Tallinna Tehnikaülikool

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tallinna Tehnikaülikool"

Väljavõte

1 TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi määrusega nr 1 (jõustunud ) Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi otsusega nr 7 (jõustunud ) Redaktsiooni jõustumise kuupäev: Tallinna Tehnikaülikooli põhikiri Määrus kehtestatakse Tallinna Tehnikaülikooli seaduse (RT I, , 2) 4 lg 4 punkti 1 ja 5 lg 3 punkti 1 alusel. 1. Üldsätted 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1) Ülikooli täielik nimetus on Tallinna Tehnikaülikool ja lühinimi TalTech. Ülikooli ingliskeelne nimetus on Tallinn University of Technology. [jõustunud ] (2) Ülikool on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb Tallinna Tehnikaülikooli seaduse (TTÜKS), käesoleva põhikirja ja teiste õigusaktide alusel. (3) Ülikool on asutatud aasta 17. septembril tehnilise kõrghariduse õppeasutusena. (4) Ülikooli asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik. Ülikooli struktuuriüksused võivad asuda ka mujal. (5) Ülikoolil on oma pitsat ja sümboolika. Rektoril ja dekaanil on ametiraha. 2. Eesmärk ja ülesanded (1) Ülikooli eesmärk on rahvusvahelise kõrgetasemelise teadus-, õppe- ja arendustegevuse ning sellele tuginevate uuenduslike teenustega panustada ühiskonna jätkusuutlikku arengusse ning rahva heaolu kasvu. (2) Eesmärgi saavutamiseks ülikool: 1) täidab TTÜKS 2 lõigetes 4 ja 5 sätestatud ülesandeid; 2) viib läbi ja arendab kaasaegsetele kvaliteedinõuetele vastavat õpet kõrghariduse kolmel astmel ning annab välja vastavaid lõpudokumente; 3) osutab täiendusõppe teenuseid ja annab välja vastavaid tunnistusi; 4) algatab ning viib läbi alus- ja rakendusuuringuid ning teostab teadus- ja arendustöid; 5) teeb koostööd teiste ülikoolide ja kogu ühiskonnaga, toetades Eesti ühiskonna arengut, luues ja arendades lõimitud õppe- ja teadustegevusel põhinevaid rahvusvahelise koostöö ja elukestva õppe võimalusi; 6) võimaldab luua ning juurutab intellektuaalomandina kaitstavaid teadustulemusi; 7) kaasajastab ülikooli taristut arendades kinnisvara, uuendades õppe- ja teadustegevuse ainelist baasi ning luues liikmeskonnale kaasaegsed töö- ja olmetingimused; 8) teavitab avalikkust oma tegevusest; 9) arendab raamatukogu kui ülikooliraamatukogu ja avalikku teadusraamatukogu ning kogu Eesti tehnikateaduste infokeskust; 10) kogub, säilitab ja uurib tehnikaajalugu Eestis ja ülikoolis; 11) hindab ning tõendab toodete ja materjalide nõuetele vastavust ning esindab Eestit vastavates rahvusvahelistes organisatsioonides; 12) arendab oma liikmeskonna loomingulise, kultuurilise ja sportliku eneseteostuse võimalusi, tõstes selle kaudu õppe- ja teadustegevuse efektiivsust; 13) täidab muid põhikirjast ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

2 3. Juhtorganid 2 2. peatükk ÜLDJUHTIMINE Ülikooli juhtorganid on kuratoorium, nõukogu ja rektor. 4. Kuratoorium (1) Kuratoorium on ülikooli kõrgeim juhtorgan, kes vastutab ülikooli arengu eest, teeb ülikooli pikaajalistest huvidest lähtudes valikuid ülikooli arenguprioriteetide osas ja tagab tema eesmärkide saavutamise. (2) Kuratoorium moodustatakse ja ta tegutseb vastavalt TTÜKS-le ja käesolevale põhikirjale. (3) Kuratooriumi liige on oma otsustes sõltumatu teda nimetanud või valinud isikust või organist ning lähtub kuratooriumi töös heas usus ja oma parima äranägemise järgi ülikooli kui terviku huvidest. (4) Kuratooriumi koosolekutel võivad sõnaõigusega osaleda kuratooriumi kutsutud isikud. 5. Kuratooriumisse ülikoolist liikmete valimine ja tagasikutsumine (1) Nõukogu valib kuratooriumi koosseisu viis liiget salajasel hääletamisel vastavalt põhikirjale, nõukogu kodukorrale ning nõukogu kehtestatud valimiskorrale. (2) Rektor kuulutab hiljemalt kolm kuud enne ametisoleva kuratooriumi volituste lõppemist välja uue kuratooriumi liikmete valimised. (3) Kuratooriumi liikmeks võib kandideerida isik, kes ei täida rektori või prorektori ametikohta. Dekaani või instituudi direktori kandideerimisel ja valituks osutumisel peab ta tagasi astuma dekaani või instituudi direktori ametist. Nõukogu nimetatud kuratooriumi liige ei pea töötama ülikoolis. (4) Valimistel saab osaleda kandidaat, keda toetab vähemalt kaks nõukogu liiget. (5) Valituks osutumiseks peab kandidaat mistahes hääletuse voorus saama nõukogu koosseisu lihthäälteenamuse. (6) Kui valimistel jääb kuratooriumi liikme koht täitmata või kui nõukogu poolt nimetatud kuratooriumi liige mistahes põhjusel ei täida kuratooriumi liikme kohustusi tähtaja lõpuni, kuulutab rektor välja selle koha täitmiseks uued valimised. (7) Kui kuratooriumi liige valitakse või nimetatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ametisse, teeb nõukogu ettepaneku arvata ta kuratooriumi koosseisust välja. (8) Nõukogu võib enda nimetatud kuratooriumi liikme tagasi kutsuda, kui selle poolt hääletab salajasel hääletusel vähemalt kaks kolmandikku nõukogu koosseisust. Tagasikutsumise ettepanekut on õigus esitada vähemalt kümnel nõukogu liikmel või rektoril. 6. Kuratooriumi pädevus Kuratoorium: 1) täidab TTÜKS 4 lõikes 4 sätestatud ülesandeid; 2) kehtestab rektori valimise korra; 3) kinnitab akadeemilise struktuuri teaduskondade tasandil; 4) nimetab emeriitrektorid; 5) nimetab auditikomitee liikmed; 6) korraldab siseauditeerimist; 7) täidab teisi seaduse või põhikirjaga talle pandud ülesandeid. 7. Nõukogu (1) Ülikooli akadeemiline otsustuskogu on nõukogu, kes vastutab ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse ning kõrge akadeemilise taseme tagamise eest. (2) Nõukogu esimees on rektor. (3) Rektor moodustab nõukogu ja kinnitab selle koosseisu kooskõlas TTÜKS 5 lõikega 2 kuni kolmeks aastaks. (4) Ülikooli nõukokku valitakse teaduskondade akadeemilise personali esindajad teaduskonna nõukogus. Infotehnoloogia teaduskonnas valitakse kaks, inseneriteaduskonnas kolm, loodusteaduskonnas kaks ja majandusteaduskonnas kaks teaduskonna esindajat. Eesti Mereakadeemias valitakse üks esindaja. (5) Tugistruktuuriüksuste esindaja valitakse tugistruktuuri töötajate üldkoosolekul.

3 3 (6) Üliõpilaste hulgast valitavate nõukogu liikmete esindusnorm on vähemalt üks viiendik nõukogu koosseisust. Üliõpilaste esindajad nõukokku valitakse üliõpilasesinduse kehtestatud korras. 8. Nõukogu koosolek (1) Nõukogu koosolekud on korralised ja erakorralised. Korralised koosolekud kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt nõukogu kinnitatud tööplaanile. Korralised koosolekud toimuvad vähemalt kuus korda õppeaastas. Erakorralise koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või vähemalt üks kolmandik nõukogu liikmetest nende tõstatatud küsimuste otsustamiseks. (2) Nõukogu koosolekutel võivad sõnaõigusega osaleda kuratooriumi liikmed, vilistlaste esindaja ja rektori nimetatud või kutsutud isikud. 9. Nõukogu pädevus Nõukogu: 1) täidab TTÜKS 5 lõikes 3 sätestatud ülesandeid; 2) esitab kuratooriumile kinnitamiseks ülikooli akadeemilise struktuuri teaduskondade tasandil; 3) kinnitab akadeemilise struktuuri instituutide tasemel; 4) kinnitab üliõpilaskonna põhikirja; 5) arutab ülikooli tegevuskavasid ja kuulab ära nende täitmise aruanded; 6) kehtestab akadeemiliste ametikohtade täitmise korra ning otsustuskogudesse isikute valimise korra; 7) valib isikud tenuuri ametikohtadele; 8) kehtestab akadeemilise eetika koodeksi ja akadeemilise eetika komisjoni põhimääruse; 9) kehtestab ülikooli ees teeneid omavate isikute tunnustamise ja teenete äramärkimise viisid; 10) kinnitab ülikooli sümboolika; 11) nimetab audoktorid ja auliikmed; 12) kehtestab nõukogu kodukorra; 13) arutab ja võtab seisukohti kuratooriumi, rektori või nõukogu poolt tõstatatud küsimustes; 14) võib moodustada alalisi ja ajutisi komisjone nõukogu pädevusse kuuluvate küsimuste ettevalmistamiseks; 15) otsustab muid põhikirja ja teiste õigusaktide alusel nõukogu pädevusse kuuluvaid küsimusi. 10. Rektor Ülikooli tegevust juhib rektor, kes vastutab ülikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab oma pädevuse piires kõrgeimat haldusvõimu. 11. Rektori pädevus Rektor: 1) tagab ülikooli igapäevase üldjuhtimise ning õppe-, teadus- ja arendustegevuse otstarbeka ja jätkusuutliku korralduse; 2) täidab TTÜKS 6 lõikes 3 sätestatud ülesandeid; 3) annab kuratooriumile regulaarselt ülevaateid ülikooli arengu, eelarve täitmise ja tähtsamate tulemusnäitajate kohta; 4) kinnitab teaduskondade tegevuskavad; 5) moodustab tenuuri ametikohad; 6) nimetab prorektorid ja vastutusala direktorid ning määrab nende tegevusvaldkonnad; 7) nimetab ametisse struktuuriüksuste juhid ja kutsub nad ametist tagasi; 8) on dekaanide vahetu juht; 9) kehtestab ülikooli sise-eeskirjad; 10) kehtestab tugistruktuuriüksuste põhimääruse; 11) määrab enda äraoleku ajaks asendaja, kellel on kõik rektori õigused ja kohustused, välja arvatud punktides 2 ja 10 nimetatud õigused; 12) kehtestab ülikooli poolt osutatavate teenuste hinnad või hindade määramise alused; 13) otsustab ülikooli osalemise eraõiguslikes juriidilistes isikutes; 14) otsustab muid küsimusi, mille on tema pädevusse andnud kuratoorium või nõukogu või mis on talle antud seaduse või põhikirjaga. 12. Rektori valimine (1) Rektori valib kuratoorium kuni viieks aastaks ja maksimaalselt kaheks järjestikuseks ametiajaks vastavalt TTÜKS-le, põhikirjale ning rektori valimise korrale.

4 4 (2) Rektori valimisi korraldab kuratooriumi moodustatud valimiskomisjon. (3) Rektorikandidaate võivad esitada kõik isikud. (4) Valimisel saab osaleda kandidaat, keda toetab vähemalt üks kuratooriumi liige. (5) Rektorikandidaatidele antakse võimalus tutvustada ülikooli liikmeskonnale enda seisukohti. (6) Nõukogu esitab seisukoha rektorikandidaatide kohta kuratooriumi määratud vormis. (7) Kuratoorium valib ja kinnitab rektori ametisse vastavalt TTÜKS-le. (8) Rektor astub ametisse kuratooriumi ja nõukogu laiendatud koosolekul ametivande andmisega. Ametivande teksti kinnitab kuratoorium. 13. Rektoraat (1) Rektoraat on ühisnimetus rektori ja vastutusala juhtide kohta. (2) Prorektor ja vastutusala direktor kui vastutusala juht: 1) juhib ja vastutab rektori määratud tegevusvaldkonna ning temale alluvate struktuuriüksuste seisundi ja arengu eest, 2) täidab rektori poolt antud korraldusi ja juhiseid; 3) esindab ülikooli suhetes kolmandate isikutega rektorilt saadud volituste ulatuses. (3) Rektor nimetab prorektorid ametisse kuni rektori volituste ajaks. Prorektoriks nimetatud ülikooli töötaja töölepingu täitmine peatatakse prorektoriks oleku ajaks ning pärast volituste lõppu on tal õigus jätkata töötamist endisel ametikohal. Enne prorektori ametisse asumist professori või dotsendina töötanud isikul võrdsustatakse prorektorina töötamise aeg professori või dotsendina töötatud ajaga. 14. Akadeemilise eetika komisjon (1) Akadeemilise eetika komisjon lahendab ülikooli siseseid liikmeskonda kuuluvate isikute vahelisi akadeemilise eetika koodeksi põhiseid vaidlusi ja arutab muid akadeemilise eetika küsimusi. (2) Komisjon on viieliikmeline. Komisjoni liikmed valivad akadeemilised töötajad kolmeks aastaks nõukogu kehtestatud korras. Komisjoni liige ei tohi samaaegselt kuuluda kuratooriumi, nõukogu ega rektoraadi koosseisu. 3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE JUHTIMINE 15. Struktuuri ja struktuuriüksuste juhtimise alused (1) Ülikooli struktuur jaguneb akadeemiliseks struktuuriks ning haldus- ja tugistruktuuriks (põhikirja tekstis nimetatud tugistruktuur). (2) Akadeemilise struktuuri moodustavad: 1) teaduskonnad ja Eesti Mereakadeemia kui teaduskonna taseme struktuuriüksused; 2) teaduskonna koosseisus olevad instituudid ja kolledžid kui instituudi taseme struktuuriüksused (põhikirja tekstis ühiselt nimetatud instituut); (3) Eesti Mereakadeemia tegutseb samadel alustel teaduskonnaga, tal on kõik teaduskonna ja instituudi ning tema juhil kõik dekaani ja instituudi direktori õigused ja kohustused, kui põhikirjas või tema põhimääruses ei ole sätestatud teisiti. (4) Teaduskonnad ja instituudid tegutsevad käesoleva põhikirja alusel. Eesti Mereakadeemia tegutseb käesoleva põhikirja ja nõukogu poolt kinnitatud põhimääruse alusel. Nõukogu võib vajadusel kehtestada põhimääruse ka muule akadeemilisele struktuuriüksusele ja rektor tugistruktuuriüksusele. Ülikooli nõukogu võib akadeemilise struktuuriüksuse põhimääruse kinnitamisel sätestada selles erinevusi põhikirja käesolevast peatükist. (5) Teaduskonnal ja instituudil on nõukogu kui akadeemiline otsustuskogu. Tugistruktuuriüksusel võib olla nõuandev kogu. (6) Üliõpilaste esindajad otsustuskogudesse nimetatakse üliõpilasesinduse kehtestatud korras. (7) Kogu liikme nimetanud isikul, organil või otsustuskogul on õigus liige tagasi kutsuda ja nimetada tema asemele uus liige. (8) Otsustuskogu otsused võetakse vastu koosseisu lihthäälteenamusega, kui õigusaktides ei ole sätestatud kõrgema häälteenamuse nõuet. Koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5 5 (9) Struktuuriüksusel on oma eelarve, mis on ülikooli eelarve osa. 16. Teaduskond (1) Teaduskond on akadeemiline struktuuriüksus, kuhu kuuluvad lähedastes teadusvaldkondades õppe-, teadus- ja arendustegevusega tegelevad instituudid. Eesti Mereakadeemia on merendusvaldkonna õppe-, teadus- ja arendustegevusega tegelev struktuuriüksus. (2) Ülikoolis on järgmised teaduskonnad: 1) infotehnoloogia teaduskond; 2) inseneriteaduskond; 3) loodusteaduskond; 4) majandusteaduskond. (3) Teaduskond korraldab õppeprogrammide põhist õppetegevust ning koordineerib õppe-, teadus- ja arendustegevust, samuti täidab muid ülikooli ülesandeid teaduskonna tegevusvaldkonnas. 17. Teaduskonna nõukogu (1) Teaduskonna nõukogu on teaduskonna akadeemiline otsustuskogu. (2) Teaduskonna nõukogu esimees on dekaan. (3) Teaduskonna nõukogusse kuuluvad: 1) dekaan; 2) teaduskonda kuuluvate struktuuriüksuste juhid; 3) akadeemilise personali esindajad; 4) üliõpilaste esindajad; 5) kuni kolm dekaani poolt väljastpoolt ülikooli liikmeskonda nimetatud liiget. (4) Teaduskonna nõukogu moodustab ja kinnitab selle koosseisu dekaani ettepanekul rektor kuni kolmeks aastaks. (5) Teaduskonna nõukogusse valitakse üks akadeemilise personali esindaja igast instituudist ning kokku kolm üliõpilast, neist vähemalt üks doktorant. 18. Teaduskonna nõukogu koosolek (1) Teaduskonna nõukogu kutsub kokku ja koosolekut juhatab esimees. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kaks korda semestris. Koosolek kutsutakse kokku ka juhul, kui seda soovivad vähemalt pooled teaduskonna nõukogu liikmed. (2) Koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda dekaani kutsutud isikud. 19. Teaduskonna nõukogu pädevus Teaduskonna nõukogu: 1) arutab ja otsustab teaduskonna tasemel õppe-, teadus- ja arendustegevust puudutavaid küsimusi; 2) võtab vastu teaduskonna tegevuskava ja esitab selle rektorile; 3) kuulab vähemalt kord aastas ära dekaani ülevaate ja annab omapoolse hinnangu teaduskonna tegevuskava ja eelarve täitmise kohta; 4) teeb ülikooli nõukogule ettepanekuid teaduskonna struktuuri kohta; 5) kiidab heaks teaduskonna õppekavade kavandid ja edastab need kinnitamiseks ülikooli nõukogule; 6) valib isikud teaduskonna akadeemilistele ametikohtadele, välja arvatud tenuuri ametikohtadele; 7) valib teaduskonna esindajad ülikooli nõukogusse; 8) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid. 20. Dekaan (1) Teaduskonda juhib dekaan. Dekaan kannab vastutust teaduskonna üldseisundi, arengu, maine ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab haldusvõimu oma pädevuse piires. (2) Dekaani nimetab rektor kuni viieks aastaks, kuulates eelnevalt ära teaduskonna nõukogu arvamuse. Dekaanil peab olema doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. (3) Rektoril on õigus dekaan ametist tagasi kutsuda. 21. Dekaani pädevus Dekaan:

6 6 1) korraldab põhikirja 2 lg 2 punktides 1 8 sätestatud ülesannete täitmist teaduskonnas; 2) koordineerib teaduskonna instituutide tegevust ja on instituudi direktori vahetu juht; 3) tagab teaduskonna tegevuskava koostamise ja korraldab selle elluviimist; 4) koordineerib tasemeõppe programmide haldamist teaduskonnas, teeb rektorile ettepanekuid programmijuhtide nimetamiseks ja on nende vahetu juht; 5) tagab õppekavade pideva kaasajastamise koostöös tasemeõppe programminõukogude ja -juhtidega; 6) käivitab teaduskonnas uusi uurimissuundi koostöös rektoraadi ja instituutidega; 7) esindab ülikooli suhetes kolmandate isikutega rektorilt saadud volituste ulatuses; 8) korraldab dekanaadi tegevust; 9) teeb rektorile ettepanekuid teaduskonna tenuuri ametikohtade moodustamiseks ja moodustab teised akadeemilised ametikohad, v.a teaduri ametikohad; 10) otsustab üliõpilaste õppetööga seotud küsimusi; 11) lahendab õppe-, teadus- ja arendustegevuse alaseid vaidlusi teaduskonnas; 12) koostab teaduskonna ja kinnitab instituudi eelarve kavandi ning kinnitab dekanaadi ja instituudi eelarved pärast ülikooli eelarve kinnitamist kuratooriumis; 13) täidab rektori ja vastutusala juhtide poolt nende pädevuse piires antud korraldusi ja juhiseid; 14) vastutab õigusaktide täitmise eest teaduskonnas; 15) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid. 22. Instituut (1) Instituut on õppe-, teadus- ja arendustegevusega tegelev ning profiililt lähedasi uurimisrühmasid ühendav ülikooli keskne akadeemiline ja administratiivne struktuuriüksus teaduskonna koosseisus. Kolledž on valdavalt õppetööga tegelev regionaalne või valdkondlik akadeemiline struktuuriüksus. (2) Instituut korraldab teadus- ja arendustegevust, viib läbi õppetegevust ja täidab muid ülikooli ülesandeid instituudi tegevusvaldkonnas. 23. Instituudi nõukogu (1) Instituudi nõukogu on instituudi akadeemiline otsustuskogu. (2) Instituudi nõukogu esimees on instituudi direktor. (3) Instituudi nõukogusse kuuluvad: 1) instituudi direktor; 2) tenuuri ametikohta täitvad isikud; 3) doktorantide esindaja; 4) instituudi töötajate esindajad. (4) Instituudi nõukogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab dekaan kuni kolmeks aastaks. (5) Kui instituudis on vähem kui kümme tenuuri ametikohta täitvat isikut, valitakse kõigi instituudi töötajate poolt akadeemilise personali seast täiendavad nõukogu liikmed selliselt, et neid oleks koos tenuuri ametikohta täitvate isikutega instituudi nõukogus kokku kümme. Käesolevas lõikes sätestatud liikmete valimine toimub sõltumatult käesoleva paragrahvi lg 3 punktis 4 nimetatud valimisest. (6) Doktorantide esindaja valitakse instituudi doktorantide üldkoosolekul. (7) Instituudi iga kahekümne töötaja kohta (v.a tenuuri ametikohad) valitakse instituudi nõukogusse üks esindaja. Töötajate esindajate valimisel ei osale tenuuri ametikohta täitvad isikud. 24. Instituudi nõukogu koosolek (1) Instituudi nõukogu kutsub kokku ja koosolekut juhatab esimees. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord semestris. Koosolek kutsutakse kokku ka juhul, kui seda soovivad vähemalt pooled instituudi nõukogu liikmed. (2) Koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda direktori nimetatud isikud. 25. Instituudi nõukogu pädevus Instituudi nõukogu: 1) arutab instituudi strateegilisi arenguküsimusi; 2) arutab instituudi koosseisu ja eelarvet; 3) kuulab vähemalt kord aastas ära direktori ülevaate ja annab omapoolse hinnangu instituudi tegevuse ja eelarve täitmise kohta; 4) teeb direktorile, dekaanile ja rektoraadile teaduskonda ja instituuti puudutavaid ettepanekuid;

7 7 5) valib isikud teaduri ametikohtadele; 6) arutab muid instituudi direktori ja instituudi nõukogu poolt tõstatatud küsimusi; 7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid. 26. Instituudi direktor (1) Instituuti juhib direktor, kes kannab vastutust instituudi üldseisundi, arengu, maine ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab haldusvõimu oma pädevuse piires. (2) Instituudi direktori nimetab dekaani ettepanekul rektor, kuulates eelnevalt ära instituudi nõukogu arvamuse. Instituudi direktoril peab olema doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, kui ülikooli nõukogu ei otsusta teisiti. (3) Rektoril on õigus instituudi direktor ametist tagasi kutsuda. 27. Instituudi direktori pädevus Instituudi direktor: 1) korraldab põhikirja 2 lg 2 punktides 1 8 sätestatud ülesannete täitmist instituudis; 2) korraldab instituudi õppetöö läbiviimist lähtudes dekaani juhistest; 3) korraldab instituudi teadus- ja arendustegevust; 4) korraldab doktoriõpet instituudis; 5) kehtestab instituudi sisemise struktuuri ja töökorralduse; 6) esindab ülikooli suhetes kolmandate isikutega rektorilt saadud volituste ulatuses; 7) moodustab instituudi teadurite ametikohad ja teeb dekaanile ettepanekuid teiste akadeemiliste ametikohtade moodustamiseks; 8) koostab instituudi eelarve kavandi ja esitab selle kinnitamiseks dekaanile; 9) täidab dekaani, rektori ja vastutusala juhtide poolt nende pädevuse piires antud korraldusi ja juhiseid; 10) vastutab õigusaktide täitmise eest instituudis; 11) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid. 28. Liikmeskond (1) Ülikooli liikmeskonna moodustavad: 1) ülikooli üliõpilased; 2) ülikooli töötajad; 3) kuratooriumi ja nõukogu liikmed ning rektor; 4) emeriitprofessorid ja emeriitdotsendid; 5) audoktorid; 6) auliikmed ja emeriitrektorid; 7) teised isikud ülikooli nõukogu otsusel. 4. peatükk LIIKMESKOND JA VILISTLASED (2) Ülikooli liikmeskonna õigused ja kohustused sätestatakse ülikooli õigusaktides. (3) Ülikool arendab vilistlasliikumist ja kaasab vilistlaskonda ülikooli eesmärkide täitmisele. Vilistlaskonna kaasamise viisid ning vilistlaste õigused ja kohustused sätestatakse ülikooli õigusaktides. 29. Üliõpilaskonna põhikiri Üliõpilaskonna tegutsemise alused sätestatakse üliõpilaskonna põhikirjas, mille võtab vastu üliõpilasesindus ja kinnitab nõukogu. Üliõpilaskonna põhikirja võtab üliõpilasesindus vastu koosseisu kahekolmandikulise häälteenamusega. 30. Akadeemilised ametikohad (1) Ülikooli akadeemilised ametikohad jagunevad tenuuri ametikohtadeks ja teisteks akadeemilisteks ametikohtadeks. (2) Tenuur on professori tähtajatu akadeemiline staatus. Tenuuri ametikoha astmeteks on abiprofessor, kaasprofessor ja täisprofessor. (3) Ülikool atesteerib akadeemilise ametikoha täitjat tema iga viie tööaasta jooksul vähemalt ühe korra. (4) Akadeemiliste ametikohtade täitmise kord sätestatakse ülikooli õigusaktides.

8 31. Auliige ja emeriitrektor (1) Auliikme nimetuse annab nõukogu rektori ettepanekul ülikooli poolse lugupidamisavaldusena töötajale, kes omab suuri teeneid ülikooli põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele kaasaaitamisel. Rektor võib määrata auliikmele tasu. 8 (2) Emeriitrektori nimetuse võib kuratoorium anda ülikoolis vähemalt viis aastat rektorina töötanud isikule, kes on saanud vanaduspensioniealiseks. Kuratoorium võib määrata emeriitrektorile tasu või muu hüve. 32. Vara 5. peatükk MAJANDUSTEGEVUS (1) Ülikooli vara kasutatakse ülikooli eesmärgi saavutamiseks. (2) Vara valdajad on ülikooli organid ja struktuuriüksused põhikirjas, sise-eeskirjades ja teistes õigusaktides sätestatud korras. (3) Vara valdamise, kasutamise ja säilimise korraldab ja selleks vajalikud meetmed määrab kindlaks struktuuriüksuse juht. 33. Tehingud varaga (1) Ülikool omandab ja võõrandab vara seaduse alusel põhikirjas ettenähtud korras. Vara on õigus omandada, piiratud asjaõigusega koormata või võõrandada kuratooriumi kehtestatud põhimõtetest lähtudes. (2) Vallasvara omandatakse rektori, vastutusala juhi või struktuuriüksuse juhi otsusel nende käsutuses olevate vahendite piires ja rektori antud volituse ulatuses. (3) Vallasvara võõrandamise otsustab rektor või tema poolt nimetatud isik rektori kehtestatud korras. (4) Kinnisvara omandamise ja võõrandamise ning hoonestusõiguse seadmise ja selle põhilised tingimused otsustab rektor kuratooriumi nõusolekul. Muude kinnisvara tehingute tegemise otsustab rektor. (5) Vara võib anda tähtajatult või tähtajaliselt teise isiku kasutusse, kui see vara ei ole ajutiselt ülikoolile vajalik või muul seadusest tuleneval alusel. (6) Vara teise isiku kasutusse andmise õigus on rektoril või tema poolt nimetatud isikul rektori kehtestatud korras. 34. Aruandlus ja kontroll (1) Ülikool annab oma tegevusest aru seaduses või selle alusel sätestatud mahus ja korras. (2) Ülikooli tegevust kontrollitakse seaduses ja põhikirjas sätestatud korras. 35. Määruse rakendamine 6. peatükk RAKENDUSSÄTTED (1) Ülikooli nõukogu moodustatakse käesolevas põhikirjas sätestatud koosseisus hiljemalt 1. veebruariks Kuni nõukogu moodustamiseni nimetatud koosseisus tegutseb olemasolev ülikooli nõukogu senises koosseisus. (2) Teaduskondade ja instituutide nõukogud tegutsevad nende moodustamisel määratud koosseisus kuni 31. detsembrini Rektor võib vajadusel moodustada ajutised teaduskondade nõukogud, mille koosseisus on dekaan, teaduskonda kuuluvate struktuuriüksuste juhid, akadeemilise personali ja üliõpilaste esindajad ning kuni kolm dekaani ettepanekul nimetatud liiget. Ajutine teaduskonna nõukogu tegutseb kuni käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud teaduskonna nõukogu moodustamiseni. (3) Teaduskondade ja instituutide nõukogud moodustatakse käesolevas põhikirjas sätestatud koosseisus hiljemalt 1. veebruariks (4) Kuni tenuuri ametikohtade täitmiseni, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2020 võrdsustatakse 23 lg 3 punktis 2 sätestatud instituudi nõukogu moodustamisel instituudi korralised professorid ja juhtivteadurid tenuuri ametikohti täitvate isikutega.

9 9 (5) Dekaanid ja instituudi direktorid nimetada rektoril hiljemalt 1. märtsiks (6) Ülikooli õigusaktid viia põhikirjaga vastavusse hiljemalt 1. aprilliks Määruse kehtetuks tunnistamine Tunnistatakse kehtetuks kuratooriumi määrus nr 1 Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja kinnitamine. 37. Määruse jõustumine Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid Kinnitatud 01.02.2016 EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspidi ÜE) valimiseeskiri reguleerib ÜE valimiste läbiviimist,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22.

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. juunil 1997. a. Võrus sõlmitud asutamislepinguga.

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TTÜ AAL üldkoosolek 28.märts 2019 AALi ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 28.03.2019 13.30 13.35 13.45 13.45 13.50 koosoleku rakendamine(juhatamine, protokollimine) Avasõna V.Viies-juhatuse esimees Juhatuse aruanne

Rohkem

TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori a käskkirjaga nr Nim

TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori a käskkirjaga nr Nim TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori 16.06.2015.a käskkirjaga nr 121 1. Nimetus ja asukoht (1) Õpilasesinduse ametlik nimetus

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201 Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on põhimõtteliselt

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 07.07.2013 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 23.04.2018 Avaldamismärge: RT IV, 04.07.2013, 29

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD TARBIJAKAITSEAMETI TURUJÄRELEVALVE OSAKONNA KAUBANDUSTALITUSE EKSPERT- VALDKONNAJUHI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Turujärelevalve osakond / kaubandustalitus 1.2 AMETIKOHA NIMETUS Ekspert-

Rohkem

Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri tra

Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri tra Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri traditsioonide säilimist, anda muusikaalaseid oskusi ja

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte

Tervise- ja tööministri määruse Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse 1. jaanuaril 2018. aastal jõustuva

Rohkem

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. Reguleerimisala MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. peatükk ÜLDSÄTTED LISA Maardu Linnavolikogu 29.aprill 2008 määrusele nr 162 Maardu Kunstide Kooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus)

Rohkem

ESL_PÕHIKIRI_

ESL_PÕHIKIRI_ EESTI SUMOLIIDU PÕHIKIRI I ÜLDSÄTTED Eesti Sumoliit (ametliku lühendina ESL, edaspidi kasutatud Liit) on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

PEADIREKTOR

PEADIREKTOR KINNITATUD august 2018 I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus Järelevalveosakond 1.2 Ametinimetus Nõunik (keskkonnatervis) 1.3 Ametipositsioon Ametnik 1.4 Vahetu juht Järelevalveosakonna juhataja 1.5

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades elluviimiseks Kõrghariduse

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Komisjoni otsus, 29. veebruar 2012, millega luuakse keeleressursside ja -tehnoloogia ühine infrastruktuur Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri kons

Komisjoni otsus, 29. veebruar 2012, millega luuakse keeleressursside ja -tehnoloogia ühine infrastruktuur Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri kons 3.3.2012 Euroopa Liidu Teataja L 64/13 OTSUSED KOMISJONI OTSUS, 29. veebruar 2012, millega luuakse keeleressursside ja -tehnoloogia ühine infrastruktuur Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

LISA 3. PUT_SG_taotlemise juhend_2018.docm

LISA 3. PUT_SG_taotlemise juhend_2018.docm LISA 3 KINNITATUD SA Eesti Teadusagentuur juhatuse 6. märtsi 2018 käskkirjaga nr 1.1-4/18/22 Personaalse uurimistoetuse stardigrandi taotlemise tingimused ja kord 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Üliõpilaste tagasiside Eesti kõrgkoolides

Üliõpilaste tagasiside Eesti kõrgkoolides Üliõpilaste tagasiside Eesti kõrgkoolides 2014 Analüüsi tellis Eesti Üliõpilaskondade Liit programmi Primus toel ning Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel. Autor: Hanna-Stella Haaristo on alates 2011.

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Eelnõu II lugemine SAUE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Saue 22. märts 2012 nr Saue Linnavarahalduse põhimäärus Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korral

Eelnõu II lugemine SAUE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Saue 22. märts 2012 nr Saue Linnavarahalduse põhimäärus Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korral Eelnõu II lugemine SAUE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Saue 22. märts 2012 nr Saue Linnavarahalduse põhimäärus Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 1 ja lg 2 alusel. 1.Üldsätted (1)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem