Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Arengukava Kooskõlastatud kooli nõukogus protokoll nr 1-4/1 Sillamäe

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Arengukava Kooskõlastatud kooli nõukogus protokoll nr 1-4/1 Sillamäe"

Väljavõte

1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Arengukava Kooskõlastatud kooli nõukogus protokoll nr 1-4/1 Sillamäe

2 Sisukord 1. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse üldiseloomustus ja juhtimisstruktuur Kooli juhtimisstruktuur Sise- ja väliskeskkonna analüüs Ida-Viru maakond Kutseharidus Tööjõuvajaduse prognoos ja aasta kooli ümberkorralduslikud tegevused SWOT analüüsi tulemused Missioon, visioon ja üldeesmärk arengukava perioodiks ning selle saavutamist mõõtvad tulemusmõõdikud Eesmärgid aastateks Muutunud õpikäsitus Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus Digipööre elukestvas õppes Võrdsed võimalused elukestvaks õppes ja õppes osaluse kasv Pädevad ja motiveeritud töötajad, õpetajad ja koolijuhid Eesmärkide saavutamiseks vajalikud ressursid, tegevuste seosed kooli eelarve ja muude ressursiliste võimalustega Suuremad kuluperioodid ja ressursside ümberpaigutamised Riskide kirjeldamine ja maandamine SWOT ohtude ja nõrkuste maandamine Arengukava juhtimiskorraldus, uuendamise ja täiendamise kord. Arengukavas püstitatud eesmärkide täitmise seiramise põhimõtted Lisa 1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tegevuskava Lisa 2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse soetuste kava

3 1. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse üldiseloomustus ja juhtimisstruktuur Eesti tehniline kutseharidus on saanud alguse Ida-Virumaal üle 300 aasta tagasi, kui Narvas alustas a tööd navigatsioonikool aastal Kukrusele rajatud esimesest tööstuskoolist on välja kasvanud Kirde-Eesti suurim kutsehariduskeskus. Ida-Viru maakonnas on alates aastast ühendatud 10 kutsekooli. Haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 1.1-2/16/30 korraldati alates 1. septembrist a. ümber Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad Narva Kutseõppekeskus, Sillamäe Kutsekool ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus. Ida-Viru maakonnas jätkas tööd üks riigi kutseõppeasutus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas. Kolme kooli ühendamisel sai Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest üle 2500 õpilase ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus. Koolide liitmisega loodi õppijatele paindlikumad võimalused osalemiseks õppetöös, välispraktikates ja täienduskoolituses, töötajatele mitmekesisemad töö- ja arenguvõimalused. Tööandjad saavad koostööd teha ühe kindla partneriga. Koolide senise tegevusega saab tutvuda kooli kodulehel Sillamäe õppekoha näitusel võib lugeda a Monika-Aino Jõesaare kirjutatud ajalooraamatut Narva Kutseõppekeskuse 15 töörohket aastat õppis tasemeõppes 2358 õpilast, täiendusõppes osales aastal 2784 õppurit. Koolis on 270 töötajat, sh 156 õpetajat. Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt. Õppimisvõimalused on erivajadustega inimestele. Kool korraldab tasemeõpet teeninduse; tehnika, tootmise ja ehituse; informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate; ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-s õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering. Koolil on kohustus a. kutsekeskharidusõppes üle minna eesti õppekeelele. Eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava on kättesaadav kooli veebilehel. Kool korraldab täiendusõpet õppekavarühmades ja võtmepädevuste alal, kus koolil on olemas õppe läbiviimiseks vajalik õpikeskkond ja kompetentsed õpetajad. Kool korraldab Viru vanglas tasemeõpet õppekavarühmades, milles koolil on õppe läbiviimise õigus, ja täiendusõpet. Kool on vanglaõppes õpetanud viit eriala: keevitaja, abikokk, puidupingitööline, hotelliteenindaja (osakutse hommikusöögi teenindaja), väikeettevõtlus. Rakendamisel on veevärgilukksepa eriala. 3

4 Õppekasvatustöö toetamiseks ning vara otstarbekaks ja säästlikuks kasutamiseks on koolil õigus osutada karjäärinõustamis-, psühholoogia-, majutus-, toitlustus-, raamatupidamis-, trükikoja-, büroo-, reisikorraldus-, turismikorraldus-, kommunaal-, ehitus-, arvutiteeninduse, keemilise analüüsi, elektritööde-, automaatika-, transpordi-, puhastus-, iluteeninduse ja õmblusteenust, ürituste, sealhulgas konverentsid ja seminarid, korraldamise teenust, huvitegevuse korraldamise ja haridusteenust, metallide töötlemise teenust ning autode hooldus-ja remonditeenust; müüa praktilise töö käigus või muul moel kooli ülesannete täitmisel toodetud meedia-, video-, foto-, kulinaaria-, pagari-, õmblus-, tekstiili-, kondiitri- ja pagaritooteid ning metalli- ja puidutooteid; osutada erihoolekandeteenuseid. Enamus kooli õpilastest on pärit Ida-Virumaalt, teistest maakondadest on õpilasi 5% (Jõhvi õppekohas 20, sh Viru vangla kinnipeetavad). Koolile on omistatud kutse andja õigus kahel erialal: laborant, tase 4, (õppekavad koodid EHISes ja ) kuni ja mäetöölise kutsed kuni a omistas Kutsekoda koolile tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgi. Kooli lõpetajad sooritavad kutseeksami kõikidel koolis õpetatavatel erialadel, kus kutseeksami sooritamine on võimalik. Kooli partnerite nimekirjas on üle neljasaja ettevõtte, suurimad neist on Enefit Kaevandused AS, Enefit Energiatootmine AS ja Viru Keemia Grupp AS, Molycorp Silmet AS. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on partner kutseliitudes: Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Eesti Masinatööstuse Liit, MTÜ Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit, Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Raamatupidajate Kogu, Konsortsium Eesti E-Kutsekool, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing (EKEÜ), Eesti Grilliliit, Eesti BBQ Assotsiatsioon, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing, Turismihariduse Liit ja Autokutseõppe Liit MTÜ. Kool on suurim täiskasvanute täiendusõppe pakkuja Ida-Virumaal. Koolituskursusi korraldatakse põhiliselt koolis õpetatavate õppekavarühmade erialade raames. Kool on Eesti Töötukassa a Ida-Viru maakonna parim koostööpartner a ESF kursuste eelarve oli eurot. Kool töötab Jõhvis, Sillamäel ja Narvas on investeeritud enam kui 32 miljonit eurot (üle 12 miljoni euro Jõhvi õppekohas, üle 10 miljoni euro Sillamäe õppekohas ja 12 miljonit eurot Narva õppekohas) Euroopa Liidu ja Eesti riigi eelarvevahendeid koolihoonete renoveerimisse, õppelaborite ja seadmete moderniseerimisse. Jõhvi õppekohas on üks õppekorpus renoveerimistööde ootel. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus kasutab alates Eesti koolide infosüsteemi (EKIS). Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusel on alates aastast rahvusvahelise kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO kogemused. Koolis on alustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi parendamist vastamaks ISO 9001:2015 nõuetele. 4

5 Koolil on hästi arendatud koostöövõrgustik partnerkoolidega Eestis ja väljaspool Eesti Vabariiki. Alates aastast osaleb kool EL Erasmus+ programmis. Eesmärgiks on suurendada tulemuslikku õpirännet ja toetada kutseharidusega seotud organisatsioonide rahvusvahelistumist. Eesmärgid on seatud rahvusvahelistumise strateegias aastateks , mis on kättesaadav kooli veebilehel. Koolil on koostöösuhted Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Hollandi, Hispaania, Portugali, Soome, Rootsi, Ungari, Horvaatia, Sloveenia, Ukraina, Gruusia, Armeenia, Venemaa, Läti ja Leedu haridusasutuste ja ettevõtetega. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusel on alates 2012.a koostöö Muusikute fondiga PLMF. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekohas on aasta jaanuarist avatud siseterviserada. Koostöös SA Eesti Terviserajad on kavas avada siseterviserajad Sillamäe ja Jõhvi õppekohtades. 1.1 Kooli juhtimisstruktuur aasta septembrist rakendatakse haridus- ja teadusministri määrusega nr 22 kinnitatud kooli põhimääruses näidatud juhtimisstruktuuri (joonis 1). Kooli juhib direktor. Kooli nõukogu on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine. Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu. Vastavalt kooli põhimäärusele moodustavad kooli struktuuri õppekasvatustöö struktuuriüksused ja õppekasvatustööd toetavad struktuuriüksused. Kooli nõunike kogu Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor Kooli nõukogu Õpilasesindus Õppedirektor Juhiabi Kvaliteedijuht Töökeskkonnaspetsialist Õppeosakond Arendusosakond Täendusõppe osakond Personaliosakond Finantsosakond IT osakond Haldusosakond Jõhvi õppejuht Sillamäe õppejuht Narva õppejuht Arendus-, PR juht Elukestva õppe juht Personalijuht Finantsjuht IT juht Haldusjuht Joonis 1. Struktuur 5

6 2. Sise- ja väliskeskkonna analüüs 2.1 Ida-Viru maakond Eesti Statistikaameti aastal avaldatud kogumikus Rahvastiku areng aastani 2040 koostatud rahvastikuprognoosi kohaselt on Ida-Viru maakonna elanike arvu vähenemine võrdluses teiste maakondadega kõige suurem. Kui aastal sündis Ida-Viru maakonnas 1259 last, siis prognoos näitab, et aastal 2039 on sündide arv kahanenud 746-ni, s t sündide arv väheneb järgmise 25 aastaga 41%. Prognoosi kohaselt suureneb aastaks vanemaealiste osatähtsus maakonna rahvastikus 37%, mis on võrdluses aastaga (16%) peaaegu kahekordne suurenemine a oli Statistikaameti andmetel Ida-Viru maakonnas elanikku. Eestlasi oli neist ehk 19%. (Allikas: Statistikaamet) Ida-Virumaal on rahvaarvu dünaamika olnud viimastel kümnenditel negatiivne, a vähenes maakonna rahvaarv 1594 inimese võrra. Rahvaarvu languse trend on näidanud viimastel aastatel raugemise märke. Viimase kahekümne aasta jooksul on Ida-Virumaa rahvastik vähenenud ca Narva linna elanikkonna mahus aastal koostatud rahvastikuprognoos näitab tulevikus langust nii optimistliku, mõõduka kui ka pessimistliku arenguvariandi korral. Käesoleval ajal võib eeldada, et rahvastikuprotsessid liiguvad pigem mõõduka stsenaariumi võtmes. (Allikas: Statistikaamet) Joonis 2. Ida-Virumaa rahvastikuprognoos (Allikas:Statistikaamet) Üldhariduskoolides õppijate arv on viimase viie aasta jooksul püsinud maakonna koolides praktiliselt muutumatuna ja seetõttu on põhikooli lõpetajate arv Ida-Virumaal lähiaastatel suhteliselt stabiilne (ca 1300 lõpetajat igal aastal). Vene õppekeelega õpilaste osakaal on ligikaudu 64% a põhikooli lõpetajatest jätkas üldhariduse omandamist 62% ja kutsehariduses 34%. Kutsehariduses jätkajate osakaal on Ida-Virumaal riigi keskmisest märksa kõrgem, kuid 6

7 kutsehariduse eelistajate arv on viimastel aastatel veidi vähenenud (nt 2014 valis kutsehariduse 39% põhikooli lõpetajatest). Kutsekeskhariduse tasemel õpet on lähiaastatel võimalik pakkuda vähemalt senises mahus. Ida-Virumaa põhikoolilõpetajad jätkavad enamasti hariduse omandamist kodumaakonnas. Teistesse maakondadesse liigub 9% põhikooli lõpetajatest. Ida-Virumaa gümnaasiumilõpetajatest jätkab kutsehariduses vähem kui 10%. Õpinguid ei jätka vahetult peale lõpetamist ligi 30% gümnaasiumilõpetajatest, mis on koolile oluliseks reserviks uute õppijate leidmisel (Allikas: Haridussilm). Teiste Eesti maakondadega võrreldes on Ida-Virumaa ettevõtted eelkõige tööstusliku orientatsiooniga. Siia on koondunud Eesti põlevkivi- ja keemiatööstus. Kaevandusettevõtted (järjestatud kahaneva kaevandusmahuga): Enefit Kaevandused AS, VKG Kaevandused OÜ, Kiviõli Keemiatööstus ja Kunda Nordic Cement. Enefit Kaevandused AS toetab õppureid stipendiumidega. Koostöös VKG Kaevandused OÜ-ga toimub töökohapõhine õpe. Enefit Kaevandused AS ning VKG Kaevandused OÜ on põhilised praktikaettevõtted. Ligikaudu 80% Eesti põlevkivist kulub elektri tootmiseks: Enefit Energiatootmine AS. Ülejäänud põlevkivi pressitakse õliks: Eesti Energia Õlitööstus AS, VKG Oil AS. Euroopa Liidus kaks olulist ning unikaalset keemiasektorit - põlevkivikeemia ja haruldaste muldmetallide ning nende oksiidide tootmine - VKG Oil AS, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ ja EE Õlitööstus AS, Novotrade Invest AS, NPM Silmet AS, Eastman Specialities. Metallitööstusettevõtted: Enefit Solutions AS, Fortaco Estonia AS, Remeksi Keskuse AS, HANZA Mechanics Narva AS, Norwes Metall AS, Stako Diler OÜ. Logistikaettevõtted on Sillamäe Sadam, Eesti Toll, Kunda tööstussadam, Toila väikelaevade sadam. Ehitusjärgus on Jõhvi Logistika keskus. (Allikas: SA Ida- Virumaa Tööstusalade Arendus) Tegutsevad tööstuspargid: Ida-Virumaa Tööstusalad SA, Nakro Tööstuspark, Virumaa Tööstuspark. (Allikas: SA Ida- Virumaa Tööstusalade Arendus) Turismiteenustest kasvab koos uute turismikeskuste rajamisega vajadus spaa- ja iluteenuste järele: Toila Spa, Meresuu SPA, Noorus Spa, Saka Mõis, Liivarand Spa Hotell jne. Käesoleval ajal on Ida-Virumaal 64 majutusteenust pakkuvat asutust. (Allikas: Järjest enam loovad töökohti väikeettevõtjad. Vastavalt Ida-Virumaa arengukavale suureneb aastatel turismi osakaal maakonnas veelgi, ööbimisi kavandatakse aastaks 2020 maakonnas (Allikas: Prioriteediks on koostöö kohalike ettevõtjatega õppekavade koostamisel ja uuendamisel ning õpetajate kompetentside tõstmisel. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse erialade spekter katab regiooni ettevõtete oskustööliste vajaduse, kasvab nõudlus kvalifikatsiooniraamistiku 5. tasemele vastavate kompetentsidega 7

8 töötajate järele. Tööandjate soovil on koostatud mäetöölise 5. taseme õppekava, koostamisel on laborandi õppekava. Transpordi ja logistika valdkonnas tuntakse puudust keskhariduse baasil õppinud ostu- ja laospetsialistidest ning laojuhtidest (OSKA raportid). Koolis pakutavate erialade valik on lai, kuid õpe toimub valdavalt vene keeles, mis piirab õppurite kaasamist mujalt Eestist. 2017/2018 õa toimub kutseõpe eestikeelsetel õppekavadel vaid Jõhvi õppekohas. Käesoleva arengukava perioodil ei ole nõudluse puudumisel planeeritud eestikeelsete õppegruppide avamist teistes õppekohtades. Ida-Virumaal vajavad täiskasvanuharidusse kaasamist eelkõige riigikeele ja võõrkeelte oskuseta elanikud, majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased ja puuetega inimesed ning madala haridustaseme ja kutsehariduseta elanikud. Oluline on kutseõppe sidumine ettevõtluse ja ettevõtlikkuse alase koolitusega. 2.2 Kutseharidus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on riigikool ja kooli arengute kavandamise põhialuseks on Eesti elukestva õppe strateegia 2020 (EÕS). Eesti kutsehariduse visioon Kutseõpe on ajakohane, paindlik ja uuendusmeelne. Igaüks, nii algajast õpipoiss kui ka tipptegijast meister, leiab enda vajadustele ja tasemele vastava õppimisvõimaluse. Kutsehariduse reform on olnud majandusliku arengu eeltingimus, samuti kutsehariduse vastavus inimeste võimetele ja huvidele, mis tagab riigi sotsiaalse arengu. 01. septembril aastal jõustusid uus kutseõppeasutuse seadus ning kutseharidusstandard, mille alusel on toimunud kutseharidussüsteemi uuendamine. Uuenduste kiireks rakendamiseks viidi ellu riigieelarvest rahastatud projekt Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reform. Projekti eesmärk oli muuta kutseõpe praktilisemaks, kompaktsemaks ja saavutada senisest parem vastavus tööturule. Kutsehariduse uus õppekavasüsteem põhineb otseselt Eesti Kvalifikatsiooniraamistiku (edaspidi EKR) tasemetel. Kutsehariduse arengut mõjutavad Eesti elukestva õppe strateegia 2020, selle rakendusplaan ja strateegia elluviimise programmid; Tööjõuvajaduse ja pakkumise prognoos aastani 2024; OSKA raportid. Eesti elukestva õppe strateegia 2020 (EÕS) kinnitav Vabariigi Valitsus 13.veebruaril 2014.a. Strateegia rakendamiseks on koostatud üheksa programmi. EÕS-i üldeesmärk: kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele ning võimetele vastavad õpivõimalused kogu elukaare jooksul, et tagada neile isiksusena väärika eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus. 8

9 Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärgid on: Muutunud õpikäsitus - iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine kõigil haridustasemetel ja liikides) Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid - -õpetaja/õppejõu ja koolijuhi töö hindamine ja tasustamine vastavusse viimine nendele ametikohtadele esitatavate nõuete ja töö tulemuslikkusega Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus - kvaliteetsete, paindlike ja mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestavate õppimisvõimaluste ja karjääriteenuste loomine, et suurendada erialase kvalifikatsiooniga inimeste arvu erinevates vanuserühmades ja regioonides Digipööre elukestvas õppes - õppimisel ja õpetamisel kaasaegse digitehnoloogia otstarbekam ja tulemuslikum rakendamine, kogu elanikkonna digioskuste parandamine ning ligipääsu tagamine uue põlvkonna digitaristule Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv - kõigile võrdsete võimaluste loomine elukestvaks õppeks 2.3 Tööjõuvajaduse prognoos Vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööjõuvajaduse prognoosile aastani 2024 püsib Eestis hõivatute arv aasta näitajate tasemel. Hõive kasvule seavad piiri demograafilised muutused - tööturul osalemise aktiivsuse säilimisel tänasel tasemel väheneb potentsiaalsete töötegijate arv prognoosiperioodi lõpuks enam kui võrra. Osaliselt aitavad seda kompenseerida pensioniea tõus ning tööturul osalemist toetavad meetmed, samuti eeldatakse töötuse vähenemist. Prognoosi kohaselt muutub Eesti majandusstruktuur tervikuna vähe. Suhteliselt kiiret hõive kasvu eeldatakse info ja side, elektroonika- ja masinatööstuses. Kiireima kasvuga tegevusala on programmeerimine, jätkuvat hõive suurenemist oodatakse kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses. OSKA valdkondade ekspertide hinnangul on oodata hõive kasvu ka puidutööstuses ning elektroonika- ja elektriseadmete tootmises, tervishoius ja sotsiaalhoolekandes. Kasvab kesk- ja kõrgtehnoloogilise tootmise ning teadusmahukate harude roll, kuid muutused on üldpildis tagasihoidlikud. Negatiivsem on väljavaade valdkondades, kus loodav väärtus töötaja kohta on madalam ning arenenud riikidega võrreldes on hõivatuid tunduvalt rohkem. Kasvab spetsialistide osatähtsus, hõive teistes ametialagruppides tervikuna väheneb. Kogu hõive kasvust annavad ligi 70% spetsialistid, 30% oskustöölised, juhtide ja teenindajate arv suureneb lihttööliste arvu vähenemisega samas suurusjärgus. Samasugused on suundumused hariduslikus ettevalmistuses kutse- ja kõrghariduse roll suureneb, madalama hariduse või ilma erialase ettevalmistuseta töötajate järele nõudlus väheneb. Võttes arvesse hõivatute arvus toimuvaid muutusi, on tööjõuvajadus suurem puidu-, keemia-ja masinatööstuses, transpordis, IKT ja side sektoris ning tervishoius. Suureneb IKT integreeritus kõikidesse valdkondadesse ning majandusharudesse. 9

10 ja aasta kooli ümberkorralduslikud tegevused Ida-Virumaa kutseõppeasutuste ümberkorraldamine otsustati haridus- ja teadusministri nr1.1-2/16/30 käskkirjaga. Kuni a septembrikuuni töötasid kolm kooli vastavalt oma arengukavale. September-november 2016 töötati välja ja kinnitati kooli õppekorralduseeskiri ning töökorralduse reeglid a. alustati ettevalmistustega õppeinfosüsteemi Siseveeb juurutamiseks Narva ja Sillamäe õppekohtades a suvine vastuvõtt toimus ühises õppeinfosüsteemis, ülekooliliselt rakendati õppeinfosüsteem Siseveeb alates Algasid INNOVE SA eestvedamisel toimuvad eesti keele kursused õpetajatele kõikides õppekohtades. Alustatud on materiaal-tehnilise baasi kasutamist praktiliste tööde korraldamisel õppekohtade üleselt. Koostati kooli arengukava kuni aastani. Juhtkonna otsusega kaasati kogu personal, kahel suurel arenguseminaril toimusid kooli edasist arengut määravad arutelud. Toimus rida seminare töötajate valitud nn arengukava juhtgrupi osavõtul. 2.5 SWOT analüüsi tulemused Tabel 1. SWOT analüüsi tulemused Tugevused Nõrkused SISEMINE Lai erialade valik, õpe kahes keeles. Erialad, mida õpetatakse ainult selles koolis: keemia- ja mäenduse erialad. Professionaalsed, missioonitundega ja entusiastlikud õpetajad. Kõrge kutseeksamite sooritamise protsent kooli lõpetamisel. Pikaajaline tihe koostöö regiooni suurettevõtetega. Tugev materiaalne baas, ajakohased seadmed. Renoveeritud õppijasõbralikud õpilaskodud. Väga paljudel õppima asunutel puudub nii siht, motivatsioon kui ka ambitsioonid, mis viivad õpingute katkestamiseni. Vähene eesti keele oskus vene emakeelega õpetajate seas, mis vähendab enesetäiendamise võimalusi. Õpilaste madal riigikeele ja inglise keele oskus pärsib rahvusvahelist koostööd ja kitsendab lõpetajate karjäärivõimalusi. Tegevused praktikal ei vasta alati õppekavale. Õpilaste ja õpetajate nõrgad koostöötamise oskused. 10

11 Suurim riikliku koolitustellimuse (RKT) alusel täienduskoolituste pakkuja. Toimiv rahvusvaheline koostöö. Vähene aktiivõppe meetodite kasutamine. Vananev personal. Vähe eestikeelseid õppekavasid, mis takistab õpilaste kaasamist mujalt Eestist ja tingib ka keelekümblusklassides õppinud õpilaste lahkumise teistesse maakondadesse. Võimalused Ohud VÄLIMINE Perspektiivikate tulevikku vaatavate erialade väljatöötamine. Tihedam koostöö tööandjatega, töökohapõhise õppe laiendamine. Riigikeele ja muude võõrkeelte oskustega inimeste värbamine. Rahvusvahelise koostöö arendamine õpilaste ja kooli töötajate praktika ning tööjõuvahetuse eesmärgil. Kooli kujundamine teatud erialade tõmbekeskuseks (iluteenindus, multimeedia, logistika, keemia). Tööturult täiendus- ja ümberõppesse õppima asujate arvu suurenemine. Globaliseerumist toetava IKT kiire areng. Elukestev õpe, kõikide vanusegruppide kaasamine. Ühiskonnas toimuvate muutuste mittemõistmine, vastuseis muutustele haridussüsteemis tekitab mahajäämust. Osa piirkondlikke ettevõtteid lõpetab tegevuse, mis piirab õppijate töölerakendumise võimalusi. Uute õpetajate värbamine keeruline, eriti praktilise töökogemuse ja riigikeele oskusega inimeste puhul. Laste arvu edasine vähenemine ja jätkuv väljaränne võib tekitada vajaduse sulgeda erialasid või terveid valdkondi. Majanduskriisid ja majandust mõjutavad poliitilised sündmused, sellest tingitud muutused riiklikus rahaeraldiste poliitikas. Võimalikud organisatsioonisisesed kriisid, konfliktid. Poliitilise tahte võimalikud muutused, muutused seadusandluses. 11

12 3. Missioon, visioon ja üldeesmärk arengukava perioodiks ning selle saavutamist mõõtvad tulemusmõõdikud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse missioon: Parimate oskustega asjatundjate koolitamine koosmeeles õpilaste ja tööandjatega. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tunnuslause: Meie aitame kirjutada Sinu edulugu! Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse visioon: Rahvusvaheliselt tegus, mitmekeelne, paindlikku elukestvat õpet pakkuv hariduskeskus. Väärtused: Positiivsus õpetame ja õpime rõõmuga, keskendume lahendustele, mitte probleemidele. Ausus ja usaldus peame lugu üksteisest, õpilastest ja partneritest, suhtleme siiralt ja heasoovlikult, kui kritiseerime, siis konstruktiivselt ja oskame vajadusel vabandada. Pädevus ja tegusus oleme pühendunud ja seame kõrgeid eesmärke, julgeme võtta vastutust ja viime alustatu lõpuni. Koostöö ja avatus otsime koos lahendusi, jagame üksteisega oma kogemusi ja ideid, toetame ja tunnustame üksteist, õpilasi ja partnereid. 12

13 4. Eesmärgid aastateks Kooli eesmärgid tulenevad Eesti elukestva õppe strateegiast 2020 ning kooli visioonist: Kooli üldeesmärk: Kõikidele Ida-Virumaa ja Eesti inimestele on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses loodud nende vajadustele ning võimetele vastavad õpivõimalused kogu elukaare jooksul, et tagada neile isiksusena väärika eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus. Kooli peaeesmärgid ja alaeesmärgid. 1. Muutunud õpikäsitus Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine kõigil haridustasemetel. Alaeesmärgid: 1.1 Õppekavaarendus, sh täiendusõppe õppekavad, vastavalt sihtgruppide vajadustele ja majanduskeskkonna muutustele. 1.2 Lõpetajate keeleoskuse, eeskätt riigikeele oskuse paranemine õppijate üldise toimetuleku ja konkurentsivõime tõstmiseks. 1.3 Sotsiaalsete oskuste ja ettevõtlikkuse arendamine. 2. Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus Kvaliteetsete, paindlike ja mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestavate õppimisvõimaluste ja karjääriteenuste pakkumine, et suurendada erialase kvalifikatsiooniga inimeste arvu erinevates vanuserühmades ja regioonides. Alaeesmärgid: 2.1 Valmisolek töökohapõhise õppe korraldamiseks kõikides õppevaldkondades ja õppekavarühmades. 2.2 Töömaailma esindajate kaasamine õppeprotsessi ettevalmistamise ja läbiviimise kõikides etappides. 2.3 Praktikakorralduse järjepidev parendamine. 3. Digipööre elukestvas õppes Õppimisel ja õpetamisel rakendatakse kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, paranenud on kogu elanikkonna digioskused ning tagatud on ligipääs uue põlvkonna digitaristule. 13

14 Alaeesmärgid: 3.1 Kooli digitaristu toetab digivara kasutamist. 3.2 Töötajate digipädevuste arendamine, e-koolitused ja veebiseminarid, jm. 3.3 Digitaalse õppevara koostamine ja rakendamine (nii koolis kui koostöös teiste koolidega). 4. Võrdsed võimalused elukestvaks õppes ja õppes osaluse kasv Kõigile võrdsete võimaluste loomine elukestvaks õppeks Alaeesmärgid: 4.1 Õpilaste üldarv on stabiilne, sh läbi täiskasvanud õppijate arvu suurenemise nii taseme- kui täiendusõppes. 4.2 Tugisüsteemi tugevdamine ja tugiteenuste osutamine õppekohtade üleselt. 4.3 Nõrgema konkurentsivõimega inimeste vajadustele vastavate õppekavade koostamine ja õpitingimuste loomine. 5. Pädevad ja motiveeritud töötajad, õpetajad ja koolijuhid Töötajate, õpetajate ja koolijuhi töö hindamine ja tasustamine on vastavuses nendele ametikohtadele esitatavate nõuete ja töö tulemuslikkusega. Alaeesmärgid: 5.1 Kolme õppekoha erinevate kultuuride arendamine ühiseks väärtuspõhiseks organisatsioonikultuuriks. 5.2 Õpetajate riigikeele oskuse viimine nõutavale tasemele ja võõrkeelte oskuse tõstmine. 5.3 Õpetajate kompetentsid vastavad kvalifikatsiooninõuetele. Arengukava eesmärkide saavutamiseks on kool välja töötanud tegevused, määranud eestvedajad ja vastutajad ning arenguseminaride käigus määranud tegevustele mõõdikud. Tegevused on jagatud vastavalt Eesti elukestva õppe strateegiale Vt Lisa 1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tegevuskava Üksikasjalik tegevuskava eesmärkide saavutamiseks koostatakse eraldi igaks õppeaastaks. 14

15 5 Eesmärkide saavutamiseks vajalikud ressursid, tegevuste seosed kooli eelarve ja muude ressursiliste võimalustega Eesmärkide saavutamise ning ühe tugeva nüüdisaegse kutsehariduskeskuse arendamise eelduseks on piisava materiaalse ressursi omamine, selle sihipärane ja otstarbekas kasutamine. 5.1 Suuremad kuluperioodid ja ressursside ümberpaigutamised Vt Lisa 2 Soetuste kava

16 6 Riskide kirjeldamine ja maandamine Peamised riskid arengukava elluviimisel on seotud poliitilise ja finantsmajandusliku olukorra muutusega, ka mitteküllaldase kommunikatsiooniga ning personaliga. Riskide teadvustamise ja maandamisega tegeletakse erinevatel tasanditel. 6.1 SWOT ohtude ja nõrkuste maandamine Tabel 2 SWOT ohtude ja nõrkuste maandamine Nõrkused Maandamine Väga paljudel õppima asunutel puudub nii siht, motivatsioon kui ka ambitsioonid, mis viivad väljalangevuseni. Vähene eesti keele oskus vene emakeelega õpetajate seas, mis vähendab enesetäiendamise võimalusi. Karjäärinõustamise teenuse arendamine koolis ja koostöös Rajaleidja keskustega. Õpioskuste kujundamise mooduli rakendamine, sotsiaalsete oskuste arendamise toetamine. Õpetajate järjepidev koolitamine, stažeerimine ja uue personali värbamine. Õpilaste madal riigikeele ja inglise keele oskus pärsib rahvusvahelist koostööd ja kitsendab lõpetajate karjäärivõimalusi. Praktika keelekeskkonnas, kutsekeskhariduse õppekavadel üleminek eestikeelsele õppele, valikmoodulina erialane eesti keel. Tegevused praktikal ei vasta alati õppekavale, mis võib olla takistuseks õpiväljundite saavutamisel. Õpilastel ja õpetajatel on nõrgad koostöötamise oskused. Koostöö süvendamine ettevõtetega, juhendajate koolitamise süsteemi parendamine, sisehindamise tõhustamine. Koolitamine, kaasamine. Õpilastele õpioskuste mooduli rakendamine 1. kursuse alguses. Vähene aktiivõppe meetodite kasutus. Koolitused, sh digikoolitused, konkursid, avatud tunnid. Vananev personal. Uute töötajate värbamine, praktikute kasutamine VÕS lepingute alusel. Vähe eestikeelseid õppekavasid, mis takistab õpilaste kaasamist mujalt Eestist ja tingib ka keelekümblusklassides õppinud õpilaste lahkumise teistesse maakondadesse. Kooli tutvustamine üle riigi eestikeelsete erialade laiendamiseks. Nõuetele vastava keeletasemega õpetajate värbamine. 16

17 Ohud Ühiskonnas toimuvate muutuste mittemõistmine, vastuseis muutustele haridussüsteemis tekitab mahajäämust. Osa piirkondlikke ettevõtteid lõpetab tegevuse, mis piirab õppijate töölerakendumise võimalusi. Uute õpetajate värbamine keeruline, eriti praktilise töökogemuse ja riigikeele oskusega inimeste puhul. Laste arvu edasine vähenemine ja jätkuv väljaränne võib tekitada vajaduse sulgeda erialasid või terveid valdkondi. Majanduskriisid ja majandust mõjutavad poliitilised sündmused, sellest tingitud muutused riiklikus rahaeraldiste poliitikas. Võimalikud organisatsioonisisesed kriisid, konfliktid. Poliitilise tahte võimalikud muutused, muutused seadusandluses. Maandamine Koolisisesed ja välised seminarid, ümarlauad, nõustamine ja kaasamine, koostöö teiste õppeasutustega. Regionaalse majandusatmosfääri jälgimine, kiire reageerimine muutustele ettevõtluskeskkonnas. Paindlik personali- ja töötasupoliitika, toetav töökeskkond. Sihtrühmade määratlemine, täpselt suunatud teavitamine, mitmekeelne õpe erinevates õppevormides. Kommunikatsioonistrateegia aktiivne rakendamine. Paindlikkus majanduskeskkonna muutustele. Rahaliste vahendite kasutamise sihipärasus ja läbipaistvus, eesmärkide ja nende saavutamisega kaasnenud kulude analüüs. Organisatsioonikultuuri arendamine, nõustamine, kaasamine. Sihipärane tegelemine muutuste juhtimisega, pidev kommunikatsioon huvigruppide vahel. 6.2 Ohutuse ja turvalisuse tagamine Ohutuse ning turvalisuse tagamiseks toimub töökeskkonna monitooring ning personali koolitamine. Uuendatakse töö- ja õppetingimusi, viiakse läbi evakuatsiooni- ning ohuolukordades käitumise koolitusi. Seadmetest lähtuva ohu maandamiseks on kinnitatud hooldusvahemikud. Hooldatakse nii paikseid süsteeme kui ka õppetöös kasutatavaid seadmeid. Töötervishoiu esmaseks eesmärgiks on tagada õppekeskkonna sobilik mikrokliima. Välja on ehitatud hoonete sundventilatsioon. Koolis on suund ventilatsiooni ja küttesüsteemi automatiseerimiseks ning kaughaldamiseks. Tööohutuse tagamiseks on kasutusel EVS-ISO 7010 standardi ohumärgid õppurite teadlikkuse tõstmiseks. Ohumärke on vaja kooli külastavate üldhariduskoolide õppurite ja hoones lühiajaliselt viibivate inimeste ohuteadlikkuse tõstmiseks ning turvalisuse tagamiseks. 17

18 7 Arengukava juhtimiskorraldus, uuendamise ja täiendamise kord. Arengukavas püstitatud eesmärkide täitmise seiramise põhimõtted Arengukava on strateegiline dokument, mille kooskõlastab kooli nõukogu ja kinnitab kooli pidaja või tema poolt volitatud isik. Arengukava on juhiseks Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kõikidele töötajatele. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arengukava elluviimine toimub iga-aastase tegevuskava ja eelarve alusel. Arengukavas püstitatud eesmärkide täitmist hinnatakse kooli nõukogus iga majandusaasta lõpus. Hindamise tulemusi arvestatakse järgmise kalendriaasta tegevuskava koostamisel. Eesmärkide saavutamist hinnatakse järgmiste põhimõtete järgi: eesmärkide täitmine, eesmärkide täitmiseks vajalike tegevuste asjakohasus ja kulukus, tähtaegadest kinnipidamine, mõju kooli üldeesmärgi ja strateegiliste eesmärkide saavutamisele. Hinnangud eesmärkide täitmisele ning ettepanekud arengukava muutmiseks arutatakse läbi ja kooskõlastatakse kooli nõukoguga, nõunike koguga ning Haridus-ja Teadusministeeriumiga. Muudetud või täiendatud arengukava kinnitab Haridus- ja Teadusministeerium. 18

19 Lisa 1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tegevuskava Lisa 2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse soetuste kava

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

KOOLI ARENGUKAVA

KOOLI ARENGUKAVA KINNITAN Marina Kulkova OÜ Juuksurite Erakool Maridel juhatuse liige Juhatuse otsus nr 14 05.02.2019 JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL ARENGUKAVA 2019-2022 Jõhvi 2019 1. Sissejuhatus Juuksurite Erakool Maridel

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

8 Täiskasvanuhariduse programm docx

8 Täiskasvanuhariduse programm docx Lisa 8 Täiskasvanuhariduse programm 2019-2022 Sisukord 1. Programmi taust ja vajalikkuse põhjendus... 2 2. Programmi eesmärk ja mõõdikud... 3 3. Programmi meetmed ja tegevused... 3 3.1. Meede 1: Haridustee

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Dokument KD 107-1/V1 Leht 1/6 ARENGUKAVA LÄHTEKOHAD AASTATEKS 2013-2020 Koostas: Margus Ojaots Kinnitas: Margus Ojaots Kuup: 23.04.2013 Ida -Virumaa Kutsehariduskeskuse arengukava

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ strateegiakontseptsioon 20.06.2018 Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ning kogutud sisendi (fookusgrupid, intervjuud, statistilised

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Tallinna Tööstushariduskeskuse arengukava

Tallinna Tööstushariduskeskuse arengukava KINNITATUD digitaalselt allkirjastatud Mart Laidmets Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUSE ARENGUKAVA 2016-2020 2016 SISUKORD 1. Kutseõppeasutuse

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu 1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri

Rohkem

Programm Kutsehariduse sisuline arendamine Programmi tegevus Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamin

Programm Kutsehariduse sisuline arendamine Programmi tegevus Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamin Programm Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013 1.1.0501.08-0005 Programmi tegevus Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine EKKA Kutsehariduse Hindamisnõukogu

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

Lisa 7 EÕS õppe- ja karjäärinõustamise programmi eelnõu lõplik.docx

Lisa 7 EÕS õppe- ja karjäärinõustamise programmi eelnõu lõplik.docx Õppe- ja karjäärinõustamise programm 01.04.2014-31.12.2019 Sisukord 1. Reguleerimisala... 2 2. Tulemusvaldkond: Haridus... 2 3. Programmi taust ja vajalikkuse põhjendus... 2 4. Programmi eesmärk ja mõõdikud:...

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl

Taotleja Projekti TEST täiskasvanud II voor taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu 05.06.2019 otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse kutseala kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet LISA 1 KINNITATUD direktori 02.05.19.a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Sisetööde elektrik (nimetus

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem