Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja: Eesistujariik Nõukogu Eelmise dok nr: 12266/15 Komisjoni dok nr: 5833/12 Teema: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise kohta Üldine lähenemisviis I. SISSEJUHATUS 1. Komisjon esitas 27. jaanuaril 2012 direktiivi ettepaneku üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise kohta (edaspidi direktiivi eelnõu ) 1. Selle ettepanekuga soovitakse asendada raamotsus 2008/977/JSK /12 ELT L 350, , lk /15 aho,lo/ms/sel 1 DGD 2C ET

2 2. Paralleelselt eespool nimetatud direktiivi ettepanekuga esitas komisjon ettepaneku isikuandmete kaitse üldmääruse kohta (edaspidi määruse eelnõu ), 3 mis peaks asendama direktiivi 95/46/EÜ. 4 Direktiivi ja määruse eelnõud moodustavad andmekaitse õigusraamistiku reformipaketi. 3. Euroopa Parlament võttis oma seisukoha direktiivi eelnõu kohta esimesel lugemisel seadusandliku tavamenetluse raames vastu 12. märtsil Euroopa Andmekaitseinspektor esitas komisjoni ettepaneku kohta oma arvamuse 8. märtsil Teabevahetuse ja andmekaitse töörühm (DAPIX) alustas teksti analüüsimist oma 16. aprilli aasta koosolekul, kui eesistujariigiks oli Taani. Sellest alates on DAPIX arutanud direktiivi eelnõu igal eesistumisperioodil. 6. Direktiivi eelnõu on Luksemburgi eesistumisperioodil (alates juulist 2015) arutatud DAPIXi ja eesistujariigi sõprade rühma juuli, juuli, 22. juuli, 3. 4 septembri, 9. septembri, 16. septembri ja septembri aasta koosolekutel, JSK nõunike 28. septembri aasta koosolekul ning COREPERi 24. septembri ja 1. oktoobri aasta koosolekutel. 7. Euroopa Ülemkogu nõudis oma juuni aasta järeldustes, et andmekaitsepakett tuleb vastu võtta aasta lõpuks Nõukogu võttis oma 15. juuni aasta istungil määruse eelnõu suhtes vastu üldise lähenemisviisi. Määruse üle peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendiga edenevad kiires tempos ja toimuvad kompromissi vaimus Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (dokument 5853/12). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisiku kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. EÜT L 281, , lk / /12 Vt dokumendi EUCO 22/15 punkti 12 alapunkt a /15 aho,lo/ms/sel 2 DGD 2C ET

3 9. Arvestades eespool toodut on eesistujariik võtnud ülesandeks lõpetada paketi kahe ettepaneku üle peetavad läbirääkimised aastal. 10. Direktiivi eelnõu teksti suhtes on alates 1. juulist 2015 saavutatud märkimisväärset edu. Eesistujariik leiab, et tekst on valmis ministritele esitamiseks, et kinnitada üldine lähenemisviis, misjärel Euroopa Parlamendiga oleks võimalik alustada selle põhjal läbirääkimisi. II. KOMPROMISSTEKST 11. Direktiivi eelnõu tekst, mille eesistujariik esitab üldiseks lähenemisviisiks, on esitatud lisas. Kõik komisjoni algsesse ettepanekusse tehtud muudatused on alla joonitud; välja jäetud tekst on tähistatud sulgudega ( ). Kui olemasolev tekst on ümber paigutatud, on see esitatud kaldkirjas. Delegatsioonide märkused direktiivi eelnõu teksti kohta, kuhu ei olnud veel lisatud põhjenduste 18, 27, 36, 57 ja 71 ning artiklite 61 ja 62 muudatusi, on kajastatud alaliste esindajate komitee 1. oktoobril 2015 toimunud koosoleku menetluse tulemustes, mis on esitatud dokumendis 12643/ Arvestades alaliste esindajate komitee 1. oktoobri aasta koosolekut ja püüdes lahendada delegatsioonide ülejäänud mured on eesistujariik teinud direktiivi eelnõu tekstis järgmised muudatused. i. Põhjendusest 18 jäeti välja sõnad käesoleva direktiivi tähenduses. ii. Põhjenduses 27 asendati sõna ja sõnaga või. iii. Põhjendusest 36 jäeti välja sõna ajutist ja lisati sõnad sellisel juhul. iv. Põhjendusse 57 lisati lause sellele osutamiseks, et järelevalveasutuste pädevus ei tohiks mõjutada kriminaalmenetlust käsitlevaid konkreetseid eeskirju ega kohtusüsteemi sõltumatust /15 aho,lo/ms/sel 3 DGD 2C ET

4 v. Artiklit 61 muudeti selleks, selle sätestamiseks, et kui komisjon hindab direktiivi kohaldamist, peaks ta eelkõige hindama ka artikli 36aa toimimist. vi. Artiklis 62 (ja põhjenduses 71) sätestatud rakendamisaega pikendati kolme aastani. III. KOKKUVÕTE 13. Selleks, et anda eesistujariigile volitused läbirääkimiste alustamiseks Euroopa Parlamendi esindajatega, palutakse nõukogul eespool toodut arvestades ja kompromissi vaimus kinnitada käesoleva märkuse lisas esitatud üldine lähenemisviis direktiivi eelnõu teksti suhtes /15 aho,lo/ms/sel 4 DGD 2C ET

5 LISA Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise või avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsmise ja nende ennetamise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise kohta EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 16 lõiget 2, võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, olles konsulteerinud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, 8 8 ELT C..., lk /15 aho,lo/ms/sel 5

6 toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning arvestades järgmist: (1) Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel on põhiõigus. Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 8 lõikes 1 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16 lõikes 1 on sätestatud, et igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele. (2) ( ) Üksikisikute kaitse põhimõtete ja eeskirjadega nende isikuandmete töötlemisel tuleks füüsiliste isikute rahvusest ja elukohast sõltumata austada nende põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust isikuandmete kaitsele. Isikuandmete töötlemine peaks kaasa aitama vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala arendamisele. (3) Kiire tehnoloogiline areng ja üleilmastumine tekitavad isikuandmete kaitsel uusi probleeme. Andmete kogumise ja jagamise ulatus on märkimisväärselt suurenenud. Tehnoloogia võimaldab (...) selliste tegevuste läbiviimiseks nagu kuritegude tõkestamine, uurimine, avastamine ja nende eest vastutusele võtmine või kriminaalkaristuste täitmisele pööramine (...) kasutada isikuandmeid enneolematus ulatuses. (4) See nõuab liidu pädevate (...) asutuste vahelise andmete vaba liikumise ning nende kolmandatele riikidele ja rahvusvahelisele organisatsioonile edastamise hõlbustamist kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise või avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsmise ja nende ennetamise eesmärgil, tagades samas isikuandmete kõrgetasemelise kaitse. Need muudatused nõuavad liidu isikuandmete kaitse raamistiku tugevdamist ja ühtlustamist ning selle täitmise parandamist. (5) Kõikide isikuandmete töötlemistoimingute suhtes liikmesriikide avalikus ja erasektoris kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta 9. Seda ei kohaldata isikuandmete töötlemise suhtes, kui see toimub sellise tegevuse käigus, mis jääb väljapoole ühenduse õigust, nagu näiteks tegevused kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö ja politseikoostöö valdkonnas. 9 EÜT L 281, , lk /15 aho,lo/ms/sel 6

7 (6) Kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö ja politseikoostöö valdkonnas töödeldavate isikuandmete suhtes kohaldatakse nõukogu 27. novembri aasta raamotsust 2008/977/JSK kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta 10. Selle raamotsuse kohaldamisala on piiratud liikmesriikide vahel edastatud ja kättesaadavaks tehtud isikuandmete töötlemisega. (7) Kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö ja politseikoostöö tulemuslikkuse huvides on eriti oluline tagada üksikisikute isikuandmete järjekindel kõrgetasemeline kaitse ja lihtsustada isikuandmete vahetamist liikmesriikide pädevate (...) asutuste vahel. Selleks peaks kõikides liikmesriikides olema ühesugune üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitse tase isikuandmete töötlemisel pädevate (...) asutuste poolt kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramisevõi avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsmise ja nende ennetamise eesmärgil. Tõhusaks isikuandmete kaitseks terves ELis tuleks tugevdada ja täpsustada andmesubjektide õigusi ning isikuandmete töötlejate kohustusi, aga ka nendele vastavaid volitusi isikuandmete kaitse eeskirjade järgimise kontrollimisel ja tagamisel liikmesriikides. (8) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16 lõikega 2 volitatakse Euroopa Parlamenti ja nõukogu kehtestama eeskirju üksikisikute kaitse kohta seoses isikuandmete töötlemisega, samuti selliste andmete vaba liikumise eeskirju. (9) Sellest lähtudes on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses EL nr /XXX üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) sätestatud üldeeskirjad (...) üksikisikute kaitseks isikuandmete töötlemisel ning isikuandmete vaba liikumise tagamiseks liidus. 10 ELT L 350, , lk /15 aho,lo/ms/sel 7

8 (10) Lissaboni lepingu vastu võtnud valitsustevahelise konverentsi lõppaktile lisatud deklaratsioonis nr 21 (isikuandmete kaitse kohta kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö ja politseikoostöö valdkonnas) tunnistas konverents, et kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö laadi tõttu võib tekkida vajadus vastu võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 16 põhinevad erieeskirjad neis valdkondades töödeldavate isikuandmete kaitse ja selliste andmete vaba liikumise kohta. (11) Seetõttu tuleks vastu võtta nende valdkondade eripära arvestav eraldiseisev direktiiv ning sätestada eeskirjad, mis käsitlevad üksikisikute kaitset seoses pädevates (...) asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil. Need pädevad asutused võivad olla mitte üksnes avaliku sektori asutused nagu õigusasutused, politsei ja õiguskaitseasutused, vaid ka kõik asutused/üksused, kellele on siseriikliku õigusega antud ülesanne täita avalikke ülesanded või teostada avalikku võimu kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil. Kui aga selline asutus/üksus töötleb isikuandmeid muul eesmärgil kui avalike ülesannete täitmine ja/või avaliku võimu teostamine kuritegude tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks või nende eest vastutusele võtmiseks või kriminaalkaristuste täitmisele pööramiseks, kohaldatakse määrust EL/XXX. Seepärast kohaldatakse määrust EL/XXX juhul, kui asutus/üksus kogub isikuandmeid muudel eesmärkidel ja täiendavalt töötleb neid isikuandmeid oma juriidilise kohustuse täitmiseks; näiteks finantsasutused valdavad uurimiseks, avastamiseks ja vastutusele võtmiseks teatavaid andmeid, mida nad töötlevad, ning nad teevad neid andmeid kättesaadavaks ainult pädevatele siseriiklikele asutustele konkreetsetel juhtudel ja vastavalt siseriiklikule õigusele. Asutus/üksus, kes töötleb isikuandmeid nende asutuste nimel (...) käesoleva direktiivi kohaldamisala piires, peaks olema lepingu või muu õigusliku toimega dokumendiga seotud ning tema suhtes tuleks kohaldada käesolevast direktiivist tulenevaid vastutavate töötlejate suhtes kohaldatavaid sätteid, kusjuures ei mõjutata määruse EL/XXX kohaldamist vastutava töötleja töötlemistoimingute suhtes, mis jäävad väljapoole käesoleva direktiivi kohaldamisala /15 aho,lo/ms/sel 8

9 (11a) Politsei või muude õiguskaitseasutuste läbiviidavad toimingud keskenduvad peamiselt kuritegude tõkestamisele, uurimisele, avastamisele või nende eest vastutusele võtmisele, sealhulgas politseitööle, omamata eelteadmisi selle kohta, kas juhtum on kuritegu või mitte. Need toimingud võivad hõlmata ka avaliku võimu teostamist sunnimeetmete võtmisega, näiteks politseitöö demonstratsioonidel, suurtel spordiüritustel ja massirahutustel. Eespool nimetatud asutuste poolt läbiviidavad toimingud hõlmavad ka avaliku korra säilitamist, mis on politseile või muule õiguskaitseasutusele antud ülesanne, et vajaduse korral avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsta ja ennetada selliste ohtude tekkimist, eesmärgiga hoida ära inimeste käitumine, millega võib kaasneda oht seadusega kaitstavatele ühiskonna põhihuvidele ja mille tulemuseks võib olla kuritegu. Liikmesriigid võivad anda pädevatele asutustele muid ülesandeid, mida ei täideta tingimata kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsmise ja nende ennetamise eesmärgil, ning nii kuulub neil muudel eesmärkidel toimuv isikuandmete töötlemine niivõrd, kuivõrd see on liidu õiguse kohaldamisalas, (...) määruse EL/XXX kohaldamisalasse. (11aa) Kuriteo mõiste käesoleva direktiivi tähenduses peaks olema liidu õiguse autonoomne mõiste, nagu seda on tõlgendanud Euroopa Liidu Kohus. (11b) Kuna käesolevat direktiivi ei tohiks kohaldada isikuandmete töötlemise suhtes, kui see toimub sellise tegevuse käigus, mis jääb liidu õiguse kohaldamisalast väljapoole, ei tohiks riikliku julgeolekuga seotud tegevust, riikliku julgeoleku küsimustega tegelevate asutuste või üksuste tegevust ning isikuandmete töötlemist liikmesriikide poolt Euroopa Liidu lepingu V jaotise 2. peatüki kohaldamisalasse kuuluva (...) tegevuse puhul käsitada (...) tegevusena, mis kuulub käesoleva direktiivi kohaldamisalasse /15 aho,lo/ms/sel 9

10 (12) Selleks et tagada terves liidus ühesugune üksikisikute kohtulikult kaitstavate õiguste kaitse tase ning saavutada, et erinevused ei takistaks isikuandmete vahetamist pädevate (...) asutuste vahel, tuleks direktiivis sätestada ühtsed eeskirjad (...) kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise või nende eest vastutusele võtmise, kriminaalkaristuste täitmisele pööramise või avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsmise ja nende ennetamise eesmärgil töödeldavate isikuandmete kaitse ja selliste andmete vaba liikumise kohta. Liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise tulemusena ei tohiks langeda liikmesriikide andmekaitse tase, vaid sellega tuleks püüda tagada kõrgetasemeline kaitse kogu liidus. Liikmesriikidel ei tohiks keelata kehtestada rangemaid kaitsemeetmeid kui need, mis on kehtestatud käesolevas direktiivis, andmesubjekti õiguste ja vabaduste kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega pädevate (...) asutuste poolt. (13) Käesolev direktiiv ei piira (...) põhimõtte kohaldamist, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu ametlikele dokumentidele (...). Määruse (...) EL/XXX kohaselt võib avaliku sektori asutus või avaliku sektori organ või erasektori organ avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks avaldada tema valduses olevates ametlikes dokumentides sisalduvaid isikuandmeid kooskõlas liidu või kõnealusele avaliku sektori asutusele või organile kohaldatavate liikmesriigi õigusaktidega, et ühitada üldsuse juurdepääs sellistele ametlikele dokumentidele ja (...) õigus isikuandmete kaitsele. (14) Käesoleva direktiiviga pakutav kaitse peaks hõlmama füüsiliste isikute isikuandmete töötlemist, olenemata nende kodakondsusest või elukohast. (15) Üksikisikute kaitse peaks olema tehnoloogiliselt neutraalne ega tohiks sõltuda kasutatud ( ) tehnoloogiast, vastasel juhul tekib tõsine oht, et eeskirjade täitmisest hoitakse kõrvale. Kui andmed sisalduvad toimikusüsteemis või kui nad hiljem kantakse toimikusüsteemi, tuleb üksikisikute kaitset kohaldada nii isikuandmete automatiseeritud kui ka automatiseerimata töötlemise puhul. Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse ei peaks kuuluma toimikud, toimikute kogumid ega nende esilehed, mis ei ole teatavate kriteeriumide kohaselt korrastatud. ( ) (15a) Määrust (EÜ) nr 45/ kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes liidu institutsioonide, organite ja asutuste poolt. Määrust (EÜ) nr 45/2001 ja muid sellise isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatavaid liidu õigusakte tuleks kohandada määruse EL/XXX põhimõtetele ja eeskirjadele. 11 EÜT L 8, , lk /15 aho,lo/ms/sel 10

11 (15b) (...)Käesolev direktiiv ei takista liikmesriike sätestamast kriminaalmenetlust käsitlevates siseriiklikes õigusnormides töötlemistoiminguid ja töötlemismenetlusi seoses isikuandmete töötlemisega kohtute ja muude õigusasutuste poolt, eelkõige seoses kohtuotsustes sisalduvate isikuandmetega või kriminaalmenetlusega seotud andmekogudega. (16) Andmekaitse põhimõtteid tuleks kohaldada tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut käsitleva igasuguse teabe suhtes. Füüsilise isiku tuvastatavuse kindlaks tegemisel tuleks arvesse võtta kõiki vahendeid, mida vastutav töötleja või keegi muu võib üksikisiku otseseks või kaudseks tuvastamiseks mõistliku tõenäosusega kasutada. Selleks, et teha kindlaks, kas üksikisiku tuvastamiseks võetakse mõistliku tõenäosusega meetmeid, tuleks arvestada kõiki objektiivseid tegureid, näiteks tuvastamise maksumus ja selleks vajalik aeg, võttes arvesse nii andmete töötlemise ajal kättesaadavat tehnoloogiat kui ka tehnoloogia arengut. Andmekaitse põhimõtteid ei tuleks seetõttu kohaldada anonüümse teabe suhtes, s.o teave, mis ei ole seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, või teabe suhtes, mis on muudetud anonüümseks selliselt, et andmesubjekti ei ole andmete põhjal enam võimalik tuvastada. (16a) Geneetilised andmed tuleks määratleda isikuandmetena, mis seonduvad isiku geneetiliste omadustega, mis on päritud või omandatud, (...) mis annavad ainulaadset teavet vastava isiku füsioloogia või tervise kohta, eelkõige andmed, mis saadakse kromosoom-, desoksüribonukleiinhappe (DNA) või ribonukleiinhappe (RNA) analüüsist või mis tahes muu elemendi analüüsist, mis võimaldab saada samaväärset teavet. ( ) (17) Tervisealaste isikuandmete hulka peaksid kuuluma (...) andmesubjekti tervislikku seisundit käsitlevad andmed, mis annavad teavet andmesubjekti endise, praeguse või tulevase füüsilise või vaimse tervise kohta ( ); sealhulgas ( ) teave üksikisiku registreerimise kohta temale tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil; number, tähis või eritunnus, mis on üksikisikule määratud tema tuvastamiseks tervishoiuga seotud eesmärkidel; teave, mida on saadud mingi kehaosa või kehast pärineva aine, sealhulgas geneetiliste andmete ja bioloogiliste proovide kontrollimise või uurimise tulemusena; ning igasugune teave näiteks haiguse, puude, haigestumisohu, haigusloo, kliinilise ravi või andmesubjekti tegeliku füsioloogilise või biomeditsiinilise olukorra kohta sõltumata selle allikast (näiteks arst või muu tervishoiutöötaja, haigla, meditsiiniseade või in vitro diagnostika) /15 aho,lo/ms/sel 11

12 (18) Isikuandmete igasugune töötlemine peab olema ( ) seaduslik ja asjaomaste isikute suhtes õiglane ning neid tuleb töödelda ainult seaduses sätestatud konkreetsetel eesmärkidel. Õiglase töötlemise põhimõte ei takista õiguskaitseasutustel iseenesest selliste toimingute tegemist nagu varjatud jälitustoimingud või videovalve. Selline tegevus on lubatud kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise või avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsmise ja nende ennetamise eesmärgil, kui nad on õigusaktidega ette nähtud ning kujutavad endast demokraatlikus ühiskonnas vajalikku ja proportsionaalset meedet ning nende puhul arvestatakse nõuetekohaselt asjaomase isiku õigustatud huvisid. Andmekaitses kehtiv õiglase töötlemise põhimõte on Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artiklis 6 ja põhiõiguste harta artiklis 47 määratletud õiglase kohtumenetluse õigusest eraldiseisev põhimõte. Üksikisikuid tuleks teavitada isikuandmete töötlemisega seotud ohtudest, eeskirjadest, kaitsemeetmetest ja õigustest ning sellest, kuidas nad saavad andmete töötlemisega seoses oma õigusi kasutada. Eelkõige peaksid olema selged ja õiguspärased andmete töötlemise konkreetsed eesmärgid, mis tuleks kindlaks määrata andmete kogumise ajal. Andmed peaksid olema töötlemise otstarbe seisukohast piisavad ja asjakohased ( ), mistõttu tuleb eelkõige tagada, et andmeid ei koguta ülemääraselt ja neid ei säilitata kauem, kui on nende töötlemise otstarbel vaja (...). Isikuandmeid tuleks töödelda vaid juhul, kui nende töötlemise eesmärki ei ole mõistlikult võimalik saavutada muude vahendite abil. Selle tagamiseks, et andmeid ei säilitataks vajalikust kauem, peab vastutav töötleja kindlaks määrama tähtajad andmete kustutamiseks või perioodiliseks läbivaatamiseks. Liikmesriigid peaksid kehtestama asjakohased kaitsemeetmed isikuandmetele, mida säilitatakse pikema aja jooksul avalikes huvides toimuva arhiveerimise eesmärgil või teaduslikel, statistilistel või ajaloolistel eesmärkidel. (19) Kuritegude tõkestamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks peavad pädevad ( ) asutused konkreetsete kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise või nende eest vastutusele võtmise käigus kogutud isikuandmeid ( ) töötlema muuks otstarbeks, et oleks võimalik mõista kuritegevuse ilminguid ja suundumusi, koguda teavet organiseeritud kuritegelike võrgustike kohta ning erinevaid avastatud kuritegusid omavahel seostada /15 aho,lo/ms/sel 12

13 (19a) Selleks et tagada töötlemise turvalisus ja vältida käesoleva direktiivi nõuete vastast töötlemist, tuleks isikuandmeid töödelda viisil, mis tagab nende nõuetekohase turvalisuse ja konfidentsiaalsuse, sealhulgas isikuandmetele ning nende töötlemiseks kasutatavatele seadmetele ebaseadusliku juurdepääsu või ( ) nende ebaseadusliku kasutamise tõkestamise, võttes arvesse kättesaadavatehnoloogia taset ja rakenduskulusid, mis vastaksid ohtudele ja kaitstavate isikuandmete laadile. (20) ( ) (20a) Isikuandmeid tuleks koguda täpselt ja selgelt kindlaks määratud ning õiguspärastel eesmärkidel kooskõlas käesoleva direktiivi kohaldamisalaga ning neid ei tohiks töödelda eesmärkidel, mis on vastuolus kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise või avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsmise ja nende ennetamise eesmärgiga. Kui isikuandmeid töötleb sama või erinev vastutav töötleja käesoleva direktiivi kohaldamisalasse jääval eesmärgil, mis on nende kogumise eesmärgist erinev, vastab selline töötlemine direktiivile tingimusel, et selline töötlemine on kohaldatavate õigusnormide kohaselt lubatud ning selle teise eesmärgi jaoks vajalik ja selle suhtes proportsionaalne. (21) Võttes arvesse asjaomase töötlemise laadi ja eesmärki, tuleks kohaldada andmete täpsuse põhimõtet. Kuna töödeldakse väga erinevatesse kategooriatesse kuuluvate andmesubjektide isikuandmeid, ( ) peaksid pädevad (...)asutused võimaluste piires eristama isikuandmeid, mis puudutavad selliseid erinevatesse kategooriatesse kuuluvaid andmesubjekte nagu kuriteos süüdi mõistetud isikud, kahtlusalused, ( ) kuriteo ohvrid ning kolmandad isikud. Eelkõige kohtumenetluses antakse isikuandmeid sisaldavaid ütlusi, mis põhinevad isikute subjektiivsel ettekujutusel toimunust ning mida ei saa alati kontrollida. Seetõttu ei tohiks täpsuse nõue puudutada tunnistuse täpsust, vaid üksnes tõsiasja, et konkreetne tunnistus on antud. (22) Kui pädevad ( ) asutused tõlgendavad ja kohaldavad käesoleva direktiivi sätteid kuritegude tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks ja kuritegude eest vastutusele võtmiseks või kriminaalkaristuste täitmisele pööramiseks ja avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsmiseks ja nende ennetamiseks, peaksid nad arvesse võtma valdkonna eripära, sealhulgas konkreetseid taotletavaid eesmärke. (23) ( ) 12555/15 aho,lo/ms/sel 13

14 (24) ( ) Pädevad ( ) asutused peaksid ( ) tagama, et isikuandmeid, mis on ebatäpsed, puudulikud või mis ei ole enam ajakohased, ei edastata ega tehta kättesaadavaks. ( ) Selleks, et tagada nii üksikisikute kaitse kui ka edastatavate või kättesaadavaks tehtavate isikuandmete täpsus, täielikkus ja ajakohasus ( ) ning usaldusväärsus, peaksid ( ) pädevad (...) asutused võimaluste piires lisama vajaliku teabe igasugusele isikuandmete edastamisele. (24a) Kui käesolevas direktiivis osutatakse õiguslikule alusele või seadusandlikule meetmele, ei pea selleks tingimata olema parlamendi poolt vastu võetud seadusandlik akt, ilma et see piiraks asjaomase liikmesriigi põhiseaduslikust korrast tulenevate nõuete kohaldamist; selline õiguslik alus või seadusandlik meede peaks siiski olema selge ja täpne ning selle kohaldamine eeldatav nende jaoks, kelle suhtes seda kohaldatakse, nagu seda nõuab Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika. (24b) Isikuandmete töötlemine pädevate asutuste poolt kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise või avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsmise ja nende ennetamise eesmärgil peaks hõlmama isikuandmete või nende kogumitega sellistel eesmärkidel tehtavat mis tahes automatiseeritud või automatiseerimata toimingut või toiminguid, nagu kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute teostamine, lugemine, kasutamine, ühitamine ja ühendamine, piiramine, kustutamine ja hävitamine. Eelkõige tuleks käesoleva direktiivi eeskirju kohaldada isikuandmete käesoleva direktiivi kohasele edastamisele sellisele saajale, kelle suhtes ei kohaldata käesolevat direktiivi. ( ) Selline saaja peaks tähendama füüsilist või juriidilist isikut, avaliku sektori asutust, ametit või mõnda muud asutust, kellele pädev asutus andmed ( ) seaduslikult avaldab. Kui pädev asutus kogus andmed algselt mõnel käesoleva direktiivi kohasel eesmärgil, tuleks määrust EL/XXX kohaldada nende andmete töötlemisele muudel eesmärkidel, kui käesoleva direktiivi eesmärgid, kui selline töötlemine on lubatud liidu või liikmesriigi õigusega (...). Eelkõige tuleks määruse EL/XXX eeskirju kohaldada sellise isikuandmete edastamise suhtes, mille eesmärk jääb käesoleva direktiivi kohaldamisalast väljapoole. Isikuandmete töötlemise suhtes saaja poolt, kes ei toimi käesoleva direktiivi tähenduses pädeva asutusena ja kellele pädev asutus isikuandmed seaduslikult avaldab, tuleks kohaldada (...) määrust EL/XXX. Käesoleva direktiivi rakendamisel võivad liikmesriigid samuti täiendavalt täpsustada, et kohaldatakse määruse EL/XXX eeskirju määruses EL/XXX sätestatud tingimustel /15 aho,lo/ms/sel 14

15 (25) Selleks et isikuandmete töötlemine oleks seaduslik, peaks käesoleva direktiivi kohane isikuandmete töötlemine olema vajalik ( ) pädeva asutuse avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks liidu või liikmesriigi õiguse alusel kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil või avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsmise ja nende ennetamise eesmärgil, sealhulgas töötlemine, mis on vajalik (...) andmesubjekti või mõne muu isiku eluliste huvide kaitsmiseks ( ). Pädevatele asutustele institutsiooniliselt kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise eesmärgil seadusega antud ülesande täitmine annab neile õiguse nõuda/kohustada, et isikud vastaksid esitatud taotlustele. Sellisel juhul ei ole andmesubjekti nõusolek (nagu see on määratletud määruses EL/XXX) õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks pädevate ( ) asutuste poolt. Kui andmesubjektilt nõutakse juriidilise kohustuse täitmist, puudub andmesubjektil tõeline ja vaba valikuvõimalus ning seetõttu ei saa andmesubjekti reaktsiooni käsitada vabatahtliku tahteavaldusena. See ei tohiks takistada liikmesriikidel õigusaktidega ette näha (...), et andmesubjekt võib (...) nõustuda oma isikuandmete käesoleva direktiivi eesmärkidel toimuva töötlemisega, nagu kriminaaluurimises tehtavad DNA testid või (...) andmesubjekti asukoha jälgimine (...) elektrooniliste märgiste abil kriminaalkaristuste täitmisele pööramiseks. ( ) (25a) Liikmesriigid peaksid ette nägema, et kui andmeid edastava pädeva ( ) asutuse suhtes kohaldatavates liidu või riiklikes õigusaktides on sätestatud konkreetsed tingimused, mida konkreetsetel juhtudel isikuandmete töötlemisel kohaldatakse, nagu näiteks menetluskoodide kasutamine, peaks andmeid edastav ( ) asutus edastatavate andmete saajat sellistest tingimustest ja nende järgimise nõudest teavitama. Selliste tingimuste hulka võib näiteks kuuluda tingimus, et edastatavate andmete saaja ei anna andmeid edasi ega kasuta neid muul otstarbel või ei teavita andmesubjekti teabe saamise õiguse piirangu korral ilma andmeid edastava pädeva asutuse eelneva nõusolekuta. Need kohustused kehtivad samuti teabe edastamise suhtes kolmandates riikides asuvatele saajatele või rahvusvahelistele organisatsioonidele. Liikmesriigid peaksid ette nägema, et andmeid edastav pädev ( ) asutus ei kohalda (...) teistes liikmesriikides asuvate saajate ega Euroopa Liidu toimimise lepingu V jaotise 4. ja 5. peatüki kohaselt loodud asutuste ja organite suhtes selliseid tingimusi, välja arvatud tingimused, mida kohaldatakse sarnase (...) andmeedastuse suhtes andmeid edastava pädeva asutuse liikmesriigis /15 aho,lo/ms/sel 15

16 (26) Sellist laadi isikuandmed, mis on oma olemuselt põhiõiguste ( ) ja -vabaduste seisukohast eriti tundlikud ( ), vajavad erilist kaitset, sest nende töötlemise kontekst võib põhiõigusi- ja vabadusi olulisel määral ohustada. Need andmed peaks hõlmama ka isikuandmeid, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, kusjuures mõiste rassiline päritolu kasutamine käesolevas direktiivis ei osuta sellele, et Euroopa Liit aktsepteerib teooriaid, millega püütakse määrata kindlaks eraldi inimrasside olemasolu. Selliseid andmeid ei tohiks töödelda, välja arvatud juhul, kui andmesubjekti õiguste ja vabaduste suhtes kohaldatakse töötlemisel asjakohaseid õigusaktidega sätestatud kaitsemeetmeid, ning (...) õigusaktidega lubatud [...] juhtudel (...); või, kui töötlemine ei ole sellise õigusaktiga juba lubatud, on see vajalik andmesubjekti või teise isiku eluliste huvide kaitseks; (...) või kui töötlemine on seotud andmetega, mille andmesubjekt on ilmselgelt avalikustanud (...). Andmesubjekti õiguste ja vabaduste asjakohased kaitsemeetmed võivad hõlmata näiteks võimalust koguda selliseid andmeid ainult seoses muude asjaomast isikut käsitlevate andmetega, suutlikkust tagada kogutud andmete piisav turvalisus, rangemaid eeskirju pädeva ( ) asutuse töötajate juurdepääsuks andmetele või selliste andmete edastamise keelamist. Selliste andmete töötlemine peaks samuti olema õigusaktiga lubatud, kui andmesubjekt on andnud selgesõnalise nõusoleku, kui andmete töötlemine on isikute suhtes erakordselt sekkuv. Andmesubjekti nõusolek iseenesest ei peaks siiski olema õiguslik alus selliste tundlike isikuandmete töötlemiseks pädevate ( ) asutuste poolt. (27) Andmesubjektil peaks olema õigus sellele, et tema suhtes ei tehta üksnes andmete automatiseeritud töötlemisele toetuvat isiklike aspektide hindamisel põhinevat otsust, millel on teda puudutavad negatiivsed õiguslikud tagajärjed või mis teda märkimisväärselt mõjutavad. Igal juhul tuleks sellise töötlemise korral kohaldada sobivaid kaitsemeetmeid, mis muu hulgas hõlmavad andmesubjektile konkreetse teabe andmist ja õigust otsesele isiklikule kontaktile, eelkõige õigust väljendada oma seisukohta, õigust saada selgitust otsuse kohta, mis tehti pärast sellist hindamist, või õigust seda otsust vaidlustada. (28) Selleks et andmesubjekt saaks oma õigusi kasutada, peaks temale esitatav teave olema lihtsalt kättesaadav, muu hulgas peab see olema esitatud vastutava töötleja veebisaidil ja hõlpsasti arusaadav, ning selgelt ja lihtsalt sõnastatud /15 aho,lo/ms/sel 16

17 (29) Tuleks ette näha kord, millega lihtsustatakse käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud sätete alusel andmesubjektile antud õiguste kasutamist, sealhulgas mehhanisme, mille abil saab tasuta taotleda (...) juurdepääsu andmetele ning andmete parandamist, kustutamist ja töötlemise piiramist. Vastutav töötleja peaks olema kohustatud vastama andmesubjekti taotlustele põhjendamatu viivituseta. Siiski, kui taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, näiteks kui andmesubjekt põhjendamatult ja korduvalt palub teavet või kui andmesubjekt kuritarvitab oma õigust saada teavet, näiteks esitades taotluse esitamisel vale- või eksitavat teavet, võib vastutav töötleja keelduda taotluse alusel toimingu tegemisest. ( ) (30) (...) Andmesubjektile tuleks kättesaadavaks teha vähemalt järgmine teave: (...) kes on vastutav töötleja, töötlemistoimingu olemasolu, (...)töötlemise eesmärgid (...) ja (...) õigus esitada kaebus. ( )Seda võib teha pädeva asutuse veebisaidil. (31) ( ) (32) Selleks, et olla töötlemisest teadlik ja kontrollida selle seaduslikkust, peaks füüsilisel isikul olema õigus tutvuda andmetega, mis on tema kohta kogutud, ning seda õigust lihtsalt ja mõistlike ajavahemike järel kasutada. Igal andmesubjektil peaks seega olema õigus teada eelkõige andmete töötlemise eesmärke, (...) töötlemise ajavahemikku ja seda, kes andmeid saavad, sealhulgas kolmandates riikides, ning saada eelneva kohta teavet. (...) Selle õiguse teostamiseks piisab, kui taotlejal on arusaadaval kujul olemas nende andmete täielik kokkuvõte, s.o kujul, mis võimaldab taotlejal saada nendest andmetest teadlikuks ning kontrollida, et nad on õiged ja neid töödeldakse käesoleva direktiivi kohaselt, et ta võiks asjakohasel juhul kasutada talle käesoleva direktiiviga antud õigusi. (33) Liikmesriikidel tuleks asjaomase isiku õigustatud huvisid nõuetekohaselt arvestades lubada võtta seadusandlikke meetmeid, millega nähakse ette andmesubjektile teabe hilisem või piiratud esitamine või esitamata jätmine sellises ulatuses ja seni, kuni selline (...) meede on demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja proportsionaalne teenistuslike või õiguslike uurimiste, juurdluste või menetluste takistamise vältimiseks, kuritegude ennetamise, avastamise, uurimise (...) või kuritegude eest vastutusele võtmise kahjustamise vältimiseks või kriminaalkaristuste täitmisele pööramiseks ning avaliku julgeoleku või riigi julgeoleku tagamiseks või (...) teiste isikute õiguste ja vabaduste tagamiseks /15 aho,lo/ms/sel 17

18 (34) Andmesubjekti tuleks põhimõtteliselt teavitada kirjalikult juurdepääsu keelamisest või piiramisest ning see teade peab sisaldama (...) otsuse faktilisi ja õiguslikke põhjusi. (35) ( ) (36) Füüsilisel isikul peaks olema õigus teda käsitlevate ebatäpsete isikuandmete parandamisele, eelkõige juhul, kui tegemist on faktiliste andmetega, ja kustutamisele, kui nende andmete töötlemine ei ole kooskõlas käesoleva direktiivi sätetega. Siiski ei tohiks andmete parandamise õigus mõjutada näiteks tunnistaja ütluse sisu. Füüsilisel isikul (...) võib olla ka õigus piirata teatava isikuandme (...) töötlemist, kui andmete täpsus on kahtluse alla seatud. Eelkõige tuleks isikuandmete kustutamise asemel nende töötlemist piirata siis, kui konkreetsel juhul on põhjendatult alust arvata, et andmete kustutamine võib mõjutada andmesubjekti õigustatud huve. Piiratud andmeid tuleks sellisel juhul töödelda üksnes sel eesmärgil, mis takistas nende kustutamist. Isikuandmete töötlemise piiramise meetodid võivad muu hulgas hõlmata valitud andmete (...) ümberpaigutamist teise töötlemissüsteemi, näiteks arhiveerimise eesmärgil, või valitud andmete muutmist kättesaamatuks. Automaatkataloogides tuleks isikuandmete töötlemise piiramine tagada üldjuhul tehniliste vahenditega; asjaolu, et isikuandmete töötlemine on piiratud, tuleks süsteemis esitada selliselt, et isikuandmete töötlemisele seatud piirangu olemasolu oleks selge. (36a) Kui vastutav töötleja jätab andmesubjekti ilma tema õigusest isikuandmetega tutvuda, neid parandada, kustutada või piirata nende töötlemist,(...) peaks andmesubjektil olema õigus taotleda riigi (...) järelevalveasutuselt töötlemise seaduslikkuse kontrollimist. Andmesubjekti tuleks sellest õigusest teavitada. Kui (...) järelevalveasutus sekkub andmesubjekti nimel, peaks järelevalveasutus teatama andmesubjektile vähemalt seda, et ta on teostanud kogu vajaliku kontrolli või kõik vajalikud läbivaatused. ( ) (36aa) Kui isikuandmeid töödeldakse kriminaaluurimise ja kriminaalkohtumenetluse käigus, võib ( ) teabe, juurdepääsu ning andmete parandamise ja andmete kustutamise ja nende töötlemise piiramise õigust teostada vastavalt kohtumenetlust käsitlevatele siseriiklikele õigusnormidele /15 aho,lo/ms/sel 18

19 (37) Tuleks kehtestada vastutava töötleja vastutus tema poolt ja tema nimel toimuva isikuandmete mis tahes töötlemise eest. Eelkõige peaks vastutav töötleja olema kohustatud rakendama asjakohaseid meetmeid ja suutma tõendada (...) töötlemistoimingute kooskõla käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud ( ) sätetega. Nende meetmete puhul tuleb arvestada töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke ning ohtu andmesubjektide õigustele ja vabadustele. Kui see on proportsionaalne töötlemistoimingutega, peaksid meetmed hõlmama asjakohaste andmekaitsepõhimõtete rakendamist. Nendes põhimõtetes tuleks täpsustada käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud andmekaitsealaste sätete kohaldamist. (37a) (...) Erineva tõenäosuse ja tõsidusega ohud andmesubjektide õigustele ja vabadustele võivad tuleneda andmete töötlemisest, mille tulemusel võib tekkida füüsiline, varaline või moraalne kahju, eelkõige juhtudel, kui töötlemine võib põhjustada diskrimineerimist, identiteedivargust või -pettust, rahalist kahju, maine kahjustamist, ametisaladusega kaitstud andmete konfidentsiaalsuse kadu, pseudonümiseerimise lubamatut tühistamist või mõnda muud tõsist majanduslikku või sotsiaalset kahju; või kui andmesubjektid võivad jääda ilma oma õigustest ja vabadustest või kontrollist oma isikuandmete üle; kui töödeldakse isikuandmeid, mis kajastavad rassilist ja etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, religioosseid või filosoofilisi uskumusi ning ametiühingusse kuulumist, samuti geneetilisi andmeid, andmeid tervise, seksuaalelu ning kriminaalasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja kuritegude ning nendega seotud turvameetmete kohta; kui hinnatakse isiklikke aspekte, eelkõige töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste või huvide, usaldusväärsuse või käitumise, asukoha või liikumisega seotud aspektide analüüsimisel ja prognoosimisel, et luua või kasutada isiklikke profiile; kui töödeldakse haavatavate isikute, eriti laste isikuandmeid; kui töötlemine hõlmab suurt kogust isikuandmeid ning mõjutab paljusid andmesubjekte. (37b) Ohu tõenäosus ja tõsidus tuleks teha kindlaks lähtudes andmetöötluse laadist, ulatusest, kontekstist ja eesmärkidest. Ohtu tuleks hinnata objektiivse hindamise abil, millega tehakse kindlaks, kas andmetöötlustoimingutega kaasneb suur oht. Suur oht on konkreetne andmesubjektide õiguste ja vabaduste kahjustamise oht /15 aho,lo/ms/sel 19

20 (38) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste kaitsmine isikuandmete töötlemisel eeldab vajalike tehniliste ja korralduslike meetmete võtmist, et tagada käesoleva direktiivi nõuete täitmine. Selleks, et olla võimeline tõendama käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud sätete järgimist, peaks vastutav töötleja võtma vastu sise-eeskirjad ja rakendama asjakohaseid meetmeid, mis vastavad eelkõige isikuandmete lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse põhimõtetele. Sellised meetmed võiksid koosneda muu hulgas pseudonümiseerimise ( ) võimalikult kiirest kasutamisest. Pseudonümiseerimise kasutamine käesoleva direktiivi eesmärkidel võib [ ] olla vahend, mis võiks kaasa aidata asjakohaste andmete vabale liikumisele vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala piires. (39) Andmesubjektide õiguste ja vabaduste kaitse ning vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate vastutus, ka seoses järelevalveasutuste teostatava kontrolli ja võetavate meetmetega, nõuab vastutusvaldkondade selget jaotamist käesolevas direktiivis, seda ka juhul kui vastutav töötleja määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ( ) ja vahendid koos teiste vastutavate töötlejatega või kui töötlemistoimingut teostatakse vastutava töötleja nimel. (39a) Isikuandmete töötlemine volitatud töötleja poolt peaks olema reguleeritud õigusaktiga, milles muu hulgas käsitletakse volitatud töötlejat ja vastutavat töötlejat omavahel siduvat lepingut ning sätestatakse eelkõige, et volitatud töötleja ( ) peaks tegutsema ainult vastavalt vastutava töötleja juhistele. (40) Vastutav töötleja ( ) ja volitatud töötleja peaksid salvestama isikuandmete töötlemise toimingute kategooriad, sealhulgas asjakohaste kaitsemeetmete olemasolul ja konkreetsetes olukordades toimuvad edastamised, et võimaldada jälgida käesoleva direktiivi täitmist. Iga vastutav töötleja ja volitatud töötleja peaks olema kohustatud tegema järelevalveasutusega koostööd ja tegema need salvestatud andmed taotluse korral järelevalveasutusele kättesaadavaks, et neid saaks kasutada töötlemistoimingute kontrollimiseks. (40a) Logisid tuleks säilitada vähemalt automatiseeritud töötlemissüsteemides tehtavate toimingute kohta, nagu andmete kogumine, muutmine, lugemine, avalikustamine, ühendamine ja kustutamine. Logisid tuleks kasutada töötlemistoimingute seaduslikkuse kontrollimiseks, siseseireks ning andmete tervikluse ja turvalisuse tagamiseks. ( ) See ei välista logide kasutamist ( ) operatiivküsimustes kriminaaluurimiste ja -menetluste käigus, kooskõlas liikmesriigi õigusega. (41) Selleks et (...) tagada andmesubjekti õiguste kaitse, peaks vastutav töötleja või volitatud töötleja teatavatel juhtudel enne isikuandmete kavandatava töötlemise algust konsulteerima järelevalveasutusega /15 aho,lo/ms/sel 20

21 (42) Isikuandmetega seotud rikkumine, kui seda asjakohaselt ja õigeaegselt ei käsitleta, võib põhjustada üksikisikutele (...) füüsilise, varalise või moraalse kahju, nagu kontrolli kaotamine oma isikuandmete üle või õiguste piiramine, diskrimineerimine, identiteedivargus või -pettus, rahaline kahju, maine kahjustamine, pseudonümiseerimise loata tühistamine, ametisaladusega kaitstud andmete konfidentsiaalsuse kadu või mõni muu tõsine majanduslik või sotsiaalne kahju asjaomasele üksikisikule. Seetõttu niipea, kui vastutav töötleja saab teada, et ( ) on toimunud isikuandmetega seotud rikkumine, mis võib põhjustada (...) füüsilist, varalist või moraalset [...] kahju, peaks vastutav töötleja teatama rikkumisest põhjendamatu viivituseta järelevalveasutusele. Üksikisikuid, kelle ( ) õigusi ja vabadusi (...) võib rikkumine raskelt kahjustada, tuleks teavitada põhjendamatu viivituseta, et nad saaksid võtta vajalikke ettevaatusabinõusid (...). (43) Isikuandmetega seotud rikkumisest andmesubjektile teatamine ei peaks olema nõutav, kui vastutav töötleja on rakendanud vajalikud tehnoloogilise kaitse meetmed ja neid meetmeid kohaldati andmetele, mille suhtes isikuandmetega seotud rikkumine toime pandi. Sellised tehnoloogilise kaitse meetmed peaksid hõlmama meetmeid, millega andmed muudetakse loetamatuks kõikidele juurdepääsuõiguseta isikutele, eelkõige isikuandmete krüpteerimise teel. Sarnaselt sellele ei peaks andmesubjekti teavitamine olema nõutav, kui vastutav töötleja on võtnud hilisemaid meetmeid, mis tagavad, et enam ei ole tõenäoline (...), et mõjutatud andmesubjektide õigustele ja vabadustele tekib suur oht. (44) (...) Andmekaitsealaseid õigusakte ja tavasid eksperttasandil tundev isik võib aidata vastutaval töötlejal või volitatud töötlejal jälgida, et käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud sätted oleks asutusesiseselt täidetud. See isik võib teavitada ja nõustada vastutavat töötlejat või volitatud töötlejat ning isikuandmeid töötlevaid töötajaid nende asjakohastest andmekaitsekohustustest. Andmekaitseametniku võivad määrata ühiselt mitu ( ) pädevat asutust või organit, võttes arvesse nende organisatsioonilist struktuuri ja suurust (...). Sellistel andmekaitseametnikel peab olema võimalik täita oma ülesandeid sõltumatult (...) /15 aho,lo/ms/sel 21

22 (45) Liikmesriigid peaksid tagama, et isikuandmeid edastatakse kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile ainult juhul, kui see on vajalik kuritegude tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks või nende eest vastutusele võtmiseks või kriminaalkaristuste täitmisele pööramiseks või (...) avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsmiseks ja nende ennetamiseks, ja kui kolmanda riigi vastutav töötleja või rahvusvaheline organisatsioon on käesoleva direktiivi tähenduses pädev asutus. Isikuandmeid võib edastada, kui komisjon on teinud otsuse, et kolmas riik või rahvusvaheline organisatsioon tagab isikuandmete kaitse piisava taseme, või kui on kehtestatud piisavad kaitsemeetmed või kui kohaldatakse erandeid konkreetsetes olukordades. (45a) Kui liikmesriik edastab isikuandmeid kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele (...) organisatsioonidele, peaks selline edastamine põhimõtteliselt toimuma alles pärast seda, kui liikmesriik, kust andmed saadi, on andnud loa nende edastamiseks. Tõhusa õiguskaitsealase koostöö huvides on vaja, et kui liikmesriigi või kolmanda riigi avalikku korda või liikmesriigi olulisi huve ähvardav oht on olemuselt nii vahetu, et ei ole võimalik õigeaegselt eelnevat luba saada, peaks pädeval ( ) asutusel olema võimalik edastada asjakohased isikuandmed asjaomasele kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile ilma sellise eelneva loata. Liikmesriigid peaksid sätestama, et edastamist käsitlevad mis tahes konkreetsed tingimused tuleks edastada kolmandatele riikidele ja/või ( ) rahvusvahelistele organisatsioonidele. (46) Kui komisjon ei ole kooskõlas määruse (EL) XXX artikliga 41 otsust vastu võtnud, võib ta teha terves ELis kohaldatava otsuse, et teatavad kolmandad riigid, kolmanda riigi territoorium või üks või mitu kolmandas riigis asuvat kindlaksmääratud sektorit või rahvusvaheline organisatsioon pakub isikuandmete kaitset piisaval tasemel, tagades seega terves liidus õiguskindluse ja ühtsuse seoses kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, mis tagavad isikuandmete kaitse piisava taseme. Sellisel juhul võib isikuandmete edastamine kõnealustesse riikidesse toimuda ilma, et tuleks saada eriluba. (47) Kooskõlas põhiväärtustega, millele EL on rajatud, eelkõige inimõiguste kaitsmisega, peaks komisjon arvesse võtma seda, kuidas asjaomane kolmas riik peab kinni õigusriigi ja õiguskaitse kättesaadavuse põhimõtetest ning rahvusvahelistest inimõiguste normidest ja standarditest ning oma üldistest ja valdkondlikest õigusaktidest, sealhulgas õigusaktidest, mis käsitlevad avalikku julgeolekut, riigikaitset ja riiklikku julgeolekut, samuti avalikku korda ja kriminaalõigust /15 aho,lo/ms/sel 22

23 (48) Komisjonil peaks samamoodi olema võimalus tunnistada, et kolmandas riigis, kolmanda riigi territooriumil või kindlaksmääratud sektoris või rahvusvahelises organisatsioonis ei ole isikuandmete piisav kaitse enam tagatud. Sellest tulenevalt tuleks isikuandmete edastamine kõnealusele kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile keelata, välja arvatud juhul, kui täidetakse artiklite nõudeid. Sellisel juhul tuleks ette näha komisjoni ja sellise kolmanda riigi või rahvusvahelise organisatsiooni vahelise konsulteerimise kord. Komisjon peaks kolmandat riiki või rahvusvahelist organisatsiooni õigeaegselt põhjustest teavitama ja alustama nendega konsultatsioone, et olukorda parandada. (49) Isikuandmete edastamine ilma piisava kaitse otsuseta peaks olema lubatud ainult juhul, kui õiguslikult siduvas ( ) dokumendis on sätestatud isikuandmete kaitseks asjakohased kaitsemeetmed või kui vastutav töötleja (...), olles hinnanud kõiki andmete edastamisega seotud asjaolusid, on sellest hinnangust lähtudes seisukohal, et isikuandmete kaitseks vajalikud kaitsemeetmed on võetud. Selline õiguslikult siduv dokument võiks näiteks olla õiguslikult siduv kahepoolne leping, mille sõlmivad liikmesriigid ja mida rakendatakse nende õiguskorras ning mida võivad jõustada nende andmesubjektid, tagades ( ) andmekaitsenõuete täitmise ja andmesubjektide õiguste kaitse, mis hõlmab õigust tõhusale haldus- või õiguskaitsele. Andmete edastamist ümbritsevate kõigi asjaolude hindamisel võib vastutav töötleja võtta arvesse Europoli või Eurojusti ja kolmandate riikide vahel sõlmitud koostöökokkuleppeid, mis võimaldavad isikuandmete vahetamist. Vastutav töötleja võib arvesse võtta ka seda, et isikuandmete edastamisele kohaldatakse konfidentsiaalsuse kohustusi ja sihtotstarbelisuse põhimõtet, millega tagatakse, et andmeid ei töödelda muul kui edastamisega seotud otstarbel. Lisaks peaks vastutav töötleja arvesse võtma seda, et isikuandmeid ei kasutata selleks, et taotleda surmanuhtlust või muud julma ja ebainimlikku [ ] kohtlemist, anda selleks käsk või viia see täide. Kuigi neid tingimusi võib lugeda asjakohasteks kaitsemeetmeteks, mis võimaldavad andmete edastamist, võib vastutav töötleja nõuda täiendavaid kaitsemeetmeid. (49a) ( ) 12555/15 aho,lo/ms/sel 23

24 (49aa) Kui puudub piisava kaitse otsus või asjakohased kaitsemeetmed, võivad edastamine või teatud kategooriasse kuuluvad edastamistoimingud toimuda ainult konkreetsetes olukordades, kui see on vajalik selleks, et kaitsta andmesubjekti või muu isiku elulisi huvisid või tagada andmesubjekti õiguspärased huvid, kui isikuandmeid edastava liikmesriigi õiguses on nii sätestatud või kui see on vajalik, et vältida vahetut ja tõsist ohtu liikmesriigi või kolmanda riigi avalikule korrale, või see on vajalik üksikul juhul kuritegude ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks või menetlemiseks või kriminaalkaristuste täitmisele pööramiseks ( ) või avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsmiseks ja nende ennetamiseks või kui see on vajalik üksikul juhul ( ) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. (49b) Liikmesriikide pädevad asutused kohaldavad kolmandate riikidega kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö ja politseikoostöö alal sõlmitud ( ) kehtivaid kahepoolseid või mitmepoolseid rahvusvahelisi lepinguid, et vahetada ( ) asjakohast teavet, mis võimaldab neil teostada neile seaduslikult antud ülesandeid. Põhimõtteliselt toimub see asjaomaste kolmandate riikide pädevate asutuste kaudu või vähemalt nendega koostööd tehes. Konkreetsetel üksikjuhtudel võib aga (...) juhtuda, et kohaldatavate rahvusvaheliste lepingutega ette nähtud menetlused ei võimalda asjakohast teavet õigeaegselt vahetada, mistõttu liikmesriikide pädevad asutused peavad edastama isikuandmed otse kolmandates riikides asuvatele saajatele. Nii võib olla juhul, ( ) kui kuriteod on toime pandud elektroonilise side tehnoloogia abil (näiteks sotsiaalvõrgud) või kui sidetehnoloogia genereeritavad andmed on asjakohased selleks, et kasutada neid tõenditena kuriteo toimepanemise kohta või kui isikuandmeid on vaja kiiresti edastada selleks, et päästa inimese elu, keda ähvardab kuriteo ohvriks langemine. Isegi juhul, kui see vahetus ( ) pädevate asutuste ja kolmandates riikides asuvate saajate ( ) vahel ( ) peaks toimuma ainult ( ) üksikutel ja konkreetsetel juhtudel, tuleks käesolevas direktiivis ette näha ( ) tingimused selliste ( ) juhtude reguleerimiseks. Neid sätteid ei tuleks käsitleda erandina ühestki kehtivast kahepoolsest või mitmepoolsest rahvusvahelisest lepingust kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö ja politseikoostöö alal. ( ) Neid ( ) eeskirju tuleks kohaldada lisaks direktiivi muudele eeskirjadele, eelkõige ( ) töötlemise seaduslikkust käsitlevatele ja ( ) V peatükis sisalduvatele eeskirjadele. (50) ( ) 12555/15 aho,lo/ms/sel 24

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 DAPIX 9 FREMP 4 CODEC 52 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 DAPIX 31 FREMP 46 COMIX 103 CODEC 296 MÄRKUS Saatja:

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS Saatja: Saaja: Eesistujariik Nõukogu Eelmise dok nr:

Rohkem

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead 1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teadaande eesmärk on anda isikutele, kes suhtlevad Stora

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

wp243_rev.01_et

wp243_rev.01_et ARTIKLI 29 ALUSEL ASUTATUD ANDMEKAITSE TÖÖRÜHM 16/ET WP 243 rev. 01 Suunised andmekaitseametnike kohta Vastu võetud 13. detsembril 2016 Viimati muudetud ja vastu võetud 5. aprillil 2017 Töörühm on asutatud

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Kohaldamisala Politseiametnikest politseijaoskonnas menetlustoimingute

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete töötlemine töötlejate vahel sõlmitud lepingu alusel.

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu C 355/16 Euroopa Liidu Teataja 29.12.2010 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3546. istung (justiits- ja siseküsimused) 8. 9. juunil

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil L 284/22 Euroopa Liidu Teataja 12.11.2018 DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/1673, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil EUROOPA PARLAMENT JA

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas 27.6.2013 Euroopa Liidu Teataja L 175/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Õiguskomisjon 20.12.2011 2011/0154(COD) ARVAMUS Esitaja: õiguskomisjon Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem