TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori a käskkirjaga nr Nim

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori a käskkirjaga nr Nim"

Väljavõte

1 TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori a käskkirjaga nr Nimetus ja asukoht (1) Õpilasesinduse ametlik nimetus on Tartu Kesklinna Kooli õpilaskogu, lühend TKLK ÕK. (2) Tartu Kesklinna Kooli õpilaskogu (edaspidi: ÕK) on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus. (3) ÕK asukoht on Kroonuaia 7, Tartu, Eesti Vabariik. 2. Juhindumine (1) ÕK tegevus lähtub kooli ja ÕK põhimäärustest, tegevusplaanist, kokkulepetest kooli juhtkonnaga ja Eesti Vabariigi seadustest. (2) Huvide väljendamine ja kaitsmine lähtub õpilaste vajadustest, õigustest ja kohustustest. 3. Struktuur (1) ÕK tegevust juhib president. (2) ÕK juhatuse liikmed on ÕK president, asepresident ja viie valdkonna esindajad. (3) ÕK tegevus laieneb viide valdkonda: kultuur, sport, meelelahutus, avalik poliitika, kommunikatsioon, mille tegevust koordineerivad valdkondade esindajad. (4) Iga valdkonna tegevust koordineerib valdkonna juht koostöös 3-liikmelise toimkonnaga. (5) Iga valdkonna edendamiseks moodustatakse töörühmi, mille eesmärgiks on pakkuda õpilastele võimalust osaleda valdkondade igapäevases töös. (6) Õpilaste kõrgeim esinduskogu on SUURKOGU, kuhu kuuluvad ÕK liikmed ja klasside viieliikmelised esindused. 4. Asjaajamine (1) Õpilaskoguga seotud dokumendid avalikustatakse kooli veebilehel: ja ÕK stendil. (2) Sündmusi jäädvustatakse ning kajastatakse ÕK facebooki lehel ÕK stendil. (3) Õpilaskogul on sümboolika (moto, logo, tunnusvärvid) ja sümboolikaga dokumentide plangid. (4) Koosolekute korraldamine sätestatud lisa 1. II peatükk VALIMINE 5. Valimissüsteemi alused (1) ÕK liikmete valimised on vabad, hääletamine on salajane. (2) Häälteenamuse nõue tähendab, et otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega. (3) Iga valija kohta arvestatakse võrdne arv hääli, st. igal valijal on üldjuhul üks hääl. (4) ÕK on moodustatud määramata ajaks, ÕK liikmestaatus on üheks õppeaastaks. (5) Suurkogu liikmestaatus kestab ühe õppeaasta. (6) Nii suurkogu kui ka ÕK liikmed valitakse häälteenamuse teel. 6. Korraliste valimiste toimumine (1) ÕK uue koosseisu valimised toimuvad septembri kolmandal neljapäeval. (2) ÕK presidendivalimised toimuvad aprilli neljandal nädal. (3) Kui kevadistel presidendivalimistel ei kandideeritud, siis toimuvad presidendivalimised septembris, samal ajal ÕK uue koosseisu valimistega.

