Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm"

Väljavõte

1 Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andmete alusel on Eestis võrreldes teiste OECD riikidega suur hariduslik ülejääk 1. Uurime selle näitajaga seotud probleeme erinevatel alustel. Antud analüüs ei ole eraldiseisev uuring, vaid sissevaade olemasolevatesse andmetesse. Tunnused, mille alusel kõrgharitu alarakendatust on võimalik mõõta: 1) Töötasu inimese töötasu jääb allapoole teatud piiri (nt kõrgharitud töötajate mediaan, Eesti mediaan, Eesti keskmine). Eesti mediaanpalk PIAAC andmetel oli a 776 eurot. 2) Haridus töötaja haridus on kõrgem kui töö nõuab 3) Oskused töötaja mõõdetud või enesehinnangulised oskused on kõrgemad kui töö nõuab (probleemipüstituse järgi jääb see tunnus alarakendatuse defineerimisel huviorbiidist välja) PIAAC uuring on rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring, mis viidi läbi aastatel Eestist osales uuringus 7632 inimest ja küsitleti inimesi vanusevahemikus Uus PIAAC uuringu laine toimub Eestis aastal. Kasutame PIAAC uuringut, kuna see sisaldab kõige põhjalikumat ülevaadet tööks vajaliku haridustaseme ning Eesti tööjõu oskuste kohta. Üldine sihtrühm: Täiskoormusega töötajad, kellel on vähemalt rakenduslik kõrgharidus 2. Kokku on selliseid hõivatuid PIAAC uuringu andmetel (44% kõigist täiskoormusega töötajatest). 2. Alarakendatud töötajatest palgaerisuse alusel Valitud tunnus PIAAC andmestikus: Parimaks tunnuseks PIAAC andmestikus töötasu mõõtmisel võib pidada pideval skaalal tunnust Palgatöötajate kuupalk, sh lisatasud (EARNMTHBONUS). Tunnuse kirjeldus: Märkimisväärne osa töötajatest ei ole oma palgaandmeid avaldanud kuupalga andmed on olemas sihtrühma liikme puhul (78% sihtrühmast), puuduvad sihtrühma liikme puhul (22% sihtrühmast). Valitud palgaandmetes ei sisaldu (üksik)ettevõtjate sissetuleku andmed. Et keskmise palga andmed on mõnevõrra moonutatud üksikute väga kõrge palga teenijate poolt, on mõistlikum võrdluses kasutada mediaanpalga andmeid. Arvestades, et kõrgharitud moodustavad 44% kõigist täiskoormusega töötajatest, peaks neist enamuse palgad kuuluma ka ülemise 50% palgatöötajate palkade hulka. Alarakendatud kõrgharitu on töötaja, kelle kuupalk 1 Halapuu, V. (2015). Oskuste ja hariduse mittevastavuse mõõtmine Eestis PIAACi andmete baasil: PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 7. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium 2 Põhikohaga töötajad, kelle tavaline töötundide arv on vähemalt 35 tundi nädalas.

2 Regioon Asustustihed us Ametiala Haridustase Esimese ja teise põlvkonna immigrandid Vanusegrupid Sugu koos lisatasudega jääb alla Eesti keskmise kuise mediaanväljamakse aastal oli Eesti mediaanpalk PIAAC andmetel 776 eurot. Sellisel juhul on alarakendatud 36% sihtrühmast ( kõrgharitut). 2.1.Alla ja üle (PIAACi) mediaanpalga teenivad kõrgharidusega töötajad taustatunnuste lõikes Joonis 1. Alla ja üle PIAAC mediaani teenivad kõrgharitud töötajad taustatunnuste lõikes Mees Naine Alla Esimese põlvkonna immigrant Teise põlvkonna immigrant Ei esimese ega teise põlvkonna immigrant Rakenduskõrgharidus Bakalaureusekraad Magistri- või doktorikraad Oskustemahukad ametikohad Keskmise oskustemahukusega valgekraede ametikohad Keskmise oskustemahukusega sinikraede ametikohad Vähese oskustemahukusega ametikohad Hõreasustus Keskmine asustustihedus Tiheasustus (Tallinn, Tartu, Narva) Lõuna-Eesti Kirde-Eesti Kesk-Eesti Lääne-Eesti Põhja-Eesti 19% 47% 47% 23% 33% 41% 52% 55% 48% 32% 47% 31% 28% 29% 64% 42% 38% 49% 31% 46% 56% 52% 43% 25% 93% Alla PIAAC mediaani (776) Üle PIAAC mediaani (776) Alarakendatuid on keskmisest märkimisväärselt enam: - naiste seas - noorimas vanusegrupis ja 45+ vanusegruppides - immigratsioonitaustaga inimeste seas - rakenduskõrgharidusega inimeste seas 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2

3 - keskmise oskustemahukusega valgekraede ametikohtadel ja vähese oskustemahukusega ametikohtadel - Kirde-Eestis - keskmise asustustihedusega asulates Naisi on alarakendatute seas kokku 79% (N=48 400), mehi 21% (N=12 600). Vanusegruppide lõikes moodustavad suurima osa alarakendatutest aastased (29%, N=17 700), neile järgnevad võrdselt 55+ aastased (24%, N=14 800) ja aastased (24%, N=14 700). Haridusetasemetest on alarakendatute seas enim rakenduskõrgharidusega isikuid (53%, N=32 300). Vaadates vanust ja sugu koos, ilmneb, et kõige rohkem on madalapalgalisi kõrgharituid 55+aastaste naiste seas, kellest 58% on alarakendatud (N=10 600) aastastest naistest on alarakendatud 56% (N=14 900). Samuti on alarakendatuid palju noorte naiste seas (57%), kuid neid on arvuliselt vähem (N=3 100). Kõige väiksem on alarakendatuse probleem meeste seas vanuses ning mõlemas vanuserühmas on alarakendatuid 14%. Vaadates sugu ja haridustaset koos, on alarakendatuse probleem kõrgeim rakenduskõrgharidusega naiste seas, kellest 47% teenib alla Eesti mediaanväljamakse (N=20 200). Vanust ja haridustaset koos vaadates on suurim alarakendatute grupp aastased rakenduskõrgharidusega inimesed, N= (58% vanusegrupist). 55+ vanuses on rakenduskõrgharidusega alarakendatuid (71% vanusegrupist). Samas võib välja tuua, et ka magistri- ja doktorikraadiga 55+ vanuses inimestest on madalapalgalisi tervelt 42% (N=7 700). Avalikus sektoris töötab 46% alla ja 42% üle Eesti mediaanväljamakse teenijavatest kõrgharitutest. Alla PIAAC mediaani teenivatest alarakendatutest on avalikus sektoris oskustemahukal töökohal 36% (N=21 500) ning kõigist kõrgharitutest 31% (N=67 400). Neist avaliku sektori alarakendatutest omakorda suurima osa moodustavad hariduse valdkonna töötajad (57% avaliku sektori oskustemahukal töökohal töötajatest ja kõrgharitute puhul kokku keskmiselt 39%). 2.2.Alla ja üle (PIAACi) mediaanpalga teenivad kõrgharidusega töötajad eriala järgi Joonis 2. Alla ja üle PIAAC mediaani teenivad kõrgharitud töötajad omandatud eriala lõikes Põllumajandus ja veterinaaria Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus Humanitaarteadused, keeled ja kunst Üldharidus* Sotsiaalteadused, majandus ja õigusteadus Tehnika, tootmine ja ehitus Health and welfare Teenused Täppisteadused, matemaatika ja arvutiõpetus 60% 53% 41% 37% 36% 33% 31% 29% 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alla PIAAC mediaani (776) Üle PIAAC mediaani (776) 3

4 Töötajate arv Tegevusala Sektor Alarakendatuid on keskmisest märkimisväärselt enam põllumajanduse ja veterinaaria ning õpetajakoolituse/kasvatusteaduse erialadel, kolmandal kohal on humanitaarteadused, keeled ja kunst (mis variant 1 puhul on viiendal kohal, ehk paljude selle eriala lõpetanute palgad jäävad Eesti ja PIAAC mediaani vahele). 2.3.Alla ja üle (PIAACi) mediaanpalga teenivad kõrgharidusega töötajad tööandja taustatunnuste lõikes Joonis 3. Alla ja üle PIAAC mediaani teenivad kõrgharitud töötajad tööandja taustatunnuste lõikes Erasektor 34% Avalik sektor 38% Mittetulundusühing* 46% Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük* 63% Mäetööstus* % Töötlev tööstus 39% Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga 13% Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus* 12% Ehitus 19% Hulgi- ja jaekaubandus 47% Veondus ja laondus 23% Majutus ja toitlustus* 63% Info ja side 13% Finants- ja kindlustustegevus 12% Kinnisvaraalane tegevus* 53% Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 16% Haldus- ja abitegevused 52% Avalik haldus ja riigikaitse 21% Haridus 51% Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 43% Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 71% Muud teenindavad tegevused* 57% % % % Üle % * - alagrupis on kaalutud valimi järgi alla 5000 isiku 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alla PIAAC mediaani (776) Üle PIAAC mediaani (776) Kõige rohkem on alarakendatud kõrgharituid hariduse tegevusalal (24% alarakendatutest), hulgi- ja jaekaubanduses (15%) ja töötlevas tööstuses (15%). 4

5 Tabel 1. Alarakendatute (PIAAC mediaan) jagunemine tegevusalade lõikes (tegevusalad kokku = 100%) Kuupalk lisatasudega alla PIAAC mediaani (776) üle PIAAC mediaani (776) Arv Osakaal Arv Osakaal Keskmine brutokuupalk / aastal Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük* % 734 1% 752 / 1064 Mäetööstus* 0 0% % 1135 / 1512 Töötlev tööstus % % 864 / 1173 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine* Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus* 367 1% % 1297 / % 896 1% 903 / 1214 Ehitus % % 938 / 1168 Hulgi- ja jaekaubandus % % 840 / 1105 Veondus ja laondus % % 849 / 1199 Majutus ja toitlustus* % % 557 / 812 Info ja side 826 1% % 1448 / 2094 Finants- ja kindlustustegevus 697 1% % 1433 / 1996 Kinnisvaraalane tegevus* % 929 1% 653 / 994 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus % % 1147 / 1424 Haldus- ja abitegevused % % 785 / 1119 Avalik haldus ja riigikaitse % % 1037 / 1485 Haridus % % 735 / 1080 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne % % 882 / 1246 Kunst, meelelahutus ja vaba aeg % % 729 / 931 Muud teenindavad tegevused* % 836 1% 498 / 671 Kokku % % 887 / 1221, Eesti Statistikaamet 5

6 2.4.Alla ja üle (PIAACi) mediaanpalga teenivad kõrgharidusega töötajad ja nende oskused Tabel 2. Alla ja üle PIAAC mediaani teenivate kõrgharitute keskmised oskuste skoorid Analüüsis kasutatud oskuste skoorid on lihtsustatud väärtustega, kuna oskuste tunnuste kasutamine nõuab eraldi programmi ja analüüsi. Kõik kõrgharitud PIAAC mediaan (776) Miinimum Maksimum Keskmine Alla mediaani keskmine Üle mediaani keskmine Funktsionaalse lugemisoskuse skoor tuletatud väärtus 1 Matemaatilise kirjaoskuse skoor tuletatud väärtus 1 Probleemilahenduse skaala skoor tuletatud väärtus 1 IKT oskuste kasutamine indeks Numbriliste oskuste (nii lihtsamate kui keerukamate) kasutamine indeks Lugemisoskuse (nii proosa kui tarbetekstide) kasutamine indeks 147,15 397,55 291,50 279,36 300,94 153,13 421,21 292,62 276,15 302,35 149,42 396,06 283,54 268,65 293,21 -,79 5,62 2,20 1,99 2,33 -,51 4,51 2,26 2,12 2,34 -,77 7,43 2,30 2,19 2,35 3. Alarakendatud töötajatest töökohal nõutava haridustaseme alusel Alarakendatu defineerimine hariduse mõttes: kõrgharitu, kes töötab töökohal, kus ei ole nõutud kõrgharidust. Selle definitsiooni järgi vaatame kõiki kõrgharituid ühtse grupina ning töökoha puhul vaatame lihtsustatult, kas seal on nõutud kõrgharidus või mitte (eristamata kõrghariduse eri tasemeid). PIAAC andmetel töötab kõrgharidust mitte nõudval töökohal 26% sihtrühmast ( isikut). Kasutame analüüsis seda definitsiooni Alternatiiv: kõrgharitu, kelle töö nõuab madalamat haridustaset kui isik on omandanud. PIAAC andmetel töötab omandatud haridustasemest madalamat haridust nõudval töökohal 52% sihtrühmast ( isikut). 6

7 Ametiala Haridustase Esimese ja teise põlvkonna immigrandid Vanusegrupid Sugu 3.1.Kõrgharidust nõudvatel ja mittenõudvatel töökohtadel töötavad kõrgharitud taustatunnuste lõikes Joonis 4. Kõrgharidust nõudvatel ja mittenõudvatel töökohtadel töötavad kõrgharitud taustatunnuste lõikes Mees Naine Alla Esimese põlvkonna immigrant Teise põlvkonna immigrant Ei esimese ega teise põlvkonna immigrant Rakenduskõrgharidus Bakalaureusekraad Magistri- või doktorikraad Oskustemahukad ametikohad Keskmise oskustemahukusega valgekraede ametikohad Keskmise oskustemahukusega sinikraede ametikohad Vähese oskustemahukusega ametikohad 27% 25% 33% 20% 24% 32% 29% 36% 35% 22% 43% 19% 14% 11% 59% 71% 95% 0% 25% 50% 75% 100% ei ole vaja kõrgharidust on vaja kõrgharidust Kui töö ei nõua kõrgharidust sellise alarakendatuse definitsiooni puhul ei erine mehed ja naised märkimisväärselt, vanuse lõikes tuleb alarakendatus enam välja noorimas vanusegrupis ja vanusegrupis Keskmisest oluliselt enam on alarakendatuid rakenduskõrgharidusega inimeste seas (43%). 7

8 Regioon Asustustihedus Joonis 5. Kõrgharidust nõudvatel ja mittenõudvatel töökohtadel töötavad kõrgharitud elukoha lõikes Hõreasustus Keskmine asustustihedus Tiheasustus (Tallinn, Tartu, Narva) Lõuna-Eesti Kirde-Eesti Kesk-Eesti Lääne-Eesti Põhja-Eesti 29% 28% 24% 26% 31% 35% 29% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ei ole vaja kõrgharidust on vaja kõrgharidust 3.2.Kõrgharidust nõudvatel ja mittenõudvatel töökohtadel töötavad kõrgharitud eriala lõikes Nagu töötasu järgi alarakendatust defineerides, on ka hariduse järgi alarakendatud keskmisest enam põllumajanduse ja veterinaaria või üldhariduse eriala omandanud isikud. Õpetajakoolituse või kasvatusteaduse omandanutest on keskmisest väiksem osa alarakendatud hariduse järgi defineerides (11% selle eriala lõpetanutest töötab töökohal, kus ei ole vaja kõrgharidust), kuid töötasu järgi defineerides oli nende seas keskmisest märkimisväärselt enam alarakendatuid. Kõige vähem töötavad kõrgharidust mittenõudval töökohal tervishoiu ja hoolekande eriala omandanud kõrgharitud. Joonis 6. Kõrgharidust nõudvatel ja mittenõudvatel töökohtadel töötavad kõrgharitud omandatud eriala lõikes Üldharidus Põllumajandus ja veterinaaria Tehnika, tootmine ja ehitus Teenused Sotsiaalteadused, majandus ja õigusteadus Täppisteadused, matemaatika ja arvutiõpetus Humanitaarteadused, keeled ja kunst Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus Tervishoid ja hoolekanne 44% 35% 29% 28% 19% 15% 11% 6% 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ei ole vaja kõrgharidust on vaja kõrgharidust 8

9 Töötajate arv Tegevusala Sektor 3.3.Kõrgharidust nõudvatel ja mittenõudvatel töökohtadel töötavad kõrgharitud tööandja taustatunnuste lõikes Alarakendatuid on keskmisest märkimisväärselt enam: - Erasektoris (35% on alarakendatud, sh 2,5 korda enam kui avalikus sektoris) - töötlevas tööstuses (40%) - ehituses (38%) - hulgi- ja jaekaubanduses (43%) - veonduses ja laonduses (49%) - haldus- ja abitegevustes (40%) - väiksemates ettevõtetes/asutustes (1-10 töötajaga organisatsioonides 37%) Joonis 7. Kõrgharidust nõudvatel ja mittenõudvatel töökohtadel töötavad kõrgharitud tööandja taustatunnuste lõikes Erasektor 35% Avalik sektor 14% Mittetulundusühing* 40% Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük* 45% Mäetööstus* 30% Töötlev tööstus 40% Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga 24% Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus* 42% Ehitus 38% Hulgi- ja jaekaubandus 43% Veondus ja laondus 49% Majutus ja toitlustus* 41% Info ja side 15% Finants- ja kindlustustegevus 23% Kinnisvaraalane tegevus* 49% Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 9% Haldus- ja abitegevused 40% Avalik haldus ja riigikaitse 13% Haridus 7% Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 13% Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 23% Muud teenindavad tegevused* 55% % % % Üle % 0% 25% 50% 75% 100% ei ole vaja kõrgharidust on vaja kõrgharidust 9

10 4. Alarakendatud mitme tunnuse kokku liitmisel 4.1.Haridus ja töötasu Parema pildi saamiseks võiks alarakendatute sihtrühma defineerimisel kokku panna hariduse ja töötasu andmed ehk alarakendatud kõrgharitud on need, kes teevad tööd, mis ei nõua kõrgharidust ja kus nad teenivad alla PIAAC andmestiku töötasu mediaani (776 euro). Sel juhul moodustavad alarakendatud kõigist täiskoormusega hõivatud kõrgharitutest (kelle kohta on hariduse ja töötasu andmed) 16%, N= Isikuid, kelle töö nõuab omandatust madalamat haridust ja kelle töötasu on alla PIAAC mediaani, on kokku 23% (N=38 800). 4.2.Haridus ja oskused Alarakendatut võib ka defineerida kui isikut, kelle haridus on kõrgem kui töö nõuab ning kelle mõõdetud oskused on keskmisest kõrgemad. Kogu PIAAC andmestiku peale on keskmine funktsionaalse lugemisoskuse skoor (esimene tuletatud väärtus) 275,8, matemaatilise kirjaoskuse skoor (esimene tuletatud väärtus) 272,8 ja probleemilahenduse skaala skoor (esimene tuletatud väärtus) 276,5. Kõrgharitute mõõdetud oskused on keskmiselt kõrgemad kui kõigil vastajatel keskmiselt (vt tabel 4). 4 Selliseid kõrgharituid, kelle töö ei nõua kõrgharidust ja kelle kõik oskused on PIAAC andmestiku keskmisest kõrgemad, on kokku (kaalumata andmetel 109 vastajat). 5 Kõrgharituid, kelle töö nõuab omandatust madalamat haridust ja kelle oskused on PIAAC-i keskmisest kõrgemad, on kokku (kaalumata andmetel 352 vastajat). Soo ja vanuse lõikes ei eristu nende seas ükski grupp selgelt naistest on alarakendatud 53% ja meestest 54%, vanusegruppides jääb alarakendatute osakaal vahemikku 46%-59% vanusegrupist (kusjuures madalaim on alarakendatute osakaal aastaste seas). 5. Lisaküsimused 1. Väiksemat palka teenivatel kõrgharitud inimestel on kõrgemat palka teenivate inimestega võrreldes väiksemad oskused. Binaarse logistilise regressioonimudeli põhjal võib väita, et teatud oskused on madalamat palka teenivatel kõrgharitutel tõesti madalamad kui kõrgema palga saajatel. Mõõdetud oskustest osutus kõigi kolme mudeli puhul statistiliselt oluliseks matemaatilise kirjaoskuse skoor. Šansside suhe iga mudeli puhul on ümardatult 0,99, mida võib tõlgendada nii, et ühe ühiku võrra kõrgem matemaatilise kirjaoskuse skoor vähendab tõenäosust olla madalapalgaline 1% võrra. Lisades mudelisse oskuste indeksid, mis põhinevad küsimustiku vastustel (eri oskuste kasutamine tööl või ), on statistiliselt olulisel määral suurem tõenäosus olla madalapalgaline nendel kõrgharitutel, kellel on madalamad IKT oskused tööl ja, 3 Samas on nii hariduse kui töötasu andmed vaid isiku kohta st kõrgharitust ehk 78% puhul. Kaalumata andmetel on alarakendatud vastajaid sel juhul PIAAC andmestikus 226. Seega ei ole mõistlik väiksemates alagruppides alarakendatuid selle definitsiooni järgi vaadata kõrgharitul (16%) ei ole probleemilahenduse skaala skoori. 10

11 numbriliste oskuste kasutamine tööl ja lugemisoskuste kasutamine tööl. Samas ilmneb paari oskuse puhul ka vastupidist seost need, kelle skoor lugemisoskuste kasutamisel on kõrgem, on oluliselt suurema tõenäosusega madalapalgalised. Väiksemal määral kehtib seepidine seos ka numbriliste oskuste kasutamisel. Sellist seost on keerulisem tõlgendada. Lisades mudelisse taustatunnused (sugu ja vanus), võib välja tuua, et naised on 4,1 korda suurema tõenäosusega madala palgaga kui mehed. Oskuste seos madala palgaga jääb taustatunnuste mudelisse lisades enam-vähem samaks. Tabel 4. Tõenäosus, et kõrgharitu kuupalk on alla PIAAC mediaani (776 euro) Mudel 1 Mudel 2 Mudel 3 Ainult mõõdetud oskused Kõik oskused Kõik oskused + taustatunnused Šansside suhe Šansside suhe Šansside suhe Vabaliige 142,9*** 497,0*** 285,6*** Sugu (võrdlusgrupp: mehed) Sugu - naine 4,07*** Vanusegrupp (võrdlusgrupp: 25-34) < 25 1, , , ,44 Oskuste indeksid Funktsionaalse lugemisoskuse skoor tuletatud väärtus 1 Matemaatilise kirjaoskuse skoor tuletatud väärtus 1 Probleemilahenduse skaala skoor tuletatud väärtus 1 0,998 0,999 0,995 0,991*** 0,988*** 0,992* 0,992*** 0,995 0,995 IKT oskuste kasutamine 0,67** 0,74* IKT oskuste kasutamine tööl 0,74*** 0,71*** Numbriliste oskuste kasutamine 1,33** 1,48*** 11

12 Numbriliste oskuste kasutamine tööl 0,83* 0,88 Lugemisoskuste kasutamine 1,83*** 1,97*** Lugemisoskuste kasutamine tööl 0,59*** 0,57*** Kirjutamisoskuste kasutamine 0,86 0,82* Kirjutamisoskuste kasutamine tööl 0,80 0,86 Vähene arvutikasutusoskus on mõjutanud võimalusi saada tööd või ametikõrgendust või palgakõrgendust? (võrdlusgrupp: Ei) Jah 1,64 1,90* Mudeli kirjeldusvõime (Nagelkerke R2) 14% 23% 30% Mudeli ennustusvõime 69% 77% 78% Valimi suurus Statistiline olulisus: *** < 0,01; ** < 0,05; * < 0,1 2. Väiksemat palka teenivad kõrgharitud inimestel on kõrgemat palka teenivate inimestega võrreldes vanemad Kirjeldavast statistikast ilmnes, et kõige enam on alla PIAAC mediaani teenivaid kõrgharituid 55+ vanusegrupis (52%). Binaarne logistiline mudel, mis võtab arvesse vaid vanusegruppe, näitab samuti, et seos on statistiliselt oluline. 55+ vanuses töötaja on võrreldes aastasega 3,67 korda suurema tõenäosusega madala palgaga ja aastane 2,41 korda suurema tõenäosusega madala palgaga. Ka kõige noorem vanusegrupp on aastasega võrreldes 3,10 korda suurema tõenäosusega madala palgaga. Kui lisada mudelisse mõõdetud oskuste tunnuseid (mudelid 2-4), püsib vanus üldiselt statistiliselt oluline (funktsionaalse lugemisoskuse mudeli ja matemaatilise kirjaoskuse mudeli puhul), vaid probleemilahenduse skaala skoori mudelis ei ole vanemate vanusegruppide suurem tõenäosus olla madalapalgaline enam statistiliselt oluline. Kui aga lisada mudelisse teised oskuste indekseid (mudel 5), väheneb vanuse mõju veelgi. Samuti suureneb mudeli kirjeldusvõime märkimisväärselt (23%-le, mida siiski ei saa eriti kõrgeks pidada). Seega võiks esialgse analüüsi põhjal järeldada, et teatud oskused määravad palgas rohkem kui vanus. Tabel 5. Tõenäosus, et kõrgharitu kuupalk on alla PIAAC mediaani (776 euro) Mudel 1 ainult vanus Mudel 2 vanus + lugemisoskus Mudel 3 vanus + Mudel 4 vanus + prob. Mudel 5 vanus + 12

13 mat. oskus lah. oskus kõik oskused Vabaliige 0,30*** 12,66*** 36,88*** 32,85*** 429,96*** Vanusegrupp (võrdlusgrupp: 25-34) < 25 3,10*** 3,32*** 3,19*** 3,36*** 2,14* ,63*** 1,51** 1,44** 1,32 1, ,41*** 2,01*** 2,03*** 1,31 0, ,67*** 2,89*** 2,82*** 1,71 1,58 Oskuste indeksid Funktsionaalse lugemisoskuse skoor tuletatud väärtus 1 Matemaatilise kirjaoskuse skoor tuletatud väärtus 1 Probleemilahenduse skaala skoor tuletatud väärtus 1 IKT oskuste kasutamine 0,988*** 0,999 0,984*** 0,988*** 0,984*** 0,996 0,68** IKT oskuste kasutamine tööl 0,73*** Numbriliste oskuste kasutamine Numbriliste oskuste kasutamine tööl 1,37** 0,84* Lugemisoskuste kasutamine 1,87*** Lugemisoskuste kasutamine tööl 0,58*** Kirjutamisoskuste Kirjutamisoskuste tööl kasutamine kasutamine 0,86 0,83 Mudeli (Nagelkerke R2) kirjeldusvõime 6% 13% 17% 14% 23% Mudeli ennustusvõime 64% 66% 67% 68% 77% Valimi suurus Statistiline olulisus: *** < 0,01; ** < 0,05; * < 0,1 13

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Tööturu Ülevaade 1/2019

Tööturu Ülevaade 1/2019 TÖÖTURU ÜLEVAADE 1 2019 TÖÖTURU ÜLEVAADE Eesti Panga ekspertide koostatud käsitleb Eesti tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TARTU ETTEVÕTJATE INFOPÄEV ERNI KASK KALLE PAAS 13. veebruar 2018 Mis on Euroopa kultuuripealinn? 1985: Athens (Greece) 1986: Florence (Italy) 1987: Amsterdam (Netherlands) 1988: West-Berlin (Germany)

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

KUTSEALA NIMETUS

KUTSEALA NIMETUS Olulised momendid Töö iseloom Töötingimused Kutsenõuded ja -eeldused Haridus ja väljaõpe Tööväljavaated Lähedased ametid Palk ja muud soodustused Täiendav info OLULISED MOMENDID Nõudlus metallitöötluspinkide

Rohkem

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte ainult Elva valla elanikele, vaid ka laiemas ümbruskonnas elavatele inimestele. Enim arenenud ja töökohti pakkuvateks

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Eesti Tööturu Ülevaade

Eesti Tööturu Ülevaade EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE APRILL 2017 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel.

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

MJAD

MJAD Olulised momendid Töö iseloom Töötingimused Kutsenõuded ja -eeldused Haridus ja väljaõpe Tööväljavaated Lähedased ametid Palk ja muud soodustused Täiendav info OLULISED MOMENDID Müüja tööga kaasneb materiaalne

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

AINEKAVA VORM

AINEKAVA VORM ÕPPEKAVA VORM 1 2 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI ÕPPEKAVA NIMETUS INGLISE Keeleõpetaja mitmekeelses koolis Teacher of Languages in a Multilingual School 3 ÕPPEKAVA KOOD xxxx 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Tööturu Ülevaade 2/2018

Tööturu Ülevaade 2/2018 EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE 2 2018 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - EAG2017_EE_ 11_ 09 tõlge.docx

Microsoft Word - EAG2017_EE_ 11_ 09 tõlge.docx OECD iga-aastane haridusindikaatorite kogumik EAG: OECD Indicators annab usaldusväärset, täpset ja asjakohast teavet hariduse kohta maailmas. Ülevaade sisaldab andmeid OECD 35 liikmesriigi ning mitmete

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Word Pro - diskmatTUND.lwp

Word Pro - diskmatTUND.lwp Loogikaalgebra ( Boole'i algebra ) George Boole (85 864) Sündinud Inglismaal Lincolnis. 6-aastasena tegutses kooliõpetaja assistendina. Õppis 5 aastat iseseisvalt omal käel matemaatikat, keskendudes hiljem

Rohkem

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt HELME VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2016-2019 1 Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 3 2.1.Majanduslik olukord riigis... 3 2.2.Sotsiaalmajanduslik olukord Helme vallas...

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only])

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only]) Riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse edendamine RaM ja SoM 02.12.2015 Senine protsess Pensionisüsteemi eesmärkide ülevaatamine Suures osas analüüsitud, kuid osad sihttasemed vajavad veel täpsustamist.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Tabel EM008: ETTEVÕTETE LISANDVÄÄRTUS JA TOOTLIKKUSNÄITAJAD --- Aasta, Tööga hõivatud isikute arv, Tegevusala (EMTAK 2008) ning Näitaja 2017

Tabel EM008: ETTEVÕTETE LISANDVÄÄRTUS JA TOOTLIKKUSNÄITAJAD --- Aasta, Tööga hõivatud isikute arv, Tegevusala (EMTAK 2008) ning Näitaja 2017 EM008: ETTEVÕTETE LISANDVÄÄRTUS JA TOOTLIKKUSNÄITAJAD --- Aasta, Tööga hõivatud isikute arv, Tegevusala (EMTAK 2008) ning Näitaja 2017 Kokku Tööviljakus hõivatu kohta lisandväärtuse alusel, tuhat eurot

Rohkem

Euroseire1_aruanne.ppt

Euroseire1_aruanne.ppt Faktum & Ariko Sisukord Uuringu taust. Slaid Üldkokkuvõte. Slaid. Suhtumine Eesti kuulumisse Euroopa Liitu. Slaid. Suhtumine euro kasutuselevõttu Eestis. Slaid. Euro toetuse argumendid. Slaid. Euro kasutuselevõtu

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Statistiline andmetöötlus

Statistiline andmetöötlus Biomeetria Kahe arvtuuse ühie käitumie, regressiooaalüüs Lieaare regressiooaalüüs Millal kasutada ja mida äitab? Kasutatakse progoosimaks ühe arvtuuse väärtusi teis(t)e järgi. Rümba hid, EEK/kg ( y ) Regressiooivõrrad:

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus PIAAC uuringu andmeanalüüsikoolitus 28. augustil 2014 Tartus Vivika Halapuu Haridus- ja Teadusministeerium Andres Võrk Tartu Ülikool/Praxis Ülevaade uuringust Andmete kasutamise võimalused Valminud ja

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus, rakendamistulemuste analüüs, VII taotlusvoor

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus, rakendamistulemuste analüüs, VII taotlusvoor Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.2 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus rakendamistulemuste

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem