eeldatavad tulemused kolme-, nelja-, viie-, kuue- ja seitsmeaastaseks saamisel. Lapse arengu vaatluseks on väljatöötatud nõutud pädevuste kriteeriumid vastavalt lapse vanusele, tuginedes RÕKile ja lasteaia õppekava tegevuskavade eesmärkidele. Lapse arengut jälgivad ja hindavad rühmaõpetajad kaks korda aastas, oktoobris ja aprillis. Kokkuvõtliku kirjaliku arengukirjelduse iga lapse kohta teeb õpetaja üks kord aastas, aprillis, mille põhjal annab lapsevanemale sõnalise hinnangu tema lapse edusammude kohta lasteaias. Arengukirjelduste koostamisel toetutakse lapse omandatud pädevustele, laste tööde vaatlustele, vestlusele lapsega, teiste õpetajatega ja lapse perega. Arengukirjeldustes tuuakse välja lapse individuaalsus, tema tugevad küljed, arenguvaldkonnad ja edasised tegutsemiseesmärgid õppe- ja kasvatustegevustes. Lapse arengu jälgimiseks koostatakse igale lapsele mapp. Kaks korda aastas toimuvad arenguvestlused: sügisel (oktoobris) toimuvad arenguvestlused vaid uute lastevanematega, kevadel (aprillis-mais) toimuvad arenguvestlused kõikide lastevanematega. Vestlusel vahetavad õpetaja ja lapsevanem informatsiooni lapse arengust ning lepivad kokku edasise koostöö eesmärkides. Õpetaja toetub arenguvestlusel konkreetse lapse kohta aasta jooksul tehtud kirjalikele märkmetele ja lapsevanem eelnevalt lasteaiast kaasa antud ja kodus ettevalmistatud ankeedile. Probleemide tekkimisel võib lapsevanem pöörduda õpetajate või direktori poole. 23

24 7. LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED ÕPPEKAVA LÄBIMISEL MINA JA KESKKOND TEEMA 1-2aastased 2-3aastased 3-4aastased 4-5aastased 5-6aastased 6-7aastased MINA JA LASTEAED ENDA TUTVUSTUS LASTEAIA RUUMID, TÖÖTAJAD RÜHMA REEGLID MINA JA TÄNAV KÄITUMINE Teab oma eesnime. 1. Suudab leida oma koha rühmas (kapp, voodi, käterätik) 2. Väljendab küsimisel enda äratundmist peeglis või fotol. 3. Paneb täiskasvanu eeskujul asjad õigesse kohta. 4. Täiskasvanu meeldetuleta misel jätab ära minnes. 5. Tunneb ära oma lasteaia. 1. Osutab küsimisel maanteel 1. Suudab leida oma koha rühmas ja oskab öelda oma rühma nime. 2. Osutab oma lasteaiale, mängukaaslastele, õpetajatele. 3. Osutab või kirjeldab, kus on rühma mängu-, magamis- ja söögikoht ja WC. 6. Matkib lihtsaid töövõtteid. 7. Teab oma nime. 8. Mõistab endale suunatud keeldude tähendust, muutes täiskasvanu juuresolekul neile vastavalt oma käitumist (loobudes tegevuse algatamisest). 1. Osutab pildil olevatele sõidukitele (auto, 1. Ütleb küsimise korral oma rühma kaaslaste ja õpetajate, õpetaja abi nimed. 2. Nimetab rühmas olevaid esemeid. 3. Ütleb vastuseks nime küsimisele oma ees- ja perekonnanime. 4. Ütleb vastuseks vanuse küsimisele oma ea aastate arvuna või näitab seda sõrmedel. 5. Loetleb oma õdede vendade nimed. 6. Vastab õigesti küsimusele, kas ta on poiss või tüdruk. 7. Matkib täiskasvanu eeskujul enimtuntud elukutsete tegevust (nt kokk teeb süüa, tuletõrjuja kustutab tuld). 1. Oskab küsimise korral nimetada sõidukeid (auto, rong, 1. Kirjeldab lasteaia erinevate ruumide otstarvet. 2. Nimetab küsimisel erinevaid elukutseid lasteaias nende tegevuse alusel (nt kokk teeb süüa, õpetaja abi katab lauda). 3. Enne uue tegevuse alustamist korrastab eelneva koha. 4. Paneb iseseisvalt oma riided ettenähtud kohta. 5. Kasutab iseseisvalt põhilisi viisakusreegleid. 6. Põhjendab lihtsamate lauakommete vajalikkust (nt noa ja kahvliga söömine). 1. Kirjeldab erinevaid sõidukeid sh. trammi, trolli 1.Oskab öelda oma nime, vanust ja sugu. 2.Nimetab lasteaia töötajaid ja nende ülesandeid (nt kokk teeb süüa). 3.Nimetab oma lasteaia nime, ruume ja õueala vahendeid. 4.Teab rühmareegleid. 5.Põhjendab mänguvõi töökoha. korrastamise vajadust. 6.Teab oma, võõra ja oma tähendust. 7.Oskab kirjeldada oma tegevusi. 8.Järgib süües lauakombeid. 9.Näitab oma käitumisega, et hoolimata erinevustest tuleb kõikidesse inimestesse sõbralikult suhtuda (nt kaasab teisi oma mängu, jagab mänguasju). 1. Teab vana-aja transpordivahendeid: hobune ja 1. Oskab end tutvustada, teab oma kohustusi ja õigusi, kirjeldab ennast ja oma huve. 2. Ütleb küsimisel oma koduse aadressi. 3. Kirjeldab oma lasteaia asukohta, teab aadressi. 4. Selgitab vestluses lasteaias erinevate ametite vajalikkust. 5. Paneb märjad riided ise kuivama. 6. Korrastab oma isiklikke esemete hoiukohta (töökoht või riidekapp). 7. Põhjendab viisakusreeglite järgimise vajadust. 8. Kirjeldab lasteaia kodukorda ning teab rühma reegleid ja traditsioone. 1. Oskab nimetada või kirjeldada erineva töö tegemiseks vajalikke

25 TÄNAVAL LIIKLUSREEGLID TRANSPORT TURVALISUS sõitvatele autodele, bussidele. 2. Osutab sõiduteele ja kõnniteele. buss, rong, lennuk). 2. Osutab tänaval valgusfoorile ja selle värvidele pildil (roheline, kollane, punane). 3. Osutab küsimisel auto- ja kõnniteele. 4. Osutab küsides helkurile. buss, lennuk, laev) 2. Teab mõisteid sõidutee ja kõnnitee. 3. Teab liiklusmärkide tähtsust. 4. Teab valgusfoori tulesid (punane, kollane, roheline). 5. Teab jalgrattaga sõitmise nõudeid. 6. Selgitab, miks autoteed peab ületama ettevaatlikult. 7. Teab helkuri kasutamise vajalikkust Selgitab, miks maanteedel on ülekäigurajad (sebrad) ja valgusfoorid. 3. Teab lihtsamate liiklusmärkide tähendusi. 4. Teab valgusfoori tulede süttimise järjekorda ja tähendust 5. Teab, kuidas ületada sõiduteed, ka jalgrattaga. 6. Teab turvavöö ja turvatooli vajalikkust sõidukis. Eristab autosid: sõidu- ja veoautod. 7. Oskab selgitad helkuri kasutamise põhimõtteid (kus, kuidas kasutada) 8. Teab, kuidas ühissõidukis käitutakse hoburakendid (saan, vanker ja regi). 2. Osutab pildil lõunamaade veoloomadele eesel, härg, kaamel; põhjamaade veoloomadele põhjapõder ja koer. 3. Teab erinevaid ametiautosid (kiirabiauto, tuletõrjeauto, politseiauto). 4. Selgitab, miks maanteedel on ülekäigurajad (sebrad) ja valgusfoorid. 5. Selgitab, kuidas ületada sõiduteed reguleeritud ja reguleerimata ülekäigurajal. 6. Ületab iseseisvalt ohutult sõidutee. 7. Põhjendab, miks rattaga, rulaga, rulluiskudega sõites peab kandma kiivrit. 8. Selgitab, et autos sõites (sh tagaistmel) tuleb kinnitada turvavöö. 9. Teab liiklusmärkide tähendusi (sh sõidukeid (kraanaauto, prügiauto, teerull jms.) 2. Kirjeldab jalakäija ja jalgratturi ohutu liiklemise põhimõtteid. 3. Oskab kirjeldada oma teekonda kodust lasteaeda. 4. Teab, kuidas ületada ristmikku. Nimetab erinevaid sõidukeid: õhusõidukid lennukid, helikopterid, kosmoseraketid; veesõidukid paadid, laevad, parved (ohutus paadisõidul). 5. Oskab kasutada hädaabinumbrit Teab, kuidas käituda ühissõidukis (sisenedes, väljudes) 7. Teab, kuhu ja miks kinnitada helkur (helkurribad) 8. Teab rulluiskude ja rulaga sõitmise nõudeid (kiiver, põlve- ja küünarnuki kaitsmed, ohutud paigad).

26 KODUKOHA LOODUS LOODUS MAAVARAD ILM TAIMED KÖÖGIVILJAD 1.Tunneb rõõmu looduses viibimisest. 2.Osutab küsimisel lumele, veele, päikesele. 3.Osutab küsimisel puule, lillele, kivile, murule. 4.Osutab tuntumatele kodu- ja metsloomadele 5.Osutab tuttavale puuviljale, aedviljale. 1.Teab mõisteid: päike, vihm, pilv, lumi 2.Matkib täiskasvanu eeskujul liigutuste ja häälega erinevaid ilmastikunähtusi (nt vihmasadu, tuul). 3.Oskab osutada veele, lumele. 4.Oskab osutamisel nimetada metsa, muru, puud, lille. 5.Mõistab, et taimed ja loomad vajavad kasvamiseks vett. 6.Leiab loodusest ja pildilt puu, lille ja seene. 7.Nimetab küsimisel puuvilja (nt. õun), köögivilja (nt. porgand) 1.Teab nimetada 1.Oskab nimetada päikest, erinevaid kodukoha ilmastikunähtusi olulisemat järve. (sajab lund, vihma, 2.Kirjeldab päike paistab) vaatlemisel 2.Teab nimetada ja (uurimisel) savi. leiab muru, kive, 3.Teab nimetada liiva, mulda, vett, kodukoha metsas puud, lille, metsa. kasvavaid 3.Teab, et taimed ja tuntumaid seeni. loomad vajavad 4.Teab ja kirjeldab, kasvamiseks toitu ja kuidas taimed ja vett. loomad vajavad 4.Teab osutamisel kasvamiseks vett ja nimetada tuttavaid toitu. lilli. 5.Kirjeldab 5.Osutab küsimisel erinevaid soojale ja külmale (nt ilmastikunähtusi vesi, radiaator). (nt vihma sajab, 6.Nimetab puu- ja päike paistab, köögivilju (nt õun, taevas on pilved, pirn, kartul, porgand, lumi sulab). kurk, tomat). 6.Kirjeldab, mis juhtub lehtpuude lehtedega sügisel (värvuvad ja langevad). 7.Eristab okaspuid lehtpuudest. 26 hoiatusmärgid, keelumärgid). 9. Oskab kirjeldada liiklemise ohtusid erinevates ilmastikutingimustes. 1.Kirjeldab ilmastikunähtusi. 2.Teab õhu vajalikkust ja kasutamist. 3.Oskab kirjeldada erineva temperatuuri mõju taimedele, loomadele ja inimestele. 4.Elustik jõgedes, järvedes, merel. Küsimisel kirjeldab, et suvel on soe ja talvel külm. 5.Selgitab küsimisel, et lumi ja jää muutuvad sulades veeks. 6.Kirjeldab lähiümbruse maavarade erinevusi (nt savi, liiv, muld). 7.Kirjeldab metsa. 8.Selgitab ilmastiku muutuste seostest taimede, loomade ja inimestega (nt lehed langevad, loomad 1.Teab kirjeldada kodukoha loodust 2.Nimetab 1-2 maavara (nt turvas, paekivi, põlevkivi). 3.Teab nimetada teravilju, mida kasutatakse söögiks. 4.Selgitab valguse, temperatuuri, vee, toitainete ning õhu tähtsust taimedele, loomadele ja inimestele. 5.Kirjeldab puhast vett ja veekogude erinevust. 6.Põhjendab loomade ja taimede erinevust maakera erinevatel poolkeradel sealse erineva temperatuuriga. 7.Nimetab esemeid, mille kasutamiseks on vajalik õhk (jalgratta- ja autokumm, ujumisrõngas). 8.Kirjeldab metsa ja niidu erinevusi, sood ja raba. 9.Loetleb puu osi (tüvi, võra, oksad). 10.Nimetab 4-6 sorti lilli. 11.Nimetab leht- ja okaspuude (mis ei ole

27 LOODUS KAITSE SÄÄSTMINE HOOLIV SUHTUMINE 1.Mõistab, et ainult puhast vett võib juua. 2.Viskab täiskasvanu eeskujul prahi prügikasti. (Jääb ära) 1.Teab, et prügi visatakse selleks ettenähtud kohta. 2.Teeb täiskasvanu eeskujul lihtsaid töid looduses (lindude toitmine, puuokste korjamine). 8.Nimetab 1-2 lehtpuud (nt kask, vaher) ja 1-2 okaspuud (kuusk, mänd). 9.Nimetab seene osadena kübara ja jala. 10.Kirjeldab, mida tuttavatest köögi- ja puuviljadest valmistada saab. 1.Suudab enda ümber 1.Mõistab, et vett hoida puhtust tuleb kokku hoida, looduses, kodu ja nagu käsi pestes, lasteaia ümbruses. samuti paberit 2.Leiab loodusesse kasutades. mittekuuluvat prahti 2.Oskab enda ja toob selle ümber hoida kokkulepitud puhtust õuealal. kogumiskohta Põhjendab, miks 27 jäävad talveunne, inimesed riietuvad soojemalt). 9.Nimetab mõne söögi- ja mürgiseene (nt kukeseen, pilvik, kärbseseen). 10.Nimetab lilleosi (leht, vars, õis). 11.Nimetab 2-3 viljapuud (õuna-, pirni-, ploomipuu). 12.Ütleb, mis aastaajal valmivad viljad. 13.Nimetab 3-4 lehtpuud (nt pihlakas, kastan, tamm). 14.Teab nimetada põõsaid (nt sirel, marjapõõsad) 15.Nimetab erinevaid köögivilju (nt punapeet, kaalikas, kõrvits) ja teab, kuidas neid kasutatakse. 1.Teab, et joogivett tuleb kokku hoida (hambapesu. Nõudepesu, joogiks võetud vesi). 2.Mõistab, et elektrit tuleb kokku hoida (kustutada tuli toast lahkudes). viljapuud) vilju (nt kastanimuna, tammetõru, käbi). 12.Selgitab, kuidas levivad seened (niidistiku abil). 13.Selgitab, miks seeni korjatakse noaga. 14.Teab nimetada metsas ja aias kasvavaid taimi (marjad: mustikas, maasikas, pohl, sõstar, tikker; puud: õuna-, kirsi-, pirnipuu, pihlakas, tamm, pärn, kuusk, mänd, kastan, lepp, sarapuu, paju, kask) 15.Teab mürgiseid taimi. 1.Suhtub ümbritsevasse hoolivalt ning käitub säästvalt. 2.Kirjeldab, millised on inimtegevuse positiivsed ja negatiivsed mõjud loodusele. 3.Teab, kuidas loomi, linde talvel aidata ja oskab seda

28 ELU MITMEKE- SISUS MAAL LOOMAD LINNUD KALAD 1.Leiab mänguasjade seast ja pildilt koduloomi. 2.Osutab küsimisel pildil loomale, 1.Nimetab tuntumaid koduloomi (nt. kass, koer). 2.Osutab küsimisel looma erinevatele kehaosadele (pea, (prügikast, prügikott, ämber). visatakse praht prügikasti ja kirjeldab, kuidas tema kodus prügi sorditakse. 1.Nimetab tuntud 1.Teab nimetada koduloomi ja matkib tuttavaid loomi, nende häälitsusi. kirjeldada nende 2.Nimetab tuntumaid välimust. metsloomi (karu, siil, 2.Kirjeldab orav, hunt). erinevate loomade 3.Nimetab tuntud (erinevaid) elupaiku 28 3.Põhjendab, miks loomade ja lindude elutingimused talvel raskemad on ja kuidas neid saab aidata. 4.Mõistab, et on vaja istutada puid ja hoolitseda nende eest 5.Mõistab ja kirjeldab prügi sorteerimise vajalikkust (paber, plast, patareid). 5.Soovib osaleda looduse korrastamisel. 6.Mõistab, miks mõned taime- ja loomaliigid on looduskaitse all (kuna neid on looduses väga vähe). 7.Teab, et loodust tuleb hoida. Ei tohi murda oksi ega kahjustada taimi; lõhkuda sipelgapesi, teha viga putukateele, konnadele jne 1.Nimetab tuntumaid erineva elupaiga ja viisiga loomi, kirjeldab nende välimust. 2.Selgitab, miks loomad karva vahetavad. teha. 4.Teab, kuidas viga saanud või inimese hüljatud looma aidata. 5.Teab prügi sorteerimise vajalikkust ning oskab sorteerida lihtsamat prügi (paber, kile, papp, pudelid, olmeprügi). 6.Teab kirjeldada asjade korduva kasutamise võimalusi. 7.Kirjeldab, kuidas jõuab prügi prügimäele. 8.Mõistab säästlikkuse vajadust- tarbetud ostud, raiskamine. 9.Teab, et looduskaitsjad kaitsevad loodust, istutavad uut metsa, hoolitsevad taimede ja loomade eest. 1.Oskab nimetada ja iseloomustada koduloomi, metsloomi ja putukaid. 2.Nimetab 2-3 looma, kes jäävad talveunne. 3.Nimetab erinevate loomade (ka põhja- ja

29 PUTUKAD linnule, putukale. saba, käpad). 3.Teab, et mõned loomad elavad metsas, mõned inimeste juures (metsloomad, koduloomad). 4.Osutab küsimisel linnule, putukale, kalale ja konnale. loomade iseloomulikke tunnuseid (nt jänesel pikad kõrvad, oraval pikk saba). 4.Osutab küsimisel tuntumatele putukatele (sipelgas, sääsk, mesilane). 5.Osutab küsimisel tuntumatele putukatele (sipelgas, sääsk, mesilane). 6.Nimetab tuntumaid veeelanikke, nt konna ja kala. ja elamiseviise (nt rebane elab urus). 3.Nimetab linnu kehaosi (nt pea, nokk, tiivad) 4.Nimetab tuntumaid veeelanikke, nt konna ja kala. 5.Teab nimetada tuttavaid putukaid (lepatriinu, sipelgas, mesilane) 3.Nimetab tuntumaid linde (nt varblane, tihane, tuvi). 4.Nimetab 3-4 putukat (nt liblikas, kärbes, mesilane, kiil). 5.Kirjeldab kaladele iseloomulikke tunnuseid (nt uimed, soomused, saba). 6.Teab loomade käitumise erinevusi eri aastaaegadel (rändlinnud, talveuni, pesaehitus, poegade toitmine). 7.Nimetab 3-4 putukat (nt liblikas, kärbes, mesilane, kiil). 8.Teab putukate elupaiku: mesilane mesitaru, sipelgas sipelgapesa. 9.Kirjeldab kaladele iseloomulikke tunnuseid (nt uimed, soomused, saba). lõunamaa-) seast need, kes elavad Eestis. 4.Põhjendab, miks mõned linnud lendavad soojale maale. 5.Nimetab tuntumaid paigalinde (nt varblane, tihane, tuvi) ja rändlinnuliike (nt pääsuke, kuldnokk). 6.Nimetab enimtuntuid põhja- ja lõunamaa loomi. 7.Selgitab, miks mõnda looma nimetatakse kiskjaks. 8.Nimetab 2-3 liiki kalu. 9.Kirjeldab tuttavate putukate ja roomajate välimust ja elupaiku. 10.Teab ohtlikke loomi ja putukaid (rästik, herilane/mesilane, puuk). PEREKOND JA KODU VANEMAD VANAVANEMAD 1.Osutab pildil olevatele pereliikmetele : ema, isa, õde, vend. 1.Osutab küsimisel pereliikmetele: ema, isa, õde, vend. 2.Mõistab, et peab lasteaias olema, sest vanemad käivad 1.Nimetab pereliikmeid: ema, isa, vend, õde. 2.Teab õdede ja vendade nimesid. 3.Mõistab, et 1.Teab oma pereliikmeid ja nimesid: ema, isa, õde, vend. 2.Teab oma kodu, kus elab, kirjeldab 29 1.Kirjeldab oma perekonda (nimed, perekonnanimed ja vanaisa, vanaema nimed). 2.Teab, miks 1.Teab oma pereliikmeid (ees-ja perekonnanimesid) ja lähisugulasi. 2.Teab nimetada pereliikmete elukutseid ja ameteid.

30 EHITISED KODU ÜMBRUS ESIVANE-MATE ELUOLU JA RAHVAKA- LENDER TÄHTPÄEVAD PÜHAD 2.Mõistab kodu tähendust. 1.Mõistab, et igal lapsel on sünnipäev. 2.Teeb kaasa liisusalmi lugemist ja liigutusi. tööl. 3.Teab koduseid toimetusi (ema teeb süüa, isa parandab). Mõistab, mis on kodu. 1.saab aru, et sünnipäev on tähtis päev 2.Teab mõnda liisusalmi koos liigutustega. 3.Täidab täiskasvanu vanemad peavad tööl käima. 4.Vastab küsimusele oma kodu ja pereliikmete kohta. 5.Nimetab pereliikmete koduseid toimetusi. 6.Teostab ettenäitamisel lihtsamaid töövõtteid (nt. põranda pühkimine). 7.Tunneb ära oma kodu ja kirjeldab seda. 8.Oskab küsimise korral nimetada kodus kasutatavaid kodumasinaid (kell, pliit, külmkapp, pesumasin, triikraud, televiisor, arvuti). oma tuba. 3.Kirjeldab, millised reeglid kehtivad tema kodus. 4.Teab, mis linnas elab. 5.Teab nimetada vanemate ameteid ja koduseid tegevusi. 6.Kirjeldab oma kodu ja tunneb ära oma lasteaia. 7.Teab küsimise korral nimetada kodus kasutatavaid kodumasinaid ja - elektroonikat. 1.Räägib oma 1.Teab, millal on sünnipäevast (kuidas tema sünnipäev tähistatakse). (kuu) ja teab (või 2.Nimetab küsimisel näitab näppudel) pühadega seotud kui vana ta on. tegevusi. 2.Teab tähtsamaid 3.Kirjeldab, kuidas pühasid ja tema käis vastlaliugu rahvakombeid. 30 vanemad peavad tööl käima ja kirjeldab, mis tööd teevad. 3.Kirjeldab oma kodu: eramu, korter, talumaja. 4.Kirjeldab majaosasid ja nende otstarvet, ruume ja sisustust. 5.Nimetab kodu asukoha. 6.Teab nimetada koduvalla olulisi ehitisi (kirik, mõis). 7.Kirjeldab pereliikmete koduseid tegevusi ja nimetab oma kohustusi. 8.Teab kirjeldada talukodu ja kõrvalhooneid. 9.Kirjeldab kodumasinaid ja elektroonikat ning teab nende otstarvet, ohte. 1.Kirjeldab tähtpäevi peres. 2.Kirjeldab oma kodukohta (kodu, pere, loomad, naabrid) ja kombeid. 3.Teab, millal on tema sünnipäev ja kui 3.Mõistab, et pered võivad olla erinevad. 4.Jutustab oma vanavanematest. 5.Kirjeldab oma kodu ja kodukohta. 6.Teab kodust aadressi ja telefoni. 7.Teab kirjeldada vanaaja kodu ja selle sisustust, teab nimetada kõrvalhooneid ning otstarvet. 8.Nimetab maja ehituseks kasutatavaid materjale (puit, kivi jm.) 9.Nimetab koduümbruse teenindusasutusi ja nende vajalikkust (kauplus, juuksur, pank, apteek jm.). 10.Kirjeldab kodumasinaid ja elektroonikat, talus kasutatavaid põllutöömasinaid. 1.Teab eesti rahva traditsioone ja kombeid. 2.Teab tähtpäevi ja nende tähistamise vajalikkust (tarkusepäev, sõbrapäev emakeelepäev, lastekaitsepäev, jm.). 3.Kirjeldab rahvakombeid

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

TOILA LASTEAED NAERUMERI ÕPPEKAVA Kinnitanud: a. Martin-L. Rytberg Juhatuse esimees Lasteaed OÜ Toila 2018

TOILA LASTEAED NAERUMERI ÕPPEKAVA Kinnitanud: a. Martin-L. Rytberg Juhatuse esimees Lasteaed OÜ Toila 2018 TOILA LASTEAED NAERUMERI Kinnitanud: 04.12.2018.a. Martin-L. Rytberg Juhatuse esimees Lasteaed OÜ Toila 2018 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS 3 2 LASTEAIA LIIK JA ERIPÄRA 3 2.1 Üldinfo 3 2.2 Visioon ja missioon

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

KINNITATUD PED. NÕUKOGU OTSUSEGA 10. VEEBRUAR 2009 VÄÄNA LASTEAED-ALGKOOLI LASTEAIARÜHMADE ÕPPEKAVA I. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Vääna Lasteaed-algkooli la

KINNITATUD PED. NÕUKOGU OTSUSEGA 10. VEEBRUAR 2009 VÄÄNA LASTEAED-ALGKOOLI LASTEAIARÜHMADE ÕPPEKAVA I. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Vääna Lasteaed-algkooli la KINNITATUD PED. NÕUKOGU OTSUSEGA 10. VEEBRUAR 2009 VÄÄNA LASTEAED-ALGKOOLI LASTEAIARÜHMADE ÕPPEKAVA I. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Vääna Lasteaed-algkooli lasteaiarühmade õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

AVALDATUD: RT I 2008, 23, 152

AVALDATUD: RT I  2008, 23, 152 LUSTIVERE PÕHIKOOLI LASTEAIA ÕPPEKAVA Kinnitatud Lustivere Põhikooli direktori 31.08. 2012. a käskkirjaga nr 1-2/18 1. Alused 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1) Lustivere Põhikooli lasteaia (edaspidi: Lasteaia)

Rohkem

RAKVERE LASTEAED TRIIN ÕPPEKAVA

RAKVERE LASTEAED TRIIN ÕPPEKAVA Õppekava kinnitatud 09.september2009a juhataja käskkirjaga nr 1-1/16 Muudatused kinnitatud 27.05 2010 juhataja käskkirjaga nr 1-1/13 Muudatused kinnitatud 14.12.2011 juhataja käskkirjaga nr 1-1/33 Muudatused

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

KÕPU PÕHIKOOLI LASTEAIARÜHMADE ÕPPEKAVA

KÕPU PÕHIKOOLI LASTEAIARÜHMADE ÕPPEKAVA KÕPU PÕHIKOOLI LASTEAIARÜHMADE ÕPPEKAVA 1. Üldsätted 1.1. Kõpu Põhikooli lasteaiarühmade õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis on koostatud riikliku õppekava alusel. 1.2 Õppekava koostamisest

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Liikluskasvatuse eesmärk alushariduse raamõppekavas

Liikluskasvatuse eesmärk alushariduse raamõppekavas Liikluskasvatuse temaatika lõiming õppe- ja kasvatustegevusesse EESMÄRK on ohutu liikumise õpetamine lasteaia siseruumides, lasteaia välisterritooriumil ning väljaspool lasteaeda. 1,5 3 aastased lapsed

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas:, i klassiõpetaja, 2018 VOSK Võta Oma Seade Kaasa (nutiseadmete kasutamine), rühmades 2 3 liiget Eesmärgid Võimalus õppesisu abil lõimida inimeseõpetust,

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Lasteaed-Algkooli õppekava on Raikküla Lasteaed-Algkooli õppe- ja kasvatustöö korraldamise alusdokument, mis põhineb alusharid

Lasteaed-Algkooli õppekava on Raikküla Lasteaed-Algkooli õppe- ja kasvatustöö korraldamise alusdokument, mis põhineb alusharid KERGU LASTEAED-ALGKOOLI ALUSHARIDUSE ÕPPEKAVA SISUKORD Kergu Lasteaed Algkooli õppekava A. LASTEAED... 3 1. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ PÕHIMÕTTED NING EESMÄRGID... 3 1.1 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID...

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood 01.09.2014 31.08.2015 1. Gümnaasium 10. 12. klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundides) Energiasäästlik sõiduk 3 Läänemere ökosüsteem 4

Rohkem

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende kokkuvõte ning õpetajate keeletasemed. Rühmades tegelesime

Rohkem

Liikluskasvatuse eesmärk alushariduse raamõppekavas

Liikluskasvatuse eesmärk alushariduse raamõppekavas Liikluskasvatuse eesmärk alushariduse raamõppekavas Liikluskasvatus on lasteasutuse õppe- ning kasvatustegevuse kohustuslik osa, mille käigus lapsed omandavad üldised teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks.

Rohkem

V A H E A E G Huvitegevuse üldtööplaan 2017 I veerand September Oktoober Nädal

V A H E A E G Huvitegevuse üldtööplaan 2017 I veerand September Oktoober Nädal Huvitegevuse üldtööplaan 2017 I veerand September Oktoober Nädal 1.-8..-15. 25.-29. 2.-6. 9.-13. 16.-20. 21.-29. 30.-3. Tarkusepäev Liiklusnädal 12. Lastevanemate koosolek võimlas kell 17 14. kergejõustik

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada

Rohkem

Tallinna Linnupesa Lasteaia õppekava

Tallinna Linnupesa Lasteaia õppekava TALLINNA LINNUPESA LASTEAIA Õ P P E K A V A SISUKORD 1. LASTEASUTUSE LIIK JA ERIPÄRA... 4 2. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID... 5 3. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED... 6 4. LAPSE EELDATAVAD ÜLDOSKUSED...

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Microsoft Word - Häädemeeste+lasteaia+kodukord

Microsoft Word - Häädemeeste+lasteaia+kodukord HÄÄDEMEESTE LASTEAIA KODUKORD 1.Üldinfo 1.1.Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest. 1.2. Kodukord on avalikustatud e-lasteaias ja on igas rühmas olemas

Rohkem

RÜHMADE ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS

RÜHMADE ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS KINNITATUD Tallinna Padriku Lasteaia direktori käskkirjaga nr. 1-1/2 31.05.2013 LISA 1 TALLINNA PADRIKU LASTEAIA ÕPPEKAVA Tallinn 2013 Sisukord 1. LASTEASUTUSE LIIK JA ERIPÄRA... 3 2. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Eesti keel teise keelena kuulmispuudega õpilaste jaoks Eesti keele kui teise keele õppe- ja kasvatuseesmärgid kuulmispuudega õpilastele I kool

Eesti keel teise keelena kuulmispuudega õpilaste jaoks Eesti keele kui teise keele õppe- ja kasvatuseesmärgid kuulmispuudega õpilastele I kool Eesti keel teise keelena kuulmispuudega õpilaste jaoks. 2.1.3. Eesti keele kui teise keele õppe- ja kasvatuseesmärgid kuulmispuudega õpilastele I kooliastmes Põhikooli eesti keele kui teise keele õpetusega

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Loodusõetuse ainekava 3

Loodusõetuse ainekava  3 Loodusõpetuse ainekava 3. klassile Loodusteaduslikel ainetel on kandev roll läbiva teema Keskkond ja jätkusuutlik areng elluviimisel. Teema Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Loodusteadusharidus on

Rohkem

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Kirjeldus: Koduloomi ja -linde on inimene pidanud juba aastatuhandeid. Kuidas ja miks neid aga

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

- KLEEBI - VÄRVI - JOONISTA Liiklusaabits esimesele kooliastmele TASUTA Tallinn 2019 Maanteeamet Ennetustöö osakond Koostajad: Merike Saar, Piret Jõul

- KLEEBI - VÄRVI - JOONISTA Liiklusaabits esimesele kooliastmele TASUTA Tallinn 2019 Maanteeamet Ennetustöö osakond Koostajad: Merike Saar, Piret Jõul - KLEEBI - VÄRVI - JOONISTA Liiklusaabits esimesele kooliastmele TASUTA Tallinn 2019 Maanteeamet Ennetustöö osakond Koostajad: Merike Saar, Piret Jõul ja Eve- Mai Valdna Kujundus, küljendus ja illustratsioonid:

Rohkem

TALLINNA KOMEEDI LASTEAED ÕPPEKAVA TALLINN 2009

TALLINNA KOMEEDI LASTEAED ÕPPEKAVA TALLINN 2009 TALLINNA KOMEEDI LASTEAED ÕPPEKAVA TALLINN 2009 SISUKORD Sisukord LASTEASUTUSE LIIK JA ERIPÄRA... 3 LAPSE ÜLDOSKUSED JA NENDE ARENG... 4 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS... 16 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

LISA 4 Ainevaldkond Loodusained Saue Gümnaasiumi põhikooli õppekava Ainevaldkond LOODISAINED Sisukord 1 Ainevaldkond Loodusained Loodusteadus

LISA 4 Ainevaldkond Loodusained Saue Gümnaasiumi põhikooli õppekava Ainevaldkond LOODISAINED Sisukord 1 Ainevaldkond Loodusained Loodusteadus Ainevaldkond LOODISAINED Sisukord 1 Ainevaldkond Loodusained... 3 1.1 Loodusteaduslik pädevus... 3 1.2 Ainevaldkonna õppeained... 3 1.3 Ainevaldkonna kirjeldus... 4 1.4 Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Tabasalu 2012 SISSEJUHATUS Pildikesi ajaloost Tabasalu

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

MNT_jagratturi_vihik_A6.ai

MNT_jagratturi_vihik_A6.ai Sissejuhatus Jalgratas on sõiduvahendina muutumas üha populaarsemaks ja igapäevaliikluses kohtab jalgrattaid sagedamini kui kunagi varem. Rohkem kui kunagi varem on päevakorral ka jalgratturite turvalisus.

Rohkem