2 (4) ÕK korralised valimised kuulutab välja ÕK president, tema puudumisel huvijuht vähemalt kolm kuud enne valimispäeva. (5) Suurkogu liikmete valimised klassides toimuvad septembri neljandal nädalal. 7. Hääletamis- ja kandideerimisõigus (1) Hääletamisõigus on klasside õpilastel, samuti kõigil koolitöötajatel. (2) Õpilaskogusse on õigus kandideerida klasside õpilastel (3) Presidendiks on õigus kandideerida kl õpilastel. (4) klasside suurkogusse valitud viis liiget ei tohi samal omada ÕK liikmestaatust, mis ei takista neid kandideerimast õpilaskogusse, kuid valituks saamisel tuleb neil otsustada, kas jätkata klassi esindusliikmena või asuda täitma ÕK liikme ülesandeid. (5) Õpilaskogusse astumise aluseks on septembri esimese kahe nädala jooksul esitatud kandideerimisavaldus. 8. Valimiskampaania ja küsitlused (1) Kandidaatide registreerimise viimasest päevast kuni valimispäeva lõpuni kestab aktiivse valimiskampaania aeg. (2) Valimiskampaaniat võib teha tunnivälisel ajal, kokkuleppel õpetajaga ka klassijuhataja tundides. (3) Valimisruumis on igasugune agitatsioon keelatud. (4) Valimiskomisjon ei anna hinnanguid ega nõuandeid. (5) Avaliku arvamuse küsitluste korraldamine pole keelatud valimiste perioodil. 9. Valimispäeval hääletamine (1) Valimispäeval algab hääletamine kell 9 ja lõpeb kell 12. (2) Hääletada saab klasside nimekirjade alusel. (3) Valimispäeval saab hääletada ainult eelnevalt välja kuulutatud hääletusruumis. (4) Iga valija hääletab ise, oma hääleõigust ei saa kellelegi loovutada. 10. Hääletamissedeli kehtivus (1) Valimiskomisjoni liige annab valijale nimekirja alusel hääletussedeli. (2) Hääletussedeli saamise kohta annab valija allkirja nimekirja allkirjalahtrisse. (3) Hääletussedeli täidab iga valija ise selleks ettenähtud hääletamiskohas. (4) Hääletussedelile tuleb selgelt kirjutada valitud kandidaadi number. (5) Kui hääletussedel sai rikutud, siis tuleb vale otsus läbi tõmmata nii, et otsustus pole loetav ja tagastada see valimiskomisjonile, kes annab uue sedeli. (6) Hääletussedel tuleb kokku murda ja anda see enne valimiskasti panekut valimiskomisjoni liikmele, kes lööb sellele pitsati. (7) Kehtetuks tunnistatakse hääletussedel, millele... 1) pole kirjutatud ühtegi numbrit või on kirjutatud rohkem kui üks kandidaadi number; 2) kirjutatud kandidaadi number on parandatud või pole loetav. 11. Eelhääletamine (1) Eelhääletamine toimub valimispäevale eelneval nädalal. (2) Eelhääletamine algab kell 9.00 ja lõpeb kell Valimistulemuste kindlakstegemine (1) Kandidaadid reastatakse pingeritta antud häälte arvule. (2) Valituks osutuvad kandidaadid, kes koguvad vähemalt viis häält. (3) Valimistulemused avalikustatakse valimispäeval, hiljemalt kell (4) Valimiskomisjon teeb kokkuvõtva raporti, mida tutvustakse esimesel suurkogul ning lisatakse hiljem ka protokolli lisana. (5) Presidendivalimistel kõige enam hääli kogunud kaks kandidaati valmistavad ette ja esitavad suurkogu liikmetele kõne ning vastavad küsimustele. (6) Presidendiks valitakse kõige enam hääli kogunud kandidaat, vähem hääli saanud kandidaat saab asepresidendi volitused. III peatükk

3 Väärtused, visioon ja eesmärgid 13. Väärtused ja koostööpõhimõte (1) Meie väärtused on: 1) avatus - oleme ausad, otsekohesed ja avatud uutele ideedele ning inimestele; 2) usaldus - oleme kohusetundlikud, kindlad üksteise oskustes ja vastutustundes, täidame lubadusi; 3) hoolivus - oleme sõbralikud ja abivalmid, soovime luua inimeste vahel häid suhteid, mis tugevdaksid ühtsutunnet; 4) loovus ja ettevõtlikkus - oleme aktiivsed ja algatusvõimelised, omame tahan-tean-teen hoiakut, oleme iseseisvalt algatusvõimelised ja valmis koos midagi ette võtma ja ära tegema. (2) Koostöö põhineb kokkulepitud väärtustel ning on suunatud ühiste eesmärkide saavutamisele, põhinedes vastastikusel lugupidamisel, kaasatusel ja osalusel. 14. Visioon Kesklinna koolis on iseseisvalt tegutsev, koostöömeelne, jätkusuutlik, usaldusväärne ja tuntud õpilasesindus, mille toimimine on arusaadav kõigile koolikogukonnaliikmetele. 15. Eesmärgid (1) Õpilaste ja ÕK huvide esindamine, kaitsmine ja väljendamine avalikkuse, kooli juhtkonna ja hoolekogu ees, lähtudes õpilaste õigustest, kohustustest, vajadusest ja arvamusest. (2) Õpilaskonna esindamine EÕEL-i (Eesti Õpilasliidu) üldkoosolekutel, eelfoorumitel ning suhtluses teiste koolidega. (3) ÕK koostöö edendamine, kogemuste vahetamine ja regulaarse kooskäimise kujundamine. (4) Õpilaste informeerimine nii kooli kui ka Eesti hariduselus toimuva kohta, infovahetuse viimine koostöötasandile. (5) Õpilaste kaasamine erinevate valdkondade töörühmadesse, arutelukultuuri edendamine. (6) Tunnivälise tegevuse, s.h traditsioonide, kooliringide mitmekesistamine ja edendamine. (7) Uue koostöökultuuri kujunemiseks isikliku panuse suurendamine, omavahelise suhtluse tihendamine ja vabatahtlike algatuste toetamine, innustamine ja tunnustamine. (8) Õpilaste vajaduste välja selgitamiseks küsitluste läbiviimine, analüüsitud tulemuste põhjal ettepanekute tegemine asjaomastele isikutele. III peatükk ÕK LIIKMETE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 16. Liikmete kohustused (1) ÕK liikmel on kohustus: 1) järgida põhimääruses ja kooli kodukorras kirja pandud nõudeid, vastuvõetuid otsuseid ning hea käitumise tava; 2) täita vastutustundlikult õpilaskoguga seotud ülesandeid ja kohustusi, pidada kinni kokkulepetest, anda kokkulepitud korras aru oma tegevusest; 3) osaleda ettenähtud korras ÕK tegevuses, sealhulgas suurkogul ja korralistel koosolekutel; 4) viia läbi erineva vanuseastme õpilaste hulgas küsitlusi, et selgitada välja õpilaste arvamused ja vajadused; 5) esindada õpilaste vajadusi ja arvamusi hoolekogu koosolekutel, kokkuleppel direktoriga õppenõukogus; 6) esindada Eesti Õpilasliidu liikme koolina kooli õpilaskonda nii üldkoosolekutel kui ka teistel liidu poolt korraldatud arutelurühmades, töögruppides; 7) edendada infoliikumist klasside kontaktisikute kaudu; 8) korraldada õppeaasta alguses osaluskohvik uute ideede kogumiseks ja tegevusplaani loomiseks; 9) koostada kooliaasta lõpus ÕK valdkondade tegevuse kohta aastaaruanne; 10) korraldada korralised valimised ja suurkogu, anda aru ÕK tegevusest;

4 11) hoida ÕK töö arusaadav ja läbipaistev, protokollid avalikud, avalikustada neljateistkümne päeva jooksul protokollid koos kõikide lisadega. 17. Liikmete õigused (1 ) ÕK liikmel on õigus: 1) kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli; 2) osaleda hääleõigusega suurkogul; 3) saada ÕK põhimäärusest, juhatuse või suurkogu otsustest tulenevat toetust ning abi; 4) esitada ettepanekuid, osaleda otsuste vastuvõtmisel ja täideviimisel kooli juhtkonna, hoolekogu ja ÕK esindajatega; 5) esitada kandidaate ÕK juhatuse liikme valimistele; 6) tutvuda ÕK dokumentidega, kasutada ettenähtud korras ÕK sümboolikat; 7) algatada korjandusi heategevuseks ja koolisiseste sündmuste korraldamiseks; 8) algatada arutelusid, koosolekuid, projekte ja muid tegevusi; 9) olla informeeritud ÕK juhatuse ja toimkondade tegevusest; 10) teha ettepanekuid ÕK tegevuse arendamiseks ja tõhustamiseks; 11) esitada juhatusele proteste ÕK tegevuse kohta; 12) algatada umbusaldust nii juhatuse kui ka ÕK lihtliikmetele, samuti väljaarvamist või hääleõiguse tähtajalist peatamist; 13) esindada õpilaskogu kindlaksmääratud valdkonnas, juhatuse vastava volituse alusel; 14) esindada ja luua sidemeid teiste koolide õpilaskondade ja õpilasesindustega; 15) kujundada, väljendada ja kajastada seisukohti, osaleda koosolekutel; 16) viia läbi õpilase nõusolekul arvamusküsitlusi. IV peatükk ÕK ÜLESANDED 18. ÕK juhatuse ülesanded (1) ÕK juhatuse liikme ülesandeks on: 1) osaleda üks kord nädalas juhatuse nõupidamistel, kus arutletakse tekkinud probleemide või arengute üle ÕK tegevuses ning lepitakse kokku, kuidas kajastada, edastada teateid ning teisi olulisi seisukohti hoolekogus, hommikuringides, ÕK facebookis ja ÕK stendil; 2) kaasata õpilasi töörühmade aruteludesse ning vastutada juhitud valdkonna edendamise ja tegevuses hoidmise eest; 3) algatada kiirete otsuste vastuvõtmiseks erakorralisi koosolekuid; 4) algatada koostöös huvijuhiga ÕK põhimääruse ja muude dokumentide koostamist, täiendamist ning anda vajadusel hinnanguid kooli dokumentidele; 5) korraldada valimisi ja suurkogu koosolekuid; 19. ÕK presidendi ülesanded (1) ÕK presidendi ülesanded on: 1) algatada ja viia läbi koosolekuid, järgida koosoleku protseduure: avamine, eelmise koosoleku protokollist lähtuvad ettekanded, ettepanekud, küsimused, 2) otsused edasise tegevuse kohta, järgmine kohtumise aeg, lõpetamine; 3) esindada õpilaskonda ja osaleda kooli hoolekogu töös, vajadusel õppenõukogus, kujundada ja avaldada seisukohti; 4) esindada õpilaskonda ja osaleda EÕEL-i üldkoosolekutel, eelfoorumitel, hooajakoolides; 5) algatada kohtumisi ja arendada suhtlemist teiste koolide õpilasesindustega, otsida uusi koostööpartnereid; 6) kutsuda kokku juhatuse koosolekud ÕK valimiste ja suurkogude korraldamiseks; 7) korraldada ja kontrollida koosolekul vastu võetud otsuste täitmist; 8) vastutada õpilaskogu tegevuse eesmärkide ja ülesannete elluviimise ning ÕK demokraatliku arengu ja järjepidevuse tagamise eest;

5 9) algatada meeskonnavaimu hoidmiseks ja motiveerimiseks ühistegevusi ning koostöös huvijuhiga koolitusi. 20. ÕK asepresidendi ülesanded (1) ÕK asepresidendi ülesanded on: 1) teatada koosoleku toimumise aja, koha ja kavandatud päevakorra õpilaskogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist, erakorralise koosoleku puhul hiljemalt kolm päeva varem; 2) koostada, vormistada ning avalikustada ÕK protokollid koos kõikide lisadega neljateistkümne päeva jooksul kooli veebilehel; 3) teha kõigile liikmetele otsused teatavaks koosolekule järgneval päeval; 4) täita presidendi puudumisel kõiki tema kohustusi. 21. Kommunikatsiooni valdkonna ülesanded (1) Kommunikatsiooni valdkonna liikme ülesanded on: 1) anda välja nädala infolehte, mis on kooskõlas juhatuse nõupidamisel arutatuga; 2) korraldada klasside kontaktisikutele nädala hommikuringe, et vahendada ÕK tegevuse ja kooli sündmustega seotud teavet ning tihendada omavahelist koostööd; 3) hallata, uuendada ja edastada kokkulepituid teateid või seisukohti ÕK facebooki lehel ja ÕK stendil; 4) kajastada ja teha fotojäädvustusi ÕK ettevõtmistest TKLK ÕK Facebookì lehel. 22. Avaliku poliitika valdkonna ülesanded (1) Avaliku poliitika valdkonna liikme ülesanded on: 1) moodustada õpilaste töörühmi oluliste teemade arutamiseks ja õpilaste arvamuste koondamiseks ning seisukohtade kujundamiseks; 2) koostada ja läbi viia õpilaste vajaduste välja selgitamiseks küsitlusi ja analüüsida tulemusi, millest tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele isikutele; 3) korraldada mõttetalgud (osaluskohvik), mille eesmärgiks on koostöös klasside õpilastega ÕK aastaplaani kujundamine; 4) esindada õpilasi riiklikes töögruppides; 5) edastada õpilasõigustega seotud teavet, algatada arutelusid. 23. Kultuurivaldkonna ülesanded (1)Kultuurivaldkonna liikme ülesandeks on luua koolilehe edendamiseks loominguline nõukoda, et... 1) tagada koolilehe usaldusväärus - kedagi ei seata eeliskorda, osapooltele antakse võimalus avaldada oma seisukohti; 2) uuendada lehe sisu ja vormi; 3) eha tihedalt omavahel koostööd ja arvestada konstruktiivse kriitikaga; 4) tagada koolilehe väljaandmine vähemalt üks kord kuus paberkandjal, võimalusel ka veebis; 5) osaleda võimalusel koolilehe koolitustel; 6) hoida kursis ja kajastada kogukonna erinevaid ettevõtmisi, samuti probleeme ja õnnestumisi. 24. Meelelahutusvaldkonna ülesanded (1) Meelelahutusvaldkonna liikme ülesanded on: 1) algatada ja korraldada väärtusliku vahetunni raames erinevaid tegevusi: temaatilised ja mänguvahetunnid; 2) korraldada traditsioonilist jõulutralli, algatada uudseid meeltlahutavaid tegevusi erinevate kooliastme õpilastele; 3) algatada koostöös õpilastega valdkonna tegevuse elavdamiseks arutelusid. 25. Spordivaldkonna ülesanded (1) Spordivaldkonna liikme ülesanded on: 1) algatada ja korraldada väärtusliku vahetunni raames tegevusi: aktiivsed vahetunnid, meeskonnamängud; 2) algatada ja korraldada teate- ja pallivõistlusi;

6 3) algatada uudseid sportlikke ja koostöiseid tegevusi õpilaste omavahelise suhtlemise tihendamiseks; 4) teha koostööd avaliku poliitika valdkonnaga, et välja selgitada õpilaste tegelikud huvid ja vajadused sportlike tegevuste korraldamisel. V peatükk SUURKOGU 26. Suurkogu toimumise aeg (1) Suurkogu kutsutakse kokku ÕK presidendi või juhatuse liikmete poolt kaks korda aastas, oktoobri esimesel ja aprilli neljandal nädalal, erakorraliselt ka rohkem. (2) Suurkogu juhatab ÕK president, protokollib asepresident, mõlema puudumisel juhatuse liige. (3) Suurkogu toimumise ajad märgitakse ära ÕK tegevusplaanis (aastaplaanis). 27. Suurkogu liikmed (1) Suurkogu liikmeteks on õpilaskogu liikmed ja klasside viieliikmelised esindused, sealhulgas klassi kontaktisik. (2) KKI (klassi kontaktisiku) ülesanded on määratletud ÕK/KKI koostöölepingus. 28. Suurkogu liikmete valimiste aeg (1) Klasside esindus valitakse suurkogusse üheks õppeaastaks ning hiljemalt septembri kolmandaks nädalaks klassi õpilaste poolt häälteenamuse tulemusena. (2) Klassi kontaktisik (lühend: KKI) vormistab ja edastab liikmete ees- ja perekonnanimed septembri neljanda nädala hommikuringiks kokkulepitud isikule. 29. Suurkogu liikme ülesanded ja õigused (1) Oktoobris toimuval koosolekul on suurkogu liikme ülesandeks: 1) saada ülevaade valimistulemustest, kuulata ja kinnitada ÕK tegevuse aastaeesmärgid ja tegevusplaan; 2) kuulata ja kinnitada häälteenamuse teel ÕK juhatuse liikmed; 3) osaleda dokumendiloomes, samuti anda vajadusel hinnangut kooli dokumentidele; 4) otsustada koostöövormide üle teiste õpilasesinduste, samuti linna- või üleriigiliste õpilasühendustega. (2) Aprillis toimuval koosolekul on suurkogu liikme ülesandeks: 1) kuulata ja kinnitada häälteenamuse teel ÕK aastaaruanne; 2) kuulata ja kinnitada häälteenamuse teel ÕK presidendi ja asepresidendi volitused; 3) anda hinnang ja lõpetada ÕK hooaeg. (3) Suurkogu liikmel on õigus esitada päevakorda ettepanekuid ning sõnavõtusoove kahe nädala jooksul alates suurkogu toimumise teatamise päevast. (4) Suurkogu liikmed on hääleõiguslikud ning otsused võetakse vastu häälteenamusega. 30. Suurkogu korraldus (1) Suurkogu algab hääletusmandaatide ja registreerunud liikmete kontrolliga (ülelugemisega). (2) Suurkogu otsused protokollitakse (vt lisa 1, koosolekute korraldamine). VI peatükk ÕPILASKOGUST VÄLJAASTUMINE, ENNETÄHTAEGNE VABASTAMINE, HÄÄLEÕIGUSE PEATAMINE 31. Õpilaskogust väljaastumine (1) Liikmel on õigus õpilaskogust välja astuda vestluse ja kirjaliku avalduse tulemusel. (2) Õpilaskogust väljaastumiseks on liige kohustatud teavitama juhatust neliteist päeva ette, olles eelnevalt täitnud endale võetud kohustused. (3) ÕK liikmestaatus lõpeb kaks nädalat pärast avalduse esitamist.

7 32. ÕK liikme ennetähtaegne vabastamine (1) Kirjaliku ettepaneku liikme enneaegseks vabastamiseks võib teha nii kooli juhtkonna kui ka iga suurkogu liige järgmistel põhjustel: 1) kui tegevuses ei järgita käesoleva põhimääruse sätteid ja hea käitumise tava nõudeid; 2) kui endale võetud kohustusi ei täideta, motiveeritus madal ja puudub valmisolek eesmärgipäraseks tegutsemiseks; 3) kui tervislik seisund, õppeedukus või muu taoline põhjus ei võimalda ÕK liikmena jätkata; 4) kui tegevus kahjustab kooli ja/või ÕK mainet. (2) Kirjaliku ettepaneku arutamiseks kutsutakse nädala jooksul kokku ÕK juhatuse koosolek, kus arutatakse ennetähtaegse vabastamise põhjuseid ning kuulatakse ära liikme põhjendused. (3) Otsus ennetähtaegsest vabastamisest võetakse vastu juhatuse liikmete häälteenamusega. (4) Otsus protokollitakse ja jõustub kümne päeva jooksul alates koosoleku toimumisest. 33. ÕK liikme hääleõiguse tähtajaline peatamine (1) Hääleõiguse tähtajaliseks peatamiseks teeb ÕK liige juhatusele kirjaliku avalduse koos põhjendusega. (2) Hääleõiguse peatamise kavatsusest on kohustus juhatust informeerida seitse päeva ette. (3) Hääleõigus peatub avalduse esitamise kuupäevast. VII peatükk ÕK TEGEVUSE LÕPETAMINE 34. Õpilaskogu tegevuse lõpetamine (1) Põhjendatud ettepaneku õpilasesinduse tegevuse lõpetamiseks teeb suurkogu vastava otsusega või kooli juhtkond. (2) Enne lõpliku otsuse tegemist kutsutakse kokku erakorraline suurkogu, kes esitab ettepanekud muudest õpilaste esindamise ja tegutsemise väljunditest. (3) ÕK president teavitab õpilaskogu tegevuse peatamisest ja lõpetamisest nii kooli juhtkonda kui ka Eesti Õpilasliidu juhatust. VIII peatükk ÕK PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE, KINNITAMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE 35. Põhimääruse eelnõu koostamine. (1) Põhimääruse eelnõu koostab ÕK juhatus koostöös direktori või huvijuhiga. 36. Põhimääruse eelnõu avalik arutelu. (1) Koostatud eelnõu avalikustatakse kooli veebilehel ja esitatakse ühe kuu vältel õpilaskonnale arvamuse avaldamiseks. (2) Klassides viiakse läbi arutelud, mille käigus esitatakse põhimääruse eelnõusse muutmise ettepanekuid. (3) Peale ühe kuu möödumist arutab juhatus laekunud ettepanekud läbi ja viib eelnõu projekti sisse vajalikud muudatused. 37. Põhimääruse eelnõu heakskiitmine. (1) Põhimääruse täiendatud eelnõu saadetakse tutvumiseks õpilastele, kes kahe nädala jooksul otsustavad ettepanekute arvestamise või arvestamata jätmise. (2) Iga klass eraldi otsustab põhimääruse heakskiitmise häälteenamusega, hääletustulemused saadetakse ÕK presidendile või huvijuhile. (3) ÕK põhimäärus kiidetakse heaks õpilaskonna häälteenamusega, aluseks klasside hääletustulemused. 38. Põhimääruse kinnitamine ja kehtetuks tunnistamine (1) Peale õpilaskonna poolt heakskiitmist edastatakse põhimääruse eelnõu tutvumiseks direktorile ja hoolekogule, kes vajadusel teevad täiendusettepanekuid.

8 (2) Hoolekogu ja kooli juhtkonna poolt tehtud täiendusettepanekute arutamiseks kutsutakse ÕK juhatuse poolt kokku suurkogu vähendatud koosseisu (4.-9. klasside kontaktisikud ja ÕK juhatuse liikmed) erakorraline nõupidamine. (3) ÕK põhimääruse kinnitab kooli direktor õigusaktidega kehtestatud korras. (4) ÕK põhimääruse kehtetuks tunnistamine toimub samas korras.

9 ÕK PÕHIMÄÄRUSE LISA 1, KOOSOLEKUTE KORRALDAMINE 4. KOOSOLEKUTE KORRALDAMINE 4.1 Koosoleku kokkukutsumine (1) Koosolekud kutsutakse kokku vähemalt neli (4) korda aastas: suurkogu (oktoobris, aprillis) ja ÕK koosolekud (novembris, aprillis). (2) Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas ÕK president või asepresident. (3) Suurkogu juhatab president ja protokollib asepresident, nende äraolekul ÕK juhatuse liige. (4) Koosoleku juhataja ülesanded: 1) valmistada ette ruumid, vaadata üle eelnevate koosolekute protokollid, tehnilised vahendid; 2) juhtida koosolekut, tutvustada päevakorda, jälgida ajakava; 3) anda osalistele sõna ja viia otsuste vastuvõtmiseks läbi hääletusi. (5) Koosoleku sekretäri ülesanded: 1) teatada liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist korralise koosoleku toimumise aeg, koht ja kavandatud päevakord; 2) protokollida koosolekut; (6) Kõigil ÕK ja suurkogu liikmetel on õigus teha ettepanekuid koosoleku päevakorra täiendamiseks ja/või muutmiseks. (7) Informatsioon koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel ja ÕK stendil. (8) Suurkogu ja teised korralised koosolekud kajastatakse aasta tegevusplaanis. 4.2 Koosoleku protokollimine (1) Koosoleku protokolli märgitakse nähtavalt üles: 1) koosoleku toimumise kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg; 2) koosoleku toimumise koht; 3) koosoleku juhataja ja sekretäri nimi; 4) koosolekust osavõtnud ja puudunud ÕK liikmete nimed tähestiku järjekorras, samuti kutsutud isikute nimed koos ametinimetusega; 5)kinnitatud päevakord; 6)sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu; 7) vastuvõetud otsused, neist tulenevad tegevused ja vastutajad ning otsuste täitmise tähtajad. (2) Protokoll vormistatakse, allkirjastatakse koosoleku juhataja ja sekretäri poolt ning avalikustatakse neljateistkümne päeva jooksul. 4.3 Otsused ja nende täitmine. (1) Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. (2) Hääletamine on liikmete otsusel kas avalik või salajane. (3) Poolt ja vastuhäälte võrdse arvu korral saab otsustavaks presidendi hääl, tema äraolekul asepresidendi hääl. (4) Otsused on kohustuslikud kõigile ÕK või suurkogu liikmetele. (5) Otsused tehakse kõigile liikmetele teatavaks koosolekule järgneval päeval. (6) Otsuste täitmist korraldab ja kontrollib ÕK president, tema äraolekul asepresident. 4.4 Erakorraliste koosolekute kokkukutsumine. (1) Kutsutakse kokku juhul, kui seda nõuab vähemalt üks kolmandik ÕK või suurkogu liikmetest ning kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks. (2) Kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist teatakse osalistele toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord.

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid Kinnitatud 01.02.2016 EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspidi ÜE) valimiseeskiri reguleerib ÜE valimiste läbiviimist,

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 07.07.2013 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 23.04.2018 Avaldamismärge: RT IV, 04.07.2013, 29

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri tra

Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri tra Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri traditsioonide säilimist, anda muusikaalaseid oskusi ja

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. Reguleerimisala MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. peatükk ÜLDSÄTTED LISA Maardu Linnavolikogu 29.aprill 2008 määrusele nr 162 Maardu Kunstide Kooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus)

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22.

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. juunil 1997. a. Võrus sõlmitud asutamislepinguga.

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni 2016. a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 13.00 Õppenõukogu koosoleku toimumise

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

ESL_PÕHIKIRI_

ESL_PÕHIKIRI_ EESTI SUMOLIIDU PÕHIKIRI I ÜLDSÄTTED Eesti Sumoliit (ametliku lühendina ESL, edaspidi kasutatud Liit) on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem